ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3511

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
1.  
  Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι Σώμα Ασφαλείας, υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή:.
 1. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών
 2. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές.
 3. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.
2.  
  Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας
Άρθρο 2
1.  
  Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για:
 1. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές - βιολογικές - ραδιολογικές - πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές.
 2. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.
 3. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης
 4. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της
 5. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 Π.Κ.).
 6. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας
 7. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1951/1991 (ΦΕΚ 84 Α΄) και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας.
 8. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
 9. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων καταβάλλεται ειδικό παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυροσβεστικό Σώμα ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό με διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε. και του διαδικτύου, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.
3.  
  Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή προς άλλες Χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο
4.  
  Αρμοδιότητες, που θεσπίζονται ή αφαιρούνται με κανονιστικές πράξεις και δεν έχουν υπογραφεί και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, δεν ισχύουν
Άρθρο 3
1.  
  Το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί πολιτική διοικητική Υπηρεσία του Κράτους, διέπεται από ιδιαίτερους γι’ αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό
2.  
  Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνον για όποια θέματα δε ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Το πυροσβεστικό προσωπικό κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων φέρει κατάλληλο οπλισμό.
3.  
  Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για το σκοπό αυτόν οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
 1. Καθορίζονται ο κανονισμός στολών του πυροσβεστικού και εποχικού προσωπικού, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς επίσης τα εφόδια, τα μέσα και ο εξοπλισμός, που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
 2. Ο τρόπος και τα όργανα επιθεώρησης του οπλισμού, η φύλαξη και συντήρησή του, τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται:
 1. το προσωπικό της παραγράφου 2 που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
 2. ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας του
Άρθρο 4
1.  
  Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες
2.  
  Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:.
 1. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.).
 2. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος «199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.».
 3. Η Πυροσβεστική Ακαδημία
 4. Η Διαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.).
 5. Η Διαχείριση Χρηματικού
 6. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).
 7. Η Διεύθυνση Υγειονομικού Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Υ.Π.Σ.).
 8. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).
 9. Η Οικονομική Επιθεώρηση.
 10. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων β΄ έως και θ΄ έχουν διοικητική αυτοτέλεια, υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό του Π.Σ.
3.  
  Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι εξής:.
 1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.).
 2. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (Δ.Π.Υ.Ν.).
 3. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
 4. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί Πόλεων, Αεροδρομίων και Λιμένων (Π.Υ. ή Π.Σ.).
 5. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.).
 6. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία
 7. Οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και
 8. Τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια
4.  
  Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και είναι οι εξής:
 1. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής
 2. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 3. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας
 4. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας
 5. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου
 6. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας
 7. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας
 8. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου
 9. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας
 10. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου
 11. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου
 12. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης
 13. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων
5.  
  Στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών υπάγονται:
 1. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών της οικείας Περιφέρειας
 2. Η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών της οικείας Περιφέρειας και
 3. Το Πυροσβεστικό Συνεργείο
6.  
  Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς.
7.  
  Από τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος οι παρακάτω Υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη και συγκεκριμένη αποστολή και χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες: Ειδικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
 1. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος «199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.».
 2. Η Πυροσβεστική Ακαδημία
 3. Η Διαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.).
 4. Η Διαχείριση Χρηματικού
 5. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).
 6. Η Διεύθυνση Υγειονομικού Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Υ.Π.Σ.).
 7. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).
 8. Οι Ε.Μ.Α.Κ.
 9. Η Οικονομική Επιθεώρηση και
 10. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία
8.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και να αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται, υποβιβάζονται, προάγονται και καταργούνται υφιστάμενες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται και συγχωνεύονται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού
10.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπορεί: α) να καταργούνται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού, καθώς και να αναστέλλεται, για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία τους, β) να ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού, την άσκηση των καθηκόντων του και τη συντήρηση του υλικού των Υπηρεσιών και γ) να κυρώνεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των Υπηρεσιών του Σώματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 5
1.  
  Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, είναι ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος.
2.  
  Το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Πυροσβεστικό Σώμα
3.  
  Το Α.Π.Σ. μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
4.  
  Το Αρχηγείο διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους: Α΄ Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Β΄ Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης
5.  
  Ο Α΄ Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων έχει αρμοδιότητα για τα θέματα πυρόσβεσης και δασοπυρόσβεσης, διάσωσης, εναέριων μέσων και της προληπτικής πυροπροστασίας. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Πυρόσβεσης – Διάσωσης
 2. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης
 3. Διεύθυνση Εναέριων Μέσων
 4. Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
 5. Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας
 6. Διεύθυνση Πλωτών Μέσων
6.  
  Ο Β΄ Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα για τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, παροχής ερμηνευτικών οδηγιών και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει, επίσης, αρμοδιότητα για τα θέματα σύνταξης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προμηθειών και άλλων οικονομικών υποθέσεων, ασφαλιστικά και κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.
7.  
  Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Προσωπικού
 2. Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας
 3. Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 4. Διεύθυνση Πληροφορικής - Επικοινωνιών
 5. Διεύθυνση Τεχνικών και
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
8.  
  Τους Κλάδους συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου
9.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και οι αρμοδιότητες των Κλάδων, Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτού και των οργάνων που υπηρετούν στο Αρχηγείο
Άρθρο 6
1.  
  Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Αντιστρατήγου, ασκεί τη Διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται και αποστρατεύεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και ΄Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Η κρίση για αποστρατεία του Αρχηγού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στο ΚΥ.Σ.Ε.Α.
2.  
  Ο Υπαρχηγός φέρει το βαθμό του Αντιστρατήγου, είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
3.  
  Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών του Σώματος και τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
4.  
  Οι Γενικοί Επιθεωρητές Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αντιστρατήγου, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών του Σώματος, που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα
5.  
  Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου γενικών καθηκόντων και οι Προϊστάμενοι των Κλάδων αυτού φέρουν το βαθμό του Αρχιπυράρχου γενικών καθηκόντων. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των Προϊσταμένων των Κλάδων αυτού γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ.
6.  
  Διοικητής των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών τοποθετείται Αρχιπύραρχος. Ειδικά στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας τοποθετείται Υποστράτηγος.
7.  
  Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Σώματος ανατίθεται σε Αξιωματικούς γενικών καθηκόντων, πλην της Διεύθυνσης Υγειονομικού, στην οποία προΐσταται Υποστράτηγος Υγειονομικού
8.  
  Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου, στους Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Επίσης, μπορεί με όμοια απόφαση να εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα να υπογράφουν «Με εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 7
1.  
  Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συνιστώνται και λειτουργούν τα εξής Συμβούλια:
 1. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και
 2. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων
2.  
  Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από:
 1. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο
 2. Τον Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
 3. Τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος
 4. Τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
 5. Τους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και
 6. Από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη.
3.  
  Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρμόζεται στις αναγκαίες τεχνολογικές εξελίξεις, που συντελούν στην εκπλήρωση της αποστολής του
 2. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος
 3. Σχεδιάζει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών
 4. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας, αναφορικά με τους εμπρησμούς και σχεδιάζει μέτρα πρόληψης και καταστολής της
 5. Γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του
 6. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα
 7. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού του Σώματος και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους
 8. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης, εκπαίδευσης και πειθαρχίας του προσωπικού
 9. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του εξοπλιστικού προγράμματος του Πυροσβεστικού Σώματος
4.  
  Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από:
 1. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο
 2. Τον Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
 3. Τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος
 4. Τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και
 5. Τους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ως μέλη.
 6. Στο Συμβούλιο μπορούν να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες του Σώματος και των άλλων Σωμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών ή Ιδιωτικών Φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες ή Ειδικοί Επιστήμονες.
5.  
  Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αρμοδιότητα την παροχή κατευθύνσεων για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών συμβάντων, που μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου
6.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Τα Συμβούλια συγκαλούνται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Καθήκοντα γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί Ανώτερος Αξιωματικός του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και η γραμματειακή τους υποστήριξη παρέχεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση αυτού. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο και είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνον οι αποφάσεις των Συμβουλίων, προκειμένου να εκτελεστούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 8
1.  
  Οι Τεχνικοί
 1. Πυροσβεστικό προσωπικό και
 2. Πολιτικό προσωπικό
2.  
  Οι Πλοηγοί - Κυβερνήτες
 1. Γενικών καθηκόντων και
 2. Ειδικών καθηκόντων.
 3. Ειδικών καθηκόντων είναι:.
3.  
  Οι Πλοηγοί – Μηχανικοί
 1. Μόνιμο και
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 3. Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι.
4.  
  Οι Υγειονομικοί και Απόφοιτοι παραγωγικών σχολών είναι οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων, που προέρχονται από τη Σχολή Ανθυποπυραγών, καθώς και οι Πυρονόμοι και Αρχιπυροσβέστες, που προέρχονται από τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών. Οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων, που προάγονται βάσει ειδικών διατάξεων, οι Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων και οι Υπαξιωματικοί και Πυρονόμοι, που προάγονται βάσει ειδικών διατάξεων, είναι βαθμοφόροι μη παραγωγικής σχολής.
5.  
  Το προσωπικό της Πληροφορικής
Άρθρο 9
1.  
  Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής: Α) Γενικών Καθηκόντων: Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 4 Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 4 Αρχιπύραρχοι 18 Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 43 Πύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 1 Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 93 Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 1 Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 113 Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 4 Πυραγοί (παραγωγικής σχολής) 189 Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 7 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 864 Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 47 Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής) 214 Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) 2.892 Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβέστες 7.909 Β) Ειδικών Καθηκόντων: (1) Τεχνικοί: Αρχιπύραρχος 1 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 6 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 11 Πυρονόμος 1 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες 117 (2) Υγειονομικοί: Υποστράτηγος 1 Αρχιπύραρχος 1 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί Πυραγοί 19 (3) Πλοηγοί Κυβερνήτες: Αρχιπύραρχος 1 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 48 (4) Πλοηγοί Μηχανικοί: Αρχιπύραρχος 1 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 40 Πυρονόμοι 14 Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες 77 (5) Προσωπικό Πληροφορικής: Αρχιπύραρχος 1 Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 8 Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 10 Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 13.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού ή να συνιστώνται νέες και να καταργούνται ειδικότητες του προσωπικού αυτού
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού τους ως αθλητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα
Άρθρο 10
1.  
  Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του πολιτικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:
 1. Κατηγορίες και Κλάδοι μόνιμου πολιτικού προσωπικού.
 2. (1) Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ:.
 3. Κατηγορίες πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 4. Καθαρίστριες με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 10.
2.  
  Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού κατανέμονται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του πολιτικού προσωπικού ή να συνιστώνται και να καταργούνται κλάδοι και ειδικότητες
Άρθρο 11
1.  
  Η κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού έχει ως εξής: Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος, Πύραρχος, Αντιπύραρχος, Επιπυραγός, Πυραγός, Υποπυραγός, Ανθυποπυραγός, Πυρονόμος, Αρχιπυροσβέστης, Πυροσβέστης. Αξιωματικοί είναι όσοι κατέχουν βαθμό Ανθυποπυραγού και άνω. Από αυτούς, ανώτατοι είναι ο Αντιστράτηγος, Υποστράτηγος και Αρχιπύραρχος, ανώτεροι είναι ο Πύραρχος, Αντιπύραρχος και Επιπυραγός και κατώτεροι είναι ο Πυραγός, Υποπυραγός και Ανθυποπυραγός. Ο Πυρονόμος είναι ενδιάμεση βαθμίδα ανάμεσα στους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς. Υπαξιωματικοί είναι οι Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής σχολής και οι Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής.
2.  
  Οι βαθμοί του πυροσβεστικού προσωπικού γενικών καθηκόντων και η αντιστοιχία τους με τους στρατιωτι-κούς του Στρατού Ξηράς και τους αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας είναι οι εξής:
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί να συνιστώνται νέοι βαθμοί, να καταργούνται ενδιάμεσοι βαθμοί ή να μετονομάζονται οι υφιστάμενοι στην ιεραρχική κλίμακα, να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα, καθώς επίσης και θέματα αντιστοιχίας βαθμών με την κλίμακα των βαθμών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 12
1.  
  Το πυροσβεστικό προσωπικό εκπαιδεύεται, μετεκπαιδεύεται και επιμορφώνεται στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης, είναι δυνατόν να εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται και εκτός της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, με έξοδα του ιδίου ή του Δημοσίου. Στους εκπαιδευόμενους ή μετεκπαιδευόμενους στο εξωτερικό, με έξοδα του Δημοσίου, καταβάλλονται οι δαπάνες μετακίνησης, που προβλέπονται και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.
2.  
  Η Πυροσβεστική Ακαδημία διαρθρώνεται στις ακόλουθες Σχολές:
 1. Σχολή Πυροσβεστών
 2. Σχολή Αρχιπυροσβεστών
 3. Σχολή Ανθυποπυραγών
 4. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
 5. Σχολή Ξένων Γλωσσών
3.  
  Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μπορεί να εκπαιδεύεται, σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα, το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, καθώς επίσης και το προσωπικό των βιοτεχνιών, βιομηχανιών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των νοσηλευτικών και άλλων ιδρυμάτων. Επίσης σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος επιτρέπεται η πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που έχουν γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί:
 1. Να ρυθμίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα κατάταξης ή πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε κατηγορίας πυροσβεστικού προσωπικού, το σύστημα και η διαδικασία των εξετάσεων, τα αρμόδια όργανα, οι κατηγορίες των υποψηφίων και η μοριοδότησή τους, ο τρόπος πρόσληψης των αθλητών υποψηφίων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης των υποψηφίων, οι προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για την κατάταξη του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης θεσπίζεται ειδικό παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις και το ύψος αυτού.
 3. Να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάμενες Σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού, να καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόλυσης των εκπαιδευομένων, τα προσόντα, η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα επιλογής και απόλυσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στο Σώμα των εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εκπαίδευση όλων των κατηγοριών του πυροσβεστικού προσωπικού.
 4. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό για κάθε ώρα διδασκαλίας προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης απασχόλησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
 5. Όταν με το ως άνω προεδρικό διάταγμα ιδρύονται νέες Σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, αυτό εκδίδεται με πρόταση και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ, όταν ρυθμίζονται θέματα της Σχολής Ανθυποπυραγών, αυτό εκδίδεται με πρόταση και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 13
1.  
  Οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη (παραγωγικής σχολής) και άνω εκτελούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τα εγκλήματα του εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266 και 267 Π.Κ.).
2.  
  Την ποινική δίωξη των πταισματικών παραβάσεων, που προβλέπονται από τις πυροσβεστικές διατάξεις και τους κανονισμούς πυροπροστασίας, ασκεί ο Δημόσιος Κατήγορος του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθήκοντα Δημοσίου Κατηγόρου ασκούν οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που προέρχονται από την οικεία παραγωγική σχολή.
3.  
  Στους καταδικαζόμενους για τα εγκλήματα του εμπρησμού δάσους και δασικών εκτάσεων, επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄).
Άρθρο 14
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις, με τις οποίες θεσπίζονται: α) προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις αγροτικές εκτάσεις και στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας
 1. κατασταλτικά μέτρα στα δάση και στις δασικές εκτάσεις
2.  
  Οι πυροσβεστικές διατάξεις εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 Π.Κ.
4.  
  Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, που αφορούν. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.
5.  
  Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους
Άρθρο 15
1.  
  Τα διατιθέμενα στην αγορά κατασβεστικά μέσα και υλικά υπόκεινται, πέραν των άλλων ελέγχων και σε έλεγχο καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα θέματα συνεργασίας των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, τα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα, ο τρόπος ελέγχου και η διαδικασία, το ύψος, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής του προστίμου, η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώριση σε μητρώο των κατασβεστικών υλικών και μέσων, η διαδικασία ελέγχου της φυσικοχημικής τους συμπεριφοράς, οι όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αποτροπή ενδεχόμενων βλαβών στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας Επιτροπών από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα για την αξιολόγηση υλικών και μέσων πυροπροστασίας ώστε να γίνονται αποδεκτά κατά την άσκηση της προληπτικής πυροπροστασίας που διενεργείται από τα Γραφεία Πυρασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Άρθρο 16
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα μετακινήσεων, αποσπάσεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων και πειθαρχικού δικαίου, καθώς και άλλων θεμάτων υπηρεσιακών καταστάσεων, τις άδειες αυτού, ως επίσης και θέματα μετάταξης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών, αποστρατείας, ειδικών καταστάσεων του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα μονιμοποίησης αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 17
1.  
  Η ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχεται από τους υγειονομικούς αξιωματικούς του ή από τους υγειονομικούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς του δημόσιου τομέα ή από ιατρούς ιδιώτες συμβεβλημένους με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). Η κατάσταση της υγείας του πυροσβεστικού προσωπικού κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Σώματος. Για τη φαρμακευτική περίθαλψη του εν ενεργεία ή εν συντάξει προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, εφαρμόζεται ό,τι ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους. Το πυροσβεστικό προσωπικό κατά προτίμηση νοσηλεύεται στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται η διεξαγωγή της υγειονομικής υπηρεσίας, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία παροχής υγειονομικής περίθαλψης, οι αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, οι αρμοδιότητές τους, τα θέματα αναρρωτικών αδειών ή απαλλαγής από την υπηρεσία για λόγους ασθένειας, οι σχετικές υποχρεώσεις του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
Άρθρο 18
1.  
  Οι αποδοχές του πυροσβεστικού προσωπικού καθορίζονται κάθε φορά από το νόμο που ισχύει για το μισθολόγιο των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων
2.  
  Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ίδιο προϋπολογισμό, ως ειδικός φορέας, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όπου εγγράφονται κάθε έτος οι προβλεπόμενες από το άρθρο 20 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πιστώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του.
3.  
  Η Οικονομική Διαχείριση του Σώματος διεξάγεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «Δημοσίου Λογιστικού»
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης χρηματικού, υλικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπορεί να συνιστάται λογαριασμός αλληλοβοηθείας του Πυροσβεστικού Σώματος με πόρους προερχόμενους αποκλειστικά από εισφορές του πυροσβεστικού προσωπικού, δωρεές και κληρονομιές
6.  
  Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να ιδρύονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήματα, που στεγάζονται Υπηρεσίες του Σώματος. Οι λέσχες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υλικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Ειδικά για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. Στις λέσχες είναι δυνατόν να λειτουργεί και πρατήριο ειδών - τροφίμων, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του προσωπικού. Η οργάνωση, η λειτουργία και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση ίδρυσής τους.
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, ιδρύονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παιδικοί σταθμοί για τα τέκνα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, ιδρύονται κατασκηνώσεις για τα τέκνα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 19
1.  
  Στο πυροσβεστικό προσωπικό είναι δυνατή η χορήγηση ηθικής ή υλικής αμοιβής για εξαίρετη δραστηριότητα ή προσπάθεια
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα ηθικών και υλικών αμοιβών, καθώς επίσης οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο τρόπος και τα αρμόδια όργανα χορήγησής τους
Άρθρο 20
1.  
  Στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, καθώς και για την αποτελεσματικότητά τους στο επιχειρησιακό έργο, απονέμονται ειδικά βραβεία
2.  
  Ειδικά βραβεία επίσης απονέμονται και σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που κατά το προηγούμενο έτος διακρίθηκαν με την ανώτερη ιεραρχικά ηθική αμοιβή για εξαίρετες πράξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το όργανο, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και βράβευσης, το είδος των βραβείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21 "Κωδικοποίηση διατάξεων"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν, καθώς και κάθε νόμου που ήθελε μετέπειτα εκδοθεί, που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, και νέα κατάστρωση αυτού, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν και η μεταφορά στη δημοτική γλώσσα.
Άρθρο 22
1.  
  Η Κυριακή του Καλού Σαμαρείτη καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
2.  
  Ως ημέρα μνήμης πεσόντων Πυροσβεστών καθιερώνεται η 12η Νοεμβρίου, ημέρα θανάτου του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου
Άρθρο 23
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) δεν εφαρμόζονται για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που εκλέγονται σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
2.  
 1. Για την εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε Αξιωματικούς και λοιπό προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών και σε προσωπικό Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ο.Τ.Α., μεικτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας, καταβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, αποζημίωση από τους ενδιαφερομένους.
 2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της δαπάνης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
  Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρε- τούν στις Ε.Μ.Α.Κ. και είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, χορηγείται ειδικό καταδυτικό επίδομα, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.» Το επίδομα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, εφόσον πραγματοποιήσουν το εξάμηνο αυτό σωρευτικά.
 1. Δύο καταδύσεις σε βάθος 25 μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα λεπτά.
 2. Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.
 3. Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων. 4.
Άρθρο 24
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α΄) αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής: Επιπλέον στο έργο του Συμβουλίου περιλαμβάνεται και η συλλογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επί μέρους εκτιμήσεων τρομοκρατικής απειλής, η περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγησή τους και η σύνταξη, ανά εξάμηνο, Έκθεσης, με την οποία εκτιμάται σε εθνικό επίπεδο η ύπαρξη τρομοκρατικής απειλής (Εθνική Εκτίμηση Τρομοκρατικής Απειλής). Για το σκοπό αυτόν συνεργάζονται υποχρεωτικά οι αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Λιμενικό Σώμα. Επίσης στη διάθεση του Συμβουλίου τίθενται όλες οι σχετικές πληροφορίες κάθε δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας. .
2.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 4019/1959 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 124/1975 (ΦΕΚ 172 Α΄), του άρθρου 12 του ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Το επίδομα φυσιολογικού τοκετού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δ΄, καταβάλλεται κάθε φορά και στις περιπτώσεις καισαρικής τομής Το καταβαλλόμενο, κατά τα ανωτέρω, επίδομα φυσιολογικού τοκετού και καισαρικής τομής στις περιπτώσεις νεκρού εμβρύου χορηγείται, εφόσον έχουν συμπληρωθεί είκοσι έξι (26) εβδομάδες κύησης.
Άρθρο 25
1.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
  Επιτρέπεται η εισαγωγή και φοίτηση πολιτών ξένων χωρών στις παραγωγικές Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, καθώς και στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι αλλοδαποί, οι οποίοι θα φοιτήσουν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός των ξένων σπουδαστών κατά Σχολή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παροχή της εκπαίδευσης αυτών, τυχόν συμμετοχή τους στις δαπάνες εκπαίδευσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των σπουδαστών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3387/2005 (ΦΕΚ 224 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Κατ’ εξαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε παραρτήματος, κατανέμονται στο παράρτημα της προτίμησής τους οι δόκιμοι αστυφύλακες που κατά σειρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄) ή τέκνα θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α΄) ή έχουν αδελφό δόκιμο αστυφύλακα. .
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Από τον αριθμό των δοκίμων, που εισάγονται στην οικεία σχολή, ποσοστό μέχρι 12% συνολικά καλύπτεται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό
 1. Πολύτεκνοι και τέκνα τους.
 2. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου.
 3. Τέκνα αναγνωρισμένων βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.
 4. Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας.
 5. Γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους.
Άρθρο 26
1.  
  Εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμων, που προβλέπουν την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εφαρμόζονται και για το προσωπικό και τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος
2.  
  Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα καθοριστούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Υπηρεσίες και το προσωπικό του εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις
3.  
  Στην ισχύουσα για το πυροσβεστικό προσωπικό νομοθεσία οι όροι «Γενικών Υπηρεσιών» και «Ειδικών Υπηρεσιών» αντικαθίστανται εφεξής με τους όρους «Γενικών Καθηκόντων» και «Ειδικών Καθηκόντων» αντίστοιχα
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
 1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4661/1930 (ΦΕΚ 153 Α΄).
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2612/1998 (ΦΕΚ 112 Α΄).
 3. Επίσης, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος, που ρυθμίζει θέματα, που διέπονται από αυτόν.
Άρθρο 27
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) και το άρθρο έκτο του ν. 3482/2006 (ΦΕΚ 163 Α΄), προστίθενται τα παρακάτω εδάφια: «Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες ενδομεταφορές αποτελούν όρους της σύμβασης, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησής της και ρυθμίζουν κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη σχετικής συμβάσεως, ο Υπουργός μπορεί για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέτει με σύμβαση τη διενέργεια δρομολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2006. Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δύνανται με απόφαση του Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις μήνες.».
Άρθρο 28 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1930/4661 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1930/4661 1930
ΝΟΜΟΣ 1975/124 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/124 1975
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο. νοµίας και άλλων διατάξεων. 1990/1897 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1951 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1951 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1977 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1994/2265 1994
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κ[...]" 2000/2859 2000
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. 2005/3387 2005
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις. 2006/3482 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/4019 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/4019 1959
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 2008/3667 2008
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 2016/4442 2016
Τροποποίηση διατάξεων του υπ’ αριθμ. 305/9.9.1992 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 152/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2007/242 2007
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων. 2008/194 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α΄/9.9.1992) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος». 2008/196 2008
Ρύθµιση θεµάτων χορήγησης αδειών ικανότητας οδηγού στο πυροσβεστικό προσωπικό. 2008/91 2008
Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Γ΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Λάρισας, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Ξάνθης, Κιλκίς και Λαμίας και σύσταση θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού 2009/96 2009
Σύσταση και κατάργηση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων. 2010/121 2010
Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α΄ 99)». 2010/55 2010
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99). 2013/145 2013
Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄99) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 55/2010 (Α΄ 93). 2013/25 2013
Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος » (Α΄ 131). 2014/93 2014
Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 305/ 1992 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 152). 2016/5 2016
Μεταφορά οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθμού από την κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων. 2016/76 2016
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’ του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 99). 2016/82 2016
Ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών εντός Αερολιμένων. 2017/11 2017
Τροποποίηση διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131). 2017/13 2017
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 99)». 2017/72 2017
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 174/1983 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής» (Α’ 68)». 2017/94 2017
Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3511/ 2006 (Α’ 258), όπως ισχύει - Ανακατανομή οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα. 2018/42 2018
Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών. 2018/62 2018
Καθορισμός ειδικοτήτων, διαδικασία ένταξης και προσόντα προσωπικού της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 2018/67 2018