Εγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισμού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνεται η σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», η οποία έγινε από τον Ευάγγελο Παπαθανασίου του Οδυσσέως, με την υπ’ αριθμ. 10063/2006 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Κ. Μπουρνόζου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 10601/2007 και 10884/2007 πράξεις του ίδιου συμβολαιογράφου.
2.  
  Το ανωτέρω Ιδρυμα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά τα διαλαμβανόμενα στον Οργανισμό του και διέπεται από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του, του Οργανισμού του, που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, των άρθρων 108-121 του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939, μόνο αυτές που αφορούν την υποβολή και έγκριση των ετήσιων απολογισμών, προϋπολογισμών και ισολογισμών.
3.  
  Το Ίδρυμα απολαμβάνει των φορολογικών απαλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παράγραφος 3 και του άρθρου 12 του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» (ήδη «ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ») που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1610/1986 και εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις του ν. 1514/1985 για τις κάθε είδους δραστηριότητες του Ιδρύματος που εμπίπτουν στην έννοια της επιστημονικής έρευνας.
4.  
  Κάθε τροποποίηση του Οργανισμού που κυρώνεται κατά το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, γίνεται μετά από πρόταση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού
Άρθρο 2
1.  
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου ο Οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης του ανωτέρω Ιδρύματος, ο οποίος έχει ως ακολούθως: «Οργανισμός Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» Άρθρο 1ο Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα 1.Το κοινωφελές Ιδρυμα υπό την επωνυμία: «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», το οποίο συνιστά ο άνω ιδρυτής Ευάγγελος Οδυσσέως Παπαθανασίου, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αποκαλούμενο στη συνέχεια «Το ΄Ιδρυμα») και διέπεται από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης, του παρόντος οργανισμού, των άρθρων 108-121 του Αστικού Κώδικα, των διατάξεων τουΑ.Ν. 2039/1939, μόνον αυτών που αφορούν την υποβολή και έγκριση των ετησίων απολογισμών, προϋπολογισμών και ισολογισμών, των διατάξεων των άρθρων 1 και 12 του Ν. 1610/1986 που αναφέρεται στην έγκριση σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» υπό την επιφύλαξη των κατισχυουσών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, ως και των διατάξεων του Ν. 1514/1985 για τις κάθε είδους δραστηριότητες του Ιδρύματος που εμπίπτουν στην έννοια της επιστημονικής έρευνας, έχει δε όλα τα σχετικά προνόμια των διατάξεων αυτών, ως και των άρθρων 1 παρ. 3 και 3 παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος οργανισμού. 2.Το Ιδρυμα εδρεύει στην Αθήνα. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος δύνανται να ιδρυθούν παραρτήματα / γραφεία αυτού και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, τα οποία είναι δυνατόν να στελεχώνονται με έμμισθο προσωπικό, εφ’ όσον τούτο θεωρείται σκόπιμο για την εκπλήρωση των σκοπών του συγκεκριμένου παραρτήματος /γραφείου. 3.Το Ίδρυμα έχει πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και αυτονομία, κατά τις περί Ιδρυμάτων διατάξεις των άρθρων 108-121 Α.Κ.. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Ιδρύματος ασκείται μόνον για την εκπλήρωση του σκοπού του από τον Υπουργό Οικονομικών, με την προς τούτο υποβολή ετησίως των υπό του άρθρου 101 του ως άνω Α.Ν. 2039/1939 προβλεπομένων προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών. 4.Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο την επωνυμία του Ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το έτος έγκρισης της σύστασής του. Για τις σχέσεις του Ιδρύματος με την αλλοδαπή θα υπάρχει παρόμοια σφραγίδα και στα Αγγλικά. Άρθρο 2ο ΣκοπόςΣκοποί του Ιδρύματος είναι: Ι. (α). Η μελέτη και έρευνα της Ελληνικής Μουσικής από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι σήμερα, η διάσωση και προώθηση αυτής, καθώς και η καταγραφή και διαφύλαξη των δημιουργημάτων της, η μελέτη και έρευνα της μουσικής εν γένει, η σχέση της μουσικής με άλλες τέχνες και επιστήμες, η επίδραση της σε αυτές, στον άνθρωπο και την δημιουργία εν γένει, ως και η έρευνα και εφαρμογή των θεραπευτικών ιδιοτήτων αυτής. (β). Η έρευνα περί των μουσικών οργάνων τα οποία χρησιμοποίησαν ανά τους αιώνες οι Ελληνες και οι άλλοι λαοί της γης, η αναπαραγωγή αυτών, η μελέτη της κατασκευής των μουσικών οργάνων και ο συσχετισμός της κατασκευής των με τις επιστήμες και τις τέχνες, ως και η μελέτη και έρευνα για την κατασκευή νέων μουσικών οργάνων και την βελτίωση των υπαρχόντων. ΙΙ. Η μελέτη, έκδοση και κυκλοφορία μουσικών συνθέσεων εν γένει, ως και η μελέτη, έκδοση, διάδοση και κυκλοφορία του έργου του ιδρυτού Ευαγγέλου Παπαθανασίου δι’ οιουδήποτε οπτικοακουστικού τεχνικού μέσου, υπάρχοντος ή εφευρεθησομένου, ως και υπό μορφήν «παρτιτούρας». ΙΙΙ. Η έρευνα του συσχετισμού και των κοινών στοιχείων της μουσικής και των άλλων τεχνών με τις επιστήμες, τον λόγο και την φιλοσοφία, η προώθηση της γνώσης διαμέσου της μελέτης και εφαρμογής των τεχνών και επιστημών δι’ επιστημονικών μεθόδων και δια της κατάλληλης διεπιστημονικής και διακαλλιτεχνικής συνεργασίας, ως και δια της επαληθεύσεως/διασταυρώ-σεως της υπάρχουσας αλληλουχίας μεταξύ τεχνών και επιστημών, η επεξεργασία νέων πρωτοτύπων ερευνητικών θεωριών εν σχέσει με τα ανωτέρω, αποσκοπουσών στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής ανάπτυξης και η χρηματοδότηση τέτοιων ερευνών. ΙV. Η σύνταξη ή/και η υποβοήθηση στην σύνταξη μελετών εν σχέσει με τις ανωτέρω έρευνες με μορφή παροχής υλικού, πληροφοριών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, από κράτη και κρατικούς οργανισμούς, ως και από μεμονωμένους ιδιώτες, χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή των μελετών αυτών από το Ίδρυμα. V. Η διοργάνωση και επιχορήγηση εκθέσεων πάσης μορφής επιστημονικού και καλλιτεχνικού υλικού συμπεριλαμβανομένων των εικαστικών εκθέσεων, εκθέσεων μουσικών οργάνων, έργων τέχνης εν γένει, βιβλίων, οργάνων και εργαλείων ή άλλων αντικειμένων συντελεσάντων στην εξέλιξη του παγκοσμίου πολιτισμού ανά τους αιώνες, μηχανημάτων νέας τεχνολογίας ή άλλων προϊόντων εφευρέσεων αναφερομένων στην ανάπτυξη του πολιτισμού. VΙ. Η διοργάνωση και επιχορήγηση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού περιεχομένου πάσης μορφής (μουσικών, λυρικών, θεατρικών, κινηματογραφικών κ.λπ.) ως και προβολών παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων θεατρικών και κινηματογραφικών τοιούτων, στα πλαίσια των σκοπών του Ιδρύματος. VΙΙ. Η διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, συμποσίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και η διάδοση αυτών μέσω δημοσιεύσεων και εκδόσεων ή δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την προβολή και προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος. VΙΙΙ. Η πρόσκληση και φιλοξενία προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο από τον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και επιστημών στα πλαίσια των σκοπών του Ιδρύματος και για την προώθηση αυτών. ΙΧ. Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εν γένει εντύπου υλικού παντός περιεχομένου καλλιτεχνικού ή επιστημονικού, ως και η παραγωγή και έκδοση οπτικοακουστικών μέσων, ήδη γνωστής (ταινιών, CD, DVD, CD-RΟΜ κ.λπ.) ή μελλούσης να εφευρεθεί τεχνολογίας, σχετιζομένων με τους σκοπούς του Ιδρύματος και η διακίνηση και δια νομή αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χ. Η δημιουργία και λειτουργία εγκυκλίου βιβλιοθήκης εντύπου και ηλεκτρονικής, αναφορικώς με το αντικείμενο του Ιδρύματος, ο εμπλουτισμός και η συνεχής ενημέρωση αυτής με σύγχρονες επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδόσεις. ΧΙ. Η δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίων μουσικής, μουσικών εκπαιδευτικών κέντρων, χώρων ηχοληψίας μουσικής και μουσικής τεχνολογικής έρευνας εν γένει, εντός και εκτός της Ελλάδος, και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση και εκμετάλλευση αυτών για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος. ΧΙΙ. Η προσφορά μουσικής καταρτίσεως και διάθεση μουσικών οργάνων σε μαθητές και φοιτητές μουσικών σχολών σε συνεργασία με διεθνείς, δημοσίους και (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς) ιδιωτικούς φορείς, και παρεμφερείς δραστηριότητες. ΧΙΙΙ. Η χρηματοδότηση αρχαιολογικών ανασκαφών ενεργούμενων υπό πανεπιστημιακών ή και αρχαιο-λογικών σχολών και ερευνητικών κέντρων της Ελλάδος καιτου εξωτερικού, κατόπιν αδείας των αρμοδίων αρχών. ΧΙV. Η ίδρυση και λειτουργία μουσείου ή και μουσείωνγια την μόνιμη έκθεση στο κοινό των πάσης μορφής συλλογών και αντικειμένων του Ιδρύματος, η ανταλλαγή και ο δανεισμός, μετ’ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, των εκθεμάτων του μουσείου ή των μουσείων του Ιδρύματος σε άλλα μουσεία ή παρεμφερή Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού, ως και η ανταλλαγή ή και εισαγωγή εκθεμάτων άλλων μουσείων ή παρεμφερώνΙδρυμάτων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) προς έκθεση αυτών σε χώρους του Ιδρύματος. ΧV. Η θεσμοθέτηση, προκήρυξη και απονομή «Βραβείων», ως και η θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση υποτροφιών για ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της μουσικής, των τεχνών και επιστημών. ΧVΙ. Η, μετ’ απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ανάπτυξη αγαθοεργούς δράσεως πάσης μορφής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και η επιτέλεση πράξεων φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού περιεχομένου, ως και η επιχορήγηση εις είδος ή εις χρήμα φιλανθρωπικών και νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, και εν γένει ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας, ημεδαπών ή αλλοδαπών. Β. Το Ίδρυμα δύναται να συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα, ως και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την επίτευξη των σκοπών του. Άρθρο 3ο Περιουσία - Πόροι - Απαλλαγές 1.Η περιουσία του Ιδρύματος αποτελείται: 1)Από κεφάλαιο εξ εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ που θα καταβληθεί υπό του Ιδρυτού μετά την σύσταση του Ιδρύματος. 2)Από κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, κινητό, ακίνητο ή άυλο, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων του Ιδρυτού επί έργων του οιασδήποτε μορφής, το οποίο τυχόν θα περιέλθει στο Ιδρυμα μετά τη σύσταση του καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο είτε εκ μέρους του Ιδρυτού είτε εκ μέρους οιουδήποτε τρίτου, δια χωριστής προς τούτο γενησομένης πράξεως/ δικαιοπραξίας, εν ζωή ή αιτία θανάτου. 3)Σε περίπτωση εισφοράς εκ μέρους του Ιδρυτού προς το Ιδρυμα ακινήτων περιουσιακών στοιχείων αυτού, ο Ιδρυτής διατηρεί το δικαίωμα οικήσεως εφ’ όρου ζωής ως και φιλοξενίας προσκεκλημένων του Ιδρύματος, σε τυχόν υπ’ αυτού επιλεχθησόμενο ακίνητο, και δη σε συγκεκριμένο χώρο αυτού ο οποίος θα προσδιορισθεί στο σχετικό συμβόλαιο μεταβιβάσεως λόγω δωρεάς, των υπολοίπων χώρων του εν λόγω ακινήτου χρησιμοποιηθησομένων για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος. Τα αυτά δικαιώματα θα έχει και ο μετά τον Ιδρυτή εκάστοτε Πρόεδρος του Ιδρύματος κατά την διάρκεια της θητείας του. 2.Πόροι του Ιδρύματος θα είναι τα έσοδα από πάσης φύσεως πηγές για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύμα τος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κατωτέρω: 1)Τα εισοδήματα από τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, όπως τόκοι και λοιπές πρόσοδοι από καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή αποδόσεις άλλων επενδύσεων ή τοποθετήσεων που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2)Τα έσοδα από πάσης φύσεως εκδηλώσεις, που δύναται να οργανώνει το Ίδρυμα στα πλαίσια του σκοπού του μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων εκ των τυχόν εκδοθησομένων εισιτηρίων. 3)Τα έσοδα από την διάθεση βιβλίων και εν γένει εντύπου υλικού, εκδόσεων και αποτυπώσεων, δι’ οπτικοακουστικών τεχνικών μέσων, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών παραγωγών (ηχητικών, οπτικοακουστικών ή άλλων οιασδήποτε τεχνολογίας γνωστής ή εφευρεθησομένης) του Ιδρύματος. 4)Τα έσοδα από τις πωλήσεις πάσης φύσεως αντικειμένων προερχομένων ή σχετιζομένων με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. 5)Τα έσοδα από την διάθεση μελετών, ερευνών και τεχνογνωσίας του Ιδρύματος με μορφή παροχής υλικού, πληροφοριών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς να αναιρείται ο κοινωφελής χαρακτήρας του Ιδρύματος. 6)Τα έσοδα από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση ή εκμετάλλευση των χώρων του Ιδρύματος για εκδηλώσεις συναφείς με τους σκοπούς του, ως και των μουσικών εργαστηρίων του ή άλλων μουσικών εκπαιδευτικών κέντρων του, των χώρων ηχοληψίας μουσικής και μουσικής τεχνολογικής έρευνας εν γένει του Ιδρύματος για την επίτευξη των σκοπών του και χωρίς να αναιρείται ο κοινωφελής χαρακτήρας αυτού. 7)Τα έσοδα από την διαχείριση και εκμετάλλευση εν γένει των τυχόν προς το Ιδρυμα καταλειφθησομένων μετά την σύσταση του και δια χωριστής προς τούτο γενησομένης πράξεως/ δικαιοπραξίας, εν ζωή ή αιτία θανάτου, πνευματικών δικαιωμάτων πάσης μορφής του Ιδρυτού ή και τρίτων. 8)Οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες του Ιδρυτού, ως και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου (ημεδαπού ή αλλοδαπού) προς το Ιδρυμα, οι οποίες γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 9)Επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και παροχές εν γένει από διάφορους φορείς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού ή αλλοδαπών Δημοσίων και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 3.Όσοι με οποιονδήποτε τρόπο προσφέρουν προς το Ίδρυμα ή αναλαμβάνουν την οικονομική κάλυψη συγκεκριμένων κοινωφελών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του Ιδρύματος ή συμπαρί-στανται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος, απολαμβάνουν πλεονεκτημάτων ή τίτλων (π.χ. φίλος του Ιδρύματος, Δωρητής, Χορηγός, Ευεργέτης κ.λπ.) που θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, εκτός εάν έχουν ρητώς εκφράσει την επιθυμία των να μη γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό η ως άνω συνεισφορά των ή το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η εν λόγω συνεισφορά δεν πρέπει να γίνει δεκτή. 4.Το Ίδρυμα λόγω του κοινωφελούς χαρακτήρα του απαλλάσσεται του φόρου κληρονομιών και δωρεών, του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, του φόρου ακινήτου περιουσίας, του φόρου εισοδήματος για τα έσοδα του από κάθε πηγή για την επίτευξη των σκοπών του και γενικά από κάθε φόρο, άμεσο ή έμμεσο ή και παρακρατούμενο, τέλος χαρτοσήμου, δασμούς, δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις, παράβολα κ.λπ. που ισχύουν σήμερα και που θα επιβληθούν στο μέλον υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων, Κοινοτήτων, Οργανισμών πάσης φύσεως και κάθε τρίτου εν γένει για οποιαδήποτε πράξη αυτού, υπό την επιφύλαξη των κατισχυουσών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας. Όλες οι απαλλαγές και ατέλειες είναι αντικειμενικές. Τις ίδιες απαλλαγές απολαμβάνει και ο Ιδρυτής καθώς και οι δωρητές ως προς τις δωρεές τους προς το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα απαλλάσσεται επίσης από τον φόρο δημοσίων θεαμάτων και από τον φόρο στο αντίτιμο των εισιτηρίων εισόδου και από κάθε άλλο φόρο που αφορά την διάθεση παντός αντικειμένου ή είδους κλπ., ή την εκμετάλλευση των χώρων του, ή την διαχείριση της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων εκ της διαχειρίσεως τυχόν καταλειφθησομένων στο Ιδρυμα κατά τα ανωτέρω πάσης μορφής πνευματικών δικαιωμάτων του Ιδρυτού ή και τρίτων, δια χωριστών πράξεων/ δικαιοπραξιών εν ζωή ή αιτία θανάτου, για την επίτευξη των σκοπών του και υπέρ των εσόδων του. 5.Το Ίδρυμα δικαιούται καθ’ όλην την διάρκεια της λειτουργίας του να εισάγει χωρίς δασμούς, εισαγωγικούς φόρους κ.λπ. από το εξωτερικό όλα τα αναγκαία είδη για τον εξοπλισμό των χώρων, των εγκαταστάσεων και των γραφείων του εν γένει, ως λ.χ. ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για ερευνητικούς σκοπούς, μουσικά όργανα εν γένει, μηχανήματα ηχοληψίας, επεξεργασίας ή/ και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κάθε είδους, μηχανήματα μουσικής τεχνολογικής έρευνας, οπτικοακουστικά μηχανήματα και οποιαδήποτε άλλα είδη, υλικά και αντικείμενα που θα προορίζονται για τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, τον εξοπλισμό των αιθουσών του, την εκπλήρωση των σκοπών του και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη αυτών και εν γένει θα εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητες του Ιδρύματος υπό την επιφύλαξη των κατισχυουσών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας. 6.Το Ίδρυμα λόγω της επιστημονικής έρευνας την οποία θα διεξάγει εντάσσεται στην συνολική ερευνητική προσπάθεια της χώρας και δύναται να χρηματοδοτείται και μέσω των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Ν. 1514/1985, ως ισχύει. 7.Οποιεσδήποτε συμβολαιογραφικές πράξεις με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γίνονται ατελώς. Η αμοιβή των δικηγόρων και συμβολαιογράφων για κάθε συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς προς το Ίδρυμα εν ζωή ή αιτία θανάτου ή και αναγόμενης στον σκοπό του Ιδρύματος δεν θα δύναται να υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1.000,00). 8.Το Ίδρυμα είναι πάντα εξ απογραφής κληρονόμος. Άρθρο 4ο Διοίκηση - Διοικητικό Συμβούλιο 1) Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, ανεξαρτήτως εθνικότητος ή υπηκοότητος. 2) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και η σύνθεσή του είναι η εξής: 1.Ευάγγελος Παπαθανασίου του Οδυσσέως 2.Ευάγγελος Καλαφάτης του Νικολάου 3.Δημήτριος Κριεζής του Παναγιώτη Από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ιδρυτής Ευάγγελος Παπαθανασίου ορίζεται ισόβιο μέλος και ισόβιος Πρόεδρος αυτού. Η θητεία των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ανανεώσιμη απεριορίστως. 3) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να διορίζει ως επίτιμα μέλη του μετά δικαιώματος εκφράσεως γνώμης, άνευ όμως δικαιώματος ψήφου, προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό, πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κόσμο. 4) Το διοικητικό συμβούλιο με την οριστική έγκριση της ιδρύσεως του Ιδρύματος και μετέπειτα με την λήξη κάθε πενταετίας συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι ιδιότητες του Ταμία και Γενικού Γραμματέως ή του Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέως μπορούν να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 5) Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αποποιήσεως, παραιτήσεως, εκπτώσεως, ανικανότητος, θανάτου ή αντικαταστάσεως για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιδρυτής, Ισόβιος Πρόεδρος του Ιδρύματος θα δύναται να επιλέγει, κατά την ελευθέρα κρίση του, νέα μέλη, τα οποία θα καταλαμβάνουν την κενωθείσα θέση για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου μέλους, δια μονομερούς δηλώσεως του κοινοποιουμένης προς αυτά. Ομοίως ο Ιδρυτής θα δύναται κατά την ελευθέρα κρίση του να αντικαθιστά οιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να αυξάνει τον αριθμό των μελών αυτού δια της εκλογής νέων μελών κατά τον προπεριγραφέντα τρόπο μέχρι συμπληρώσεως επτά (7) εν συνόλω μελών και εν γένει να ορίζει δια πράξεως/δηλώσεως εν ζωή ή αιτία θανάτου τα μετά τον θάνατο του μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως εθνικότητος ή υπηκοότητος αυτών, την διάρκεια της θητείας των, την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ιδιότητα εκάστου μέλους), τον εν γένει μηχανισμό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου για την μετά τον θάνατο του περίοδο, ως και οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση ο ίδιος κρίνει αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο (λόγω θανάτου, παραιτήσεως κ.λπ.) λήξη της Προεδρίας του Ισόβιου Προέδρου και Ιδρυτού, και εφόσον ούτος δεν έχει ορίσει άλλως δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου, κατά τα προλεχθέντα, η αναπλήρωση κενωθείσας θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνεται κατά πάντα χρόνο από τα εναπομένοντα μέλη αυτού με απόλυτη πλειοψηφία, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), άλλως, σε περίπτωση που τα εναπομένοντα μέλη είναι δύο (2) με ομοφωνία αμφοτέρων των μελών, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών θα υπερισχύει η γνώμη του εκάστοτε Προέδρου ή νομίμου αναπληρωτού του. Εάν το εναπομένον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ένα (1), και εφόσον πάλιν ο Ιδρυτής δεν έχει ορίσει άλλως κατά τα προεκτεθέντα, αυτό θα εκλέγει τα ελλείποντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι συμπληρώσεως τουλάχιστον του αριθμού των τριών (3) μελών, με μονομελή δήλωση του κοινοποιουμένη προς αυτά. 6) Μέλος το οποίο κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος με εξουσιοδότηση προς αυτό, μέσω επιστολής που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύει μόνο ένα κωλυόμενο μέλος. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί σιωπηρά και η παραίτηση αυτή γίνεται αποδεκτή με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε κενή θέση αυτού πληρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού. 7) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά ανά τρίμηνο στην έδρα του Ιδρύματος ή σε άλλο τόπο εκτός της έδρας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, συγκαλούμενο υπό του Προέδρου με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Ομοίως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως σε περίπτωση που ο Πρόεδρος θεωρεί ότι παρίσταται ανάγκη ή κατόπιν εγγράφου αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του προς τον Πρόεδρο ή ενός εξ αυτών, αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3), ο οποίος και υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης. 8) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία αν τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα κατά τη συνεδρίαση μέλη αυτού δεν είναι λιγότερα των τριών (3), οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές (3 μέλη) αυτό ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται κατά την συνεδρίαση δύο (2) μέλη, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του. Άλλως, εάν το απόν μέλος δεν αντιπροσωπεύεται, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με ομοφωνία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε διαφωνίας, υπερισχύει η γνώμη του εκάστοτε Προέδρου ή νομίμου αναπληρωτού του. 9) Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία μετείχαν στις συνεδριάσεις. Αν κάποιος αρνηθεί να υπογράψει πρακτικό, η άρνησή του αναγράφεται στο πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 10) Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του Ιδρύματος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες των προς το Ίδρυμα άνευ ανταλλάγματος ή αμοιβής δικαιούνται όμως αποζημιώσεως για έξοδα παραστάσεως, μετακινήσεως ή άλλα έξοδα που πραγματοποίησαν για την εκτέλεση υπηρεσιών του Ιδρύματος, εφόσον έγιναν κατόπιν ειδικής εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύονται νομίμως. Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται με από φαση του λαμβανομένη κατά απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων ή/ και αντιπροσωπευομένων μελών του να αποφασίσει την χορήγηση αμοιβής σε όλα ή ορισμένα μέλη αυτού για τις προς το Ιδρυμα παρασχεθησόμενες υπηρεσίες για το επόμενο ημερολογιακό/ διαχειριστικό έτος εκείνου από τον ισολογισμό του οποίου προκύπτει ότι το Ίδρυμα έχει επαρκή κέρδη, ορίζοντας συγχρόνως και το ποσόν εκάστης αμοιβής, υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος των συνολικώς χορηγηθησομένων αμοιβών δεν θα δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των εκ του οικείου ισολογισμού εκάστου έτους προκυπτόντων κερδών. Ο χρόνος και τρόπος καταβολής των εν λόγω αμοιβών θα καθορίζεται ομοίως δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 5ο Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην διοίκηση και την λειτουργία του Ιδρύματος, στην διαχείριση της περιουσίας και στην διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του, συμφώνως πάντα με τις διατάξεις της συστατικής πράξεως, του παρόντος Οργανισμού του Ιδρύματος και των νόμων που το διέπουν. Η εκπλήρωσις του σκοπού του Ιδρύματος εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποία μεριμνά για την συνεχή και απαρέγκλιτη λειτουργία του σύμφωνα με το άρθρο 109 του ισχύοντος Συντάγματος. Σε περίπτωση διαπιστώσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η επίτευξις των σκοπών του Ιδρύματος έχει καταστεί αδύνατος, ή έχει εκφύγει του οριζομένου από τον ιδρυτή, για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να προχωρήσει στη διάλυση του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις του παρόντος. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με την αναγκαιότητα και τη διαδικασία για τη διενέργεια κάθε είδους προμηθειών και έργων. Ο έλεγχος και η εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών περιορίζεται αποκλειστικώς στη νομιμότητα της οικονομικής διαχειρίσεως και στον έλεγχο του κατά πόσον κάθε ενέργεια ή και απόφαση λαμβάνεται στα πλαίσια της εκπληρώσεως των σκοπών του. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: 1)Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στην αρμόδια κατά τον νόμο αρχή τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 Α.Ν. 2039/1939. Μαζί με τον απολογισμό καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και τον γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και παθητικού του Ιδρύματος. Καταρτίζει επίσης το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως του Ιδρύματος. 2)Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς το Ίδρυμα, καθώς και για την ανακήρυξη, βάσει υπ’ αυτού καθορισθησομένων κριτηρίων, φίλων, χορηγών, Δωρητών και Ευεργετών του Ιδρύματος. 3)Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων, ως και για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση ή και εκμετάλλευση των χώρων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. 4)Αποφασίζει για την κατά τον προσφορώτερο τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση εν γένει των τυχόν στο Ίδρυμα μετά την σύσταση του και δια χωριστών προς τούτο γενησομένων πράξεων/ δικαιοπραξιών, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εισφερθησομένων πνευματικών δικαιωμάτων του Ιδρυτού ή και τρίτων, ως και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων αυτού. Τυχόν δωρεές γενόμενες προς το Ίδρυμα στην αλλοδαπή δύνανται, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, να επενδύονται σε περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή. 5)Λαμβάνει κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο για την ευόδωση των σκοπών του Ιδρύματος και αποφασίζει για τις αναγκαίες προς τούτο δαπάνες. 6)Αποφασίζει την τυχόν πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος ή και Εφόρου, καθώς και του αναγκαίου προσωπικού, προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικώτερα καθήκοντα τους, καθώς και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τα προσόντα τους, τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις συνθήκες αγοράς εργασίας. 7)Χορηγεί γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις εκπροσωπήσεως του Ιδρύματος σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους. 8)Συγκροτεί γνωμοδοτικά συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας από άτομα με ειδικές γνώσεις ή ικανότητες στις οποίες μπορεί να παραπέμπει προς γνωμοδότηση ή ενέργεια κάθε θέμα που αφορά την προαγωγή και εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος και αποφασίζει επί των υποβαλλομένων σχετικών γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων. 9)Καταρτίζει Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας του Ιδρύματος, των καταστατικών οργάνων του, των υπηρεσιών και του προσωπικού του, καθώς και των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, ομάδων Εργασίας ή Επιτροπών. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει τομείς αρμοδιότητας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε στελέχη του Ιδρύματος μη μετέχοντα του διοικητικού συμβουλίου ή σε διοριζόμενες από αυτό επιτροπές και να αναθέτει την παρακολούθηση των τομέων αυτών στα πρόσωπα αυτά, την ευθύνη όμως διατηρεί το διοικητικό συμβούλιο. Άρθρο 6ο Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου 1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύ ματος:1)Εκπροσωπεί απεριορίστως και αδιακρίτως το Ίδρυμα ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο ενεργώντας αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί προς τούτο. 2)Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις και εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα. 3)Δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό. Την εντολή αυτή συνυπογράφει ο ταμίας του Ιδρύματος. 4)Αλληλογραφεί με τις αρχές και οποιουσδήποτε τρίτους, και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, ως και τα έγγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου. 5)Καταρτίζει την ετήσια Εκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. 6)Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 7)Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Ιδρύματος. 2.Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανα πληρώνει σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα καθήκοντα τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή και όταν ο Πρόεδρος του το ζητήσει. Άρθρο 7ο Καθήκοντα Ταμία 1.Ο Ταμίας του Ιδρύματος: 1)Εισπράττει κάθε εισφορά, συνδρομή, δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία και εν γένει κάθε πρόσοδο ή έσοδο του Ιδρύματος, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις. 2)Ενεργεί τις πληρωμές με βάση εντάλματα πληρωμής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Νόμο και κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτού του. 3)Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος. 4)Καταθέτει σε Τράπεζες επ’ ονόματι του Ιδρύματος τα εισπραττόμενα έσοδα του Ιδρύματος, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα ποσό για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 5)Αναλαμβάνει από τις καταθέσεις του Ιδρύματος, κατόπιν εντάλματος υπογραφόμενου από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, τα ποσά που ορίζονται εκάστοτε σε αυτό. 6)Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση των απολογισμών, προϋπολογισμών και ισολογισμών του Ιδρύματος, τους οποίους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2.Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν μέρος ή όλα τα καθήκοντα του Ταμία να ασκεί ειδικός εντολοδόχος ή συνδεόμενος με το Ιδρυμα με σχέση εξηρτημένης εργασίας, υπό την προϋπόθεση κάθε του ενέργεια να θεωρείται έστω και εκ των υστέρων από τον Ταμία. Άρθρο 8ο Καθήκοντα Γραμματέα 1.Ο Γραμματέας του Ιδρύματος: 1)Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, ή τον Αντιπρόεδρο (όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή του έχει ζητηθεί από τον Πρόεδρο) κάθε έγγραφο. 2)Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. 3)Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία και την σφραγίδα του Ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή απώλειά τους. 2.Οι αρμοδιότητες του Γραμματέως είναι δυνατόν να ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει με το Ιδρυμα σχέση εμμίσθου εντολής ή εξαρτημένης εργασίας. 3.Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Άρθρο 9ο Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος: α) Ασκεί την γενική διεύθυνση αυτού βάσει των αποφάσεων και υποδείξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προΐσταται του προσωπικού αυτού. β) Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκτελεί τις αποφάσεις του. γ) Μέχρι την θεσμοθέτηση κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου θέσεως Γενικού Διευθυντού, η υλοποίηση των αποφάσεων αυτού γίνεται επιμέλεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και τούτου κωλυομένου, επιμέλεια του Αντιπροέδρου. Άρθρο 10ο Καθήκοντα Εφόρου Ο Έφορος του Ιδρύματος μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία αυτού, επιμελείται της απρόσκοπτης υλοποίησης των σκοπών του Ιδρύματος επί καθημερινής βάσεως βάσει των οδηγιών και υπό την εποπτείαν του Γενικού Διευθυντού, εφόσον υπάρχει, άλλως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και τούτου κωλυομένου, του Αντιπροέδρου, φροντίζει για την διαφύλαξη των στο Ίδρυμα ευρισκομένων αντικειμένων και επιτελεί πάσαν εργασίαν ανατιθέμενη σε αυτόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 11ο Συμβουλευτική Επιτροπή 1.Καταστατικό όργανο του Ιδρύματος είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται και γνωμοδοτεί για κάθε επιστημονικό ζήτημα σχετικό με την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύματος και σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την υλοποίηση των σκοπών αυτού. 2.Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από διεθνώς ανεγνωρισμένες προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων και επιστημών και ο αριθμός των μελών της καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. Άρθρο 12ο Οικονομική διαχείριση 1.Η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που καταρτίζεται κατ’ έτος, ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 2.Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ’ εξαίρεσιν το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του εγκριτικού Προεδρικού Διατάγματος της συστάσεως του Ιδρύματος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους. 3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο εσωτερικός έλεγχος δύναται να ανατίθεται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών ή σε ελεγκτική εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα, πέραν του νομίμου ελέγχου που ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών κατά τον Α.Ν. 2039/1939. 4.Η διαχείρισις της περιουσίας και των πόρων του Ιδρύματος είναι δυνατόν να ανατεθεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όλω ή εν μέρει, σε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα ή οργανισμό συλλογικών επενδύσεων συμπεριλαμβανομένου και του Τrust ή και σε οιονδήποτε άλλον ειδικό φορέα διαχειρίσεως περιουσίας ως η του Ιδρύματος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχοντα τα εχέγγυα αδιάβλητου διαχειρίσεως. 5.Τα μετρητά, αξιόγραφα, ομόλογα ή κάθε είδους τίτλοι του Ιδρύματος κατατίθενται για φύλαξη σε ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 13ο Βιβλία και στοιχεία 1.Το Ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: 1)Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων (αλληλογραφίας). 2)Βιβλίο λογιστικής παρακολουθήσεως, στο οποίο καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά και με την δέουσα λογιστική τάξη τα έσοδα και έξοδα του Ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια εκάστης χρήσεως, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος. 3)Βιβλίο απογραφών, στο οποίο καταχωρίζεται στο τέλος κάθε χρήσης, ο ισολογισμός του Ιδρύματος. 4)Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεως εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από το Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο. 5)Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 6)Βιβλίο - μητρώο χορηγήσεως υποτροφιών. 7)Βιβλίο - Μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων. 8)Βιβλίο Εισηγήσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις που γίνονται από τις Επιτροπές, τις ομάδες εργασίας ή άλλους εμπειρογνώμονες επί ειδικών θεμάτων. 2.Εκτός από τα ανωτέρα βιβλία και στοιχεία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την παρακολούθηση της διαχειρίσεως της περιουσίας του Ιδρύματος και την εκπλήρωση του σκοπού του. 3.Όλα τα βιβλία και στοιχεία δύνανται να τηρούνται μηχανογραφικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.. Άρθρο 14ο Αυτοσυμβάσεις Ιδρυτού Ο Ιδρυτής Ευάγγελος Παπαθανασίου δύναται να ενεργεί οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ αυτού και του Ιδρύματος, ενεργώντας αφενός μεν ατομικά αφετέρου δε ως αντιπρόσωπος του Ιδρύματος. Το παρόν άρθρο έχει την έννοια ότι οποιαδήποτε αυτοσύμβαση του εν λόγω Ιδρυτού που ενεργεί με τις ιδιότητες του παρόντος, επιτρέπεται δυνάμει του παρόντος κατά το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 15ο Τροποποίηση του Οργανισμού Ο Οργανισμός του Ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις και του άρθρου 110 του Αστικού Κωδικός, αποκλειστικώς και μόνο μετά από πρόταση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκπλήρωση του σκοπού του. Όσο ο ιδρυτής Ευάγγελος Παπαθανασίου είναι εν ζωή, καμία τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος δεν θα πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή του. Άρθρο 16ο Διάλυση του Ιδρύματος 1.Το Ιδρυμα διαλύεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του Αστικού Κωδικός, έπειτα από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με πλειοψηφία ημίσεος και ενός τουλάχιστον των μελών του, σε περίπτωση δε που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3), θα απαιτείται ομοφωνία των μελών αυτού. 2.Σε περίπτωση διαλύσεως του Ιδρύματος, η πάσης φύσεως κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού θα μεταβιβάζεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ιδρυθησόμενο προς τούτο Μουσείο στην Ελλάδα. Εάν δεν είναι εφικτή κατά τον χρόνο διαλύσεως του Ιδρύματος η ίδρυση αυτοτελούς Μουσείου, η πάσης φύσεως κινητή και ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος κατά τον χρόνο αυτό θα μεταβιβάζεται σε Μουσείο ή Μουσεία μείζονος σημασίας της Ελλάδος που θα προσφέρουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, τους προσφορωτέρους όρους αξιοποιήσεως των περιουσιακών αυτών στοιχείων και πόρων εν γένει του Ιδρύματος και παρουσιάσεως των αντικειμένων και εκθεμάτων αυτού. Εάν, εντός έτους από της λήψεως της αποφάσεως αυτής, το επιλεγέν ή τα επιλεγέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο Μουσείο ή Μουσεία δεν δείξουν αποδεδειγμένα το προσήκον ενδιαφέρον, η πάσης φύσεως κινητή περιουσία του Ιδρύματος κατά τον χρόνο διαλύσεως αυτού θα περιέρχεται σε Μουσείο ή Μουσεία μείζονος σπουδαιότητος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα οποία θα επιδείξουν ενδιαφέρον προς τούτο και θα πληρούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προσφορώτερη αξιοποίηση αυτής και έκθεση των πάσης φύσεως αντικειμένων και συλλογών του Ιδρύματος. Τα τυχόν όμως υπάρχοντα κατά τον χρόνο αυτό ακίνητα ιδιοκτησίας του Ιδρύματος θα περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.»
Άρθρο 3
1.  
  Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται πενήντα πέντε (55) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κατάταξη των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στο συσταθέν με το άρθρο πρώτο του ν. 2260/1994 (ΦΕΚ 204 Α΄/5.12.1994) και εποπτευόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης» (Ο.Α.Ν.Μ.Α.), για την εκτέλεση και υποστήριξη των έργων ανέγερσης και ολοκλήρωσης της λειτουργίας του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ακρόπολης και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004), σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Ε’ Τμήματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
2.  
  Η κατάταξη του άνω προσωπικού στις συνιστώμενες θέσεις κατά ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Οι κατατασσόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περί κατάταξής τους απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού
4.  
  Η προϋπηρεσία των κατατασσόμενων που διανύθηκε στον Ο.Α.Ν.Μ.Α. είτε με σύμβαση έργου είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο για την εξέλιξη αυτών στα μισθολογικά κλιμάκια.
5.  
  Για τους κατατασσόμενους ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 2 του άρθρου 70 τουν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26 Α΄/9.2.2007) για τη μετάταξή τους σε ανώτερη βαθμίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄/11.2.2004) με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄/2.10.2006). Ως ημερομηνία πρόσληψης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περί κατάταξής τους απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού.
6.  
  Οι άνω κατατασσόμενοι που εξακολουθούν να απασχολούνται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στον Ο.Α.Ν.Μ.Α. στην εκτέλεση και υποστήριξη των έργων ανέγερσης και ολοκλήρωσης της λειτουργίας του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ακρόπολης, θα παραμείνουν ως αποσπασμένοι σε αυτόν μέχρι τη λύση του Ο.Α.Ν.Μ.Α. ως εκ της περατώσεως του σκοπού του.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1610 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1610 1986
Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις. 1994/2260 1994
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία