Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού» (εφεξής Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. ή Κέντρο) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
2.  
  Το Κέντρο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις. Δεν εφαρμόζονται στο Κέντρο οι διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις τους και τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο, και ιδίως οι διατάξεις εκείνες που αναφέρονται στην τήρηση του δημόσιου λογιστικού, στην υπηρεσιακή κατάσταση, που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, κατασκευής δημόσιων έργων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου.
3.  
  Στην επωνυμία του Κέντρου, εφόσον είναι αναγκαίο να μεταφράζεται πιστά σε ξένη γλώσσα, προστίθεται ο προσδιορισμός «Ελληνικό»
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Κέντρου είναι:
 1. Η εφαρμογή εθνικής πολιτικής για το θέατρο και το χορό και η υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού στον καθορισμό και το σχεδιασμό της
 2. Η προαγωγή της θεατρικής και ορχηστικής έρευνας και παιδείας και η ενίσχυση κάθε εκπαιδευτικής, θεωρητικής και πρακτικής, σκηνικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας που σχετίζεται με το θέατρο και το χορό
 3. Η ανάπτυξη της πνευματικής καλλιέργειας και η ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας της Ελλάδας μέσω θεατρικών, χορευτικών και χοροθεατρικών δραστηριοτήτων, καθώς και ο συντονισμός αυτών των δραστηριοτήτων σε δίκτυο εθνικού επιπέδου με την ταυτόχρονη προβολή τους στο εξωτερικό.
 4. Το Κέντρο προάγει, επιβραβεύει, προβάλλει και διαδίδει τη θεατρική και ορχηστική τέχνη ως δημόσιο αγαθό με πνευματικό, καλλιτεχνικό, παιδαγωγικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
2.  
  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το Κέντρο μεριμνά ιδίως για την:
 1. Υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων που πραγματοποιούν έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση του αρχαίου δράματος, της μεσαιωνικής δραματουργίας, του βυζαντινού θεάτρου, της παραδοσιακής θεατρικής και χορευτικής τέχνης σε όλες της τις μορφές, καθώς και των λαϊκών δρώμενων που σχετίζονται με το θέατρο και το χορό
 2. Στήριξη του νεοελληνικού θεατρικού έργου όλων των περιόδων, του νεοελληνικού ρεπερτορίου των θεάτρων και της σύγχρονης χορογραφικής παραγωγής.
 3. Υποστήριξη έρευνας και πειραματισμών πάνω σε νέες σκηνικές και παραστατικές εκφράσεις του θεάτρου, του χορού και των μεικτών χοροθεατρικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν θεατρικά και χορευτικά σχήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 4. Προώθηση διεθνών θεατρικών και χορευτικών συμπαραγωγών, περιοδειών και ανταλλαγών και ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας σε θέματα θεάτρου και χορού με έμφαση στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ευρωπαϊκό χώρο και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Απόδημος Ελληνισμός
 5. Αναζήτηση προϋποθέσεων και δημιουργία κινήτρων για την ανάδειξη του θεατρικού και χορευτικού δυναμικού της χώρας, επαγγελματικού και ερασιτεχνικού, ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει και προβολή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 6. Συνεργασία με τα Κρατικά Θέατρα (Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Εθνική Λυρική Σκηνή) για τη στήριξη συμπαραγωγών και το σχεδιασμό εκτεταμένων θεατρικών και χορευτικών δράσεων εθνικού επιπέδου και την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού της πολιτικής του Υπουργείου σε σχέση με τα Κρατικά Θέατρα.
 7. Συνεργασία με τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου ανταλλαγών, συμπαραγωγών και περιοδειών.
 8. Επεξεργασία και υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και τα Δημοτικά Θέατρα.
 9. Προαγωγή της θεατρικής και ορχηστικής παιδείας μέσω συνεδρίων και συμποσίων, μορφωτικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων που θα συμβάλλουν στην εμπέδωση της οικείας πολιτισμικής ταυτότητας, στην προβολή της οικουμενικής διάστασης της ελληνικής θεατρικής και ορχηστικής τέχνης παλαιότερης και σύγχρονης και στην ανίχνευση των νέων διεθνών θεατρικών και χορευτικών τάσεων και ρευμάτων
 10. Συνεργασία με τους υφιστάμενους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ενισχύουν, επιβραβεύουν και προβάλλουν τη θεατρική και ορχηστική τέχνη, συνδιοργάνωση παιδαγωγικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και ανάπτυξη κοινών δράσεων και ενεργειών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το θέατρο και το χορό στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 11. Οπτικοακουστική εγγραφή σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, παραστάσεων και κάθε είδους καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη θεατρική και ορχηστική τέχνη, την εργαστηριακή πρακτική και τη σκηνική της διδασκαλία
 12. Εκδοση βιβλίων, περιοδικών και ενημερωτικών εντύπων που συντελούν στην ανάπτυξη της θεατρικής και ορχηστικής παιδείας και τεκμηριώνουν ιστορικά το παρελθόν.
 13. Δημιουργία ταινιών για ιστορικές μορφές, περιόδους και επιτεύγματα της ελληνικής θεατρικής και χορευτικής τέχνης.
 14. Ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων έρευνας, μελέτης, τεκμηρίωσης και καταγραφής αρχειακού και σύγχρονου υλικού της θεατρικής και χορευτικής τέχνης.
 15. Στήριξη των παιδικών θεάτρων και χοροθεάτρων και των παιδικών σκηνών, τόνωση της ερασιτεχνικής θεατρικής και χορευτικής δραστηριότητας, με διαρκή εκπαίδευση των ερασιτεχνών του θεάτρου και του χορού
3.  
  Σύσταση επιτροπών γνωμοδοτήσεων για την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση όλων των θεατρικών και χορευτικών σχημάτων που συμβάλλουν στην κλασική αγωγή, την πειραματική αναζήτηση, τη σκηνική εξέλιξη και την ποιοτική αναβάθμιση της θεατρικής και ορχηστικής τέχνης. Στην επταμελή επιτροπή γνωμοδοτήσεων για το Θέατρο μετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες του θεάτρου, καθώς και ο ειδικός σύμβουλος του Τομέα Ελεύθερου Θεάτρου του Κέντρου. Στην πενταμελή επιτροπή γνωμοδοτήσεων για το Χορό μετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες του χορού, καθώς και ο ειδικός σύμβουλος του Τομέα Χορού του Κέντρου. Η θητεία των μελών των επιτροπών γνωμοδοτήσεων ορίζεται διετής με δυνατότητα ανανέωσης. Οι επιτροπές γνωμοδοτήσεων εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου για θέματα της αρμοδιότητας τους. Σε όλα τα μέλη των παραπάνω επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, καθώς και έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κέντρου.
4.  
  Οι δραστηριότητες του Κέντρου κατανέμονται στους ακόλουθους έξι (6) τομείς:
 1. Τομέας Ελεύθερου Θεάτρου, β. Τομέας Χορού, γ. Τομέας Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, δ. Τομέας Διεθνών Προγραμμάτων και Φεστιβάλ, ε. Τομέας Ιδρυμάτων, Οργανισμών, Σωματείων Θεάτρου και Χορού, στ.
 2. Τομέας Τεκμηρίωσης, Εκδόσεων και Αρχειακού Υλικού.
Άρθρο 3 "Όργανα Διοίκησης"
1.  
  Όργανα διοίκησης του Κέντρου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) και ο Διευθυντής.
Άρθρο 4
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, που αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και επτά (7) μέλη. Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου και μπορεί να ανανεώνεται. Στην πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.
2.  
  Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται προσωπικότητα από το χώρο των γραμμάτων, του θεάτρου ή του χορού. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. τακτικά ανά μήνα και εκτάκτως ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.
3.  
  Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται: ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού, τέσσερα πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο των γραμμάτων, του θεάτρου και του χορού και ανά ένας εκπρόσωπος από τις δύο πλέον αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις του θεάτρου και του χορού. Σε περίπτωση κατά την οποία οι πιο πάνω φορείς παραλείπουν εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση να υποδείξουν εκπροσώπους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει κατά την κρίση του στη συμπλήρωση της σύνθεσης του Δ.Σ. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της θητείας μέλους του Δ.Σ. ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. πέραν των έξι (6) μηνών κωλυόμενα για οποιονδήποτε λόγο εκπίπτουν από τη σύνθεση του Δ.Σ. και αντικαθίστανται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συνάψουν με το Κέντρο οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας, έργου ή προμήθειας.
4.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, στην οποία αναγράφεται η ημερήσια διάταξη, και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος. Για τις αποφάσεις αυτές τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη και τον Πρόεδρο.
5.  
  Η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου.
Άρθρο 5
1.  
  Το Δ.Σ. διαμορφώνει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ., εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό, διορίζει τα μέλη των επιτροπών γνωμοδοτήσεων για τις επιχορηγήσεις θεατρικών και χορευτικών θιάσων, σχημάτων και εν γένει φορέων, καθώς και για την ενίσχυση φορέων που προάγουν την έρευνα, μελέτη και καλλιτεχνική δημιουργία στο χώρο του θεάτρου και του χορού και αποφασίζει για την επιχορήγηση των σχημάτων αυτών. Το Δ.Σ. έχει πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.
2.  
  Το Δ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Διευθυντή εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού τους Εσωτερικούς Κανονισμούς.
3.  
  Το Δ.Σ. αποφασίζει και εγκρίνει την πρόσληψη των έξι (6) συμβούλων που επέλεξε ο Διευθυντής του Κέντρου.
Άρθρο 6
1.  
  Ο Διευθυντής του Κέντρου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πρέπει να είναι προσωπικότητα με αναγνωρισμένη παιδεία, εμπειρία και προσφορά στο χώρο του θεάτρου ή/και του χορού. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής, παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου Διευθυντή και μπορεί να ανανεώνεται. Στην πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου η θητεία του Διευθυντή είναι τετραετής. Οι αποδοχές του Διευθυντή, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Απόντος ή κωλυομένου του Διευθυντού αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή που διορίζεται με την ίδια ως άνω διαδικασία. Η θητεία του Αναπληρωτή Διευθυντή είναι αντίστοιχη με αυτή του Διευθυντή και καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο. Οι αποδοχές του Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζονται με την ίδια διαδικασία όπως και του Διευθυντή.
2.  
  Ο Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από έξι (6) ειδικούς συμβούλους, έναν για κάθε τομέα του Κέντρου, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή εμπειρία και ενασχόληση με τα θέματα θεάτρου και χορού. Οι ειδικοί σύμβουλοι, που συνάπτουν με το Κέντρο συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται και απολύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Το ύψος των αμοιβών τους, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτούς καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
Άρθρο 7
1.  
  Ο Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Κέντρου και εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα δράσης το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
 2. Είναι υπεύθυνος και αποφασίζει για τις δραστηριότητες του Κέντρου, εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού του, και ενδεικτικά για συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς, εκδόσεις και παραγωγές, για οπτικοακουστική εγγραφή σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, παραστάσεων, για έκδοση βιβλίων, περιοδικών και ενημερωτικών εντύπων, για δημιουργία ταινιών για ιστορικές μορφές, περιόδους και επιτεύγματα της ελληνικής θεατρικής και χορευτικής τέχνης, ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων έρευνας, μελέτης, τεκμηρίωσης και καταγραφής αρχειακού και σύγχρονου υλικού της θεατρικής και χορευτικής τέχνης
 3. Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του Κέντρου, εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα από όπου και αν προέρχονται, αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων
 4. Εκπροσωπεί το Κέντρο δικαστικώς και εξωδίκως
 5. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και συνεργάτες του Κέντρου και ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησης τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό.
 6. Εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη και απόλυση των ειδικών συμβούλων των τομέων.
 7. Προτείνει στο Δ.Σ. τα μέλη της επιτροπής γνωμοδοτήσεων για τις επιχορηγήσεις θεατρικών και χορευτικών θιάσων, σχημάτων και εν γένει φορέων και για την ενίσχυση ιδρυμάτων, ινστιτούτων, εταιρειών, σωματείων, οργανισμών και εν γένει φορέων, που προάγουν την έρευνα, μελέτη και καλλιτεχνική δημιουργία στο χώρο του θεάτρου και του χορού.
 8. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό.
 9. Εχει πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του Κέντρου.
 10. Το Δ.Σ. έχει πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του Κέντρου.
 11. Ο Διευθυντής ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Δ.Σ., εφόσον δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.
2.  
  Ο Διευθυντής μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 8
1.  
  Συνιστώνται είκοσι τέσσερις (24) θέσεις προσωπικού στο Κέντρο ως εξής: Δώδεκα (12) θέσεις ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και δώδεκα (12) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Από αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν με απόσπαση περισσότερες από το ένα τρίτο.
2.  
  Συνιστάται μία θέση νομικού συμβούλου με σύμβαση έμμισθης εντολής για τη νομική στήριξη της δράσης του Κέντρου και την παράσταση ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Αρχής. Τη θέση αυτή καταλαμβάνει δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Η πρόσληψη του νομικού συμβούλου γίνεται με απόφαση του Διευθυντή του Κέντρου. Οι όροι παροχής των υπηρεσιών του νομικού συμβούλου και το ύψος της πάγιας περιοδικής αμοιβής του καθορίζονται με τη σύμβαση πρόσληψης. Η αμοιβή του νομικού συμβούλου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των αποδοχών που καθορίζονται κάθε φορά για τους δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση πάγιας περιοδικής έμμισθης εντολής στο Δημόσιο.
3.  
  Με απόφαση του Διευθυντή του Κέντρου προσλαμβάνεται και το προσωπικό σε θέσεις ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατόπιν προκήρυξης των αντίστοιχων θέσεων. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών.
4.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, η απόσπαση στο Κέντρο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά οριοθετείται, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προκειμένου να αποσπασθεί στο Κέντρο προσωπικό των ως άνω κατηγοριών θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη διοικητική και οργανωτική εμπειρία ή τίτλους σπουδών που αφορούν το θέατρο και το χορό. Η απόσπαση αυτή ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμη φορά. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί, πλην αυτών που σχετίζονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου επιτρέπεται η καταβολή στους αποσπασμένους στο Κέντρο υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού πρόσθετων αμοιβών, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο με τις ειδικές γνώσεις, εμπειρία και το αντικείμενο του έργου που τους ανατίθεται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος. Οι αποσπώμενοι συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλιση τους στα ταμεία ασφάλισης των υπηρεσιών ή φορέων προέλευσης τους.
5.  
  Το Κέντρο συνάπτει, για την κάλυψη ειδικών αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό του, συμβάσεις εντολής, έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου
Άρθρο 9
1.  
  Το Κέντρο για την εκπλήρωση του σκοπού του χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και από:
 1. προγράμματα, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και διεθνών οργανισμών,
 2. άλλες κρατικές επιχορηγήσεις,
 3. ιδιωτικές εισφορές, χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κληροδοτήματα, ειδικούς λαχνούς,
 4. έσοδα από εκδηλώσεις, εκδόσεις, παραγωγές, επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων, από εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
2.  
  Στο τέλος κάθε χρήσεως το Κέντρο υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού απολογισμό, ισολογισμό και έκθεση πεπραγμένων
3.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού του Κέντρου, καθώς και τα λοιπά καθήκοντα ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
Άρθρο 10
1.  
  Το Κέντρο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου που προβλέπονται στο κ.δ. 26.6./10.7.1944 και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος και κάθε φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, μεταβίβασης ακινήτων, τέλος συναλλαγής ακινήτων, φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ειδικό φόρο κατανάλωσης, τέλος ταξινόμησης και τέλος χαρτοσήμου. Οι συμβάσεις δωρεών, οι προς το Κέντρο επιχορηγήσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, χρηματικές παροχές, κληρονομιές και κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
2.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού επιτρέπεται η παραχώρηση στο Κέντρο, δωρεάν ή με αντάλλαγμα, της χρήσης ακινήτων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Άρθρο 11
1.  
  Με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για τις ακόλουθες δραστηριότητες του Κέντρου: α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, β) τη διενέργεια προμηθειών, γ) την προκήρυξη διαγωνισμών και δ) τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου.
2.  
  Με όμοιους κανονισμούς καθορίζονται, επίσης, η εσωτερική οργάνωση του Κέντρου, τα προσόντα του προσωπικού του, η διαδικασία πρόσληψής τους, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων του, οι τρόποι διαχείρισης τους και γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του
Άρθρο 12 "Διάλυση - Εκκαθάριση"
1.  
  Το Κέντρο διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα θέματα της εκκαθαρίσεως του Κέντρου, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Άρθρο 13
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, χορη γείται στο μόνιμο προσωπικό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από αίτηση τους, ερευνητική άδεια μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για τη μελέτη και δημοσίευση αρχαιολογικού υλικού. Η άδεια αυτή χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:.
 1. Ο αιτών να έχει συμπληρώσει δέκα (10) έτη υπηρεσίας στον κλάδο αυτόν
 2. Να υποβάλει μαζί με την αίτηση και φάκελο με το υλικό που πρόκειται να μελετήσει και να δημοσιεύσει, καθώς και χρονοδιάγραμμα της μελέτης
2.  
  Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται και τμηματικά ανάλογα με την έκταση του προς μελέτη και δημοσίευση υλικού και τις ανάγκες της υπηρεσίας
3.  
  Ο υπάλληλος στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια υποχρεούται ανά εξάμηνο να καταθέτει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει υποβληθεί. Από την αξιολόγηση της έκθεσης πεπραγμένων θα εξαρτάται η συνέχιση η μη της χορηγηθείσας άδειας. Η αξιολόγηση των εκθέσεων αυτών γίνεται από πενταμελή επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α’ και δεκαπέντε (15) χρόνια υπηρεσίας, κατόχους διδακτορικού τίτλου. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης για τη διακοπή της χορηγηθείσας άδειας ακολουθείται η διαδικασία της χορήγησης της.
4.  
  Μέσα σε έξι (6) μήνες από το πέρας της άδειας ο υπάλληλος στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια καταθέτει στην υπηρεσία βεβαίωση κατάθεσης του πρωτότυπου κειμένου της μελέτης του, που χορηγείται από τον εκδότη. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της μελέτης αυτής προς δημοσίευση, κατά τα ανωτέρω, ο υπάλληλος στερείται του δικαιώματος προαγωγής επί μία τριετία από τότε που θα συμπληρώσει το χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, καθώς και του δικαιώματος επιλογής ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά την πρώτη κρίση που θα γίνει μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, για την οποία έχει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής.
5.  
  Η άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού
Άρθρο 14
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄/28.6.2002) αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Συμβούλιο Μουσείων που αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη ως εξής..
2.  
  Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Έξι (6) διευθύνοντες μουσείων, διαφόρων κατηγοριών, από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον κρατικών μουσείων, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον προερχόμενοι από αρχαιολογικά μουσεία, αναπληρούμενους από πρόσωπα με την ίδια ιδιότητα.
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3028/2002 προστίθεται εδάφιο ζ ως εξής: ζ. τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α’ και επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων και έναν (1) Αρχαιολόγο, μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου της ημεδαπής.
4.  
  Στο τέλος της περίπτωσης 1 του άρθρου 7 του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α΄/13.6.2003) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: 1 Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Μουσείων
5.  
  Μετά το άρθρο 16 του π.δ. 191/2003 προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής:
  Άρθρο 16Α
  1.  
   του Κεντρικού Συμβουλίου Μουσείων Η Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Μουσείων λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος. Η οργάνωση και λειτουργία της καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παράγραφος 5 του ν. 3028/2002.
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-05-25 Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/112
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία