Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας Συνόρων της Αλβανίας με σκοπό την αποτελεσματική αστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου των δύο χωρών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας Συνόρων της Αλβανίας με σκοπό την αποτελεσματική αστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου των δύο χωρών, που υπογράφηκε στα Τίρανα, στις 19 Δεκεμβρίου 2005, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Αλβανικής Δημοκρατίας, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «Συμβαλλόμενα Μέρη». ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την ενίσχυση των Διμερών επαφών και την ενδυνάμωση της Αστυνομικής συνεργασίας των αρμοδίων για την θαλάσσια επιτήρηση Μεθοριακών Αστυνομικών Αρχών. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩΝΤΑΣ την σημασία της Αστυνομικής Συνεργασίας των Μεθοριακών Αστυνομικών Αρχών, για την εξασφάλιση της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας, ΑΠΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ στον περιορισμό του διασυνοριακού εγκλήματος και στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και διάπραξης οποιασδήποτε μορφής οργανωμένου εγκλήματος στις θαλάσσιες περιοχές των δύο Χωρών. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: (α) το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, σχετικά με την εκτέλεση κοινών περιπολιών από την Αστυνομία Συνόρων της Ακτοφυλακής της Αλβανίας και το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα (ν. 2629/1998 ΦΕΚ 154 Α/1998), και (β) τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των κοινών Ελληνο-Αλβανικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα Τίρανα την 24.8.2004 και την 16.12.2004 καθώς επίσης και στην Κέρκυρα την 24.9.2004. Στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος Πρωτοκόλλου τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν υπόψη τους την σύσταση και την λειτουργία του Ανατολικού Κέντρου Θαλασσίων Συνόρων (Ε.S.Β.C.) τις δράσεις του, καθώς και τις συγχρηματοδοτήσεις αυτών των Δράσεων από τα Προγράμματα της Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ. Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στο πλαίσιο της εθνικής τους Νομοθεσίας, θα ενισχύσουν την συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων για την επιτήρηση των θαλασσίων περιοχών τους Μεθοριακών Αρχών, με σκοπό την πρόληψη απειλών και εγκληματικών ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη και ασφάλεια στις θαλάσσιες περιοχές των δύο Χωρών. Άρθρο 2 Αρμόδιες Αρχές για την υλοποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου θα είναι: ? Για το Ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας: Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας. ? Για το Υπουργείο Εσωτερικών της Αλβανίας: Η Διεύθυνση Συνόρων και Μετανάστευσης. Σε τοπικό επίπεδο: Η Αστυνομική Αρχή των Αγίων Σαράντα. Η Αστυνομική Αρχή της Αυλώνας. Άρθρο 31.Η συνεργασία μεταξύ των συναρμοδίων Αρχών των συμβαλλομένων Μερών, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και θα περιλαμβάνει: 1)Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, η γνώση των οποίων θα συμβάλλει στην πρόληψη απειλών, καθώς και στον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών στις θαλάσσιες περιοχές μεταξύ των δύο Χωρών. 2)Ανταλλαγή Υπηρεσιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την πρόληψη οργανωμένου εγκλήματος που διενεργείται δια θαλάσσης. 3)Αναζήτηση προσώπων και αντικειμένων. Ταυτοποιήσεις - αναζητήσεις πτωμάτων άγνωστης ταυτότητας. 2.Οι συναρμόδιες Αρχές των συμβαλλομένων Μερών θα μεριμνούν για την αμοιβαία υποστήριξη κατόπιν αιτήματος. 3.Οι συναρμόδιες Αρχές ενός εκάστου των Μερών, στο πλαίσιο της ισχύουσας Εθνικής τους νομοθεσίας, θα διαβιβάζουν τις πληροφορίες της παραγράφου 1(α), (β), (γ), στην αντίστοιχη Αρχή των Συμβαλλομένων Μερών χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος από αυτή, εάν η πληροφορία είναι σημαντικής σπουδαιότητας για το έτερο των συμβαλλομένων Μερών για την πρόληψη καθώς και τον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργασθούν ειδικά όταν η εγκληματική ενέργεια σχεδιάζεται ή διαπράττεται στη θαλάσσια μεθόριο ενός εκ των Συμβαλλομένων Μερών και υπάρχουν στοιχεία ότι πρόκειται να επεκταθεί και στο έδαφος του Ετέρου εκ των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 4 Στο πλαίσιο της συνεργασίας του άρθρου 3, παρ. (α) του παρόντος, οι συναρμόδιες Αρχές των συμβαλλόμενων Μερών, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες επί των μεθόδων διάπραξης και των οδών του οργανωμένου εγκλήματος ή και πληροφορίες για την υποστήριξη ελέγχων επί διαβατηρίων και θεωρήσεων και θα ανταλλάσσουν δείγματα διαβατηρίων και θεωρήσεων. Άρθρο 5 Στο πλαίσιο της συνεργασίας του άρθρου 3, παρ. (α), οι συναρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για πρόσωπα που εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, διαδρομές, μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται, μεθόδους ενεργείας οργανώσεων διακινητών, μεθόδους παράνομης διακίνησης, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αναφέρεται σε τέτοιου είδους αδικήματα και συντελεί στον εντοπισμό τους. Άρθρο 6 Η αμοιβαία ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων μεταξύ των αρμοδίων Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών θα πραγματοποιείται με την τήρηση των όρων που ορίζονται από την αποοτέλλουσα Αρχή και με τους παρακάτω φόρους που αφορούν την αυτόματη και μη αυτόματη επεξεργασία δεδομένων. 1.Τα αποσταλέντα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται χωρίς την εξουσιοδότηση των Αρχών που τα διαβιβάζουν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που έχουν αποσταλεί. 2.Κατόπιν αιτήματος της αποοτέλλουσας Αρχής, η αντίστοιχη Αρχή που λαμβάνει τα δεδομένα θα πρέπει να δώσει πληροφορίες για την χρήση τους 3.Η αποστέλλουσα Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα διαβιβασθέντα δεδομένα είναι σωστά και επαρκή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ανακριβή δεδομένα έχουν αποσταλεί ή ότι έχουν διαβιβασθεί δεδομένα που δεν έπρεπε να έχουν διαβιβασθεί, η λαμβάνουσα Αρχή θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα για την καταστροφή τους ή την διόρθωσή τους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος. 4.Τα αποσταλέντα δεδομένα θα πρέπει να καταστραφούν ή να διορθωθούν όταν: 1)βεβαιωθεί ότι έχουν διαβιβασθεί ανακριβή δεδομένα. 2)Η αποοτέλλουσα Αρχή επισημάνει ότι τα εν λόγω δεδομένα έχουν διαβιβασθεί παράνομα και 3)Τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που έχουν αποσταλεί, εκτός εάν υπάρχει ειδική εξουσιοδότηση ότι τα αποσταλέντα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς επίσης. 5.Εάν η Αρχή που έλαβε τα δεδομένα έχει λόγους να θεωρεί ότι δεν είναι ακριβή και πρέπει να καταστραφούν, έχει υποχρέωση να επισημαίνει τούτο στην Αρχή που τα διαβίβασε, 6.Η λαμβάνουσα Αρχή έχει καθήκον για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων κατά μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, μεταβολής ή κυκλοφορίας. 7.Η αποστέλλουσα και η λαμβάνουσα Αρχή έχουν καθήκον να καταχωρούν όλες τις περιπτώσεις αποσταλέντων και διαβιβασθέντων δεδομένων και να καταχωρούν τις αναφορές. 8.Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφόρηση για τα δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, καθώς επίσης έχουν το δικαίωμα για την διόρθωση ή την καταστροφή των δεδομένων της παραγράφου 4 του παρόντος ή και για τον έλεγχο αυτών των δεδομένων. Σε περίπτωση αιτήσεως ενδιαφερομένου για την πρόσβαση, διόρθωση ή την καταστροφή προσωπικών δεδομένων, η κατέχουσα αυτά Αρχή λαμβάνει υπόψη της και την γνώμη της Αρχής που τα διαβίβασε. Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν διαβαθμισμένες πληροφορίες μετά τη σύναψη Συμφωνίας για αμοιβαία ανταλλαγή και προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 8 Οι αρμόδιες Αρχές των συμβαλλομένων Μερών μπορούν εφόσον είναι απαραίτητο, να πραγματοποιούν συναντήσεις προκειμένου να συζητήσουν τα Μέτρα για την υλοποίηση αυτού του Πρωτοκόλλου. Άρθρο 91.Σε περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρεί ότι η υλοποίηση ενός αιτήματος ή άλλης μορφής συνεργασία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία ή την ασφάλεια του Κρότους ή να απειλήσει κάποια υλικά συμφέροντα, ή να παραβιάσει Εθνικές Αργίες, μπορεί εν όλω ή εν μέρει να αρνηθεί την συνεργασία. 2.Τα συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνονται άμεσα για την περίπτωση μερικής ή ολικής αρνήσεως αιτήματος συνεργασίας. Άρθρο 101.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν ένα Κοινό Συντονιστικό Όργανο για να υλοποιήσουν την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τα συμβαλλόμενα Μέρη θα πληροφορούν το ένα το άλλο απευθείας για τα Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υλοποίηση και τις λοιπές διευθετήσεις αυτού του Πρωτοκόλλου. Η Κοινή Αποστολή θα αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον εκπροσώπους των αρμοδίων Αρχών ενός εκάστου των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση συναντήσεων, εάν κρίνει τούτο απαραίτητο. Η Κοινή Αποστολή θα πραγματοποιεί τις συναντήσεις εναλλακτικά, μία ή δύο φορές τον μήνα, στην Αλβανία (Άγιοι Σαράντα - Αυλώνα) και στην Ελλάδα (Κέρκυρα).Επίσης θα συνέρχεται και σε έκτακτες περιπτώσεις όπου απαιτείται. Άρθρο 11 Οι Αρχές του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών που απορρέουν από άλλες Διμερείς ή Πολυμερείς Συμφωνίες, στις οποίες τα Κράτη υπόκεινται. Άρθρο 121.Κάθε διαφωνία (διαφορά) που αφορά στην ερμηνεία ή την υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου θα διευθετείται μέσω της οδού των απευθείας διαπραγματεύσεων μέσω των αρμοδίων Αρχών των συμβαλλομένων Μερών. 2.Εάν μια διαφωνία (διαφορά) δεν επιλυθεί μέσω της διαπραγματευτικής οδού, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, θα διευθετείται μέσω της Διπλωματικής οδού. Άρθρο 131.Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία της λήψεως της δεύτερης έγγραφης ανακοίνωσης, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη πληροφορούν το ένα το άλλο ότι έχουν ολοκληρώσει τις νόμιμες εσωτερικές διαδικασίες για να τεθεί σε ισχύ. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με αμοιβαία γραπτή Συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών. 3.Τροποποιήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 1. 4.Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να καταγγείλει το Πρωτόκολλο με έγγραφη ανακοίνωση έξι μήνες πριν την λήξη του. 5.Κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να καταγγείλει την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου ή κάποιων εκ των όρων του εάν συντρέχουν λόγοι Εθνικής Ασφαλείας ή άλλου Δημοσίου συμφέροντος. Το έτερο Μέρος των Συμβαλλομένων ενημερώνεται άμεσα. Άρθρο 14 Το παρόν Πρωτόκολλο συνάπτεται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών και η ισχύς του επεκτείνεται αυτομάτως για τα επόμενα δύο έτη, εάν κανένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ανακοινώσει την πρόθεση του για την διακοπή του έξι μήνες πριν την λήξη του. Έγινε την 19.12.2005 στα Τίρανα σε δύο πρωτότυπα καθένα στην Αλβανική - Ελληνική και Αγγλική. Έκαστο κείμενο θεωρείται εξίσου αυθεντικό. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία των όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου κατισχύει το κείμενο της Αγγλικής. ΡRΟΤΟCΟLΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΜΕRCΑΝΤΙLΕ ΜΑRΙΝΕ ΟFΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΑΝDΤΗΕ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF ΙΝΤΕRΙΟR ΟFΤΗΕ RΕΡUΒLΙC ΟF ΑLΒΑΝΙΑ FΟR ΤΗΕ CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΒΕΤWΕΕΝΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC CΟΑSΤ GUΑRD ΑΝDΤΗΕ ΑLΒΑΝΙΑΝ ΒΟRDΕR ΡΟLΙCΕ FΟR ΤΗΕ ΕFFΕCΤΙVΕ SUΡΕRVΙSΙΟΝ ΟF ΤΗΕ SΕΑ ΑRΕΑS ΒΕΤWΕΕΝ ΒΟΤΗ CΟUΝΤRΙΕS
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία