ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3534

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-02-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (SLΟΤS)ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ
Άρθρο 1 "Αρχή Συντονισμού Πτήσεων"
1.  
  Συνιστάται αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με την επω­νυμία «ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ» (Α.Σ.Π.) και έδρα την Αθήνα. Η Αρχή έχει διοικητική και δημοσιονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πρά­ξεών της και πειθαρχικό έλεγχο των μελών της.
Άρθρο 2
1.  
  Η Αρχή διοικείται από Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη. Ο Πρόεδρος πρέπει να διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση, την πα­νεπιστημιακή του μόρφωση και την επαγγελματική του ικανότητα και να διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέ­ματα αερομεταφορών. Τα μέλη της Αρχής πρέπει να διακρίνονται για την επαγγελματική τους ικανότητα και εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζο­νται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών, η οποία αποτελεί και την πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου της Αρχής.
2.  
  Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών. Τα μέλη επιλέγονται ως εξής: Ένα μέλος προτείνεται από την Εταιρεία «Διεθνής Αε­ρολιμένας Αθηνών Α.Ε.», δύο μέλη που υπηρετούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προτείνονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ένα μέλος από τον πρώτο σε μέγεθος ελληνικό αερομεταφορέα, ένα μέλος από τον δεύτερο σε μέγεθος ελληνικό αερομεταφορέα και ένα μέλος από την Ένωση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών, το οποίο όμως δεν πρέπει να συνδέεται με υπαλληλική σχέση με τους προαναφερόμενους δύο αε­ρομεταφορείς.
3.  
  Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να ανακαλεί την πράξη διορισμού του Προέδρου και οποιουδήποτε μέλους για λόγους που αφορούν σε πλημ­μελή εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και συμπε­ριφορά απάδουσα προς τα καθήκοντά τους. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής υποχρεούνται να υποβάλουν δή­λωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατά­ξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α΄). Εάν κατά τη διάρ­κεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση του Προέδρου ή μέλους, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας αυτού που απο­χώρησε.
4.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, ο δε Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο τρό­πος άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου και των με­λών της Αρχής καθορίζεται από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης του άρθρου 7 του παρόντος.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορί­ζονται οι αποδοχές του Προέδρου. Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής καθορίζεται η ανά συνεδρίαση αποζημίωση των λοιπών μελών της για χρονικό διάστημα ίσο με τη θητεία τους και σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά συνεδρίαση τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής.
6.  
  Η Αρχή εκπροσωπείται ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής Αρχής από τον Πρόεδρό της, ο οποίος με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή τον Διευθυντή να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της. Τα μέλη της Αρχής, σε περίπτωση που διώκονται ποινικώς ή ενάγονται από τρίτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα εγκρίνεται από τον Πρόεδρό του.
Άρθρο 3
1.  
  Δεν δύναται να διοριστεί Πρόεδρος ή μέλος της Αρχής όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/Α΄), όπως ισχύει. Δεν δύναται να διοριστεί Πρόεδρος της Αρχής εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής, ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών.
2.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
3.  
  Η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου ή μέλους αναστέλλεται, αν παραπεμφθεί αμετακλήτως για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Σε περίπτωση αναστολής άσκησης καθηκόντων, διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, με τη διαδικασία του άρθρου 2. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
4.  
  Στη διαπίστωση των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων προβαίνει, κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερομένου, η Αρχή χωρίς τη συμμετοχή εκείνου, στο πρόσωπο του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το κώλυμα ή ασυμβίβαστο. Τη διαδικασία κινεί ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τη σχετική απόφαση της Αρχής μπορεί να προσβάλει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 4
1.  
  Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες:
 1. Ασκεί καθήκοντα προγραμματιστή και συντονιστή όλων των αερολιμένων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 95/1993 του Συμβουλίου (L 14/1993)
 2. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων αρμοδιότητάς της
 3. Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν την αποστολή της
 4. Συνεργάζεται για θέματα αρμοδιότητάς της με τις αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 5. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των πραγματοποιούμενων πτήσεων των αερομεταφορέων με τους χρόνους χρήσης που τους διατίθενται και κοινοποιεί εγγράφως τις διαπιστώσεις της στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
 6. Δύναται να παρέχει και να λαμβάνει προς και από τρίτους σχετικά δεδομένα ή πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, αναφορικά με τη χωρητικότητα των αεροδρομίων, καθώς και να εκπροσωπείται και να συμμετέχει σε σχετικές διαβουλεύσεις ή συνέδρια
 7. Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία, που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα των αερομεταφορών
2.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς δράσης της και να ορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών. Για τα ανωτέρω θέματα μπορεί να περιλαμβάνεται στο διάταγμα εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής.
3.  
  Κάθε φορέας, του οποίου οι δραστηριότητες υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, υποχρεούται να παρέχει αμέσως τα τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται από την Αρχή
4.  
  Οι αρμοδιότητες της Α.Σ.Π. εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 5 "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις."
1.  
  Επιβάλλονται υπέρ της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων ανταποδοτικά τέλη συντονισμού και προγραμματισμού πτήσεων (ΤΣΠΠ) στους φορείς διαχείρισης των συντονισμένων και με ευκολίες προγραμματισμού ελληνικών αερολιμένων, καθώς και στους αερομεταφορείς, κατά την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί στο άρθρο 2 του Κανονισμού 95/93 ΕΚ (L 14/1), όπως ισχύει, για κάθε προγραμματισμένη απογείωση και προσγείωση αεροσκάφους. Το ύψος του ΤΣΠΠ προσδιορίζεται από τις δαπάνες λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών συντονισμού και προγραμματισμού των πτήσεων της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων και είναι ανάλογο της υπηρεσίας που παρέχει ανά κατηγορία αερολιμένα σε κάθε χρήστη, ως ακολούθως.
 1. Για τις υπηρεσίες συντονισμού και κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slοt) της Αρχής στους συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, τέλος ποσού 1,60 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και ποσού 1,60 ευρώ ανά αερομεταφορέα.
 2. Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους, με ευκολίες προγραμματισμού, ελληνικούς αερολιμένες, όπως εκάστοτε ισχύουν και στους αερομεταφορείς, τέλος ποσού 1,10 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και ποσού 1,10 ευρώ ανά αερομεταφορέα.
 3. Η επιβολή των ανωτέρω τελών αφορά στις παραχθείσες από την Αρχή υπηρεσίες από την 1.7.2010 και εντεύθεν.
2.  
  Για τις πτήσεις στις άγονες αεροπορικές γραμμές δεν επιβάλλονται τα τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Αρχής, αναπροσαρμόζεται το ύψος των τελών που ορίζονται στην παράγραφο 1.
4.  
  Τα ανταποδοτικά τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1 εισπράττονται από την Αρχή με μέριμνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ως εξής.Η Αρχή γνωστοποιεί στην ΥΠΑ το συνολικό ποσό οφειλής και τα στοιχεία κάθε υπόχρεου αερομεταφορέα και φορέα διαχείρισης αερολιμένα με βάση τις προγραμματισμένες αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών. Για το συνολικό ποσό που οφείλεται κάθε τρίμηνο, η ΥΠΑ εκδίδει στο όνομα του υπόχρεου χρήστη εντολή πληρωμής και την αποστέλλει σε αυτόν προς πληρωμή. Τα εισπραττόμενα τέλη κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στην παράγραφο 6. Αν δεν καταβληθούν ή καταβληθούν εκπροθέσμως ή πλημμελώς τα ανταποδοτικά τέλη, η ΥΠΑ επιβάλλει, αφού ενημερωθεί από την Αρχή, τα πρόσθετα τέλη, που προβλέπονται από τα άρθρα 1 και 3 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόσθεσμων οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξή τους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης του τέλους.
5.  
  Πόροι της Αρχής είναι οι εξής
 1. Τα ανταποδοτικά τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1.
 2. Πόροι που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
6.  
  Τα ανταποδοτικά τέλη, καθώς και κάθε είδους πόροι της Αρχής εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της που εκδίδεται βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄). Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής προκύπτει στο τέλος κάθε διετίας θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα), ποσοστό έως ογδόντα τοις εκατό (80%) του αποτελέσματος αυτού, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως έσοδο.
7.  
  Για την εν γένει οικονομική διαχείριση της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν.δ. 496/1974, ΦΕΚ 153 Α΄) και για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος ισχύει το εφαρμοζόμενο για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κλαδικό λογιστικό σχέδιο (π.δ. 205/1998, ΦΕΚ 163 Α΄). Ο προϋπολογισμός και απολογισμός της Αρχής εγκρίνονται και από τον Υπουργό Οικονομικών. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από ορκωτό ελεγκτή. Η Αρχή υπόκειται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο προληπτικός έλεγχος άρχεται μετά την παρέλευση τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8.  
  Η Αρχή επιτρέπεται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην ανάθεση μελετών, έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών.
9.  
  Με απόφαση της Αρχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προς έκδοση, βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄), Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, καθορίζονται οι αμοιβές τρίτων για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, βάσει των κριτηρίων και ρυθμίσεων του ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) περί «Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ανώτατο ύψος αυτών.
Άρθρο 5
1.  
  Πόροι της Αρχής είναι οι εξής:
 1. Τα εφάπαξ ή ετησίως καταβαλλόμενα ανταποδοτικά τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της
 2. Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καταβάλλεται για το έτος 2007 από τον τακτικό προϋπολο­γισμό εφάπαξ ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, το οποίο κατατίθεται ως έσοδο της Αρχής στο λογαριασμό της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2.  
 1. Τα ανταποδοτικά τέλη, καθώς και κάθε φύσεως πόροι της Αρχής εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.
 2. Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε διετίας προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα), ποσοστό έως ογδόντα τοις εκατό (80%) του αποτελέσματος αυτού, καθοριζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως έσοδο.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος των βάσει αυτών επιβαλλόμενων τελών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
3.  
  Για την εν γένει οικονομική διαχείριση της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως εκάστοτε ισχύουν, και για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος εφαρμόζεται το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ. (π.δ. 205/1998, ΦΕΚ 163/Α΄). Ο προϋ­πολογισμός και απολογισμός της Αρχής εγκρίνονται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από ορκωτό ελεγκτή. Η Αρχή υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4.  
  Η Αρχή δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών
5.  
  Με απόφαση της Αρχής καθορίζονται οι αμοιβές προς τρίτους για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ανώτατο ύψος αυτών.
Άρθρο 6
1.  
  Συνιστάται Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών με σκοπό την επιστημονική, τεχνική και διοικητική επικουρία της Αρχής. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο τμήματα:.
 1. Τμήμα Συντονισμού και Πληροφορικής,
 2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
2.  
  Συνιστάται θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία πληρούται από πρόσωπο που διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ειδική εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών. Η θητεία του Διευθυντή είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής επιλέγεται από το Συμβούλιο της Αρχής και ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ των τμημάτων της Διεύθυνσης,
 2. εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών,
 3. υποβάλλει εισηγήσεις προς το Συμβούλιο της Αρχής επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, και
 4. υλοποιεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής
3.  
  Μέχρι ενάρξεως της ισχύος του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής, η πλήρωση των θέσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών γίνεται είτε με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών είτε με πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από τον ιδιωτικό τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της Αρχής, ο αναγκαίος αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, τα προσόντα των υποψηφίων και η διαδικασία πρόσληψής τους. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει την Αρχή.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της Αρχής καθορίζονται ο μισθός και τα επιδόματα του προσωπικού της Αρχής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις τυχόν πρόσθετες αποζημιώσεις του αποσπώμενου στην Αρχή προσωπικού
5.  
  Το προσωπικό της Διεύθυνσης οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.
Άρθρο 7
1.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής. Με τον Κανονισμό καθορίζονται:.
 1. η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής,
 2. οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, οι όροι εργασίας, τα προσόντα, η υπηρεσιακή κατάσταση, τα πειθαρχικά αδικήματα και η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού,
 3. η εσωτερική λειτουργία και τα ειδικότερα θέματα διαχείρισης των πόρων της Αρχής και
 4. κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Αρχής και το προσωπικό της
2.  
  Μέχρι ενάρξεως της ισχύος του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, ο Πρόεδρος της Αρχής διαχειρίζεται το λογαριασμό της Αρχής, συνάπτει συμβάσεις και αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 8 "Επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων"
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Οι Επιθεωρητές που προσλαμβάνονται με τη διαδικασία αυτή δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από είκοσι πέντε. .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ)
Άρθρο 9 "Εφαρμογή"
1.  
  Οχήματα οδικής μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με συσκευή ελέγχου (ταχογράφο) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου
Άρθρο 10
1.  
  Συσκευή ελέγχου: η συσκευή που τοποθετείται στα οχήματα για να δεικνύει και να καταγράφει αυτόματα ή ημιαυτόματα τις ενδείξεις για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών και τις περιόδους εργασίας των οδηγών τους. Η συσκευή ελέγχου στοχεύει στην καταγραφή, αποθήκευση, απεικόνιση, εκτύπωση και έξοδο δεδομένων που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα του οδηγού και την κυκλοφορία του οχήματος. Ως «συσκευή ελέγχου» νοείται η «συσκευή ελέγχου και τα συστατικά της».
2.  
  Κάρτα Ταχογράφου: η κάρτα που προορίζεται για χρήση μαζί με τον ψηφιακό ταχογράφο. Η κάρτα ταχογράφου επιτρέπει την αναγνώριση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας από τη συσκευή ελέγχου, την τηλεφόρτωση και την αποθήκευση δεδομένων. Η κάρτα ταχογράφου μπορεί να είναι κάρτα οδηγού ή κάρτα ελέγχου ή κάρτα συνεργείου ή κάρτα επιχείρησης.
3.  
  Μεταφορική επιχείρηση: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση τέτοιων προσώπων ή ομάδα ατόμων χωρίς νομική προσωπικότητα, κερδοσκοπική ή μη, ή κάθε επίσημος φορέας, ο οποίος είτε έχει δική του νομική προσωπικότητα είτε εξαρτάται από μία αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα, εφόσον εκτελεί οδικές μεταφορές τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο ή για ίδιο λογαριασμό
4.  
  Εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταχογράφου: το συνεργείο που εγκρίνεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για να τοποθετεί, επιδιορθώνει, βαθμονομεί, αντικαθιστά και βεβαιώνει την καλή λειτουργία του ταχογράφου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου όπως ισχύει
Άρθρο 11 "Αρμόδιες Αρχές"
1.  
  Α. Αρχή εφαρμογής ψηφιακού ταχογράφου: Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του ψηφιακού ταχογράφου (Μember State Αuthοrity) ορίζεται το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών που ανακοινώνει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό ταχογράφο (Νatiοnal CΑ Ροlicy). Β. Αρχή έκδοσης καρτών: Αρχή για την Έκδοση Καρτών (Card Ιssuing Αuthοrity) ορίζεται η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Γ. Αρχές ελέγχου αυτοκινήτων οχημάτων: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα όργανα για τον έλεγχο τηρήσεως των διατάξεων του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου.
Άρθρο 12
1.  
  Στους οδηγούς, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου και τη σχετική με αυτόν εθνική νομοθεσία επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
 1. στον οδηγό, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ.
 2. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες.
 3. στη μεταφορική επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
 4. στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
 5. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι τρεις (3) μήνες.
2.  
  Για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω διοικητικών προστίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄).
Άρθρο 13 "Δαπάνες και έσοδα"
1.  
  Οι δαπάνες για την παραγωγή, εκτύπωση και διακίνηση των καρτών ταχογράφου βαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄), στον οποίο και κατατίθενται τα έσοδα από το αντίτιμο που καταβάλλεται για την απόκτησή τους (έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση).
Άρθρο 14
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται:
 1. για τις συσκευές ελέγχου και τα συστατικά τους μέρη:
 2. οι απαιτήσεις των εγκρίσεων τύπου, η ασφάλεια της συσκευής ελέγχου και των συστατικών της μερών, η έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση των καρτών, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
 3. Για τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία:
 4. οι προϋποθέσεις για την παροχή έγκρισης του «τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου» και οι διαδικασίες έκδοσής της, τα προσόντα των τεχνιτών, θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και τις εξετάσεις για τη χορήγηση αυτής της έγκρισης, ο υπεύθυνος του συνεργείου, η διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών, ο έλεγχος, οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου, οι υποχρεώσεις των συνεργείων, τα αρμόδια όργανα ελέγχου, οι κυρώσεις για τους παραβάτες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
 5. Για τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις:
 6. η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των οδηγών και του προσωπικού των μεταφορικών επιχειρήσεων, ο απαραίτητος εξοπλισμός των μεταφορικών επιχειρήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων, τα οποία εκτελούν τις εργασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό 3821/1985 του Συμβουλίου, όπως η χωροθέτηση, ο απαιτούμενος χώρος, η εσωτερική διάταξη, οι χώροι υγιεινής, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων σε αυτά μηχανημάτων και οργάνων, καθώς και η σύνθεση του προσωπικού τους
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται: τα όργανα ελέγχου, οι ειδικότερες απαιτήσεις σε εξοπλισμό των οργάνων ελέγχου, οι διαδικασίες εκπαίδευσης των οργάνων ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα παραπτώματα, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των κυρώσεων στους παραβάτες, τα σημεία ελέγχου, τα παραστατικά ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην παράβαση των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το αντίτιμο που καταβάλλεται από τους χρήστες για την απόκτηση (έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση) των καρτών ταχογράφου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
6.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους αναλογικούς ταχογράφους αντίστοιχα και στις λοιπές συσκευές ελέγχου του κανονισμού 3821/ 1985 του Συμβουλίου όπως ισχύει
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ενσωματώνονται οι κοινωνικές διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
1.  
  Το άρθρο 13 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 13
  1.  
   Οι αιτούντες αναπηρική σύνταξη και κάτοχοι άδειας οδήγησης υποχρεούνται, εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησή τους, να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) αναφορικά με την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των αιτούντων, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οι αιτούντες αναπηρική σύνταξη που δεν κατέχουν άδεια οδήγησης υποχρεούνται να καταθέσουν, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει, περί μη κατοχής άδειας οδήγησης, στον ασφαλιστικό φορέα. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των αιτούντων, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Όλοι οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης, καθώς και εκείνοι των οποίων η σχετική αίτηση εκκρεμεί και είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης, υποχρεούνται εντός δύο (2) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) αναφορικά με την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά όλους τους ασφαλισμένους τους, καθώς και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των δικαιούχων, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Όλοι οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης, καθώς και εκείνοι των οποίων η σχετική αίτηση εκκρεμεί και δεν κατέχουν άδεια οδήγησης, υποχρεούνται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στον ασφαλιστικό τους φορέα, εντός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από τον φορέα. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των δικαιούχων με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οι παραπάνω διατάξεις δεν επηρεάζουν το συνταξιο­δοτικό δικαίωμα των ενδιαφερομένων. Οι ΔΙΕ συνέρχονται και αποφασίζουν άμεσα και κατά προτεραιότητα για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι δε κατεχόμενες άδειες οδήγησης συνεχίζουν να ισχύουν, περιορίζονται, αφαιρούνται ή ανακαλούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ελαχίστων προϋποθέσεων σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι συνεδριάσεις των ΔΙΕ για την εξέταση των παραπάνω οδηγών δεν υπολογίζονται στον ανώτατο προβλεπόμενο αριθμό συνεδριάσεων ανά μήνα. Οι συνεδριάσεις για την ιατρική εξέταση αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικής σύνταξης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων ή ψευδούς δήλωσης από τους ενδιαφερομένους, οι άδειες οδήγησης αφαιρούνται για τρεις (3) μήνες και για την επαναχορήγησή τους μετά την παρέλευση του τριμήνου, απαιτείται η ιατρική εξέτασή τους από ΔΙΕ. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου – άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα, η παραπάνω ιατρική εξέταση δύναται να γίνεται, αντί της ΔΙΕ, από εξειδικευμένο Κρατικό Ίδρυμα, όπως είναι το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλο ισότιμο προς τη ΔΙΕ όργανο.
2.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν τη στάθμευση θεωρείται ο οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.
3.  
  Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου του ορισμού «Κα­νο­νική διαμονή» της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), προστίθεται το εδάφιο: «Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για αλλοδαπούς πολίτες κρατών εκτός αυτών της Ε.Ε., της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, οι οποίοι διαμένουν αποδεδειγμένα μόνιμα στη χώρα τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν αποκτήσουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα.».
4.  
  Όταν μετά από ιατρική γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εξέτασης προκύπτει ότι ο οδηγός δεν διαθέτει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής ή διανοητικής ικανότητας, ανακαλείται το δικαίωμα οδήγησης και αφαιρείται η σχετική άδεια, η οποία και ακυρώνεται.». Σε περιπτώσεις που από την ιατρική γνωμάτευση προκύπτει ότι ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν διαθέτει προσωρινά τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας (ιάσιμες παθήσεις), τότε η άδεια οδήγησης αφαιρείται επ’ αόριστον και επαναχορηγείται μόνο εφόσον, μετά από νέα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση, ο ενδιαφερόμενος κριθεί ικανός, χωρίς να απαιτείται η υποβολή του σε νέα θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση.
5.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του π.δ. 19/1995 αντι­καθίσταται ως εξής:«
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια κατασκευής του Μετρό και της υποθαλάσσιας αρτηρίας, η κυκλοφορία επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων σε λεωφορειολωρίδες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέ­ρειες εφαρμογής του παρόντος προσωρινού μέτρου.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης δύναται να ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών οδήγησης, που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφάλειας των αδειών οδήγησης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων των αδειών οδήγησης, τη διαδικασία εκτύπωσής τους, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εκτύπωσή τους ζήτημα.
8.  
  Οι πρακτικές εξετάσεις οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που λαμβάνουν χώρα εντός του Νομού Αττικής, διενεργούνται από τους υπαλλήλους - εξεταστές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και από τους υπαλλήλους - εξεταστές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται, κατόπιν αιτήματος του οικείου Νομάρχη και εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη, να διαθέτει με απόφασή του υπαλλήλους - εξεταστές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των υπόλοιπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας για τη διεξαγωγή της πρακτικής εξέτασης οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτο­σικλετών.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή, κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αδιάβλητο, των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Τέτοια είναι και τα εξής μέτρα: το ηλεκτρονικό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικής εξέτασης, το μηχανογραφικό σύστημα θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων (πίστες).
10.  
  Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης από εκπαιδευτές οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικές ώρες ημερησίως. Η παράβαση της παρούσας διάταξης επισύρει διοικητικές κυρώσεις, που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 16 "Ι. 1. Τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) ως ακολούθως: α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται και στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστ [...]"
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του ν. 2963/2001 τροποποιείται ως εξής: 1 Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργούν τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3.  
  Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: 7 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δύναται να παραταθεί η ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με έδρα νομό της Περιφέρειας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Νομάρχη, σε περίπτωση που τα λειτουργούντα δημόσια και ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. του νομού αδυνατούν να προβούν στον έλεγχό τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι τοπικού χαρακτήρα.
 1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με την οποία να βεβαιώνεται, σε περίπτωση ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτοκινήτων ή μικτού τοιούτου (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), η κατοχή ή κυριότητα - οικοπέδου ή όμορων οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) τ.μ. σε περιοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ΄) ή γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές (όπως αυτές περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος) για όλη την Επικράτεια Ειδικά για την ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (ήτοι των αμιγών Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ) απαιτείται η κυριότητα ή κατοχή οικοπέδου επιφάνειας τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τ.μ. σε περιοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ΄) ή γηπέδου επιφάνειας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) τ.μ. σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος για όλη την Επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι εκάστοτε ισχύοντες όροι αρτιότητας.
 3. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 4 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, με κατάλληλη κλίμακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο και η συνολική έκτασή του που απαιτείται για την εν γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και περιμετρική ζώνη 150 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου κατά περίπτωση και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34 Το τοπογραφικό διάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό Το ανωτέρω διάγραμμα θεωρείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, μόνο όσον αφορά το επιτρεπτό ή μη της χρήσεως του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην περιοχή.
 5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 6. 6 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως αυτό ισχύει.
 7. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 καταργείται και η περίπτωση η΄ αριθμείται ως ζ΄.
4.  
  Στο άρθρο 37 του ν. 2963/2001:.
 1. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 καταργείται και οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ αντικαθίστανται ως εξής:
 2. 2 Στελέχωση με το αναγκαίο ελεγκτικό και άλλο προσωπικό, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το αναγκαίο για τη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο. προσωπικό και τα προσόντα του. 3 Διαπίστευση του Κ.Τ.Ε.Ο., ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α΄) ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α΄ σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17020.
 3. Η παράγραφος 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3245/2004 (ΦΕΚ 110/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 4 Τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. διαπιστεύονται ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α΄, σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ/ΙΕC 17020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.
5.  
  Το άρθρο 39 του ν. 2963/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 39
  1.  
   Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τους, που κάθε φορά ισχύει. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από το καταβαλλόμενο, από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, καθαρό ποσό (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση σε αυτά του δικαιώματος διενέργειας του ελέγχου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης του ως άνω ποσοστού από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., η δυνατότητα σύνταξης τιμοκαταλόγου με διαφοροποίηση ανά ημέρα και ώρα προσέλευσης ή ανά κατηγορία ελεγχόμενων χρηστών ή κατά κατηγορία οχήματος, ο τρόπος υποβολής του τιμοκαταλόγου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ισχύουν οι διατάξεις της υπ. αριθμ. Φ2/57216/7383/4.10.2002 (ΦΕΚ 1323/Β΄) κοινής απόφασης των ανωτέρω Υπουργών.
  2.  
   Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίοι, εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους, είτε διενεργούν αυτοψίες σε ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας είτε επιθεωρούν τα ήδη λειτουργούντα, προκειμένου να διαπιστώσουν τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εύρυθμη λειτουργία τους, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ’ αποκοπή για κάθε αυτοψία που διενεργείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Κανείς υπάλληλος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από τρεις αυτοψίες μηνιαίως. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την ανωτέρω αποζημίωση βαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄). Η παραπάνω αποζημίωση δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.» ΙΙ. Στο άρθρο 3 του π.δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α΄) αντικαθίσταται η παράγραφος 6 και προστίθεται παράγραφος 7, ως ακολούθως:« .
  4.  
   Ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου, κατά τις παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/ 1999, ΦΕΚ 57/Α΄), όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε Κ.Τ.Ε.Ο. το όχημά του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, πλέον του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόσθετο αυτό τέλος δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και ισούται.
  1. με το πενήντα τοις εκατό (50%)του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
  2. με εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.
  3. με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο, πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
  6.  
   Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα συνοδευτικά των αιτήσεων αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά, όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του υπόψη συστήματος εξετάσεων και τα της έκδοσης και ανανέωσης των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
  7.  
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται
  1. Η αμοιβή των εξεταστικών επιτροπών και επιτηρητών των εξετάσεων που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  2. Η αμοιβή των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασκούν την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των σχολών που παρέχουν την ανωτέρω κατάρτιση.
  3. Το ύψος των εξέταστρων που καταβάλλουν οι ενδια­φερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, που διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα οποία κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄), τον οποίο βαρύνουν και οι αμοιβές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας διάταξης.
  4. Η τιμή διάθεσης, από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των εκδιδόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών βιβλίων και κατά περίπτωση ερωτηματολογίων, σχετικά με την επιμόρφωση και εξέταση των υποψήφιων για την απόκτηση της άδειας οδήγησης οδηγών και την απόκτηση πιστοποιητικών κατάρτισης οδηγών για οδικές μεταφορές, καθώς και των εντύπων των αδειών οδήγησης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  5. Τα έσοδα από τη διάθεση των ανωτέρω αποτελούν έσοδο του αναφερόμενου στην προηγούμενη παράγραφο λογαριασμού και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών της συγγραφής και έκδοσής τους, καθώς επίσης και της συγγραφής και έκδοσης των απαραίτητων εντύπων.
  6. Κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την υλοποίηση του παρόντος διατάγματος.» ΙΙΙ.
  7. Στο άρθρο 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α΄).
Άρθρο 17
1.  
 1. Απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών η μεταφορά έναντι καταβολής άμεσου ή έμμεσου κομίστρου μαθητών – σπουδαστών με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας τους ή επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που έχουν παραχωρηθεί στα παραπάνω πρόσωπα, δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης
 2. Στους παραβάτες της προηγούμενης διάταξης, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, με απόφαση του οικείου νομάρχη.
 3. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αφαιρούνται οριστικά με απόφαση του οικείου νομάρχη.
 4. Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και στα μικτά κλιμάκια ελέγχου του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄).
2.  
  Τα σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όταν τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι οκτώ (8) ετών, από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου ή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας είτε στο εσωτερικό είτε σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και στα σχολικά λεωφορεία που ταξινομήθηκαν με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα κυκλοφορούντα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σχολικά λεωφορεία, τα οποία μέχρι 31.12.2008 συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών, αποσύρονται της κυκλοφορίας.
3.  
  Σε οδηγό επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, που είναι ενταγμένο σε ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί, εφόσον εισπράξει κόμιστρο πέραν του νομίμου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α΄), όπως ισχύει. Εάν στην είσπραξη του κομίστρου, πέραν του νομίμου, έχει συμπράξει αποδεδειγμένα το κέντρο του ραδιοταξί, από όπου λαμβάνονται από τους οδηγούς οι κλήσεις μίσθωσης, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες στον οδηγό του Ε.Δ.Χ. κυρώσεις, επιβάλλονται με απόφαση του οικείου νομάρχη και στο ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί οι παρακάτω κυρώσεις:.
 1. Σύσταση
 2. Σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση άδειας λειτουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έναν (1) μέχρι τρεις (3) μήνες
 3. Για κάθε φορά, πέραν της τρίτης, ανάκληση άδειας λειτουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες
4.  
 1. Στις αρχές του άρθρου 2 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) ανατίθεται ο έλεγχος των παραβάσεων των ελληνικών και αλλοδαπών λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, των αλλοδαπών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και των παραβάσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 12/1998 της 11ης Δεκεμβρίου 1997.
 2. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα για τις παραπάνω παραβάσεις κυμαίνονται από πεντακόσια (500) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
 3. Για την εξασφάλιση καταβολής του διοικητικού προστίμου ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄).
 4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου οχήματος τα είδη των παραβάσεων, οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις, το ύψος του διοικητικού προστίμου για κάθε παράβαση και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
5.  
  Η περίπτωση ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: ΙΙ Η ύπαρξη ταξιμέτρου εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης επιβάλλεται υποχρεωτικά και στα αγοραία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
6.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα και τα υγραεριοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω και τα υβριδικά 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω .
7.  
  Οι παράγραφοι 6α, 6β και 8 του άρθρου 8 τουν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 6 1 Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχουν έδρα τις περιοχές Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων και της Θεσσαλονίκης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχουν έδρα τις πόλεις Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών. 2 Για τις υπόλοιπες περιοχές και πόλεις, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με έδρα, προ της συνένωσης δήμων και κοινοτήτων του ν. 2539/1997, με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους, τα αυτοκίνητα αποσύρονται της κυκλοφορίας, με τη συμπλήρωση είκοσι ενός (21) ετών Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με έδρα, προ της συνένωσης, με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, δεν τίθεται όριο απόσυρσης. 8 Για την αγορά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με συμβολαιογραφική πράξη ή με καταχώριση της συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος, απαιτείται ο αγοραστής να κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης και ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και να προσκομίσει βεβαίωση ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Σ.Α. κατά την ταξινόμηση και τη χορήγηση της νέας άδειας κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
8.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (ΦΕΚ 142/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο οδηγός παντός οχήματος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
9.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνιακού έργου που προβλέπει ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.
10.  
  Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
  Στον προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου, εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της δαπάνης που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, από τη δωρεάν μεταφορά ή με μειωμένο εισιτήριο, των αναπήρων πολέμου και των συνοδών τους, των πολυτέκνων, των μαθητών, των φοιτητών και σπουδαστών. Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων, η κατανομή αυτών σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του καθ’ ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται κάθε έτος, μετά από πρόταση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), αντίστοιχα.
Άρθρο 18
1.  
  Το συνολικής έκτασης 672.269,63 τ.μ. ακίνητο ιδιοκτησίας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Διαβατών του Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης με Α.Κ. 11892, συνορεύει προς βορρά με ασφαλτοστρωμένη οδό που ξεκινά από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και καταλήγει στην εσωτερική περιφερειακή οδό, νότια, ανατολικά και δυτικά συνορεύει με διάφορες ιδιοκτησίες μικρών γεωτεμαχίων και χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως χώρος στρατιωτικών εγκαταστάσεων υπό την επωνυμία «Στρατόπεδο Γκόνου», παραχωρείται κατά χρήση στη θυγατρική εταιρεία «Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε.» του Ο.Σ.Ε. με σκοπό την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91 Α΄/12.4.2005). Αλλότριες χρήσεις, που ήδη υφίστανται νόμιμα σε τμήματα της ως άνω έκτασης, δεν θίγονται από την παρούσα παραχώρηση.
2.  
  Το συνολικής έκτασης 132.858 τ.μ. ακίνητο ιδιοκτησίας Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.), το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Δενδροποτάμου Καλοχωρίου του Νομού Θεσσαλονίκης με Α.Κ. 18/Α, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης – επέκταση της οδού 26ης Οκτωβρίου –συνορεύει προς βορρά με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, προς νότο με τη θάλασσα, ανατολικά με οικόπεδο Ο.Σ.Ε., διάφορες μικρές ιδιοκτησίες και τα Σφαγεία – Βυρσοδεψεία Θεσσαλονίκης και δυτικά με το ρέμα Δενδροποτάμου, και χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως χώρος στρατιωτικών εγκαταστάσεων υπό την επωνυμία «Στρατόπεδο Κακιούση», παραχωρείται κατά χρήση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την εξυπηρέτηση στρατιωτικών σκοπών.
Άρθρο 19
1.  
  Το άρθρο 2 του ν.1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 2
  1.  
   Άρθρο 2Έδρα
  2.  
   Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά έδρας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, με απόφαση του οικείου ή των οικείων νομαρχών στις παρακάτω περιπτώσεις
  1. με αμοιβαία αλλαγή των εδρών,
  2. εντός άλλου νομού με μικρότερο πληθυσμό κατά την τελευταία εκάστοτε γενική απογραφή,
  3. σε άλλο νομό, εφόσον στη νέα έδρα δεν εδρεύει φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, και
  4. σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές.
2.  
  Το άρθρο 3 του ν.1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α΄), την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α΄), την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2801/ 2000 (ΦΕΚ 46/Α΄) και την παράγραφο 1α του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 3
  1.  
   Έργο Τα κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου τιθέμενα σε κυκλοφορία φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης ως και τα σε αντικατάσταση αυτών τιθέμενα σε κυκλοφορία της ίδιας κατηγορίας αυτοκίνητα επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορές με κόμιστρο.1Από οποιοδήποτε προς οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του νομού, στον οποίο βρίσκεται η διοικητική μονάδα της έδρας τους. 2Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα. Ως όμοροι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται.
  2.  
   Για την περίπτωση των νησιών, οι νομοί με τους οποίους αυτά συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκώς, καθώς και τα νησιά με τα οποία συνδέονται ακτοπλοϊκώς.
  3.  
   Οι νομοί Πιερίας και Θεσσαλονίκης μεταξύ τους.
  5.  
   Οι νομοί Αττικής και Ευβοίας μεταξύ τους.
  1. Οικοσκευών από οποιοδήποτε σημείο, ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο της χώρας, χωρίς φορτίο επιστροφής.
3.  
  Το άρθρο 4 του ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α΄), καταργείται.
4.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του ν.1073/ 1980, όπως η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α΄), την παράγραφο 14 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α΄) και την παράγραφο 3 του άρθρου 44 τουν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας των κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος τιθέμενων σε κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης επιτρέπεται ως εξής Α. Δια πράξεως εν ζωή σε οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, επαγγελματίες αυτοκινητιστές ή επαγγελματίες οδηγούς Β. Λόγω κληρονομίας ή δωρεάς αιτία θανάτου, στα πρόσωπα που δικαιούνται σύμφωνα με τις περί κληρονομικής διαδοχής διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή στους αιτία θανάτου δωρεοδόχους. 2 Νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ρυθμίζουν θέματα μεταβιβάσεων (εν ζωή ή αιτία θανάτου) και άλλα ζητήματα φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ισχύουν και για τα νομαρχιακά Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα του παρόντος εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του.
5.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.1073/1980 καταργείται.
6.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α΄) προστίθενται εδάφια α΄ έως γ΄ ως εξής: 1 Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμα σε μεταφορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233/Α΄), καθώς και σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τη μεταφορά αίματος - πλάσματος ή και βιολογικού υλικού, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις (μεταφορικές ή μη) έχουν συνάψει συμβάσεις με δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα για μεταφορά αίματος, πλάσματος ή βιολογικού υλικού. 2 Για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απαιτείται η υποβολή εκτός της σύμβασης με το νοσηλευτικό ίδρυμα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της καταλληλότητας του οχήματος για τη διενέργεια της υπόψη μεταφοράς. 3 Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών αναγράφεται ως έργο η μεταφορά αποκλειστικά αίματος, πλάσματος ή/και βιολογικού υλικού, καθώς και η διάρκεια ισχύος της άδειας ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης Η άδεια κυκλοφορίας δύναται να ανανεωθεί σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ή σύναψης νέας Η διενέργεια μεταφορών με τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των επιχειρήσεων αυτών γίνεται με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η μορφή, ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των ειδικών σχολών επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.), τα προσόντα διδασκόντων και διδασκομένων σε αυτές, ο τρόπος και ο χρόνος των εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, καθώς και κάθε άλλη σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων λεπτομέρεια.
8.  
  Θεσπίζεται Βιβλίο Ενδομεταφορών ως μέτρο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3118/1993 «για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε ένα κράτος-μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε αυτό». Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το περιεχόμενο, η μορφή και οι όροι χρήσης του βιβλίου αυτού.
9.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης σε οδηγό με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης από τον ιδιοκτήτη στον οδηγό ή από τον οδηγό στον ιδιοκτήτη.
Άρθρο 20
1.  
  Η προσωρινή άδεια λειτουργίας για τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, έλαβαν άδεια ορισμένου χρόνου με βάση τις διατάξεις του π.δ. 224/1997 (ΦΕΚ 169/Α΄) και κατέθεσαν δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 160/2005 (ΦΕΚ 215/Α΄), δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31.12.2009. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η μετεγκατάστασή του σε άλλη θέση ή η οποιαδήποτε μεταβίβαση της αδείας του και πρέπει να πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.
2.  
  Εντός του περιγράμματος λειτουργούντος πρατηρίου υγραερίου ή μεικτού πρατηρίου (υγραερίου, βενζίνης, πετρελαίου) επιτρέπεται η εγκατάσταση διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου CΝG για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων χρήσης του CΝG για την κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και του λοιπού απαιτούμενου σχετικού εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από τοπ.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α΄), καθώς και οι όροι και προϋ­ποθέσεις που τίθενται με την υπ. αριθ. Οικ. 5063/184/ 2000 (ΦΕΚ 155/Β΄) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3.  
  Τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 1 Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, ανάφλεξης, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και ελαστικών και της ζυγοστάθμισης και ευθυγράμμισης αυτών και της εξαγωγής και επανατοποθέτησης αερόσακων αεροθαλάμων), πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, καθώς και πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air cοnditiοn, climatair κ.λπ.) και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπως και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών. 2 Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών, των πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air cοnditiοn, climatair κ.λπ.) και γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών.
4.  
  Οι άδειες λειτουργίας συνεργείου επιθεώρησης, συντήρησης, συναρμολόγησης νέων οχημάτων, ελαφριάς και βαριάς επισκευής, ηλεκτροκίνητων (συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα) και μηχανοκίνητων οχημάτων σταθερής τροχιάς (οχημάτων τραμ), τα οποία κινούνται πάνω σε τροχιόδρομο με σιδηροτροχιές, χορηγούνται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι άδειες αυτές ισχύουν για όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα από τα οποία αποτελούνται τα οχήματα σταθερής τροχιάς, όλα τα συστήματα του τροχιοδρόμου για την κίνηση και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σταθερής τροχιάς, καθώς και το βοηθητικό μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την κίνηση των οχημάτων στις θέσεις εργασίας του συνεργείου. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 21
1.  
  Στο άρθρο 2 του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι ιστ΄ έως ιθ΄ ως εξής: 1 Την κάλυψη των δαπανών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2 Τη μεταφορά πίστωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος για τη μισθοδοσία υπαλλήλων που διατίθενται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις ανάγκες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου που προγραμματίζει τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) του Νομού Αττικής. 3 Τη μεταφορά πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδικός φορέας Ελληνική Αστυνομία) για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια των αναγκαίων για την εκτύπωση των αδειών οδήγησης εντύπων και τη διακίνηση αυτών από και προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 4 Την αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη συμμετοχή τους 5 σε εξετάσεις που διενεργούνται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, 6 σε επιθεωρήσεις που διενεργούνται στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και στους φορείς Ελέγχου Α.D.R.
2.  
  Επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος για παροχή από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής (Δ.Ο.Π.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στοιχείων οχημάτων, αδειών οδήγησης και κάθε άλλου στοιχείου από αυτά που τηρούνται στα αρχεία της Διεύθυνσης, αλλά και την επεξεργασμένη στατιστική πληροφόρηση προς τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται το ύψος του ως άνω επιβαλλόμενου ανταποδοτικού τέλους, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου.
Άρθρο 22
1.  
  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α΄), εκτός των άλλων δικαιολογητικών, συνυποβάλλουν παράβολο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο.
2.  
  Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 (ΦΕΚ 192/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αποσπάσεις του προσωπικού των συνδεδεμένων με τον ΟΣΕ επιχειρήσεων προς τον ΟΣΕ, καθώς και αποσπάσεις προσωπικού από μία συνδεδεμένη επιχείρηση σε άλλη, πραγματοποιούνται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των επιχειρήσεων.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιούνται και αναπροσαρμόζονται τα καταστατικά των ΗΛΠΑΠ και ΗΣΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄).
4.  
  Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής: Σε περίπτωση που άλλοι φορείς ή οργανισμοί στις καθοριζόμενες από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινω­νιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) στάσεις και αφετηρίες εγκαθιστούν στέγαστρα, εκτός της αναφερόμενης ως άνω έγκρισης του τύπου, της μορφής και της διάταξης αυτών απαιτείται επιπλέον προηγούμενη άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΣΑ Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω στοιχείων από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο απαιτείται νέα έγκριση από τον ΟΑΣΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Άρθρο 23 "Ευρυζωνικά Δίκτυα και άλλες διατάξεις"
1.  
  Προστίθεται νέο άρθρο 69 Α στο ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄), το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 69Α 1 Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις περιφέρειες της Ελλάδας - Ανάπτυξη υποδομών», που χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» ή το ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄), έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, επί, υπέρ ή κάτω από χώρους, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι. 2 Οι Δημόσιες Αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακολουθούν διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της ταχείας και άμεσης εξυπηρέτησης των διοικούμενων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας επενδύσεων για τη δημιουργία δικτυακής υποδομής. 3 Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, όλες οι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δημόσιες αρχές υποχρεούνται α) να ενημερώσουν την Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και μελέτες, β) να καθορίσουν την αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών και γ) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων σχετικά με το αντικείμενο, που τους ανατίθεται Ανάλογη υποχρέωση έχουν οι ανωτέρω δημόσιες αρχές κάθε φορά που τα στοιχεία αυτά μεταβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο Μετά τη λήψη των άνω στοιχείων, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να τα δημοσιεύει σε ειδική ιστοσελίδα. 4 Σε περίπτωση που οι υπόχρεες κατά την προηγούμενη παράγραφο δημόσιες αρχές δεν έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, δεν δύνανται να αντιτάξουν, στους δικαιούμενους κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ελλείψεις ως προς την υποβαλλόμενη αίτηση για παροχή δικαιωμάτων διέλευσης. 5 Η αρμόδια Αρχή, ενώπιον της οποίας έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από πάροχο δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρεούται να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης ή άλλως να απαντά αιτιολογημένα επί της υποβληθείσας αίτησης στον ενδιαφερόμενο, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω Αρχή δεν ενημερώσει τον αιτούντα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της αίτησης ότι τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, τεκμαίρεται ότι η αίτηση έχει υποβληθεί προσηκόντως Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης επί, υπέρ ή κάτω από χώρους που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Γ.Ε.ΕΘ.Α. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης επί, υπέρ ή κάτω από αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (άρθρο 10 παράγραφος 4 του ν. 3028/2002, ΦΕΚ 153/Α΄). 6 Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης, η άδεια πρόσβασης ή διέλευσης τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτοδικαίως Στην περίπτωση αυτή, το επίσημο αντίγραφο της αίτησης, συνοδευόμενο από εξώδικη δήλωση που θα κοινοποιεί ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην αρμόδια δημόσια αρχή, σχετικά με την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και η υπεύθυνη δήλωσή του περί του γεγονότος αυτού, επέχουν θέση άδειας πρόσβασης διέλευσης, η οποία θεωρείται ακολούθως από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές Αντίγραφα των εγγράφων αυτών τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας και των αρχαιολογικών τόπων Κατά των αποφάσεων των δημόσιων αρχών σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και τη θέσπιση περιορισμών και όρων, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 7 Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν, μετά από τη λήψη της αίτησης για τη διεξαγωγή εργασιών εκσκαφής, να ενημερώνουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσδιορίζοντας τα συγκεκριμένα σημεία εντός του χώρου αρμοδιότητάς τους, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες εκσκαφής Η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση οφείλει να προβαίνει αμέσως σε δημοσίευση του εγγράφου της αρμόδιας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, εντός του καταστήματος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς, οι οποίοι, εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, οφείλουν να γνωστοποιούν αυτό στις αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσίευση Κανένας φορέας από τους ανωτέρω δεν μπορεί να προβεί σε εργασίες εκσκαφής στις ίδιες περιοχές του συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας εντός του συγκεκριμένου εξαμήνου εφόσον δεν προβαίνει στην ανωτέρω δήλωση εγκαίρως Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης προβαίνει σε ρύθμιση της διαδικασίας κατά τρόπο διαφανή Οι προθεσμίες του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση σε κάθε αρμόδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 8 Η αρχική έγκριση η οποία χορηγείται στον εκάστοτε δικαιούμενο φορέα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης της αρμόδιας αρχής. 9 Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πέραν της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (παράγραφος 12 του άρθρου 69 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄), απαλλάσσεται και από την καταβολή οποιουδήποτε άλλου τέλους. 10 Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση αυτού, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων, άλλως υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας. 11 Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 71 του ν. 3431/2006 δεν αποτελεί προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 12 Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν περιορίζει τη δυνατότητα των, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούχων να ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3431/2006.
Άρθρο 24
1.  
  Η παρ. 2 (ιβ) του άρθρου 4 του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση.
2.  
  Το εδάφιο λβ΄ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται εξής:«
 1. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3431/2006.
 2. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.».
3.  
  Το εδάφιο λζ΄ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφασή της να συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τα θέματα των αρμοδιοτήτων της Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ. που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων.
Άρθρο 25 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: α) Η παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄). β) Το άρθρο 2 του ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α΄), το άρθρο 3 του ν. 1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α΄), την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α΄), την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α΄) και την παρ. 1α του άρθρου 20 του ν. 3185/ 2003 (ΦΕΚ 229/Α΄) και το άρθρο 4 του ν. 1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995. γ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος νόμου ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν. δ) Η παρ. 1Β του άρθρου 13 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α΄). ε) Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α΄).
Άρθρο 26
1.  
  Οφειλές του Κοινού ταμείου Εισπράξεων Αστικών Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.) Πατρών που προέρχονται από δάνεια που του έχουν χορηγηθεί μέχρι 30.4.1992 με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξαρτήτως αν έχουν βεβαιωθεί ή όχι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διαγράφονται σε βάρος του Δημοσίου. Η διαγραφή θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή αυτή αποτελεί η προσκόμιση, από το ενδιαφερόμενο Κ.Τ.Ε.Λ., βεβαίωσης του αρμόδιου δικαστηρίου, από την οποία να προκύπτει ότι το Κ.Τ.Ε.Λ. παραιτείται δια παντός από τυχόν ασκηθείσες αγωγές κατά του Δημοσίου, καθώς επίσης και από το δικαίωμα διεκδίκησης κατά του Δημοσίου απαιτήσεων μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Άρθρο 27
1.  
  Οι δαπάνες για τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2004/49/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων» βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες καλύπτουν τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, της εκπαίδευσης και εξέτασης των Διερευνητών και της κατ’ αποκοπή αμοιβής τους στη διερεύνηση ατυχημάτων, το κόστος κάλυψης εξόδων μετακίνησης των παραπάνω προσώπων και το κόστος αμοιβής τεχνικών συμβούλων. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές και δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου κατά περίπτωση.
2.  
  Οι Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και ο Διαχειριστής Υποδομής που κάθε φορά υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση (ή ανανέωση κ.λπ.) Πιστοποιητικού Ασφάλειας και για Έγκριση Ασφάλειας αντίστοιχα, από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων», συνυποβάλλουν παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
3.  
  Η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, στις περιπτώσεις παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται με το Προεδρικό διάταγμα για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/49/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων», επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στον Διαχειριστή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις. Η ανωτέρω Αρχή επιβάλλει επίσης διοικητικές κυρώσεις στον Διαχειριστή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις μετά από σχετική έκθεση της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων. Οι διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:.
 1. προειδοποίηση για τη μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος ή τη μη θέσπιση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας για τη μη εκπλήρωση των απαιτήσεων του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/49/Ε.Κ. από τον Διαχειριστή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις,.
 2. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών προς τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, και.
 3. σε περίπτωση υποτροπής το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και ανακαλείται για έναν (1) έως τρεις (3) μήνες το Πιστοποιητικό Ασφάλειας ή η Έγκριση Ασφάλειας που έχει χορηγηθεί στις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και στον Διαχειριστή της Υποδομής αντίστοιχα.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι παραβάσεις και οι κυρώσεις, που αυτές επισύρουν τελούμενες μεμονωμένα ή κατά συρροή.
 5. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 28
1.  
  Στα μέλη των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.) του π.δ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ 15/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 155/1996 (ΦΕΚ 115/Α΄), παρέχεται για την ιατρική εξέταση αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, ίση με το τριπλάσιο που ισχύει κάθε φορά, ως κατώτατο όριο αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης στο ιατρείο, των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών. Οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.) συνεδριάζουν, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με την παρουσία όλων των μελών και του Γραμματέα και μπορούν να πραγματοποιούν, οι μεν των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης μέχρι έξι (6) συνεδριάσεις μηνιαίως, οι δε των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι τρεις (3). Οι αποφάσεις των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.) διατυπώνονται σε χωριστό πρακτικό για κάθε εξεταζόμενο, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη και τον Γραμματέα.
Άρθρο 29 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-02-23 Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/40
2008-10-23 Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ενσωματώνονται οι κοινωνικές διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.
Προσθήκη
A/2008/216
2011-02-17 Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Επιβάλλονται υπέρ της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων ανταποδοτικά τέλη συντονισμού και προγραμματισμού πτήσεων (ΤΣΠΠ) στους φορείς διαχείρισης των συντονισμένων και με ευκολίες προγραμματισμού ελληνικών αερολιμένων, καθώς και στους αερομεταφορείς, κατά την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί στο άρθρο 2 του Κανονισμού 95/93 ΕΚ (L 14/1), όπως ισχύει, για κάθε προγραμματισμένη απογείωση και προσγείωση αεροσκάφους.
τέλη – Πόροι και οικονομική διαχείριση της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων
Το ύψος του ΤΣΠΠ προσδιορίζεται από τις δαπάνες λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών συντονισμού και προγραμματισμού των πτήσεων της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων και είναι ανάλογο της υπηρεσίας που παρέχει ανά κατηγορία αερολιμένα σε κάθε χρήστη, ως ακολούθως.
 • Για τις υπηρεσίες συντονισμού και κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slοt) της Αρχής στους συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, τέλος ποσού 1,60 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και ποσού 1,60 ευρώ ανά αερομεταφορέα.
 • Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους, με ευκολίες προγραμματισμού, ελληνικούς αερολιμένες, όπως εκάστοτε ισχύουν και στους αερομεταφορείς, τέλος ποσού 1,10 ευρώ ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα και ποσού 1,10 ευρώ ανά αερομεταφορέα.
 • Η επιβολή των ανωτέρω τελών αφορά στις παραχθείσες από την Αρχή υπηρεσίες από την 1.7.2010 και εντεύθεν.
 • Για τις πτήσεις στις άγονες αεροπορικές γραμμές δεν επιβάλλονται τα τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Αρχής, αναπροσαρμόζεται το ύψος των τελών που ορίζονται στην παράγραφο 1.
  Τα ανταποδοτικά τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1 εισπράττονται από την Αρχή με μέριμνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ως εξής.Η Αρχή γνωστοποιεί στην ΥΠΑ το συνολικό ποσό οφειλής και τα στοιχεία κάθε υπόχρεου αερομεταφορέα και φορέα διαχείρισης αερολιμένα με βάση τις προγραμματισμένες αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών.
  Για το συνολικό ποσό που οφείλεται κάθε τρίμηνο, η ΥΠΑ εκδίδει στο όνομα του υπόχρεου χρήστη εντολή πληρωμής και την αποστέλλει σε αυτόν προς πληρωμή.
  Τα εισπραττόμενα τέλη κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στην παράγραφο 6.
  Αν δεν καταβληθούν ή καταβληθούν εκπροθέσμως ή πλημμελώς τα ανταποδοτικά τέλη, η ΥΠΑ επιβάλλει, αφού ενημερωθεί από την Αρχή, τα πρόσθετα τέλη, που προβλέπονται από τα άρθρα 1 και 3 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόσθεσμων οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξή τους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
  Με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης του τέλους.
  Πόροι της Αρχής είναι οι εξής
 • Τα ανταποδοτικά τέλη που ορίζονται στην παράγραφο 1.
 • Πόροι που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Τα ανταποδοτικά τέλη, καθώς και κάθε είδους πόροι της Αρχής εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της που εκδίδεται βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄).
  Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής προκύπτει στο τέλος κάθε διετίας θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα), ποσοστό έως ογδόντα τοις εκατό (80%) του αποτελέσματος αυτού, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως έσοδο.
  Για την εν γένει οικονομική διαχείριση της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν.δ. 496/1974, ΦΕΚ 153 Α΄) και για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος ισχύει το εφαρμοζόμενο για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κλαδικό λογιστικό σχέδιο (π.δ. 205/1998, ΦΕΚ 163 Α΄).
  Ο προϋπολογισμός και απολογισμός της Αρχής εγκρίνονται και από τον Υπουργό Οικονομικών.
  Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από ορκωτό ελεγκτή.
  Η Αρχή υπόκειται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Ο προληπτικός έλεγχος άρχεται μετά την παρέλευση τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η Αρχή επιτρέπεται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην ανάθεση μελετών, έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών.
  Με απόφαση της Αρχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προς έκδοση, βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α΄), Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, καθορίζονται οι αμοιβές τρίτων για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, βάσει των κριτηρίων και ρυθμίσεων του ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) περί «Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ανώτατο ύψος αυτών.
  Αντικατάσταση
  A/2011/18
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/5063/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/5063_184 2000
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Φ2/57216/7383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Φ2_57216_7383 2002
  ΝΟΜΟΣ 1953/2367 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2367 1953
  ΝΟΜΟΣ 1980/1073 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1073 1980
  ΝΟΜΟΣ 1983/1350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1350 1983
  ΝΟΜΟΣ 1984/1437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1437 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/3821 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/3821 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1990/1903 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1903 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
  ΝΟΜΟΣ 1993/95 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/95 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2231 1994
  Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
  Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
  ΝΟΜΟΣ 1997/2523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2523 1997
  Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. 1998/2669 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
  Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
  Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
  Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
  Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
  Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις. 2003/3109 2003
  Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
  Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
  Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις. 2004/3245 2004
  ΝΟΜΟΣ 2005/3316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3316 2005
  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
  Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2006/3431 2006
  Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
  ΝΟΜΟΣ 2007/3534 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3534 2007
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/638 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/674 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/595 1984
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1994/355 1994
  Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης. 1995/19 1995
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α 15). 1996/155 1996
  Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και τη[...]" 1997/224 1997
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/205 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/205 1998
  Τροποποίηση του Π.Δ. 595/1984 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GΡL (LΡG) (Α 218). 1998/269 1998
  Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων[...]" 2001/346 2001
  Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορ[...]" 2005/160 2005
  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, τις άδειες σε σιδηροδρομικές[...]" 2005/41 2005
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/465 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/465 1970
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 2012/1_18.12.2012 2012
  Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
  Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
  Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
  Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
  Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. 2014/4233 2014
  Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018
  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδ[...]" 2007/160 2007
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 2[...]" 2012/51 2012
  Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2014/64 2014