ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3513

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αύξηση επιδόματος εξομάλυνσης"
1.  
  Το επίδομα εξομάλυνσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) από 1ης Ιανουαρίου 2006 καταβάλλεται ως εξής: Για σύνταξη μέχρι 317€ Επίδομα 19€ » από 317,01€ » 456€ » 22€ » » 456,01€ » 761€ » 33€ » » 761,01€ » 1.100€ » 56€ » » 1.100,01€ » 1.300€ » 59€ » » 1.300,01€ » 1.500€ » 62€ » » 1.500,01€ » 1.800€ » 65€ » » 1.800,01€ » 2.100€ » 68€ » » 2.100,01€ » 2.400€ » 71€ » » 2.400,01€ » 3.000€ » 76€ » » 3.000,01€ » 3.500€ » 80€ » » 3.500,01€ και άνω » 85€.
2.  
  Τα ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται για τις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων ως εξής: Α. Για τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι του βαθμού του Πρωτοδίκη κατά 23€ και άνω του βαθμού αυτού κατά 27€. Β. Για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μέχρι του βαθμού του δικαστικού αντιπροσώπου κατά 23€ και άνω του βαθμού αυτού κατά 27€. Γ. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. κατά βαθμό ως ακολούθως:.
 1. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. i.
 2. Καθηγητής:
 3. 22€. ii.
 4. Αναπληρωτής Καθηγητής:
 5. 16€. iii.
 6. Επίκουρος Καθηγητής:
 7. 15€. iν. Λέκτορας:
 8. 13€.
 9. Μέλη Ε.Π. τωνΤ.Ε.Ι. i.
 10. Καθηγητής:
 11. 20€. ii.
 12. Αναπληρωτής Καθηγητής:
 13. 16€. iii.
 14. Επίκουρος Καθηγητής:
 15. 12€. iν. Καθηγητής Εφαρμογών:
 16. 8€.
 17. Δ. Για τους Βουλευτές κατά 61€.
3.  
  Εφόσον το δικαιούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, επίδομα εξομάλυνσης είναι μικρότερο αυτού που καταβαλλόταν την 31η Δεκεμβρίου 2005, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική και αμεταβίβαστη
4.  
  Τα ποσά των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α), όπως ισχύουν, αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2006 σε 102,30, 182,60 και 261,80 ευρώ, αντίστοιχα.
5.  
  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων - Κ.Π.Σ. - (π.δ. 168/2000 ΦΕΚ 155 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1ης Ιανουαρίου 2006 ως εξής: 1 Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας που αναγνωρίζεται στους ανάπηρους πολέμου οπλίτες, των οποίων η σύνταξη δεν κανονίζεται με βάση το μισθό ενεργείας, είναι ίση με 1,219% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ανά εκατοστό ανικανότητας.
6.  
  Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3408/ 2005 (ΦΕΚ 272 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2006.
Άρθρο 2 "Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων"
1.  
  Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη από 1ης Ιουλίου 2007 και ποσό εκατόν σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (140,80 €), το οποίο από την ίδια ημερομηνία υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη. Η διαφορά μεταξύ της κανονιζόμενης σύνταξης με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και της σύνταξης που δικαιούνται τα πρόσωπα αυτά την 30ή Ιουνίου 2007, θα καταβληθεί τμηματικά, κατά ένα τέταρτο (1/4) ετησίως, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2007. Οι συντάξεις όσων από τους ανωτέρω έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν έως και την 30ή Ιουνίου 2007 αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 3
1.  
  Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περί πτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κ.Π.Σ.Σ. (π.δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής: Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπα-νοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
2.  
 1. Η παρ. 12 του άρθρου 1 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύει, αντικαθίσταται από της ισχύος του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), ως εξής:
 2. 12 1 Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και των Νοσοκομείων του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 και της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄), καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού Όσοι από τους ανωτέρω υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 18 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α). 2 Οι υπάλληλοι των Δ.ΥΠΕ. και των Νοσοκομείων της περ. α΄ της παρούσας παραγράφου που υπηρετούσαν στις Υπηρεσίες αυτές κατά τη δημοσίευση του ν.3329/2005, εξακολουθούν να διέπονται, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3329/2005, από το ασφαλι-στικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο υπάγονταν κατά την ημερομηνία αυτή και η εφεξής υπηρεσία τους υπολογίζεται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό. 3 Οι υπάλληλοι των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), που υπηρετούσαν σε αυτές κατά τη δημοσίευση του ν. 3329/2005, υπάγονται από της ισχύος του ν. 3106/2003, στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλιστικού φορέα που είχαν επιλέξει με δήλωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 τουν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α΄), εάν δε δεν είχαν υποβάλει την ανωτέρω δήλωση υπάγονται, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, σε αυτό του Δημοσίου και η εφεξής υπηρεσία τους στις Μονάδες αυτές, θεωρείται ότι διανύεται στο αντίστοιχο καθεστώς.
 3. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τον Διοικητή και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και για τον Διοικητή και τον Αναπληρωτή Διοικητή των Νοσοκομείων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 1 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: Στον παραπάνω απαιτούμενο χρόνο συνυπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο οι ανωτέρω διετέλεσαν μετακλητοί Νομάρχες ή υπηρέτησαν ως Περιφερειακοί Διευθυντές ή ως μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Α΄ βαθμίδας των προαναφερόμενων ανεξάρτητων Διεθνών Ιδρυμάτων και Οργανισμών επί μία τετραετία και υπό τον όρο της εξαγοράς.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Κ.Π.Σ.Σ. έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα των διατάξεων του άρθρου 14 του καταστατικού του πρώην Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος (ΤΑΚΕ).
5.  
 1. Η παράγραφος 14 του άρθρου 9 του Κ.Π.Σ.Σ. ορίζεται περ. 14α και το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαθίσταται, ως εξής:
 2. Τη σύνταξη αυτή δικαιούνται όσοι διετέλεσαν σε θέση Γενικού Διευθυντή για μία τουλάχιστον τριετία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή απόλυσης λόγω νόσου ή τριακονταπενταετίας ή ορίου ηλικίας ή κατάργησης της θέσης τους, καθώς και την περίπτωση της παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄).
 3. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 9 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση β΄, ως εξής:
 4. 3 Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους διετέλεσαν σε θέση Γενικού Διευθυντή και δεν επανεπιλέχθηκαν για τη θέση αυτή, καταλαμβάνοντας θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από την οποία και αποχώρησαν από την Υπηρεσία, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής.
 5. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα από όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές, από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα έκδοσης της σχετικής πράξης
6.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του Κ.Π.Σ.Σ., προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Επίσης θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος αδείας των διατάξεων των παραγράφων 1 των άρθρων 51 και 53 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄) με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
7.  
 1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 58 του Κ.Π.Σ.Σ., προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 2. 8 Δεν υπολογίζεται σαν συντάξιμος ο χρόνος οποιασδήποτε υπηρεσίας αν χρησίμευσε ή θα χρησιμεύσει σύμφωνα με νόμο για απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ως τακτικού ή με σύμβαση υπαλλήλου ασφαλισμένου σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου ή σε διεθνή Οργανισμό στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, καθώς και αν για το χρόνο αυτόν καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί, μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού, εφάπαξ αποζημίωση ή χρηματική αμοιβή, εκτός αν αυτή επιστραφεί ή προκειμένου γι’ αυτούς που υπηρετούν σε διεθνείς Οργανισμούς αν καταβληθούν στο Ελληνικό Δημόσιο οι κρατήσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 1902/1990 και 20 παρ. 2 του ν. 2084/1992.
 3. Στο τέλος του άρθρου 15 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 14, ως εξής:
 4. 14 Οι συντάξεις των προσώπων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού, υπολογίζονται επί των πράγματι καταβαλλόμενων συντάξιμων αποδοχών για τις οποίες έχουν παρακρατηθεί εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου.
8.  
 1. Η διάταξη της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης μη’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Π.Σ.Σ. αντικαθίσταται, ως εξής:
 2. iii Εχει παρασχεθεί μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 3. Στο τέλος της περίπτωσης μη΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Π.Σ.Σ. προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 4. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους επί κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων διετέλεσαν ή διατελούν Γενικοί Γραμματείς Βουλής, Υπουργείων και Υπουργικού Συμβουλίου, Γενικοί Γραμματείς Προϊστάμενοι Γενικών Γραμματειών, Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, καθώς και Γενικοί Γραμματείς ανεξάρτητων Διεθνών Ιδρυμάτων και Οργανισμών στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα.
9.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 14 του Κ.Π.Σ.Σ., προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, αρχίζουν από την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Συντάξεων.
10.  
 1. Η παρ. 13 του άρθρου 1 του Κ.Π.Σ.Σ., που προ στέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004, λαμβάνει αριθμό 14.
 2. Η παρ. 11α του άρθρου 15 του Κ.Π.Σ.Σ., που προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002, καθώς και η παρ. 12 του ίδιου άρθρου που προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3029/2002, αναριθμούνται και λαμβάνουν αριθμό 10 και 11, αντίστοιχα.
11.  
  Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 43 του Κ.Π.Σ.Σ. προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφιο πρώτο και 3-10 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στα πρόσωπα των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 41 του Κώδικα αυτού.
12.  
  Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Π.Σ.Σ. αντικαθίστανται, ως εξής: Η προηγούμενη διάταξη δεν ισχύει όταν η σύνταξη είναι προσωπική ή πολεμική ή στρατιωτική που εξομοιώνεται με πολεμική ή γενικά σύνταξη παθόντος στην Υπηρεσία και εξαιτίας της Υπηρεσίας.
13.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 59 του Κ.Π.Σ.Σ., προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν πραγματοποιείται, εφόσον ο πολιτικός ή στρατιωτικός υπάλληλος υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος παροχής υπηρεσίας από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, κατά περίπτωση.
14.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 61 του Κ.Π.Σ.Σ., προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Η ανωτέρω εξάμηνη προθεσμία δεν ισχύει για τους δικαιούχους της σύνταξης του θανόντος.
15.  
 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2007 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οίκοθεν όλες οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου, αμάχου πληθυσμού και ειρηνικής περιόδου, καθώς και των οικογενειών τους, που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας και που έχουν αναγνωριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, η δε διαφορά μεταξύ της σύνταξης που κανονίζεται ή αναπροσαρμόζεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και της δικαιούμενης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, θα καταβληθεί κατά το ήμισυ από 1ης Ιανουαρίου 2007 και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από 1ης Ιανουαρίου 2008
 2. 1 Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη, που αναγνωρίζεται στις οικογένειες των άγαμων οπλιτών που σκοτώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή νόσο απότοκο των κακουχιών του πολέμου, ορίζεται στο ποσό που αναλογεί σε ανάπηρο οπλίτη που φέρει ανικανότητα 40%, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κώδικα αυτού.
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 243 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε όσα από τα πρόσωπα της περ. α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α΄) εξήλθαν της Υπηρεσίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου θα γίνει μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την 1η του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού.
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
  Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν πραγματοποιείται, εφόσον ο στρατιωτικός υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος υπηρεσίας από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, κατά περίπτωση.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1ης Ιανουαρίου 2005, ως εξής: 1 Το ποσό της σύνταξης, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού στους από ίδιο δικαίωμα συνταξιούχους δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. .
4.  
  Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους Γενικούς Διευθυντές αποχωρούν από την Υπηρεσία βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3260/2004.
5.  
  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2703/ 1999 προστίθεται περίπτωση γ, ως εξής:
 1. Το μη μόνιμο προσωπικό του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» που είχε αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν από την 31.5.1999 και είχε παράλληλα ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών ή στο Τ.Σ.Α.Υ., μπορεί να αναγνωρίσει στο Ι.Κ.Α. τον ασφαλιστικό χρόνο που διήνυσε στο καταργούμενο Ταμείο, με την προϋπόθεση ότι κατά την αποχώρησή του δεν επεστράφησαν οι εισφορές που κατέβαλλε στο Ταμείο αυτό.
6.  
 1. Οι διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α) και 1, 2 και 3 του ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α).
 2. Οι διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 καταργούνται.
 3. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Π.Σ.Σ. έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 1897/ 1990.
7.  
  Οι συντάξεις των τέως Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών αναπροσαρμόζονται με βάση ποσοστό ενενήντα τρία τοις εκατό (93%) των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του βαθμού Γενικού Διευθυντή Υπουργείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων αυτών θα γίνει οίκοθεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την πρώτη του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού.
8.  
 1. Η σύνταξη των Καθηγητών Τ.Ε.Ι. του ν. 1404/ 1983 καθώς και των Καθηγητών των πρώην ΚΑΤΕΕ κλάδου 22, υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο βασικό μισθό της βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι. του ν. 2916/2001, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους Καθηγητές Τ.Ε.Ι. οι οποίοι μετά την ισχύ του ν. 2916/2001 κατέλαβαν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών Τ.Ε.Ι. τουν. 2916/2001 και οι οποίοι αποχώρησαν από την Υπηρεσία πριν από την ισχύ του ν. 3149/2003.
 3. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ανακαθορίζονται οίκοθεν από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την πρώτη του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού
9.  
  Η σύνταξη των Ειδικών Παρέδρων της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 468/1989 (ΦΕΚ 204 Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), που έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας πριν τη 10η Ιουνίου 2003, υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο βασικό μισθό του βαθμού του Μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θα γίνει μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την 1η του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού.
10.  
  Οι διατάξεις των περιπτώσεων λα΄ και μη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης μετά την 1.1.1993, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ε.Κ. 1606/1998.
11.  
 1. Ο υπολογισμός στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 των νομοθετικών διαταγμάτων 414/1974 (ΦΕΚ 138 Α΄), 142/1974 (ΦΕΚ 318 Α΄) και 179/1974 (ΦΕΚ 347 Α΄) ισχύει και για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί ή παρέχεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά
 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού και η αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με βάση τις διατάξεις αυτές θα γίνει μετά από αίτησή τους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την 1η του επόμενου της υποβολής της σχετικής αίτησης μήνα
12.  
 1. Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων που συνενώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 818/1978 (ΦΕΚ 171 Α΄) θεωρείται ότι εξαντλούν όλη τη θητεία, για την οποία εκλέχθηκαν, στο αξίωμα αυτό και ο χρόνος μέχρι τη λή- ξη της θητείας τους λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία προέδρου Κοινότητας και συνυπολογίζεται για τη θεμε- λίωση δικαιώματος χορηγίας ή την αύξηση αυτής.
 2. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου θα γίνει από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας ισχύος του νόμου αυτού μήνα
13.  
  Εισφορές για κύρια σύνταξη, που παρακρατήθηκαν εσφαλμένα υπέρ Δημοσίου, μεταφέρονται και αποδίδονται, χωρίς χρονικό περιορισμό, στον ασφαλιστικό φορέα για τον οποίο έπρεπε να έχουν παρακρατηθεί και ο χρόνος των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ότι διανύθηκε υπό το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του φορέα αυτού. Τυχόν διαφορά, μεταξύ των εισφορών που παρακρατήθηκαν και αυτών που έπρεπε να παρακρατηθούν, υπολογίζεται από τον εκκαθαριστή αποδοχών και αποδίδεται στον οικείο φορέα.
14.  
 1. Το μόνιμο προσωπικό της Αποστολικής Διακονίας, το οποίο υπαγόταν στο ΤΑΚΕ κατά τις διατάξεις του ν. 529/1977 (ΦΕΚ 29 Α) και μετετάγη σε κλάδους Συνεργατών Συνοδικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156Α΄) και 20 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195Α΄) και το οποίο μετά τη μετάταξή του εξακολούθησε να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις στο ΤΑΚΕ, μετά δε την κατάργηση των κλάδων σύνταξης και ασθενείας αυτού στο Δημόσιο, διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΚΕ.
 2. Το μόνιμο προσωπικό των Συνοδικών Επιτροπών που υπάγονταν στην Αποστολική Διακονία και ήταν ασφαλισμένο στο ΤΑΚΕ, κατά τις διατάξεις του ν. 529/ 1977 και μετά την υπαγωγή των Συνοδικών Επιτροπών στην Ιερά Σύνοδο, εξακολούθησε να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις στο ΤΑΚΕ, μετά δε την κατάργηση των κλάδων σύνταξης και ασθενείας αυτού στο Δημόσιο, διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΚΕ.
 3. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού της μεν περίπτωσης α΄ από τη μετάταξή του, της δε περίπτωσης β΄ από της υπαγωγής των Συνοδικών Επιτροπών στην Ιερά Σύνοδο, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην Αποστολική Διακονία
15.  
  Οι διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99 Α) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α) που εξήλθαν της Υπηρεσίας μέχρι 31 Ιανουαρίου 2002. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής θα γίνει μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την 1η του επόμενου μήνα της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού.
16.  
  Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνά μεων, που έχουν αποστρατευθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού χωρίς να έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή πραγματική υπηρεσία, εφόσον ανακαλούνται στην ενέργεια, μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δημόσιο το χρόνο που μεσολάβησε από την αποστρατεία τους μέχρι την ανάκλησή τους στην ενέργεια, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.
17.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/ 2005 αντικαθίστανται ως εξής: 2.α.Υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει για όσους μεν έχουν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για όσους δε πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς. 1 Η ασφαλιστική-συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού από την ημερομηνία μετάταξής του ή μεταφοράς του, όπου συντρέχει περίπτωση, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε Φορέα. 2 Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο. 3 Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2320/1995 έχουν εφαρμογή, όπου συντρέχει περίπτωση, και για το προσωπικό της παραγράφου αυτής. 4 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για όσους έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά.
18.  
  Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος λόγω αποτάξεως των προσώπων της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α), τα οποία μετά από επανάκριση με βάση τις διατάξεις αυτές επαναφέρθηκαν στην ενεργό υπηρεσία, λογίζεται συντάξιμος για κάθε συνέπεια, με την προϋπόθεση της καταβολής των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών.
19.  
 1. Δικαίωμα μηνιαίας χορηγίας από το Δημόσιο αποκτούν και όσοι διετέλεσαν σε θέσεις Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, εφόσον έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία Δημάρχου, Προέδρου, δημοτικού και κοινοτικού Συμβούλου είκοσι (20) ετών, εκ των οποίων μία πλήρη τετραετία αιρετού Δημάρχου ή Προέδρου, και συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους
 2. Για τον υπολογισμό της χορηγίας των ανωτέρω Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 21 του ν. 1205/1981 (ΦΕΚ 249 Α).
 3. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ από την επομένη της δημοσίευσης του ν. 1205/1981 και μετά, τα δε οικονομικά αποτελέσματα εν προκειμένω αρχίζουν από την πρώτη του μήνα έκδοσης της πράξης συνταξιοδότησης.
20.  
 1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 99/1974 (ΦΕΚ 295 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 2. Για τους Βουλευτές οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και όσοι πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί η συμπλήρωση δύο (2) πλήρων ετών συνεχούς ή διακεκομμένης βουλευτικής θητείας και η σύνταξή τους καταβάλλεται από της συμπληρώσεως του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου που απέκτησαν τη βουλευτική τους ιδιότητα.
 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει
Άρθρο 5 "Υπολογισμός εφάπαξ βοηθήματος"
1.  
  Το πέμπτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2512/1997 (ΦΕΚ 138 Α), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, από της ισχύος του παρόντος νόμου, ως εξής: Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας, Α.Τ.Α. και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία, από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του, έτη επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ., με τον περιορισμό της παρ. 1 του παρόντος, δια του αριθμού 70. .
Άρθρο 6
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 - 4 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α), εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.
2.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1-4 και του παρόντος εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις
3.  
  Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των άρθρων 1 -4 και του παρόντος αρχίζουν από την ισχύ του νόμου αυτού, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις
Άρθρο 7
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 717/1977 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Το Κέντρο διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή, τον Γραμματέα, έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με θητεία δύο (2) ετών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με θητεία δύο (2) ετών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με θητεία δύο (2) ετών με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Ο διορισμός του μέλους, το οποίο εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, είναι ελεύθερα ανακλητός. 2 Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Διευθυντής του Κέντρου Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4, μπορεί τα καθήκοντα του Προέδρου του Συμβουλίου να ανατίθενται σε άλλο πρόσωπο πλην του Διευθυντή Στην περίπτωση αυτή στο Συμβούλιο μετέχουν ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής, ενώ ο Γραμματέας παρίσταται στις συνεδριάσεις με συμβουλευτική ψήφο.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 717/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3312/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
  Δεν θεωρούνται ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του δικηγόρου η άσκηση του έργου Προέδρου, Διευθυντή και Γραμματέα του Κέντρου και η επ’ αμοιβή παροχή επιστημονικών υπηρεσιών προς το Κέντρο. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη 16η Φεβρουαρίου 2005.
Άρθρο 8
1.  
  Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από: α) πέντε μέλη, τα οποία επιλέγονται, υποχρεωτικά, μεταξύ διπλάσιου αριθμού προσώπων που προτείνονται από το σωματείο με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», εφόσον αυτό έχει τουλάχιστον τριακόσια μέλη και συνεισφέρει στον ετήσιο προϋπολογισμό του ανωτέρω νομικού προσώπου χρηματικό ποσό που καλύπτει το ένα δέκατο των δαπανών του, β) τέσσερα μέλη, που προέρχονται από τον επιστημονικό χώρο και προτείνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας - ΄Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) ένα μέλος, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, δ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου Θέρμης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται εντός μηνός από την περιέλευση, στους οικείους φορείς, σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τα μέλη που προτείνονται, κατά τα ανωτέρω, ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που το σωματείο «ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής ή διαλυθεί.
2.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με θητεία τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ένα από τα μέλη του, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού τους. Θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου που κενώνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, για οποιονδήποτε λόγο, πληρούται, για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.
3.  
  Την εποπτεία και τον ελέγχο επί του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥ- ΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ασκούν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υπουργός Ανάπτυξης δια του Γενι-κού Γραμματέα της Γ.Γ.Ε.Τ.
Άρθρο 9
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.)/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συνιστώνται δύο (2) αυτοτελή τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού και προστίθενται στις Υπηρεσίες που συγκροτούν την Κεντρική Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Π. - Γ.Λ.Κ.:.
 1. Τμήμα αναμόρφωσης του συστήματος κατάρτισης και παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 2. Το ανωτέρω τμήμα έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:
 3. - Αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού και της ταξινόμησης των εσόδων και δαπανών. - Εισαγωγή οικονομικής κωδικοποίησης αποδεκτών διεθνών προτύπων. - Εισαγωγή δομής προγραμμάτων. - Εισαγωγή πολυετούς προϋπολογισμού. - Παρακολούθηση της ανάπτυξης πληροφοριακού και λογιστικού συστήματος προσαρμοσμένου στη νέα δομή του προϋπολογισμού. - Διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης και του αποτελέσματος των προγραμμάτων και των κρατικών δραστηριοτήτων. - Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εναρμόνιση του προϋπολογισμού στα διεθνή πρότυπα.
 4. Τμήμα μετάβασης και εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στο Δημόσιο.
 5. Το ανωτέρω τμήμα έχει τις ακόλουθες γενικές αρμοδιότητες:
 6. - Μετάβαση από το υπάρχον σύστημα λογιστικής του Δημοσίου σε σύστημα διπλογραφικής λογιστικής. - Αποτύπωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους με τη νέα μορφή. - Προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του προσαρμοσμένου λογιστικού σχεδίου. - Διαμόρφωση λογιστικού σχεδίου και χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Δημόσιο Τομέα. - Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εναρμόνιση των λογαριασμών του Δημοσίου με τα διεθνή πρότυπα.
2.  
  Για τη στελέχωση των ανωτέρω τμημάτων συνιστώ- νται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι κατωτέρω οργανικές θέσεις: - δεκαέξι (16) θέσεις στον κλάδο ΠΕ-Δημοσιονομικών, - δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ-Πληροφορικής, - τέσσερις (4) θέσεις στον κλάδο ΤΕ-Δημοσιονομικών και - τέσσερις (4) θέσεις στον κλάδο ΔΕ-Πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ως προσόντα διορισμού για τις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτό ισχύει.
3.  
  Των ανωτέρω τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ - Δημοσιονομικών ή ΠΕ - Δημοσιονομικού (προσωρινός)
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότερες ως άνω αρμοδιότητες, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 10
1.  
  Επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία εισοδήματος στα πιο κάτω αποθεματικά που έχουν σχηματίσει ημεδαπές τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες, καθώς και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και τα οποία εμφανίζονται στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και δεν έχουν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου:
 1. στα αποθεματικά, τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν, λόγω απαλλαγής αυτών κατ’ εφαρμογή διατάξεων νόμων ή εγκυκλίων διαταγών,
 2. στα αποθεματικά που προέρχονται από εισοδήματα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και για τα οποία ο παρακρατηθείς φόρος έχει εκπέσει εξ ολοκλήρου από τον αναλογούντα φόρο με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και
 3. στα αποθεματικά που προέρχονται από εισοδήματα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και για τα οποία ο παρακρατηθείς φόρος δεν έχει εκπέσει εξ ολοκλήρου από τον αναλογούντα φόρο με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
2.  
  Ο συντελεστής φορολογίας των αποθεματικών, τα οποία αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και των αποθεματικών που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου, σε δέκα τοις εκατό (10%). Ειδικά για τα αποθεματικά της περίπτωσης γ΄, ο φόρος που έχει καταβληθεί ή παρακρατηθεί για τα εισοδήματα αυτά δεν εκπίπτει από το φόρο ο οποίος προκύπτει με βάση την παράγραφο αυτή.
3.  
  Για την απόδοση του φόρου που οφείλεται με βάση την παράγραφο 2, υποβάλλεται δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου νομικού προσώπου Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Ο φόρος που προκύπτει με βάση τη δήλωση καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου 2006. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων του. Το ποσό των αποθεματικών που φορολογήθηκε με αυτόν τον τρόπο, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, εμφανίζεται σε ειδικούς λογαριασμούς στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και δύναται, μετά την καταβολή του συνολικά οφειλόμενου φόρου, να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί ή να εξαχθεί στο εξωτερικό, όταν πρόκειται για αλλοδαπές επιχειρήσεις, χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για τα αποθεματικά για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α).
5.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του ν. 2238/1994, του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
Άρθρο 11
1.  
  Οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31.12. 2006 και 31.12.2007, ημερομηνίες μετά τις οποίες παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνονται μέχρι 31.12.2008. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.
Άρθρο 12
1.  
  Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία συμβάλλουν στην εθνική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο του τόπου, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ανθρωπιστικού χαρακτήρα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Εκκλησίας, μέλη των οποίων είναι αποκλειστικά Ν.Π.Δ.Δ., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Ταμείων, των επιμελητηρίων και των επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, των συνεταιρισμών και των ενώσεων συνεταιρισμών και των εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων, των αναπτυξιακών επιχειρήσεων, υπό τη μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., τις οποίες έχει συστήσει ή θα συστήσει η Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Εκκλησίας, τα μέλη των οποίων είναι αποκλειστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
2.  
  Η προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνει απαραιτήτως, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, το ειδικότερο αντικείμενο αυτής, το σκοπό και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών που αυτή αφορά, τον προϋπολογισμό τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, τους πόρους από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκειά της. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής τους και οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.
3.  
  Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/529 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/529 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/717 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/717 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/818 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/818 1978
ΝΟΜΟΣ 1981/1205 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1205 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1400 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1517 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1517 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1813 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο. νοµίας και άλλων διατάξεων. 1990/1897 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1977 1991
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1995/2320 1995
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις. 1997/2512 1997
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 1997/2523 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 1999/2717 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις. 2005/3312 2005
ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2005/3408 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/99 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/99 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/414 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/468 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/166 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/166 2000
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2002/118 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. 2010/3865 2010
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2013/4179 2013
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. 2014/4264 2014
Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010