Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ως νομαρχιακές εφημερίδες νοούνται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε νομό εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ως έδρα νοείται ο τόπος τον οποίο δηλώνει η εφημερίδα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όπου λειτουργεί η διεύθυνση της εφημερίδας με την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου και δίδονται οι κατευθύνσεις για την εμφάνισή της, για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο της δημοσιογραφικής ύλης, καθώς επίσης και οι οδηγίες για την εκτύπωσή της.
 1. Ως ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα νοείται η εφημερίδα που εκδίδεται όχι λιγότερο από πέντε συνεχόμενες ημέρες την εβδομάδα.
 2. Το φύλλο της εφημερίδας που έχει τακτική κυκλοφορία πέραν των πέντε συνεχόμενων ημερών την εβδομάδα δεν πληροί, κατά την έννοια του νόμου αυτού, τις προϋποθέσεις αυτοτελούς εφημερίδας, έστω και αν εκδίδεται με παραλλαγμένο τον τίτλο της ημερήσιας νομαρχιακής εφημερίδας.
 3. Η έκδοση της ημερήσιας νομαρχιακής εφημερίδας κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας θεωρείται συνέχεια αυτής.
 4. Η έκδοση ημερήσιας νομαρχιακής εφημερίδας κατά την έβδομη ημέρα της εβδομάδας πληροί τις προϋποθέσεις αυτοτελούς εβδομαδιαίας νομαρχιακής εφημερίδας, υπό την προϋπόθεση ότι συντάσσεται νομίμως από διαφορετική συντακτική ομάδα από εκείνη της ημερήσιας νομαρχιακής εφημερίδας, ανεξαρτήτως του αν φέρει τον ίδιο ή παραλλαγμένο τίτλο σε σχέση με εκείνον της ημερήσιας έκδοσης.
 5. Ως εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα νοείται η εφημερίδα που εκδίδεται μία φορά την εβδομάδα, σε τακτή ημέρα και χωρίς διακοπή
2.  
  Ως ημερήσιες και εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες νοούνται οι εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών Αττικής ή Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η έννοια των ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων καθορίζεται αντίστοιχα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.
3.  
  Ειδικότερα, στις ανωτέρω δημοσιεύσεις υπάγονται:.
 1. οι διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών των ως άνω φορέων, εξαιρουμένων των διαγωνισμών προσλήψεων προσωπικού,
 2. οι ισολογισμοί των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και των Τραπεζών, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων το Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό άνω του 50%, ή στις οποίες το Δημόσιο διορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον διοικητή ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, ύστερα από διατύπωση γνώμης της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής.
4.  
  Οι νομαρχιακές και οι τοπικές εφημερίδες μπορούν να προβαίνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, στις δημοσιεύσεις του άρθρου αυτού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2. Ειδικώς στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, η ίδια επιχείρηση εκδίδει δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες σε διαφορετικούς νομούς, μπορεί να προβαίνει στις δημοσιεύσεις του άρθρου αυτού και από τις δύο προαναφερόμενες εφημερίδες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές εκδίδονται με άλλο τίτλο και πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.
Άρθρο 2 "Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ [...]"
1.  
  Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, εφεξής Μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
2.  
  Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Μητρώο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο, οι μεν ημερήσιες επί έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης καταχώρισης, οι δε εβδομαδιαίες επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.
3.  
  Προκειμένου να καταχωριστούν στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες πρέπει να πληρούν σωρευτικά και καθ’ όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις
 1. να έχουν πωλήσεις κατ’ ελάχιστον τετρακοσίων (400) φύλλων ανά έκδοση.
 2. Σε νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις διακοσίων πενήντα (250) φύλλων ανά έκδοση, .
 3. η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για μεν τις ημερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο τετραγωνικών εκατοστόμετρων (33.872 cm2), για δε τις εβδομαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστόμετρων (25.404 cm2).
 4. Σε νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ημερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστόμετρων (12.702 cm2) και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών εκατοστόμετρων (21.170 cm2), .
 5. να μην είναι χειρόγραφες, να μη φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη και να μην εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή,
 6. να αναγράφουν σε κάθε αντίτυπο και σε μία από τις δύο πρώτες σελίδες τους την ταυτότητα της εφημερίδας και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσής της, ημερήσια ή εβδομαδιαία, την ημερομηνία σε κάθε σελίδα, τον αριθμό φύλλου, την τιμή μονάδας, την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνων των τηλεομοιοτυπικών συσκευών και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ιδιοκτήτη, του εκδότη, του διευθυντή, τα ονόματα των συντακτών της και τον αριθμό και το δικαιούχο του σήματος, με τους οποίους έχει τυχόν καταχωριστεί ο τίτλος της εφημερίδας,
 7. οι περιφερειακές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του νομού ή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50 %) της συνολικής τους ύλης.
 8. Οι τοπικές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του Δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50 %) της συνολικής τους ύλης.
 9. Ειδικά, για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του 50% νοούνται και τα σχετικά με το Νομό Αττικής και Νομό Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, .
 10. να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη.
 11. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή.
 12. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου, .
 13. να απασχολούν νομίμως δημοσιογράφους.
 14. Ειδικότερα, οι ημερήσιες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο (2) δημοσιογράφους ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α.
 15. Ειδικά, για νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, μπορεί ένας από αυτούς να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.
 16. Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν (1) δημοσιογράφο ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α.
 17. Ειδικά, για νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, αυτός μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.
 18. Η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς του ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή υπεύθυνης δήλωσής του, όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων.
 19. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δημοσιογράφου, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος δημοσιογράφος εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγουμένου, .
 20. να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1,
 21. ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα.
 22. Αν η εφημερίδα ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ, αν η εφημερίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  
 1. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση μη ουσιώδους αλλαγής του τίτλου της εφημερίδας, προκειμένου η εφημερίδα να εγγραφεί στο Μητρώο.
 2. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος έκδοσης της εφημερίδας με τον αρχικό τίτλο συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της παραγράφου 2, ακόμη και αν η εφημερίδα εκδίδεται με άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν αποτελεί τίτλο άλλης εφημερίδας.
 3. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφημερίδας λαμβάνει χώρα κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.
 4. Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εφημερίδων, ο πριν από τη συγχώνευση χρόνος κυκλοφορίας καθεμίας προσμετράται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρονικού διαστήματος της παραγράφου 2, εφόσον ο χρόνος καθεμίας υπερβαίνει το ήμισυ του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου και εφόσον η κάθε συγχωνευόμενη εφημερίδα πληροί αυτοτελώς τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
 5. Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για καθεμία από τις συγχωνευθείσες εφημερίδες, εφόσον καθεμία από αυτές κυκλοφορούσε τουλάχιστον πέντε (5) έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η προερχόμενη από τη συγχώνευση εφημερίδα πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
 6. Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών (από Ιούνιο έως και Αύγουστο), η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο για μία φορά για δέκα (10) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες και των εβδομαδιαίων για δεκαπέντε (15) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.
 7. Θεωρείται δικαιολογημένη η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
5.  
  Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες υποχρεούνται, τόσο κατά την πρώτη καταχώρισή τους στο Μητρώο, όσο και για την κατ’ έτος ανανέωση της καταχώρισής τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 1. ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόμενη ημέρα της κάθε έκδοσής του,
 2. εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αρχικής αίτησης καταχώρισης τα ακόλουθα δικαιολογητικά.1υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές διατάξεις.
 3. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίζεται πίνακας προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριμήνων που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ’ έκδοση αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανομής τύπου που αφορούν τις εκάστοτε εκδόσεις της.
 4. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εγγραμμένες στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είτε όχι.
 5. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με δικά της μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα, σχετικά με τον αριθμό των κατ’ έκδοση διακινούμενων φύλλων.
 6. Αν ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ε.Φ.Κ.Α., πέραν της πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζονται σύμβαση θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας και αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του ν. 1809/1988 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παρεχόμενη υπηρεσία του διανομέα.
 7. Στην περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα, δεν δημιουργείται κώλυμα ως προς την ένταξή του στο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος διανομέας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγούμενου. 3αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τα πρόσωπα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3.
6.  
  Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την εφημερίδα προκειμένου να τις παράσχει. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταχωρίζονται στο Μητρώο με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου. Η απόφαση αυτή τους κοινοποιείται στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
7.  
  Αν απορριφθεί η καταχώριση στο Μητρώο, η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων. Κατά της απόφασης αυτής οι αιτούντες μπορεί να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και επ’ αυτής αποφαίνεται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.
8.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας συνιστάται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής. Η θητεία των μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι ετήσια.
9.  
  Από την 1η μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε επόμενου έτους από την πρώτη ένταξη στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν ήδη καταχωριστεί στο Μητρώο, οφείλουν να προσκομίζουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 και να ζητούν την ανανέωση της εγγραφής τους. Εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 3, ανανεώνεται η εγγραφή της εφημερίδας στο Μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση, με απόφαση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, η οποία κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης. Κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 7.
Άρθρο 22
1.  
  Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου ή προμηθευτή κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος.
Άρθρο 3 "Α. Νομαρχιακές εφημερίδες"
1.  
 1. Οι περιλήψεις των διακηρύξεων και προκηρύξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 καταχωρίζονται υποχρεωτικά, με κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄) ίση κατανομή, με την αμοιβή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, από τον αρμόδιο φορέα για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται η προκήρυξη ή η διακήρυξη σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 και οι οποίες έχουν την έδρα τους στο νομό, που θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
 2. Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι περιλήψεις των προκηρύξεων και διακηρύξεων του εδαφ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 4. Αν οι δήμοι ή οι κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης ή της προκήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια τοπική εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης
 5. Σε νομούς η περιφέρεια των οποίων περιλαμβάνει μόνο νησιά, οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά
2.  
 1. Οι ισολογισμοί του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου αυτού καταχωρίζονται υποχρεωτικά, με κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 ίση κατανομή, με την αμοιβή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, από τον αρμόδιο φορέα για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται ο ισολογισμός, σε τουλάχιστον μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού, στον οποίο εκτείνεται η αρμοδιότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού και σε δύο εβδομαδιαίες νομαρχιακές εφημερίδες κάθε διοικητικής περιφέρειας της αρμοδιότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2.
 2. Σε νομούς στους οποίους δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε τουλάχιστον δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού, εφόσον υπάρχουν
3.  
  Η υποχρέωση των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 1 για τις δημοσιεύσεις των προηγούμενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση δημοσιεύσεων, η οποία προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Οι δημοσιεύσεις του νόμου αυτού διενεργούνται επιπλέον αυτών. Αν οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ρητά ότι η δημοσίευση γίνεται και σε εφημερίδες του νομαρχιακού και τοπικού Τύπου, όπως τροποποιήθηκαν με τον παρόντα νόμο, η δημοσίευση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Β. Τοπικές εφημερίδες.
Άρθρο 4
1.  
  Οι δημοσιεύσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 αποστέλλονται από τους φορείς ή τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς προς καταχώριση στις ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες απευθείας. Η χρησιμοποίηση διαφημιστικών γραφείων ή άλλων ενδιαμέσων απαγορεύεται.
2.  
  Όλες οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται με αμοιβή, η οποία καθορίζεται εκάστοτε κατά διατίμηση χιλιοστομέτρου με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται:.
 1. η επιτρεπόμενη έκταση τίτλων, υπότιτλων και του τίτλου του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού που εξέδωσε το υπό δημοσίευση κείμενο και
 2. το επιτρεπόμενο μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, επιβάλλονται κυρώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α. Εις βάρος της εφημερίδας, εφόσον:.
 1. δήλωσε ψευδή στοιχεία, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση του άρθρου 2,
 2. καταχώρησε δημοσίευση με αμοιβή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 4,
 3. Στις περιπτώσεις των εδαφίων Α γ΄ και Β β΄ υποχρεούται να επιβληθεί κύρωση και εις βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου, εφόσον μεσολάβησε σε καταχώρηση δημοσιεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1.
 4. καταχώρησε δημοσιεύσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 μέσω διαφημιστικών γραφείων ή άλλων ενδιαμέσων.
 5. Β. Εις βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού, εφόσον ανέθεσε την καταχώρηση δημοσιεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1:.
2.  
  Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι.Α. σε βάρος της εφημερίδας.πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή ένταξης στο Μητρώο για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται και επιβάλλεται διαγραφή από το Μητρώο για το υπόλοιπο έτος, Β. σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού.πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται, Γ. σε βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου.πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι: Α. Εις βάρος της εφημερίδας:.
Χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο μπορεί να διπλασιάζεται.
Διαγραφή από την απόφαση του άρθρου 2 από ένα μήνα μέχρι ένα έτος, σε περίπτωση που κατ’ επανάληψη διαπιστώνεται η παράβαση από την εφημερίδα των διατάξεων του παρόντος νόμου. Β. Εις βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού. Χρηματικό πρόστιμο, ύψους μέχρι δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο μπορεί να διπλασιάζεται. Γ. Εις βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου:.
3.  
  Τα ανωτέρω ποσά χρηματικών προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
4.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας μπορούν να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν την τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας έχουν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄).
5.  
  Οι αποφάσεις για την επιβολή προστίμων του άρθρου αυτού αποτελούν νόμιμους τίτλους για την είσπραξή τους ως δημοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), και αποτελούν έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού.
6.  
  Η απόφαση για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλουμένων. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού γίνονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που αποκομίστηκε από την παράβαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της.
Άρθρο 6
1.  
  Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. ζ΄ της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
 2. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
 3. Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν κατά τα εδάφια α΄– δ΄ του άρθρου αυτού.
2.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., καθορίζονται ανά έτος οι εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα δημοσιεύσεων της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο αυτόν. Η υπαγωγή των εν λόγω εφημερίδων στην απόφαση αυτή γίνεται με βάση τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου. Οι εβδομαδιαίες πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες πρέπει να εκδίδονται μία φορά την εβδομάδα σε τακτή ημέρα, χωρίς διακοπή, με τον ίδιο τίτλο και να πληρούν τις προϋποθέσεις του εδ. α΄ ή του εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3757/1957 (ΦΕΚ 184 Α΄), όπως ισχύει.
3.  
 1. Η περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 43β΄του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. η΄ της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 2 σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε τουλάχιστον μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
 3. Ως προς τις εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα δημοσιεύσεων της περίπτ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο αυτό, ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
4.  
  Οι νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, ημερήσιες και εβδομαδιαίες, που περιλαμβάνουν επίκαιρη ύλη, ειδήσεις και σχόλια αθλητικού περιεχομένου σε ποσοστό τουλάχιστον 65% της ύλης τους, από την οποία ποσοστό τουλάχιστον 50% αφορά σε θέματα τοπικού αθλητικού ενδιαφέροντος του νομού, εάν έχουν την έδρα τους εντός του Νομού Θεσσαλονίκης ή της αντίστοιχης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, εάν έχουν την έδρα τους εντός του Νομού Αττικής έχουν τη δυνατότητα δημοσιεύσεων της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 και της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 43Β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο αυτόν, των αθλητικών ανωνύμων εταιριών που έχουν την έδρα τους στην έδρα των ανωτέρω εφημερίδων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., καθορίζονται ανά έτος οι ανωτέρω εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα των προαναφερόμενων δημοσιεύσεων.
5.  
  Το άρθρο 22 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
6.  
  Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται διάταξη ως ακολούθως: Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει εις βάρος του αναδόχου ή του οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που μεσολαβεί με οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης ή ανάθεσης ή διακίνησης διαφημιστικού υλικού στην καταχώριση ή τη μετάδοση αυτή 1 Χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο μπορεί να διπλασιάζεται. 2 Διαγραφή από το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου από ένα μήνα μέχρι ένα έτος, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό, σε περίπτωση που κατ’ επανάληψη αναθέτει ή μεσολαβεί κατά τα ως άνω στην καταχώριση ή στη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων της παραγράφου αυτής Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Η απόφαση για την επιβολή των κυρώσεων πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλουμένων Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά χρηματικών προστίμων.
7.  
  Η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.
Άρθρο 7
1.  
  Οι ιδιοκτήτες ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων υποχρεούνται να προσαρμόσουν τις εφημερίδες τους στις διατάξεις του νόμου αυτού μέχρι την 30.11.2007.
2.  
  Οι ιδιοκτήτες ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων, οι οποίες κυκλοφορούν ανελλιπώς -με τον ίδιο τίτλο και με τον ίδιο ιδιοκτήτη- άνω των 30 ετών, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τις εφημερίδες τους στις διατάξεις του νόμου αυτού εντός προθεσμίας δύο ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού
3.  
  Κατά τα χρονικά διαστήματα των παραγράφων 1 και 2, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο καταχωρίσεις γίνονται από τις εφημερίδες που πληρούν τα κριτήρια δημοσιεύσεων της προϊσχύουσας νομοθεσίας
4.  
  Μετά την παρέλευση διετίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εκδίδονται κατ’ ελάχιστο όριο σε δώδεκα σελίδες, εφόσον εκτυπώνονται σε χαρτί διαστάσεων, κατά κατώτατο όριο, 58 x 73 εκατοστά του μέτρου ανά φύλλο ή κατ’ ελάχιστο όριο σε είκοσι τέσσερις σελίδες, εφόσον εκτυπώνονται σε χαρτί διαστάσεων, κατά κατώτατο όριο, 58 x 36,5 εκατοστά του μέτρου ανά φύλλο (σχήμα tablοid) ή σε ίση επιφάνεια με το οριζόμενο ανωτέρω ως κατώτατο όριο επιφανείας, ανεξαρτήτως σελίδων για τις εφημερίδες με μικρότερο σχήμα. Σε νομούς με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα απογραφή, οι εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εκδίδονται κατ’ ελάχιστο όριο σε δέκα σελίδες, εφόσον εκτυπώνονται σε χαρτί διαστάσεων, κατά κατώτατο όριο, 58x73 εκατοστά του μέτρου ανά φύλλο ή κατ’ ελάχιστο όριο σε είκοσι σελίδες, εφόσον εκτυπώνονται σε χαρτί διαστάσεων, κατά κατώτατο όριο, 58 x 36,5 εκατοστά του μέτρου ανά φύλλο (σχήμα tablοid) ή σε ίση επιφάνεια με το οριζόμενο ανωτέρω ως κατώτατο όριο επιφανείας, ανεξαρτήτως σελίδων για τις εφημερίδες με μικρότερο σχήμα.
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού καταργούνται, κατά το μέρος που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι διατάξεις: α) του ν.δ. 1263/1972 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1446/1984 (ΦΕΚ 80 Α΄), το ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄) και το ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), β) των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4041/1960 (ΦΕΚ 36 Α΄), καθώς και της ΠΥΣ 46/30.3./17.4.1961 (ΦΕΚ 64 Α΄), που επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 3 του ν. 1446/1984 και με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 780/1978 (ΦΕΚ 91 Α΄), γ) του άρθρου 7 του ν. 4286/1963 (ΦΕΚ 41 Α΄), που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 3 του ν. 1446/1984, δ) της παρ. 4, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης Α΄ παρ. 1 α΄ και 2 α΄ και της περίπτωσης Β΄ παρ. 1 α΄ και 2 α΄ του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, του εδαφίου α΄ της παρ. 5 και του εδαφίου α΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995, ε) του άρθρου 23 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
Άρθρο 9
1.  
 1. Οι καταστάσεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως ισχύει, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο διαδίκτυο, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύει.
 2. Οι αναθέτουσες αρχές της παρ.1 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003, υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο τις καταστάσεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997:
 3. i) στο τέλος κάθε τριμήνου τις αντίστοιχες καταστάσεις που αφορούν στο προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, όπως ισχύει, και ii) το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997, όπως ισχύει.
2.  
  Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α΄) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 30.6.2007.
3.  
 1. Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
 2. 3 1 Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α΄), μπορούν, έως την έκδοση από το Ε.Σ.Ρ. των αντίστοιχων αδειών, να εκπέμπουν από ένα μόνο δίαυλο ανά κέντρο εκπομπής σε θέσεις που δεν είχαν δηλώσει στο Ε.Σ.Ρ. ότι χρησιμοποιούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προκειμένου να καλύπτουν πληρέστερα και τεχνικά αρτιότερα το σύνολο της επικράτειας. 2 Με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) μπορούν να καθοριστούν, κατά τα ως άνω, τα κέντρα εκπομπής σε θέσεις που δεν είχαν δηλώσει στο Ε.Σ.Ρ. ότι χρησιμοποιούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προκειμένου να καλύπτουν πληρέστερα και τεχνικά αρτιότερα το σύνολο της επικράτειας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής ανά κέντρο εκπομπής και χορηγούνται οι αντίστοιχες άδειες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων εκπομπής, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει με την έκδοση κοινών αποφάσεων, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., σχετικά με τη διαμόρφωση χαρτών συχνοτήτων για την αναλογική και την ψηφιακή τηλεόραση. 3 Οι εκδοθησόμενες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θίγουν τα προβλεπόμενα κέντρα εκπομπής των νομίμως λειτουργούντων τοπικών και περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, τα οποία λειτουργούν εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο στην αίτησή τους για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με τη διαδικασία των υπ’ αριθμ. 4775/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παράρτ. 15), 4774/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παράρτ. 14) και 15011/Ε/13.7.1998 (ΦΕΚ παράρτ. 36) αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., Χάρτη Συχνοτήτων του παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 15587/Ε/19.8.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. (ΦΕΚ 785 Β΄), όπως ισχύει, και μόνο από εγκαταστάσεις εκπομπής που λειτουργούσαν νόμιμα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης προκήρυξης. 4 Οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να εκπέμπουν αποκλειστικά εντός της ζώνης από 470 έως 838 ΜΗΖ εκτός των διαύλων όπου εκπέμπει η Ε.Ρ.Τ. ή αυτών που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα με βάση τη Συμφωνία της Στοκχόλμης (ν. 1552/1985, ΦΕΚ 90 Α΄) Δεν επιτρέπεται η παρεμβολή στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ε.Ρ.Τ., του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντως δικτύου ή φορέα Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η παρεμβολή βεβαιωθεί με τον προσφορότερο κατά την κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. η άμεση διακοπή με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο της συγκεκριμένης εκπομπής Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να διατάξει την άμεση διακοπή λειτουργίας του σταθμού που την προκάλεσε Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση της ποινικής δίωξης του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2328/1995 Οι διατάξεις των εδαφίων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 17 εφαρμόζονται και στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.
 3. Με την ίδια διαδικασία της παραγράφου 3 μπορεί να επιτραπεί, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η μετεγκατάσταση ή η εγκατάσταση νέων κέντρων ή άλλων θέσεων εκπομπής εντός του ίδιου Χάρτη Συχνοτήτων στον οποίο αντιστοιχεί η υποβληθείσα αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή εκδίδεται για το σύνολο των νομίμως λειτουργούντων τοπικών και περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών των αντίστοιχων Χαρτών Συχνοτήτων, εφόσον δεν θίγονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής των λοιπών νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών των γεωγραφικώς γειτνιαζόντων Χαρτών και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, με σκοπό την πληρέστερη και τεχνικά αρτιότερη κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής, στην οποία αντιστοιχεί η υποβληθείσα αίτηση Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει με την έκδοση κοινών αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., σχετικά με τη διαμόρφωση Χαρτών Συχνοτήτων για την αναλογική και την ψηφιακή τηλεόραση.
 4. Η πέμπτη περίοδος του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
 5. 6 Όλοι οι σταθμοί της παραγράφου 1 οφείλουν να λειτουργούν με τους εξής τεχνικούς όρους
 6. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η παρεμβολή βεβαιωθεί με τον προσφορότερο, κατά την κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. η άμεση διακοπή με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο της συγκεκριμένης εκπομπής Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να διατάξει την άμεση διακοπή λειτουργίας του σταθμού που την προκάλεσε.
Άρθρο 10
1.  
  Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο του νόμου αυτού, καταργείται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του
2.  
  Οι αναφερόμενες στις κείμενες διατάξεις ως επαρχιακές εφημερίδες, πλην εκείνων που έχουν την έδρα τους στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, νοούνται εφεξής για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως νομαρχιακές
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-03-20 Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/68
2013-11-18 Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
3 Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται όλες οι δημοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές. .
Αντικατάσταση
A/2013/252
2017-08-09 Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, εφεξής Μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου
Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Η πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Μητρώο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο, οι μεν ημερήσιες επί έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης καταχώρισης, οι δε εβδομαδιαίες επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.
Προκειμένου να καταχωριστούν στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες πρέπει να πληρούν σωρευτικά και καθ’ όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις
 • να έχουν πωλήσεις κατ’ ελάχιστον τετρακοσίων (400) φύλλων ανά έκδοση.
 • Σε νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις διακοσίων πενήντα (250) φύλλων ανά έκδοση, .
 • η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για μεν τις ημερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο τετραγωνικών εκατοστόμετρων (33.872 cm2), για δε τις εβδομαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστόμετρων (25.404 cm2).
 • Σε νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ημερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστόμετρων (12.702 cm2) και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών εκατοστόμετρων (21.170 cm2), .
 • να μην είναι χειρόγραφες, να μη φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη και να μην εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή,
 • να αναγράφουν σε κάθε αντίτυπο και σε μία από τις δύο πρώτες σελίδες τους την ταυτότητα της εφημερίδας και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσής της, ημερήσια ή εβδομαδιαία, την ημερομηνία σε κάθε σελίδα, τον αριθμό φύλλου, την τιμή μονάδας, την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνων των τηλεομοιοτυπικών συσκευών και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ιδιοκτήτη, του εκδότη, του διευθυντή, τα ονόματα των συντακτών της και τον αριθμό και το δικαιούχο του σήματος, με τους οποίους έχει τυχόν καταχωριστεί ο τίτλος της εφημερίδας,
 • οι περιφερειακές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του νομού ή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50 %) της συνολικής τους ύλης.
 • Οι τοπικές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του Δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50 %) της συνολικής τους ύλης.
 • Ειδικά, για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του 50% νοούνται και τα σχετικά με το Νομό Αττικής και Νομό Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, .
 • να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη.
 • Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου, .
 • να απασχολούν νομίμως δημοσιογράφους.
 • Ειδικότερα, οι ημερήσιες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο (2) δημοσιογράφους ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α.
 • Ειδικά, για νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, μπορεί ένας από αυτούς να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.
 • Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν (1) δημοσιογράφο ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α.
 • Ειδικά, για νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, αυτός μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.
 • Η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς του ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή υπεύθυνης δήλωσής του, όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων.
 • Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δημοσιογράφου, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος δημοσιογράφος εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγουμένου, .
 • να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1,
 • ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα.
 • Αν η εφημερίδα ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ, αν η εφημερίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση μη ουσιώδους αλλαγής του τίτλου της εφημερίδας, προκειμένου η εφημερίδα να εγγραφεί στο Μητρώο.
 • Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος έκδοσης της εφημερίδας με τον αρχικό τίτλο συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της παραγράφου 2, ακόμη και αν η εφημερίδα εκδίδεται με άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν αποτελεί τίτλο άλλης εφημερίδας.
 • Η διαπίστωση του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφημερίδας λαμβάνει χώρα κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.
 • Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εφημερίδων, ο πριν από τη συγχώνευση χρόνος κυκλοφορίας καθεμίας προσμετράται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρονικού διαστήματος της παραγράφου 2, εφόσον ο χρόνος καθεμίας υπερβαίνει το ήμισυ του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου και εφόσον η κάθε συγχωνευόμενη εφημερίδα πληροί αυτοτελώς τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
 • Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για καθεμία από τις συγχωνευθείσες εφημερίδες, εφόσον καθεμία από αυτές κυκλοφορούσε τουλάχιστον πέντε (5) έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η προερχόμενη από τη συγχώνευση εφημερίδα πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
 • Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών (από Ιούνιο έως και Αύγουστο), η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο για μία φορά για δέκα (10) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες και των εβδομαδιαίων για δεκαπέντε (15) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.
 • Θεωρείται δικαιολογημένη η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
 • Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες υποχρεούνται, τόσο κατά την πρώτη καταχώρισή τους στο Μητρώο, όσο και για την κατ’ έτος ανανέωση της καταχώρισής τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 • ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόμενη ημέρα της κάθε έκδοσής του,
 • εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αρχικής αίτησης καταχώρισης τα ακόλουθα δικαιολογητικά.1υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές διατάξεις.
 • Επιπλέον, πρέπει να προσκομίζεται πίνακας προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριμήνων που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ’ έκδοση αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανομής τύπου που αφορούν τις εκάστοτε εκδόσεις της.
 • Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εγγραμμένες στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είτε όχι.
 • Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με δικά της μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα, σχετικά με τον αριθμό των κατ’ έκδοση διακινούμενων φύλλων.
 • Αν ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ε.Φ.Κ.Α., πέραν της πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζονται σύμβαση θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας και αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του ν. 1809/1988 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παρεχόμενη υπηρεσία του διανομέα.
 • Στην περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα, δεν δημιουργείται κώλυμα ως προς την ένταξή του στο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος διανομέας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγούμενου. 3αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τα πρόσωπα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3.
 • Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους.
  Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την εφημερίδα προκειμένου να τις παράσχει.
  Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταχωρίζονται στο Μητρώο με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου.
  Η απόφαση αυτή τους κοινοποιείται στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
  Αν απορριφθεί η καταχώριση στο Μητρώο, η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων.
  Κατά της απόφασης αυτής οι αιτούντες μπορεί να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της απόφασης.
  Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και επ’ αυτής αποφαίνεται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας συνιστάται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.
  Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής.
  Η θητεία των μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι ετήσια.
  Από την 1η μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε επόμενου έτους από την πρώτη ένταξη στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν ήδη καταχωριστεί στο Μητρώο, οφείλουν να προσκομίζουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 και να ζητούν την ανανέωση της εγγραφής τους.
  Εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 3, ανανεώνεται η εγγραφή της εφημερίδας στο Μητρώο.
  Σε αντίθετη περίπτωση, με απόφαση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, η οποία κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης.
  Κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 7.
  Αντικατάσταση
  Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι.Α. σε βάρος της εφημερίδας.πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή ένταξης στο Μητρώο για δύο (2) μήνες.
  Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται και επιβάλλεται διαγραφή από το Μητρώο για το υπόλοιπο έτος, Β. σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού.πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
  Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται, Γ. σε βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου.πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
  Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται.
  Αντικατάσταση
  A/2017/116
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1961/46/30.3. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/46_30_3_ 1961
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
  ΝΟΜΟΣ 1960/4041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4041 1960
  ΝΟΜΟΣ 1963/4286 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/4286 1963
  ΝΟΜΟΣ 1978/780 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/780 1978
  ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
  ΝΟΜΟΣ 1984/1446 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1446 1984
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
  ΝΟΜΟΣ 1988/1809 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1809 1988
  Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
  Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
  Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. 1998/2644 1998
  Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
  ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
  Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
  Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις. 2004/3296 2004
  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
  Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1263 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1263 1972
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/28 1980
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/261 1997
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
  Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008
  Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. 2009/3752 2009
  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
  Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
  Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4208 2013
  Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ[...]" 2017/4487 2017
  Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 2017/4488 2017
  Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. 2018/4532 2018