ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3555

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-04-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-04-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-04-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 1.1)Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου περιέρχονται άνευ ανταλλάγματος στο Δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα οι παρόδιες εκτάσεις του τμήματος του οδικού διευρωπαϊκού δικτύου «Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων» (ΠΑΘΕ), από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης έως και τη Σκάρφεια Νομού Φθιώτιδας (θέση διασταύρωσης με Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλής Ταχύτητας), που μεταβιβάσθηκαν από το Δημόσιο στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε. δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2938/ 2001 (ΦΕΚ 178 Α΄), στις οποίες περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου. 2)Η ανωτέρω μεταβίβαση συντελείται από της μεταγραφής του αποσπάσματος της απογραφής που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου, κατά το τμήμα της που περιέχει περιγραφή των δια του παρόντος μεταβιβαζόμενων ακινήτων και εμπράγματων δικαιωμάτων. Η μεταγραφή πραγματοποιείται ατελώς το αργότερο εντός μηνός από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 5.2.2 της κυρούμενης Συμβάσεως Παραχώρησης. 3)Από της μεταγραφής αυτής και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. από ενοχικές συμβάσεις της με τρίτους, οι οποίες αφορούν στα ανωτέρω μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. 4)Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 5)Ως αξία για την αναδιαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, λαμβάνεται η αξία στην οποία τα μεταβιβαζόμενα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2938/2001. 2.Από την ανωτέρω μεταγραφή και μέχρι και την ημερομηνία επίτευξης της Πρώτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του άρθρου 18.2.1 της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο Συμβάσεως Παραχώρησης, όπως αυτή προκύπτει από την οικεία Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, που προβλέπεται στο άρθρο 18.4.3 (iii) της ίδιας Συμβάσεως, η εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ασκεί αντί του Δημοσίου, αλλά για δικό της λογαριασμό, τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρ. 1.α του άρθρου 3 του ν. 2938/2001 και έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις επί του τμήματος που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3.1)Εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προς την εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και την Παραχωρησιούχο εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», στην οποία επισυνάπτεται η οικεία Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της προηγούμενης παραγράφου, υπογράφεται μεταξύ της ανωτέρω υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, με το οποίο παραδίδονται οι αναφερόμενοι στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χώροι και εγκαταστάσεις στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της κυρούμενης Συμβάσεως Παραχώρησης. 2)Από της υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου, ο Παραχωρησιούχος υπεισέρχεται ως εκμισθωτής, αποκλειστικά για το χρόνο της Περιόδου Παραχώρησης, στις μισθωτικές συμβάσεις που περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ενοχικές συμβάσεις. 3)Εκκρεμείς δίκες της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. κατά την ημερομηνία υπογραφής του ανωτέρω πρωτοκόλλου, καθώς και εκείνες που εγείρονται εφεξής και αφορούν στο προηγούμενο διάστημα, συνεχίζονται ή ασκούνται επ’ ονόματι του Δημοσίου ή απευθύνονται κατ’ αυτού. 4.Για το προσωπικό της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί σε μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001 ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους σταθμούς διοδίων που περιλαμβάνονται στο τμήμα του ΠΑΘΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και το οποίο δεν επιθυμεί να προσληφθεί κατά προτεραιότητα από τον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1 (xν) της κυρούμενης Συμβάσεως Παραχώρησης, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001, η οποία έχει ανάλογη εφαρμογή και για το ανωτέρω προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. 5.1)Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου το οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και, εφόσον δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το μετατασσόμενο προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001 εξακολουθεί να δικαιούται το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα του ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α΄), με ανάλογη εφαρμογή κατά τα λοιπά των εδαφίων τρίτου έως και έκτου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄). Το μεταφερόμενο προσωπικό της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. που υπηρετεί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δικαιούται κατά τη συνταξιοδότησή του αποζημίωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις. 2)Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄). Το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/ 2001 που μετατάσσεται ή μεταφέρεται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εντάσσεται σε βαθμό με βάση την οικεία κατηγορία και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας» και στην Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Για την ως άνω βαθμολογική ένταξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄). 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η διαδικασία και η επιλογή του φορέα μετάταξης ή μεταφοράς του ανωτέρω προσωπικού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 7.Από την έναρξη ισχύος του νόμου, με τον οποίον παύουν να λειτουργούν περαιτέρω τμήματα της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 6 του παρόντος άρθρου επεκτείνονται και καταλαμβάνουν και το υπόλοιπο προσωπικό των ανωτέρω κατηγοριών που υπηρετεί σε αυτά. 8.Στο προσωπικό το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στην εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε., θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συντάξεως μέχρι την 31.12.2012 και επιλέγει ως φορέα συνταξιοδότησης το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη σύνταξης κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Η σύνταξη καταβάλλεται αμέσως στον δικαιούχο, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Επίσης καταβάλλεται στους δικαιούμενους και το αναλογούν, κατά το χρόνο αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, εφάπαξ χρηματικό βοήθημα του ν. 103/1975 ή, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αποζημίωση. 9.Το προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και επιθυμεί να υπαχθεί σε αυτές, πρέπει να υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η αίτηση δεν ανακαλείται. 10.Η δαπάνη που θα προκύψει για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου κύριας και επικουρικής ασφάλισης θα καλυφθεί από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε., με άμεση και εφάπαξ καταβολή των αντίστοιχων εισφορών στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Οι βαρύνουσες τους εργαζομένους εισφορές θα παρακρατηθούν από τα ποσά του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ή της αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου 8. Άρθρο 3 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24.1.5 (1) και (2) της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο του παρόντος, Συμβάσεως Παραχώρησης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 3535/2007 (ΦΕΚ 41 Α΄). 2.Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 15.7 της κυρούμενης με τον παρόντα νόμο Συμβάσεως Παραχώρησης πειθαρχικός έλεγχος επί των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Κατασκευαστή, των μελών του και των τυχόν υπεργολάβων του, όπως και των τυχόν υπεργολάβων του Παραχωρησιούχου, ασκείται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν. 3535/2007 (ΦΕΚ 41 Α΄). Άρθρο 4 1.Κατά την κήρυξη των απαλλοτριώσεων των εδαφικών εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την κατασκευή των έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, τα οποία ανατίθενται με το σύστημα υποβολής προσφορών «μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση του έργου, με διάφορα ανταλλάγματα» του άρθρου 4 παρ. 4 περ. η΄ του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) όπως ισχύει, εφαρμόζονται οι παρακάτω ρυθμίσεις: 1)Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο της απαλλοτριωτικής απόφασης και δύο αντίτυπα του οικείου κτηματολογικού διαγράμματος αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 2)Εφόσον έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση γνωμοδοτήσεων υπηρεσιών Υπουργείων που έχουν εγκρίνει τους Περιβαλλοντικούς Όρους κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄), όπως ισχύει, και δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου ανακοίνωση της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση. 2.Εφόσον με την απόφαση κήρυξης της απαλλοτριώσεως κρίνεται κατεπείγουσα η ανάγκη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν από το Δημόσιο, στο πλαίσιο των έργων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η απαλλοτρίωση κηρύσσεται κατόπιν συντάξεως τοπογραφικού διαγράμματος σε κλίμακα όχι μεγαλύτερη του 1: 2.000, που απεικονίζει την προς απαλλοτρίωση έκταση. Στην απόφαση αυτή τίθεται προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, εντός της οποίας πρέπει να συνταχθούν το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. Εφόσον η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση κήρυξης της απαλλοτριώσεως θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα. 3.Τα έργα της παραγράφου 1 ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα και θεωρούνται έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου δέκατου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως για την εκτέλεση των ως άνω έργων. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται η «εταιρεία», νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, το Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και όπου αναφέρεται το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, νοείται το κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. 4.Στα έργα της παραγράφου 1 έχουν ανάλογη εφαρμογή: 1)οι διατάξεις των παραγράφων 1 περ. γ΄ και 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 2445/1996 (ΦΕΚ 274 Α΄), επί των εδαφικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται μέσα στα καθορισμένα όρια από το οικείο παράρτημα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που συνοδεύει τη Σύμβαση Παραχώρησης κάθε έργου και 2)η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α΄). Όπου στη διάταξη αυτή αναφέρεται η «εταιρεία» νοείται το Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 5.Σχετικά με τους όρους δόμησης των εκτάσεων που προορίζονται, σύμφωνα με τις μελέτες του οικείου Προσαρτήματος των Συμβάσεων Παραχώρησης για τη δημιουργία των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), Σταθμών Διοδίων (Σ.Δ.) και Κέντρων Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.) των έργων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 7 περ. α΄ και β΄ του άρθρου 23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α΄). Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται τα «Κέντρα Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων» νοούνται αντίστοιχα «Κέντρα Εκμετάλλευσης και Συντήρησης». Για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της 15.6.1994 (ΦΕΚ 632 Δ΄/27.6.1994). Η έγκριση των μελετών των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραγράφου αυτής κατά τους όρους της οικείας Σύμβασης Παραχώρησης επέχει θέση οικοδομικής άδειας, για τη σύνδεση δε των εγκαταστάσεων αυτών με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας ότι τα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 6.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του ν. 2882/2001, για την προεκτίμηση της αξίας των απαλλοτριουμένων κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ακινήτων και των επικειμένων τους, περιλαμβανομένης της μείωσης της αξίας των εναπομεινάντων τμημάτων, κατά το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 2882/2001 και της ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτησιών κατά το άρθρο 1 του ν. 653/1977 (ΦΕΚ 214 Α΄), καθώς και του ύψους της οφειλόμενης αποζημίωσης, συντάσσεται σχετική έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α΄), ανεξαρτήτως του αν οι απαλλοτριωθείσες εκτάσεις υπάγονται ή όχι στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η αίτηση προς το Σ.Ο.Ε. υποβάλλεται από την αρμόδια για την εκτέλεση των έργων του παρόντος νόμου υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και η έκθεση του Σώματος υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο μηνών. Για τον υπολογισμό της νόμιμης αμοιβής του Σώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι απαλλοτριωθείσες εκτάσεις και τα επικείμενά τους, καθώς και η αποζημίωση για μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων υπολογίζονται για κάθε απόφαση απαλλοτρίωσης ως ένα αντικείμενο. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και καταβάλλεται, μετά την παράδοση της σχετικής έκθεσης, από τις πιστώσεις του έργου. 7.Για τη διαχείριση των εν γένει εσόδων του Δημοσίου από τις Συμβάσεις Παραχώρησης ανοίγεται ειδικός έντοκος λογαριασμός σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, η οποία επιλέγεται μετά από διαγωνισμό που διενεργεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι τόκοι του Λογαριασμού ενισχύουν το ποσό του λογαριασμού και διατίθενται για τον ίδιο σκοπό. Οι πόροι του λογαριασμού διατίθενται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τη συντήρηση, την εκτέλεση έργων βελτιώσεων και διαπλατύνσεων των οδών και τη λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας του εν γένει οδικού δικτύου της χώρας, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2938/2001. Άρθρο Πέμπτο 1.Για την κατασκευή των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου του παρόντος, καθώς και των έργων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα και υπό την προϋπόθεση ότι έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 1838/1951 (ΦΕΚ 170 Α΄), προς εκτέλεση των έργων μέχρι τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Η καταβληθείσα λόγω της επίταξης αποζημίωση συμψηφίζεται με την αποζημίωση εκ της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, όπως αυτή καθορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια, εφόσον αφορά την αξία απαλλοτριούμενων ακινήτων ή και των επικειμένων τους, ενώ δεν υπόκειται σε συμψηφισμό η αποζημίωση λόγω επίταξης που αφορά την προσωρινή στέρηση της χρήσης των ακινήτων. 2.Η παρ. 20β του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α΄) έχει ανάλογη εφαρμογή στα ως άνω έργα. 3.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων και της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων και των επικειμένων τους που κρίνονται απαραίτητες για την απόληψη λιγνίτη με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Άρθρο Έκτο Η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, που κατασκευάστηκε με Σύμβαση Παραχώρησης η οποία κυρώθηκε με το ν. 2395/ 1996 (ΦΕΚ 71 Α΄), μετονομάζεται σε «Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης». ΄Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, νοείται εφεξής η «Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης». Η μετονομασία δεν επηρεάζει την υπογεγραμμένη με τον παραχωρησιούχο του έργου σύμβαση ή τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Άρθρο Έβδομο 1.Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν δεν ισχύει. 2.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων των απαλλοτριώσεων ακινήτων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. 2016/4_22-2-2016 2016
Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων των απαλλοτριώσεων ακινήτων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. 2016/5_22-2-2016 2016
Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ[...]" 2015/1_30.12.2015 2015