Κύρωση της Συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου 16 της Συμφωνίας Έδρας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία περί της εφαρμογής του άρθρου 16 της Συμφωνίας Έδρας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, που υπογράφηκε στην Ελλάδα στις 29 Μαΐου 2006, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, αποκαλούμενη στο εξής «η Τράπεζα», ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη το άρθρο 16 της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, της 22ας Οκτωβρίου 1998, που αφορά στην ευκαιρία απασχόλησης των συζύγων και των συγκατοικούντων μελών των οικογενειών των Ανωτέρων Διοικητικών Υπαλλήλων, των Υπαλλήλων της Τράπεζας και των εμπειρογνωμόνων που εκπληρώνουν αποστολές για την Τράπεζα, οι οποίοι διαμένουν στην Ελληνική Δημοκρατία και, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προσδιορίσουν το νομικό καθεστώς και τους όρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας των συζύγων και των συγκατοικούντων μελών της οικογενείας των ανωτέρω υπάλληλων της Τράπεζας για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 11.Επιτρέπεται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας για την πρόσβαση στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, η απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου στους / στις συζύγους και τα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών, αποκαλούμενους στο εξής «μέλη της οικογενείας», των Ανωτέρων Διοικητικών Υπαλλήλων, των Υπαλλήλων και των εμπειρογνωμόνων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου που εκπληρώνουν αποστολές για την Τράπεζα, αποκαλούμενοι στο εξής «υπάλληλοι της Τράπεζας», οι οποίοι διαμένουν στην Ελληνική Δημοκρατία και είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας μέλους οικογενείας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού σε ισχύ. 2.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χορήγηση έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης, όπως αυτή ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αιτούμενη έγκριση θα παρέχεται για χρονικό διάστημα ίσο με την διάρκεια ισχύος του ανωτέρω δελτίου ταυτότητας. - Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 1)Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας μέλους οικογενείας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού, συνοδευόμενο από βεβαίωση της Τράπεζας ότι το εν λόγω δελτίο είναι σε ισχύ και 2)Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου του μέλους της οικογενείας του υπαλλήλου της Τράπεζας με τον ενδιαφερόμενο εργοδότη. 3.Η έγκριση για απασχόληση θα ανανεώνεται εφόσον ανανεώνεται και το δελτίο ταυτότητος μέλους οικογενείας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού και για χρονικό διάστημα ίσο με την διάρκεια ισχύος του εν λόγω δελτίου. Η αίτηση για ανανέωση πρέπει να συνοδεύεται από: 1)Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας μέλους οικογενείας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού, συνοδευόμενο από βεβαίωση της Τράπεζας ότι το εν λόγω δελτίο είναι σε ισχύ και 2)Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου του μέλους της οικογενείας του υπαλλήλου της Τράπεζας με τον ενδιαφερόμενο εργοδότη. 4.Στην περίπτωση που το μέλος της ομογένειας του υπαλλήλου παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους εργοδότες και δεν έχει έναν σταθερό εργοδότη θα προσκομίζονται υπεύθυνες δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες ότι θα απασχολήσουν το μέλος της οικογενείας του υπαλλήλου της Τράπεζας. 5.Στα μέλη της οικογενείας των υπαλλήλων της Τράπεζας, τα οποία έχουν λάβει έγκριση για εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου επιτρέπεται να συνάπτουν σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη. Για τη μεταβολή αυτή απαιτείται εκ νέου έγκριση από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης. 6.Σε περίπτωση διακοπής της παραμονής στην Ελλάδα αλλοδαπού υπαλλήλου της Τράπεζας, λόγω αποχώρησής του από αυτήν και πριν την ονομαστική ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ταυτότητος υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού ή σε περίπτωση διακοπής της παραμονής στην Ελλάδα μέλους της οικογενείας υπαλλήλου της Τράπεζας και πριν την ονομαστική ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ταυτότητος μέλους της οικογενείας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού, η Τράπεζα οφείλει να ενημερώνει αντίστοιχα την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης, η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση για απασχόληση, προκειμένου αυτή να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την ανάκληση της σχετικής έγκρισης. 7.Για τα σχετιζόμενα με την κατά τα ανωτέρω απασχόληση των μελών της οικογενείας υπαλλήλου της Τράπεζας θέματα, ιδίως φορολογικά και ασφαλιστικά, εφαρμόζεται η ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Άρθρο 2 Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνταγματικών διαδικασιών της Ελληνικής Δημοκρατίας, που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό και παραμένει σε ισχύ ενόσω παραμένει σε ισχύ η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, της 22ας Οκτωβρίου 1998. Έγινε εις διπλούν, στην Ελλάδα στις 29.5.2006 στην αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Άρθρο 2
1.  
    Η κυρούμενη με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου Συμφωνία εφαρμόζεται σε εκείνα τα μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων της Τράπεζας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της κυρούμενης Συμφωνίας, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφω­νίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία