ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3554

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007
Άρθρο 1
1.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, των Μονίμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), των Ιατροδικαστών, των Μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., των Ερευνητών, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), των Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Ερευνητικού Προσωπικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), των Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), των Διπλωματικών Υπαλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, των Μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), των Μελών Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και των μισθολογικά αντιστοίχων προς αυτό κληρικών, ορίζεται από 1.1.2007 ως εξής:.
 1. Πρωτοδίκη, σε χίλια εκατόν είκοσι επτά ευρώ (1.127 €), (άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3205/2003 – ΦΕΚ 297 Α΄).
 2. Ανθυπολοχαγού, σε επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (795 €), (άρθρο 50 παρ. 3 του ν. 3205/2003).
 3. Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε χίλια εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (1.145 €), (άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
 4. Δικαστικού Αντιπροσώπου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε χίλια εκατόν είκοσι επτά ευρώ (1.127 €), (άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
 5. Ιατροδικαστή Δ΄ Τάξεως, σε χίλια εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (1.125 €), (άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
 6. Λέκτορα Α.Ε.Ι., σε χίλια εκατόν τριάντα δύο ευρώ (1.132 €), (άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
 7. Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σε χίλια τρία ευρώ (1.003 €), (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
 8. Ερευνητή Δ΄, σε χίλια ογδόντα τρία ευρώ (1.083 €), (άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
 9. Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ΄, σε χίλια δεκατέσσερα ευρώ (1.014 €), (άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
 10. Παρέδρου με θητεία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε χίλια εκατόν εξήντα εννέα ευρώ (1.169 €), (άρθρο 42 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
 11. Συνεργάτη Β΄ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, σε εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (972 €), (άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
 12. Τακτικού καθηγητή Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ (1.620 €), (άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
 13. Ακολούθου Πρεσβείας, σε εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (970 €), (άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
 14. Επιμελητή Β΄ ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε χίλια εκατόν πενήντα ένα ευρώ (1.151 €), (άρθρο 43 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
 15. Μουσικού, σε εννιακόσια είκοσι δύο ευρώ (922 €), (άρθρο 49 παρ. 2 του ν. 3205/2003).
 16. Καθηγητή Εφαρμογών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, σε χίλια τρία ευρώ (1.003 €), (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3450/2006).
 17. Επιμελητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, σε εννιακόσια πενήντα ευρώ (950 €), (άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 3205/2003).
 18. Του Λέκτορα Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σε χίλια δεκαπέντε ευρώ (1.015 €), (άρθρο 12 παρ.
 19. Α1 του ν. 3413/2005, ΦΕΚ 278 Α΄).
 20. Του 18ου μισθολογικού κλιμακίου της ΥΕ κατηγορίας του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3205/2003, σε εξακόσια πενήντα ένα ευρώ (651 €).
2.  
  Για το τακτικό διδακτικό και ειδικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, από 1.9.2007, ο βασικός μισθός του Λέκτορα της παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) ορίζεται σε χίλια τρία ευρώ (1.003 €).
3.  
  Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. Α10 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Από 1.9.2007 καταβάλλεται ποσό σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (44,70 €). 2 Από 1.9.2008 και εφεξής, καταβάλλεται ποσό ίσο με το οκτώ τοις εκατό (8%) του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού, όπως αυτός θα διαμορφώνεται με την εισοδηματική πολιτική εκάστου έτους.
4.  
  Το μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 2/9276/ 0022/18.6.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 829 Β΄) και χορηγείται στο προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων (τέως Μ.Α.Τ.), αναπροσαρμόζεται, από 1.1.2008, στο ποσό των ογδόντα ευρώ (80 €) μηνιαίως.
5.  
  Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα εκατό ευρώ (100 €). Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
6.  
  Στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται επίδομα διδακτικής προετοιμασίας, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πέντε ευρώ (105 €) μηνιαίως. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβληθεί σταδιακά, κατά μήνα, ως εξής:.
 1. Από 1.1.2007, ποσό δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτών (17,50 €).
 2. Από 1.7.2007, ποσό τριάντα πέντε ευρώ (35 €).
 3. Από 1.1.2008, ποσό εβδομήντα ευρώ (70 €).
 4. Από 1.1.2009, ποσό εκατόν πέντε ευρώ (105 €).
7.  
  Τα ποσά των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003, για τις αναφερόμενες σε αυτές κατηγορίες δικαιούχων, αναπροσαρμόζονται, κατά μήνα, ως εξής: α.i. Από 1.1.2007, σε διακόσια πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (257,50 €). ii. Από 1.7.2007, σε διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (275 €). iii. Από 1.1.2008, σε τριακόσια δέκα ευρώ (310 €). iν. Από 1.1.2009 και εφεξής, σε τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ (345 €). Τα ανωτέρω ποσά δικαιούνται, από 1.1.2007 και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί.
 1. i.
 2. Από 1.1.2007, σε διακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (227,50 €). ii.
 3. Από 1.7.2007, σε διακόσια σαράντα πέντε ευρώ (245 €). iii.
 4. Από 1.1.2008, σε διακόσια ογδόντα ευρώ (280 €). iν. Από 1.1.2009 και εφεξής, σε τριακόσια δεκαπέντε ευρώ (315 €).
8.  
  Ειδικά για τους κτηνιάτρους υπαλλήλους το επίδομα των ειδικών συνθηκών εργασίας των παραγράφων α΄ και β΄ του άρθρου 1 του ν. 977/1979 (ΦΕΚ 236 Α΄), όπως επεκτάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1160/ 1981 (ΦΕΚ 147 Α΄) και διατηρήθηκε μέχρι σήμερα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003, καθορίζεται, από 1.3.2007 και εφεξής, σε εβδομήντα ευρώ (70 €) μηνιαίως.
Άρθρο 2
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το ειδικό αυτό επίδομα – αντιστάθμισμα ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 €) μηνιαίως και καταβάλλεται ανά δίμηνο σε καθέναν από τους ανωτέρω υπαλλήλους, μπορεί δε να αναπροσαρμοσθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ως άνω επιδόματος - αντισταθμίσματος εγγράφεται ετησίως σε ειδική συλλογική απόφαση, σε ενιαίο κωδικό αριθμό και κατατίθεται κάθε δίμηνο, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που ανοίγεται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό που διενεργεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. .
2.  
  Τα έβδομο και όγδοο εδάφια της ίδιας παραγράφου αντικαθίστανται ως ακολούθως: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται γενικά η διαδικασία καταβολής του επιδόματος, το οποίο, συνυπολογιζόμενο με άλλες τυχόν καταβαλλόμενες πρόσθετες αμοιβές, δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, ο τρόπος διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
3.  
  Η διαφορά των διακοσίων ευρώ (200 €) σε σχέση με το μέχρι σήμερα καταβαλλόμενο ποσό του επιδόματος - αντισταθμίσματος χορηγείται σε δύο δόσεις, ήτοι εκατό ευρώ (100 €) από 1.1.2007 και άλλα εκατό ευρώ (100 €) από 1.7.2007.
4.  
  Το ενδέκατο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, που προστέθηκε στις διατάξεις της παρ. 8 του ν. 2430/1996, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το επίδομα αυτό ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 €) μηνιαίως και η διαχείρισή του γίνεται από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για την αιτία αυτή.
5.  
  Η διαφορά των εκατόν τριάντα ευρώ (130 €) σε σχέση με το μέχρι σήμερα καταβαλλόμενο ποσό του επιδόματος χορηγείται σε δύο δόσεις, ήτοι εξήντα πέντε ευρώ (65 €) από 1.1.2007 και άλλα εξήντα πέντε ευρώ (65 €) από 1.7.2007.
6.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 2685/ 1999 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως ισχύει, «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 3, περιπτώσεις α΄ και β΄, η οποία έχει ως εξής:
 1. Η ημερήσια αποζημίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μόνιμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων και με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).
 2. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται η εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση και οι συναφείς δαπάνες των μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά σχολών, οι οποίοι υπηρετούν στους προαναφερθέντες φορείς, με τις αυτές σχέσεις εργασίας.
 3. Το ποσοστό της εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης και των λοιπών συναφών δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αντίστοιχης προβλεπόμενης δαπάνης, που καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τη χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, με την οποία μπορεί να εξομοιούται.
7.  
  Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 22 του ν. 1418/ 1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», προστίθεται παράγραφος 12 η οποία έχει ως εξής:
 1. Οι κάθε είδους αποδοχές των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 2. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποδοχές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που υπηρετούν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος [άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄)], χορηγείται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Άρθρο 3 "Πάγια έξοδα κίνησης"
1.  
  Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται μηνιαία πάγια αποζημίωση, ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτός καθορίζεται με το άρθρο 2 του π.δ. 1/1986 (ΦΕΚ 1 Α΄). Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια στη χορήγησή του θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4
1.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 24 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για το έτος 2007 για τον υπολογισμό του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α΄) και οι διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/ 1982 (ΦΕΚ 42 Α΄) όπως ισχύουν.
2.  
  Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 25 προστίθενται εδάφια ως εξής: Για το έτος 2007, μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω αφορολόγητων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο 1 Για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα Κλιμάκιο Φορολογικοί συντελεστές κατά κλιμάκιο Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο Σύνολο φορολο­γητέας περιουσίας Σύνολο φόρου 146.750,00 0,354 519,50 146.750,00 519,50 146.750,00 0,472 692,66 293.500,00 1.212,16 146.750,00 0,590 865,83 440.250,00 2.077,99 293.500,00 0,708 2.077,98 733.750,00 4.155,97 293.500,00 0,826 2.424,31 1.027.250,00 6.580,28 Υπερβάλλον 0,944 2 Για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 0,826% Ειδικά για τα ημεδαπά και τα ξένα με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα ο πάγιος συντελεστής ορίζεται σε 0,413%.
3.  
  Αρχικές δηλώσεις έτους 2007 που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού θεωρούνται μερικές, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 2459/1997. Προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έτους 2007, περιοριστικά για τις δηλώσεις του ανωτέρω εδαφίου, ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2007. Επιπλέον ποσό φόρου που θα προκύψει καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης, ενώ επιπλέον ποσό φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί επιστρέφεται εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία και ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2007
Άρθρο 5
1.  
  Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τρεις κατηγορίες. «Η απαλλαγή παρέχεται για ποσό αξίας:. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), γ) κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού, δ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου(%) Φόρος Κλιμακίου(σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 95.000 -- -- 95.000 -25.000 5 1.250 120.000 1.250 145.000 10 14.500 265.000 15.750 Υπερβάλλον 20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες τρίτου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) πατριούς και μητριές, η) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες) και ι) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό - πεθερά). Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου(%) Φόρος Κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 20.000 -- -- 20.000 -55.000 10 5.500 75.000 5.500 195.000 20 39.000 270.000 44.500 Υπερβάλλον 30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό. Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστήςκλιμακίου(%) Φόρος Κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 6.000 -- -- 6.000 -66.000 20 13.200 72.000 13.200 195.000 30 58.500 267.000 71.700 Υπερβάλλον 40 Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι:.
 1. 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του β.δ. 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α΄) και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α΄).
 2. Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 81 του παρόντος νόμου.
 3. οικοπέδου μέχρι σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ για κάθε άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και μέχρι εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.000) ευρώ για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους.
 4. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (14.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.» Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 1η Μαρτίου 2007.
2.  
  Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία τουλάχιστον κατά ποσοστό 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) ευρώ αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά ποσοστό 60%.» Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 1η Μαρτίου 2007.
 1. για αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι ποσού αξίας ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ,.
 2. για αγορά κατοικίας από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων (138.000) ευρώ.
 3. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους,.
 4. για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, ενώ από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.000) ευρώ.
 5. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (14.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.» Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2007.
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της ενότητας Β΄ του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσό αυτό ορίζεται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ αυτοτελώς για κάθε γονέα και αυξάνεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ, όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει.» Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 1η Μαρτίου 2007.
4.  
  Η ενότητα Α΄ του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενότητας Α΄ του άρθρου 26:.
 1. κατοικίας, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο.
 2. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ευρώ, προκειμένου για έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους και προσαυξάνεται κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους,.
 3. οικοπέδου, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο.
 4. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες (77.000) ευρώ, προκειμένου για έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους και προσαυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (14.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.» Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 1η Μαρτίου 2007.
5.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 αντικαθίσταται ως εξής:«
6.  
  Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Μαρτίου 2007 μέχρι και την 30ή Απριλίου 2007, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, του φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και του τέλους συναλλαγής θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 28η Φεβρουαρίου 2007, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2007.
Άρθρο 6
1.  
  Οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως:.
 1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 επτά τοις εκατό (7%) για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β΄ και για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ΄.
 3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 καταργείται
 4. Στο παράρτημα ΙV (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ) αντικαθίστανται ο δεύτερος τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ και ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ΄ ως εξής:
 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 7%
2.  
  Η παράγραφος 1 ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2006.
Άρθρο 7
1.  
  Διαγράφονται τα βεβαιωμένα χρέη των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1091/1980 (ΦΕΚ 267 Α΄) προς το Ελληνικό Δημόσιο τα οποία προέρχονται από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, καθώς και οι σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί στις οικείες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση, παραγράφονται – και η ποινική δίωξη παύει οριστικά – τα ποινικά αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται: Α. Στη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, καθώς και από προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία διαγράφονται κατά το παρόν άρθρο που προβλέπονται και τιμωρούνται από το άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2, 3 και 6 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄). Β. Στη μη υποβολή ή ανακρίβεια των δηλώσεων, κατά το άρθρο 17 του ν. 2523/1997. Οι υποθήκες που έχουν εγγραφεί και οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί επί περιουσιακών στοιχείων των ως άνω νομικών προσώπων για τη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, καθώς και από προσαυξήσεις και πρόστιμα που διαγράφονται κατά το παρόν άρθρο, εξαλείφονται ή αίρονται κατά περίπτωση και τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο νομικό πρόσωπο ελεύθερα. Η εξάλειψη των ανωτέρω βαρών γίνεται με αίτηση του νομικού προσώπου στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα που συνοδεύεται με σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διαγραφή των ανωτέρω οφειλών. Η εξάλειψη των βαρών αυτών απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου και των υπέρ του Ταμείου Νομικών και παντός άλλου νομικού προσώπου προβλεπόμενων τελών.
2.  
  Το άρθρο 35 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄) καταργείται.
3.  
  Στο άρθρο 23 του ν. 2459/1997 προστίθεται περίπτωση κθ΄ ως εξής:
 1. Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1091/1980 (ΦΕΚ 267 Α΄).
4.  
  Τα νομικά πρόσωπα του ν.1091/1980 απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας παρελθόντων ετών. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων για τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα θα υποβληθεί το έτος 2008.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος
6.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8
1.  
  Η υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή-εξωνοσοκομειακή-φαρμακευτική-οδοντιατρική-κ.λπ.) στους υπαλλήλους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι οποίοι δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών αυτών. Οι συμμετοχές - κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούμενων περίθαλψης από τον Ο.Π.Α.Δ., καθώς και των πρόσθετων απολαβών και των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης αυτών περιέρχονται στο Δημόσιο, οι δε σχετικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο με τις εισφορές των ασφαλισμένων και τη διπλάσια συνεισφορά που θα βαρύνει κατά το ήμισυ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά το ήμισυ το Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 9
1.  
  Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ.), εντάσσονται από 1.1.2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄) και οι διατάξεις του π.δ. 209/2006 (ΦΕΚ 209 Α΄). Από την ένταξη των ανωτέρω προσώπων και εφεξής δεν καταβάλλονται στο Ε.Τ.Α.Τ. ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδότη. Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών καλύπτεται με την καταβολή από την Τράπεζα Αττικής Α.Ε. εισφοράς ποσού εξήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (61.754.000) ευρώ, βάσει της ειδικής οικονομικής μελέτης που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δέκα (10) ισόποσες ετήσιες δόσεις στην αρχή κάθε έτους αρχής γενομένης από 1.1.2007. Το ποσό κάθε δόσης διαμορφώνεται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (7.625.000) ευρώ, λαμβανομένου υπόψη συντελεστή προεξόφλησης 5,03 %. Στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και σε όσες θα καταβληθούν μετά την ένταξη του Λ.Α.Κ. στο Ε.Τ.Α.Τ. δεν χορηγούνται αυξήσεις. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταβάλλεται στο Ε.Τ.Α.Τ. από την Τράπεζα Αττικής Α.Ε. εφάπαξ ποσό επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (770.000) ευρώ που αντιστοιχεί στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των από 1.1.1993 ασφαλισμένων του Λ.Α.Κ. Το ποσό αυτό αποδίδεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 61 του ν. 3371/2005.
Άρθρο 10
1.  
  Το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 2 του π.δ. 904/1978 (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως διατηρήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου, καταβάλλεται και στο προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς.
Άρθρο 11
1.  
  Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ή τα κάθε είδους επιμίσθια των υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου που υπηρετούν στο εξωτερικό καταβάλλονται με μισθοδοτικές καταστάσεις. Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου είναι οι εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών τους. Ο εκκαθαριστής αποδοχών θεωρείται δημόσιος υπόλογος και υπόκειται στον έλεγχο του οικείου Διατάκτη, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Η πληρωμή των αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να πραγματοποιείται με πίστωση ατομικών λογαριασμών, που τηρούν οι δικαιούχοι υπάλληλοι – λειτουργοί σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, μέσω Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος που επιλέγεται από το Δημόσιο κατά τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, συνάπτει σύμβαση με την Τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που επελέγη, στην οποία καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία διενέργειας των πληρωμών, η αμοιβή της Τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των πληρωμών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της παρούσας.
3.  
  Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα διατήρησης ή επαναφοράς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, του υφιστάμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τρόπου και τίτλου πληρωμής των αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς που υπηρετούν σε ορισμένες χώρες, όταν τούτο επιβάλλεται από ειδικές συνθήκες
4.  
  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει τρεις (3) μήνες από την πρώτη του μήνα εκείνου που έπεται της δημοσίευσης του παρόντος νόμου
Άρθρο 12
1.  
  Τα κείμενα των συνταξιοδοτικών Κωδίκων του Δημοσίου, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά, μετά την ενημέρωσή τους με τις μεταγενέστερες αυτών ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, δημοσιεύονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
Άρθρο 13
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α΄) προστίθενται εδάφια τέταρτο μέχρι έβδομο, ως εξής: Επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση στο Δημόσιο ή στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), για χρονικό διάστημα έως 35 έτη, κτιρίου ή κτιρίων που ανεγείρονται στην ανωτέρω λιμενική ζώνη με δαπάνες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., για την εγκατάσταση δικαστηρίων Το μίσθωμα ορίζεται, ύστερα από έκθεση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, με σύμβαση μεταξύ των ως άνω φορέων και αναπροσαρμόζεται ανά εξαετία, με όμοια διαδικασία Σε περίπτωση διαφωνίας, το θεμιτό μίσθωμα καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατά τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών Η μίσθωση που καταρτίζεται διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄).
Άρθρο 14
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Αθλητικών Σωματείων των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), για τη μετάδοση αγώνων που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) και των συναφών με αυτούς διαφημίσεων, καθώς και από τα αντίστοιχα δικαιώματα των Αθλητικών Οργανισμών που διοργανώνουν Διεθνείς Ευρωπαϊκούς Αγώνες, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) εισπράττεται με μέριμνα των οικείων Δ.Ο.Υ. και αποδίδεται ως έσοδο στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΤΕΧ και ΤΑΥΑΠ, στα οποία επιμερίζεται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι υπόχρεοι για την καταβολή των ανωτέρω δικαιωμάτων στις Δ.Ο.Υ., η διαδικασία είσπραξης, ο τρόπος και χρόνος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, ο τρόπος καταλογισμού των υποχρέων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης των δικαιωμάτων αυτών, η διαδικασία απόδοσης του πόρου αυτού στα ανωτέρω ταμεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Τα εισπραχθέντα ποσά, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από το Δημόσιο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α΄) για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του άρθρου 33 του ν. 2800/2000, αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΤΕΧ και ΤΑΥΑΠ κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα.
3.  
  Στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α΄), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
  Αστυνομικοί που ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων αστυνομικών οργανώσεων αποτάχθηκαν για πειθαρχικά παραπτώματα που είχαν άμεση σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση, δικαιούνται να ζητήσουν επανεξέταση των πειθαρχικών τους υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές. Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των αστυνομικών που επανέρχονται στην ενέργεια κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούνται αναδρομικές αποδοχές ή αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 15
1.  
  Στους έχοντες το δικαίωμα νομιμοποίησης αυθαίρετων αλιευτικών καταφυγίων και άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί από φορείς του Δημοσίου στον αιγιαλό, όπως το δικαίωμα αυτό προβλεπόταν από τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 16 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), παρέχεται εκ νέου προθεσμία δώδεκα (12) μηνών για την άσκησή του από τη δημοσίευση του παρόντος. Υποβληθείσες αιτήσεις μετά την 31.12.2004 εξετάζονται επίσης.
Άρθρο 16 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-04-16 Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/80
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/2/9276/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2_9276_0022 2002
ΝΟΜΟΣ 1979/977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/977 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1078 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1091 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1091 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1160 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1249 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1249 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1994/2265 1994
Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις. 1996/2430 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 1997/2523 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2685 1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κ[...]" 2000/2859 2000
Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις 2001/2892 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2003/3130 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις. 2005/3336 2005
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2005/3408 2005
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣ.Ε.Ι.). 2005/3413 2005
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 2006/3432 2006
. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1521 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1521 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/904 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/904 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1 1986
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διαχείρισης και διεκπεραίωσης θεμάτων Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). 2006/209 2006
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2009/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/24 2009