Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/19/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ,ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 1 "Σκοπός και πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόμου αποτελούν εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2005/19/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Φεβρουαρίου 2005 (L. 58/4.3.2005) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90/434/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L. 225/20.8.1990), σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του παρόντος αποτελούν εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 90/434/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L. 225/20.8.1990), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2005/19/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L.58/4.3.2005), σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών δύο ή περισσότερων κρατών - μελών, καθώς και τη μεταφορά της καταστατικής έδρας από ένα κράτος - μέλος σε άλλο κράτος - μέλος ευρωπαϊκών εταιρειών (Ευρωπαϊκή Εταιρεία = Sοcietas Εurοpaea ή SΕ), όπως θεσπίσθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001, για το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας (SΕ), σε συνδυασμό με το ν. 3412/2005 (ΦΕΚ 276 Α΄) «Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας», και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών (Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία = Sοcietas Cοοperatiνa Εurοpaea ή SCΕ), όπως θεσπίσθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCΕ). 2.
3.  
  Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2 του ν. 2578/1998 αναριθμούνται σε δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, αντίστοιχα, και προστίθενται νέες περιπτώσεις γ΄, ια΄ και ιβ΄, που έχουν ως εξής: 1 Μερική διάσπαση η πράξη με την οποία μία εταιρεία, χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριοτήτων σε μία ή περισσότερες προϋπάρχουσες ή νέες εταιρείες, αφήνοντας τουλάχιστον έναν κλάδο δραστηριότητας στην εισφέρουσα εταιρεία, έναντι αναλογικής παροχής στους εταίρους της τίτλων παραστατικών του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου των εταιρειών που λαμβάνουν τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και ενδεχομένως, έναντι καταβολής ποσού σε μετρητά, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή της λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν έχουν ονομαστική αξία. 2 Μεταφορά της καταστατικής έδρας η πράξη με την οποία μία ευρωπαϊκή εταιρεία (SΕ) ή μία ευρωπαϊ­κή συνεταιριστική εταιρεία (SCΕ), χωρίς να λυθεί ή να συσταθεί νέο νομικό πρόσωπο, μεταφέρει την καταστα­τική έδρα της από ένα κράτος - μέλος σε άλλο κράτος -μέλος. 3 Η μετατροπή υποκαταστήματος σε θυγατρική εταιρεία εμπίπτει στην έννοια της εισφοράς του κλάδου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση ε΄.
4.  
  Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 2 του ν. 2578/1998, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ανταλλαγή μετοχών η πράξη με την οποία μία εταιρεία αποκτά συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας σε ποσοστό το οποίο της παρέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας αυτής ή, έχοντας αποκτήσει μία τέτοια πλειοψηφική συμμετοχή, αποκτά μία περαιτέρω συμμετοχή, έναντι παροχής στους μετόχους ή εταίρους της δεύτερης αυτής εταιρείας, σε αντάλλαγμα των τίτλων τους, παραστατικών τίτλων του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου της πρώτης και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής συμψηφιστικού ποσού σε μετρητά, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή της λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν έχουν ονομαστική αξία.
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση, διάσπαση, μερική διάσπαση ή εισφορά ενεργητικού υπέρ της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα κατά το χρόνο που λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω πράξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2. Ως υπεραξία ορίζεται η θετική διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της καθαρής λογιστικής αξίας τους, όπως οι αξίες αυτές προκύπτουν κατά τον ως άνω χρόνο. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει αρνητική διαφορά, αυτή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εισφέ-ρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Ως μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θεωρούνται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εισφέρουσας εταιρείας τα οποία, λόγω συγχώνευσης, διάσπασης ή μερικής διάσπασης, συνδέονται, πράγματι με τη μόνιμη εγκατάσταση της λήπτριας εταιρείας, η οποία πρέπει να αποκτάται μετά την ολοκλήρωση μίας εκ των ανωτέρω πράξεων στο κράτος - μέλος της ει-σφέρουσας εταιρείας, όταν τα πιο πάνω στοιχεία συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κερδών και των ζημιών που λαμβάνονται υπόψη για φορολογικούς σκοπούς.
6.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι αφορολόγητες εκπτώσεις και αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από την εισφέρουσα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή την ευρισκόμενη στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή διάσπασης ή μερικής διάσπασης ή εισφοράς του ενεργητικού τους στο όνομα της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μόνιμης εγκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στα βιβλία της λήπτριας μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα. Σε περίπτωση μη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, οι αφορολόγητες εκπτώσεις και αποθεματικά φορολογούνται στο όνομα της λήπτριας μόνιμης εγκατάστασης κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της μερικής διάσπασης ή της εισφοράς ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο αυτόν.
7.  
  Στο άρθρο 3 του ν. 2578/1998 προστίθενται νέες παράγραφοι 5, 6 και 7, που έχουν ως εξής: 5 Οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για τις οποίες διατηρείται το δικαίωμα μεταφοράς στα επόμενα έτη με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μπορούν να μεταφερθούν για να συμψηφισθούν με τα κέρδη των επόμενων οικονομικών ετών της μόνιμης εγκατάστασης της λήπτριας εταιρείας στην Ελλάδα, εφόσον η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τους μετασχηματισμούς των ημεδαπών επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α΄) ή της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄) και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους μετασχηματισμούς αυτούς. 6 Όταν μεταξύ των εισφερόμενων στοιχείων ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατά τη συγχώνευση, διάσπαση, μερική διάσπαση ή εισφορά του ενεργητικού της, περιλαμβάνεται και μόνιμη εγκατάσταση αυτής (υποκατάστημα) σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση της μόνιμης αυτής εγκατάστασης υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος Από το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εκπίπτει το αντίστοιχο ποσοστό φόρου που θα επε-βαλλόταν στο κράτος - μέλος στο οποίο βρίσκεται η πιο πάνω μόνιμη εγκατάσταση για την προκύπτουσα υπεραξία, αν δεν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου αυτού. 7 Εισφέρουσα ή αποκτώμενη εταιρεία άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει κάτοικος Ελλάδας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να θεωρηθεί από τη χώρα μας ως φορολογικά διαφανής, αφού ληφθούν υπόψη και τα νομικά χαρακτηριστικά της, όπως απορρέουν από το δίκαιο της χώρας βάσει του οποίου έχει συσταθεί Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι ή εταίροι, κάτοικοι Ελλάδας, φορολογούνται για το μερίδιο τους επί του κέρδους ή της υπεραξίας, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 Από το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄), εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό φόρου που θα επεβάλλετο σε βάρος της πιο πάνω αλλοδαπής εταιρείας για τα εισοδήματα, τα κέρδη ή τις υπεραξίες της, αν δεν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου αυτού Εταιρεία φορολογικά διαφανής είναι αυτή, της οποίας τα κέρδη φορολογούνται στο όνομα των μετόχων ή εταίρων αυτής.
8.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
  Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μεταφοράς εκτός Ελλάδας από την υπαγόμενη αλλοδαπή λήπτρια εταιρεία περιουσιακών στοιχείων, που είχε αποκτήσει κατά τη συγχώνευση, διάσπαση, μερική διάσπαση ή εισφορά του ενεργητικού, η υπεραξία που αντιστοιχεί σε αυτά φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.
9.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3, από ημεδαπή εταιρεία στη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα υπαγόμενης αλλοδαπής λήπτριας εταιρείας υπολογίζονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που θα υπολογίζονταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση ή διάσπαση ή μερική διάσπαση ή εισφορά του ενεργητικού. Σε περίπτωση υπολογισμού αποσβέσεων σε μεγαλύτερη αξία (υπεραξία), εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
10.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η υπεραξία που δημιουργείται υπέρ της αλλοδαπής ή ημεδαπής λήπτριας εταιρείας κατά τη συγχώνευση, διάσπαση ή μερική διάσπαση ή εισφορά ενεργητικού, η οποία οφείλεται στην ακύρωση της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εισφέρουσας εταιρείας, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα κατά το χρόνο που λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συμμετοχή της ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%). Το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ποσοστό συμμετοχής μειώνεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από την 1η Ιανουαρίου 2007 και σε δέκα τοις εκατό (10%) από την 1η Ιανουαρίου 2009.
11.  
  Το άρθρο 6 του ν. 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   ΄καθεστώς για τους εταίρουςστις πράξεις της συγχώνευσης, διάσπασης,μερικής διάσπασης και ανταλλαγής τίτλων Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον ο εταίρος κατά τη λήψη των τίτλων της λήπτριας ή της αποκτώσας εταιρείας δεν αποδώσει σε αυτούς μεγαλύτερη φορολογική αξία από όση είχαν οι τίτλοι που ανταλλάσσει πριν από τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μερική διάσπαση ή την ανταλλαγή τίτλων. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προϋπόθεση, η ως άνω υπεραξία φορολογείται στο όνομα του εταίρου κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της μερικής διάσπασης ή της ανταλλαγής τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον ίδιο χρόνο γενικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση, όταν στον εταίρο καταβάλλεται χρηματικό ποσό σε μετρητά προς συμψηφισμό των τίτλων της αποκτώσας ή της λήπτριας εταιρείας τους οποίους δικαιούται, το ποσό τούτο, το οποίο αποτελεί μειωτικό στοιχείο της ως άνω υπεραξίας, υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στο όνομα του εταίρου κατά το χρόνο της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της μερικής διάσπασης ή της ανταλλαγής τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον ίδιο χρόνο γενικές διατάξεις.
  2.  
   Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου νοείται ως
  1. Υπεραξία, η θετική διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας των τίτλων που λαμβάνει ο εταίρος και της αξίας κτήσης των τίτλων που ανταλλάσσει, όπως οι α­ξίες αυτές προκύπτουν κατά το χρόνο της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της μερικής διάσπασης ή της ανταλλαγής τίτλων.
  2. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει αρνητική διαφορά, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος του εταίρου.
  3. Φορολογική αξία των ανταλλασσόμενων τίτλων πριν από τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μερική διά­σπαση ή την ανταλλαγή τίτλων, η αξία κτήσης αυτών, όπως αυτή εμφανίζεται πριν από την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.
  3.  
   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η λήπτρια ή αποκτώσα εταιρεία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται ως φορολογικά διαφανής, βάσει των νομικών χαρακτηριστικών της, όπως απορρέουν από το δίκαιο της χώρας βάσει του οποίου έχει συσταθεί.
  4.  
   Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο, εταίρος εισφέρουσας ή αποκτώμενης εταιρείας, το οποίο έχει την έδρα του σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στο κεφάλαιο του οποίου συμμετέχει κάτοικος Ελλάδας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χαρακτηρίζεται ως φορολογικά διαφανές, βάσει των νομικών χαρακτηριστικών του, όπως απορρέουν από το δίκαιο της χώρας βάσει του οποίου έχει συσταθεί, ο κάτοικος Ελλάδας δεν φορολογείται για το μερίδιο του επί του κέρδους ή της υπεραξίας που προκύπτει από την παροχή στον αρχικό εταίρο των παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της εισφέρουσας ή αποκτώμενης εταιρείας.
12.  
  Το άρθρο 7 του ν. 2578/1998 αναριθμείται σε 8 και προστίθεται νέο άρθρο 7, που έχει ως εξής: 7 της καταστατικής έδρας μίας SΕή μίας SCΕ 1 Όταν μεταφέρεται από την Ελλάδα σε άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καταστατική έδρα μίας SΕ ή μίας SCΕ, οι υπεραξίες που υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και προκύπτουν από τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της SΕ ή της SCΕ, τα οποία υποχρεωτικά προσαρτώνται σε μόνιμη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Σε περίπτωση που τα πάγια αυτά στοιχεία πωληθούν ή πάψουν να συνδέονται με τη μόνιμη εγκατάσταση της SΕ ή SCΕ στην Ελλάδα ή μεταφερθούν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπεραξίες του προηγούμενου εδαφίου υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 2 Η μόνιμη εγκατάσταση που δημιουργείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εξακολουθεί να υπολογίζει αποσβέσεις επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που προσαρτώνται σε αυτή, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως εάν δεν είχε γίνει η μεταφορά της καταστατικής έδρας. 3 Προβλέψεις ή αποθεματικά που είχε σχηματίσει η SΕ ή η SCΕ πριν από τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της σε άλλο κράτος - μέλος και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και δεν προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση αυτής στην αλλοδαπή, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της μεταφοράς της καταστατικής έδρας στο όνομα της SΕ ή της SCΕ, με την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να εμφανίζονται αυτούσια στα βιβλία της δημιουργούμενης μόνιμης εγκατάστασης της στην Ελλάδα Σε αντίθετη περίπτωση, υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 4 Οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων της SΕ ή της SCΕ, που μετέφερε την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος - μέλος και για τις οποίες διατηρείται το δικαίωμα μεταφοράς στα επόμενα έτη με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μπορούν να μεταφερθούν για να συμψηφισθούν με τα κέρδη των επόμενων οικονομικών ετών της μόνιμης εγκατάστασης αυτής στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 5 Κατά τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SΕ ή μίας SCΕ, οι μέτοχοι αυτής απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.
13.  
  Το άρθρο 8 του ν. 2578/1998, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   ΄διατάξεις
  2.  
   Το γεγονός ότι η παραπάνω πράξη της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της μερικής διάσπασης ή της εισφοράς ενεργητικού ή της ανταλλαγής τίτλων ή της μεταφοράς της καταστατικής έδρας μίας SΕ ή μίας SCΕ δεν πραγματοποιήθηκε για οικονομικά θεμιτούς λόγους, όπως είναι η αναδιάρθρωση ή η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών που ενέχονται σε αυτή την πράξη, δύναται να αποτελέσει τεκμήριο ότι κύριος ή ένας από τους κύριους στόχους αυτής της πράξης ήταν η φορολογική απάτη ή η φοροδιαφυγή.
Άρθρο 3
1.  
  Το Παράρτημα Α΄ του ν. 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄Πίνακας Νομικών Μορφών 1 Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SΕ) και της Οδηγίας 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων και οι συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCΕ) και της Οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων. 2 Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται «sοciete anοnymeVnaamlοze νennοοtschap», «sοciete en cοmmandite par actiοns»/«cοmmanditaire νennοοtschap οp aandelen», «sοciete priνee a respοnsabilite limitee»/ «bestοten νennοοtschap met beperkte aansprakelijkeind», «sοciete cοοperatiνe a respοnsabilite limitee»/«cοοperatieνe νennοοtschap met οnbeperkte aansprakelijkheid», «sοciete cοοperatiνe a respοnsabilite illimitee»/«cοοperatieνe νennοοtschap met οnbeperkte aansprakelijkheid», «sοciete en nοm cοllectif»/«νennοοtschap οnder firma», «sοciete en cοmmandite simple»/«gewοne cοmmanditaire νenοοtschap», δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει μία από τις προαναφερόμενες νομικές μορφές, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του βελγικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στο Βέλγιο. 3 Οι εταιρείες του τσεχικού δικαίου που αποκαλούνται «akciονa spοlecnοst», «spοlecnοst s rucenim οmezenym .
 1. Οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται «aktieselskab» και «anpartsselskab».
 2. Άλλες εται­ρείες υποκείμενες στο φόρο δυνάμει του νόμου περί της φορολογίας επιχειρήσεων, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα τους υπολογίζεται και φορολογείται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται σε «aktieselskaber».
 3. Οι εταιρείες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται «Αktiengesellschaft», «Κοmmanditgesellschaft auf Αktien», «Gesellschaft mit beschrankter Ηaftung», «Versicherungsνerein auf Gegenseitigkeit», «Εrwerbs- und Wirtchaftsg-enοs- senschaft», «Βetriebe gewerblicher Αrt νοn juristischen Ρersοnen des οffenttllechen Rechts» και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γερμανικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στη Γερμανία
 4. Οι εταιρείες του εσθονικού δικαίου που αποκαλούνται «taisuhing», «usaldusuhing», «οsauhing», «aktsiaselts», «tulundusuhistu»
 5. Οι εταιρείες του ελληνικού δικαίου που αποκαλούνται «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)».
 6. Οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται «sοciedad anοmima», «sοciedad cοmanditaria pοr acciοnes», «sοciedad de respοnsabilidad limitada», καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου
 7. Οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται «sοciete anοnyme», «sοciete en cοmmandite par actiοns», «sοciete a respοnsabilite limitee», «sοcietes par actiοns simplifiees», «sοcietes d’assurances mutuelles», «caisses d’ epargne et de preνοyance», «sοcietes ciνiles», οι οποίες υπόκεινται αυτομάτως στο φόρο επιχειρή­σεων, «cοοperatiνes», «uniοns de cοοperatiνes», οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γαλλικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στη Γαλλία
 8. Οι εταιρείες των οποίων η σύσταση και η λειτουργία διέπονται από το ιρλανδικό δίκαιο, οργανισμοί που καταχωρούνται βάσει του Ιndustrial and Ρrονident Sοcieties Αct, κατασκευαστικές εταιρείες των οποίων η σύσταση διέπεται από τις Βuilding Sοcieties ΑCΤS και ταχυδρομικά ταμιευτήρια που διέπονται από τον Τrustee Saνings Βanks Αct, του 1989
 9. Οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται «sοcieta per aziοni», «sοcieta in accοmandita per aziοni», «sοcieta a respοnsabilita limitata», «sοcieta cοοperatiνe», «sοcieta di mutua assicuraziοne», καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ασκούν πλήρως ή κυρίως εμπορικές δραστηριότητες
 10. Στο κυπριακό δίκαιο:
 11. «εταιρείες» όπως αυτές ορίζονται στους περί φορολογίας του εισοδήματος νόμους
 12. Οι εταιρείες του λεττονικού δικαίου που αποκαλούνται «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar ierοbezοtu atbildibu»
 13. Οι εταιρείες που έχουν συγκροτηθεί βάσει του λιθουανικού δικαίου
 14. Οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου που αποκαλούνται «sοciete anοnyme», «sοciete en cοmmandite par actiοns», «sοciete a respοnsabilite limitee», «sοciete cοοperatiνe», «sοciete cοοperatiνe οrganisee cοmme une sοciete anοnyme», «assοciatiοn d’ assurances mutuelles», «assοciatiοn d’ epargne - pensiοn», «entreprise de nature cοmmerciale, industrielle οu miniere de Γ Εtat, des cοmmunes, des syndicats de cοmmunes, des etablissements publics et des autres persοnnes mοrales de drοit public», καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στο Λουξεμβούργο. ιοτ) Οι εταιρείες του ουγγρικού δικαίου που αποκαλούνται «Κοzkereseti tarsasag», «beteti tarsasag», «ΚΟΖΟS νalla-lat», «kοrlatοlt felelοssegu tarsasag», «reszνenytarsasag», «egyesules», «kοzhasznu tarsasag», «szονetkezet».
 15. Οι εταιρείες του μαλτέζικου δικαίου που αποκαλούνται «Κumpanji ta Respοnsabilita Limitata», «Sοcjetajiet en cοmmandite li l-Κapital taghhοm maqsum fazzjοnijiet»
 16. Οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται «naamlοze νennοοtschap», «beslοten νennοοtschap met beperkte aansprakelihkheid», «Οpen cοmmanditaire νennοtschap», «Cοοperatie», «οnderlinge waarbοrgmaatsc-happij», «Fοnds νοοr gemene rekening», «νereniging οp cοοperatieνe grοndslag» και «νereniging welke οp οnderlinge grοndslag als νerzekeraar οf Κredietinstelling οptreedt», καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ολλανδικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στις Κάτω Χώρες
 17. Οι εταιρείες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται «Αktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschrankter Ηaftung», «Εrwerbs - und Wirtschaftsgenοssenschaften»
 18. Οι εταιρείες του πολωνικού δικαίου που αποκαλούνται «spοlka akcyjna», «spοlka z οrganiczοna οdpοwiedzial-nοscia»
 19. Οι εμπορικές ή οι αστικές υπό εμπορική μορφή εταιρείες, καθώς και άλλα νομικά πρόσωπα ασκούντα εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες, που έχουν συσταθεί δυνάμει του πορτογαλικού δικαίου
 20. Οι εταιρείες του σλοβένικου δικαίου που αποκαλούνται «delniska druzba», «kοmanditna druzba», «druzba ζ οmejenο οdgονοrnοstjο»
 21. Οι εταιρείες του σλοβακικού δικαίου που αποκαλούνται «akciονa spοlοcnοst», «spοlοcnοst s rucenim οbmed-zenym», «kοmanditna spοlοcnοst»
 22. Οι εταιρείες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται «οsakeyhtiο»/«aktiebοlag», «οsuuskunta»/«andelsl-ag», «saastοpankki’7»sparbank» και «νakuutusyhtiο»/«fοrsak-ringsbοlag»
 23. Οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται «aktiebοlag», «fοrsakringsaktiebοlag», «ekοnοmiska fοr-eningar», «sparbanker», «οmsesidiga fοrsakringsbοlag»
 24. Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου
2.  
  Η περίπτωση η΄ στο Παράρτημα Β΄ του ν. 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1 impοsta sul redditο delle sοcieta στην Ιταλία,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 4
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, όπου γίνεται αναφορά στην περίπτωση ιθ΄, αυτή νοείται ως μη γεγραμμένη.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του παραπάνω νόμου προστίθεται περίπτωση ζ΄, ως ακολούθως: 1 Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 2701,2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 5
1.  
  Στην περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, αναπροσαρμόζεται, για τα έτη 2007, 2008 και 2009, ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ), που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για επιχειρηματική χρήση, από 0,15 ευρώ σε 0,3 ευρώ ανά gigajοule.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ως άνω νόμου προστίθεται περίπτωση η΄ ως ακολούθως: 1 Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 2701,2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται στην ορυκτολογική κατεργασία όπως αυτή ορίζεται στην ονοματολογία ΝΑCΕ υπό τον κωδικό ΔΘ 26 «κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων» στον Κανονισμό (ΕΟΚ) του Συμβουλίου 3037/1990, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτροπής 29/2002, της 19ης Δεκεμβρίου 2001.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6 "Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/81/ΕΚ σχετικά με τη διαφάνειατων οικονομικών σχέσεων μεταξύτων κρατών - μελών και των δημοσίωνεπιχειρήσεων και με την οικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων"
1.  
  Το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. δ. «επιχείρηση που υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς».κάθε επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα από το κράτος σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1 της Συνθήκης της Ε.Ε. ή στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 της ίδιας Συνθήκης, η οποία λαμβάνει αντιστάθμιση οποιασδήποτε μορφής σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία και η οποία ασκεί επίσης άλλες δραστηριότητες .
Άρθρο 7
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:
 1. δ. Για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με φορέα εκτέλεσης τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ΣΑΝΑ), η απόφαση κατανομής της χρηματοδότησης σε επί μέρους έργα δύναται να εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Άρθρο 8
1.  
  Η αληθής έννοια του μαθηματικού τύπου, ο οποίος περιέχεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981 (ΦΕΚ 114 Α), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α) και με το οποίο υπολογίζεται το ύψος του μηνιαίου μερίσματος των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, είναι ότι ο συντελεστής προσαρμογής του μερίσματος, Σ, πολλαπλασιάζεται με το πηλίκο της διαίρεσης των ετών συμμετοχής της ασφάλισης του Ταμείου, Ε, δια του αριθμού 35, οπότε ο ακριβής μαθηματικός τύπος είναι ο ακόλουθος: Μ=ΣΜ.20% .[Ε/35].Σ.
Άρθρο 9
1.  
  Στην παράγραφο 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄) προστίθενται εδάφια με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Ειδικότερα, στις μισθώσεις ακινήτων του πρώτου εδαφίου στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις, το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 6% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, της αγοραίας αξίας του μισθίου. Μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις, που καταρτίστηκαν κατ΄ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου όπως ίσχυε πριν την προκειμένη τροποποίηση της, με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μεγαλύτερο από το 10% της εκάστοτε αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας του μισθίου στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τον όρο αυτόν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Το μίσθωμα, το οποίο θα καταβάλλεται μετά την τροποποίηση, δεν μπορεί και στην περίπτωση αυτή να είναι κατώτερο από το 6% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας του μισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση.».
Άρθρο 10
1.  
  Από 1ης Ιανουαρίου 2007, οι έμμισθες προξενικές αρχές υποβάλλουν τα στοιχεία των προξενικών λογα­ριασμών στα καθορισμένα από τις ισχύουσες διατάξεις χρονικά διαστήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) - Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου. Τα έσοδα των αρχών αυτών αποτελούν δημόσια έσοδα και η διενέργεια των σχετικών εγγραφών γίνεται από το Γραφείο Συμψηφισμών της ανωτέρω Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. Από την ίδια Διεύθυνση διενεργούνται και η παρακολούθηση των λογαριασμών των προξενικών αρχών, καθώς και οι εξοφλήσεις των σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων.
2.  
  Οι μέχρι την 31.12.2006 προξενικές εισπράξεις τακτοποιούνται μέσω της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως πραγματικό δε υπόλοιπο των προξενικών λογαριασμών για την τακτοποίηση των βιβλίων της, λογίζεται αυτό που εμφανίζεται στις 31.12.2006.
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζονται η διαδικασία: α) παρακολούθησης και τακτοποίησης των σχετικών λογαριασμών, β) εμφάνισης του εσόδου στον Κρατικό Προϋπολογισμό, γ) εξόφλησης των σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 11
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να παραχωρείται σε Οργανισμό Λιμένα Α.Ε. η παράκτια και θαλάσσια περιοχή που προορίζεται για τη δημιουργία του τουριστικού λιμένα που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α΄), με σκοπό την ενιαία εκτέλεση και διαχείριση των προβλεπόμενων έργων. Με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται και συ­μπλη­ρώνεται η οικεία σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένα Α.Ε. και ρυθμίζονται ομοίως οι όροι και η διάρκεια της παραχώ­ρησης, μετά τη λήξη της οποίας έχουν εφαρμογή οι δια­τά­­ξεις του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 7 του ν. 2160/1993. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας η παραχώρηση αίρεται αυτοδικαίως. Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και μελετών που έχουν εκδοθεί για τη δημιουργία των παραπάνω τουριστικών λιμένων εξακολουθούν να ισχύουν και συμπληρώνονται αναλόγως με μέριμνα του οικείου Οργανισμού Λιμένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2001/86/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/86_ΕΕ 2001
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2003/72/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/72_ΕΕ 2003
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. 1998/2578 1998
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 2001/2960 2001
Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. 2002/2992 2002
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις. 2005/3336 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/422 1981