Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της αφ’ ενός και της Ουκρανίας αφ’ ετέρου για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GΝSS).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -μελών της αφ’ ενός και της Ουκρανίας αφ’ ετέρου για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GΝSS), που υπογράφηκε στο Κίεβο την 1η Δεκεμβρίου 2005, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΦΕΝΟΣ,ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ,ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣΓΙΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (GΝSS) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής αποκαλούμενη «Κοινότητα, καιΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αποκαλούμενα στο εξής «κράτη μέλη», αφενός,και η ΟΥΚΡΑΝΙΑ, αφετέρου,αποκαλούμενες στο εξής «τα Μέρη», ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα κοινά συμφέροντα που απορρέουν από την ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορικής Πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του GΑLΙLΕΟ ως συμβολή στην υποδομή πλοήγησης και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στην Ουκρανία, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις προηγμένες δραστηριότητες της Ουκρανίας στη δορυφορική πλοήγηση, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την αυξανόμενη ανάπτυξη των εφαρμογών GΝSS στην Ουκρανία, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και άλλες περιοχές του κόσμου, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1Στόχος της συμφωνίαςΟ στόχος της συμφωνίας είναι να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των Μερών στο Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Άρθρο 2ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως: «Επέκταση»: οι περιφερειακοί ή τοπικοί μηχανισμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (ΕGΝΟS). Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν βελτιωμένες επιδόσεις, όπως μεγαλύτερη ακρίβεια, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία. «GΑLΙLΕΟ»: ένα αυτόνομο ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ελεγχόμενο από πολιτικές αρχές, για την παροχή υπηρεσιών GΝSS, το οποίο σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. Η λειτουργία του GΑLΙLΕΟ είναι δυνατό να μεταβιβασθεί σε ιδιώτη. Το GΑLΙLΕΟ προβλέπει την παροχή ανοικτών και εμπορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής, καθώς και υπηρεσιών για σκοπούς έρευνας και διάσωσης, και, επιπροσθέτως, ασφαλείς κρατικά ρυθμιζόμενες υπηρεσίες, με περιορισμένη πρόσβαση σχεδιασμένη προκειμένου να πληρούνται οι ανάγκες των εγκεκριμένων χρηστών του δημόσιου τομέα. «Ανοικτή Υπηρεσία GΑLΙLΕΟ»: μια υπηρεσία ανοικτή στο ευρύ κοινό η οποία παρέχεται ατελώς. «Υπηρεσία ασφάλειας της ζωής του GΑLΙLΕΟ»: μια υπηρεσία βασισμένη στην ανοικτή υπηρεσία, η οποία προσφέρει επιπροσθέτως πληροφορίες ακεραιότητας, πιστοποίησης του σήματος, εγγυήσεις εξυπηρέτησης και άλλα χαρακτηριστικά αναγκαία για τις εφαρμογές της ασφάλειας της ζωής, όπως οι αεροπορικές και οι θαλάσσιες μεταφορές. «Εμπορική υπηρεσία του GΑLΙLΕΟ»: μια υπηρεσία που διευκολύνει την ανάπτυξη επαγγελματικών εφαρμογών και προσφέρει βελτιωμένες επιδόσεις σε σύγκριση με την ανοικτή υπηρεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά δεδομένα μεγάλης ταχύτητας και παροχή εγγυήσεων εξυπηρέτησης και ακρίβειας. «Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης του GΑLΙLΕΟ»: μια υπηρεσία που βελτιώνει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, προσφέροντας δυνατότητες ταχύτερου και ακριβέστερου εντοπισμού των ραδιοφάρων εκπομπής σημάτων κινδύνου και επιστροφής των μηνυμάτων. «Κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία του GΑLΙLΕΟ»: μια περιορισμένης πρόσβασης ασφαλής υπηρεσία εντοπισμού και χρονοπροσδιορισμού, ειδικά σχεδιασμένη προκειμένου να πληρούνται οι ανάγκες των εγκεκριμένων χρηστών του δημόσιου τομέα. «Τοπικά στοιχεία του συστήματος GΑLΙLΕΟ»: οι τοπικοί μηχανισμοί που παρέχουν στους χρήστες του GΑLΙLΕΟ δορυφορικά σήματα ραδιοπλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού με εισαγωγή πληροφοριών, συμπληρωματικών εκείνων που προέρχονται από τον κυρίως χρησιμοποιούμενο σχηματισμό δορυφόρων. Για την επίτευξη πρόσθετων επιδόσεων, τα τοπικά στοιχεία είναι δυνατόν να τοποθετούνται σε αερολιμένες, λιμένες και σε αστικές ή άλλες γεωγραφικά δύσκολες περιοχές. Το GΑLΙLΕΟ θα προσφέρει σφαιρική αντιμετώπιση στην ανάπτυξη των τοπικών στοιχείων, με σκοπό να υποστηρίζεται η εμπορική προώθησή τους και να διευκολύνεται η τυποποίησή τους. «Εξοπλισμός δορυφορικής πλοήγησης, εντοπισμού θέσης και χρονοπροσδιορισμού»: κάθε εξοπλισμός απευθυνόμενος σε μη στρατιωτικούς τελικούς χρήστες που έχει σχεδιασθεί για τη μετάδοση, τη λήψη ή την επεξεργασία σημάτων δορυφορικής πλοήγησης ή χρονοπροσδιορισμού, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας ή τη λειτουργία με περιφερειακή επέκταση. «Κανονιστικό μέτρο», κάθε νόμος, κανονισμός, κανόνας, διαδικασία, απόφαση ή παρεμφερής διοικητική πράξη Μέρους. «Διαλειτουργικότητα»: η κατάσταση, σε επίπεδο χρήστη, στην οποία ένας δέκτης διπλού συστήματος είναι ικανός να χρησιμοποιεί σήματα από δύο ταυτόχρονα συστήματα με επιδόσεις ισοδύναμες ή καλύτερες από εκείνες που επιτυγχάνονται με τη χρήση ενός μόνον συστήματος. Η διαλειτουργικότητα των παγκόσμιων και περιφερειακών δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες. «Πνευματική ιδιοκτησία»: η ερμηνεία που περιέχει το άρθρο 2 της Σύμβασης για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που υπεγράφη στη Στοκχόλμη, στις 14 Ιουλίου 1967. «Ευθύνη»: η νομική υποχρέωση φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για την αποκατάσταση βλάβης την οποία προκάλεσε σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με συγκεκριμένες νομικές αρχές και κανόνες. Η υποχρέωση αυτή είναι δυνατό να προβλέπεται σε συμφωνία (συμβατική ευθύνη) ή σε νομικό κανόνα (μη συμβατική ευθύνη). «Διαβαθμισμένες πληροφορίες»: οι πληροφορίες, υπό οιαδήποτε μορφή, που απαιτείται να προστατεύονται από κοινολόγηση η οποία δεν έχει λάβει έγκριση και η οποία θα μπορούσε να βλάψει, σε διάφορους βαθμούς, ουσιώδη συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής ασφάλειας, των Μερών ή των επί μέρους κρατών μελών. Η διαβάθμισή της δηλώνεται με σήμανση διαβάθμισης. Οι πληροφορίες αυτές διαβαθμίζονται από τα Μέρη σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και προστατεύονται από κάθε απώλεια εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας. Άρθρο 3Αρχές της συνεργασίαςΤα Μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν τις ακόλουθες αρχές στις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα συμφωνία: 1.Αμοιβαίο όφελος βάσει συνολικής εξισορρόπησης μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 2.Εταιρική σχέση στο πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του GΑLΙLΕΟ. 3.Αμοιβαίες δυνατότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες συνεργασίας σε έργα GΝSS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για μη στρατιωτικούς σκοπούς. 4.Έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που είναι δυνατό να επηρεάσουν τις δραστηριότητες συνεργασίας. 5.Κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 4Πεδίο των δραστηριοτήτων συνεργασίας1.Τα πεδία δραστηριοτήτων συνεργασίας στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού είναι: θέματα ραδιοφάσματος, επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση, βιομηχανική συνεργασία, ανάπτυξη εμπορίου και αγοράς, πρότυπα, πιστοποίηση και κανονιστικά μέτρα, ανάπτυξη επίγειων συστημάτων επέκτασης του παγκόσμιου και περιφερειακού GΝSS, ασφάλεια, ευθύνη και ανάκτηση του κόστους. Τα Μέρη μπορούν να αναπροσαρμόζουν τον κατάλογο θεμάτων κατόπιν κοινής συμφωνίας. 2.Επέκταση της συνεργασίας, εφόσον ζητηθεί από τα Μέρη: 2.1. Στις ευαίσθητες τεχνολογίες και τα στοιχεία του GΑLΙLΕΟ που διέπονται από τις δεσμεύσεις της ΕΕ, των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ΕΥΔ), και στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου της τεχνολογίας πυραύλων (ΜΤCR) και του διακανονισμού WΑSSΕΝΑΑR για τον έλεγχο των εξαγωγών, καθώς και στην κρυπτογραφία και στις σημαντικές τεχνολογίες και τα στοιχεία που αποσκοπούν στην ασφάλεια των πληροφοριών 2.2. στην αρχιτεκτονική ασφάλειας του συστήματος GΑLΙLΕΟ (διαστημικό τμήμα, επίγειο τμήμα και τμήμα χρηστών)? 2.3. στα στοιχεία ελέγχου της ασφάλειας των παγκοσμίων τμημάτων του GΑLΙLΕΟ? 2.4. στις φάσεις ορισμού, ανάπτυξης, εφαρμογής, δοκιμής και αξιολόγησης και λειτουργίας (διαχείριση και χρήση) των κρατικά ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, καθώς και 2.5. στην ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με τη διαστημική πλοήγηση και το Galileο. Η εν λόγω ανταλλαγή υπόκειται σε κατάλληλη χωριστή συμφωνία την οποία θα συνάψουν τα Μέρη. 3.Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει την εφαρμογή της θεσμικής δομής που έχει θεσπισθεί από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις λειτουργίες του προγράμματος GΑLΙLΕΟ. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει επίσης τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πολιτικές εφαρμογής των δεσμεύσεων περί μη διάδοσης και ελέγχου των εξαγωγών για τα προϊόντα διπλής χρήσεως και τα εθνικά μέτρα για την ασφάλεια και τους ελέγχους άυλης μεταφοράς τεχνολογίας. Άρθρο 5Μορφές των δραστηριοτήτων συνεργασίας1.Με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανονιστικών μέτρων, τα Μέρη ενθαρρύνουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις δραστηριότητες συνεργασίας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για την παροχή συγκρίσιμων δυνατοτήτων συμμετοχής στις δραστηριότητές τους, στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 4. 2.Τα Μέρη συμφωνούν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας που αναφέρονται στα άρθρα 6 έως 13 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 6Ραδιοφάσμα1.Τα Μέρη, στηριζόμενα σε προηγούμενα επιτεύγματα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, συμφωνούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και την αμοιβαία υποστήριξη σε θέματα ραδιοφάσματος. 2.Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη προωθούν την κατάλληλη κατανομή ραδιοσυχνοτήτων για το GΑLΙLΕΟ, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι υπηρεσίες του GΑLΙLΕΟ είναι διαθέσιμες προς όφελος των χρηστών παγκοσμίως, και κυρίως στην Ουκρανία και στην Κοινότητα. 3.Επί πλέον, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να προστατεύεται το φάσμα ραδιοπλοήγησης από διακοπές και παρεμβολές. Προς τον σκοπό αυτό, επιδιώκουν να εντοπίσουν πηγές παρεμβολών και αναζητούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις για την αντιμετώπιση των παρεμβολών αυτών. 4.Κανένα στοιχείο της παρούσας συμφωνίας δεν νοείται ότι επιτρέπει παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών της ΙΤU για το ραδιοφάσμα. Άρθρο 7Επιστημονική έρευνα και εκπαίδευσηΤα Μέρη προωθούν κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα του GΝSS μέσω κοινοτικών και ουκρανικών ερευνητικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων του Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και άλλων σχετικών προγραμμάτων των αρχών της Κοινότητας και της Ουκρανίας. Οι κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στον σχεδιασμό των μελλοντικών εφαρμογών του GΝSS για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Τα Μέρη συμφωνούν να προσδιορισθεί κατάλληλος μηχανισμός που θα εξασφαλίζει αποτελεσματικές επαφές και συμμετοχή στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Άρθρο 8Βιομηχανική συνεργασία1.Τα Μέρη ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των βιομηχανιών και των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινών επιχειρήσεων και της αμοιβαίας συμμετοχής σε σχετικές βιομηχανικές ενώσεις, με σκοπό την εγκατάσταση του συστήματος GΑLΙLΕΟ και την προώθηση της χρήσης και της ανάπτυξης των εφαρμογών και των υπηρεσιών του GΑLΙLΕΟ. 2.Για τη διευκόλυνση της βιομηχανικής συνεργασίας, τα Μέρη παρέχουν και εξασφαλίζουν επαρκή και αποτελεσματική προστασία και επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας στα πεδία και τους τομείς που συνδέονται με την ανάπτυξη και τη λειτουργία των GΑLΙLΕΟ/ΕGΝΟS, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών μέσων επιβολής της εφαρμογής των προτύπων αυτών. 3.Οι εξαγωγές ευαίσθητων στοιχείων και τεχνολογιών από την Ουκρανία προς τρίτες χώρες, που αναπτύσσονται ειδικά και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ, εγκρίνονται προηγουμένως από την αρμόδια αρχή ασφαλείας του GΑLΙLΕΟ, εφόσον η εν λόγω αρχή έχει συστήσει να υπόκεινται τα εν λόγω στοιχεία και τεχνολογίες σε έγκριση εξαγωγής σύμφωνα προς τα ισχύοντα κανονιστικά μέτρα. Κάθε χωριστή συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της συμφωνίας, περιλαμβάνει κατάλληλο μηχανισμό, με τον οποίο η Ουκρανία συστήνει τα προϊόντα τα οποία πρέπει, ενδεχομένως, να υπόκεινται σε έγκριση εξαγωγής. 4.Τα Μέρη ενθαρρύνουν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των διαφόρων συντελεστών του προγράμματος GΑLΙLΕΟ στην Ουκρανία και την Κοινότητα στο πλαίσιο της βιομηχανικής συνεργασίας. Άρθρο 9Ανάπτυξη του εμπορίου και της αγοράς1.Τα Μέρη ενθαρρύνουν το εμπόριο και τις επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό, τοπικά στοιχεία και εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης του GΑLΙLΕΟ στην Κοινότητα και την Ουκρανία. 2.Προς τον σκοπό αυτό, τα Μέρη αναβαθμίζουν το επίπεδο ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες δορυφορικής πλοήγησης, εντοπίζουν δυνητικούς φραγμούς ανάπτυξης των εφαρμογών GΝSS και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης αυτής. 3.Για τον προσδιορισμό και την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, η Κοινότητα και η Ουκρανία μελετούν τη δημιουργία ανοικτού φόρουμ χρηστών του GΝSS. Άρθρο 10Πρότυπα, πιστοποίηση και κανονιστικά μέτρα1.Τα Μέρη αναγνωρίζουν την αξία συντονισμού των προσεγγίσεων στα διεθνή φόρα τυποποίησης και πιστοποίησης σχετικά με τις υπηρεσίες παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης. Ιδίως, τα Μέρη υποστηρίζουν από κοινού την ανάπτυξη των προτύπων GΑLΙLΕΟ και προωθούν την εφαρμογή τους στην Ουκρανία και παγκοσμίως, δίνοντας έμφαση στη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα GΝSS. Ένας από τους στόχους συντονισμού είναι να προωθηθεί η ευρεία και καινοτόμος χρήση των GΑLΙLΕΟ για ανοικτές και εμπορικές υπηρεσίες και για υπηρεσίες για την ασφάλεια της ζωής, ως παγκόσμιου προτύπου πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού. Τα Μέρη συμφωνούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των εφαρμογών GΑLΙLΕΟ. 2.Κατά συνέπεια, για την προώθηση και την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας, τα Μέρη συνεργάζονται, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το GΝSS, τα οποία προκύπτουν κυρίως στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, στο ΕURΟCΟΝΤRΟL, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 3.Σε διμερές επίπεδο, τα Μέρη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που συνδέονται με τα επιχειρησιακά και τεχνικά πρότυπα, τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις διαδικασίες αδειοδότησης που αφορούν το GΝSS δεν αποτελούν περιττούς φραγμούς στο εμπόριο. Οι εθνικές υποχρεώσεις βασίζονται σε αντικειμενικά, αμερόληπτα, προκαθορισμένα και διαφανή κριτήρια. Άρθρο 11Ανάπτυξη παγκόσμιων και περιφερειακώνεπίγειων συστημάτων επέκτασης του GΝSS1.Τα Μέρη συνεργάζονται για τον καθορισμό και την εφαρμογή επίγειων αρχιτεκτονικών συστημάτων που επιτρέπουν βέλτιστη εξασφάλιση της ακεραιότητας του GΑLΙLΕΟ/ΕGΝΟS και της συνέχειας και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών GΑLΙLΕΟ/ΕGΝΟS με άλλα συστήματα GΝSS. 2.Προς τον σκοπό αυτό, τα Μέρη συνεργάζονται, σε περιφερειακό επίπεδο, για την εφαρμογή συστήματος επίγειων περιφερειακών επεκτάσεων στην Ουκρανία βασισμένου στο σύστημα GΑLΙLΕΟ. Αυτό το περιφερειακό σύστημα προβλέπεται να παρέχει περιφερειακές υπηρεσίες ακεραιότητας και υψηλής ακρίβειας επιπροσθέτως εκείνων που παρέχονται από το σύστημα GΑLΙLΕΟ παγκοσμίως. Ως προκαταρκτικό βήμα, τα Μέρη εξετάζουν την επέκταση του ΕGΝΟS στην περιοχή της Ουκρανίας μέσω επίγειας υποδομής, η οποία περιλαμβάνει ουκρανικούς σταθμούς μέτρησης της απόστασης και παρακολούθησης της ακεραιότητας. 3.Σε τοπικό επίπεδο, τα Μέρη διευκολύνουν την ανάπτυξη των τοπικών στοιχείων του GΑLΙLΕΟ. Άρθρο 12Ασφάλεια1.Τα Μέρη είναι πεπεισμένα ότι είναι αναγκαίο να προστατεύονται τα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης από την κατάχρηση, τις παρεμβολές, τις διακοπές και τις κακόβουλες πράξεις. 2.Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα για να εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνέχεια και την ασφάλεια των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και των συναφών υποδομών στο έδαφός τους. 3.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία για τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος GΑLΙLΕΟ και των υπηρεσιών του, αποτελούν κοινούς στόχους. 4.Κατά συνέπεια, τα Μέρη εξετάζουν τη δημιουργία ενδεδειγμένου δίαυλου διαβουλεύσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας του GΝSS. Οι πρακτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες καθορίζονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών ασφαλείας και των δύο Μερών σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2. Άρθρο 13Ευθύνη και ανάκτηση του κόστουςΤα Μέρη συνεργάζονται, όπως ενδείκνυται, για τον καθορισμό και την εφαρμογή καθεστώτος ευθύνης και ρυθμίσεων ανάκτησης του κόστους, ιδίως στους κόλπους διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, ώστε να διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών GΝSS για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Άρθρο 14Μηχανισμός συνεργασίας και ανταλλαγήπληροφοριών1.Ο συντονισμός και η διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας επιτυγχάνονται από την Κυβέρνηση της Ουκρανίας, εξ ονόματος της Ουκρανίας, και, εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2.Σύμφωνα με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 1, οι δυο αυτές οντότητες συστήνουν, στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κρατών μελών τους, αφενός και, της Ουκρανίας αφετέρου, για τη σύσταση εταιρικής σχέσης, διευθύνουσα επιτροπή GΝSS, αποκαλούμενη στο εξής «επιτροπή», για τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας. Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από επίσημους αντιπροσώπους κάθε Μέρους και καθορίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Τα καθήκοντα της διευθύνουσας επιτροπής συμπεριλαμβάνουν: 2.1. Να προάγει, να διατυπώνει συστάσεις και να επιβλέπει τις διάφορες δραστηριότητες συνεργασίας, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 4 έως 13 της παρούσας συμφωνίας. 2.2. Να συμβουλεύει τα Μέρη σχετικά με τρόπους ενίσχυσης και βελτίωσης της συνεργασίας συνάδοντες με τις αρχές που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. 2.3. Να επανεξετάζει την αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. 3.Η επιτροπή συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, σε ετήσια βάση. Οι συνεδριάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στην Κοινότητα και στην Ουκρανία. Έκτακτες συνεδριάσεις είναι δυνατό να διοργανώνονται κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε από τα Μέρη. Οι δαπάνες που συνδέονται με την επιτροπή ή εκείνες που πραγματοποιούνται εξ ονόματός της, αναλαμβάνονται από το Μέρος εκείνο με το οποίο σχετίζονται οι επίσημοι αντιπρόσωποι. Οι δαπάνες, πλην εκείνων για ταξίδια και διαμονή, οι οποίες συνδέονται άμεσα με συνεδριάσεις της επιτροπής, αναλαμβάνονται από το Μέρος υποδοχής. Η επιτροπή μπορεί να συστήνει κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας για ειδικά θέματα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τα Μέρη. 4.Επιτρέπεται η συμμετοχή οιασδήποτε σχετικής ουκρανικής οντότητας στην κοινή επιχείρηση Galileο ή στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή GΝSS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διαδικασίες. 5.Τα Μέρη ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη δορυφορική πλοήγηση μεταξύ των οργάνων και των επιχειρήσεων και των δύο πλευρών. Άρθρο 15Χρηματοδότηση1.Το ποσό και τα πρακτικά θέματα της συνεισφοράς της Ουκρανίας στο πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ, μέσω της Κοινής Επιχείρησης Galileο, αποτελούν το αντικείμενο χωριστής συμφωνίας, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις θεσμικές ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 2.Τα Μέρη λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους, ώστε να διευκολύνουν την είσοδο, την παραμονή και την έξοδο, από το έδαφός τους, προσώπων, κεφαλαίων, υλικού, δεδομένων και εξοπλισμού που υπεισέρχονται ή χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, σε περίπτωση που σε ένα Μέρος ισχύει ειδικό καθεστώς συνεργασίας για τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης σε συμμετέχοντες προερχόμενους από το άλλο Μέρος, οι σχετικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικές συνεισφορές, από το ένα Μέρος, στους προερχόμενους από το άλλο Μέρος συμμετέχοντες, για να στηρίξει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, απαλλάσσονται φόρων δασμών και λοιπών τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στην επικράτεια κάθε Μέρους. Άρθρο 16Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών1.Τα Μέρη διαβουλεύονται αμέσως, κατόπιν αιτήματος ενός εξ αυτών, για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Τυχόν διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας επιλύονται με φιλικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών. 2.Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα Μέρη να προσφεύγουν στις διαδικασίες διακανονισμού των διαφορών στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και Ουκρανίας, αφετέρου, για τη σύσταση εταιρικής σχέσης. Άρθρο 17Έναρξη ισχύος και λύση της συμφωνίας1.Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θα έχουν κοινοποιήσει εκατέρωθεν τη συμπλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό διαδικασιών. Οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ο Θεματοφύλακας της παρούσας συμφω­νίας. 2.Η λήξη ή η λύση της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει την ισχύ ή τη διάρκεια τυχόν διακανονισμών που έχουν γίνει βάσει αυτής , ούτε τυχόν ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν προκύψει στο πεδίο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 3.Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί, με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των Μερών. Οιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θα έχουν κοινοποιήσει στον Θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των αναγκαίων, για τον σκοπό αυτό, διαδικασιών. 4.Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών, και δύναται να ανανεωθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των Μερών για πρόσθετες πενταετείς περιόδους στο τέλος της αρχικής πενταετούς περιόδου. Κάθε Μέρος μπορεί, κατόπιν τρίμηνης γραπτής προειδοποίησης απευθυνόμενης στο άλλο Μέρος, να λύσει την παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική, και ουκρανική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 17 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία