Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικατάσταση διατάξεων του ν.δ. 86/1969"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 151 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δημοπρασία ενεργείται από τριμελή επιτροπή, που απαρτίζεται από τον αρμόδιο δασάρχη ή τον αναπληρωτή του, που ορίζει ο ίδιος, από τον πρόεδρο του οικείου συνεταιρισμού και από έναν δασικό υπάλληλο, με α’ ή β’ βαθμό, της Διεύθυνσης Δασών του νομού, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 270 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων και κλάδων όλων των δασοπονικών ειδών από ιδιόκτητα καστανοπερίβολα, καστανοτεμάχια ή άλλα αγροκτήματα που υφίστανται δενδροκομική περιποίηση, από ιδιόκτητους δασωμένους αγρούς του άρθρου 67 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), και από εκτάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3208/2003, επιτρέπεται, μετά από άδεια, που εκδίδεται ατελώς από την οικεία δασική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 176.
Άρθρο 2 "Συμπλήρωση του άρθρου 30 του ν. 2945/2001"
1.  
  Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 2945/2001, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α΄), προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως: Η ανωτέρω αμοιβή δεν υπόκειται στους περιορισμούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), μόνον όσον αφορά τον αριθμό των ετήσιων συνεδριάσεων Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 1ης Μαρτίου 2006.
Άρθρο 3 "Τροποποίηση - συμπλήρωση των άρθρων 14 και 29 του ν. 2637/1998"
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου (Ε.Α.Τ.) δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005 και 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως αυτοί ισχύουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
2.  
  Στο άρθρο 29, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), προστίθενται οι παράγραφοι 5, 6, 7, που έχουν ως ακολούθως: 5 Όπου στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 29 τουν. 2637/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) νοείται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.), καθώς και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 6 Όπου στην κείμενη εθνική νομοθεσία αναφέρεται Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Εγγυήσεις), νοείται εφεξής Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) και Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 7 Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση, εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των πιστώσεων των εν λόγω Ταμείων.
Άρθρο 4 "Παράταση θητείας μελών Διοικητικών ΣυμβουλίωνΑγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων"
1.  
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) κάθε βαθμίδας μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια της θητείας των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων και των αντιπροσώπων, η οποία έχει ορισθεί από το Καταστατικό για χρόνο μικρότερο των τεσσάρων (4) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού (των 4 ετών), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη τροποποίηση της σχετικής διάταξης του Καταστατικού. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 1 των άρθρων 11 και 12 αντιστοίχως του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄).
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για τις Α.Σ.Ο. κάθε βαθμίδας, των οποίων η διάρκεια της θητείας των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων και των αντιπροσώπων έληξε, χωρίς τη διενέργεια αρχαιρεσιών, ή λήγει μέχρι την 31.12.2006.
Άρθρο 5 "Συμπλήρωση του άρθρου 33 του ν. 2810/2000"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄) προστίθεται περίπτωση θ’, η οποία έχει ως εξής:
 1. θ. Μπορεί, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της, να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 6 "Συμπλήρωση του άρθρου 5 του ν. 2040/1992"
1.  
  Στο άρθρο 5 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄), προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:
  Οι δικηγόροι που υπηρετούν με έμμισθη εντολή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με απόφαση του Υπουργού, μπορεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εφόσον συναινούν, σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση. Κατά το χρόνο αυτόν παύει η καταβολή των αποδοχών από την οργανική θέση που κατείχαν και το σύνολό τους βαρύνει το νομικό πρόσωπο, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες του.
Άρθρο 7 "Τροποποίηση και συμπλήρωσητου άρθρου 30 του ν. 3147/2003"
1.  
  Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Έναν εκπρόσωπο των Τυροκόμων-Τυροπαραγω-γών Παραδοσιακών Προϊόντων, που ορίζεται από τη συνομοσπονδία Τυροκόμων-Τυροπαραγωγών Παραδοσιακών Προϊόντων, με τον αναπληρωτή του Αν δεν υπάρξει ορισμός των εκπροσώπων δ΄, ε΄, στ΄, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τους αντίστοιχους φορείς, ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με τα αναπληρωματικά τους με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Με την ίδια απόφαση διορίζονται ο πρόεδρος και δύο αντιπρόεδροι του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Ο.Γ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τα μέλη και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν. 3147/2003 προστίθεται περίπτωση θ΄ που έχει ως εξής:
 1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στους αντιπροέδρους του Δ.Σ.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3147/2003, αντικαθίσταται ως εξής: Τον πρόεδρο, αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. .
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 3147/2003 καταργείται και η επόμενη περίπτωση θ’ αναριθμείται σε περίπτωση η΄.
Άρθρο 9
1.  
  Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, υποβάλλονται έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
2.  
  Η έναρξη δαπανών για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, είναι δυνατή έως και την 29η Δεκεμβρίου 2006.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν στις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-11-16 Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/249
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2810 2000
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2003/3193 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. 2004/3299 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις. 2005/3399 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008