Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 28.4.2004 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στον Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΑΘΗΝΑ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Απόφαση των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 28.4.2004 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στον Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΑΘΗΝΑ, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. .../2004ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 28.4.2004 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στο μηχανισμό ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον Τίτλο V, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ είναι ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2004/197/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου1 για να διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέ­πειες στον τομέα της άμυνας. Είναι αναγκαία ορισμένα προνόμια και ασυλίες προκειμένου να διευκολυνθεί η σωστή λειτουργία του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ προς το συμφέρον και μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. (2) Για φορολογικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη κρίνουν ότι ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ πληροί τα κριτήρια των απαλλαγών δυνάμει του άρθρου 15, παράγραφος 10 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας : ομοιόμορφη φορολογική βάση2 και του άρθρου 23, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προσώπων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης3, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:Άρθρο 1 Τα πράγματα, τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στο μηχανισμό ΑΘΗΝΑ ή τα οποία διαχειρίζεται ο μηχανισμός αυτός για λογαριασμό των κρατών μελών, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών και ανεξαρτήτως κατόχου, εξαιρούνται από την έρευνα, κατάσχεση, επίταξη, δήμευση ή άλλης μορφής αναγκαστικό μέτρο, διοικητικής ή δικαστικής φύσεως. Άρθρο 2 Τα αρχεία του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ είναι απαραβίαστα. Άρθρο 31.Στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, τα περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα και λοιπά πράγματα τα οποία ανήκουν στον εν λόγω μηχανισμό ή τα οποία διαχειρίζεται αυτός για λογαριασμό των κρατών μελών, απαλλάσσονται από κάθε άμεσο φόρο. 2.Η αγορά ή απόκτηση αγαθών από τον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ απαλλάσσεται από όλους τους έμμεσους φόρους που περιλαμβάνονται στην τιμή κινητών και ακινήτων καθώς και υπηρεσιών, που αποκτώνται για υπηρεσιακή χρήση και συνεπάγονται σημαντική δαπάνη. Η απαλλαγή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή επιστροφής ή διαγραφής. 3.Δεν παρέχεται απαλλαγή από τους φόρους που αποτελούν απλώς ανταπόδοση για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στο μηχανισμό ΑΘΗΝΑ να επικοινωνεί ελευθέρως και χωρίς να πρέπει να ζητεί άδεια, στο πλαίσιο οποιωνδήποτε υπηρεσιακών καθηκόντων, και προστατεύουν αυτό το δικαίωμα του. Ο μηχανισμός ΑΘΗΝΑ επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κώδικες καθώς επίσης και να αποστέλλει και να δέχεται υπηρεσιακή αλληλογραφία και άλλες υπηρεσιακές ανακοινώσεις, με ειδικό ταχυδρόμο ή με ενσφράγιστους σάκους, που απολαύουν των αυτών προνομίων και ασυλιών με το διπλωματικό ταχυδρομείο και το διπλωματικό σάκο. Άρθρο 5 Τα άρθρα 1 έως 4 εφαρμόζονται εφόσον η ειδική επιτροπή του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ δεν έχει άρει ρητά την ασυλία ή το προνόμιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρθρο 6 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα κράτη μέλη θα έχουν, έως την ημερομηνία αυτή, γνωστοποιήσει στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου οu ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή της στην εσωτερική έννομη τάξη τους, οριστικά ή προσωρινά. Άρθρο 7 Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία