Κύρωση της Συμφωνίας των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται από Κράτος - Μέλος κατά Κράτους - Μέλους για ζημίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του, χρησιμοποιούμενου ή χειριζόμενου υπ’ αυτού ή για σωματικές βλάβες ή θάνατο μέλους του πολιτικού ή στρατιωτικού προσωπικού των υπηρεσιών του, που συνέβησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση κρίσης, μετά της συνημμένης Δήλωσης των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται από Κράτος - Μέλος κατά Κράτους - Μέλους για ζημίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του, χρησιμοποιούμενου ή χειριζόμενου υπ’ αυτού ή για σωματικές βλάβες ή θάνατο μέλους του πολιτικού ή στρατιωτικού προσωπικού των υπηρεσιών του, που συνέβησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση κρίσης μετά της συνημμένης Δήλωσης των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 28 Απριλίου 2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ,ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠ’ ΑΥΤΟΥ Ή ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ή ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ,ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον Τίτλο V, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ: (1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε, προς άσκηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, να παράσχει στην ΕΕ τις ικανότητες που απαιτούνται για να λαμβάνει και να υλοποιεί αποφάσεις σχετικές με το όλο φάσμα των καθηκόντων πρόληψης συγκρούσεων και διαχείρισης κρίσεων, τις οποίες αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 17 της ΣΕΕ. (2) Η συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το καθεστώς - του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του αποσπασμένου στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, - των αρχηγείων και δυνάμεων που μπορεί να τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 17 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των κρατών μελών που τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενεργεί μέσα στα προεκτεθέντα πλαίσια, γνωστή ως Συμφωνία SΟFΑ της ΕΕ, εφαρμόζεται εν γένει μόνον στο μητροπολιτικό έδαφος των κρατών μελών. (3) Οι διατάξεις του άρθρου 18 της Συμφωνίας SΟFΑ της ΕΕ δεν εφαρμόζονται στις αξιώσεις που εγείρει κράτος μέλος κατά άλλου κράτους μέλους για ζημίες ιδιοκτησίας του ή για σωματική βλάβη ή θάνατο μέλους του στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού των ενόπλων υπηρεσιών του, εφόσον η πράξη που προκάλεσε την ζημία, την σωματική βλάβη ή τον θάνατο που προαναφέρθηκαν, συμβαίνει είτε μέσα στο έδαφος τρίτων χωρών όπου διεξάγεται ή εξελίσσεται η επιχείρηση της ΕΕ για διαχείριση κρίσης ή στην ανοικτή θάλασσα. (4) Ειδικές συμφωνίες (SΟFΑ) θα πρέπει να συνάπτονται με τις οικείες φιλοξενούσες τρίτες χώρες στην περίπτωση ασκήσεων ή επιχειρήσεων που διεξάγονται έξω από το έδαφος των κρατών μελών. Οι συμφωνίες αυτές θα περιέχουν εν γένει διατάξεις σχετικές με τις αξιώσεις τις οποίες εγείρουν οι οικείες τρίτες χώρες ή οι πολίτες τους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως: 1. «στρατιωτικό προσωπικό»: (α) το στρατιωτικό προσωπικό το αποσπασμένο από τα κράτη μέλη στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προκειμένου να αποτελέσει το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕπΕΕ), (β) το στρατιωτικό προσωπικό, πλην του προσωπικού από τα όργανα της ΕΕ, που το ΣΕπΕΕ το οποίο μπορεί να αντλήσει από τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει προσωρινή ενίσχυση εάν το ζητήσει η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕΕ), για ενέργειες στα πλαίσια της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 17 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων, (γ) το στρατιωτικό προσωπικό από τα κράτη μέλη που αποσπάται στα αρχηγεία και τις δυνάμεις που ενδέχεται να τεθούν στη διάθεση της ΕΕ, ή το προσωπικό τους, στα πλαίσια της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 17 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων, 2.«πολιτικό προσωπικό»: το πολιτικό προσωπικό που αποσπάται από τα κράτη μέλη σε όργανα της ΕΕ για να ενεργεί στα πλαίσια της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 17 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανόμενων των ασκήσεων, ή το πολιτικό προσωπικό, εξαιρουμένου του προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται επιτόπου, που εργάζεται σε αρχηγεία ή δυνάμεις ή τίθεται κατ’ άλλο τρόπο στη διάθεση της ΕΕ από τα κράτη μέλη για τις ίδιες ενέργειες, Άρθρο 2 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται μόνον εφόσον η πράξη που προξένησε τη ζημία, τη σωματική βλάβη ή το θάνατο που προαναφέρθηκαν, συμβεί: - στα πλαίσια της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 17 της Σ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων, και - εκτός των εδαφών στα οποία εφαρμόζεται η Συμφωνία SΟFΑ της ΕΕ. Άρθρο 3 Κάθε κράτος μέλος παραιτείται από όλες τις αξιώσεις του κατά κάθε άλλου κράτους μέλους για σωματική βλάβη ή θάνατο μέλους του στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού του, που συνέβη ενώ το προσωπικό αυτό εκτελούσε τα επίσημα καθήκοντα του, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμελείας ή δόλου. Άρθρο 41.Κάθε κράτος μέλος παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι άλλου κράτους μέλους για ζημία που προξενείται στην περιουσία που ανήκει στο κράτος αυτό, το οποίο και την χρησιμοποιεί ή την χειρίζεται στα πλαίσια της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των αναφερόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 της Συνθήκης ΕΕ καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων βαρείας αμελείας ή δόλου, αν η ζημία αυτή: - προκλήθηκε από στρατιωτικό ή από πολιτικό προσωπικό του άλλου κράτους μέλους κατά την εκτέλεση του έργου του στα πλαίσια των προαναφερομένων καθηκόντων, ή - προέκυψε από τη χρήση οχήματος, σκάφους ή αεροσκάφους που ανήκει στο άλλο κράτος μέλος, ή που το προσωπικό το άλλου κράτους μέλους χρησιμοποιεί ή χειρίζεται, υπό την προϋπόθεση ότι είτε το όχημα, το σκάφος ή το αεροσκάφος που προξένησε τη ζημία εχρησιμοποιείτο σε σχέση με τα προαναφερόμενα καθήκοντα, είτε η ζημία προξενήθηκε σε περιουσία που εχρησιμοποιείτο σε σχέση με τα ίδια καθήκοντα. 2.Κάθε κράτος μέλος παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι άλλου κράτους μέλους για ναυαγιαιρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι το διασωθέν σκάφος ή φορτίο ανήκε σε κράτος μέλος ή ότι το προσωπικό του το χρησιμοποιούσε ή το χειριζόταν σε σχέση με τα προαναφερόμενα καθήκοντα. Άρθρο 5 Σε περίπτωση αξιώσεων, πλην εκείνων για τις οποίες υφίσταται παραίτηση βάσει των άρθρων 3 και για: - περιουσιακό στοιχείο ιδιοκτησίας κράτους μέλους ή χρησιμοποιούμενο ή χειριζόμενο υπ’ αυτού, για την προετοιμασία ή εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρει το άρθρο 17 παρ. 2 της ΣΕΕ, περιλαμβανομένων των ασκήσεων, - σωματική βλάβη ή θάνατο μέλους του προσωπικού ενός κράτους μέλους κατά την εκτέλεση των επισήμων καθηκόντων του, το ζήτημα της ευθύνης άλλου κράτους μέλους θα καθορισθεί και το ποσό της αποζημίωσης θα συμφωνηθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών, εκτός αν τα οικεία κράτη μέλη συμφωνούν άλλως. Κάθε κράτος μέλος παραιτείται από την αξίωση του σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η ζημία είναι μικρότερη από 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου. Άρθρο 6 Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 δεν παρέχουν στα κράτη μέλη το δικαίωμα να αρνηθούν να καταβάλουν σε κάποιο μέρος, πέραν των μερών της παρούσας συμφωνίας, πλήρη ή μερική αποζημίωση για ζημίες οι οποίες προξενήθηκαν σε περιουσιακό αγαθό που το μέρος αυτό παρέσχε σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δυνάμει ενοικιάσεως, μισθώσεως, ναυλώσεως ή άλλης συμφωνίας. Άρθρο 7 Κάθε διαφορά μεταξύ κρατών μελών σχετική με τη διευθέτηση αξιώσεων, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ των οικείων κρατών μελών, υποβάλλεται σε διαιτητή, τον οποίο επιλέγουν κατόπιν συμφωνίας τα οικεία κράτη μέλη μεταξύ των υπηκόων των, οι οποίοι κατέχουν ή κατείχαν υψηλό δικαστικό αξίωμα. Εάν τα οικεία κράτη μέλη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν εντός διμήνου σχετικά με τον διαιτητή, κάθε ένα από αυτά δύναται να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να επιλέξει ένα πρόσωπο με τα προαναφερθέντα προσόντα. Άρθρο 81.Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των συνταγματικών διαδικασιών για την έγκριση της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα αφότου το τελευταίο κράτος μέλος γνωστοποιήσει ότι ολοκλήρωσε αυτές τις συνταγματικές διαδικασίες. 2.Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελεί χρέη θεματοφύλακος της παρούσας συμφωνίας. Ο θεματοφύλακας δημοσιεύει την παρούσα συμφωνία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της ισχύος της, μετά την ολοκλήρωση των αναφερόμενων από την παράγραφο 1 συνταγματικών διαδικασιών. Άρθρο 9 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα α κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ Όταν υπογράφουν την παρούσα συμφωνία όλα τα κράτη μέλη, καταβάλλουν προσπάθεια, καθ’ όσον το επιτρέπει το εσωτερικό τους νομικό σύστημα, να περιορίζουν κατά το δυνατόν τις αξιώσεις τους κατά κάθε άλλου κράτους μέλους για σωματική βλάβη, θάνατο μέλους του στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού, ή για ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τους ή που το προσωπικό τους χρησιμοποιεί ή χειρίζεται, πλην περιπτώσεων βαρείας αμελείας ή δόλου. Τα κράτη μέλη προσπαθούν επίσης να εκπληρώσουν, το συντομότερο δυνατό, τις προβλεπόμενες από τις οικείες συνταγματικές τους διαδικασίες υποχρεώσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατό να τεθεί ταχέως σε ισχύ η παρούσα συμφωνία.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας, μετά της συνημμένης Δήλωσης, που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία