ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3552

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 1
1.  
  Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστάται αυτοτελής λογαριασμός με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ε.Τ.Κ.Α.).
2.  
  Οι πόροι του Ε.Τ.Κ.Α. προέρχονται από:.
 1. τον Κρατικό Προϋπολογισμό
 2. τους Κοινοτικούς πόρους
 3. τις κοινωνικές δαπάνες, που προκύπτουν από αναδιάταξη των υφιστάμενων εισφορών και συγκεκριμένα από τη διάθεση του ημίσεος της ειδικής εισφοράς του Ο.Α.Ε.Δ. για την επιδότηση των στρατευόμενων μισθωτών (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 2336/1995, ΦΕΚ 189 Α΄).
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο 2 "Επιτροπή Διαχείρισης"
1.  
  Η διαχείριση του Ε.Τ.Κ.Α. ασκείται από Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία είναι εννεαμελής και έχει τριετή θητεία. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ως Πρόεδρο, τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ως Αντιπρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τον αναπληρωτή του, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι υποδεικνύονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή τους και δύο εκπροσώπους των εργοδοτών οι οποίοι υποδεικνύονται με τον αναπληρωτή τους με κοινή πρόταση από τις εργοδοτικές οργανώσεις: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.). Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης ασκεί υπάλληλος του Ο.Α.Ε.Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο­νομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία εκδίδεται εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης με τους αναπληρωτές τους. Η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Τ.Κ.Α. Η Επιτροπή Διαχείρισης καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του Ε.Τ.Κ.Α. Οι αποφάσεις αυτές της Επιτροπής εγκρίνονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Το πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης εκτελείται μέσω των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί ποσοστό 3% επί του ετήσιου προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια του Ε.Τ.Κ.Α., μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και η Επιτροπή τα χρησιμοποιεί για τους ίδιους σκοπούς.
Άρθρο 3
1.  
  Σκοπός του Ε.Τ.Κ.Α. είναι η εισοδηματική ενίσχυση και η κοινωνική προστασία των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των απολυομένων λόγω παραγωγικών αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, εφόσον αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας και βρίσκονται πλησίον της συνταξιοδότησης.
2.  
  Για την υπαγωγή των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο Ε.Τ.Κ.Α. πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. να είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
 2. να έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης, στις οποίες συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία, καθώς και σε χώρες με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.
 3. Από τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης, οι τελευταίες 900 ημέρες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του κλάδου που αναφέρονται στην κατωτέρω περίπτωση δ΄ της παραγράφου αυτής.
 4. να έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους και
 5. να έχουν εργασθεί σε επιχειρήσεις, που υπάγονται σε φθίνοντα κλάδο της Οικονομίας και έχουν την παραγωγική τους μονάδα σε περιοχές της χώρας, στις οποίες το ποσοστό ανεργίας είναι διπλάσιο του εθνικού μέσου όρου ανεργίας.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι περιοχές αυτές με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από μετρήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος και του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης – Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. για την ανεργία.
 7. Με όμοια απόφαση καθορίζονται και οι φθίνοντες κλάδοι της οικονομίας.
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να τροποποιούνται τα όρια, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού
4.  
 1. Τα υπαγόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρόσωπα προστατεύονται εναλλακτικά, κατόπιν αιτήσεώς τους, με τους ακόλουθους τρόπους:
  • Με ειδική εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας ίση με το 80% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου.
  • Η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων ευρώ μηνιαίως.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους δικαιούχους παρακρατούνται από το ποσό της μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και τον οικείο φορέα επικουρικής ασφάλισης.
  • Οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Τ.Κ.Α.
  • Με εισοδηματική ενίσχυση των ανέργων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, επιπλέον της επιδότησης του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν.
  • Το σύνολο της άνω ενισχύσεως και επιδοτήσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 900 ευρώ.
 2. Η υπαγωγή των προσώπων αυτών στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ δύναται να γίνει και διαδοχικά
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να προσαυξάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις οι επιδοτήσεις απασχόλησης των ανέργων που προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α., σε ν.π.δ.δ. και σε ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Τ.Κ.Α., δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό των ανωτέρω επιδοτήσεων και της προσαύξησης.
5.  
  Από την προστασία του άρθρου αυτού και τις δράσεις του Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης παύουν να καλύπτονται τα πρόσωπα που είτε εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας είτε δεν αποδέχονται την ένταξή τους είτε συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
6.  
  Από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η παροχή κοινωνικής εργασίας
7.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις των προσώπων που αναφέρονται στο νόμο αυτόν.
8.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Τ.Κ.Α. καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4
1.  
  Για την οργάνωση της συμμετοχής της χώρας στο «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007)» ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 771/2006/ΕΚ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Μαΐου 2006, ως αρμόδιος φορέας εκτέλεσης, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που έχει συσταθεί με το ν. 3144/ 2003 (ΦΕΚ 111 Α΄)).
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται ιδίως:
 1. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φορέων που θα εφαρμόζουν τις εγκρινόμενες δράσεις
 2. Οι προς χρηματοδότηση επιλέξιμες δαπάνες και ο τρόπος ελέγχου αυτών
 3. Η διαδικασία και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης των δράσεων
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύνανται να επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων νομικά πρόσωπα κάθε μορφής και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις Δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007)»
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 21 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 21
  1.  
   Το επίδομα ανεργίας απαρτίζεται από το βασικό επίδομα ανεργίας και τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.
  2.  
   Μέλη οικογένειας, για τα οποία παρέχεται προσαύξηση, θεωρούνται όσα αναγνωρίζονται από τον α.ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), αν ο άνεργος έφερε πράγματι σε σημαντικό βαθμό το βάρος της διατροφής τους.
  3.  
   Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 σε ποσοστό 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξάρτητα αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο.
  4.  
   Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν ίσες ή μικρότερες από το εξαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το εξαπλάσιο και μικρότερες ή ίσες με το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 75% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Στους ανέργους, οι οποίοι είχαν πλήρη απασχόληση, καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3.
  5.  
   Το επίδομα ανεργίας, όπως αυτό κατά περίπτωση καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 4, προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του ανέργου.
  6.  
   Σε περιπτώσεις εύλογων αμφιβολιών ως προς το πραγματικό ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανεργίας, αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.
  7.  
   Το επίδομα ανεργίας είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, εκτός εάν πρόκειται για διατροφή συζύγων, ανιόντων ή κατιόντων. Ο συμψηφισμός επιτρέπεται, όταν πρόκειται για εξόφληση οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα ανεργίας, και μπορεί να γίνει με δόσεις που καθορίζει το Δ.Σ., υπό τον περιορισμό ότι σε κάθε περίπτωση το 1/2 του επιδόματος καταβάλλεται στον άνεργο.
  8.  
   Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Άρθρο 6
1.  
  Η αληθής έννοια των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) είναι ότι οι διατάξεις της απόφασης που κυρώθηκαν με την ως άνω παράγραφο 5 εφαρμόζονται στο προσωπικό που υπάγεται στην κυρωθείσα απόφαση, εφόσον το προσωπικό αυτό κατά το διδακτικό έτος έναρξης ισχύος του νόμου είχε προσληφθεί και υπηρετούσε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μονιμοποίηση, σύμφωνα με την προθεσμία που επανακαθόρισε η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994, είχε συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον δύο πλήρων διδακτικών ετών αθροιστικά και με δεκάωρη τουλάχιστον κατά μέσο όρο διδασκαλία την εβδομάδα για τα δύο αυτά έτη και η υπηρεσία αυτή συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια των διδακτικών ετών από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 93956/29.5.1989 μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν. 2190/1994.
2.  
  Το προσωπικό που υπάγεται στην κυρωθείσα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 2190/ 1994 απόφαση, εφόσον πληροί τους όρους των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994, όπως αυτές ερμηνεύονται από την παράγραφο 1 του παρόντος, και εφόσον είχε υποβάλει σχετική αίτηση για μονιμοποίηση εντός της προθεσμίας που όρισε η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994, μονιμοποιείται αναδρομικά από το χρονικό σημείο συνδρομής των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/ 1994, όπως αυτές ερμηνεύονται από την παράγραφο 1 του παρόντος.
3.  
  Η μονιμοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου. Η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου διατυπώνεται μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για επανέλεγχο των αιτήσεων που είχαν υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 και που είχαν απορριφθεί.
4.  
  Τα αποτελέσματα της μονιμοποίησης ανατρέχουν στο χρόνο συνδρομής των προϋποθέσεων των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2190/ 1994, όπως αυτές ερμηνεύονται από την παράγραφο 1, μόνον ως προς τη βαθμολογική εξέλιξη και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος του προσωπικού που μονιμοποιείται.
5.  
  Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία διδακτικού προσωπικού στον Ο.Α.Ε.Δ., με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, αναγνωρίζεται ως πρόσθετο προσόν για την πρόσληψή του στις Δημόσιες Επιχειρήσεις «Παρατηρητήριο Απασχόλησης – Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.». Ο τρόπος αξιολόγησης και μοριοδότησης της εργασιακής εμπειρίας με έμφαση στις επιδόσεις των απασχολουμένων θα καθοριστεί με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄). Η εργασιακή εμπειρία των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής δεν λογίζεται ως προϋπηρεσία κατά την παράγραφο 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄).
Άρθρο 7 "Το άρθρο 11 του ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258 Α΄/7.11.2003) τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: Τους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας και Τουριστικής Ανάπτυξης.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, μόνον εφόσον είναι πλήρους ή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής: Για την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης συστήνεται ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., η διαχείριση του οποίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαχείρισης, τον οποίο εισηγείται η Επιτελική Επιτροπή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 8 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Οι πάσης φύσεως δαπάνες από τη λειτουργία των οργάνων του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., της Μονάδας Διοίκησης Έργου και της υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης της Επιτελικής Επιτροπής βαρύνουν τον ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ Οι πόροι του ειδικού κωδικού προέρχονται από (α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (β) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (γ) Επιχορηγήσεις ή έσοδα από άλλες πηγές Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την επιχορήγηση του προαναφερθέντος ειδικού κωδικού του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
5.  
  Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 9 αντικαθίστανται ως ακολούθως: Εξ αυτών τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και η τυχόν εμπειρία τους στο συντονισμό θεμάτων σχετικά με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα έξι συστήματα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. θεω­ρείται πρόσθετο προσόν Το προσωπικό αυτό είτε αποσπάται από το δημόσιο τομέα ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του ν. 1256/1982, όπως ισχύει, είτε προσλαμβάνεται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 9 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Ο προϊστάμενος της Μονάδας Διοίκησης Έργου πρέπει να έχει αποδεδειγμένα ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη, το συντονισμό, τη διοίκηση και την εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων αναφορικά με θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.
7.  
  Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 10 Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. με αποφάσεις του Δ.Σ. αυτού υποστηρίζει την Επιτελική Επιτροπή με την παροχή του αναγκαίου χώρου για τη στέγαση αυτής, καθώς και του εξοπλισμού της, εκτός εάν η Επιτελική Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά.
Άρθρο 8
1.  
  Η διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 32 του ν.3232/ 2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν.3302/2004, αντικαθίσταται ως εξής: 12 Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ και λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να συνάπτουν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συμβάσεις με τον ΟΑΕΔ ή θυγατρικές εταιρείες αυτού για τη διάθεση για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες, ατόμων από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων του ΟΑΕΔ σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Η δαπάνη για την άσκηση αυτή βαρύνει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο.» Κατ’ εξαίρεση, συμβάσεις ιδίου περιεχομένου με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που λήγουν από 1.1.2007 έως 31.12.2007 δύνανται να παρατείνονται για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. 2 1 Η προθεσμία που τίθεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2676/1999 ( ΦΕΚ 1 Α΄) « Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» καταργείται. 2 Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2676/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής «Στις περιπτώσεις επιλογής των καταστατικών διατάξεων των καταργούμενων Ταμείων, οι ασφαλιστικές κατηγορίες και οι κλίμακες των συντάξεων αυτών αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος με τις αυξήσεις των εισφορών και συντάξεων του ΟΑΕΕ αντίστοιχα, για δε τον υπολογισμό της σύνταξης οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στις πλησιέστερες ασφαλιστικές κατηγορίες των Ταμείων από τα οποία προέρχονται και οι οποίες αντιστοιχούν στις εισφορές που κατέβαλαν κάθε φορά.
Άρθρο 9
1.  
  Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 10 του Κανονισμού Ασθενείας Ι.Κ.Α. (Α.Υ.Ε. 25078/28.5.38), το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δύναται να συνάψει σύμβαση με την εταιρεία κοινής ωφέλειας Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας - κατοικούντες του Ολυμπιακού Χωριού από τους ιατρούς ειδικοτήτων της εταιρείας, κατά πράξη και περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 127/2005 (ΦΕΚ 182 Α΄, 22.7.2005). Με τη σύμβαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να χορηγηθεί στους ιατρούς της εταιρείας η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα έντυπα παραστατικά του ΙΚΑ, όπως μπλοκ αδειών, συνταγολόγια, έντυπα παρακλινικών διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με τους κανονισμούς και εγκυκλίους του Ιδρύματος. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων δικαιούχων που περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως σε επί μέρους διατάξεις του νόμου αυτού. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-04-04 Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/77
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1999/2676 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2676 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/93956 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/93956 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2190 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/771 2006
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1545 1985
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
ΝΟΜΟΣ 2004/3302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/3302 2004
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2961 1954
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1846 1951