ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3519

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 18 Μαρτίου 2004, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Πρωτόκολλογιατα προνόμια και τις ασυλίεςτου Ευρωπαϊκού ΟργανισμούΠυρηνικών Ερευνών2004 ΠροοίμιοΤα κράτη-μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου, Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CΕRΝ) και του συνημμένου Οικονομικού Πρωτοκόλλου, που υπεγράφησαν την 1η Ιουλίου 1953, τέθηκαν σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου 1954 και τροποποιήθηκαν στις 17 Ιανουαρίου 1971, Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έχει την έδρα του στη Γενεύη της Ελβετίας και ότι το καθεστώς του στην Ελβετία ορίζεται μέσω της Συμφωνίας μεταξύ του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και του Οργανισμού από 11 Ιουνίου 1955, Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός είναι επίσης εγκατεστημένος στη Γαλλία, όπου το καθεστώς του ορίζεται μέσω της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού από 13 Σεπτεμβρίου 1965, όπως αναθεωρήθηκε στις 16 Ιουνίου 1972, Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη Σύμβαση μεταξύ του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας από 13 Σεπτεμβρίου 1965 σχετικά με την επέκταση του χώρου του Οργανισμού ούτως ώστε να περιλαμβάνει και γαλλικό έδαφος, Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες του Οργανισμού επεκτείνονται όλο και περισσότερο στο έδαφος όλων των κρατών-μερών της Σύμβασης, με συνεπαγόμενη σημαντική αύξηση της κινητικότητας προσώπων και αγαθών που έχουν εκχωρηθεί και χρησιμοποιούνται για τα ερευνητικά προγράμματα του, Επιθυμώντας να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών του Οργανισμού, τις οποίες του έχει εκχωρήσει η Σύμβαση και ιδίως το Άρθρο ΙΙ το οποίο ορίζει τους σκοπούς του Οργανισμού, και να εγγυηθούν ίση μεταχείριση αυτού στο έδαφος όλων των κρατών-μερών της Σύμβασης, Αφού αποφάσισαν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο ΙΧ της Σύμβασης, να χορηγήσουν στον Οργανισμό τα προνόμια και τις ασυλίες που είναι απαραίτητα για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του, Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1ΟρισμοίΓια το σκοπό του παρόντος Πρωτοκόλλου: α) ο όρος «Σύμβαση» αναφέρεται στη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών και το συνημμένο Οικονομικό Πρωτόκολλο, που υπεγράφησαν την 1η Ιουλίου 1953, τέθηκαν σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου 1954 και τροποποιήθηκαν στις 17 Ιανουαρίου 1971, β) ο όρος «Οργανισμός» αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών, γ) ο όρος «επίσημες δραστηριότητες» αναφέρεται στις δραστηριότητες του Οργανισμού οι οποίες παρατίθενται στη Σύμβαση, ιδίως στο Άρθρο ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διοικητικής φύσεως, δ) ο όρος «αξιωματούχοι» αναφέρεται στα «μέλη του προσωπικού», όπως ορίζονται στους Κανόνες και Κανονισμούς Προσωπικού του Οργανισμού, ε) ο όρος «Συμφωνία Συνεργασίας» αναφέρεται σε διμερή συμφωνία, που συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και κράτους μη μέρους ή επιστημονικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στο εν λόγω κράτος, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις που διέπουν τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Οργανισμού, στ) ο όρος «Συμφωνία Σύνδεσης» αναφέρεται σε διμερή συμφωνία, που συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και κράτους που δεν μπορεί να γίνει κράτος-μέρος, η οποία θεσπίζει στενή θεσμική συνεργασία μεταξύ του εν λόγω κράτους και του Οργανισμού για να του επιτρέψει να εμπλακεί περισσότερο στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Άρθρο 2Διεθνής νομική προσωπικότητα1.Ο Οργανισμός έχει διεθνή νομική προσωπικότητα και νομική ικανότητα στα αντίστοιχα εδάφη των κρατών-μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Ο Οργανισμός έχει ιδίως την ικανότητα να συμβάλλεται, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να συμμετέχει σε νομικές διαδικασίες. Άρθρο 3Απαραβίαστο των χώρων και των κτιρίων1.Οι χώροι και τα κτίρια του Οργανισμού είναι απαραβίαστα. 2.Κανένας αντιπρόσωπος των δημόσιων αρχών δεν μπορεί να εισέλθει σε αυτά χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Γενικού Διευθυντή ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. 3.Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης καταστροφής που απαιτεί άμεση προστατευτική ενέργεια, όταν η αναζήτηση της εν λόγω συγκατάθεσης δεν είναι εφικτή, η εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να θεωρηθεί ως δοθείσα. 4.Ο Οργανισμός δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν τα κτίρια ή οι χώροι του ως καταφύγιο προσώπου το οποίο καταζητείται επειδή τέλεσε, επιχείρησε να τελέσει ή μόλις τέλεσε έγκλημα ή αδίκημα ή για το οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης ή απέλασης ή το οποίο έχει καταδικαστεί για έγκλημα ή αδίκημα από τις αρμόδιες αρχές. Άρθρο 4Απαραβίαστο των αρχείων και των εγγράφωνΤα αρχεία του Οργανισμού και όλα τα έγγραφα οποιασδήποτε μορφής που τηρεί ο Οργανισμός ή ανήκουν σε αυτόν, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται και ποιος τα τηρεί, είναι απαραβίαστα. Άρθρο 5Ετεροδικία και ασυλία εκτελέσεως1.Κατά την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός απολαύει ετεροδικίας με τις εξής εξαιρέσεις: 1)στο βαθμό που το Συμβούλιο του Οργανισμού παραιτηθεί από την ετεροδικία σε συγκεκριμένη υπόθεση, 2)σε σχέση με αξίωση τρίτου για αποζημίωση που απορρέει από ατύχημα που προκλήθηκε από όχημα που ανήκει στον Οργανισμό ή λειτουργεί εκ μέρους του ή σε σχέση με αδίκημα οδικής κυκλοφορίας στο οποίο εμπλέκεται το εν λόγω όχημα, 3)σε σχέση με την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με τα Άρθρα 16 ή 18 του παρόντος Πρωτοκόλλου, 4)σε σχέση με ανταγωγή που συνδέεται άμεσα και εγείρεται στο πλαίσιο διαδικασίας αγωγής που κατέθεσε ο Οργανισμός. 2.Η κινητή και η ακίνητη περιουσία του Οργανισμού, ανεξάρτητα με το πού βρίσκονται, απολαύουν ασυλίας από κάθε μορφή επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης, κατάσχεσης και άλλης μορφής κατάληψη ή επέμβαση δυνάμει εκτελεστικής, διοικητικής, δικαστικής ή νομοθετικής πράξης, με τις εξής εξαιρέσεις: 1)στο βαθμό που το Συμβούλιο του Οργανισμού παραιτηθεί από την εν λόγω ασυλία σε συγκεκριμένη υπόθεση, 2)στο βαθμό που μπορεί να είναι προσωρινά απαραίτητο σε σχέση με την πρόληψη ή την έρευνα ατυχημάτων που αφορούν οχήματα που ανήκουν στον Οργανισμό ή λειτουργούν για λογαριασμό του, 3)σε περίπτωση κατάσχεσης μισθού, η οποία επιβάλλεται λόγω χρέους αξιωματούχου του Οργανισμού, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω κατάσχεση απορρέει από οριστική και εκτελεστή απόφαση σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στον τόπο της εκτέλεσης. Άρθρο 6Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις1.Στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός, η περιουσία και τα εισοδήματα του απαλλάσσονται από την άμεση φορολογία. 2.Όταν, κατά την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός κάνει αγορές ή χρησιμοποιεί αγαθά ή υπηρεσίες σημαντικής αξίας, στην τιμή των οποίων περιλαμβάνονται φόροι, τέλη ή άλλες χρεώσεις, το κράτος-μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου που επέβαλε τους εν λόγω φόρους, τέλη ή άλλες χρεώσεις λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επιστρέψει το ποσό των εν λόγω φόρων, τελών ή άλλων χρεώσεων, όταν είναι αναγνωρίσιμοι. 3.Η εισαγωγή και εξαγωγή από ή για λογαριασμό του Οργανισμού αγαθών και υλικού κατά την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του απαλλάσσονται από όλους τους φόρους, τέλη και άλλες χρεώσεις εισαγωγής και εξαγωγής. 4.Δεν χορηγείται απαλλαγή ή επιστροφή τελών, φόρων ή άλλων χρεώσεων οποιουδήποτε είδους που αποτελούν απλώς αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Άρθρου δεν ισχύουν για την αγορά ή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για προσωπική χρήση των αξιωματούχων ή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού. 6.Αγαθά και υλικό που ανήκουν στον Οργανισμό και αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος Άρθρου δεν πωλούνται ούτε δωρίζονται στο έδαφος του κράτους που χορήγησε την απαλλαγή, παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το εν λόγω κράτος. Άρθρο 7Ελεύθερη διάθεση κεφαλαίωνΟ Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει, να κατέχει και να μεταφέρει ελεύθερα κάθε είδους κεφάλαια, νομίσματα και μετρητά. Μπορεί να τα διαθέτει ελεύθερα για τις επίσημες δραστηριότητες του και να διατηρεί λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα, στο βαθμό που απαιτείται για να εκπληρώνει τα υποχρεώσεις του. Άρθρο 8Επίσημη επικοινωνίαΔεν περιορίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η κυκλοφορία δημοσιεύσεων και άλλου ενημερωτικού υλικού που λαμβάνει ή αποστέλλει ο Οργανισμός σε οποιαδήποτε μορφή κατά την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του. Άρθρο 9Προνόμια και ασυλίες των εκπροσώπων των κρατών1.Οι εκπρόσωποι των κρατών-μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου απολαύουν, κατά την άσκηση των λειτουργιών τους και στη διάρκεια ταξιδιών από και προς τον τόπο των συναντήσεων του Οργανισμού, των ακόλουθων προνομίων και ασυλιών: 1)ασυλία από προσωπική σύλληψη, κράτηση και κατάσχεση των προσωπικών τους ειδών, 2)ετεροδικία, ακόμη και μετά τη λήξη της αποστολής τους, σε σχέση με πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών ή γραπτών δηλώσεων, που έκαναν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ωστόσο, η ετεροδικία αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση οδικού αδικήματος που τέλεσε εκπρόσωπος κράτους-μέρους του παρόντος Πρωτοκόλλου, ούτε στην περίπτωση ζημίας που προκλήθηκε από όχημα που ανήκει σε ή οδηγείται από αυτόν ή αυτή, 3)απαραβίαστο όλων των επίσημων εγγράφων που τηρεί σε οποιαδήποτε μορφή, 4)το δικαίωμα χρήσης κωδικών και λήψης εγγράφων και αλληλογραφίας με αγγελιοφόρο ή σφραγισμένες αποσκευές, 5)για τους ίδιους και τις/τους συζύγους τους, απαλλαγή από όλα τα μέτρα περιορισμού της εισόδου και από τις διατυπώσεις καταχώρησης αλλοδαπών, 6)τις ίδιες διευκολύνσεις σχετικά με τους κανονισμούς νομίσματος και συναλλάγματος με αυτές που χορηγούνται στους εκπροσώπους ξένων Κυβερνήσεων σε προσωρινές επίσημες αποστολές, 7)τις ίδιες τελωνειακές διευκολύνσεις σχετικά με τις προσωπικές αποσκευές τους με αυτές που χορηγούνται σε διπλωματικούς πράκτορες. 2.Κανένα κράτος-μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν υποχρεούται να χορηγήσει τα προνόμια και τις ασυλίες που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο στους δικούς του υπηκόους ή σε πρόσωπα τα οποία, κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στο εν λόγω κράτος-μέρος, είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτού. Άρθρο 10Προνόμια και ασυλίες των αξιωματούχωντου Οργανισμού1.Οι αξιωματούχοι του Οργανισμού απολαύουν ετεροδικίας, ακόμη και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους, σε σχέση με πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών ή γραπτών δηλώσεων, που έκαναν κατά την άσκηση των λειτουργιών τους και εντός των ορίων των καθηκόντων τους. Ωστόσο, η ετεροδικία αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση οδικού αδικήματος που τέλεσε αξιωματούχος του Οργανισμού, ούτε στην περίπτωση ζημίας που προκλήθηκε από όχημα που ανήκει σε ή οδηγείται από αυτόν ή αυτή. 2.Οι αξιωματούχοι του Οργανισμού απολαύουν των ακόλουθων προνομίων: 1)το δικαίωμα εισαγωγής, ατελώς, των επίπλων και των προσωπικών ειδών τους κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στον Οργανισμό στο εν λόγω κράτος και το δικαίωμα, κατά τη λήξη των καθηκόντων τους σε αυτό το κράτος εξαγωγής ατελώς, των επίπλων και των προσωπικών ειδών τους υπό τον όρο, και στις δύο περιπτώσεις των προϋποθέσεων που επιβάλλει η νομοθεσία και οι κανονισμοί του κράτους όπου ασκείται το δικαίωμα, 2)i) υπό τον όρο των προϋποθέσεων και βάσει των διαδικασιών που ορίζει το Συμβούλιο του Οργανισμού, οι αξιωματούχοι και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού υπόκεινται σε φόρο, προς όφελος του Οργανισμού, επί των μισθών και αμοιβών που καταβάλλει ο Οργανισμός. Οι εν λόγω μισθοί και αμοιβές απαλλάσσονται από τον εθνικό φόρο εισοδήματος, ii) τα κράτη-μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν υποχρεούνται να απαλλάξουν από το φόρο εισοδήματος συντάξεις ή επιδόματα που καταβάλλει ο Οργανισμός σε πρώην αξιωματούχους και Γενικούς Διευθυντές του σε σχέση με την υπηρεσία τους στον Οργανισμό, 3)για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους που συγκατοικούν με αυτούς, την ίδια απαλλαγή από περιορισμούς μετανάστευσης και διατυπώσεις καταχώρησης αλλοδαπών με αυτήν που χορηγείται συνήθως σε αξιωματούχους διεθνών οργανισμών, 4)απαραβίαστο όλων των επίσημων εγγράφων σε οποιαδήποτε μορφή κι αν τηρούνται, 5)για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειας τους που συγκατοικούν με αυτούς, τις ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισμού σε καιρό διεθνούς κρίσης με αυτές που χορηγούνται σε μέλη διπλωματικών αποστολών, 6)σε σχέση με μεταφορές κεφαλαίων και συναλλαγματικές και τελωνειακές διευκολύνσεις, τα προνόμια που χορηγούνται εν γένει στους αξιωματούχους διεθνών οργανισμών. 3.Κανένα κράτος-μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν υποχρεούται να χορηγήσει τα προνόμια και τις ασυλίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 α), γ) ε) και στ) του παρόντος Άρθρου στους δικούς του υπηκόους ή σε πρόσωπα τα οποία, κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στο εν λόγω κράτος-μέρος, είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτού. Άρθρο 11Κοινωνική ασφάλισηΟ Οργανισμός και οι αξιωματούχοι που απασχολούνται από τον Οργανισμό απαλλάσσονται από όλες τις υποχρεωτικές εισφορές σε εθνικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης, με τη συμφωνία ότι τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν αντίστοιχη κάλυψη κοινωνικής προστασίας από τον Οργανισμό. Άρθρο 12Προνόμια και ασυλίες του Γενικού Διευθυντή1.Εκτός από τα προνόμια και τις ασυλίες που προβλέπονται στα Άρθρα 10 και 11 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Διευθυντής απολαύει, καθ’ όλη τη διάρκεια των καθηκόντων του/της, των προνομίων και ασυλιών που χορηγούνται βάσει της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις της 18ης Απριλίου 1961 σε διπλωματικούς υπαλλήλους ισοδύναμου βαθμού. 2.Κανένα κράτος-μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν υποχρεούται να χορηγήσει τα προνόμια και τις ασυλίες που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο στους δικούς του υπηκόους ή σε πρόσωπα τα οποία, κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στο εν λόγω κράτος-μέρος, είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτού. Άρθρο 13Αντικείμενο και όρια των ασυλιών1.Τα προνόμια και οι ασυλίες που προβλέπονται στα Άρθρα 9, 10 και 12 του παρόντος Πρωτοκόλλου χορηγούνται αποκλειστικά για να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη λειτουργία του Οργανισμού και η πλήρης ανεξαρτησία των προσώπων στα οποία χορηγούνται. Δεν χορηγούνται για το προσωπικό όφελος των ενδιαφερομένων. 2.Παραίτηση από τις ασυλίες αυτές μπορεί να γίνει: 1)στην περίπτωση του Γενικού Διευθυντή, από το Συμβούλιο του Οργανισμού, 2)στην περίπτωση αξιωματούχων, από το Γενικό Διευθυντή ή το πρόσωπο που τον/την αναπληρώνει, όπως προβλέπεται στο Άρθρο VΙ, παράγραφος 1 β) της Σύμβασης, 3)στην περίπτωση εκπροσώπων κρατών, από το ενδιαφερόμενο κράτος-μέρος, και υπάρχει σχετικό καθήκον σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση όπου θα παρεμπόδιζαν την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης και μπορεί να γίνει παραίτηση χωρίς να θίγεται ο σκοπός για τον οποίο χορηγούνται. Άρθρο 14Συνεργασία με τα κράτη-μέρη του παρόντοςΠρωτοκόλλουΟ Οργανισμός συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου ώστε να διευκολύνεται η απονομή δικαιοσύνης, η τήρηση των νόμων και των κανονισμών σχετικά με την αστυνομία, τη δημόσια υγεία, την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας και το περιβάλλον, και να προλαμβάνεται οποιαδήποτε κατάχρηση των προνομίων, των ασυλιών και των διευκολύνσεων που προβλέπει το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 15Ασφάλεια και δημόσια τάξη1.Το δικαίωμα ενός κράτους-μέρους του παρόντος Πρωτοκόλλου να λαμβάνει προληπτικά μέτρα προς όφελος της ασφάλειάς του δεν θίγεται από καμία διάταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Αν ένα κράτος-μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να λάβει μέτρα για την ασφάλεια του ή για την τήρηση της δημόσιας τάξης, θα προσεγγίσει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, τον Οργανισμό το ταχύτερο δυνατό που επιτρέπουν οι περιστάσεις ούτως ώστε να προσδιοριστούν, με αμοιβαία συμφωνία, τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να προστατευθούν τα συμφέροντα του Οργανισμού. 3.Ο Οργανισμός θα συνεργάζεται με την Κυβέρνηση αυτού του κράτους-μέρους του παρόντος Πρωτοκόλλου ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημία στην ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του εν λόγω κράτους-μέρους του παρόντος Πρωτοκόλλου η οποία προκύπτει από τις δραστηριότητές του. Άρθρο 16Διαφορές ιδιωτικής φύσεως1.Ο Οργανισμός θα φροντίσει ώστε να καθορισθούν οι κατάλληλοι τρόποι επίλυσης: 1)διαφορών που απορρέουν από συμβάσεις στις οποίες ο Οργανισμός είναι μέρος, ο Οργανισμός θα συμπεριλάβει σε όλες τις γραπτές συμβάσεις τις οποίες συνάπτει, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δ) του παρόντος Άρθρου, ρήτρα διαιτησίας βάσει της οποίας κάθε διαφορά που απορρέει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση της σύμβασης θα υποβάλλεται σε διαιτησία μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέρη ή, αν έτσι συμφωνηθεί από τα μέρη, σε άλλο κατάλληλο τρόπο επίλυσης 2)διαφορών που απορρέουν από ζημίες που προκάλεσε ο Οργανισμός ή που αφορούν κάθε άλλη μη συμβατική ευθύνη του Οργανισμού, 3)διαφορών που αφορούν αξιωματούχο του Οργανισμού ο οποίος απολαύει ετεροδικίας, εάν δεν έχει γίνει παραίτηση από αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, 4)διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ του Οργανισμού και των αξιωματούχων του, ο Οργανισμός θα υποβάλει όλες τις διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή και την ερμηνεία των συμβάσεων που συνάπτει με αξιωματούχους του Οργανισμού βάσει των Κανόνων και Κανονισμών Προσωπικού του Οργανισμού στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΙLΟΑΤ) ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο διεθνές διοικητικό δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου υποβάλλεται ο Οργανισμός μετά από απόφαση του Συμβουλίου. 2.Σε περίπτωση διαφορών για τις οποίες δεν προσδιορίζεται ιδιαίτερος τρόπος επίλυσης στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, ο Οργανισμός μπορεί να προσφύγει σε οποιονδήποτε τρόπο επίλυσης που θεωρεί κατάλληλο, ιδίως σε διαιτησία ή παραπομπή σε εθνικό δικαστήριο. 3.Κάθε τρόπος επίλυσης που επιλέγεται βάσει του παρόντος Άρθρου θα βασίζεται στην αρχή της τήρησης της νόμιμης διαδικασίας, με σκοπό την έγκαιρη, δίκαιη, αμερόληπτη και δεσμευτική επίλυση της διαφοράς. Άρθρο 17Διαφορές μεταξύ κρατών-μερών του παρόντοςΠρωτοκόλλου1.Κάθε διάσταση απόψεων που αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Πρωτοκόλλου η οποία δεν επιλύεται με φιλικό τρόπο μεταξύ των μερών θα υποβάλλεται από οποιοδήποτε από τα μέρη σε διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 19 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Αν ένα κράτος-μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου σκοπεύει να υποβάλλει μια διαφορά σε διαιτησία, θα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στο Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα ενημερώνει αμέσως κάθε κράτος-μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου για τη γνωστοποίηση αυτή. Άρθρο 18Διαφορές μεταξύ κρατών-μερών του παρόντοςΠρωτοκόλλου και του Οργανισμού1.Κάθε διάσταση απόψεων μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου και του Οργανισμού η οποία αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος Πρωτοκόλλου και η οποία δεν επιλύεται με φιλικό τρόπο μεταξύ των μερών (ένα ή περισσότερα κράτη-μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου αποτελούν το ένα μέρος της διαφοράς και ο Οργανισμός αποτελεί το άλλο μέρος) μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη σε διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 19 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Ο Γενικός Διευθυντής θα ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη-μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου σχετικά με τη γνωστοποίηση που έκανε το μέρος που αιτήθηκε διαιτησία. Άρθρο 19Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο1.Το διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο που αναφέρεται στα Άρθρα 17 και 18 του παρόντος Πρωτοκόλλου («το Δικαστήριο») διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. 2.Κάθε μέρος της διαφοράς θα ορίζει ένα μέλος του Δικαστηρίου. Τα μέλη που διορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιλέγουν από κοινού ένα τρίτο μέλος, το οποίο θα είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών του Δικαστηρίου σχετικό με την επιλογή του Προέδρου, ο τελευταίος θα ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου μετά από αίτημα των μελών του Δικαστηρίου. 3.Αν ένα από τα μέρη της διαφοράς δεν ορίσει μέλος του Δικαστηρίου και δεν έχει λάβει μέτρα προς τούτο εντός δύο μηνών μετά από αίτημα του άλλου μέρους, το άλλο μέρος μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου να κάνει το διορισμό. 4.Το Δικαστήριο θα προσδιορίζει τη διαδικασία του. 5.Δεν υπάρχει δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης του Δικαστηρίου, η οποία θα είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη. Σε περίπτωση διαφοράς που αφορά το περιεχόμενο ή το εύρος της απόφασης, το Δικαστήριο έχει την υποχρέωση να την ερμηνεύσει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέρη. Άρθρο 20Εφαρμογή του ΠρωτοκόλλουΟ Οργανισμός μπορεί, αν αποφασίσει σχετικά το Συμβούλιο του Οργανισμού, να συνάψει πρόσθετες Συμφωνίες με ένα ή περισσότερα κράτη-μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου ούτως ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 21Διαδικασία Τροποποίησης1.Τροποποιήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορούν να προτείνονται από οποιοδήποτε κράτος-μέρος της Σύμβασης και θα διαβιβάζονται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού στα άλλα κράτη-μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Ο Γενικός Διευθυντής θα συγκαλεί συνέλευση των κρατών-μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου. Αν η συνέλευση υιοθετήσει, με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων κρατών μερών, το προτεινόμενο κείμενο της τροποποίησης, τούτο θα διαβιβάζεται από το Γενικό Διευθυντή στα κράτη-μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου για αποδοχή σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους επιταγές. 3.Κάθε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά τη γνωστοποίηση εκ μέρους όλων των κρατών-μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου προς το Γενικό Διευθυντή σχετικά με την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση αυτής. Άρθρο 22Ειδικές Συμφωνίες1.Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν περιορίζουν ούτε θίγουν τις διατάξεις άλλων διεθνών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ του Οργανισμού και κράτους-μέρους του παρόντος Πρωτοκόλλου λόγω της τοποθεσίας εντός του εδάφους του εν λόγω κράτους-μέρους της έδρας, των περιφερειακών γραφείων, των εργαστηρίων ή άλλων εγκαταστάσεων αυτού. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου και των διατάξεων της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας. 2.Κανένα σημείο του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν εμποδίζει τα κράτη-μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου να συνάπτουν άλλες διεθνείς συμφωνίες με τον Οργανισμό οι οποίες επιβεβαιώνουν, συμπληρώνουν, επεκτείνουν ή διευρύνουν τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 23Υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραμείνει ανοικτό για υπογραφή από τις 19 Δεκεμβρίου 2003 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2004 από τα κράτη-μέρη της Σύμβασης και από τα κράτη που έχουν συνάψει Συμφωνία Συνεργασίας ή Σύνδεσης με τον Οργανισμό. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα υπογράφοντα κράτη. Τα έγγραφα επικύρωσης αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στο Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ). 3.Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραμείνει ανοικτό για προσχώρηση από τα κράτη-μέρη της Σύμβασης και από τα κράτη που έχουν υπογράψει Συμφωνία Συνεργασίας ή Σύνδεσης με τον Οργανισμό. Τα έγγραφα προσχώρησης θα κατατίθενται στο Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ). Άρθρο 24Θέση σε ισχύ1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα κατατεθεί το δωδέκατο έγγραφο επικύρωσης αποδοχής έγκρισης ή προσχώρησης από κράτος-μέρος της Σύμβασης. 2.Για κάθε κράτος που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί στο παρόν Πρωτόκολλο μετά τη θέση του σε ισχύ, το παρόν Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την κατάθεση στο Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής έγκρισης ή προσχώρησης. Άρθρο 25ΓνωστοποιήσειςΟ Γενικός Διευθυντής του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) θα γνωστοποιεί σε όλα τα υπογράφοντα και προσχωρούντα κράτη του παρόντος Πρωτοκόλλου και στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, καθώς και κάθε γνωστοποίηση καταγγελίας αυτού. Άρθρο 26ΚαταχώρησηΟ Γενικός Διευθυντής του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ), μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα το καταχωρήσει στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 27ΚαταγγελίαΟποιοδήποτε κράτος-μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορεί, ανά πάσα στιγμή, με γραπτή γνωστοποίηση που θα απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ), να καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο. Η καταγγελία καθίσταται ενεργή ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω γνωστοποίησης, εκτός αν η γνωστοποίηση προσδιορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες αντιπρόσωποι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στη Γενεύη στις 18 Μαρτίου 2004, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, κείμενα που είναι και τα δύο εξίσου αυθεντικά και έχουν κατατεθεί στο αρχεία του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ), ο Γενικός Διευθυντής του οποίου θα διαβιβάσει επικυρωμένο αντίγραφο σε όλα τα υπογράφοντα και προσχωρούντα κράτη. Για τη Δημοκρατία της Αυστρίας ...........................................................................................Για το Βασίλειο του Βελγίου ...........................................................................................Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ...........................................................................................Για τη Δημοκρατία της Τσεχίας ...........................................................................................Για το Βασίλειο της Δανίας ΥπογραφήΓια τη Δημοκρατία της Φινλανδίας ΥπογραφήΓια την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ΥπογραφήΓια το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ΥπογραφήΓια την Ελληνική Δημοκρατία ΥπογραφήΓια τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας ...........................................................................................Για την Ιταλική Δημοκρατία ΥπογραφήΓια το Βασίλειο της Ολλανδίας ΥπογραφήΓια το Βασίλειο της Νορβηγίας ...........................................................................................Για τη Δημοκρατία της Πολωνίας ...........................................................................................Επικυρωμένο Αντίγραφο Παρίσι, 24 Ιουνίου 2004 ΥπογραφήΑbdulqawi Α. ΥUSUF Νομικός Σύμβουλος του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία