ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3563

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-05-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στη Σόφια τη 17η Ιουνίου 2005, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜεταξύΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚαιΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας καιΗ Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που εφεξής θα καλούνται τα Μέρη Θεωρώντας ότι η αποτελεσματική συνεργασία ίσως απαιτεί την ανταλλαγή Διαβαθμισμένων Πληροφοριών μεταξύ των Μερών, Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του καθορισμού κανόνων για την ρύθμιση της αμοιβαίας προστασίας των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, οι οποίοι θα έχουν εφαρμογή σε τυχόν μελλοντικές συμφωνίες και συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ των Μερών, που θα περιλαμβάνουν ή θα απαιτούν πρόσβαση σε Διαβαθμισμένες Πληροφορίες, Συμφώνησαν στα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, 1.1 Διαβαθμισμένες πληροφορίες σημαίνει όλες τις νομικώς προσδιοριζόμενες πληροφορίες οι οποίες, όταν χρησιμοποιούνται χωρίς έγκριση, θα μπορούσαν να απειλήσουν ή να βλάψουν τα συμφέροντα των Μερών σε σχέση με την εθνική τους ασφάλεια, άμυνα, εξωτερική πολιτική ή προστασία της συνταγματικής τάξης καθώς και εκείνες τις πληροφορίες ή το υλικό που θα προσδιορίζεται ότι χρήζουν προστασίας κατά της μη εγκεκριμένης γνωστοποίησής του, και που θα λαμβάνουν τον σχετικό χαρακτηρισμό με διαβάθμιση ασφαλείας. 1.2 Διαβαθμισμένο Έγγραφο σημαίνει κάθε καταγεγραμμένη Διαβαθμισμένη Πληροφορία, ανεξαρτήτως της υλικής μορφής και των χαρακτηριστικών της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς κανένα περιορισμό, έγγραφων ή έντυπων υλικών, καρτών και ταινιών επεξεργασίας δεδομένων, χαρτών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, ζωγραφικών πινάκων, σχεδίων, χαρακτικών, σκίτσων, σημειώσεων και εγγράφων εργασίας, αντιγράφων καρμπόν και μελανοταινιών ή αναπαραγωγών με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία καθώς και ηχητικές, φωνητικές, μαγνητικές ηχογραφήσεις ή ηλεκτρονικές ή οπτικές εγγραφές ή εγγραφές εικόνας σε οποιαδήποτε μορφή και φορητό εξοπλισμό Αυτόματης Επεξεργασίας Δεδομένων (ΑDΡ) με ενσωματωμένα μέσα αποθήκευσης Η/Υ και αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης Η/Υ. 1.3 Διαβαθμισμένο Υλικό σημαίνει οποιοδήποτε τεχνικό στοιχείο, εξοπλισμό, εγκατάσταση, συσκευή ή όπλο που είτε κατασκευάζεται είτε βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής, όπως και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους, που περιλαμβάνουν Διαβαθμισμένες Πληροφορίες. 1.4 Μέρος-Αποδέκτης σημαίνει το Μέρος, όπως εκπροσωπείται από την Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας του ή άλλη Σχετική Αρχή, στο οποίο μεταβιβάζονται Διαβαθμισμένες Πληροφορίες. 1.5 Μέρος Προέλευσης σημαίνει το Μέρος, όπως εκπροσωπείται από την Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας του ή άλλη Σχετική Αρχή, που παράγει τις Διαβαθμισμένες Πληροφορίες. 1.6 Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας/Εθνική Αρχή Ασφαλείας σημαίνει την αρχή η οποία, σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Μέρους, ευθύνεται για την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Οι αρχές αυτές αναγράφονται στο Άρθρο Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας, 1.7 Σχετική Αρχή σημαίνει μία κεντρική και/ή τοπική κυβερνητική αρχή, καθώς και τα τμήματά της, των οποίων τα καθήκοντα συνδέονται με την χρήση ή προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και η οποία διαθέτει το δικαίωμα της διαβάθμισης και άρσης της διαβάθμισης πληροφοριών. 1.8 Υποδειχθείσα Αρχή Ασφαλείας σημαίνει την αρχή η οποία, σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία, εκτελεί την κρατική πολιτική για την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών στον χώρο της βιομηχανικής ασφάλειας και παρέχει καθοδήγηση και συνδρομή στην εφαρμογή της. 1.9 Συμβαλλόμενος σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τη νομική ικανότητα να συνάπτει συμβάσεις ή που είναι μέρος σε Διαβαθμισμένη Σύμβαση. 1.10 Διαβαθμισμένη Σύμβαση σημαίνει μία σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων Συμβαλλόμενων, με την οποία δημιουργούνται και προσδιορίζονται νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ τους και η οποία περιλαμβάνει ή απαιτεί πρόσβαση σε Διαβαθμισμένες Πληροφορίες. 1.11 Τρίτο Μέρος σημαίνει έναν διεθνή οργανισμό ή κράτος που δεν είναι Μέρος της παρούσας Συμφωνίας. 1.12 Άρση της Διαβάθμισης Πληροφορίας σημαίνει την άρση του επιπέδου διαβάθμισης ασφαλείας της πληροφορίας. 1.13 Παραβίαση Ασφαλείας σημαίνει μία πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετη στην εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Μέρους, και η οποία έχει ως αποτέλεσμα ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή αποκάλυψη ή καταστροφή ή απώλεια Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. Άρθρο 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤα Μέρη συμφωνούν ότι τα ακόλουθα επίπεδα διαβάθμισης ασφαλείας ισοδυναμούν και αντιστοιχούν τα επίπεδα διαβάθμισης ασφαλείας που προσδιορίζονται στην εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Μέρους. Τα επίπεδα διαβάθμισης και η αντιστοιχία τους στα δύο Κράτη είναι ως εξής: Για την Ισοδύναμος Για την Δημοκρατία Χαρακτηρισμός Ελληνική της Βουλγαρίας στην Αγγλική Δημοκρατία CΤΡΟΓΟ CΕΚΡΕΤΗΟ ΤΟΡ SΕCRΕΤ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ CΕΚΡΕΤΗΟ SΕCRΕΤ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΟΒΕΡ?ΤΕ?ΗΟ CΟΝFΙDΕΝΤΙΑL ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 3Α RΕSΤRΙCΤΕD ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ C???Ε?ΗΟΠΟ??ΒΑΗΕ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ3.1 Σε συμμόρφωση με την εθνική τους νομοθεσία, τα Μέρη θα εφαρμόζουν όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών που μεταβιβάζονται δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή παράγονται σε σχέση με μία Διαβαθμισμένη Σύμβαση.Θα διασφαλίζεται για αυτές τις Διαβαθμισμένες Πληροφορίες ο ίδιος βαθμός προστασίας με εκείνον που παρέχεται στις εθνικές Διαβαθμισμένες Πληροφορίες του αντίστοιχου επιπέδου διαβάθμισης ασφαλείας. 3.2 Κάθε Μέρος θα παρέχει εν ευθέτω χρόνω πληροφορίες στο άλλο Μέρος σχετικά με τυχόν αλλαγές στην εθνική του νομοθεσία που επηρεάζουν την προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα Μέρη θα πληροφορούν το ένα το άλλο, συμμορφούμενα με τις Παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 4, προκειμένου να συζητούν πιθανές τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, οι Διαβαθμισμένες Πληροφορίες θα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, εκτός περιπτώσεως διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας. 3.3 Κανείς δεν θα έχει πρόσβαση σε Διαβαθμισμένες Πληροφορίες αποκλειστικά και μόνον λόγω του βαθμού, της επίσημης θέσης του ή της εξουσιοδότησης ασφαλείας που διαθέτει. Η πρόσβαση σε Διαβαθμισμένες Πληροφορίες θα περιορίζεται μόνον σε εκείνα τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδότηση ασφαλείας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Μέρους και των οποίων τα επίσημα καθήκοντα απαιτούν αυτήν την πρόσβαση, σύμφωνα με την αρχή της ανάγκης για γνώση. 3.4 Το Μέρος-Αποδέκτης υποχρεούται: 3.4.1 Να μην αποκαλύπτει Διαβαθμισμένες Πληροφορίες σε κανένα φορέα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο Τρίτου Μέρους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Μέρους Προέλευσης. 3.4.2 Να αποδίδει στις Διάβαθμισμένες Πληροφορίες ένα επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας ισοδύναμο με εκείνο που έχει δοθεί από το Μέρος Προέλευσης. 3.4.3 Να μην χρησιμοποιεί τις Διαβαθμισμένες Πληροφορίες για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχουν δοθεί. 3.4.4 Να εγγυάται τα ιδιωτικά δικαιώματα, όπως είναι τα δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά απόρρητα που εμπεριέχονται σε Διαβαθμισμένες Πληροφορίες. 3.5 Εάν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία συναφθείσα μεταξύ των Μερών περιλαμβάνει αυστηρότερες ρυθμίσεις σχετικά με την ανταλλαγή ή προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, τότε θα έχουν εφαρμογή οι τελευταίες. 3.6 Τα Μέρη θα αναγνωρίζουν την ισχύ της προσωπικής εξουσιοδότησης ασφαλείας και των εξουσιοδοτήσεων ασφαλείας εγκαταστάσεων που θα εκδίδονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Μέρους. Άρθρο 4ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΝSΑs) ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (DSΑs)4.1 Οι Αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας/ΝSΑs των Μερών είναι: 4.1.1 Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: Η Κρατική Επιτροπή Ασφαλείας Πληροφοριών (SCΙS). 4.1.2 Για την Ελληνική Δημοκρατία: Γενικό Επιτελείο Εθνικής άμυνας Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών (ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ/ΔΑΑ) 4.2 Οι Υποδειχθείσες Αρχές Ασφαλείας (DSΑs) των Μερών είναι: 4.2.1 Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: Η Κρατική Επιτροπή Ασφαλείας Πληροφοριών (SCΙS) 4.2.2 Για την Ελληνική Δημοκρατία: Η Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων Γενική Δ/νση Αμυντικής Βιομηχανίας και Έρευνας Τμήμα Αμυντικής Βιομηχανίας 4.3 Οι Αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας θα παρέχουν η μία στην άλλη ό,τι απαιτείται υπηρεσιακώς. 4.4 Οι Αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας θα πληροφορούν η μία την άλλη σχετικά με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που ρυθμίζει την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. 4.5 Για την διασφάλιση της στενής συνεργασίας στην εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, οι Αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας μπορούν να συνεδριάζουν κατόπιν αιτήσεως οποιασδήποτε εξ’αυτών, 4.6 Για την επίτευξη και διατήρηση συγκρίσιμων προτύπων ασφαλείας, οι αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας θα παρέχουν, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η μία στην άλλη πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις πρακτικές ασφαλείας για την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών που εφαρμόζει το αντίστοιχο Μέρος. 4.7 Οι αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας μπορούν να υπογράφουν εκτελεστικά έγγραφα για την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 5 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ5.1 Κατά κανόνα, οι Διαβαθμισμένες Πληροφορίες θα μεταβιβάζονται με διπλωματικούς ή στρατιωτικούς αγγελιοφόρους ή με άλλο τρόπο που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας του αντίστοιχου Μέρους. Το Μέρος-Απαδέκτης θα επιβεβαιώνει εγγράφως την λήψη Διαβαθμισμένων Πληροφοριών που θα έχουν επίπεδο διαβάθμισης από CΕΚΡΕΤΗΟ-SΕCRΕΤ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ και άνω. 5.2 Οι Διαβαθμισμένες Πληροφορίες μπορούν να μεταβιβάζονται μέσω προστατευόμενων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα που έχουν εγκριθεί από τις Αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας και διαθέτουν νόμιμα εκδοθέν πιστοποιητικό σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Μέρους. 5.3 Άλλα εγκεκριμένα μέσα μεταβίβασης Διαβαθμισμένων Πληροφοριών μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών Ασφαλείας. 5.4 Σε περίπτωση μεταβίβασης μεγάλης αποστολής που περιλαμβάνει Διαβαθμισμένες Πληροφορίες, οι Αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας θα συμφωνούν αμοιβαία και θα εγκρίνουν τον τρόπο μεταφοράς, την διαδρομή και τα μέτρα ασφαλείας. Άρθρο 6 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ6.1 Διαβαθμισμένα Έγγραφα χαρακτηρισμένα με επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας CΤΡΟΓΟ CΕΚΡΕΤΗΟ/ΤΟΡ SΕCRΕΤ/ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ θα μεταφράζονται ή αντιγράφονται μόνον με έγγραφη συγκατάθεση της Αρμόδιας Αρχής Ασφαλείας του Μέρους Προέλευσης. 6.2 Όλες οι μεταφράσεις των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών θα πραγματοποιούνται από άτομα που διαθέτουν την δέουσα εξουσιοδότηση ασφαλείας. Η μετάφραση αυτή θα φέρει μία κατάλληλη ένδειξη διαβάθμισης ασφαλείας και την δέουσα σημείωση στην γλώσσα της μετάφρασης, η οποία θα αναφέρει ότι το μεταφρασμένο υλικό περιλαμβάνει Διαβαθμισμένες Πληροφορίες του Μέρους Προέλευσης. 6.3 Στις περιπτώσεις που αναπαράγονται Διαβαθμισμένες Πληροφορίες, όλες οι πρωτότυπες ενδείξεις ασφαλείας που φέρει θα αναπαράγονται ή θα σημειώνονται επίσης σε κάθε αντίγραφο. Αυτές οι αναπαραχθεισες πληροφορίες θα τίθενται υπό τον ίδιο έλεγχο με τις πρωτότυπες πληροφορίες. Ο αριθμός των αντιτύπων θα περιορίζεται σε εκείνον που απαιτείται για υπηρεσιακούς σκοπούς. 6.4 Διαβαθμισμένο Υλικό θα καταστρέφεται ή θα τροποποιείται, προκειμένου να εμποδιστεί η συνολική ή μερική του ανασύνθεση. 6.5 Το Μέρος Προέλευσης μπορεί να απαγορεύσει ρητώς την αναπαραγωγή, αλλοίωση ή καταστροφή ενός Διαβαθμισμένου Υλικού ή Διαβαθμισμένου Εγγράφου με σχετική σημείωση επί του σχετικού φορέα των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών ή αποστέλλοντας κατόπιν έγγραφη ειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το διαβαθμισμένο υλικό ή το διαβαθμισμένο έγγραφο που θα υπόκειται σε καταστροφή θα επιστρέφεται στο Μέρος Προέλευσης. 6.6 Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προστασία ή επιστροφή Διαβαθμισμένων Πληροφοριών που έχουν ανταλλαγεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας, αυτές θα καταστρέφονται άμεσα. Το Μέρος-Αποδέκτης θα ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας του Μέρους Προέλευσης σχετικά με αυτήν την καταστροφή. Άρθρο 7 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ7.1 Διαβαθμισμένες Συμβάσεις θα συνάπτονται και θα εκτελούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου Μέρους. Κατόπιν αιτήσεως η Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας κάθε Μέρους θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εάν ο υποψήφιος συμβαλλόμενος διαθέτει εξουσιοδότηση ασφαλείας εγκαταστάσεων που να αντιστοιχεί στο απαιτούμενο επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας και εάν έχει εφαρμόσει κατάλληλες διευθετήσεις ασφαλείας για να διασφαλίσει την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εάν ο υποψήφιος Συμβαλλόμενος δεν διαθέτει εξουσιοδότηση ασφαλείας εγκαταστάσεων, η Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας μπορεί να ζητήσει την εξουσιοδότησή του. 7.2 Ένα παράρτημα ασφαλείας θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε Διαβαθμισμένης Σύμβασης ή σύμβασης υπεργολαβίας. Σε αυτό το παράρτημα θα προσδιορίζεται ποιές Διαβαθμισμένες Πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν στον Συμβαλλόμενο ή θα παραχθούν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης της Σύμβασης, και ποιο αντίστοιχο επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας έχει αποδοθεί σε αυτές τις πληροφορίες, όπως και τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν για την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. 7.3 Η Διαβαθμισμένη Σύμβαση θα εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα και μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες των Μερών και τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 8 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ8.1 Οι εμπειρογνώμονες ασφαλείας των Μερών μπορούν να συνεδριάζουν τακτικά για να συζητούν τις διαδικασίες για την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. 8.2. Οι επισκέπτες θα λαμβάνουν προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του φιλοξενούντος Μέρους, εάν χρειάζονται πρόσβαση σε Διαβαθμισμένες Πληροφορίες ή σε χώρους παραγωγής, διαχείρισης ή αποθήκευσης Διαβαθμισμένων πληροφοριών. 8.3 Οι αιτήσεις για επισκέψεις θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 8.3.1 Το όνομα του επισκέπτη, την ημερομηνία και τον τόπο γεννήσεώς του, τον αριθμό του διαβατηρίου (της ταυτότητάς) του. 8.3.2 Την υπηκοότητα του επισκέπτη. 8.3.3 Την θέση και ιδιότητα του επισκέπτη και την επωνυμία του φορέα που εκπροσωπεί. 8.3.4 Εξουσιοδότηση ασφαλείας του επισκέπτη με το κατάλληλο επίπεδο διαβάθμισης. 8.3.5 Τον σκοπό, το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας και την προγραμματισμένη ημερομηνία της επίσκεψης. 8.3.6 Τις επωνυμίες των φορέων και των εγκαταστάσεων που ζητά να επισκεφθεί. 8.4 Κάθε Μέρος θα εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Άρθρο 9 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ9.1 Σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας, η Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας, στο κράτος της οποίας έλαβε χώρα η παραβίαση ασφαλείας, θα ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας του άλλου Μέρους το συντομότερο δυνατό και θα ξεκινά τις δέουσες ενέργειες για την πραγματοποίηση μίας έρευνας. Το άλλο Μέρος, εάν ζητηθεί, θα συνεργάζεται στην έρευνα. 9.2 Σε περίπτωση που η παραβίαση ασφαλείας λάβει χώρα σε ένα κράτος άλλο από τα κράτη των Μερών, η Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας του Μέρους που μεταβίβασε τις Διαβαθμισμένες Πληροφορίες σε ένα τρίτο κράτος θα προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στην Παράγραφο 1. 9.3 Σε κάθε περίπτωση, το Μέρος Προέλευσης θα ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της έρευνας και θα λαμβάνει μία τελική έκθεση σχετικά μέ τα αίτια της παραβίασης ασφαλείας. Άρθρο 10 ΔΑΠΑΝΕΣΚάθε Μέρος θα βαρύνεται με τις δαπάνες που θα πραγματοποιούνται στην πορεία της εκτέλεσης των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 11 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΤυχόν διαφορές σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύονται φιλικά με συνεννοήσεις μεταξύ των Μερών, χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ12.1 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της λήψης της τελευταίας έγγραφης ειδοποίησης δια της οποίας τα Μέρη θα γνωστοποιούν την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών τους. 12.2 Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για 10 έτη και θα παρατείνεται αυτόματα για περαιτέρω πενταετείς περιόδους, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα Μέρη ενημερώσει το άλλο σχετικά με την πρόθεσή του να την καταγγείλει με έγγραφη ειδοποίηση που θα στείλει στο άλλο Μέρος τουλάχιστον 6 μήνες πριν την εκπνοή της αρχικής ή οποιασδήποτε κατοπινής περιόδου ισχύος της παρούσας. 12.3 Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου. 12.4 Όλες οι Διάβαθμισμένες Πληροφορίες που θα έχουν ανταλλαγεί ή παραχθεί σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία θα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της, ακόμη και μετά την λύση της παρούσας Συμφωνίας, μέχρι που το Μέρος Προέλευσης να αποδεσμεύσει το Μέρος-Αποδέκτη από αυτήν την υποχρέωση. 12.5 Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά κάθε παλαιότερη αμοιβαία συμφωνηθείσα σχετική διάταξη για την προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, ως αυτούσιο σύνολο ή ως τμήμα οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ή διακανονισμού που ισχύει μεταξύ των δύο Μερών. Έγινε στην Σόφια........ στις 17 Ιουνίου 2005, εις διπλούν, στην Βουλγαρική, Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Υποστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Δντης ΔΔΣΠ/ΓΕΕΘΑ Τsνeta Μarkονa Πρόεδρος της Κρατικής Επιτροπής Ασφαλείας Πληροφοριών ΑGRΕΕΜΕΝΤ Βetween ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC Αnd ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤΟF ΤΗΕ RΕΡUΒLΙC ΟF ΒULGΑRΙΑ CΟΝCΕRΝΙΝG ΤΗΕ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΟFΕΧCΗΑΝGΕD CLΑSSΙFΙΕD ΙΝFΟRΜΑΤΙΟΝ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία