ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3551

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής,επισκευής και συντήρησης πλοίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εμπίπτει κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για το σκοπό μόνο του παρόντος νόμου νοούνται: α) Πλοίο: κάθε πλωτό ναυπήγημα που έχει μεταλλικό περίβλημα (γάστρα), ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων μέτρων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας. β) Ναυπήγηση: η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου πλοίου, που περιλαμβάνει την κατασκευή του περιβλήματος, την εγκατάσταση του προωστηρίου συστήματος, εφόσον προβλέπεται, των βοηθητικών συστημάτων του και την κατασκευή και τον εξοπλισμό των κύριων και βοηθητικών χώρων. γ) Μετατροπή: η αλλαγή, με οποιονδήποτε τρόπο, του είδους και της αποστολής του πλοίου, η μεταβολή της μεταφορικής του ικανότητας και των τρόπων φορτοεκφόρτωσης, εφόσον συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στο περίβλημα, στους χώρους φορτίου ή επιβατών, στο προωστήριο σύστημα ή στα συστήματα ασφάλειας του πλοίου. δ) Επισκευή: η επιδιόρθωση και η αποκατάσταση της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ακεραιότητας μερών, καθώς και των κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου που έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά, εφόσον δεν συνεπάγονται ριζικές μεταβολές στην αρχική σχεδίαση και τη λειτουργία του. ε) Συντήρηση: οι εργασίες διατήρησης της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ικανότητας μερών, καθώς και των κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου. στ) Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου. ζ) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των δημόσιων έργων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην κατηγορία Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου. η) Ειδικές Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν επί μέρους εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων. θ) Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΑ.ΖΩ.): η χερσαία και θαλάσσια έκταση, που παραχωρείται νόμιμα εντός των ορίων θαλάσσιας έκτασης, αιγιαλού και παραλίας, η οποία χωροθετείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄) και την υ.α. οικ. 2584/99/Φ.Ν. 2545/3.2.2003 (ΦΕΚ 139 Β΄). Χώροι και εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΖΩ. μπορεί να εκμισθώνονται από τους οικείους φορείς διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.
Άρθρο 3
1.  
  Εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων δικαιούνται να εκτελούν μόνο οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 και διαθέτουν, νομίμως, τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό
2.  
  Ο κύριος του έργου της ναυπήγησης ή της μετατροπής πλοίου δικαιούται να αναθέτει την εκτέλεση σχετικών επί μέρους εργασιών σε Ειδικές Επιχειρήσεις μόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. έχει ορισθεί, από αυτόν, υπεύθυνος τεχνικός ή Εργοληπτική Επιχείρηση, για την επίβλεψη και το συντονισμό της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, καθώς και τεχνικός ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων» (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως ισχύει,.
 2. οι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν τις επί μέρους εργασίες, είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο για τις εργασίες αυτές,
 3. οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται σε χώρους Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης, η οποία, σύμφωνα με την οικεία απόφαση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο, δικαιούται να εκτελεί τις εργασίες αυτές ή σε ΝΑ.ΖΩ.
3.  
  Το πλήρωμα του πλοίου επιτρέπεται να εκτελεί μόνο εργασίες συντήρησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι επί μέρους εργασίες συντήρησης που επιτρέπεται να εκτελεί το πλήρωμα του πλοίου, όταν αυτό βρίσκεται σε εγκαταστάσεις Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή ΝΑ.ΖΩ.
4.  
  Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια, για τη συγκεκριμένη εργασία, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή
5.  
  Οι εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων επιτρέπεται να εκτελούνται:
 1. στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, κατά τα οριζόμενα στην άδεια λειτουργίας τους,
 2. στις ΝΑ.ΖΩ.
6.  
  Εργασίες επισκευής ή συντήρησης πλοίων επιτρέπεται να εκτελούνται σε ειδικές ή έκτακτες περιπτώσεις, από συνεργείο, όταν το πλοίο ευρίσκεται εκτός Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή ΝΑ.ΖΩ.:.
 1. Επί του πλοίου, όταν αυτό ευρίσκεται αγκυροβολημένο, ύστερα από άδεια της Λιμενικής Αρχής
 2. Εν πλω, εφόσον οι εργασίες δεν αλλάζουν την κλάση του πλοίου, ύστερα από άδεια της Λιμενικής Αρχής του λιμένα επιβίβασης του συνεργείου
7.  
  Κατά την εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου 1, τηρούνται υποχρεωτικά οι διατάξεις του ν. 1568/1985 και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων, όπως ιδίως του π.δ .70/1990 (ΦΕΚ 31 Α΄) και του π.δ.1 7/ 1996 (ΦΕΚ 11 Α΄).
8.  
  Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής, σε συστήματα θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού πλοίων, από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, δεν απαιτείται σχετική εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Οι εργασίες του προηγούμενου εδαφίου εκτελούνται κατόπιν χορήγησης της ειδικής άδειας της παραγράφου 4.
Άρθρο 4
1.  
  Οι επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄). Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο γίνεται, κατ’ επιλογή των επιχειρήσεων, από τις υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου, στα διοικητικά όρια των οποίων, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την καταστατική τους έδρα ή ασκούν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005.
2.  
  Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εξετάζουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 για την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο, παρακολουθούν και ελέγχουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο και δημιουργούν βάση σχετικών δεδομένων
3.  
  Η 3η Κλαδική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρεί Γενικό Μητρώο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει τις εγγραφές όλων των Ειδικών Μητρώων. Η ανωτέρω Διεύθυνση ενημερώνει για τις εγγραφές στο Γενικό Μητρώο, τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διαβιβάζουν στην ανωτέρω Διεύθυνση της Γ.Γ.Β. τα στοιχεία που καταγράφουν στο Ειδικό Μητρώο, εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική εγγραφή.
Άρθρο 5
1.  
  Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Ειδικό Μητρώο, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. Κατηγορία Ι:
 2. Οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις
 3. Κατηγορία ΙΙ:
 4. Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου
 5. Κατηγορία ΙΙΙ:
 6. Οι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο ή φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό
2.  
  Στο Ειδικό Μητρώο εγγράφονται, προαιρετικά, και όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση πλοίων με μεταλλικό περίβλημα (γάστρα), μήκους κάτω των είκοσι τεσσάρων μέτρων
Άρθρο 6
1.  
  Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου Νομάρχη. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄), όπως ισχύει, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
2.  
  Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
 1. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας Ι υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
  • Άδεια λειτουργίας, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005.
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία
 2. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας ΙΙ υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
  • Εργοληπτικό πτυχίο 1ης Τάξης και άνω
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία
 3. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας ΙΙΙ υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
  • Αν πρόκειται για επιχείρηση που διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών της:
  • Άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005.
  • Βεβαίωση έναρξης εργασιών
  • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  • Αν πρόκειται για επιχείρηση που διαθέτει μόνο φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό:
  • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005 της συνεργαζόμενης επιχείρησης, εφόσον για τις εργασίες που εκτελεί απαιτείται συνεργασία με βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση ή επαγγελματικό εργαστήριο.
  • Αν επέλθει αλλαγή των στοιχείων της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ενημερώνεται υποχρεωτικά, για την αλλαγή αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.  
  Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο ισχύει για πέντε χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για ίσα χρονικά διαστήματα, με σχετική απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη. Για την ανανέωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ορίζονται, κατά περίπτωση, στην προηγούμενη παράγραφο.
4.  
  Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1, που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο, οφείλουν να προσκομίζουν στην υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, άλλως διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο
5.  
  Στην απόφαση εγγραφής, καθώς και στην απόφαση ανανέωσης αυτής, αναγράφονται οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων, σύμφωνα με υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
6.  
  Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3. Η απόφαση αυτή αντικαθιστά το ειδικό σήμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α΄), το οποίο καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
7.  
  Για την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 3, οι επιχειρήσεις των κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καταθέτουν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παράβολο εννιακοσίων, εξακοσίων και τριακοσίων ευρώ, αντίστοιχα. Τα ποσά των παραβόλων μπορεί να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της υ.α. Φ15/οικ.7814/614/2005 (ΦΕΚ 542 Β΄).
8.  
  Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 κοινοποιούνται στην οικεία Λιμενική Αρχή και στο οικείο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
9.  
  Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που τηρεί Ειδικό Μητρώο, συνιστάται ειδικός λογαριασμός. Στο λογαριασμό αυτόν κατατίθενται τα ποσά των παραβόλων της προηγούμενης παραγράφου 7, τα οποία διατίθενται για τους σκοπούς που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία διαχείρισης του λογαριασμού, εξειδικεύονται οι σκοποί, για τους οποίους διατίθενται τα ποσά αυτού και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 7
1.  
  Για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διενεργούν, αυτεπαγγέλτως ή μετά από έγγραφη καταγγελία, σχετικό έλεγχο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία του ελέγχου, οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων επιχειρήσεων κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται διαζευκτικά, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Νομάρχη, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
 1. Πρόστιμο από χίλια (1.000) μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης.
 2. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο όριο του προστίμου ορίζεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
 3. Προσωρινή διαγραφή από το Ειδικό Μητρώο, από έναν (1) έως έξι (6) μήνες εάν εκδοθούν σε βάρος της επιχείρησης τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίμου, εντός διαστήματος ενός (1) έτους, ή εάν η επιχείρηση υποπέσει σε παράβαση από την οποία προκαλούνται σοβαρές συνέπειες για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή την προστασία του περιβάλλοντος.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζονται ως προς το ανώτερο και κατώτερο όριο.
 5. Τα ποσά των επιβαλλόμενων προστίμων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 9 του άρθρου 6.
3.  
  Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 επιβάλλεται, από την κατά περίπτωση αρμόδια Λιμενική Αρχή, πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζονται ως προς το ανώτερο και κατώτερο όριο. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά την παρούσα παράγραφο εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 37α του ν.δ. 187/1973.
4.  
  Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955, όπως ισχύει.
Άρθρο 8
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, καθώς και κάθε συναφές θέμα για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 4 του άρθρου 3. Για την έκδοση της άδειας αυτής καταβάλλονται τα τέλη που εκάστοτε καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37α του ν.δ.187/1973, τα οποία κατατίθενται στο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 6 του άρθρου 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 9 "Αναστολή είσπραξης οφειλόμενων ασφαλιστικώνεισφορών"
1.  
  Η καταβολή των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2007 στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αναστέλλεται και χορηγείται στις επιχειρήσεις αυτές από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, μόνο για το σκοπό της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4. Επίσης, αναστέλλεται η λήψη των αναγκαστικών μέτρων. Η αναστολή κατά τα προηγούμενα εδάφια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις καταβάλλουν εμπρόθεσμα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς τις τρέχουσες, από 1ης Απριλίου 2007, μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ανωτέρω τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα, αφότου αυτές κατέστησαν απαιτητές, οι υπόχρεες επιχειρήσεις διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγείται χωρίς να γίνεται καμία παρακράτηση, ακόμα και στις περιπτώσεις είσπραξης εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων: α) από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, β) από όσους ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση και γ) κατά τις δανειοδοτήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων από τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
Άρθρο 10
1.  
  Η προθεσμία απομάκρυνσης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3325/2005, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/ 2006 (ΦΕΚ 162 Α΄).
2.  
  Μετά το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2741/1991 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Ειδικώς, οι αποσπάσεις αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυκτηνιάτρων - τεχνολόγων τροφίμων) μπορεί να ανανεώνονται για δύο τριετίες.
3.  
 1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
 2. 3 Δημόσιες υπηρεσίες, οποιασδήποτε φύσης και μορφής νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ενώσεις προσώπων, φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και οποιασδήποτε φύσεως και μορφής νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορούν να εκτελούν έργα, να εκπονούν μελέτες και να εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις για την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Τα έργα, οι μελέτες, τα προγράμματα και οι δράσεις χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, προερχόμενους από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή από οποιουσδήποτε πόρους που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που τα έργα, οι μελέτες, τα προγράμματα και οι δράσεις των φορέων του πρώτου εδαφίου χρηματοδοτούνται από προγράμματα ή χρηματοδοτικά σχήματα που διαχειρίζονται οι περιφέρειες της χώρας, τη σχετική απόφαση χρηματοδότησης συνυπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και ο οικείος Γραμματέας Περιφέρειας. 1 Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 1514/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως έξης:« 4 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 11
1.  
  Οι επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 4 του ν. 2642/1998 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει απλή αίτηση εγγραφής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, επιτρέπεται να εκτελούν τις συναφείς εργασίες μέχρι και τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών χορηγείται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές προσωρινή άδεια, χωρίς τη βεβαίωση της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου, η οποία προβλέπεται στην κ.υ.α. 12670/601/1.6.2001 (ΦΕΚ 762 Β΄).
2.  
  Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8, εξακολουθεί να ισχύει η κ.υ.α. 12670/601/1.6.2001.
3.  
  Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, εξακολουθεί να ισχύει η κ.υ.α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484 Β΄).
4.  
  Αποφάσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2642/1998 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της έκδοσής τους.
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) τα άρθρα 1 έως και 7 του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α΄), β) το π.δ. 4/2004 (ΦΕΚ 2 Α΄), γ) το π.δ. 50/2004 (ΦΕΚ 41 Α΄), δ) το π.δ. 246/1999 (ΦΕΚ 202 Α΄), ε) η κ.υ.α. 8376/389/2001 (ΦΕΚ 434 Β΄), στ) η κ.υ.α. 28311/1488/2000 (ΦΕΚ 1517 Β΄), ζ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-04-02 Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής,επισκευής και συντήρησης πλοίων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/76
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/2584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2584 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/28311/1488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/28311_1488 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/12670/601 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/12670_601 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/2123/05 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2123_05 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/8376/389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/8376_389 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/2545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2545 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Φ15/ΟΙΚ.7814/614 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Φ15_ΟΙΚ_7814_614 2005
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/2741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2741 1991
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 2005/3325 2005
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/70 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/70 1990
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 1996/17 1996
«Καθορισμός εκτέλεσης εργασιών από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και τις Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων ανάλογα με την Κατηγορία κατάταξης αυτών». 1999/246 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2004/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/4 2004
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...]" 2004/50 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2017/147 2017