Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Διοί­κησης και Εσωτερικών της Ρουμανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Διοίκησης και Εσωτερικών της Ρουμανίας, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 28 Μαρτίου 2006, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Διοίκησης και Εσωτερικών της Ρουμανίας (εφεξής αναφερόμενα ως τα «Μέρη»), Επιθυμώντας να συμβάλουν στην ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας και των φιλικών σχέσεων μεταξύ των Κρατών τους, στα πλαίσια της Συνθήκης φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας, που συνάφθηκε στο Βουκουρέστι στις 28 Νοεμβρίου 1991, Ενδιαφερόμενοι για τη σταθεροποίηση και ενίσχυση των παραδοσιακών φιλικών σχέσεων μεταξύ των Μερών καθώς και στην ανάπτυξη νέων διαστάσεων της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, Πεπεισμένοι για το γεγονός ότι η συνεργασία στον παραπάνω τομέα θα συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο Υπουργείων ενόψη της προσχώρησης της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες οι οποίες δεσμεύουν τα δύο Κράτη, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Τομείς συνεργασίαςΤα Μέρη στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες θα συνεργαστούν στους παρακάτω τομείς: Α) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στο Δημόσιο τομέα (Εμπειρία από την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης CΑF στην Ελληνική Δημοκρατία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Β) Σύγχρονα συστήματα για τη βελτίωση της ποιότητας και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες Γ) Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και προγράμματα επιμόρφωσης για δημοσίους υπαλλήλους Δ) Ζητήματα αναδιοργάνωσης της αποκέντρωσης Ε) Διαχείριση κρίσεων και θέματα πολιτικής προστασίας Στ) Περιφερειακή πολιτική και απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ Ζ) Ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Η) Άλλα, συναφή ζητήματα που μπορεί αμοιβαίως να συμφωνηθούν Άρθρο 2 Μορφές συνεργασίαςΗ συνεργασία στους τομείς που περιγράφονται στο Άρθρο Άρθρο 1 μπορεί να επιτευχθεί μέσω: • Ανταλλαγών επισκέψεων σε υπουργικό επίπεδο • Ανταλλαγών επισκέψεων ανώτερων στελεχών ειδικευμένων σε θέματα δημόσιας διοίκησης • Επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε εξειδικευμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης • Επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας. Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα των Ευρωπαϊκών υποθέσεων και εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και από άλλα όργανα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης • Ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα πολιτικής προστασίας • Σεμιναρίων και συναντήσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, χρήση του συστήματος CΑF και τη διασφάλιση των πρότυπων ποιότητας για τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και το σύστημα απόδοσης της διοίκησης • Ενισχύσεων προς τις τοπικές δημόσιες αρχές και των δύο Κρατών με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ τους • Ανταλλαγών σχετικού υλικού • Κάθε άλλης σχετικής συνεργασίας που μπορεί αμοιβαία να συμφωνηθεί Άρθρο 3 ΣυντονισμόςΚάθε Μέρος θα ορίσει έναν συντονιστή, που θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Συμφωνίας. Οι συντονιστές που θα οριστούν από τα Μέρη ή οι εκπρόσωποί τους, θα εκπονήσουν ένα σχέδιο υλοποίησης και θα προτείνουν επιπλέον δράσεις που μπορεί να αναληφθούν από τα δύο Μέρη, αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ το Μνημόνιο Συμφωνίας. Άρθρο 4 ΧρηματοδότησηΌλες οι δαπάνες που αφορούν στις εκδηλώσεις που θα οργανώνονται στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των Μερών - εκτός από τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής - βαρύνουν το Υπουργείο που τις φιλοξενεί. Άρθρο 5 Τελικές ΔιατάξειςΤο παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας συνάπτεται για αόρι­στο χρονικό διάστημα και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία το ένα Μέρος ενημερώνει το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών. Οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να καταγγείλει το Μνημόνιο Συμφωνίας με γραπτή γνωστοποίηση δια της διπλωματικής οδού. Η καταγγελία καθίσταται ενεργή τριάντα (30) μέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης αυτής από το άλλο Μέρος. Το παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας δύναται να τροποποιηθεί γραπτώς με αμοιβαία συμφωνία των Μερών. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του Παρόντος άρθρου για τη θέση σε ισχύ του Μνημονίου Συμφωνίας. Έγινε στο Βουκουρέστι στις 28.3.2006 σε δύο πρωτότυπα το καθένα στην ελληνική, ρουμανική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία