Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει τα άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) που υπογράφηκε στο Μπακού την 31η Οκτωβρίου 2003, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Τα Κράτη Μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου - η Αλβανική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Αρμενίας, η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Γεωργία, η Ελληνική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Ρουμανία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Δημοκρατία της Τουρκίας, και η Ουκρανία, Εφ’ όσον το Άρθρο 20 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου προβλέπει ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, που αντιπροσωπεύει εθνικά κοινοβούλια των Κρατών Μελών, παρέχει σταθερή υποστήριξη στην διαδικασία συνεργασίας Ευξείνου Πόντου σε συμβουλευτική βάση καθώς η ΚΣΟΣΕΠ συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό ΟΣΕΠ γιά την προώθηση των στόχων του ΟΣΕΠ πάνω στην βάση των αρχών της «Διακήρυξης Κορυφής γιά την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου» από 25 Ιουνίου 1992, στην Κωνσταντινούπολη, των αποφάσεων των μεταγενέστερων Συνόδων Κορυφής, καθώς και της «Διακήρυξης γιά την Σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου» που υιοθετήθηκε την 26η Φεβρουαρίου 1993 στην Κωνσταντινούπολη, Λαμβάνοντας υπ’όψη τον ρόλο που η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΟΣΕΠ μπορεί να παίξει στην κινητοποίηση της δημόσιας υποστήριξης γιά τον εκσυγχρονισμό της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, την σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή και την διευκόλυνση της υλοποίησης των αρχών και στόχων Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, Πεπεισμένα ότι η σύναψη Πρωτοκόλλου Περί Προνομίων και Ασυλιών των Μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου θα διευκολύνει τις λειτουργίες της Συνέλευσης σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς του Οργανισμού ΟΣΕΠ, Συμφώνησαν τα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟρισμοί Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: α) «Καταστατικός Χάρτης» είναι ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, που έγινε στη Γιάλτα την 5η Ιουνίου 1998. β) «Το Συμβούλιο» είναι το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού ΟΣΕΠ. γ) «Κράτη Μέλη» είναι τα Κράτη που είναι συμβαλλόμενα στον Καταστατικό Χάρτη ΟΣΕΠ, που έγινε στην Γιαλτα την 5η Ιουνίου 1998, και στο παρόν Πρωτόκολλο. δ) «ΚΣΟΣΕΠ» είναι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. ε) «Αντιπρόσωποι των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών» είναι μέλη των εθνικών αποστολών, διορισμένα από τα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και αναπληρωτές αντιπρόσωποι, σύμβουλοι, τεχνικοί εμπειρογνώμονες και γραμματείς των εθνικών αποστολών, που συμμετέχουν στο έργο της ΚΣΟΣΕΠ και των οργάνων της. στ) «Η ΜΔΓ ΟΣΕΠ» είναι η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. ζ) «Προσωπικό Διεθνούς Γραμματείας» είναι το διευθυντικό προσωπικό, επαγγελματικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό της Διεθνούς Γραμματείας ΚΣΟΣΕΠ. η) «Περιουσία ΚΣΟΣΕΠ» είναι όλη η περιουσία, περιλαμβανομένων κεφαλαίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην ΚΣΟΣΕΠ, είναι στην ιδιοκτησία ή/και επίβλεψη της ΚΣΟΣΕΠ σύμφωνα με τα επίσημα καθήκοντα που εκτελεί η ΚΣΟΣΕΠ. θ) «Εγκαταστάσεις» είναι τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων περιλαμβανομένων των σχετικών οικοπέδων, που χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της ΚΣΟΣΕΠ, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας. ι) «Αρχεία» είναι τα αρχεία, αλληλογραφία, έγγραφα, λογιστικά αρχεία και όλα τα οικονομικά έγγραφα, χειρόγραφα, φωτογραφίες και κινούμενες εικόνες και φιλμ, ηχογραφήσεις, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, γραπτά υλικά, βιντεοταινίες ή δίσκοι, δίσκοι ή ταινίες που περιέχουν δεδομένα που ανήκουν στην ή κατέχονται από την ΚΣΟΣΕΠ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΠεριουσία Άρθρο 2 Η ΚΣΟΣΕΠ, η περιουσία και τα περιουσιακά στοιχεία της, όπου και αν βρίσκονται και σε οποιουδήποτε την κατοχή, θα απολαμβάνουν ασυλία από κάθε μορφή νομικής διαδικασίας εκτός στον βαθμό που σε συγκεκριμένη περίπτωση το Συμβούλιο, με απόφαση του, εγκρίνει την παραίτηση από την ασυλία αυτή. Εννοείται, όμως, ότι παραίτηση από ασυλία δεν θα επεκτείνεται σε μέτρα εκτέλεσης ή κράτησης περιουσίας. Άρθρο 3 Οι εγκαταστάσεις της ΚΣΟΣΕΠ θα είναι απαραβίαστες. Άρθρο 4 Τα αρχεία της ΚΣΟΣΕΠ, και γενικώς όλα τα έγγραφα που ανήκουν σε αυτήν ή κατέχονται από αυτήν, θα είναι απαραβίαστα οπουδήποτε και αν βρίσκονται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Οι Αντιπρόσωποιτων Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών Άρθρο 5 Αντιπρόσωποι των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών, ενόσω ασκούν τις λειτουργίες τους κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της ΚΣΟΣΕΠ και του ταξιδιού τους προς και από τον τόπο των εν λόγω συνεδριάσεων, απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες: α) ασυλία από προσωπική σύλληψη ή κράτηση και από κατάσχεση των ατομικών τους αποσκευών, και ασυλία από νομική διαδικασία κάθε είδους αναφορικώς προς λέξεις που είπαν ή έγραψαν και όλες τις ενέργει.ες που έκαναν υπό την ιδιότητα τους ως αντιπρόσωποι, β) απαραβίαστο για όλα τα χαρτιά και έγγραφα περιλαμβανομένων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, βιντεοταινιών ή δίσκων που περιέχουν δεδομένα και είναι στην κατοχή τους, γ) το δικαίωμα χρήσης κωδικών και λήψης χαρτιών ή αλληλογραφίας με cοurier ή σε σφραγισμένους σάκους μέσω των διπλωματικών αποστολών των Κρατών Μελών, δ) απαλλαγή αναφορικώς προς τους ίδιους και τις συζύγους τους από μεταναστευτικούς περιορισμούς, υποχρεώσεις εγγραφής αλλοδαπού ή στρατιωτικής υπηρεσίας στο Κράτος Μέλος ΟΣΕΠ που επισκέπτονται ή από το οποίο περνούν κατά την άσκηση των λειτουργιών τους, ε) στο θέμα τελωνειακού και συναλλαγματικού ελέγχου, θα τους παρέχονται: - από την δική τους κυβέρνηση, οι ίδιες διευκολύνσεις όπως εκείνες που παρέχονται σε ανώτατους αξιωματούχους που ταξιδεύουν στο εξωτερικό με προσωρινά υπηρεσιακά καθήκοντα, - από τις κυβερνήσεις των άλλων Κρατών Μελών, οι ίδιες διευκολύνσεις όπως εκείνες που παρέχονται σε εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων που βρίσκονται στην χώρα με προσωρινά υπηρεσιακά καθήκοντα. Άρθρο 6 Προκειμένου να διασφαλιστεί γιά τους αντιπροσώπους των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών ελευθερία λόγου και ανεξαρτησία στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, θα εξακολουθήσει να παρέχεται η ασυλία από νομικές διαδικασίες αναφορικώς προς λέξεις που είπαν ή έγραψαν και όλες τις ενέργειες που έκαναν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανεξαρτήτως του ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν εμπλέκονται πλέον στην εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων. Άρθρο 7 Προνόμια και ασυλίες παρέχονται στους αντιπροσώπους των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών, όχι γιά προσωπικό όφελος των ιδίων των ατόμων, αλλά προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη άσκηση των λειτουργιών τους σε σχέση με την ΚΣΟΣΕΠ. Κατά συνέπεια, Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την ασυλία του αντιπροσώπου του Κοινοβουλίου του σε κάθε περίπτωση όπου, κατά την άποψη αυτού του Κράτους Μέλους, η ασυλία θα εμπόδιζε την λειτουργία της δικαιοσύνης, και όπου μπορεί να υπάρξει παραίτηση από την εν λόγω ασυλία χωρίς ζημία προς τον σκοπό γιά τον οποίο παρέχεται η ασυλία. Άρθρο 8 Οι διατάξεις των Άρθρων 5, 6 και 7 δεν θα ισχύουν μεταξύ αντιπροσώπου του Κοινοβουλίου Κράτους Μέλους και του εν λόγω Κράτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Προσωπικό Διεθνούς Γραμματείας Άρθρο 9 Οι διατάξεις των Άρθρων 5, 6, 7 και 8 θα ισχύουν για το Προσωπικό Διεθνούς Γραμματείας, ενόσω ασκούν τις λειτουργίες τους κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της ΚΣΟΣΕΠ και των ταξιδιών τους προς και από τον τόπο των εν λόγω συνεδριάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Επίλυση Διαφωνιών Άρθρο 10 Όλες οι διαφωνίες που αναφύονται μεταξύ των Κρατών Μελών σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου θα φέρονται προς διαβούλευση και εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία τα εμπλεκόμενα μέρη θα υποβάλλουν την διαφωνία προς το Συμβούλιο προς εξέταση και ενδεδειγμένες ενέργειες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Τελικές Διατάξεις Άρθρο 11 Κανένα σημείο του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν θα ερμηνεύεται ως ότι τροποποιεί άμεσα ή έμμεσα το καθεστώς της ΚΣΟΣΕΠ ως όργανο του ΟΣΕΠ σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Καταστατικού Χάρτη. Άρθρο 121.Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό προς υπογραφή ή προσχώρηση από όλα τα Κράτη Μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 3.Επίσημες πράξεις επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στην ΜΔΓ ΟΣΕΠ. Άρθρο 13 Δεν θα διατυπωθούν επιφυλάξεις για το παρόν Πρωτόκολλο εκτός για τις διατάξεις των Άρθρων 8 και 9. Άρθρο 141.Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία εννέα υπογράφοντα Κράτη έχουν καταθέσει τις επίσημες πράξεις επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. 2.Για κάθε Κράτος που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί στο παρόν Πρωτόκολλο μετά την ημερομηνία θέσης του σε ισχύ, το παρόν Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των αντίστοιχων επίσημων πράξεων από το εν λόγω Κράτος. Άρθρο 151.Οιοδήποτε Κράτος Μέλος δύναται να προτείνει τροποποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Το κείμενο τυχόν προτεινόμενης τροποποίησης θα κυκλοφορήσει στα Κράτη Μέλη του Οργανισμού μέσω της ΜΔΓ ΟΣΕΠ καιθα υποβληθεί στο Συμβούλιο προς εξέταση και έγκριση. 3.Τροποποιήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, εγκεκριμένες σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 2, θα υπόκεινται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα Κράτη Μέλη και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Άρθρο 14. Άρθρο 16 Το πρωτότυπο του παρόντος Πρωτοκόλλου εις απλούν στην Αγγλική γλώσσα θα κατατεθεί στον θεματοφύλακα. ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Μπακού, τριανταμία Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία. Για την Αλβανική Δημοκρατία (υπογραφή) Για την Δημοκρατία της Αρμενίας (υπογραφή) Για την Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν (υπογραφή) Για την Δημοκρατία της Βουλγαρίας (υπογραφή) Για την Γεωργία (υπογραφή) Για την Ελληνική Δημοκρατία (υπογραφή) Για την Δημοκρατία της Μολδαβίας (υπογραφή) Για την Ρουμανία (υπογραφή) Για την Ρωσική Ομοσπονδία (υπογραφή) Για την Δημοκρατία της Τουρκίας (υπογραφή) Για την Ουκρανία (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία