ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3564

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-05-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας σχετικά με την ίδρυση Προξενικών Αρχών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας σχετικά με την ίδρυση Προξενικών Αρχών, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 2007, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Γεωργίας, Επιθυμώντας να ενισχύσουν περαιτέρω τις φιλικές σχέσεις τους, Επιθυμώντας να αναπτύξουν, ιδιαίτερα, τις σχέσεις τους στον προξενικό τομέα, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα εξής: Άρθρο 11.Η Ελληνική Δημοκρατία ιδρύει μια Προξενική Αρχή, η έδρα της οποίας είναι στο Βατούμι. 2.Η Προξενική Αρχή έχει την τάξη του Γενικού Προξενείου. 3.Η προξενική περιφέρεια του Γενικού Προξενείου περιλαμβάνει τα εξής: Αυτόνομη Δημοκρατία της Ατζαρίας, Guria, Racha- Lechkhumi και Κνemο Sνaneti, Ιmereti, Περιφέρειες Samegrelο - Ζemο Sνaneti. Άρθρο 21.Η Γεωργία ιδρύει μια Προξενική Αρχή, η έδρα της οποίας είναι στη Θεσσαλονίκη. 2 Η Προξενική Αρχή έχει την τάξη του Γενικού Προξενείου. 3.Η προξενική περιφέρεια του Γενικού Προξενείου περιλαμβάνει τα εξής: Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Άρθρο 3 Κάθε μεταγενέστερη επέκταση των Προξενικών Περιφερειών που προβλέπονται στα Άρθρα 1 και 2 μπορεί να γίνει κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από της ανταλλαγής των σχετικών ρηματικών διακοινώσεων. Άρθρο 4 Ο αριθμός των Προξενικών λειτουργών και των ειδικών προξενικών υπαλλήλων είναι: α) Για το Γενικό Προξενείο της Ελληνικής Δημοκρατίας: 2 προξενικοί λειτουργοί και 5 ειδικοί προξενικοί υπάλληλοι. β) για το Γενικό Προξενείο της Γεωργίας: 2 προξενικοί λειτουργοί και 5 ειδικοί προξενικοί υπάλληλοι. Άρθρο 51.Οι προξενικές εισπράξεις μεταφέρονται ελεύθερα, χωρίς καθυστέρηση. Οι μεταφορές αυτές διενεργούνται σε ελεύθερα μετατρέψιμο συνάλλαγμα. 2.Όλες οι καταθέσεις σε ξένο συνάλλαγμα, οι οποίες γίνονται από τις Προξενικές Αρχές σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταφέρονται επίσης ελεύθερα και χωρίς καθυστέρηση. Άρθρο 6 Όλα τα άλλα θέματα τα σχετικά με τις Προξενικές Αρχές που ιδρύονται με την παρούσα Συμφωνία, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις του 1963. Άρθρο 7 Μη θιγομένων των διατάξεων του άρθρου 3, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτή τη Συμφωνία, μπορούν να γίνουν με γραπτή συγκατάθεση των Μερών. Αυτές οι τροποποιήσεις και προσθήκες συντάσσονται ως χωριστό πρωτόκολλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Συμφωνίας και το οποίο τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8, παρ. 1 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 81.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γνωστοποίησης, με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο ότι οι αντίστοιχες εσωτερικές απαιτήσεις τους για τη θέση σε ισχύ αυτής της Συμφωνίας έχουν ολοκληρωθεί. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν οποιοδήποτε Μέρος γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος, μέσω της διπλωματικής οδού, την πρόθεση του να καταγγείλει αυτή τη Συμφωνία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Συμφωνία θα πάψει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά την παραλαβή της εν λόγω γνωστοποίησης. Έγινε εις διπλούν στην Αθήνα, στις 22 Ιανουαρίου 2007, το καθένα στις Ελληνική, Γεωργιανή και Αγγλική γλώσσες, όλα τα κείμενα όντα εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ως προς την ερμηνεία αυτής της Συμφωνίας, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (υπογραφή) (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.