ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3527

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πρώτο άρθροΚύρωση συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο 1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του σωματείου «Σύλλογος φίλων της αιματολογίας της πατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΑΣΗ», του Ελληνικού Δημοσίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» (Παράρτημα Ι), ως ακολούθως: α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η απαιτούμενη για την υλοποίηση του αντικειμένου της δωρεάς οικοδομική άδεια θα εκδοθεί ατελώς από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού υποβληθούν όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες μελέτες.», β) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 απαλείφεται, γ) το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 16 της σύμβασης απαλείφεται. 2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση για την εκτέλεση κληροδοτήματος της Μαρίας Βεργωτή προς το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, συναφθείσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Νοσοκομείου αυτού, της Αστικής Εταιρείας «Ανέγερση νοσοκομειακής πτέρυγας Γ. και Μ. Βεργωτή Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΒΕΡ ΑΜΚΕ» και των εκτελεστών της διαθήκης Μάρης Βεργωτή (Παράρτημα ΙΙ), ως ακολούθως: α) Το άρθρο 16 της σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής: «Η απαιτούμενη για την υλοποίηση του αντικειμένου της δωρεάς οικοδομική άδεια θα εκδοθεί ατελώς από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού υποβληθούν όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες μελέτες.» β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 απαλείφεται. γ) Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 17 της σύμβασης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ισχύς της σύμβασης τελεί υπό την αίρεση της κυρώσεως της με νόμο.» δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 απαλείφεται. 3. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Κωνσταντίνου Πρίφτη, του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας «Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.» (Παράρτημα ΙΙΙ), ως ακολούθως: α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της συμβάσεως αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η απαιτούμενη για την υλοποίηση του αντικειμένου της δωρεάς οικοδομική άδεια θα εκδοθεί ατελώς από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού υποβληθούν όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες μελέτες.» β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 απαλείφεται. γ) Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 16 της συμβάσεως απαλείφεται. Δεύτερο άρθροΠαραρτήματα Ι. Ακολουθεί το κείμενο της πρώτης σύμβασης: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην Αθήνα σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2006, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί της οδού Αριστοτέλους 17, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ αφενός μεν: του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΣΗ», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου Αντώνιο Κυριαζάνο του Δημητρίου, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Β 193682 ΑΔΤ, δυνάμει του από 18.12.2005 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, καλουμένου εφεξής χάριν συντομίας «ο Δωρητής» αφετέρου δε των 1) Γεώργιου Αλογοσκούφη, Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΔΤ, 2) Νικήτα Κακλαμάνη, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΔΤ, 3) του Θεοδώρου Τόλλη, κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΔΤ, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» ως εκπροσώπου αυτού, και 4) του Γεωργίου Μπαμπινιώτη, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΔΤ, Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εκπροσώπου αυτού δυνάμει της από 25.7.2005 αποφάσεως του Πρυτανικού Συμβουλίου και της από 27.7.2005 εγκρίσεως της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, εδηλώθησαν, συνεφωνήθησαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
1.  
  Ο Δωρητής απεφάσισε υπό τους κατωτέρω όρους να προβεί με δικές του αποκλειστικά δαπάνες στην 1.1 την επιλογή του καταλληλότερου μελετητή για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης (προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής) της Νέας Πτέρυγας, περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης, 1.2 τον έλεγχο των τευχών δημοπράτησης, ο οποίος θα γίνει από ειδικούς προς τούτο επιστήμονες, επιλεγό-μενους από την Εταιρεία, με τη σύμφωνη γνώμη των Εκτελεστών και αμειβόμενους από το Κληροδότημα, 1.3 τη σύνταξη των κάθε είδους και όλων των προκηρύξεων και/ή διακηρύξεων για τις μελέτες της κατασκευής και του εξοπλισμού, καθώς και για αυτή την ίδια την κατασκευή και την προμήθεια του κάθε είδους εξοπλισμού της Νέας Πτέρυγας, οι οποίες πρέπει να συνταχθούν με βάση την πλέον συμφέρουσα, κατά την ελεύθερη κρί-ση της Εταιρείας και των Εκτελεστών, προσφορά, με κριτήρια ποιότητας, τιμής, ικανότητας και αξιοπιστίας του υποψηφίου αναδόχου και με άλλα - κατά την κρίση της Εταιρείας και των Εκτελεστών - κριτήρια, 1.4 την τελική επιλογή του αναδόχου με βάση τα ανα-φερόμενα στην υποπαράγραφο 1.3 ανωτέρω του παρό-ντος άρθρου 1 κριτήρια και με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των Εκτελεστών, την ανάθεση σε αυτόν του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου (στο οποίο τμήμα αφορά η αντίστοιχη προκήρυξη - διακήρυξη - διαγωνι-σμός) και τη σύνταξη και υπογραφή των αντιστοίχων συμβάσεων αναθέσεως μελετών, εργολαβιών, παραγγε-λιών, αγορών κ.λπ., 1.5 την οργάνωση, την υποστήριξη, τον συντονισμό και, γενικότατα, την από μέρους της Εταιρείας διαχείριση όλων των συμβάσεων (έργων, υπηρεσιών ή/και προ-μηθειών) και γενικότατα όλων των πράξεων, ενεργειών, εργασιών και υπηρεσιών που απαιτούνται για τις μελέ-τες κατασκευής και εξοπλισμού, για αυτή την ίδια την κατασκευή, μέχρι πλήρους αποπερατώσεως, καθώς και για τον εξοπλισμό (ξενοδοχειακό και ιατρικό) και για τη θέση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας της Νέας Πτέρυγας.
 1. αναδιάρθρωση των χώρων του τρίτου ορόφου κτιρίου του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, όπως αυτός φαίνεται στα σχέδια του Παραρτήματος 1, με σκοπό τη στέγαση της Αιματολογικής Κλινικής, καθώς και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών.
 2. Η αναδιαμόρφωση θα περιλαμβάνει κάθε αναγκαία κατασκευή που αφορά στους χώρους αυτούς και έχει σχέση με το αντικείμενο των οικοδομικών εργασιών, καθώς και των αντίστοιχων μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 3. Το ανωτέρω εφεξής, για λόγους συντομίας, θα καλείται «Έργο Α», τα αρχιτεκτονικά προσχέδια του οποίου έχουν θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αποτυπώνεται στη συνημμένη μελέτη προσχεδίων,.
 4. επέκταση σε χώρο δώματος του Β ορόφου και αναδιάρθρωση χώρων του Β ορόφου κτιρίου του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, όπως αυτοί φαίνονται στα σχέδια του Παραρτήματος 1, με σκοπό τη στέγαση τεσσάρων κλινικών.
 5. Η αναδιαμόρφωση θα περιλαμβάνει κάθε αναγκαία κατασκευή που αφορά στους χώρους αυτούς και έχει σχέση με το αντικείμενο των οικοδομικών εργασιών, καθώς και των αντίστοιχων μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 6. Το ανωτέρω εφεξής, για λόγους συντομίας, θα καλείται «Έργο Β».
 7. Τα Έργα Α και Β μαζί θα αναφέρονται εφεξής, επίσης για λόγους συντομίας, ως «Έργο», η συνημμένη δε μελέτη των προσχεδίων του έχει θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.  
  Η Εταιρεία δηλώνει, διά της παριστάμενης εκπροσώπου της, ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες της, σε εκτέ-λεση της παρούσας Σύμβασης, απολύτως δωρεάν για το Δημόσιο, το Νοσοκομείο και τους Εκτελεστές και ότι, κατά τη ρητή μεταξύ όλων των συμβαλλομένων μερών συμφωνία, η Εταιρεία δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε αμοιβή ή να αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος σε αντάλλαγμα των παραπάνω υπηρεσιών της Βασιλική Εμμανουηλίδου Πολιτικοί Μηχανικοί: Γιώργος Σκούρας, Τρύφων Τοπιτζής Μηχανολόγος Μηχανικός: Ευστάθιος Εμμανουηλίδης Το Έργο, μετά την αποπεράτωση της κατασκευής του, θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες και να πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας του. Το Κέντρο, μετά την αποπεράτωση της κατασκευής του, θα παραδοθεί στην Α.Ε.Μ.Υ, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες και να πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας του.
3.  
  Η συνολική δαπάνη για την ανέγερση και τον εξο-πλισμό της Νέας Πτέρυγας θα γίνει αποκλειστικά από το Κληροδότημα πλέον οποιουδήποτε ποσού τόκων προκύψει από την κατάθεση του ποσού του Κληροδοτήματος σε έντοκη τραπεζική κατάθεση ή άλλη τραπεζική επένδυση, κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή των Εκτελεστών, μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου. Διευκρινίζεται ότι το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα, δεν θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
4.  
  Το Κτίριο θα ανεγερθεί εντός των ορίων του οικοπέδου του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις τεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν και ειδικότερα σε χώρο επιφανείας χιλίων εξακοσίων ενενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων περίπου, που εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α1 στο επισυναπτόμενο στην παρούσα - αποτελούν ένα με αυτή όλον - από Σεπτεμβρίου 2005, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Διπλ. Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ Αθανασίου Σολωμού.
5.  
  Η ακριβής χρήση και ο προορισμός των χώρων του Κτιρίου και η ωφέλιμη επιφάνεια τους αναγράφονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα και θα αποτυπωθούν στην προμελέτη, καθώς και στις λοιπές μελέτες που θα ακολουθήσουν μέχρι και τη μελέτη εφαρμογής του Κτιρίου και του εξοπλισμού
6.  
  Εντός του περιγραφέντος ανωτέρω στην παράγρα-φο 4 του παρόντος άρθρου χώρου, όπου θα ανεγερθεί η Νέα Πτέρυγα, απαγορεύεται η ανέγερση οποιουδήποτε άλλου κύριου κτιρίου ή βοηθητικού κτίσματος που δεν σχετίζεται με το Κτίριο
7.  
  Το Κτίριο θα ενταχθεί διοικητικά και λειτουργικά στο Νοσοκομείο και θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο μετά των λοιπών τμημάτων - κλινικών και υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει να συμπεριλάβει διοικητικά και λειτουργικά τη Νέα Πτέρυγα στον αναμορφωμένο προς τον σκοπό αυτό Οργανισμό λειτουργίας του.
8.  
  Το Κτίριο θα ονομασθεί «Πτέρυγα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή» και θα φέρει πάντοτε σε περίοπτη θέση την ονομασία «Πτέρυγα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή», καθώς και ευδιάκριτη εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα ή ανάλογη αναμνηστική στήλη με την ένδειξη ότι η πτέρυγα αυτή αποτελεί κληροδότημα της Μάρης Βεργωτή
9.  
  Το Νοσοκομείο υποχρεούται και οι Εκτελεστές δι-καιούνται να παρακολουθούν, με εκπροσώπους τους, την - σύμφωνα με τους όρους της παρούσας - εκτέλεση του Έργου. Οι εκπρόσωποι του Νοσοκομείου και του Υπουργείου έχουν το δικαίωμα να ζητούν από την εργο-λήπτρια εταιρεία πιστοποιητικά ποιότητας υλικών.
Άρθρο 2 "ΠΟΣΟ ΔΩΡΕΑΣ"
1.  
  Η δαπάνη ολοκληρώσεως του έργου, κατά τα ανωτέρω, υπολογίζεται σε ποσό της τάξεως του 1.800.000, (ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων) ευρώ περίπου, το οποίο και θα αναλωθεί για την κατασκευή του κτιρίου και των Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικών) εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη θεωρημένη από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προμελέτη (Αρχιτεκτονική - Φέροντος Οργανισμού - Η/Μ εγκαταστάσεων). Το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού του κληροδοτήματος υπολογίζεται ως αποθεματικό ποσό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών ή κονδυλίων που τυχόν θα προκύψουν στις διάφορες φάσεις του έργου, άλλως για καλυτέρευση του συνόλου του έργου μέχρι την παράδοση αυτού.
2.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 6 της παρούσας σύμβασης, εάν, για την αποπεράτωση του Έργου με βάση το επισυναπτόμενο Κτιριολογικό Πρόγραμμα, απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, θα τροποποιείται αντίστοιχα το Κτιριολογικό Πρόγραμμα και ο Εξοπλισμός του Κτιρίου με σκοπό την προσαρμογή τους στα ποσά του Κληροδοτήματος
Άρθρο 3 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α.Ε.Μ.Υ"
1.  
  Η Α.Ε.Μ.Υ, η οποία έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της την έκταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης, με την έναρξη ισχύος της, σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο της, παραχωρεί κατά χρήση την έκταση αυτή, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, στον Δωρητή, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, για την εγκατάσταση του εργοταξίου προς το οποίο θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση. Επίσης το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει κάθε συνδρομή στην Εταιρεία για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών κατασκευής του Κτιρίου και για την ταχεία και ομαλή εξέλιξη και αποπεράτωση τους. Από την πλευρά της, η Εταιρεία υποχρεούται να λάβει κάθε μέτρο, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα παρακωλυθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και ειδικότερα των λοιπών, περί τον χώρο της νέας κατασκευής, κτισμάτων από την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του Κτιρίου.
2.  
  Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», το οποίο έχει την αποκλειστική χρήση του ανωτέρω χώρου, με την έναρξη ισχύος της παρούσης, σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο αυτής, παραχωρεί κατά χρήση τον χώρο αυτόν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, στον Δωρητή άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος για την εγκατάσταση του Εργοταξίου προς το οποίο θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση. Μετά την αποπεράτωση του έργου, λήγει η παραχώρηση της χρήσης αυτής.
Άρθρο 4 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ"
1.  
  Το Έργο θα κατασκευασθεί με βάση: α) τους όρους της συμβάσεως, β) τη συνημμένη μελέτη προσχεδίων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η έγκριση αυτή έχει και την ισχύ θεωρήσεως του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από άλλα Υπουργεία, γ) τη μελέτη εφαρμογής, η οποία θα εκπονηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς οπλισμένου σκυροδέματος, αντισεισμικού κανονισμού Η/Μ εγκαταστάσεων και κάθε συναφούς ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις Η/Μ εργασίες και τις διατάξεις πυρασφαλείας. Η μελέτη εφαρμογής, καθώς και οποιαδήποτε απαραίτητη συμπληρωματική μελέτη, θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 1. τους όρους της παρούσας Σύμβασης, β) το Κτιριολογικό Πρόγραμμα, γ) την προμελέτη, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και θα ελεγχθεί, εγκριθεί εκ των προτέρων και θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου, δ) τις οριστικές μελέτες κατασκευής και τη μελέτη ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, με τα σχετικά τεύχη δημοπρατήσεων, οι οποίες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τους ισχύοντες κανονισμούς και θα περιλαμβάνουν αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και τις λεπτομερείς προδιαγραφές και ποσότητες του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού και τα σχετικά τεύχη δημοπρατήσεως, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προδιαγραφές του Υπουργείου - και θα εγκριθούν εκ των προτέρων - και στη συνέχεια, θα θεωρηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου, ε) τις μελέτες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και του Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ) και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη -κατά την κρίση της Εταιρείας - συμπληρωματική μελέτη, η οποία θα θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου, στ) τις μελέτες γεωτεχνικής έρευνας και σήμανσης
2.  
  Η Εταιρεία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να προβαίνει σε μικροαλλαγές των μελετών, κατόπιν ενημερώσεως και εγκρίσεως του Υπουργείου, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή του Κτιρίου ή τη λειτουργικότητα του, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση στον χώρο. Επίσης, δικαιούται να προβαίνει σε μικροαλλαγές υλικών, που δεν θα αφορούν σε αλλαγή των βασικών υλικών.
3.  
  Η έγκριση όλων των ανωτέρω μελετών θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου εντός διαστήματος τριάντα ημερών από την κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μελέτες δεν εγκριθούν εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των 30 ημερών ή πάντως δεν αποφανθεί η ανωτέρω Υπηρεσία επ’ αυτών, οι μελέτες αυτές θα θεωρούνται αυτομάτως και αυτοδικαίως εγκριθείσες και θε-ωρηθείσες.
Άρθρο 5 "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ"
1.  
  Για τη σύνταξη των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία (και τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, η εκπόνηση των μελετών και/ ή η κατασκευή του Κτιρίου) θα συνεργάζεται με το Δημόσιο και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, στο πλαίσιο της νομιμότητας, του δημοσίου συμφέροντος και της καλής πίστης
2.  
  Οποιεσδήποτε πρόσθετες μελέτες τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή, το δε Δημόσιο αναλαμβάνει να τις εγκρίνει, όποτε απαιτείται, εντός δύο (2) μηνών από της υποβολής τους στην αρμόδια Υπηρεσία και, σε κάθε περίπτωση, να αποφανθεί επ’ αυτών. Σε περίπτωση που οι μελέτες δεν θεωρηθούν εντός του προαναφερόμενου διαστήματος ή δεν υπάρχει σχετική απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας, ως προς αυτές και την επάρκεια τους, λογίζονται ως αυτοδικαίως θεωρημένες.
3.  
  Ο Δωρητής δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να προβαίνει σε μικροαλλαγές, κατόπιν ενημερώσεως τόσο του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσο και του εκπροσώπου της Α.Ε.Μ.Υ, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσης. Οι εν λόγω μικροαλλαγές δεν μπορεί να αφορούν σε αλλαγές υλικών και δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή και διαρρύθμιση του κτιρίου ή τη λειτουργικότητα του ως Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση στον χώρο.
Άρθρο 6 "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ"
1.  
  Η Εταιρεία θα καλύψει, διά του Κληροδοτήματος, το κόστος του κτιριολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του Κτιρίου, του κλιματισμού και εξαερισμού, με όλα τα ειδικά οικοδομικά στοιχεία που απαιτούνται, καθώς και το κόστος των Η/Μ εγκαταστάσεων υποστήριξης και εξυπηρέτησης του ιατρικού εξοπλισμού του Κτιρίου. Επίσης, θα καλύψει το κόστος σύνδεσης των δικτύων του Κτιρίου με τα υφιστάμενα δίκτυα του Νοσοκομείου (Η/Μ, Η/Ζ, ισχυρά ασθενή ρεύματα, ύδρευση, αποχέτευση, ιατρικά αέρια) ως και την αναγκαία βελτίωση τους για την αντιμετώπιση των νέων αυξημένων αναγκών, λόγω του νέου Κτιρίου, εκτός εάν η αυτοτέλεια του Κτιρίου κρίνεται επωφελέστερη. θα καλύψει, επίσης, το κόστος της μελέτης και κατασκευής δομημένης καλωδίωσης και δικτύου πυρόσβεσης και πυροπροστασίας (ειδικού κτιρίου), σύμφωνα με τις οδηγίες και την έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας - και - τέλος, θα καλύψει το κόστος κατασκευής ντουλαπιών, αποδυτηρίων, εργαστηριακών πάγκων, πινακίδων καθορισμού χώρων και γενικών κατευθυντηρίων πινακίδων σήμανσης. Η διαδικασία για την απόκτηση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την παράδοση του έργου της Δωρεάς στην Α.Ε.Μ.Υ, υπό τον όρο πλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτουν οι συναφείς κείμενες διατάξεις και με τη ρητή επιφύλαξη επιμήκυνσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, συνεπεία της υποβολής ενστάσεων, προσφυγών και/ ή εκδίκασης των ενδίκων βοηθημάτων οιωνδήποτε τρίτων στοιχειοθετήσουν έννομο συμφέρον, αναφορικά με την υλοποίηση και ολοκλήρωση της ως άνω αναφερθείσας διαδικασίας και δράσης (απόκτησης του απαιτούμενου για τη λειτουργία του Κέντρου εξοπλισμού).
2.  
  Η Εταιρεία θα καλύψει επίσης, διά του Κληροδοτήματος, το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του πρώτου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Κτιρίου σε διαγνωστικά ή θεραπευτικά μηχανήματα, σε συσκευές και εργαλεία καθώς επίσης και σε επίπλωση, ξενοδοχειακό εξοπλισμό και εν γένει άλλα αντικείμενα που θα εξυπηρετήσουν τον σκοπό λειτουργίας του Κτιρίου. Η Εταιρεία δεν θα καλύψει το κόστος συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού, καθώς και το κόστος ανταλλακτικών.
3.  
  Σχετικά με τα πραγματικά ελαττώματα ή βλάβες του εξοπλισμού, η υποχρέωση της Εταιρείας εξαντλείται στην από μέρους της επιβολή υποχρέωσης στον προμηθευτή του Νοσοκομείου για την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους - από της παραλαβής - και υποχρέωσης συντήρησης και επισκευής για διάστημα δύο (2) ετών από της παραλαβής, καθώς και υποχρέωσης εξασφάλισης ανταλλακτικών και συμβολαίων συντήρησης για δέκα (10) έτη από της αγοράς αυτού
4.  
  Ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός του Κτιρίου θα αποτελείται από είδη αρίστης ποιότητος και σύγχρονης τεχνολογίας, θα είναι δε, κατά το δυνατόν, μικρού κόστους λειτουργίας και συντηρήσεως και θα καταβληθεί προσπάθεια συμβατότητας αυτού με τον λοιπό εξοπλισμό του Νοσοκομείου
5.  
  Το Υπουργείο και το Νοσοκομείο αναλαμβάνουν από κοινού την υποχρέωση να παραδώσουν στην Εταιρεία, μέσα σε είκοσι ημέρες από την υπογραφή της παρούσας, τις ακριβείς προδιαγραφές του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται και γίνεται δεκτός από το Υπουργείο σε ανάλογα νοσηλευτικά ιδρύματα και ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στο Κτίριο, ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευής του Κτιρίου και της μελέτης εφαρμογής του ιατρικού εξοπλισμού και να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις προεγκατάστασης του ιατρικού αυτού εξοπλισμού
6.  
  Η προμήθεια του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συγχρόνως με την ανέγερση του Κτιρίου. Ο σταθερός εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στο Κτίριο από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του τελευταίου πριν από την περαίωση του Έργου εξαμήνου και πάντως εφόσον οι χώροι είναι έτοιμοι να δεχθούν τον εξοπλισμό. Διευκρινίζεται ότι ο κινητός ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, που δεν απαιτεί για την ενσωμάτωση του στο Έργο ιδιαίτερες εργασίες πακτώσεως ή εργασίες μονίμου συνδέσεως με Η/Μ εγκαταστάσεις, θα παραδοθεί από την Εταιρεία μόνον κατά τη διάρκεια του τελευταίου πριν από την περαίωση του Έργου τριμήνου.
7.  
  Στις συμβάσεις προμήθειας του ιατρικού εξοπλισμού η Εταιρεία υποχρεούται να διαλάβει όρο, σύμφωνα με τον οποίο ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση της δωρεάν εκπαίδευσης του προσωπικού
Άρθρο 7
1.  
  Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του Έργου ενέργειες (όπως, ενδεικτικά, κάθε είδους προκηρύξεις και/ ή διακηρύξεις και οι σχετικές με αυτές διαδικασίες, αναθέσεις μελετών και εργολαβιών, κάθε είδους συμβάσεις, παραγγελίες και αγορές υλικών και μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των παραλαμβανομένων, παραλαβή υλικών, μηχανημάτων, παραλαβή Κτιρίου από τον κατασκευαστή κ.λπ.) θα γίνονται από την Εταιρεία ή από πρόσωπο ή πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, ρητώς από αυτήν εξουσιοδοτημένα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης των πιο πάνω αναφερομένων προσώπων πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο.
2.  
  Δεδομένου ότι ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη δαπάνη κατασκευής του Έργου ανεξαρτήτως του τελικού ύψους αυτής, ρητώς συνομολογείται ότι οι εν λόγω απαραίτητες (για την πραγματοποίηση του έργου της Δωρεάς) ενέργειες θα γίνονται από τον Δωρητή χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλλουν οι σχετικοί νόμοι - προκειμένου περί εκτελέσεως έργου ή προμηθειών χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο, ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών. Ειδικότερα, η μελέτη και η κατασκευή του Κτιρίου, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση του πάσης φύσεως εξοπλισμού της Νέας Πτέρυγας, είναι, μέχρι και του χρόνου παραδόσεως του Κτιρίου στο Νοσοκομείο, έργο ιδιωτικό - και όχι δημόσιο - και δεν έχουν επ’ αυτού εφαρμογή οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και/ή διατάγματος που αναφέρονται στα δημόσια έργα και/ή στις προμήθειες του Δημοσίου, όπως, όλως ενδεικτικά, του ν. 716/1977 περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών, του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών», του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων», του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης των Δημοσίων Έργων», του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων», του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του ν. 1398/1983 για την ίδρυση της ΔΕΠΑΝΟΜ, του α.ν. 2039/1939 περί Εθνικών Κληροδοτημάτων, όλων εν γένει των σε εκτέλεση των προαναφερθέντων νόμων εκδοθέντων ή μελλόντων να εκδοθούν προεδρικών διαταγμάτων, όπως όλοι οι προαναφερθέντες νόμοι και τα σε εκτέλεσή τους εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα έχουν, κατά καιρούς, τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
3.  
  Η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί στην επιλογή των φυσικών ή νομικών προσώπων που θα εκτελέσουν κάθε επιμέρους φάση του Έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε είδους μελέτες, ανέγερση Κτιρίου, προμήθειες κάθε είδους εξοπλισμού κ.λπ.) με διαδικασίες διαφάνειας και προκαθορισμένα ποιοτικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα τηρηθούν ως ελάχιστο προδιαγραφών οι προδιαγραφές και τα πρότυπα του Δημοσίου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό νοσοκομείων.
4.  
  Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, η Εταιρεία υποχρεούται να αντιμετωπίζει όλους τους εμπλεκόμενους μελετητές, εργολήπτες και προμηθευτές ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, να ενεργεί με διαφάνεια και να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας
5.  
  Η Εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατασκευής και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Επίσης, η Εταιρεία υποχρεούται να συμφωνήσει ρητά με τον κατασκευαστή του Έργου την - με δαπάνες του κατασκευαστή - ασφάλιση του Έργου κατά παντός κινδύνου - από την έναρξη του μέχρι την παράδοση και παραλαβή του -και για κάθε ζημία, είτε στους εργαζομένους στο Έργο, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία φέρουν ευθύνη και ουδεμία έχουν σχετική υποχρέωση.
Άρθρο 8
1.  
  Η πτέρυγα του Έργου Α που θα ανεγερθεί θα λειτουργεί αποκλειστικά ως Αιματολογική Κλινική, καθώς και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, αποκλείεται δε απολύτως η χρήση του για άλλη δραστηριότητα
2.  
  Το Δημόσιο υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική συνδρομή προς τον Δωρητή για την αποπεράτωση του έργου σε σύντομο χρόνο, να χορηγεί άδειες και εγκρίσεις, να εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την προώθηση και ταχεία αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, τηρουμένων των επιταγών της νομιμότητας
3.  
  Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει ταχέως κάθε διοικητική συνδρομή προς την Εταιρεία για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών κατασκευής του Έργου και για την ταχεία και ομαλή εξέλιξη και αποπεράτωσή τους
4.  
  Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία φέρουν ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο
5.  
  Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τη διαρκή, εύρυθμη και πλήρη λειτουργία της Νέας Πτέρυγας και, προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούνται να προβούν έγκαιρα στην κατάλληλη στελέχωση του Νοσοκομείου, κατά τρόπον ώστε, ταυτόχρονα με την παράδοση/ παραλαβή του Κτιρίου, να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα της Νέας Πτέρυγας και έτσι να καταστεί δυνατή η άμεση παροχή υπηρεσιών υγείας, στο υψηλότατο επιστημονικό, τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο
6.  
  Εάν για την αποπεράτωση του Έργου (κλειδί), περιλαμβανομένης και της διαρρύθμισης του περιβάλλοντος το Κτίριο χώρου, απαιτηθεί υπέρβαση του ποσού του Κληροδοτήματος λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω γεγονότων απροβλέπτων ή λόγω καθυστερήσεων οφειλομένων στο Δημόσιο και/ή στο Νοσοκομείο, η σχετική πρόσθετη δαπάνη, μέχρις ολοκληρώσεως του Έργου, θα καλυφθεί από το Νοσοκομείο
Άρθρο 9
1.  
  Η αποπεράτωση του Έργου θα πραγματοποιηθεί -κατ’ απώτατο χρονικό όριο και υπό τον όρο πλήρωσης των όρων της παρούσης - εντός δεκαέξι (16) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Η παράδοση δε στο Ελληνικό Δημόσιο - και δη στην Α.Ε.Μ.Υ - θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο συνοδευόμενο από τα κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η έναρξη των εργασιών θα λάβει χώρα εντός οκτώ (8) μηνών από την κύρωση της παρούσας Σύμβασης διά νόμου. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 9, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο χρόνο η εκτέλεση του Έργου ήθελε καθυστερήσει από υπαιτιότητα του Δημοσίου ή του Νοσοκομείου. Η παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο, και δη στο Νοσοκομείο, θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο συνοδευόμενο από τα κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια των Η/Μ εγκαταστάσεων.
2.  
  Ο Δωρητής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων του Εργοταξίου και περί υγιεινής και ασφάλειας. Εάν η αιτία της καθυστέρησης δεν αρθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της διακοπής της χρηματοδότησης, οι Εκτελεστές δικαιούνται, επιλεκτικά, είτε να εμμείνουν στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, οπότε αρχίζει εκ νέου η χρηματοδότηση, καταβαλλομένη πάντοτε βάσει πιστοποιήσεων εκτελουμένου έργου, είτε να υπαναχωρήσουν από την παρούσα Σύμβαση, παραδίδοντας το Έργο προς ολοκλήρωση στο Νοσοκομείο με δαπάνες του Νοσοκομείου.
3.  
  Ο Δωρητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα, εμφανή και κεκρυμμένα ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του κτιρίου επί δύο έτη μετά την αποπεράτωση του, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση τους με δαπάνες του, εφόσον έχει εγγράφως και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (ενός μηνός) ενημερωθεί από την Α.Ε.Μ.Υ. Ευθύνη, πάντως, δεν υφίσταται εφόσον αποδεδειγμένα τα ελαττώματα αυτά προέρχονται από εργασίες ή γενικότερα επεμβάσεις τρίτων ατόμων που δεν έχουν σχέση με τον Δωρητή.
4.  
  Μετά την αποπεράτωση του Έργου Α και των Η/Μ εγκαταστάσεων του και την παράδοση του στο Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο δεν θα προχωρεί σε σοβαρές μετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία του Δωρητή, την οποία δεν θα αρνείται ο Δωρητής, εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός λόγος
5.  
  Ο παντός είδους κινητός και σταθερός ιατροτεχνο-λογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός του Κτιρίου θα παραμείνει πάντα μέσα στο Κτίριο αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του και για τις ανάγκες των νοσηλευομένων σε αυτό εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, ενώ η με οποιονδήποτε τρόπο αντικατάστασή του επιτρέπεται μόνο λόγω φθοράς ή απαξιώσεώς του
Άρθρο 10
1.  
  Ο Δωρητής υποχρεούται να καλύψει κάθε δαπάνη μέχρι ολοκληρώσεως του έργου της Δωρεάς, έστω και αν αυτή υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό. Επίσης, το Νοσοκομείο υποχρεούται να προσέλθει και να παραλάβει, διά των εκπροσώπων του, το Έργο στο σύνολο του το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την προς τούτο έγγραφη ειδοποίηση/ πρόσκληση της Εταιρείας και να υπογράψει το πρωτόκολλο της οριστικής παράδοσης/ παραλαβής, το οποίο θα συνταχθεί προς τούτο και το οποίο θα συνοδεύεται από τα πλήρη σχέδια και μελέτες του Έργου, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κτιρίου.
2.  
  Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης/παραλαβής, η μεν Εταιρεία δεν θα έχει άλλη υποχρέωση ή ευθύνη γενικά για το Έργο, το Κτίριο, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους, το δε Νοσοκομείο υπεισέρχεται αυτομάτως εις τα εκ της κατασκευαστικής συμβάσεως δικαιώματα της Εταιρείας έναντι του ακατα-σκεύαστου (άρθρο 9 παρ. 3 της παρούσας).
3.  
  Το Δημόσιο υποχρεούται να φροντίσει εγκαίρως για την κατάλληλη στελέχωση και λειτουργία της Αιματολογικής Κλινικής, καθώς και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, σε κάθε δε περίπτωση οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την παράδοση του Έργου της Δωρεάς στο Νοσοκομείο, υπό τον όρο πλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτουν οι συναφείς κείμενες διατάξεις και με τη ρητή επιφύλαξη επιμήκυνσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, συνεπεία της υποβολής ενστάσεων, προσφυγών και/ή εκδίκασης των ενδίκων βοηθημάτων, οιωνδήποτε τρίτων στοιχειοθετήσουν έννομο συμφέρον, αναφορικά με την υλοποίηση και ολοκλήρωση των ως άνω αναφερομένων διαδικασιών και δράσεων (στελέχωσης και λειτουργίας της Αιματολογικής Κλινικής, καθώς και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών). Οι δαπάνες στελέχωσης της, τόσο σε πρώτο χρόνο, όσο και κατά τη λειτουργία αυτού, θα καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.
4.  
  Οι δαπάνες στελέχωσης του Κέντρου, τόσο σε πρώτο χρόνο, όσο και κατά τη λειτουργία αυτού, θα καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο
Άρθρο 11
1.  
  Η παρούσα σύμβαση και κάθε σύμβαση ανάθεσης έργου, προμήθειας, μισθώσεως έργου, μισθώσεως υπη-ρεσιών, μισθώσεως πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψει ο Δωρητής με οποιονδήποτε τρίτο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σχετικά με την αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές: Διευκρινίζεται και, πάντως, συνομολογείται ότι στις δαπάνες κατασκευής και ολοκλήρωσης του Έργου, οι οποίες θα καλυφθούν από το Κληροδότημα, περιλαμβάνονται και όλες εν γένει οι δαπάνες λειτουργίας της Εταιρείας και ειδικότερα όλες οι αμοιβές τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, δικηγόρων, τεχνικών συμβούλων, συμβούλων εξοπλισμού, λογιστών και γενικά ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ. που θα χρησιμοποιήσει, είτε η ίδια η Εταιρεία, είτε οι Εκτελεστές για την ολοκλήρωση του Έργου και την υλοποίηση του όρου (τρόπου) υπό τον οποίο τελεί το Κληροδότημα.
 1. απαλλάσσονται από κάθε φόρο - μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ - τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, πλην των ανταποδοτικών τελών.
 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων ατέλειας που ισχύουν εκάστοτε για τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τους οφειλόμενους δασμούς, τον Φ.Π.Α. - με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου - τον ειδικό φόρο καταναλώσεως του ν. 2127/1993, το τέλος ταξινομήσεως για την παραλαβή επιβατικών οχημάτων και τις κρατήσεις και εισφορές υπέρ ασφαλιστικών φορέων, κύριας και επικουρικής ασφάλισης,.
 3. απαλλάσσονται από την αμοιβή των δικαιωμάτων συμβολαιογράφων για τη σύναψη και υπογραφή του εγγράφου συντάξεως της δωρεάς και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία, τόσο για τη σύνταξη, όσο και για την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων
2.  
  Για τη μελέτη, εφαρμογή, κατασκευή, επίβλεψη, εποπτεία ή για τον έλεγχο και την παραλαβή του έργου της Δωρεάς, καθώς και για τις τεχνικές εργασίες ή τις υπηρεσίες ή άλλες συμβάσεις που θα απαιτηθούν για την ανέγερση του κτιρίου - στο οποίο θα στεγασθεί το Κέντρο - και την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του (σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια, επιμετρήσεις) δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις, όλες δε αυτές οι αμοιβές και ο τρόπος καταβολής τους διέπονται από τις κατ’ ιδίαν συμβάσεις μεταξύ του Δωρητή και των μηχανικών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταβληθούν από το ποσό της Δωρεάς
3.  
  Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω απαλλαγών και ελαφρύνσεων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4.  
  Παροχή απαλλαγής από Φ.Π.Α. σε άλλον Δωρητή ή απλώς σε άλλο πρόσωπο για την ίδρυση Κέντρου Υγείας - Αποθεραπείας - Αποκατάστασης ή Νοσοκομειακής Μονάδας ή εν γένει Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 περ. 1 του ν. 3329/2005, ισχύει αυτομάτως και υπέρ της παρούσης συμβάσεως.
Άρθρο 12
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση και γενικά κάθε σύμβαση αναθέσεως έργου, προμηθείας, αγοράς, μισθώσεως υπηρεσιών, μισθώσεως πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψει η Εταιρεία με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικά με την ανέγερση του Κτιρίου και την προμήθεια και εγκατάσταση πάσης φύσεως ιατρικού, ξενοδοχειακού ή λοιπού εξοπλισμού, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές: Σε περίπτωση αδικαιολόγητης, εάν τυχόν ήθελε αποδειχθεί, αναστολής, ο Δωρητής υπέχει αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου.
 1. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου,
 2. απαλλάσσονται και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία τόσο για τη σύνταξη όσο και για την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων
2.  
  Για τη μελέτη, εφαρμογή, κατασκευή, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο, για την παραλαβή του Έργου και εγκαταστάσεων κάθε είδους, καθώς και για τις τεχνικές εργασίες ή υπηρεσίες ή άλλες συμβάσεις που θα απαιτηθούν για την ανέγερση του Κτιρίου (σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια, επιμετρήσεις, επιβλέψεις κ.λπ.) δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις. Οι αμοιβές αυτές και ο τρόπος καταβολής τους διέπονται από τις κατ’ ιδίαν συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μηχανικών.
3.  
  Η Εταιρεία απαλλάσσεται, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της και μέχρι της λύσεως αυτής, πλήρως από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος, φόρου δωρεάς, κάθε τέλους ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή κράτησης ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου
4.  
  Ειδικά για το ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει.
5.  
  Οι φορολογικές απαλλαγές που ορίζονται στο παρόν άρθρο είναι αντικειμενικές
6.  
  Οι διατάξεις και οι απαλλαγές του παρόντος άρθρου, πλην των απαλλαγών από τη Φορολογία Εισοδήματος, εφαρμόζονται και στους μελετητές, εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές που θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία σε ό,τι αφορά σε μελέτες ανέγερσης και εξοπλισμού, καθώς και για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Κτιρίου
7.  
  Με τη νομοθετική κύρωση της παρούσας Σύμβασης αποκτούν ισχύ νόμου, αυτομάτως και αυτοδικαίως, όλες οι ανωτέρω απαλλαγές και ελαφρύνσεις. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω απαλλαγών και ελαφρύνσεων καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες θα εκδοθούν εγκαίρως, ώστε να μην καθυστερήσει καθόλου το έργο.
Άρθρο 13 "ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ"
1.  
  Η Εταιρεία και οι Εκτελεστές έχουν το δικαίωμα, με έγγραφη δήλωσή τους, να αναστείλουν την πρόοδο της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης σε περίπτωση απαίτησης καταβολής οποιουδήποτε φόρου ή άλλου τέλους γενικά από την καταβολή των οποίων έχει απαλλαγεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης, ή σε περίπτωση μη τήρησης από πλευράς του Νοσοκομείου ή του Δημοσίου των όρων της Σύμβασης, μέχρις ότου η διαφορά λυθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν του ενός έτους, ή υπάρξει άρδην μεταβολή των συνθηκών, ο Δωρητής μπορεί να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 14 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς, παρεκτός και αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου.
Άρθρο 14 "ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ"
1.  
  Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του Έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη ή καθυστερήσει εκ λόγων ανωτέρας βίας. Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, ο Επιδιαιτητής θα ορισθεί από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα είναι μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας, κατά προτεραιότητα, καθηγητής Εμπορικού ή Αστικού Δικαίου.
2.  
  Το μέρος που επιθυμεί να προσφύγει στη διαιτησία θα δηλώνει γραπτώς στο άλλο μέρος την πρόθεσή του. θα προσδιορίζει τα θέματα της διαφοράς, θα ορίζει τον διαιτητή του και θα καλεί το άλλο μέρος να ορίσει το δικό του διαιτητή. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του εγγράφου, το οποίο θα περιέχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία, το άλλο μέρος θα γνωστοποιεί γραπτώς τον διαιτητή του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο δεύτερος διαιτητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου με αίτηση του μέρους που επισπεύδει τη διαιτησία. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση στον πρώτο διαιτητή του διορισμού του δεύτερου, οι διαιτητές ορίζουν από κοινού τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Σε περίπτωση διαφωνίας περί την εκλογή του τρίτου διαιτητή, ορίζεται ανώτατος Δικαστής από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Το Διαιτητικό Δικαστήριο οφείλει να εκδίδει την απόφαση του εντός σαράντα (40) ημερών από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από δικονομικούς κανόνες.
4.  
  Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου που αρνείται ή κωλύεται να συνεχίσει τη διαιτησία αντικαθίσταται κατά τη διαδικασία που ορίζεται για το διορισμό του. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη βεβαιωμένη, με πράξη των λοιπών μελών, εκδήλωση της αρνήσεως ή του κωλύματος, μέχρις ότου αντικατασταθεί το κωλυόμενο μέλος, η δε προθεσμία εκδόσεως της αποφάσεως δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τον ορισμό του αντικαταστάτη. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η άρνηση διαιτητή να υπογράψει την απόφαση δεν ματαιώνει τη διαιτησία.
5.  
  Η διαιτητική απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, οριστικό και τελεσίδικο, χωρίς να απαιτείται να περιαφεί τον εκτελεστήριο τύπο. Τόσο η προσφυγή στη διαιτησία όσο και η διαιτητική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της συμβάσεως.
Άρθρο 15 "ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ"
1.  
  Κάθε διαφορά μεταξύ του Νοσοκομείου και της Εταιρείας ή του Δημοσίου και της Εταιρείας, περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της Συμβάσεως η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία, χωρίς καμία διοικητική προδικασία, έστω και αν δεν γίνεται ρητή παραπομπή στο άρθρο αυτό ή στο περιεχόμενό του
2.  
  Το μέρος που επιθυμεί να προσφύγει στη διαιτησία θα δηλώνει γραπτώς στο άλλο μέρος την πρόθεσή του. Θα προσδιορίζει τα θέματα της διαφοράς, θα ορίζει τον διαιτητή του και θα καλεί το άλλο μέρος να ορίσει δικό του διαιτητή. Ένας διαιτητής θα ορίζεται από κοινού από το Δημόσιο και το Νοσοκομείο και ένας από την Εταιρεία. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη του εγγράφου, το οποίο θα περιέχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία, το άλλο μέρος θα γνωστοποιεί γραπτώς τον διαιτητή του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο δεύτερος διαιτητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου με αίτηση του μέρους που επισπεύδει τη διαιτησία. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στον πρώτο διαιτητή του διορισμού του δεύτερου, οι διαιτητές ορίζουν από κοινού τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Σε περίπτωση διαφωνίας περί την εκλογή του τρίτου διαιτητή, ορίζεται ανώτατος Δικαστής από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Το Διαιτητικό Δικαστήριο οφείλει να εκδίδει την απόφασή του μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από δικονομικούς κανόνες.
4.  
  Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου που αρνείται ή κωλύεται να συνεχίσει τη διαιτησία αντικαθίσταται κατά τη διαδικασία που ορίζεται για τον διορισμό του. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη βεβαιωμένη, με πράξη των λοιπών μελών, εκδήλωση της αρνήσεως ή του κωλύματος μέχρις ότου αντικατασταθεί το κωλυόμενο μέλος, η δε προθεσμία εκδόσεως της αποφάσεως δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τον ορισμό του αντικαταστάτη. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η άρνηση διαιτητή να υπογράψει την απόφαση δεν ματαιώνει τη διαιτησία.
5.  
  Η διαιτητική απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, οριστικό και τελεσίδικο, χωρίς να απαιτείται να περιαφεί τον εκτελεστήριο τύπο
Άρθρο 16
1.  
  Η Μάρη Βεργωτή, η οποία απεβίωσε στη Λωζάννη Ελβετίας την 7.5.1999, κάτοικος εν ζωή Λωζάννης Ελβετίας, κατέλιπε με την από 14 Ιουλίου 1993 διαθήκη της κληροδότημα εκ δολαρίων ΗΠΑ 10.000.000 υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, προγενέστερα καλουμένου «Δημοτικόν Νοσοκομείον Αργοστολίου», με τον όρο (τρόπο) να ανεγερθεί με το ως άνω κληροδότημα μία Νέα Πτέρυγα στο εν λόγω Νοσοκομείο, η οποία θα φέρει το όνομα της διαθέτιδος και του συζύγου αυτής. Η εν λόγω κύρωση αποτελεί και την έγκριση τυχόν παρεκκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία και μόνο στο μέτρο που αυτές είναι απολύτως απαραίτητες και η μόνη δυνατή λύση για την έγκαιρη και με βάση τους όρους της παρούσης πραγματοποίηση του έργου της Δωρεάς. Για την επίδειξη της, έναντι άλλων αρχών, αρκεί η δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συγχρόνως με την έναρξη ισχύος του εν λόγω κυρωτικού νόμου, οι διατάξεις της παρούσης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου.
2.  
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ρatrόck de Ρreux διαβίβασε προς το Νοσοκομείο ενημέρωση του Ειρηνοδίκη Λωζάννης Ελβετίας προς αυτό (το Νοσοκομείο) για το εν λόγω κληροδότημα και τη βούληση της διαθέτιδος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 2) ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΛΗΣ Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» 4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-στημίου Αθηνών 5) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ Πρόεδρος του σωματείου «Σύλλογος Φίλων Αιματολογίας της πατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΙΑΣΗ» ΙΙ. Ακολουθεί το κείμενο της δεύτερης σύμβασης: «ΣΥΜΒΑΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΕΚ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΗΣ ΒΕΡΓΩΤΗΔΟΛ. ΗΠΑ 10.000.000 Στην Αθήνα σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2005, στο κατάστημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί της οδού Αριστοτέλους 17, μεταξύ ΠΡΩΤΟΝ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας», το οποίο συμμετέχει στην παρούσα σύμβαση με την ιδιότητα του ως κληροδόχου της Μάρης Βεργωτή, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα κατωτέρω στο Προοίμιο, αποκαλείται στη συνέχεια «το Νοσοκομείο» (προγενέστερα γνωστό ως «Δημοτικό Νοσοκομείο Αργοστολίου») και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Στέφανου Χρόνη του Νικολάου και της Καλλιόπης, κάτοικο Αργοστολίου Κεφαλονιάς, με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Π019313/5.1.1990 του ΙΤ. Α. Αθηνών, ΔΕΥΤΕΡΟΝ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ. ΚΑΙ Μ. ΒΕΡΓΩΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΒΕΡ ΑΜ.ΚΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σκουφά 24, αποκαλείται στη συνέχεια «η Εταιρεία» και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου Μαρία Φαροπούλου του Βασιλείου και της Ευγενίας, κάτοικο Αθηνών και κάτοχο του υπ’ αριθ. Μ 298762/30.11.1981 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού, ΤΡΙΤΟΝ του Ελληνικού Δημοσίου, που αποκαλείται στη συνέχεια «το Δημόσιο» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από: (α) τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιο Αλογο-σκούφη, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του υπ’ αριθ. ΑΔΤ, (β) τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νι-κήτα Κακλαμάνη του Μιχαήλ, κάτοικο Αθηνών, κάτοχο του υπ’ αριθ. ΑΔΤ, ΤΕΤΑΡΤΟΝ της κυρίας Αντιγόνης Ιατρού του Νικολά-ου και της Ευτυχίας, κατοίκου Εκάλης Αττικής, κατόχου του υπ’ αριθ. Β 214958/6.4.1962 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Νέας Ερυθραίας, η οποία συμμετέχει στην παρούσα σύμβαση με την ιδιότητα της ως συνεκτελεστού της διαθήκης της Μάρης Βεργωτή, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα κατωτέρω στο Προοίμιο και η οποία ενεργεί με την προεκτεθείσα ιδιότητα της τόσο για τον εαυτό της ατομικά όσο και επ’ ονόματι, κατ’ εντολήν, για λογαριασμό και ως ειδική πληρεξούσια των λοιπών τριών συνεκτελεστών της διαθήκης της Μάρης Βεργωτή: (α) του Αντωνίου Αναγνωστοπούλου του Νικολάου και της Αγγελικής, οικονομολόγου, κατοίκου Λωζάννης Ελβετίας, κατόχου του υπ’ αριθ. Ζ 533252 διαβατηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Γενεύη, δυνάμει της από 4.9.2005 έγγραφης εξουσιοδοτήσεως, το πρωτότυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, (β) του Rοbert Cοrbett του Vincent και της Κατερίνας, δικηγόρου, κατοίκου Νέας Υόρκης ΗΠΑ, κατόχου του υπ’ αριθ. 110671866 διαβατηρίου των αρμοδίων αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της από 30.9.2005 έγγραφης εξουσιοδοτήσεως, το πρωτότυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και (γ) του Ρatrόck de Ρreux, συμβολαιογράφου και κατοίκου Λωζάννης Ελβετίας, δυνάμει της από 30.9.2005 έγγραφης εξουσιοδοτήσεως, το πρωτότυπο της οποίας επίσης προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση, δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ.
3.  
  ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρωτοκόλλου 919 επιστολή του προς τους εκτελεστές της Διαθήκης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κεφαλληνίας ανακοίνωσε την από 29.11.2000 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί αποδοχής του κληροδοτήματος, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Υ4β/1421/Φ14-84 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
4.  
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. ».
5.  
  Την 8η Σεπτεμβρίου 2004 συστάθηκε η ως άνω συμβαλλόμενη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, το καταστατικό της οποίας δημοσιεύθηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβε αριθμό 13654/13.9.2004. ΟΡΙΣΜΟΙΟι επόμενοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν το εξής περιεχόμενο: - «Δημόσιο»: Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - «Εταιρεία»: η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΤΕΡΥ-ΓΑΣ Γ. ΚΑΙ Μ. ΒΕΡΓΩΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΒΕΡ ΑΜΚΕ» - «Υπουργείο»: Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - «Εκτελεστές»: Οι Εκτελεστές της Διαθήκης της Μά-ρης Βεργωτή, ήτοι α) η Αντιγόνη Ιατρού του Νικολάου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, β) ο Αντώνιος Αναγνωστόπουλος του Νικολάου, οικονομολόγος, κάτοικος Λωζάννης Ελβετίας, γ) ο Rοbert Cοrbett, δικηγόρος, κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ και δ) Ρatrick de Ρreux, συμβολαιογράφος και κάτοικος Λωζάννης Ελβετίας. Οι Εκτελεστές ενεργούν συλλογικά - «Το Νοσοκομείο»: το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνί-ας στο Αργοστόλι - «Το Κτίριο» ή «Η Νέα Πτέρυγα»: η νέα πτέρυγα που θα κατασκευασθεί στο Νοσοκομείο από το κληροδότημα της Μάρης Βεργωτή - «Το Κληροδότημα»: το υπέρ του Νοσοκομείου κατα-λειφθέν από τη Μάρη Βεργωτή, με την από 14 Ιουλίου 1993 διαθήκη της κληροδότημα, ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δολαρίων ΗΠΑ, υπό τον όρο (τρόπο) ότι το Νοσοκομείο θα κατασκευάσει τη Νέα Πτέρυγα - «Έργο»: Η εκπόνηση της μελέτης κατασκευής και εξοπλισμού, καθώς και η κατασκευή και ο εξοπλισμός της Νέας Πτέρυγας - «Σύμβαση»: Η παρούσα Σύμβαση και όλα τα επισυνα-πτόμενα σε αυτήν έγγραφα - «Κτιριολογικό Πρόγραμμα»: το Κτιριολογικό Πρόγραμμα που εκπόνησε το Νοσοκομείο και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ8/Γ.Π.34826/2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελεί ενιαίο με αυτήν όλο.
Άρθρο 17
1.  
  Η ισχύς της συμβάσεως τελεί υπό την αίρεση της κυρώσεως της με νόμο, η οποία αποτελεί και την έγκριση παρεκκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία για την ανέγερση και την εν γένει ολοκλήρωση του Έργου. Η έναρξη ισχύος της συμβάσεως συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου, με την έναρξη της ισχύος του οποίου οι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου.
2.  
  Αν η Σύμβαση κυρωθεί τροποποιημένη, η Εταιρεία και οι Εκτελεστές δεν δεσμεύονται από αυτήν
3.  
  Τροποποίηση των όρων της παρούσας Συμβάσεως, μετά την κύρωση της, χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία των Συμβαλλομένων και κύρωση της με νόμο. Επιβαρύνσεις που θα προκύψουν ενδεχομένως για την Εταιρεία, λόγω αλλαγής των εφαρμοζομένων στη Σύμβαση διατάξεων για φόρους, δασμούς, τέλη και χαρτόσημο, λογίζονται ως επιβαρύνσεις του Νοσοκομείου και του Δημοσίου και βαρύνουν αυτά.
4.  
  Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η σύμβαση, ουδεμία δημιουργείται υποχρέωση ή αξίωση στα συμβαλλόμενα μέρη. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάσσεται η παρούσα σε όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη αντίτυπα, η οποία, αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε αποδεκτή από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ.
5.  
  ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΜΑΡΗΣ ΒΕΡΓΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΑΤΡΟΥ» ΙΙΙ) Ακολουθεί το κείμενο της τρίτης σύμβασης: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην Αθήνα σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2006, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί της οδού Αριστοτέλους 17, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ αφενός μεν του Κων/νου Πρίφτη, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 32, κατόχου του υπ’ αριθμ. Σ 135202 δελτίου ταυτότητος, καλουμένου εφεξής - χάριν συντομίας - «ο Δωρητής», αφετέρου δε των 1) Γεωργίου Αλογοσκούφη, Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΔΤ, 2) Νικήτα Κακλαμάνη, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατοίκου Αθηνών, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΔΤ και 3) της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.» (Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας), εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιο Παπαμίχο, κάτοικο Βριλησίων Νομού Αττικής, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Χ 982778 δελτίου ταυτότητος, του λοιπού καλούμενης, χάριν συντομίας, «Α.Ε.Μ.Υ», εδηλώθησαν, συνεφωνήθησαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. 2007/3580 2007
Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις. 2007/3599 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 2014/4238 2014
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 2008/160 2008
Οργανισμός του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, Κε.Σ.Α.Α. Μαγνησίας. 2008/169 2008
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Θ.Χ.Π. Λασιθίου) 2009/153 2009
Οργανισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Ρεθύμνης (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ). 2009/167 2009
Οργανισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Φθιώτιδας (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ). 2009/168 2009
Οργανισμός του Κέντρου Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες Καρδίτσας (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ). 2009/169 2009