Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών - μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣ.Ε.Π.) για τη συνεργασία στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, μετά της συνημμένης δήλωσης του Αζερμπαϊτζάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών - μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για τη συνεργασία στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπο-γενείς καταστροφές, μετά της συνημμένης δήλωσης του Αζερμπαϊτζάν, που υπογράφηκε στο Κίεβο, στις 20 Οκτωβρίου 2005, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Φ. 093.18/7613 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (ΟΣΕΠ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΟι Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου που είναι Συμβαλλόμενα Μέρη στο παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο, εφεξής αναφερόμενες ως: «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», Βάσει των διατάξεων των Άρθρων 3, 4, 5, 7 και 8 της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για τη Συνεργασία στον τομέα παροχής Έκτακτης Βοήθειας και Άμεσης Ανταπόκρισης σε Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές, που υπογράφηκε στο Σότσι, στις 15 Απριλίου 1998, εφεξής αναφερόμενης ως «η Συμφωνία του ΟΣΕΠ», Έχοντας επίγνωση του αυξανόμενου ρόλου και της σημασίας των δραστικών στρατηγικών πρόληψης που σχετίζονται με τη συνεργασία στον τομέα της παροχής έκτακτης βοήθειας, Σημειώνοντας τη σημασία της περισσότερο αποτελεσματικής ανταπόκρισης της πολιτικής σε καταστροφές και την απαίτηση για πρακτική συνεργασία τόσο στη σημαντική μείωση των κινδύνων και την πρόληψη των καταστροφών όσο και την ενίσχυση της δράσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητά τους να επιτύχουν, μέσω κοινών προσπαθειών, τη συνεχή και σταθερή τελειοποίηση της εφαρμογής των διατάξεων της Συμφωνίας του ΟΣΕΠ, Με σκοπό τη διασφάλιση του δέοντος επιπέδου συντονισμού της συνεργασίας μεταξύ των αρχών των Συμβαλλομένων Μερών, Συμφώνησαν στα εξής: Άρθρο 1Δημιουργία Δικτύου Αξιωματικών-ΣυνδέσμωνΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν το Δίκτυο Αξιωματικών-Συνδέσμων του ΟΣΕΠ υπευθύνων για τον τομέα παροχής Έκτακτης Βοήθειας, εφεξής αναφερόμενο ως «το Δίκτυο», το οποίο θα αποτελείται από αξιωματικούς-συνδέσμους που θα έχουν διοριστεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ως αντιπρόσωποι αυτών. Άρθρο 2 Αντικειμενικοί στόχοιΟι αντικειμενικοί στόχοι του Δικτύου έχουν ως εξής: 1.Να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της παροχής έκτακτης βοήθειας και να τεθούν οι προϋποθέσεις για το συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Αρμοδίων Φορέων των Συμβαλλομένων Μερών, προκειμένου αυτοί να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την παροχή έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης, βάσει της Συμφωνίας του ΟΣΕΠ. Άρθρο 3Έργο και ΑρμοδιότητεςΟι Αξιωματικοί-Σύνδεσμοι του Δικτύου επιτελούν το ακόλουθο έργο και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1.Αποστέλλουν τα αιτήματα που διαβιβάζονται από άλλους Αξιωματικούς - Συνδέσμους στις αντίστοιχες χώρες τους για επείγουσες περιπτώσεις εντός μίας ημέρας και για τις λοιπές περιπτώσεις εντός τριών ημερών, βάσει των διατάξεων των Άρθρων 4 και 5 της Συμφωνίας του ΟΣΕΠ. 2.Διαβιβάζουν τις ζητούμενες πληροφορίες στα Συμβαλλόμενα Μέρη βάσει των αιτημάτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 της Συμφωνίας του ΟΣΕΠ. 3.Συνεδριάζουν περιοδικά προκειμένου να εξετάσουν τις γενικές τάσεις της παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης στην περιοχή, έτσι ώστε να προσδιορίσουν νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των Αρμοδίων Φορέων των Κρατών Μελών του ΟΣΕΠ. 4.Αναφέρουν και προτείνουν προς τους αντίστοιχους φορείς τους, τρόπους περαιτέρω αναβάθμισης της συνεργασίας. 5.Διευκολύνουν την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας μεταξύ των Αρμοδίων Φορέων των Συμβαλλομένων Μερών στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης. Άρθρο 4 Καθεστώς του Δικτύου εντός του πλαισίου του ΟΣΕΠΤο Δίκτυο είναι μία ομάδα συνεργασίας εντός της σφαίρας παροχής άμεσης βοήθειας, το οποίο δημιουργείται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Άρθρου 7 της Συμφωνίας του ΟΣΕΠ. Άρθρο 5 Τόπος Διεξαγωγής Συνεδριάσεων του ΔικτύουΤο Δίκτυο θα πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις του στην έδρα της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του ΟΣΕΠ, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά με πρωτοβουλία του εν ενεργεία Προέδρου του ΟΣΕΠ ή με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών. Άρθρο 6 Οργάνωση και Λειτουργία1.Το Δίκτυο θα λειτουργεί σύμφωνα με το Χάρτη και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΣΕΠ, καθώς και τις διατάξεις της Συμφωνίας του ΟΣΕΠ. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος στο παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο θα διορίσει έναν Αξιωματικό-Σύνδεσμο στο Δίκτυο και τον/την Αναπληρωτή αυτού. 3.Μετά το διορισμό ή την ανάκληση Αξιωματικών-Συνδέσμων στο Δίκτυο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ειδοποιούν σχετικά τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του ΟΣΕΠ ώστε να ενημερώνονται όλα τα Κράτη Μέλη. 4.Το Δίκτυο θα συνεδριάζει περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 5.Το Δίκτυο θα επιτελεί το έργο του υπό τη δικαιοδοσία της Ομάδας Εργασίας της υπεύθυνης για τη Συνεργασία στον τομέα παροχής Έκτακτης Βοήθειας και θα αναφέρεται σε αυτήν. Άρθρο 7 ΔαπάνεςΌλες οι δαπάνες των Αξιωματικών-Συνδέσμων που σχετίζονται με την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Προσθέτου Πρωτοκόλλου θα καλύπτονται από το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 8 Εθνικά Σημεία ΕπικοινωνίαςΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθορίσουν ένα εθνικό σημείο επικοινωνίας εντός των αρμοδίων φορέων τους, το οποίο κατά προτίμηση θα ασχολείται με θέματα διεθνούς συνεργασίας. Άρθρο 9 Παρατηρητές και Προσκεκλημένοι1.Οι Αντιπρόσωποι των Κρατών Παρατηρητών του ΟΣΕΠ μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες του Δικτύου, σύμφωνα με το Χάρτη και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΣΕΠ. 2.Συναφείς διεθνείς θεσμοί ή φορείς είναι δυνατόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Δικτύου. Άρθρο 10 Τελικές Διατάξεις1.Το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο θα παραμείνει ανοικτό προς υπογραφή ή προσχώρηση από οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΟΣΕΠ. 2.Η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία του ΟΣΕΠ θα είναι ο Θεματοφύλακας του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Το πρωτότυπο του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, σε ένα και μοναδικό αντίγραφο στην Αγγλική γλώσσα, θα βρίσκεται κατατεθειμένο στη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του ΟΣΕΠ, η οποία θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. 3.Το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία, κατά την οποία το τρίτο έγγραφο επικύρωσης ή έγκρισης κατατεθεί στη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του ΟΣΕΠ. 4.Για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο επικυρώνει, εγκρίνει το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο ή προσχωρεί σε αυτό, μετά την κατάθεση του τρίτου εγγράφου κύρωσης, έγκρισης ή προσχώρησης, το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης, έγκρισης ή προσχώρησης από το συγκεκριμένο Συμβαλλόμενο Μέρος. 5.Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να αποχωρήσει από το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο με έγγραφη ειδοποίηση προς τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του ΟΣΕΠ. Η αποχώρηση θα τίθεται σε ισχύ εντός τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνεται η ειδοποίηση αποχώρησης από τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του ΟΣΕΠ. 6.Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις στο παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Οι τροποποιήσεις θα γίνονται δεκτές με τη συναίνεση όλων των Συμβαλλομένων Μερών και θα τίθενται σε ισχύ βάσει των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος Άρθρου. 7.Δύο έτη μετά τη θέση του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σε ισχύ, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβούν σε μία ενδιάμεση ανασκόπηση των αποτελεσμάτων που θα έχουν επιτευχθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Η τελική αξιολόγηση θα γίνει τέσσερα έτη μετά τη θέση του σε ισχύ, προκειμένου να συμφωνηθούν τα απαραίτητα μέτρα για περαιτέρω τελειοποίηση της συνεργασίας. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (υπογραφή) - Με την ακόλουθη δήλωση (το κείμενο επισυνάπτεται) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Γεωργίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας (υπογραφή) Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας Για την Κυβέρνηση της Σερβίας & Μαυροβουνίου Για την Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας (υπογραφή) Γνήσιο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, κατατεθειμένο με την άδεια του ΟΣΕΠ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΣΕΠ Δήλωση της Δημοκρατίας του Αζαρμπαϊτζάν στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης σε Φυσικές και ανθρωπονενείς καταστροφές Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν δηλώνει ότι κανένα δικαίωμα, υποχρέωση ή διάταξη απορρέουσα από το παρόν Πρωτόκολλο δεν θα ισχύει αναφορικά με τη Δημοκρατία της Αρμενίας.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παράγραφοι 3 και 4 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία