ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3506

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 10.11.2004, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και στα μέλη του προσωπικού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Απόφαση των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 10.11.2004, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και στα μέλη του προσωπικού του, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Νοεμβρίου 2004, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 10/11/2004 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες πουπαραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και στα μέλη του προσωπικού του ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Το Συμβούλιο, στις 12 Ιουλίου 2004, υιοθέτησε την Κοινή Δράση 2004/551/ΚΕΠΠΑ για την σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας1 (εφεξής, ο «Οργανισμός»). (2) Προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να αρχίσει την λειτουργία του, στον Οργανισμό αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη του προσωπικού του θα πρέπει να - -παραχωρηθούν, αποκλειστικά προς το συμφέρον του Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προνόμια, οι ασυλίες και οι διευκολύνσεις, που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1Δικαστική ασυλία και ασυλία όσον αφορά την έρευνα, κατάσχεση επίταξη, δήμευση ή κάθε άλλης μορφής αναγκαστικό μέτροΟι χώροι και τα κτίρια του οργανισμού είναι απαραβίαστα. Δεν υπόκεινται σε έρευνα, επίταξη, κατάσχεση ή απαλλοτρίωση. Τα περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία ενεργητικού του Οργανισμού δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο οποιουδήποτε διοικητικού ή δικαστικού αναγκαστικού μέτρου. Άρθρο 2Απαραβίαστον των αρχείωνΤα αρχεία του Οργανισμού είναι απαραβίαστα. Άρθρο 3Απαλλαγή από φόρους και δασμούς1.Ο Οργανισμός, τα στοιχεία ενεργητικού του, τα έσοδα και λοιπά περιουσιακά του στοιχεία απαλλάσσονται όλων των αμέσων φόρων. 2.Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών λαμβάνουν, κατά το δυνατόν, τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εκπίπτει ή να αποδίδεται στον Οργανισμό το ποσό των εμμέσων φόρων και των φόρων επί των πωλήσεων που περιλαμβάνονται στην τιμή των κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ή των υπηρεσιών, όταν ο Οργανισμός προβαίνει, για υπηρεσιακή χρήση χάριν της εκπλήρωσης της αποστολής, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του, σε σημαντικές αγορές, η τιμή των οποίων περιλαμβάνει φόρους αυτού του είδους. Εν τούτοις, η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός των Κοινοτήτων. 3.Τα αγαθά που σύμφωνα με την παράγραφο 2 αγοράζονται απαλλαγμένα από εμμέσους φόρους ή φόρους επί των πωλήσεων δεν επιτρέπεται να πωληθούν ή να διατεθούν κατ’ άλλον τρόπο, παρά μόνον υπό τους όρους που συμφωνούνται με το κράτος μέλος που παρέχει την απαλλαγή. 4.Δεν παρέχεται απαλλαγή από τους φόρους και δασμούς που οφείλονται για υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Άρθρο 4Μεταβίβαση αμυντικών ειδών για επίσημη χρήση από τον ΟργανισμόΣτις περιπτώσεις μεταβίβασης μεταξύ κρατών μελών αμυντικών ειδών που προορίζονται για επίσημη χρήση από τον Οργανισμό κατά την εκπλήρωση της αποστολής, των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, - ο Οργανισμός απαλλάσσεται από πληρωμές και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη, εξαιρουμένων των τελών διαχείρισης, - τα κράτη μέλη προσπαθούν να διευκολύνουν αυτές τις μεταβιβάσεις, κατά το δυνατόν και σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς τους, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Άρθρο 5Διευκολύνσεις και ασυλίες όσον αφορά την επικοινωνίαΤα κράτη μέλη επιτρέπουν στον Οργανισμό, να επικοινωνεί ελευθέρως μέσα στα εδάφη τους και χωρίς να χρειάζεται άδεια για οποιονδήποτε υπηρεσιακό λόγο, και προστατεύουν το σχετικό δικαίωμα του. Ο Οργανισμός δικαιούται να χρησιμοποιεί κώδικες καθώς επίσης και. να αποστέλλει και να δέχεται υπηρεσιακή αλληλογραφία και άλλες υπηρεσιακές ανακοινώσεις, με ειδικό ταχυδρόμο ή με ενσφράγιστους σάκκους που απολαύουν των προνομίων και ασυλιών του διπλωματικού ταχυδρομείου και των διπλωματικών σάκκων. Άρθρο 6Είσοδος, διαμονή και αναχώρησηΤα κράτη μέλη διευκολύνουν, αν χρειασθεί, την είσοδο, διαμονή και αναχώρηση των προσώπων που αναφέρει το άρθρο 7, εφόσον γίνονται για υπηρεσιακούς λόγους. Πρέπει ωστόσο να , αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα που διεκδικούν την μεταχείριση που προβλέπει το παρόν άρθρο, υπάγονται σε κάποια από τις κατηγορίες του άρθρου 7. Άρθρο 7Προνόμια καν ασυλίες των μελών του προσωπικού του Οργανισμού1.Μέσα στο έδαφος κάθε κράτους μέλους και ανεξαρτήτως της ιθαγενείας τους, τα μέλη του προσωπικού που προσλαμβάνονται από τον Οργανισμό, με σύμβαση, απολαύουν των εξής ασυλιών: 1)δικαστικής ασυλίας προκειμένου περί προφορικών ή έγγραφων δηλώσεων, και πράξεων στις οποίες προέβησαν κατά την άσκηση των επίσημων αρμοδιοτήτων τους η εν λόγω ασυλία εξακολουθεί να ισχύει και όταν τα πρόσωπα παύσουν πλέον να είναι μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, 2)του απαραβίαστου όλων των υπηρεσιακών εγγράφων και κάθε άλλου υπηρεσιακού υλικού, 3)από κοινού με τις ή τους συζύγους τους και τα συντηρούμενα μέλη των οικογενειών τους, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της μετανάστευσης ή στις διατυπώσεις εγγραφής σε μητρώο αλλοδαπών. 2.Τα μέλη του προσωπικού που έχουν προσληφθεί από τον Οργανισμό με σύμβαση, οι αποδοχές και λοιπές αμοιβές των οποίων υπόκεινται σε φόρο υπέρ του Οργανισμού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9, απαλλάσσονται από τον εθνικό φόρο εισοδήματος επί των αποδοχών και λοιπών αμοιβών που τους καταβάλλει ο Οργανισμός. Ωστόσο, οι αποδοχές και λοιπές αυτές αμοιβές είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του φόρου του οφειλόμενου για εισοδήματα από άλλες πηγές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εφ’ άπαξ αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία ή άλλες αποζημιώσεις ή επιδόματα που καταβάλλονται στα πρώην μέλη του προσωπικού που προσελήφθησαν από τον Οργανισμό με σύμβαση και τους συντηρούμενους από αυτά. Άρθρο 8Εξαιρέσεις από ασυλίεςΗ ασυλία που χορηγείται σε πρόσωπα δυνάμει του άρθρου 7 δεν καλύπτει αστικές αγωγές τρίτων για αποζημιώσεις, οφειλόμενες σε τροχαίο ατύχημα, θάνατο, ή σωματική βλάβη που προξένησαν τα πρόσωπα αυτά. Άρθρο 9Φόροι1.Υπό του όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης του Οργανισμού, τα μέλη του προσωπικού που έχουν προσληφθεί με σύμβαση από τον Οργανισμό για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, υπόκεινται σε φόρο υπέρ του Οργανισμού, επιβαλλόμενο στις αποδοχές και λοιπές αμοιβές που λαμβάνουν από αυτόν. 2.Κατ’ έτος, κοινοποιούνται στα κράτη μέλη τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του προσωπικού που έχει προσλάβει ο Οργανισμός με σύμβαση και στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, και κάθε άλλου προσώπου που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός χορηγεί κατ’ έτος σε κάθε μέλος του προσωπικού πιστοποιητικό όπου εμφαίνεται το συνολικό και το καθαρό ποσό των πάσης φύσεως αποδοχών που του καταβάλλει για το συγκεκριμένο έτος, με όλες τις λεπτομέρειες και τη φύση των καταβολών και των ποσών των παρακρατήσεων στην πηγή. 3.Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις εφ’ άπαξ αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία και τις άλλες αποζημιώσεις ή επιδόματα που καταβάλλονται σε πρώην μέλη του προσωπικού που είχαν προσληφθεί από τον Οργανισμό με σύμβαση και στους συντηρούμενους από αυτά. Άρθρο 10Προστασία του προσωπικούΤα κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσει ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την απαιτούμενη ασφάλεια και προστασία των προσώπων που αφορά η παρούσα απόφαση, εφόσον η ασφάλεια τους κινδυνεύει λόγω των υπηρεσιών τους στον Οργανισμό. Άρθρο 11Άρση των ασυλιών1.Τα βάσει της παρούσας απόφασης προνόμια και ασυλίες παρέχονται προς το συμφέρον του Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι προς το προσωπικό όφελος των αφορωμένων προσώπων. Καθήκον του Οργανισμού και όλων των προσώπων που απολαύουν των σχετικών προνομίων και ασυλιών είναι να τηρούν καθ’ όλα τα λοιπά τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών. 2.Κατ’ αίτηση αρμοδίας αρχή ή δικαστηρίου κράτους μέλους ζητείται από τον Αρχηγό του Οργανισμού, στις δε περιπτώσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων που έχουν αποσπασθεί από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό και από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, να αποποιηθεί την ασυλία της οποίας απολαύουν σύμφωνα με το άρθρο 7 ο Οργανισμός, ο Γενικός Διευθυντής του και τα λοιπά μέλη του προσωπικού, οσάκις η ασυλία είναι δυνατόν να παρακωλύσει την απονομή της δικαιοσύνης, η δε άρση της είναι δυνατή χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα του Οργανισμού. Εάν προκύψει διαφωνία ως προς την εν λόγω άρση, οι δε διαβουλεύσεις με την αρμοδία αρχή ή δικαστήριο δεν καταλήξουν σε λύση αμοιβαίως αποδεκτή, το θέμα επιλύεται σύμφωνα με το άρθρο 12. 3.Εάν αρθεί η ασυλία του Οργανισμού, οι έρευνες και κατασχέσεις που διατάσσονται από τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών, εκτελούνται παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, σύμφωνα με τους κανόνες περί απορρήτου. 4.Ο Οργανισμός συνεργάζεται ανά πάσα στιγμή με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για να διευκολύνει την ομαλή απονομή δικαιοσύνης και αναλαμβάνει δράση για να προλάβει οποιαδήποτε κατάχρηση των προνομίων και ασυλιών που παρέχονται βάσει της παρούσας απόφασης. 5.Εάν αρμόδια αρχή ή δικαστήριο κράτους μέλους κρίνει ότι συντρέχει κατάχρηση προνομίου ή ασυλίας που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης και υποβάλλει στον Οργανισμό αίτηση για άρση ασυλίας, διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ του οργανισμού και των αρμόδιων αρχών ή του δικαστηρίου ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον συνέβη η σχετική κατάχρηση. Η απόφαση για άρση της ασυλίας λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Εάν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν καταλήξουν σε ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές αποτέλεσμα, το θέμα επιλύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12. Άρθρο 12Επίλυση των διαφορώνΟι διαφορές σχετικά με άρνηση άρσεως ασυλίας ή με κατάχρηση ασυλίας, που αφορούν τον Οργανισμό ή πρόσωπο το οποίο, λόγω της επίσημης ιδιότητος του, και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 απολαύει ασυλίας, εξετάζονται από το Συμβούλιο, με σκοπό την επίλυση τους. Άρθρο 13Διατάξεις που εφαρμόζονται για τους εθνικούςεμπειρογνώμονες που έχουν αποσπασθείστον ΟργανισμόΟι διατάξεις του άρθρου 6, της παραγράφου 1 του άρθρου 7, του άρθρου 8, του άρθρου 11 και του άρθρου 12 εφαρμόζονται και στους εθνικούς εμπειρογνώμονες που έχουν αποσπασθεί στον Οργανισμό σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της Κοινής Δράσης που ιδρύει τον Οργανισμό. Άρθρο 14Συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελώνΟ Οργανισμός, κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Άρθρο 15ΑξιολόγησηΕντός διετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ή κατά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, αν αυτή συμβεί ενωρίτερα, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενοι στα πλαίσια του Συμβουλίου θα αξιολογήσουν και θα τροποποιήσουν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή θα λάβουν απόφαση σχετικά με τη λήξη της, όπως θα ενδείκνυται. Άρθρο 16Κατά τόπον εφαρμογή1.Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μόνον στο μητροπολιτικό έδαφος των κρατών μελών. 2.Κάθε κράτος μέλος μπορεί να γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η παρούσα απόφαση θα εφαρμόζεται και στα άλλα εδάφη, για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο. Άρθρο 17 Έναρξη της ισχύος Την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα αφ’ ότου δέκα κράτη μέλη, καθώς και το κράτος μέλος που φιλοξενεί τον Οργανισμό, θα έχουν γνωστοποιήσει στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ότι οι διαδικασίες οι απαιτούμενες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στις εθνικές τους έννομες τάξεις έχουν ολοκληρωθεί, η απόφαση αρχίζει να ισχύει για τα κράτη μέλη που θα έχουν προβεί στην εν λόγω γνωστοποίηση. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στα εν λόγω κράτη μέλη από την ημέρα της έκδοσης της. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ όσον αφορά κάθε άλλο κράτος μέλος την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα αφ’ ότου γνωστοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ότι οι διαδικασίες οι απαιτούμενες για την εφαρμογή της στην εθνική του έννομη τάξη έχουν ολοκληρωθεί. Άρθρο 18ΔημοσίευσηΗ παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 17 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία