Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της και του Κράτους του Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GΝSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της και του Κράτους του Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GΝSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 13 Ιουλίου 2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ,ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GΝSS) ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής καλούμενη «Κοινότητα», καιΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής καλούμενα «κράτη μέλη», αφενός, και ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, εφεξής καλούμενο «Ισραήλ», αφετέρου,εφεξής καλούμενα «συμβαλλόμενα μέρη» ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τα κοινά συμφέροντα που απορρέουν από την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του GΑLΙLΕΟ ως συμβολή στην υποδομή πλοήγησης και παροχής πληροφοριών στην Ευρώπη και στο Ισραήλ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το προηγμένο επίπεδο των δραστηριοτήτων δορυφορικής πλοήγησης του Ισραήλ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη των εφαρμογών GΝSS στο Ισραήλ, στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και της Κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 20001. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ : Άρθρο 1 Σκοπός της συμφωνίας Σκοπός της συμφωνίας είναι η ενθάρρυνση, διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο της συμβολής της Ευρώπης και του Ισραήλ σε ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GΝSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: Με τον όρο «επέκταση» νοούνται περιφερειακοί ή τοπικοί μηχανισμοί όπως είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (ΕGΝΟS). Παρέχουν στους χρήστες δορυφορικών σημάτων πλοήγησης και χρονισμού πληροφορίες οι οποίες συμπληρώνουν εκείνες που προέρχονται από τον κύριο (τους κύριους) χρησιμοποιούμενο(-ους) σχηματισμό(-ούς) δορυφόρων, και πρόσθετα δεδομένα απόστασης/ψευδοαπόστασης ή διορθώσεις, ή βελτιώσεις, υφιστάμενων στοιχείων ψευδοαπόστασης. Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν καλύτερες επιδόσεις, όπως αυξημένη ακρίβεια, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία. Το «GΑLΙLΕΟ» είναι ένα αυτοτελές ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης και προσδιορισμού του χρόνου για μη στρατιωτικούς σκοπούς που ελέγχεται από πολιτικές αρχές, για την παροχή υπηρεσιών GΝSS, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. Η λειτουργία του GΑLΙLΕΟ είναι δυνατό να μεταβιβαστεί σε ιδιώτη. Το GΑLΙLΕΟ προβλέπει την παροχή μιας ή περισσότερων υπηρεσιών για ελεύθερη ή εμπορική χρήση και για την ασφάλεια της ζωής. «Τοπικά στοιχεία του συστήματος GΑLΙLΕΟ» είναι τοπικοί μηχανισμοί οι οποίοι παρέχουν στους χρήστες των σημάτων δορυφορικής πλοήγησης και προσδιορισμού χρόνου του GΑLΙLΕΟ πληροφορίες, επιπλέον εκείνων που λαμβάνονται από τον κύριο χρησιμοποιούμενο σχηματισμό δορυφόρων. Τα τοπικά στοιχεία του συστήματος είναι δυνατό να εγκατασταθούν για τη βελτίωση των επιδόσεων σε περιοχές αεροδρομίων, λιμένων και σε αστικές ή άλλες γεωγραφικές περιοχές. Το GΑLΙLΕΟ θα προσφέρει μοντέλα γενικής χρήσης για τοπικά στοιχεία. Ως «εξοπλισμός παγκόσμιου συστήματος πλοήγησης, προσδιορισμού θέσης και χρόνου» νοείται κάθε εξοπλισμός απευθυνόμενος σε μη στρατιωτικούς τελικούς χρήστες που έχει σχεδιαστεί για τη μετάδοση, λήψη ή επεξεργασία σημάτων δορυφορικής πλοήγησης ή προσδιορισμού χρόνου με σκοπό την παροχή υπηρεσίας ή τη λειτουργία με περιφερειακή επέκταση. Ως «κανονιστικά μέτρα» νοούνται οι νόμοι, κανονισμοί, κανόνες, διαδικασίες, αποφάσεις, διοικητικές ή παρόμοιες πράξεις που θεσπίζει συμβαλλόμενο μέρος. Ως «διαλειτουργικότητα» νοείται, σε επίπεδο χρήστη, μια κατάσταση στην οποία ένας δέκτης διπλού συστήματος μπορεί να χρησιμοποιήσει συγχρόνως σήματα από δύο συστήματα για ισοδύναμες ή καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τη χρήση ενός μόνου συστήματος. Ο όρος «πνευματική ιδιοκτησία» έχει την ερμηνεία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης για τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που υπεγράφη στη Στοκχόλμη, στις 14 Ιουλίου 1967. Ως «ευθύνη» νοείται η νομική υποχρέωση φυσικού ή νομικού προσώπου για την αποκατάσταση βλάβης την οποία προκάλεσε σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα, με συγκεκριμένες νομικές αρχές και κανόνες. Η υποχρέωση αυτή είναι δυνατό να προβλέπεται σε συμφωνία (συμβατική ευθύνη) ή σε νομικό κανόνα (εξωσυμβατική ευθύνη). Ως «διαβαθμισμένες πληροφορίες» νοούνται οι επίσημες πληροφορίες που απαιτείται να προστατεύονται προς το συμφέρον της εθνικής άμυνας ή των εξωτερικών σχέσεων των συμβαλλομένων μερών, και λαμβάνουν διαβάθμιση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κανόνες προβλέπονται στην απόφαση του Συμβουλίου 2001/264/ΕΚ της 19ης Μαρτίου 2001 για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου1. Άρθρο 3 Αρχές συνεργασίας Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να εφαρμόσουν τις ακόλουθες αρχές στις δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες καλύπτει η παρούσα συμφωνία: 1.Αμοιβαίο όφελος στη βάση της συνολικής ισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών. 2.Εταιρική σχέση στο πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του GΑLΙLΕΟ. 3.Αμοιβαίες δυνατότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες συνεργασίας σε ευρωπαϊκά και ισραηλινά έργα GΝSS για μη στρατιωτικούς σκοπούς. 4.Έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που είναι δυνατό να επηρεάσουν τις εν λόγω διαδικασίες συνεργασίας. 5.Κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 4 Πεδίο συνεργασίας 1.Τα πεδία για την ανάληψη δραστηριοτήτων συνεργασίας στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης και προσδιορισμού χρόνου είναι: επιστημονική έρευνα, βιομηχανική παραγωγή, κατάρτιση, εφαρμογές, ανάπτυξη υπηρεσιών και αγοράς, εμπόριο, θέματα ραδιοφάσματος, θέματα ακεραιότητας, τυποποίηση και πιστοποίηση και ασφάλεια. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να προσαρμόσουν τον κατάλογο θεμάτων με απόφαση της κοινής διευθύνουσας επιτροπής που συστήνεται βάσει του άρθρου 14 της παρούσας συμφωνίας. 2.Εφόσον ζητηθεί από τα μέρη, η επέκταση της συνεργασίας 2.1. στις ευαίσθητες τεχνολογίες και στοιχεία του GΑLΙLΕΟ που διέπονται από τις δεσμεύσεις της Ε.Ε., των κρατών μελών της Ε.Ε. και της ΕSΑ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος), στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου της τεχνολογίας πυραύλων (ΜΤCR) και του διακανονισμού του WΑSSΕΝΑΑR για τον έλεγχο των εξαγωγών καθώς και στην κρυπτογραφία και στις σημαντικές τεχνολογίες και στοιχεία που αποσκοπούν στην ασφάλεια των πληροφοριών, 2.2. στην αρχιτεκτονική ασφάλειας του συστήματος GΑLΙLΕΟ (διαστημικό τμήμα, επίγειο τμήμα και τμήμα χρηστών), 2.3. στα στοιχεία ελέγχου της ασφάλειας των παγκοσμίων τμημάτων του GΑLΙLΕΟ, 2.4. στις φάσεις του ορισμού, της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της δοκιμής και αξιολόγησης και της λειτουργίας (διαχείριση και χρήση) των κρατικώς ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, 2.5. στην ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με τη δορυφορική πλοήγηση και το GΑLΙLΕΟ θα υπόκειται σε κατάλληλη χωριστή συμφωνία την οποία θα συνάψουν τα συμβαλλόμενα μέρη. 3.Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης GΑLΙLΕΟ και τη θεσμική διάρθρωση της για τη σύσταση διάδοχου φορέα της κοινής επιχείρησης GΑLΙLΕΟ. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει επίσης τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πολιτικές για την υλοποίηση των δεσμεύσεων περί μη διάδοσης και του εξαγωγικού ελέγχου για τα προϊόντα διπλής χρήσεως και τα εθνικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια και τους ελέγχους άυλων μεταφορών τεχνολογίας. Άρθρο 5 Μορφές δραστηριοτήτων συνεργασίας 1.Με την επιφύλαξη των ισχυόντων κοινοτικών μέτρων, τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τη συνεργασία δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για την παροχή συγκρίσιμων δυνατοτήτων συμμετοχής στις δραστηριότητες τους στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 4. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας που αναφέρονται στα άρθρα 6 έως 13 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 6 Ραδιοφάσμα1.Στηριζόμενα στα προηγούμενα επιτεύγματα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εξακολουθήσουν τη συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη σε θέματα ραδιοφάσματος. 2.Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη θα προάγουν τη διάθεση των ενδεδειγμένων συχνοτήτων για το GΑLΙLΕΟ ώστε να εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του GΑLΙLΕΟ προς όφελος των χρηστών παγκοσμίως και κυρίως στο Ισραήλ και στην Κοινότητα. 3.Παράλληλα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας του φάσματος ραδιοπλοήγησης από διακοπές και παρεμβολές. Προς τον σκοπό αυτό θα εντοπίζουν πηγές παρεμβολών και θα αναζητούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις για την αντιμετώπιση των παρεμβολών αυτών. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναθέσουν στην επιτροπή βάσει του άρθρου 14 να προσδιορίσει τον κατάλληλο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των επαφών και της συνεργασίας στον εν λόγω τομέα. 5.Κανένα στοιχείο της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να νοηθεί ότι επιτρέπει παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), συμπεριλαμβανόμενων των κανονισμών για το ραδιοφάσμα. Άρθρο 7 Επιστημονική έρευνα Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν κοινές ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα του GΝSS μέσω ευρωπαϊκών και ισραηλινών ερευνητικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας του Ισραήλ και του Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και Εργασίας του Ισραήλ. Οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στον σχεδιασμό των μελλοντικών εφαρμογών του GΝSS για μη στρατιωτική χρήση. Τα μέρη συμφωνούν να αναθέσουν στην επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 14 να προσδιορίσει τον κατάλληλο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει αποτελεσματικές επαφές και συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 8 Βιομηχανική συνεργασία 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν και στηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των βιομηχανιών αμφοτέρων των πλευρών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινών επιχειρήσεων και της συμμετοχής του Ισραήλ σε σχετικές ευρωπαϊκές βιομηχανικές ενώσεις, καθώς και της ευρωπαϊκής συμμετοχής σε σχετικές ισραηλινές βιομηχανικές ενώσεις, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος GΑLΙLΕΟ καθώς και την προώθηση της χρήσης και ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών του GΑLΙLΕΟ. 2.Θα συστηθεί κοινή συμβουλευτική ομάδα βιομηχανικής συνεργασίας, υπό την αιγίδα της διευθύνουσας επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 14, με σκοπό να διερευνήσει καινά καθοδηγήσει τη συνεργασία για την κατασκευή δορυφόρων, την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης, την κατασκευή επίγειου σταθμού και τα προϊόντα εφαρμογής. 3.Για τη διευκόλυνση της βιομηχανικής συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν και διασφαλίζουν επαρκή και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας στα πεδία και τους τομείς που είναι συναφή με την ανάπτυξη και τη λειτουργία του GΑLΙLΕΟ/ΕGΝΟS, σύμφωνα προς τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών μέσων επιβολής αυτών των προτύπων. 4.Οι εξαγωγές από το Ισραήλ προς τρίτες χώρες ευαίσθητων προϊόντων που αναπτύχθηκαν ειδικά και χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ θα πρέπει να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή ασφαλείας του GΑLΙLΕΟ, εφόσον η αρχή αυτή έχει υποδείξει ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση εξαγωγής σύμφωνα προς τα ισχύοντα κανονιστικά μέτρα. Κάθε χωριστή συμφωνία αναφερόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της συμφωνίας πρέπει να επεξεργάζεται κατάλληλο μηχανισμό με τον οποίο το Ισραήλ θα υποδεικνύει τα προϊόντα τα οποία θα πρέπει ενδεχομένως να υπόκεινται σε έγκριση εξαγωγής. 5.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και Εργασίας του Ισραήλ, του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας του Ισραήλ, της Ισραηλινής Υπηρεσίας Διαστήματος και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας. Άρθρο 9 Ανάπτυξη του εμπορίου και της αγοράς 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκής και ισραηλινής προελεύσεως υποδομές δορυφορικής πλοήγησης, εξοπλισμό, τοπικά στοιχεία GΑLΙLΕΟ και εφαρμογές. 2.Προς το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη αυξάνουν το επίπεδο της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες δορυφορικής πλοήγησης GΑLΙLΕΟ, εντοπίζουν δυνητικούς φραγμούς ανάπτυξης των εφαρμογών GΝSS και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης αυτής. 3.Για τον προσδιορισμό και την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, η Κοινότητα και το Ισραήλ μελετούν τη δημιουργία ενός κοινού φόρουμ χρηστών του GΝSS. 4.Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τους σχετικούς κανόνες εξαγωγικού ελέγχου, την οικεία ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία για τον έλεγχο των εξαγωγών προϊόντων και τεχνολογίας διπλής χρήσεως, τις διατάξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον έλεγχο της τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με ορισμένες στρατιωτικές τελικές χρήσεις, τις συναφείς διεθνείς πράξεις όπως είναι ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας της Χάγης για τους Βαλλιστικούς Πυραύλους και άλλες νομοθετικές πράξεις των κρατών μελών της Ε.Ε. και του Ισραήλ. Άρθρο 10 Πρότυπα, πιστοποίηση και κανονιστικά μέτρα 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την σημασία του συντονισμού των προσεγγίσεων στα διεθνή φόρα τυποποίησης και πιστοποίησης σχετικά με τις παγκόσμιες υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης. Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη στηρίζουν από κοινού την ανάπτυξη των προτύπων GΑLΙLΕΟ και προωθούν την εφαρμογή τους σε παγκόσμια κλίμακα, δίνοντας έμφαση στη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα GΝSS. Ένας από τους στόχους του συντονισμού είναι η προώθηση της ευρείας και καινοτόμου χρήσης των υπηρεσιών GΑLΙLΕΟ ως παγκόσμιου προτύπου πλοήγησης και προσδιορισμού του χρόνου, σε ανοικτές εφαρμογές, για εμπορικούς σκοπούς και για την ανθρώπινη ασφάλεια. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των εφαρμογών GΑLΙLΕΟ. 2.Κατά συνέπεια, για την προώθηση και την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το GΝSS, τα οποία προκύπτουν κυρίως στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 3.Σε διμερές επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που συνδέονται με τεχνικά πρότυπα, απαιτήσεις πιστοποίησης και αδειοδότησης σχετικές με το GΝSS να μην αποτελούν περιττούς φραγμούς στις συναλλαγές. Οι εθνικές απαιτήσεις βασίζονται σε αντικειμενικά, προκαθορισμένα, διαφανή κριτήρια που δεν δημιουργούν διακρίσεις. 4.Σε επίπεδο ειδικών, τα συμβαλλόμενα μέρη σκοπεύουν να οργανώσουν συνεργασία και ανταλλαγές μεταξύ της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 14 για πρότυπα που καλύπτουν κώδικες, πλοήγηση, εξοπλισμό επίγειων δεκτών και ασφάλεια των εφαρμογών πλοήγησης. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προάγουν τη συμμετοχή ισραηλινών αντιπροσώπων σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Άρθρο 11 Ανάπτυξη παγκόσμιων και περιφερειακών επίγειων συστημάτων επέκτασης του GΝSS 1.Η διαλειτουργικότητα παγκόσμιων και περιφερειακών επίγειων συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης προάγει την ποιότητα των διαθέσιμων στους χρήστες υπηρεσιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για τον καθορισμό και την εφαρμογή επίγειων αρχιτεκτονικών συστημάτων που θα επιτρέπουν τη βέλτιστη εγγύηση της ακεραιότητας του GΑLΙLΕΟ και της συνέχειας των υπηρεσιών GΑLΙLΕΟ. 2.Για το σκοπό αυτό, σε περιφερειακό επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για τη δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος επίγειων περιφερειακών επεκτάσεων στο Ισραήλ με βάση το σύστημα GΑLΙLΕΟ. Ένα τέτοιο περιφερειακό σύστημα προβλέπεται να παρέχει περιφερειακές υπηρεσίες ακεραιότητας επιπλέον εκείνων που παρέχονται από το σύστημα GΑLΙLΕΟ παγκοσμίως. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την απόφαση ίδρυσης, ως προκαταρκτικό βήμα, ενός περιφερειακού σταθμού παρακολούθησης της ακεραιότητας στο Ισραήλ ώστε να βελτιωθεί η μελλοντική επέκταση του ΕGΝΟS στην περιοχή. 3.Σε τοπικό επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν την ανάπτυξη των τοπικών στοιχείων του συστήματος GΑLΙLΕΟ. Άρθρο 12 Ασφάλεια1.Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι πεπεισμένα για την ανάγκη προστασίας των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης έναντι κατάχρησης, παρεμβολών, διακοπών και κακόβουλων πράξεων. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν όλα τα εφικτά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και ασφάλεια των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και των συναφών υποδομών στο έδαφος τους. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία για την προστασία του συστήματος GΑLΙLΕΟ και των υπηρεσιών του αποτελεί κοινό στόχο. 4.Κατά συνέπεια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καθιερώσουν τους ενδεδειγμένους διαύλους διαβουλεύσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας του GΝSS. Οι δίαυλοι αυτοί θα χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών GΝSS. Οι πρακτικές ρυθμίσεις και οι διαδικασίες πρόκειται να καθοριστούν μεταξύ των αρμόδιων αρχών ασφάλειας αμφότερων των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 13 Ευθύνη και ανάκτηση του κόστους Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται, καταλλήλως, για τον καθορισμό και την εφαρμογή ενός καθεστώτος ευθύνης και ρυθμίσεων ανάκτησης του κόστους ώστε να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών GΝSS για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Άρθρο 14 Μηχανισμοί συνεργασίας 1.Ο συντονισμός και η διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας θα υλοποιηθούν, εκ μέρους του Ισραήλ, από την Κυβέρνηση του κράτους του Ισραήλ και, εκ μέρους της Κοινότητας και των κρατών μελών της, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2.Σύμφωνα με τον σκοπό της συμφωνίας βάσει του άρθρου 1, τα δυο ανωτέρω θεσμικά όργανα θα συστήσουν Διευθύνουσα Επιτροπή GΝSS, στο εξής καλούμενη «επιτροπή», για τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας. Η εν λόγω επιτροπή θα απαρτίζεται από επίσημους εκπροσώπους κάθε συμβαλλομένου μέρους και θα θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό. Τα καθήκοντα της διευθύνουσας επιτροπής θα περιλαμβάνουν: 2.1. προαγωγή, διατύπωση συστάσεων και επίβλεψη των διαφόρων δραστηριοτήτων συνεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 13 της συμφωνίας, 2.2. παροχή συμβουλών στα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης και βελτίωσης της συνεργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, 2.3. επανεξέταση της αποτελεσματικής λειτουργίας και εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. 3.Η επιτροπή θα συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, σε ετήσια βάση. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται εναλλάξ στην Κοινότητα και στο Ισραήλ. Έκτακτες συνεδριάσεις είναι δυνατό να οργανώνονται κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη. Οι δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες της επιτροπής ή εκείνες που πραγματοποιούνται εξ ονόματος της αναλαμβάνονται από το συμβαλλόμενο εκείνο μέρος από το οποίο προέρχονται τα μέλη. Οι δαπάνες πλην εκείνων για ταξίδια και διαμονή που συνδέονται άμεσα με συνεδριάσεις της επιτροπής αναλαμβάνονται από το συμβαλλόμενο μέρος υποδοχής. Η επιτροπή μπορεί να συστήσει κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας για ειδικά θέματα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τα συμβαλλόμενα μέρη. 4.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα συμβαλλόμενα μέρη χαιρετίζουν τη συμμετοχή του αρμόδιου ισραηλινού φορέα στην Κοινή Επιχείρηση GΑLΙLΕΟ καθώς και σε οποιοδήποτε διάδοχο φορέα συστήσει η Κοινότητα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Άρθρο 15 Χρηματοδότηση1.Το ποσό και οι ρυθμίσεις της συνεισφοράς του Ισραήλ στο πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ μέσω της Κοινής Επιχείρησης GΑLΙLΕΟ θα αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής συμφωνίας, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις θεσμικές ρυθμίσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής κοινοτικής νομοθεσίας. 2.Η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ατόμων, υπηρεσιών και κεφαλαίου ισχύει για τα προγράμματα συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών που θεσπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, όπως προβλέπεται στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, όταν ειδικά προγράμματα συνεργασίας ενός συμβαλλομένου μέρους προβλέπουν χρηματοδότηση συμμετεχόντων από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και η προβλεπόμενη χρηματοδότηση επιτρέπει την αγορά εξοπλισμού, τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί στη μεταφορά του εν λόγω εξοπλισμού από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στους συμμετέχοντες του άλλου, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στην επικράτεια καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 16 Ανταλλαγή πληροφοριών 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη θα θεσπίσουν διοικητικές ρυθμίσεις και θα δημιουργήσουν κέντρα πληροφοριών για τη διευκόλυνση των διαβουλεύσεων αυτών και την αποτελεσματική υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τις περαιτέρω ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τη δορυφορική πλοήγηση μεταξύ των οργανισμών και επιχειρήσεων αμφοτέρων των πλευρών. Άρθρο 17 Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά από αίτημα οιουδήποτε εξ αυτών, προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για θέματα που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Τυχόν διαφορές οι οποίες αφορούν την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας επιλύονται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των μερών. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των συμβαλλομένων μερών να προσφύγουν σε επίλυση τυχόν διαφοράς βάσει της συμφωνίας του ΠΟΕ. Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος και λύση της συμφωνίας 1.Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, μετά την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη, την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κοινοποιήσει αμοιβαίως την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της. 2.Η λύση της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει την ισχύ ή τη διάρκεια τυχόν ρυθμίσεων που έγιναν δυνάμει αυτής ή οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 3.Η παρούσα συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί γραπτώς με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών. Οιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν επιστολές δια της διπλωματικής οδού, με τις οποίες ενημερώνονται αμοιβαίως ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. 4.Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Στη συνέχεια, παρατείνεται αυτόματα για περαιτέρω περιόδους πενταετούς διάρκειας εκάστη εκτός εάν οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιήσει γραπτώς στο άλλο μέρος, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν το τέλος της συγκεκριμένης πενταετούς περιόδου, την πρόθεση του να μην παρατείνει τη συμφωνία. 5.Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή προειδοποίηση ενός έτους. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και εβραϊκή γλώσσα. Ως αυθεντικά θεωρούνται τα κείμενα στην αγγλική και εβραϊκή γλώσσα.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία