Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και το Πρωτόκολλο Εφαρμογής αυτής, που υπογράφηκαν στην Αθήνα, στις 9 Φεβρουαρίου 2006, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης (εφεξής αναφερόμενα ως «Μέρη») επιθυμώντας να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών, για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας τους που διέπει τη μετακίνηση ατόμων, σεβόμενες τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που προβλέπουν οι εθνικές τους νομοθεσίες, σεβόμενες τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών που υπογράφηκε στην Ρώμη, στις 4 Νοεμβρίου 1950, λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο συμφέρον τους στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης ενεργώντας με πνεύμα αμοιβαιότητας, συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ(1) Κάθε Μέρος, κατόπιν αιτήματος του άλλου Μέρους, χωρίς άλλες διατυπώσεις, πέραν αυτών που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, θα επαναδέχεται στο έδαφος του Κράτους του άτομα τα οποία διαμένουν στο έδαφος του αιτούντος Μέρους και δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια εισόδου ή παραμονής, υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί ή μπορεί να τεκμαρθεί βάσιμα ότι τα άτομα είναι υπήκοοι του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα (2) Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, μετά τη λήψη του αιτήματος του αιτούντος Μέρους, θα εκδίδει τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χρειάζονται για την επανεισδοχή του εν λόγω ατόμου, χωρίς καθυστέρηση. (3) Το αιτούν Μέρος θα επαναδέχεται το εν λόγω άτομο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν το άτομο αυτό είχε εγκαταλείψει το έδαφος του Κράτους του αιτούντος Μέρους, εφ’ όσον μεταγενέστεροι έλεγχοι απέδειξαν ότι αυτός/αυτή δεν είχε την υπηκοότητα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Άρθρο 2 ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(1) Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος Μέρους, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θα επαναδέχεται, χωρίς άλλες διατυπώσεις, τους υπηκόους τρίτης χώρας οι οποίοι, σύμφωνα με την νομοθεσία του αιτούντος Μέρους, δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια εισόδου ή παραμονής, εφ’ όσον μπορεί να αποδειχθεί ή βάσιμα να τεκμαρθεί ότι τα άτομα αυτά εισήλθαν κατ’ ευθείαν στο έδαφος του άλλου Μέρους από το έδαφος του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. (2) Εφ’όσον ένας υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει εισέλθει στο έδαφος του Κράτους του αιτούντος Μέρους, δεν πληροί τους ισχύοντες όρους εισόδου ή παραμονής και εφ’όσον το άτομο αυτό κατέχει ισχύουσα βίζα ή ισχύουσα άδεια παραμονής που του χορηγήθηκε από το Μέρος που δέχεται το αίτημα, το τελευταίο θα επαναδέχεται, χωρίς κάποιες διατυπώσεις, το άτομο αυτό κατόπιν αιτήματος του αιτούντος Μέρους. (3) Εάν οι αρμόδιες Αρχές και των δύο Μερών έχουν εκδώσει βίζα ή άδεια παραμονής στο άτομο που αναφέρεται στην παράγραφο (2) η ευθύνη για την επανεισδοχή ανήκει στο Μέρος του οποίου η βίζα ή άδεια παραμονής λήγει αργότερα. (4) Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να αποστείλουν τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) κατ’ ευθείαν στη Χώρα προέλευσης. (5) Η υποχρέωση επανεισδοχής, όπως ορίζεται στην παράγραφο (1) δεν ισχύει στην περίπτωση ατόμου: α) το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας και το οποίο κατά τον χρόνο της εισόδου κατείχε ισχύουσα βίζα ή ισχύουσα άδεια παραμονής που εξέδωσαν οι Αρχές του αιτούντος Μέρους ή στο οποίο οι Αρχές του αιτούντος Μέρους είχαν εκδώσει άδεια παραμονής μετά την είσοδο. β) το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας, του οποίου η επανεισδοχή δεν ζητήθηκε από το αιτούν Μέρος εντός δώδεκα (12) μηνών μετά την παράνομη είσοδο ή είναι υπήκοος τρίτης χώρας που είχε εγκαταλείψει το έδαφος του Κράτους του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα περισσότερο από ένα (1) χρόνο πριν. γ) το οποίο είναι υπήκοος γειτονικής τρίτης χώρας που έχει συμφωνία επανεισδοχής με το αιτούν Μέρος σύμφωνα με την οποία το άτομο αυτό μπορεί να σταλεί πίσω. δ) το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο έχει επιβληθεί και εκτελεσθεί το μέτρο της απέλασης. ε) το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας, αναγνωρισμένος σαν πρόσφυγας από το αιτούν Μέρος, βάσει της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951, σχετικά με την ιδιότητα των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31η Ιανουαρίου 1967, ή το οποίο είχε υποβάλει αίτηση για την ιδιότητα του πρόσφυγα και το αιτούν Μέρος δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την αίτηση. (6) Το αιτούν Μέρος, κατόπιν αιτήματος του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, υποβαλλομένου εντός 30 (τριάντα) ημερών μετά την επανεισδοχή, θα επαναδέχεται ένα άτομο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, εφ’ όσον μπορεί να αποδειχθεί, μετά από έρευνες διεξαγόμενες μετά την επανεισδοχή, ότι το άτομο αυτό δεν πληρούσε τα κριτήρια επανεισδοχής που ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσης Συμφωνίας κατά τον χρόνο που εγκατέλειψε το έδαφος του αιτούντος Μέρους. Άρθρο 3 ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣΜόνο μία βίζα εισόδου ή άδεια εκδιδόμενη από κάποιο από τα Μέρη, που επιτρέπει στο εν λόγω άτομο να εισέλθει και παραμείνει νόμιμα στο έδαφος της επικράτειας του Μέρους που εξέδωσε το έγγραφο, θα θεωρείται «άδεια παραμονής» για τους σκοπούς του Άρθρου 2 της παρούσης Συμφωνίας. Η άδεια παραμονής δεν περιλαμβάνει το έγγραφο προσωρινής παραμονής, που εκδίδεται για την περίοδο της διαδικασίας ασύλου και την βίζα διέλευσης. Άρθρο 4 ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ(1) Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θα απαντά σε κάθε αίτημα επανεισδοχής χωρίς καθυστέρηση, και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση δικών του υπηκόων εντός 3 (τριών) εργασίμων ημερών και στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών εντός 15(δεκαπέντε) εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος. (2) Μετά την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (1) το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θα επαναδέχεται: α) τα άτομα που αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 1 της παρούσης Συμφωνίας χωρίς καθυστέρηση, αλλά εντός 6 (έξη) εργασίμων ημερών το αργότερο, β) τα άτομα που αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσης Συμφωνίας και των οποίων η επανεισδοχή συμφωνήθηκε, χωρίς καθυστέρηση, αλλά εντός 15 (δέκα πέντε) εργασίμων ημερών το αργότερο. (3) Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος Μέρους η προθεσμία, η οριζόμενη στην παράγραφο (2), μπορεί να επεκταθεί, μέχρι να εκλείψουν τα νομικά εμπόδια που σχετίζονται με την επανεισδοχή. Άρθρο 5 ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ(1) Τα Μέρη, βάσει ενός αιτήματος, θα επιτρέπουν την διέλευση υπηκόων τρίτης χώρας που έχουν απελαθεί από το αιτούν Μέρος, ώστε μία Τρίτη χώρα να μπορεί να τους επαναδεχθεί και των οποίων η επανεισδοχή και διέλευση μέσω των χωρών διέλευσης εξασφαλίζεται αεροπορικώς ή, με αστυνομική συνοδεία, αεροπορικώς ή δια του εδάφους. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται έκδοση βίζας από το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. (2) Το αιτούν Μέρος αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την μεταφορά του απελαθέντος ατόμου στη χώρα προορισμού και επαναδέχεται το απελαθέν άτομο εφ’όσον για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να εκτελεσθεί η διαδικασία απέλασης. (3) Το αιτούν Μέρος, που έλαβε τα μέτρα απέλασης, θα ενημερώνει το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα για τον τρόπο απέλασης και αν χρειάζεται συνοδεία. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα μπορεί να συνοδέψει το απελαθέν άτομο ή να παράσχει συνοδεία σε συνεργασία με το αιτούμενο Μέρος. (4) Για την διέλευση ή την μεταφορά άλλων ατόμων θα χρησιμοποιούνται μόνο τα συνοριακά σημεία διέλευσης, που καθορίζονται από τα Μέρη. (5) Τα Μέρη μπορούν να απορρίψουν ένα αίτημα διέλευσης αν: α) η διέλευση ή η μεταφορά του εν λόγω ατόμου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, εθνική ασφάλεια, δημόσια υγεία ή διεθνείς σχέσεις του Μέρους που δέχεται το αίτημα, ή β) το εν λόγω άτομο μπορεί να εκτεθεί σε βασανισμούς, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή να απειληθεί με ποινή θανάτου ή να διωχθεί λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων στις χώρες διέλευσης ή στην χώρα προορισμού, ή γ) το εν λόγω άτομο απειλείται με ποινικές διώξεις ή την εκτέλεση ποινής, εκτός της περίπτωσης απαγορευμένης διέλευσης συνόρων, στο Κράτος του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα ή σε κάποια από τα πιθανά κράτη διέλευσης ή στην χώρα προορισμού, εφ’ όσον, αυτό είναι γνωστό εκ των προτέρων ή τεκμαίρεται βάσιμα. Άρθρο 6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(1) Τα προσωπικά δεδομένα, τα μεταβιβαζόμενα από τα Μέρη, τα οποία χρειάζονται για την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας, θα χρησιμοποιούνται και θα προστατεύονται με τρόπο που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων των Μερών. (2) Για να εξασφαλισθεί αυτό: α) το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θα χρησιμοποιεί τα ληφθέντα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, β) κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε εκ των Μερών, τα Μέρη θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση των δεδομένων, γ) μόνο οι αρμόδιες Αρχές, που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας θα χρησιμοποιούν τα ληφθέντα δεδομένα. Για την αποκάλυψη των δεδομένων σε τρίτα μέρη, χρειάζεται προηγούμενη συναίνεση του Μέρους που τα αποστέλλει. (3) Εφ’όσον τα ατομικά δεδομένα χρειάζεται να διαβιβασθούν για την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας, πληροφορίες αυτού του είδους θα καλύπτουν μόνο τα ακόλουθα: α) τα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου, καθώς και των μελών της οικογένειας του, όταν χρειάζεται (όνομα, επώνυμο, οιαδήποτε προηγούμενα ονόματα, ψευδώνυμα, παρώνυμα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, παρούσα και προηγούμενη υπηκοότητα, έγγραφα που αποδεικνύουν ή τεκμηριώνουν την υπηκοότητα). β) διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, ταξιδιωτικά έγγραφα, «laissez passer» (αριθμός, ημερομηνία λήξης, ημερομηνία έκδοσης, εκδίδουσα αρχή, τόπος έκδοσης κλπ.). γ) βίζες, άδειες παραμονής εκδοθείσες από το ένα από τα Μέρη. δ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του ατόμου που πρόκειται να μεταφερθεί (με ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία διεύθυνση στην επικράτεια των Μερών, ομιλούμενη γλώσσα/ες, κλπ). ε) λίστα ενεργειών, που παραβιάζουν τους κανόνες εισόδου ή παραμονής στο έδαφος του αιτούντος Μέρους. ζ) το προτεινόμενο σημείο και ημερομηνία της επανεισδοχής, ενδιάμεσες στάσεις, περιγραφή διαδρομής. Άρθρο 7 ΔΑΠΑΝΕΣ(1) Οι δαπάνες για την μεταφορά των προς επανεισδοχή ατόμων, σύμφωνα με τα Άρθρα (1) και (2) της παρούσας Συμφωνίας, μέχρι τα σύνορα του Μέρους προς το οποίον απευθύνεται το αίτημα, καθώς και οι δαπάνες οι σχετιζόμενες με την εκ νέου επανεισδοχή, θα καλύπτονται από το αιτούν Μέρος. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 5 της παρούσας Συμφωνίας, όλες οι δαπάνες οι σχετιζόμενες με την μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών υπό αστυνομική συνοδεία, καθώς και οι δαπάνες οι σχετιζόμενες με την εκ νέου επανεισδοχή, θα καλύπτονται από το αιτούν Μέρος. Άρθρο 8 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(1) Οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα διευθετούνται από τα Μέρη μέσω διαβουλεύσεων. (2) Οι κανόνες εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, θα καθοριστούν σε ένα Πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ασφαλείας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, στο οποίο θα προσδιορίζονται τα ακόλουθα: α) οι αρχές οι υπεύθυνες για την εφαρμογή, οι τρόποι επικοινωνίας, β) τα έγγραφα που θα χρησιμοποιούνται με σκοπό την τεκμηρίωση την υπηκοότητας, γ) οι λεπτομερείς διαδικαστικοί κανόνες, δείγματα εντύπων που θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή όλων των στοιχείων των απαραίτητων για επανεισδοχή και μεταφορά/ διέλευση δ) ο τρόπος απόδειξης την παραμονής εισόδου και παραμονής, ε) τα συνοριακά σημεία διέλευσης τα καθορισμένα για τον σκοπό επανεισδοχής και μεταφοράς των ατόμων, στ) η μέθοδος και οι κανόνες απόδοσης των δαπανών των προκληθεισών σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας. ΑΡΘΡΑ 9 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Η παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεάσει τις υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από διμερείς και πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες και είναι δεσμευτικές γι’ αυτά, με ιδιαίτερη έμφαση: α) στην Συνθήκη της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων, που υπογράφτηκε στις 28 Ιουλίου 1951, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967. β) στην Συνθήκη για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που υπεγράφη στην Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950. γ) στις Διεθνείς Συμβάσεις σχετικά με την απέλαση και μεταφορά καταδίκων. Άρθρο 10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα, μετά την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία κάθε Μέρος ενημερώνει το άλλο για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών του διαδικασιών. (2) Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστη χρονική περίοδο και μπορεί να καταγγελθεί από κάθε ένα από τα Μέρη με γραπτή γνωστοποίηση προς το άλλο Μέρος, μέσω της διπλωματικής οδού. Η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει 90 (ενενήντα) ημέρες μετά από την ημερομηνία λήψης μιας τέτοιας γνωστοποίησης. (3) Με εξαίρεση τις διατάξεις του Άρθρου 1, κάθε ένα από τα Μέρη μπορεί, για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας υγείας, να αναστείλει εξ ολοκλήρου ή μερικώς την παρούσα Συμφωνία με γραπτή γνωστοποίηση προς το άλλο Μέρος. Τα Μέρη, χωρίς αργοπορία, θα γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο την άρση ενός τέτοιου μέτρου. Και η αναστολή και η άρση του μέτρου αυτού θα τίθενται σε ισχύ την ημέρα που έπεται της ημερομηνίας λήψης της σχετικής γνωστοποίησης. (4) Όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία τα μεταβιβασθέντα πριν από την αναστολή της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις του Άρθρου 6 επί της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων θα συνεχίσουν να ισχύουν. Συντάχθηκε στην Αθήνα την 9 Φεβρουαρίου 2006, σε δύο πρωτότυπα, στην Αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση Για το Συμβούλιο Υπουργών της Της Ελληνικής Δημοκρατίας Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΒΑRΙSΑ CΟLΑΚ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας Και Το Υπουργείο Ασφάλειας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (εφεξής αναφερόμενα ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη», σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των Κρατών τους, που συνήφθη στην Αθήνα την 9 Φεβρουαρίου 2006, (εφεξής αναφερόμενη ως «Συμφωνία») ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ(1) Η υπηκοότητα των υπό επανεισδοχή ατόμων σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Συμφωνίας, αποδεικνύεται με τα ακόλουθα ισχύοντα έγγραφα: α) Η υπηκοότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω: - οποιουδήποτε τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου ή διαβατηρίου - οποιουδήποτε τύπου ταυτότητας - πιστοποιητικού υπηκοότητας β) Η υπηκοότητα Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μέσω: - ταξιδιωτικών εγγράφων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (διαβατηρίων, διπλωματικών διαβατηρίων, υπηρεσιακών/διαβατηρίων, εγγράφων πλοιοκτήτη ή ναυτικού, λίστας putni, ομαδικού διαβατηρίου) - δελτίου ταυτότητας (εκδοθείσα σύμφωνα με το CΙΡS) (2) Η υπηκοότητα των υπό επανεισδοχή ατόμων σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Συμφωνίας, βασίμως τεκμαίρεται α) για την Ελληνική Δημοκρατία μέσω: - ενός εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο (1) (α), το οποίο έχει λήξει, - στρατιωτικού βιβλιαρίου ή άλλου εγγράφου ταυτότητας που έχει εκδοθεί για μέλη των ενόπλων δυνάμεων, - αποσπάσματος από τα αρχεία του ληξιαρχείου, - άδειας οδήγησης, - οποιουδήποτε άλλου εγγράφου εκδοθέντος από μια αρμόδια αρχή του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους, - ενός φωτοαντιγράφου οποιουδήποτε εκ των προαναφερθέντων εγγράφων, - δήλωσης του προς επανεισδοχή ατόμου, που έχει ληφθεί νομότυπα από μια αρμόδια αρχή του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, - δηλώσεων μαρτύρων που έχουν ληφθεί νομότυπα από μια αρμόδια αρχή του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους, άλλων στοιχείων αποδεκτών από μια αρμόδια αρχή του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους για μια συγκεκριμένη περίπτωση. β) για τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη μέσω: - οιουδήποτε εκ των εγγράφων των αναφερομένων στην παράγραφο (1) (β), ή φωτοτυπιών εάν αυτά έχουν λήξει - άδειας οδήγησης - πιστοποιητικού υπηκοότητας - οποιουδήποτε εγγράφου εκδοθέντος από αρχές, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξακρίβωση της εθνικότητας, - επισήμων δηλώσεων που γίνονται από το ενδιαφερόμενο άτομο ή από μάρτυρες στις αρμόδιες αρχές. (3) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την εθνικότητα, η διπλωματική αποστολή ή η προξενική αρχή του Κράτους του Συμβαλλομένου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, θα εκδώσει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο για το προς επανεισδοχή άτομο. (4) Σε περίπτωση αμφιβολιών όσον αφορά την υποτιθέμενη εθνικότητα, η διπλωματική αποστολή ή το προξενικό γραφείο του Κράτους τους Συμβαλλομένου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, θα εξετάσει το άτομο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μετά την υποβολή του αιτήματος επανεισδοχής. Η εξέταση αυτή θα κανονιστεί από τη διπλωματική αποστολή ή την προξενική αρχή το συντομότερο δυνατό. Αν η εξέταση δείξει ότι το άτομο κατέχει την εθνικότητα του Κράτους του Συμβαλλομένου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, η διπλωματική αποστολή ή η προξενική αρχή θα εκδώσουν άμεσα ένα ταξιδιωτικό έγγραφο. Άρθρο 2ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΕΝΟΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ(1) Η αίτηση για επανεισδοχή υπηκόου ενός εκ Κρατών των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Συμφωνίας, θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: α) στοιχεία ταυτότητας του προς επανεισδοχή ατόμου, β) στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου, που καθιστούν δυνατή την απόδειξη ή τη βάσιμη τεκμηρίωση της εθνικότητας του προς επανεισδοχή ατόμου, γ) πληροφορίες για την ανάγκη να παρασχεθεί στο προς επανεισδοχή άτομο ειδική ιατρική περίθαλψη ή να ληφθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας. (2) Η αίτηση επανεισδοχής θα είναι γραμμένη σε ένα έντυπο, που είναι πανομοιότυπο με το τυποποιημένο δείγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Όλες οι στήλες θα πρέπει να συμπληρώνονται. (3) Η αίτηση επανεισδοχής θα στέλνεται άμεσα στις αρχές όπως αναφέρεται στο Άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου, συγκεκριμένα με fax ή e-mail. (4) Το άτομο, που αποτελεί το υποκείμενο της επανεισδοχής, θα μεταφέρεται μετά την λήψη της έγκρισης από το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Άρθρο 3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΕΝΟΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ«(1) Η αίτηση για επανεισδοχή ενός υπηκόου τρίτης χώρας, που υποβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Συμφωνίας, θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: α) στοιχεία ταυτότητας, αναγνωριστικά της εθνικότητας του προς επανασδοχή ατόμου, β) στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου που καθιστούν δυνατή την απόδειξη ή τη βάσιμη τεκμηρίωση της εθνικότητας του προς επανεισδοχή ατόμου, γ) πληροφορίες για την ανάγκη να παρασχεθεί στο προς επανεισδοχή άτομο ειδική ιατρική περίθαλψη ή να ληφθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας. (2) Η αίτηση επανεισδοχής θα είναι γραμμένη σε ένα έντυπο που είναι πανομοιότυπο με το τυποποιημένο δείγμα, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Όλες οι στήλες θα πρέπει να συμπληρώνονται. (3) Η αίτηση επανεισδοχής θα στέλνεται άμεσα στις αρχές όπως αναφέρεται στο Άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου, συγκεκριμένα με fax ή e-mail. (4)Το άτομο, που αποτελεί το αντικείμενο της επανεισδοχής, θα μεταφέρεται μετά την λήψη της έγκρισης από το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Άρθρο 4ΕΙΣΟΔΟΣ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΟΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ(1) Η είσοδος ή παραμονή ενός υπηκόου τρίτης χώρας στο έδαφος του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, θα αποδεικνύεται βάσει κάποιων από τα παρακάτω στοιχεία: α/ μια σφραγίδα εισόδου ή εξόδου ή άλλα στοιχεία που υπάρχουν σε γνήσια, πλαστογραφημένα ή παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα ή έγγραφα ταυτότητας, β/ μια άδεια παραμονής που ισχύει ή που δεν έχει περάσει ένας (1) χρόνος από την ημερομηνία λήξης της, γ/ μια βίζα που ισχύει ή που δεν έχουν περάσει πάνω από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της, 5/ ένα ταξιδιωτικό εισιτήριο στο όνομα του προς επανεισδοχή ατόμου, που καθιστά δυνατή την επιβεβαίωση της εισόδου του ατόμου αυτού στο έδαφος του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα ή στο έδαφος του Κράτους του αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους από το έδαφος του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. (2) Η είσοδος ή η παραμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στο έδαφος του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα μπορεί να τεκμαίρεται βασίμως επί τη βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία, και συγκεκριμένα: α) έγγραφο εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα και δηλώνει την ταυτότητά του προς επανεισδοχή ατόμου δηλ. άδεια οδήγησης, ναυτικό φυλλάδιο, άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων, κτλ. β) άδεια παραμονής μη ισχύουσα για περισσότερο από ένα (1) χρόνο, γ) αντίγραφο οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα έγγραφα, δ) ταξιδιωτικό εισιτήριο ή απόδειξη μιας μεταφορικής εταιρείας, ε) λογαριασμοί ξενοδοχείων, στ) κάρτα εισόδου σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, ζ) κάρτα επίσκεψης σε περίπτωση επίσκεψης γιατρού, θ) μη αντιφατικές και επαρκώς λεπτομερείς δηλώσεις του προς επανεισδοχή ατόμου, που περιέχουν αντικειμενικά επαληθευόμενα στοιχεία, ι) καταθέσεις μαρτύρων που επιβεβαιώνουν την είσοδο ή παραμονή του προς επανεισδοχή ατόμου στο έδαφος του Κράτους του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, οι οποίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές, Άρθρο 5 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΝΖΙΤ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(1) Η αίτηση για τράνζιτ διέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Συμφωνίας, θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: α) στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα και την εθνικότητα του ατόμου που πρόκειται να διέλθει τράνζιτ, β) τους λόγους για την αίτηση, γ) ένα ταξιδιωτικό έγγραφο του οποίου ο κάτοχος είναι το άτομο που πρόκειται να διέλθει τράνζιτ, δ) ημερομηνία ταξιδιού, μέσα μεταφοράς, χρόνος και τόπος άφιξης στο έδαφος του Κράτους του Συμβαλλομένου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, χρόνος αναχώρησης από το έδαφος του Κράτους του Συμβαλλομένου Μέρους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, χώρα και τόπος προορισμού, ε) στοιχεία που αφορούν τα μέλη της αστυνομικής συνοδείας, αν χρειάζεται (ταυτότητα, ταξιδιωτικά έγγραφα που κατέχουν). (2) Η αίτηση για τράνζιτ διέλευση θα είναι γραμμένη σε ένα έντυπο πανομοιότυπο με το τυποποιημένο δείγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Όλες οι στήλες θα πρέπει να συμπληρώνονται. (3) Η αίτηση για τράνζιτ διέλευση θα παραδοθεί με fax ή e-mail στις αρχές των Συμβαλλομένων Μερών όπως αναφέρεται στο Άρθρο 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου, το αργότερο 2 (δύο) εργάσιμες μέρες πριν την τράνζιτ διέλευση. (4)Το Συμβαλλόμενο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θα απαντά στην αίτηση χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα της λήψης της αίτησης. Άρθρο 6ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΡΑΝΖΙΤ ΔΙΕΛΕΥΣΗ(1) Η επανεισδοχή υπηκόων των Συμβαλλομένων Μερών και υπηκόων τρίτων χωρών και η είσοδος τράνζιτ υπηκόων τρίτων χωρών θα πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω συνοριακών σταθμών του Κράτους των Συμβαλλομένων Μερών: α) Για την Ελληνική Δημοκρατία: -Διεθνές Αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» -Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» - Σημείο Συνοριακής Διέλευσης Ευζώνων. β) Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη: -Διεθνές Αεροδρόμιο Sarajeνο -Χερσαίο σημείο συνοριακής διέλευσης RΑCΑ-ΒΙJΕLJΙΝΑ (2) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο γραπτώς σχετικά με τυχόν αλλαγές στα σημεία συνοριακής διέλευσης, το συντομότερο δυνατό. Άρθρο 7 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ(1) Οι αρχές των Συμβαλλομένων Μερών, που είναι εξουσιοδοτημένες να υποβάλλουν και να αποδέχονται αιτήματα που αφορούν επανεισδοχή ή τράνζιτ διέλευση και να ασχολούνται με αμφιλεγόμενα θέματα, είναι οι παρακάτω: α) Για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας: Διεύθυνση Αλλοδαπών, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Ταχυδρομική δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα Τηλ: 00-30210-6977125 Fax: 00-30210-6929516, 00-30210- 6920487 adeusect@mοpο.gr β) Για το Υπουργείο Ασφάλειας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης: Υπουργείο Ασφάλειας Τrg ΒiΗ, Νο 1,71000, Sarajeνο Τηλέφωνο: 00-387-33213623 Φαξ: 00-387-33213628 Ured.ministra(5),msb.gον.ba (2) Τα συμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται γραπτώς για τυχόν πιθανές αλλαγές σε σχέση με τις αρμόδιες αρχές, το συντομότερο δυνατό. Άρθρο 8 ΕΞΟΔΑ(1) Το αιτούν μέρος θα μεταβιβάζει το ποσό του συνολικού κόστους που συνεπάγεται η διαδικασία εφαρμογής του Άρθρου 7 της Συμφωνίας , σύμφωνα με τους εσωτερικούς του προϋπολογιστικούς κανονισμούς μέσα σε 60 (εξήντα) μέρες από την παραλαβή του τιμολογίου. (2) Τα Μέρη θα πραγματοποιούν την τράνζιτ διέλευση υπό επίσημη συνοδεία κατά τον πιο λογικό και οικονομικό τρόπο που να είναι συμβατός με το απαιτούμενο και επαρκές επίπεδο ασφάλειας. Άρθρο 9 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ(1) Κατά την περίοδο της εφαρμογής της Συμφωνίας και του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι αντιπρόσωποι των αρμοδίων αρχών των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλομένων Μερών θα χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα. (2) Η εμπειρία που αποκτάται από την εφαρμογή της Συμφωνίας και του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα εκτιμάται από ειδικούς των Συμβαλλομένων Μερών. Αν είναι αναγκαίο, θα πραγματοποιούνται επίσης έκτακτες συναντήσεις. Άρθρο 10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(1) Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ ταυτοχρόνως με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. (2) Το παρόν Πρωτόκολλο δεν θα εφαρμόζεται κατά την περίοδο αναστολής της Συμφωνίας. (3) Το παρόν Πρωτόκολλο θα λήξει ταυτοχρόνως με τη λήξη της Συμφωνίας. Συντάχθηκε στην Αθήνα την 9η Φεβρουαρίου 2006, σε δύο πρωτότυπα, στην Αγγλική γλώσσα. Για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Για το Υπουργείο Ασφαλείας της Της Ελληνικής Δημοκρατίας Βοσνίας Ερζεγοβίνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΒΑRΙSΑ CΟLΑΚ
Article 2
1.  
    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 6 Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης, η κατοχή άδειας ικανότητας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α), όπως το εδάφιο ε’ προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’). .
2.  
    Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α) προστίθεται παράγραφος 10 Α ως εξής:
    10 Α. Η ανωτέρω Υπηρεσία δύναται να στελεχώνεται και από ιδιώτες χειριστές και τεχνικούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του, τα αρμόδια όργανα, ο ανώτατος χρόνος απασχόλησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
3.  
    Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι 30ής Νοεμβρίου κάθε έτους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Article 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής της που κυρώνονται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παράγραφος 1 αυτών. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. 1999/2734 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
Title Ref.Number Date
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2007/121 2007
Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 2009/59 2009
Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 108). 2011/32 2011
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». 2013/109 2013
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». 2016/60 2016
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α’ 82). 2016/79 2016
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α΄ 82). 2018/53 2018
Name
Label
Label