Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GΝSS) Galileο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -μελών της και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GΝSS) - Galileο, για μη στρατιωτικούς σκοπούς, που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 30 Οκτωβρίου 2003, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GΝSS) - GΑLΙLΕΟ ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, εφεξής καλούμενη «Κίνα», αφενός, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής καλούμενη η «Κοινότητα», και τα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής καλούμενα «κράτη μέλη της Κοινότητας», αφετέρου, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τα κοινά συμφέροντα που απορρέουν από την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του GΑLΙLΕΟ ως συμβολή στην υποδομή πλοήγησης και παροχής πληροφοριών στην Ευρώπη και στην Κίνα, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την προηγμένη φάση των δραστηριοτήτων δορυφορικής πλοήγησης της Κίνας και ιδίως το πρόγραμμα Βeidοu, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την αυξημένη ανάπτυξη των εφαρμογών GΝSS στην Κίνα, την Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Κίνας και της Κοινότητας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Σκοπός της συμφωνίας Σκοπός της συμφωνίας είναι η ενθάρρυνση, διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και κινεζικής συμβολής σε ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GΝSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς - το πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: (α) Με τον όρο «επέκταση» νοούνται περιφερειακοί ή τοπικοί μηχανισμοί όπως είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (ΕGΝΟS), ή το Διαφορικό Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης Ευρείας Περιοχής της Κίνας (CWΑDSΝS). Παρέχουν στους χρήστες δορυφορικών σημάτων πλοήγησης και χρονισμού πληροφορίες οι οποίες συμπληρώνουν εκείνες που προέρχονται από τον κύριο (τους κύριους) χρησιμοποιούμενο(-ους) σχηματισμό(-ούς) δορυφόρων, και πρόσθετα δεδομένα απόστασης/ψευδοαπόστασης ή διορθώσεις, ή βελτιώσεις, υφιστάμενων στοιχείων ψευδοαπόστασης. Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν καλύτερες επιδόσεις. (β) Το «Βeidοu» είναι ένα σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που περιλαμβάνει σύστημα επέκτασης, το οποίο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και λειτουργεί από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. (γ) Τοπικά στοιχεία του συστήματος GΑLΙLΕΟ είναι τοπικοί μηχανισμοί οι οποίοι παρέχουν στους χρήστες των σημάτων δορυφορικής πλοήγησης και προσδιορισμού χρόνου του GΑLΙLΕΟ πληροφορίες, επιπλέον εκείνων που λαμβάνονται από τον κύριο χρησιμοποιούμενο σχηματισμό δορυφόρων. Τα τοπικά στοιχεία του συστήματος είναι δυνατό να εγκατασταθούν για τη βελτίωση των επιδόσεων σε περιοχές αεροδρομίων, λιμένων και σε αστικές ή άλλες γεωγραφικώς ενδιαφέρουσες περιοχές. Το GΑLΙLΕΟ θα προσφέρει μοντέλα γενικής χρήσης για τοπικά στοιχεία. (δ) Το «GΑLΙLΕΟ» είναι ένα αυτόνομο ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης και προσδιορισμού του χρόνου για μη στρατιωτικούς σκοπούς που ελέγχεται από πολιτικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών GΝSS, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. Η λειτουργία του GΑLΙLΕΟ είναι δυνατό να μεταβιβαστεί σε ιδιώτη. Το GΑLΙLΕΟ προβλέπει την παροχή μιας ή περισσότερων υπηρεσιών για ελεύθερη ή εμπορική χρήση και για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. (ε) Ως «εξοπλισμός παγκόσμιου συστήματος πλοήγησης, προσδιορισμού θέσης και χρόνου» νοείται κάθε εξοπλισμός απευθυνόμενος σε μη στρατιωτικούς τελικούς χρήστες που έχει σχεδιαστεί για την μετάδοση, λήψη ή επεξεργασία σημάτων δορυφορικής πλοήγησης ή προσδιορισμού χρόνου με σκοπό την παροχή υπηρεσίας ή τη λειτουργία με περιφερειακή επέκταση. (στ) Ως «κανονιστικά μέτρα» νοούνται οι νόμοι, κανονισμοί, κανόνες, διαδικασίες, αποφάσεις, διοικητικές ή παρόμοιες πράξεις που θεσπίζει συμβαλλόμενο μέρος. (ζ) Ως «διαλειτουργικότητα» νοείται, σε επίπεδο χρήστη, μια κατάσταση στην οποία ένας δέκτης διπλού συστήματος μπορεί να χρησιμοποιήσει συγχρόνως σήματα από δύο συστήματα για ισοδύναμες ή καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τη χρήση ενός μόνου συστήματος. (η) Ο όρος «διανοητική ιδιοκτησία» έχει την ερμηνεία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που υπεγράφη στη Στοκχόλμη, στις 14 Ιουλίου 1967. (θ) Ως «ευθύνη» νοείται η νομική υποχρέωση φυσικού νομικού προσώπου για την αποκατάσταση βλάβης την οποία προκάλεσε σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα, με συγκεκριμένες νομικές αρχές και κανόνες. Η υποχρέωση αυτή είναι δυνατό να προβλέπεται σε συμφωνία (συμβατική ευθύνη) ή σε νομικό κανόνα (μη συμβατική ευθύνη). Άρθρο 3 Αρχές συνεργασίας Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να εφαρμόσουν τις ακόλουθες αρχές στις δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες καλύπτει η παρούσα συμφωνία: (α) αμοιβαίο όφελος στη βάση της συνολικής ισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών, (β) εταιρική σχέση στο πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του GΑLΙLΕΟ, (γ) αμοιβαίες δυνατότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες συνεργασίας σε ευρωπαϊκά και κινεζικά έργα GΝSS, (δ) έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που είναι δυνατό να επηρεάσουν τις εν λόγω διαδικασίες συνεργασίας, (ε) κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 4 Πεδίο συνεργασίας 1.Τα πεδία για την ανάληψη δραστηριοτήτων συνεργασίας στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης και προσδιορισμού χρόνου είναι: επιστημονική έρευνα, βιομηχανική παραγωγή, κατάρτιση, εφαρμογές, ανάπτυξη υπηρεσιών και αγοράς, εμπόριο, θέματα ραδιοφάσματος, θέματα ακεραιότητας, τυποποίηση και πιστοποίηση και ασφάλεια. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τον κατάλογο στην παράγραφο 1 με απόφαση της Κοινής Διευθύνουσας Επιτροπής που ιδρύεται βάσει του άρθρου 14. 2.Η επέκταση της συνεργασίας, εφόσον ζητηθεί από τα μέρη, στην κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία του Galileο, σε στοιχεία ασφάλειας του συστήματος (ορισμός, διαχείριση, χρήση) και σε κρίσιμα στοιχεία ελέγχου του παγκόσμιου τμήματος του GΑLΙLΕΟ, καθώς και η ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών GΑLΙLΕΟ, θα υπόκεινται σε κατάλληλη χωριστή συμφωνία την οποία θα συνάψουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. 3.Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2002 για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης GΑLΙLΕΟ και της οικείας θεσμικής διάρθρωσης που δημιουργείται ή οιουδήποτε άλλου κανονισμού ή κανονιστικής πράξης για τη σύσταση διαδόχου φορέα της κοινής επιχείρησης GΑLΙLΕΟ. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει επίσης τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πολιτικές για την ενεργοποίηση των δεσμεύσεων περί μη διάδοσης και των κανόνων εξαγωγικού ελέγχου για τα προϊόντα διπλής χρήσεως και τα εθνικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια και τους ελέγχους άυλων μεταφορών τεχνολογίας. Άρθρο 5 Μορφές δραστηριοτήτων συνεργασίας 1.Με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τη συνεργασία δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για την παροχή συγκρίσιμων δυνατοτήτων συμμετοχής στις δραστηριότητές τους στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 4. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας που αναφέρονται στα άρθρα 6 έως 13. Άρθρο 6 Επιστημονική έρευνα Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν κοινές ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα του GΝSS μέσω ευρωπαϊκών και κινεζικών ερευνητικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, και του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας της Κίνας. Οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στον σχεδιασμό των μελλοντικών εφαρμογών του GΝSS για μη στρατιωτική χρήση. Οι δραστηριότητες κατάρτισης θα συντονίζονται μέσω του Κέντρου Τεχνικής Κατάρτισης και Συνεργασίας Κίνας-Ευρώπης για το GΝSS, που εγκαθίσταται στο Πεκίνο. Άρθρο 7 Ραδιοφάσμα1.Στηριζόμενα στα προηγούμενα επιτεύγματα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εξακολουθήσουν τη συνεργασία και αμοιβαία στήριξη σε θέματα ραδιοφάσματος. 2.Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες περί καταχώρησης συχνοτήτων και θα προάγουν την καταχώρηση των ενδεδειγμένων συχνοτήτων για το GΑLΙLΕΟ και το Βeidοu ώστε να επιτραπεί η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών προς όφελος των χρηστών παγκοσμίως και κυρίως στην Κίνα και στη Κοινότητα. 3.Παράλληλα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας του φάσματος ραδιοπλοήγησης από διακοπές και παρεμβολές. Προς τον σκοπό αυτό θα εντοπίζουν πηγές παρεμβολών και θα αναζητούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις για την αντιμετώπιση των παρεμβολών αυτών. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναθέσουν στην επιτροπή βάσει του άρθρου 14 να προσδιορίσει τον κατάλληλο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των επαφών και της συνεργασίας στον εν λόγω τομέα. Άρθρο 8 Βιομηχανική συνεργασία 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν και στηρίζουν στη συνεργασία μεταξύ των βιομηχανιών αμφοτέρων των πλευρών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινών επιχειρήσεων με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος GΑLΙLΕΟ καθώς και την προώθηση της χρήσης και ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών του GΑLΙLΕΟ. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συστήσουν κοινή συμβουλευτική ομάδα βιομηχανικής συνεργασίας υπό την αιγίδα της διευθύνουσας επιτροπής βάσει του άρθρου 14, με σκοπό να διερευνήσει και να καθοδηγήσει τη συνεργασία για την κατασκευή δορυφόρων, την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης, την κατασκευή του επίγειου σταθμού και σε προϊόντα εφαρμογής. 3.Για τη διευκόλυνση της βιομηχανικής συνεργασίας, τα κράτη μέλη θα προστατεύουν τη διανοητική ιδιοκτησία σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. 4.Οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες από την Κίνα ευαίσθητων στοιχείων που συνδέονται με το πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ θα πρέπει να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή ασφάλειας του GΑLΙLΕΟ, εφόσον η αρχή αυτή έχει υποδείξει στα κράτη μέλη της ΕΕ ότι τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε έγκριση εξαγωγής. 5.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας της Κίνας, της Κινεζικής Εθνικής Υπηρεσίας Διαστήματος και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος για τη συμβολή στους στόχους της συμφωνίας. Άρθρο 9 Ανάπτυξη του εμπορίου και της αγοράς 1.Γα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκής και κινεζικής προελεύσεως υποδομές δορυφορικής πλοήγησης, εξοπλισμό, τοπικά στοιχεία GΑLΙLΕΟ και εφαρμογές. 2.Προς τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη εντείνουν την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την τεχνολογία δορυφορικής πλοήγησης GΑLΙLΕΟ, εντοπίζουν δυνητικούς φραγμούς ανάπτυξης των εφαρμογών GΝSS και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης αυτής. 3.Για τον προσδιορισμό και την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, η Κοινότητα και η Κίνα μελετούν τη δημιουργία ενός κοινού φόρουμ χρηστών GΝSS. 4.Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τους σχετικούς κανόνες εξαγωγικού ελέγχου, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 του Συμβουλίου και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, την κοινή δράση CFSΡ/401/2000 του Συμβουλίου και άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις όπως είναι ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας της Χάγης για τους Βαλλιστικούς Πυραύλους και άλλες νομοθετικές πράξεις των κρατών μελών της ΕΕ και της Κίνας. Άρθρο 10 Πρότυπα, τυποποίηση και κανονιστικά μέτρα 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αξία συντονισμού των προσεγγίσεων στα διεθνή φόρα τυποποίησης και πιστοποίησης σχετικά με τις παγκόσμιες υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης. Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη στηρίζουν από κοινού την ανάπτυξη των προτύπων GΑLΙLΕΟ και προωθούν την εφαρμογή τους σε παγκόσμια κλίμακα. Ένας από τους στόχους συντονισμού είναι η προώθηση της ευρείας και καινοτόμου χρήσης των υπηρεσιών GΑLΙLΕΟ ως παγκόσμιου προτύπου πλοήγησης και προσδιορισμού του χρόνου, σε ανοικτές εφαρμογές, για εμπορικούς σκοπούς και για την ανθρώπινη ασφάλεια. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των εφαρμογών GΑLΙLΕΟ. 2.Κατά συνέπεια, για την προώθηση και την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη δορυφορική πλοήγηση, τα οποία προκύπτουν στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 3.Σε διμερές επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που συνδέονται με τεχνικά πρότυπα, απαιτήσεις πιστοποίησης και διαδικασίες αδειοδότησης να μην αποτελούν περιττούς φραγμούς στις συναλλαγές. Οι εθνικές υποχρεώσεις θα βασίζονται σε αντικειμενικά, προκαθορισμένα, διαφανή κριτήρια που δεν θα δημιουργούν διακρίσεις. 4.Σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, τα συμβαλλόμενα μέρη σκοπεύουν να οργανώσουν συνεργασία και ανταλλαγές μεταξύ της επιτροπής βάσει του άρθρου 14 για πρότυπα που καλύπτουν κώδικες, πλοήγηση, εξοπλισμό επίγειων δεκτών και ασφάλειας των εφαρμογών πλοήγησης. Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προάγουν τη συμμετοχή κινέζων αντιπροσώπων σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Άρθρο 11 Ανάπτυξη παγκοσμίων και περιφερειακώνσυστημάτων GΝSS 1.Η διαλειτουργικότητα παγκόσμιων και περιφερειακών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης προάγει την ποιότητα των διαθέσιμων στους χρήστες υπηρεσιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για τον καθορισμό και την εφαρμογή αρχιτεκτονικών συστημάτων που επιτρέπουν τη βέλτιστη εγγύηση της ακεραιότητας του GΑLΙLΕΟ και της συνέχειας των υπηρεσιών GΑLΙLΕΟ. 2.Σε περιφερειακό επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός συστήματος περιφερειακών επεκτάσεων στην Κίνα με βάση το σύστημα GΑLΙLΕΟ. Ένα τέτοιο περιφερειακό σύστημα προβλέπεται να παρέχει περιφερειακές υπηρεσίες ακεραιότητας επιπλέον εκείνων που παρέχονται από το σύστημα GΑLΙLΕΟ παγκοσμίως. Σε τοπικό επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν την ανάπτυξη των τοπικών στοιχείων του συστήματος GΑLΙLΕΟ. Άρθρο 12 Ασφάλεια1.Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι πεπεισμένα για την ανάγκη προστασίας των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης έναντι κατάχρησης, παρεμβολών, διαταράξεων και εχθρικών ενεργειών. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν όλα τα εφικτά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και ασφάλεια των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και των συναφών υποδομών στο έδαφός τους. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία για την προστασία του συστήματος GΑLΙLΕΟ και των υπηρεσιών του αποτελεί κοινό στόχο. 4.Κατά συνέπεια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καθιερώσουν τους ενδεδειγμένους διαύλους διαβουλεύσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας GΝSS. Οι δίαυλοι αυτοί θα χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών GΝSS. Οι πρακτικές ρυθμίσεις και οι διαδικασίες πρόκειται να καθοριστούν μεταξύ των αρμόδιων αρχών ασφαλείας αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 13 Ευθύνη και ανάκτηση του κόστους Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, για τον καθορισμό και την εφαρμογή ενός καθεστώτος ευθύνης και ρυθμίσεων ανάκτησης του κόστους ώστε να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών GΝSS για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Άρθρο 14 Μηχανισμοί συνεργασίας 1.Ο συντονισμός και η διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας θα υλοποιηθούν, εκ μέρους της Κίνας, από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας και, εκ μέρους της Κοινότητας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2.Σύμφωνα με τον σκοπό της συμφωνίας βάσει του άρθρου 1, τα δυο ανωτέρω θεσμικά όργανα ιδρύουν Διευθύνουσα Επιτροπή GΝSS, στο εξής καλούμενη η «επιτροπή», για τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας. Η εν λόγω επιτροπή θα απαρτίζεται από επίσημους εκπροσώπους κάθε συμβαλλόμενου μέρους και θα θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό. Τα καθήκοντα της διευθύνουσας επιτροπής περιλαμβάνουν: 1)την προαγωγή, τη διατύπωση συστάσεων και την επίβλεψη των διαφόρων δραστηριοτήτων συνεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 12, 2)παροχή συμβουλών στα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης και βελτίωσης της συνεργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, 3)επανεξέταση της αποτελεσματικής λειτουργίας και εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. 3.Η επιτροπή θα συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, σε ετήσια βάση. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται εναλλάξ στην Κοινότητα και στην Κίνα. Έκτακτες συνεδριάσεις είναι δυνατό να οργανώνονται κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη. Οι δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες της επιτροπής ή εκείνες που πραγματοποιούνται εξ ονόματός της, αναλαμβάνονται από το συμβαλλόμενο εκείνο μέρος από το οποίο προέρχονται τα μέλη. Οι δαπάνες, πλην εκείνων για ταξίδια και διαμονή, που συνδέονται άμεσα με συνεδριάσεις της επιτροπής αναλαμβάνονται από το συμβαλλόμενο μέρος υποδοχής. Η επιτροπή μπορεί να συστήσει κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας για ειδικά θέματα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τα συμβαλλόμενα μέρη. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη χαιρετίζουν τη συμμετοχή του αρμόδιου κινεζικού φορέα στην Κοινή Επιχείρηση (ΚΕ) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2002. Άρθρο 15 Ανταλλαγή πληροφοριών 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν διοικητικές ρυθμίσεις και δημιουργούν κέντρα πληροφοριών για τη διευκόλυνση των διαβουλεύσεων αυτών και την αποτελεσματική υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Κέντρο Κατάρτισης και Τεχνικής Συνεργασίας Κίνας-Ευρώπης για το GΝSS που δημιουργείται στο Πεκίνο θα συμβάλλει στην προετοιμασία και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες δορυφορικής πλοήγησης σε εκπροσώπους της βιομηχανίας, επιστήμονες, δημοσιογράφους και το κοινό στην Κίνα και την Κοινότητα. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τις περαιτέρω ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τη δορυφορική πλοήγηση μεταξύ των οργανισμών και επιχειρήσεων αμφοτέρων των πλευρών. Άρθρο 16 Χρηματοδότηση1.Η Κίνα θα συμβάλλει χρηματοδοτικά στο πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ μέσω της Κοινής Επιχείρησης GΑLΙLΕΟ. Το ποσό και οι ρυθμίσεις της συνεισφοράς αυτής θα αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής συμφωνίας, τηρουμένων παράλληλα των θεσμικών ρυθμίσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 ή οιουδήποτε μεταγενέστερου κανονισμού. 2.Εφόσον ειδικά καθεστώτα συνεργασίας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν χρηματοδοτική στήριξη σε συμμετέχοντες από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, οι εν λόγω επιδοτήσεις χρηματοδοτικές ή άλλου είδους συνδρομές από ένα συμβαλλόμενο μέρος στους συμμετέχοντες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για τη στήριξη των εν λόγω δραστηριοτήτων θα παρέχονται με απαλλαγή από φόρους και δασμούς, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν στο έδαφος εκάστου των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 17 Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά από αίτημα οιουδήποτε εξ αυτών, προβαίνουν ταχέως σε διαβουλεύσεις για θέματα που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Τυχόν διαφορές οι οποίες αφορούν την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας επιλύονται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των μερών. 2.Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να προσφύγουν σε επίλυση της διαφοράς βάσει της συμφωνίας του ΠΟΕ. Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος και περάτωση της συμφωνίας 1.Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, μετά την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη, την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος. 2.Η περάτωση της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει την ισχύ ή τη διάρκεια τυχόν ρυθμίσεων που πραγματοποιούνται δυνάμει αυτής ή οιαδήποτε ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 3.Η παρούσα συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί γραπτώς μέσω αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών. Οιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν επιστολές δια της διπλωματικής οδού, με τις οποίες ενημερώνονται αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. 4.Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Στη συνέχεια, παρατείνεται αυτόματα για περαιτέρω περιόδους πενταετούς διάρκειας εκάστη. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται, με τρίμηνη γραπτή προειδοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, να περατώσει την παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στα δανικά, ολλανδικά, αγγλικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ισπανικά, σουηδικά και κινεζικά. Ως αυθεντικά θεωρούνται τα κείμενα στην αγγλική και κινεζική γλώσσα. Έγινε στο Πεκίνο, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία. Dοne at Βeijing οn the thirtieth day οf Οctοber in the year twο thοusand and three.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία