ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Νόμος/2007/3566
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2007-06-05
ΦΕΚ: Α/2007/117 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η


Άρθρο 1


 1. Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ηάσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, η οποίαπεριλαμβάνει:
  1. τα θέματα που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις, τηδιεθνή συνεργασία και τη διεθνή πολιτική της χώρας,
  2. τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας,
  3. την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στοεξωτερικό,
  4. την ενίσχυση της διεθνούς νομιμότητας.

 2. Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής περιλαμβάνει παρακολούθηση, αξιολόγηση, σχεδιασμό και εφαρμογή.


Άρθρο 2


 1. Ο Υπουργός Εξωτερικών προΐσταται του Υπουργείου Εξωτερικών και διευθύνει τις Υπηρεσίες αυτού.

 2. Οι διατάξεις του εκάστοτε νόμου περί Υπουργικού Συμβουλίου ισχύουν για τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς.

 3. Οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 4. Ο Υπουργός Εξωτερικών, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί μπορούν να μεταβιβάζουν αρμοδιότητές τους σε άλλα όργανα του Υπουργείου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.


Άρθρο 3


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπονται οι κάτωθιθέσεις:
  1. θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είναι επί κεφαλής της υπηρεσιακής ιεραρχίας του Υπουργείου. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφασητου Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρειτο βαθμό του Πρέσβεως,
  2. θέση Αναπληρωτή Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα.Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση τουΠρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμοςυπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει τοβαθμό του Πρέσβεως.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα.

 3. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας συγκαλεί, υπό την προεδρία του, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον Αναπληρωτή του, τους Γενικούς Διευθυντές και όσους εκ των Διευθυντών του Υπουργείου κρίνει σκόπιμο, για συντονισμό των ενεργειών της διπλωματικής υπηρεσίας.

 4. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως, ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας, με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

 5. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 7 του π.δ.159/2002 (ΦΕΚ 140 Α΄). Σε αυτήν προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως, ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας, με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και υφίστανται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού: Μία θέση ειδικού συμβούλου, μία θέση ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε θέσεις επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας. Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

 6. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών θέση Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών, μετακλητός Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας με βαθμό 2ο (δεύτερο) της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, υπαγόμενος στον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Για το μισθολογικό καθεστώς του, τη σύνθεση του γραφείου του, τα απαραίτητα προσόντα διορισμού, την υποχρέωση δηλώσεως πόθεν έσχες και το ασυμβίβαστο ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους ειδικούς γραμματείς.

 7. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, με δικό της οργανισμό λειτουργίας, ο οποίος θεσπίζεται με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται και οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων της. Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού προβλέπονται μία θέση Γενικού Διευθυντή και μία θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, οι οποίοι είναι μετακλητοί υπάλληλοι και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Οι υπάλληλοι αυτοί πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να διαθέτουν εμπειρία σχετική προς το αντικείμενο. Οι θέσεις των υπαλλήλων αυτών αντιστοιχούν βαθμολογικά και μισθολογικά με θέσεις Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ και Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του Γενικού Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Προβλέπονται, επίσης, δύο θέσεις ειδικών συμβούλων και δύο θέσεις ειδικών συνεργατών, που προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία λύεται, αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση, με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Υπουργού. Οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό των δημοσίων διοικητικών πολιτικών υπαλλήλων, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς επίσης να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και να διαθέτουν εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Για τις αποδοχές τους εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αποδοχές των ειδικών συμβούλων και συνεργατών της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

 8. Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπεται Ειδική Γραμματεία αξιοποίησης διεθνών προγραμμάτων. Σ’ αυτήν προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο (δεύτερο) της κατηγορίας ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα καθώς επίσης και η στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας με υπαλλήλους όλων των κλάδων και κατηγοριών από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπώνται στην ανωτέρω Ειδική Γραμματεία, προς υποβοήθηση του έργου της, υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση ισχύει για δύο έτη, με δυνατότητα ανανεώσεως για ένα επιπλέον έτος. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η Υπηρεσία που επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπώμενου υπαλλήλου.


Άρθρο 4


 1. Το Υπουργείο Εξωτερικών περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και την Εξωτερική Υπηρεσία, η οποία αποτελείται από τις διπλωματικές και τις προξενικές αρχές.

 2. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει και εποπτεύει *01001170506070068* τα κέντρα και ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούνται από αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να εκδίδονται κανονισμοί ασφαλείας, υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τήρησης αρχείων και ασφαλείας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.


Άρθρο 5


 1. Η προστασία των δικαιωμάτων και η τήρηση των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους, καθώς και η υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συμφερόντων στα ξένα κράτη, στους διεθνείς οργανισμούς, στα διεθνή όργανα και στις συνδιασκέψεις.

 2. Η παρακολούθηση των διμερών και διεθνών πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων, καθώς και ζητημάτων διεθνούς ασφάλειας, η ενημέρωση της Κυβέρνησης και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων επ’ αυτών.

 3. Η ενημέρωση των ξένων κρατών, των διεθνών οργανισμών και της διεθνούς κοινής γνώμης, καθώς και η παροχή πληροφοριών επί των ελληνικών θεμάτων.

 4. Η συμμετοχή στη διεθνή συνεργασία, η διαπραγμάτευση και η μέριμνα για τη σύναψη, παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, καθώς και ο χειρισμός διεθνών διαδικασιών συνδιαλλαγής, διαιτησίας και δικαστικού διακανονισμού.

 5. Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στα ξένα κράτη, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις.

 6. Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επεξεργασία της πολιτικής για τη θεσμική εξέλιξη της Ένωσης και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς.

 7. Ο συντονισμός των Υπουργείων και φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής και της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

 8. Η διπλωματική υποστήριξη των οργάνων του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών, κατά την πραγματοποίηση των διεθνών επαφών τους.

 9. Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, θέματα αναφερόμενα στον απόδημο ελληνισμό, στη μετανάστευση και την παλιννόστηση, ως και η εξυπηρέτηση των ομογενών και αποδήμων μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων.

 10. Η προώθηση και προστασία των οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και λοιπών ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

 11. Η διπλωματική και προξενική συνδρομή Ελλήνων πολιτών, αναγνωρισμένων κοινωνικών ομάδων και ιδιωτικών οργανώσεων, κατά τις διεθνείς δραστηριότητές τους, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα.

 12. Η ανάπτυξη των διεθνών πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων της Ελλάδας.

 13. Η διεθνής προβολή της Ελλάδας, του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού.

 14. Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ανθρωπιστική δράση σε διεθνές επίπεδο.

 15. Θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή διεθνών συνθηκών για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού της χώρας, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία.

 16. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σωματείων στο εξωτερικό, όπως ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών.

 17. Η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών υποθέσεων των Ελλήνων στο εξωτερικό.

 18. Η διατήρηση και σύσφιγξη των δεσμών της Ελλάδας με τους ανά τον κόσμο ομογενείς.

 19. Τα θέματα που αφορούν σε εθνικά και άλλα κληροδοτήματα, δωρεές και εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών στο εξωτερικό.

 20. Τα θέματα που αφορούν στην προσωπική εν γένει κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς επίσης και αυτά που έχουν σχέση με την ελληνική ιθαγένεια και τα διαβατήριά τους. Ομοίως, η επιμέλεια των κληρονομιών Ελλήνων που απεβίωσαν στο εξωτερικό.

 21. Θέματα συναφή προς τη δικαστική αρωγή, την επίδοση δικογράφων, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και ανακριτικών παραγγελιών στο εξωτερικό, καθώς και την έκδοση εγκληματιών.

 22. Η διπλωματική αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

 23. Η Εθιμοτυπία και η Εθιμοταξία, θέματα απονομής διασήμων ελληνικών Ταγμάτων Αριστείας και άδειας αποδοχής ξένων διασήμων.

 24. Η έκδοση διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων.

 25. Οι σχέσεις του Κράτους προς τον Οικουμενικό Θρόνο, τα άλλα Πατριαρχεία, τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και θέματα που αφορούν στα άλλα χριστιανικά δόγματα, θρησκεύματα και διεθνείς εκκλησιαστικές οργανώσεις στο εξωτερικό.

 26. Η πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους.

 27. Η επίσημη μετάφραση κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, εγγράφων ελληνικών και ξένων δημοσίων υπηρεσιών, η μετάφραση και η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό, η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί εγγράφων τους που προορίζονται για τις ελληνικές υπηρεσίες.

 28. Θέματα που ανάγονται στα καθήκοντα των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα του παρόντος νόμου.

 29. Η ενημέρωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων. Β. Κάθε άλλο θέμα, συναφές προς τη γενικότερη αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.


Άρθρο 6


 1. Για την εξασφάλιση της ενιαίας έκφρασης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας:ΦΕΚ 117 2729
  1. Τα Υπουργεία, οι κρατικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ενημερώνουν το ΥπουργείοΕξωτερικών για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους, πουέχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας καιτις διεθνείς ή διμερείς σχέσεις της.
  2. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει τις ενέργειεςόλων των Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, πουαναφέρονται στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής καιδίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις.
  3. Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει το έργο τωνδιυπουργικών και Κυβερνητικών Επιτροπών, οι οποίεςεπιδιώκουν το συντονισμό των Υπουργείων σε θέματα,τα οποία αφορούν στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας,παρέχοντας σε αυτές κάθε αναγκαία διοικητική, γραμματειακή και επιστημονική συνδρομή.

 2. α. Στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατή η τοποθέτηση, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, υπαλλήλων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται κατά την περίοδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας των υπαλλήλων. Οι τοποθετούμενοι υπάλληλοι ανακοινώνονται στις αρχές του κράτους διαπίστευσης από την οικεία διπλωματική ή προξενική αρχή, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα διεθνώς ισχύοντα. Για τοποθετήσεις, που θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου απαιτείται συνάφεια προς το αντικείμενο, η δε χρονική τους διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία έτη. β. Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στο ν.2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄), καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσία του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην ίδια πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος είτε στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής είτε η απόσπαση γίνεται στην αρχή αυτή είτε σε άλλη ελληνική υπηρεσία της περιοχής αρμοδιότητας της εν λόγω αρχής. Για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στο ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄), απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δικαστικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από το Υπουργείο ή τον Ο.Τ.Α. στον οποίο αυτοί ανήκουν και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάμενος τμήματος, αυτός πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση κατέχει βαθμό προϊσταμένου Διεύθυνσης, η απόσπασή του δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη. Οι αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου.

 3. Οι επί κεφαλής των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας προΐστανται, υπηρεσιακώς, των υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών που υπηρετούν στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους και ασκούν υπηρεσιακό και πειθαρχικό έλεγχο επ’ αυτών. Επίσης, προΐστανται των γραφείων και υπηρεσιών που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρχών αυτών και ασκούν διοικητική εποπτεία και συντονισμό επί άλλων υπηρεσιών ή γραφείων που λειτουργούν, εκτός πλαισίου τους, στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους.

 4. Για τον καθορισμό του προβαδίσματος στο εξωτερικό, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών προτάσσονται των ισόβαθμων υπαλλήλων των άλλων Υπουργείων που υπηρετούν στις αρχές εξωτερικού. Ο Επιτετραμμένος και ο αναπληρωτής του Πρέσβεως έχουν πάντοτε το προβάδισμα.


Άρθρο 7


 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου μπορούν να αποσπώνται, για ορισμένο χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 74, με καθήκοντα συνδέσμου σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες, με σκοπό τη συστηματική, συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής.


Άρθρο 8


 1. Απαγορεύεται η μετάταξη στο Υπουργείο Εξωτερικών οποιουδήποτε υπαλλήλου που υπηρετεί στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμου που προβλέπουν μετατάξεις των ανωτέρω υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται για μετατάξεις σε κλάδους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 2. Απαγορεύεται, επίσης, η μετάταξη υπαλλήλου οποιουδήποτε κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλο κλάδο του ιδίου Υπουργείου.


Άρθρο 9


 1. Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών ανήκει η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου.

 2. Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, παρίστανται μέλη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες το τελευταίο αυτό διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να παρίστανται μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και δικηγόροι, σε υποθέσεις δε που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και αλλοδαποί δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με αντίστοιχη ειδίκευση. Προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, η δυνατότητα αυτή υφίσταται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄).

 3. Με την απόφαση διορισμού των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και δικηγόρων ή νομικών συμβούλων της παρ. 2 προσδιορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής τους.

 4. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, καταργούνται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) διατηρούνται σε ισχύ.


Άρθρο 10


 1. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται, αναλόγως, οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ


Άρθρο 11


 1. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες, Περιφερειακές Υπηρεσίες και αυτοτελή Γραφεία.

 2. Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των θέσεων στις επί μέρους οργανικές μονάδες καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται ο επιτελικός προσανατολισμός, ο συντονισμός και η συνοχή της δράσης των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών με τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου που προβλέπονται, αυτοτελώς, στον παρόντα νόμο.


Άρθρο 12


 1. Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζει και ελέγχει την άρτια, αποτελεσματική, απρόσκοπτη και συντονισμένη λειτουργία των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας.

 2. Η Γενική Επιθεώρηση υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, αποτελεί τη μόνιμη και τακτική ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι αρμόδια για τον έλεγχο, επιθεώρηση και εποπτεία των Πρεσβειών, Μόνιμων Αντιπροσωπειών και Γραφείων Συνδέσμων, καθώς και των έμμισθων και άμισθων Προξενικών Αρχών. Στη Γενική Επιθεώρηση προΐσταται ο Γενικός Επιθεωρητής, ο οποίος έπεται, στην ιεραρχία, των Γενικών Γραμματέων. Ο Γενικός Επιθεωρητής ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και αναφέρεται σε αυτόν, επιλέγεται δε από υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως. Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να ορισθεί και Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με πρεσβευτικό βαθμό.

 3. Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από επιθεωρητές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου. Οι επιθεωρητές διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι επιθεωρητές εξαιρούνται από τη σύνθεση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον το κρινόμενο θέμα αφορά υπάλληλο που υπηρετούσε, κατά το διάστημα της επιθεώρησης, στην αρχή που είχαν επιθεωρήσει.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διορίζονται, με διετή θητεία, ως τακτικοί επιθεωρητές, μέχρι δέκα υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, κατ’ αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Τακτικοί επιθεωρητές μπορούν να διορίζονται, επιπλέον, μέχρι και πέντε (5) Πρέσβεις επί τιμή. Για τις άμισθες προξενικές αρχές μπορεί να ορίζονται ως επιθεωρητές και υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό, τουλάχιστον, Συμβούλου Πρεσβείας Β΄.

 5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται ως έκτακτοι επιθεωρητές, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄. Έκτακτες επιθεωρήσεις μπορούν να διενεργούνται και από έναν εκ των ανωτέρω πέντε Πρέσβεων επί τιμή. Οι έκτακτοι επιθεωρητές επιθεωρούν συγκεκριμένη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, όταν αυτό τους ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

 6. Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση όλων των αρχών, εμμίσθων και αμίσθων. Η τακτική επιθεώρηση ενεργείται σύμφωνα με προγραμματισμό που καθορίζεται κατ’ έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός της τακτικής επιθεώρησης που υποβάλλεται από τον Γενικό Επιθεωρητή. Η έκτακτη επιθεώρηση ενεργείται έπειτα από σχετική έγγραφη παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών.

 7. Κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις των αρχών εξωτερικού διενεργούνται οι εξής έλεγχοι:
  1. λογιστικός και οικονομικός
  2. οργανωτικός και λειτουργικός
  3. αξιοπρεπούς εμφάνισης της αρχής
  4. κτηριολογικής υποδομής
  5. μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.Κατά την επιθεώρηση, ελέγχεται και η συμμόρφωσημε υποδείξεις, οι οποίες είχαν γίνει σε προηγούμενεςεπιθεωρήσεις.

 8. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, διενεργείται και αξιολόγηση των υπαλλήλων που διευθύνουν την επιθεωρούμενη αρχή.

 9. Ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση επιθεώρησης, την οποία υποβάλλει στον Γενικό Επιθεωρητή. Ο Γενικός Επιθεωρητής, με βάση την έκθεση επιθεώρησης, υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Εξωτερικών η οποία, μαζί με την έκθεση επιθεώρησης, κοινοποιείται και στην επιθεωρηθείσα αρχή. Ο Γενικός Επιθεωρητής, με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης, εισηγείται, ετησίως, στον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις δυσλειτουργίες και τα εν γένει προβλήματα που παρατηρούνται στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και εισηγείται λύσεις για την αρτιότερη οργάνωση και στελέχωσή τους.

 10. Οι εισηγήσεις του Γενικού Επιθεωρητή έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ενέργειες της Διοίκησης ως προς την κρίση των υπαλλήλων, καθώς και ως προς την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

 11. Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται και υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, με ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης.

 12. Η Γενική Επιθεώρηση λειτουργεί ως σύνδεσμος του Υπουργείου Εξωτερικών με τις εισαγγελικές και διωκτικές αρχές της Χώρας, καθώς και με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με σκοπό, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, την άμεση καταστολή πάσης, κατά παράβαση καθήκοντος, διαπιστούμενης εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε παράνομες δραστηριότητες.

 13. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Γενικής Επιθεώρησης.


Άρθρο 13


 1. Το Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμούυπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και έχειτις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  1. Τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων.
  2. Την έρευνα, τεκμηρίωση και επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα τηςημεδαπής και της αλλοδαπής, με υπηρεσίες σχεδιασμούΥπουργείων Εξωτερικών άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις.
  3. Τη διοργάνωση, κατόπιν αποφάσεως του ΥπουργούΕξωτερικών, συνεδρίων και διασκέψεων, καθώς και τηνπρόσκληση σε αυτά και τη φιλοξενία διεθνών προσωπικοτήτων ή αναλυτών αναγνωρισμένου κύρους, στουςοποίους καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται μεΚοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
  4. Την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του και επαφών με διεθνείς προσωπικότητες,με σκοπό την προβολή των ελληνικών θέσεων.

 2. Το Κέντρο μπορεί να συνεργάζεται, για συγκεκριμένα θέματα, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία, ιδίως μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίων, ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και άλλους ερευνητές. Το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική και γενική διάταξη. Προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄).

 3. Προϊστάμενος του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ή Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού.

 5. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, που έχουν ορισθεί κατά το άρθρο 27 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), διατηρούν τη θέση τους, μέχρι τη λήξη τριετούς θητείας τους, για τη γνωμοδότηση σε ερωτήματα νομικής φύσεως μείζονος σημασίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού.


Άρθρο 14


 1. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων που λειτουργεί στο ΥΠΕΞ τελεί υπό την εποπτεία του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση, από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής και προξενικής φύσεως, με διεθνείς πτυχές. Προς τούτο, συντονίζει τη Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων με τις, κατά περίπτωση, συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΞ και υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. Η Μονάδα είναι επιφορτισμένη με την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, το οποίο και διατηρεί διαρκώς ενημερωμένο. Επιπλέον, διοργανώνει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ασκήσεις εξοικείωσης του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ορίζεται εκ των προτέρων, στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με το «Situation Centre» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες άλλων Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εκπροσωπεί το Υπουργείο Εξωτερικών σε συμβουλευτικά διυπουργικά όργανα και επιτροπές, για θέματα συναφή με την αρμοδιότητα της Μονάδας.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.


Άρθρο 15


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Διπλωματική Ακαδημία (Δ.Α.), ως αυτοτελής οργανική μονάδα, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Η Δ.Α. διευθύνεται από υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού B΄, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ως Διευθυντής Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α΄.

 2. Σκοπός της Δ.Α. είναι:
  1. η εκπαίδευση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τοΕθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, των υποψήφιωνΑκολούθων Πρεσβείας, η ενημέρωσή τους στα θέματα της διπλωματικής υπηρεσίας και συμπλήρωση τωνγνώσεών τους, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τα εθνικά προβλήματα και να εκπροσωπούν τηχώρα αποτελεσματικά στο εξωτερικό,
  2. η επιμόρφωση των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών,
  3. η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα ελληνικής εξωτερικήςπολιτικής,
  4. η κατάρτιση σχεδίων συμφωνιών για την οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή ειδικώνκύκλων σπουδών, καθώς και την εκτέλεση ερευνητικώνπρογραμμάτων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών καιΠανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισότιμωντης αλλοδαπής, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και αναγνωρισμένων ερευνητικών φορέων,στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,
  5. η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών.Η Δ.Α., στο πλαίσιο των σκοπών της, χορηγεί σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, καθώς καιπιστοποιητικά παρακολούθησης.

 3. Στη Δ.Α. λειτουργούν τρία τμήματα:
  1. εκπαίδευσης υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας,
  2. επιμόρφωσης διπλωματικών υπαλλήλων, υπαλλήλωνΟικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Εμπειρογνωμόνων,
  3. επιμόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων τουΥπουργείου Εξωτερικών.Στα ανωτέρω τμήματα προΐστανται ισάριθμοι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό ΣυμβούλουΠρεσβείας Β΄ και άνω, οριζόμενοι με απόφαση τουΥπουργού Εξωτερικών.

 4. Στη Διπλωματική Ακαδημία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επταμελές ΕκπαιδευτικόΣυμβούλιο με τριετή θητεία. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο(Ε.Σ.) συγκροτείται από:
  1. τον Διευθυντή της Δ.Α., ως πρόεδρό του,
  2. έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τιςαρμοδιότητες της Δ.Α., με την επιφύλαξη των διατάξεωντων άρθρων 1-6 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄),
  3. έναν διπλωματικό υπάλληλο με πρεσβευτικό βαθμό,
  4. τον Διευθυντή Σπουδών της Δ.Α.,
  5. έναν εκπρόσωπο από το χώρο των γραμμάτων καιτων τεχνών,
  6. έναν οικονομολόγο,
  7. έναν έγκριτο δημοσιογράφο.Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Ε.Σ. μαζίμε τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση τουΥπουργού Εξωτερικών. Καθήκοντα εισηγητή του Ε.Σ.εκτελεί ο Διευθυντής Σπουδών της Δ.Α. και καθήκονταγραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται ταμέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου να αυξάνονται μέχριτου αριθμού των εννέα, ώστε το Συμβούλιο να περιλάβειπρόσωπα και πέραν από τα οριζόμενα στην παρούσαπαράγραφο, όταν πρόκειται να γνωμοδοτήσει για θέμα,που δεν εμπίπτει στις κατωτέρω περιπτώσεις.

 5. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για:
  1. την έκδοση των προβλεπόμενων από το παρόνάρθρο διαταγμάτων,
  2. το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων διπλωματικών υπαλλήλων,
  3. την κατάρτιση των προγραμμάτων επιμόρφωσηςτων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,
  4. τους διδάσκοντες της Δ.Α.,
  5. τον κανονισμό λειτουργίας της.Για τα ανωτέρω ζητήματα εισηγείται στον ΥπουργόΕξωτερικών ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί κατάτην έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθείνα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείαςτου.

 6. Διαγωνισμός εισαγωγής υποψηφίων ΑκολούθωνΠρεσβείας στη διπλωματική υπηρεσία διενεργείται, μεμέριμνα της Διευθύνσεως Προσωπικού, τουλάχιστονμια φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικέςθέσεις Ακολούθων Πρεσβείας.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται εκτόςτων γενικών προσόντων του άρθρου 66 και τα ακόλουθαειδικά προσόντα:
  1. πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο τηςαλλοδαπής,
  2. άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

 7. Με διατάγματα εκδιδόμενα με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται:
  1. η διαδικασία και ο τρόπος εισαγωγής και αποφοίτησης από τη Δ.Α., η διάρκεια φοίτησης, το πρόγραμμασπουδών, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, καθώςκαι οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεών τους,
  2. τα του τρόπου βαθμολογίας και καθορισμού τηςσειράς επιτυχίας των εκπαιδευομένων κατά την αποφοίτησή τους,
  3. ο τρόπος και η διαδικασία επιμόρφωσης των υπηρετούντων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών,
  4. κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την οργάνωση καιλειτουργία της Δ.Α.

 8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Δ.Α.

 9. Ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία υπολογίζεται ως συντάξιμος. Ως τέτοιος υπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, το οποίο είχε συσταθεί με το ν. 962/1979 (ΦΕΚ 202 Α΄) και επανασυσταθεί με το άρθρο 90 παρ. 2 του ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α΄). Στους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με όλα τα σχετικά καθήκοντα, περιορισμούς και δικαιώματα, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη υγείας από τον ΟΠΑΔ, με την καταβολή των σχετικών εισφορών. Με εντολή του Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας, δύναται να ανατεθούν στους σπουδαστές, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, καθήκοντα εντός των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης ούτε άλλης μορφής φύλλο ποιότητας.

 10. Οι σπουδαστές της Δ.Α. λαμβάνουν κατά το διάστημα της εκπαίδευσής τους αποδοχές ίσες με το σύνολο των αποδοχών του Ακολούθου Πρεσβείας, εκτός από το επίδομα ξενίας και παράστασης. Οι ανωτέρω αποδοχές καταβάλλονται και μετά την αποφοίτησή τους και έως το διορισμό τους ως Ακολούθων Πρεσβείας.

 11. Όσοι σπουδαστές έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους διδακτικού προσωπικού Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι., τελούν, αυτοδικαίως, σε απόσπαση από την έναρξη του χρόνου φοίτησής τους στη Δ.Α. και συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης του φορέα στον οποίο ανήκουν.


Άρθρο 16


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Ειδική Νομική Υπηρεσία (Ε.Ν.Υ.).

 2. Σκοπός της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι η νομική στήριξη της δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο σε ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, η παροχή γνωμοδοτήσεων, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στο εξωτερικό επί νομικών και δικαστικών θεμάτων, καθώς και η διεκπεραίωση συμβατικών ζητημάτων.

 3. Η Ειδική Νομική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:
  1. Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
  2. Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
  3. Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων.

 4. Τα θέματα που αφορούν στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ρυθμίζονται στο άρθρο 101.

 5. Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού εκτελούν οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.


Άρθρο 17


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, η οποία έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και την προβολή των θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

 2. Η Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνεργάζεται, κυρίως, με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, καθώς και με κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Μελετά, εισηγείται και λαμβάνει τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για τον έλεγχο και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών.

 3. Η Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίαςείναι αρμόδια για:
  1. τη σύνταξη δελτίων τύπου για την Κεντρική Υπηρεσία και περιοδικών εκθέσεων, τόσο για την ΚεντρικήΥπηρεσία, όσο και για τις διαπιστευμένες στη χώραξένες πρεσβείες,
  2. τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, απόδημοσιεύματα του εξωτερικού τύπου και κάθε μέσουδημοσιότητας, τα οποία αναφέρονται στην Ελλάδα καιτις διεθνείς εξελίξεις, την εκτίμηση και προώθησή τουςστις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς καιτην έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων παραγόντων καιφορέων,
  3. την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικούτύπου, καθώς και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσηςτης χώρας και του εξωτερικού, που αναφέρονται σεθέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών,
  4. τη σύνταξη των, κάθε είδους, ανακοινώσεων καιαπαντήσεων του Υπουργείου και τη γνωστοποίησή τουςπρος τους ενδιαφερομένους, με τον πλέον πρόσφοροτρόπο,
  5. την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, με ενέργειες και δράσεις για την προώθηση καιπροβολή των θεμάτων αρμοδιότητας του ΥπουργείουΕξωτερικών.

 4. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας είναι ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη θέση αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διπλωματικός υπάλληλος, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Β΄. Σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους διπλωματικούς συντάκτες και τους ανταποκριτές ξένου τύπου για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 5. Στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνιστώνται δύο θέσεις μεταφραστών αγγλικής γλώσσας και μία θέση μεταφραστού γαλλικής γλώσσας, στις οποίες προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία επιπλέον τριετία, οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας.

 6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.


Άρθρο 18


 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Τύπου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την εν γένει πολιτική δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών, την παρακολούθηση και συλλογή ειδήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εσωτερικού και εξωτερικού και την ενημέρωση του Υπουργού.

 2. Για τη στελέχωση του ανωτέρω Γραφείου συνιστώνται δύο θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στη σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Υπουργού, που τον προσέλαβε.

 3. Στις ανωτέρω θέσεις μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας, να αποσπώνται δημοσιογράφοι των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.


Άρθρο 19


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και έχει ως σκοπό την ταξινόμηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την αξιοποίηση, την ανάδειξη και την προβολή των αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Γραφείων των Υπουργών, την έκδοση μελετών, τον αποχαρακτηρισμό αρχείων, καθώς και την προαγωγή της έρευνας. Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου υπάγονται τα κατά τόπους υφιστάμενα αρχεία των Αρχών του Υπουργείου στο εξωτερικό, η οργάνωση και η επιμέλεια των οποίων ρυθμίζεται με οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 2. Ως αρχεία, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται οποιαδήποτε τεκμήρια καταγραφής πληροφοριών περιέρχονται στις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Γραφεία και αρχές εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών ή παράγονται ή εξάγονται από αυτές, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν.

 3. Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείουδιαρθρώνεται ως εξής:
  1. Τμήμα ταξινόμησης, συντήρησης και αποχαρακτηρισμού εγγράφων
  2. Τμήμα εκδόσεων
  3. Τμήμα εξυπηρέτησης της υπηρεσιακής έρευνας καιπαρακολούθησης της ακαδημαϊκής έρευνας
  4. Τμήμα βιβλιοθήκης, οπτικοακουστικού αρχείου καιμουσειακού υλικού.Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, εγκρίνονται ο Κανονισμός λειτουργίας του αναγνωστηρίου τηςΥπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, τηςβιβλιοθήκης, του Μουσείου Υπουργείου Εξωτερικών καιτου οπτικοακουστικού αρχείου.

 4. Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου μπορεί να αναπτύσσονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ιδίως με Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, δημόσια ή ιδιωτικά. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου. Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι κάτοχοι ιδιωτικών αρχείων, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και δ΄ του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), τα οποία περιέχουν έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων που, τυχόν, προέρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενημερώνουν την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου για την απόκτηση των εγγράφων αυτών και συνεργάζονται με αυτήν, όσον αφορά τη χρήση τους. Ο αποχαρακτηρισμός, η διάθεση στην έρευνα ή η έκδοση των εγγράφων αυτών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου.

 5. Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου διατίθενται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και επαρκές προσωπικό, προερχόμενο από τους κλάδους των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη μηχανοργάνωση των αρχείων της και την εν γένει λειτουργία της. Λαμβάνεται, επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων της Υπηρεσίας με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού και προσωπικού.

 6. Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών πτυχιούχος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, τοποθετούμενος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξελίσσονται, βαθμολογικά και μισθολογικά, σε αντιστοιχία με τους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού. Στην Υπηρεσία αυτή υφίστανται και οι παρακάτω θέσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.: - δύο θέσεις βιβλιοθηκονόμων, - δύο θέσεις αρχειονόμων και - δύο θέσεις συντηρητών χάρτου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι κατηγορίες (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των ανωτέρω θέσεων. Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαμβάνονται ως μόνιμοι, μη μεταθετοί, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι μεν κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. στο βαθμό ΣΤ΄, οι δε κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, στο βαθμό Ε΄, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 7. Τα αρχεία, μετά την πάροδο τριακονταετίας από την έκδοσή τους, θεωρούνται ιστορικά αρχεία, αποχαρακτηρίζονται και διατίθενται στην έρευνα, υπό τον όρον ότι έχει ολοκληρωθεί η ταξινόμηση και μηχανοργάνωσή τους, δεν φέρουν φθορές σε βαθμό που να απαιτείται η συντήρησή τους και δεν βρίσκονται σε υπηρεσιακή χρήση. Τα υπόλοιπα θεωρούνται υπηρεσιακά αρχεία και παραμένουν δεσμευμένα. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης στους ερευνητές αδειών πρόσβασης στα ιστορικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως προς τα υπηρεσιακά αρχεία, επιτρέπεται ο, κατ’ εξαίρεση, αποχαρακτηρισμός τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι υπηρεσιακού ή υπέρτερου εθνικού συμφέροντος. Ο αποχαρακτηρισμός ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εξαιρούνται του αποχαρακτηρισμού με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, εκείνα τα ιστορικά αρχεία, η δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να επιφέρει βλάβη στα εθνικά συμφέροντα ή στα δικαιώματα προσωπικότητας ή στη μνήμη τεθνεώτων.

 8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, είναι δυνατόν να καθορίζονται τέλη για τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού του τμήματος βιβλιοθήκης, οπτικοακουστικού αρχείου και μουσειακού υλικού και τη χορήγηση αντιγράφων των διαθέσιμων στην έρευνα εγγράφων των ιστορικών αρχείων, καθώς και αντίτιμο για τη διάθεση των εκδόσεων της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται, ακόμα, το ύψος των τελών και αντιτίμων, οι απαλλαγές για λόγους δημοσίου συμφέροντος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.

 9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.


Άρθρο 20


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν:
  1. η ευθύνη μελέτης και σύνταξης ετήσιων προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής καιΕξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,σε κτηριακές εγκαταστάσεις, υλικά, μηχανήματα καιεπίπλωση,
  2. η σύνταξη τεχνικών μελετών κατασκευών ή επισκευών και τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικούκαι μηχανημάτων,
  3. η ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης των εγκριθέντωνως άνω ετήσιων προγραμμάτων,
  4. η μέριμνα για την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεων, τόσο της Κεντρικήςόσο και της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

 2. Στην Τεχνική Υπηρεσία υφίστανται οι ακόλουθεςθέσεις:
  1. Θέσεις τακτικού προσωπικού- Ένας (1) μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος
  2. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ- Ένας (1) ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος- Τρεις (3) αρχιτέκτονες μηχανικοί
  3. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ- Τρεις (3) πολιτικοί μηχανικοί- Ένας (1) τοπογράφος μηχανικόςΠροσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τ.Ε.Ι.- Ένας (1) τεχνολόγος μηχανικός δομικών έργων- Ένας (1) ηλεκτρολόγος- Ένας (1) ηλεκτρονικός- Ένας (1) συντηρητής έργων τέχνης
  4. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου ΧρόνουΕργοδηγοί Μέσων Τεχνικών Σχολών- Ένας (1) εργοδηγός δομικών έργων- Ένας (1) μηχανολόγος- Ένας (1) σχεδιαστής- Ένας (1) διακοσμητής
  5. Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου ΧρόνουΤεχνίτες με σχετική εμπειρία- Τρεις (3) ηλεκτρολόγοι- Δύο (2) υδραυλικοί ηλεκτροσυγκολλητές- Ένας (1) ξυλουργός- Ένας (1) ελαιοχρωματιστής- Δύο (2) ψυκτικοί μηχανικοί.Το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας διορίζεται,με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με σύμβασηεργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει τωνγενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίουδιατάξεων.Στις ανωτέρω θέσεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση υπαλλήλωντου ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση τουΥπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση τηςαπόσπασης καθορίζεται ο φορέας που επιβαρύνεται μετη δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπωμένων.Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται,με διετή θητεία, από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετάαπό γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, από τους υπηρετούντες σε αυτή υπαλλήλους της περιπτώσεως α΄τηςπαρούσας παραγράφου.

 3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36.

 4. Η ανάθεση των μελετών, των επιβλέψεων, των έργων και των προμηθειών για τις αρχές του εξωτερικού εξαιρείται των κειμένων διατάξεων και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Όταν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 5. Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, καθήκοντα δε βοηθητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών.

 6. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και κατέχει οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εντάσσεται, αυτοδικαίως, στις οργανικές θέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2, κατά αντίστοιχη ειδικότητα. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.

 7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.


Άρθρο 21


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), «Hellenic International Development Cooperation Department» και το διακριτικό τίτλο «Hellenic Aid».

 2. Η Υ.Δ.Α.Σ. είναι αρμόδια για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς την κατάστρωση της στρατηγικής, την ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις προς εκτέλεση, τη λήψη αποφάσεων και τον, εν γένει, συντονισμό της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Η Υ.Δ.Α.Σ. λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄) και του παρόντος.

 3. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορούν να συνιστώνται, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, και, στη συνέχεια, να καταργούνται Γραφεία της Υ.Δ.Α.Σ. σε χώρες όπου αυτή δραστηριοποιείται στον τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας με δράσεις και προγράμματα οποιασδήποτε μορφής βοήθειας, αναδιάρθρωσης, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Η σύσταση αυτή πραγματοποιείται, εφόσον έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση, προς τούτο, των αρμόδιων αρχών του κράτους υποδοχής. Με όμοιο διάταγμα, καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού και τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων της Υ.Δ.Α.Σ. στο εξωτερικό. Τα εν λόγω Γραφεία, σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, παρακολουθούν, συντονίζουν και εποπτεύουν την πορεία εξέλιξης των δράσεων και προγραμμάτων των εμπλεκομένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με στόχο τη στήριξη των τελευταίων και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ανθρωπιστικών δράσεων.

 4. Κάθε Γραφείο της Υ.Δ.Α.Σ. στο εξωτερικό υπάγεται στην πλησιέστερη πρεσβευτική ή έμμισθη προξενική αρχή που λειτουργεί στο ίδιο κράτος, και ελλείψει τούτων, στην πρεσβευτική αρχή που έχει παράλληλη διαπίστευση στο εν λόγω κράτος. Το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο επί των υπηρετούντων στα Γραφεία της Υ.Δ.Α.Σ. στο εξωτερικό ασκεί ο προϊστάμενος της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, κατά τις κείμενες διατάξεις. Στα ανωτέρω Γραφεία μπορούν να τοποθετούνται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και Διοικητικών Γραμματέων.


Άρθρο 22


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Μεταφραστική Υπηρεσία, αποτελούμενη από Γραφεία στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.

 2. Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων, η επικύρωση αυτών, καθώς και των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές, η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου, πλην των πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου των γραφείων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας APOSTILLE, στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α΄), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση θα γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή. Δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Σύμβαση της Χάγης.

 3. Η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ως μεταφραστές ιδιώτες από πίνακα που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιμασία ελέγχου της επάρκειας της δηλούμενης, εκ μέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται, επίσης, κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμασίας, την εξεταστέα ύλη, τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 4. Τα μεταφραστικά δικαιώματα καταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες στην Υπηρεσία, η οποία τα κατανέμει στους μεταφραστές, ανάλογα με την εργασία που παρέχουν. Οι μεταφραστές, στην περίπτωση μεταφράσεων εγγράφων δημόσιων υπηρεσιών, αμείβονται από τα ενδιαφερόμενα Υπουργεία ή Υπηρεσίες, με βάση πίνακα μεταφραστικών τελών που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.

 5. Παρακρατείται ποσοστό 10% από τα εισπραττόμενα μεταφραστικά τέλη, το οποίο χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ύψους της ως άνω κράτησης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Το ποσό της ανωτέρω κράτησης κατατίθεται, ανά επταήμερο, σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον οποίο διαχειρίζεται ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ο Διευθυντής της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 6. Προϊστάμενος της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ορίζεται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού.

 7. Στη Μεταφραστική Υπηρεσία υφίστανται, προς κάλυψη των αναγκών της, δεκατέσσερις (14) οργανικές θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικού, που καταλαμβάνονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) και 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄). Υφίσταται, επίσης, και μία (1) θέση, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄). Για την κάλυψη εκτάκτων, απρόβλεπτων ή πρόσκαιρων αναγκών, μπορούν να προσλαμβάνονται στη Μεταφραστική Υπηρεσία μέχρι οκτώ (8) συμβασιούχοι υπάλληλοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία καθορίζονται η διάρκεια της συμβάσεως και οι λοιπές λεπτομέρειες της πρόσληψής τους, σύμφωνα με τις κείμενες περί προσλήψεως του προσωπικού αυτού διατάξεις.

 8. Για τους υπηρετούντες μόνιμους μεταφραστές της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 68, 97 και 102 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α΄). Οι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις δύο (2) μόνιμοι μεταφραστές/διερμηνείς στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, εξακολουθούν να παραμένουν ως έχουν, μέχρι την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία.

 9. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με έδρα την Ξάνθη, εξακολουθεί να υφίσταται μία (1) θέση μεταφραστή / διερμηνέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 10. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.

 11. Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών των αντίστοιχων κλάδων.


Άρθρο 23


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων (Κ.Ε.Π.Α.), αποστολή του οποίου είναι αφ’ ενός η εξυπηρέτηση των ομογενών και των αποδήμων που διαμένουν προσωρινά στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, για αιτήματά τους που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών από ελληνικές αρχές, ελληνικές προξενικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, μέσω των κατά τόπους αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, και αφ’ετέρου η εξυπηρέτηση των ομογενών, αποδήμων και Ελλήνων πολιτών που διαμένουν προσωρινά στην αλλοδαπή, για αιτήματά τους που απευθύνονται προς ελληνικές αρχές. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί, συγχρόνως, ως κέντρο συλλογής και διεκπεραίωσης αιτημάτων που υποβάλλονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο κατηγορίες πολιτών και απευθύνονται στις ελληνικές προξενικές αρχές.

 2. Του Κ.Ε.Π.Α. προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, τοποθετούμενος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 3. Το Κ.Ε.Π.Α. στελεχώνεται από υπαλλήλους προερχόμενους από τους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών και με συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η μη λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς περαιώσεως των ως άνω σεμιναρίων επιφέρει καταγγελία της σύμβασης του υπαλλήλου. Οι ως άνω υπάλληλοι υπηρετούν αποκλειστικά στο Κ.Ε.Π.Α., αποκλειόμενης της δυνατότητας μετάθεσης ή απόσπασής τους σε περιφερειακές υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρέχοντες υπηρεσίες στο Κ.Ε.Π.Α. με σύμβαση μίσθωσης έργου διατηρούν το συμβατικό καθεστώς τους μέχρι τη λήξη του. Για το σκοπό αυτόν, συνιστώνται είκοσι τέσσερις (24) οργανικές θέσεις υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα των υπαλλήλων που θα προσλαμβάνονται. Οι ως άνω συμβασιούχοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν, εκτός από την ελληνική, απαραιτήτως και την αγγλική γλώσσα. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται. Επίσης, απαιτείται η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. Για την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, οι εν λόγω υπάλληλοι λαμβάνουν μέρος, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης, σε κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οργανώνει ειδικά για το σκοπό αυτόν το τμήμα επιμόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών της Διπλωματικής Ακαδημίας, διάρκειας πέντε εβδομάδων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται τα της συγκρότησης επιτροπής, η οποία θα λειτουργεί ειδικά στο πλαίσιο της Διπλωματικής Ακαδημίας, για να βεβαιώνει περί της επιτυχούς συμμετοχής των εν λόγω υπαλλήλων στα ως άνω σεμινάρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής και είσπραξης τελών για τις προξενικές πράξεις, οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του Κ.Ε.Π.Α., εφόσον εισπράττονται γι’ αυτές τέλη με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την Προξενική Διατίμηση, καθώς και, κατά περίπτωση, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Ελλήνων πολιτών που αφορούν σε υπηρεσίες αρχών της αλλοδαπής, εφόσον για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες εισπράττονται τέλη από τις αρχές της αλλοδαπής.


Άρθρο 24


 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.

 2. Η Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας είναι αρμόδια για τη συνεχή παρακολούθηση, ενημέρωση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, η Υπηρεσία συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, καθώς και με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών. Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη, με τη στήριξη των αρμόδιων Διευθύνσεων, για την επιλογή και σύνταξη των κειμένων, τα οποία εισάγονται στην ιστοσελίδα.

 3. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας.

 4. Στην Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστώνται μία (1) θέση μεταφραστού αγγλικής γλώσσας και μία (1) θέση μεταφραστού γαλλικής γλώσσας, στις οποίες προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία επιπλέον τριετία, οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας.

 5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού αυτού και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.


Άρθρο 25


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς, το οποίο υπάγεται στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών.

 2. Το Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς είναιαρμόδιο για:
  1. Τη στατιστική καταγραφή, κατ’ αριθμό και θέση, τωνΕλλήνων υπαλλήλων σε όλους τους διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, έτσι ώστε η Κεντρική Υπηρεσίατου Υπουργείου Εξωτερικών να έχει πλήρη εικόνα τηςελληνικής παρουσίας σε σχέση προς τις θέσεις, πουαναλογούν στην Ελλάδα.
  2. Την έγκαιρη ενημέρωση για μελλοντικές προκηρύξεις υποψηφιοτήτων και την παρακολούθηση των προκηρύξεων των υποψηφιοτήτων σε όργανα όλων τωνδιεθνών και υπερεθνικών οργανισμών.
  3. Την υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνωνυπαλλήλων σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, μετη δημοσιοποίηση ανακοινώσεων και τη συνδρομή στηνέγκαιρη αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων, τηρουμένωντων διατάξεων, που προβλέπουν τα Καταστατικά τωνΔιεθνών και Υπερεθνικών Οργανισμών.
  4. Τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, την εισήγηση και το συντονισμό, με τη συνδρομήόλων των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών τουΥπουργείου Εξωτερικών (Κεντρικής και ΕξωτερικήςΥπηρεσίας), των ενεργειών για την επιλογή για κάθεκατηγορία, με κριτήριο τα προσόντα και τις ικανότητεςτων ενδιαφερομένων, των υποψηφιοτήτων εκείνων, οιοποίες θα τύχουν της ελληνικής υποστήριξης. Ως υποψηφιότητες νοούνται και οι ατομικές.
  5. Τη συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υπόδειξη κατάλληλων προσώπων για τις ως άνω υποψηφιότητεςκαι την υποστήριξή τους σε διεθνείς και υπερεθνικούςοργανισμούς και οργανώσεις.

 3. Προϊστάμενος του Γραφείου Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς ορίζεται, από τον Υπουργό Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό, τουλάχιστον, Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.


Άρθρο 26


 1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Μονάδα Εργασιακού Αθλητισμού (Γυμναστήριο) για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

 2. Για τη λειτουργία της Μονάδας Εργασιακού Αθλητισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, συνιστάται μία (1) οργανική θέση γυμναστού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο ως άνω υπάλληλος προσλαμβάνεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων.

 3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζεται ο Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Εργασιακού Αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.


Άρθρο 27


 1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Ιατρείο, στο οποίο ανατίθεται η προστασία και προαγωγή της υγείας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 2. Για τη λειτουργία του Ιατρείου του Υπουργείου Εξωτερικών, υφίσταται μία θέση ελεγκτή ιατρού επί θητεία, βάσει του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄). Επίσης, υφίσταται μία (1) οργανική θέση ΙατρούΠαθολόγου με ειδίκευση στη Δημόσια Υγεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 64 του π.δ. 230/1998. Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων.

 3. Για την κάλυψη έκτακτων, απρόβλεπτων ή πρόσκαιρων αναγκών, μπορεί να προσληφθεί, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ένας (1) επιπλέον ιατρός, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες περί προσλήψεως του προσωπικού αυτού διατάξεις.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του Ιατρείου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.


Άρθρο 28


 1. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορούν να συσταθούν Περιφερειακές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με κατά τόπους Γραφεία. Με όμοιο διάταγμα ορίζονται η έδρα, οι αρμοδιότητες και οι θέσεις, κατά κλάδο και βαθμό, των Υπηρεσιών αυτών και των Γραφείων τους.

 2. Οι Υπηρεσίες αυτές λειτουργούν ως σύμβουλοι αποκεντρωμένων διοικητικών μονάδων, στο πλαίσιο της αποστολής και των γενικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών.


Άρθρο 29


 1. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται το προσωπικό της Διοίκησηςτου Αγίου Όρους, κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. Τοπροσωπικό αυτό υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικώνκαι απαρτίζεται από:
  1. τον Διοικητή του Αγίου Όρους,
  2. τον Αναπληρωτή Διοικητή,
  3. το λοιπό προσωπικό της Διοίκησης, μόνιμο ή μεσύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.Έδρα της Διοίκησης του Αγίου Όρους είναι οι Καρυές.

 2. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, διορίζονται:
  1. ως Διοικητής του Αγίου Όρους, με βαθμό και αποδοχές Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, προσωπικότηταεγνωσμένου κύρους με διοικητική πείρα και γνώση τωνθεμάτων του Αγίου Όρους,
  2. ως Αναπληρωτής Διοικητής, μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Β΄, πτυχιούχος Πανεπιστημίου, με γνώσηθεμάτων του Αγίου Όρους.Τμήμα 2: Συλλογικά Όργανα


Άρθρο 30


 1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν τα εξής Συμβούλια και Επιτροπές:
  1. Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων
  2. Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
  3. Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
  4. Υπηρεσιακό Συμβούλιο
  5. Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
  6. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας
  7. Τεχνικό Συμβούλιο
  8. Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής
  9. Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας
  10. Επιτροπή Ειδικών Δαπανών.

 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται αμοιβή των συμμετεχόντων στα ανωτέρω Συμβούλια και Επιτροπές.


Άρθρο 31


 1. Το Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τους Αναπληρωτές Υπουργούς Εξωτερικών, τους Υφυπουργούς Εξωτερικών και τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών. Μπορούν επίσης να κληθούν, κατά περίπτωση, από τον Πρόεδρο, για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο, ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας, οι Γενικοί Διευθυντές, ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και Διευθυντές και στελέχη άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών. Ως γραμματέας μετέχει υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, οριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Απόντος του Υπουργού, στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ή ένας εκ των Υφυπουργών Εξωτερικών.

 2. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο.

 3. Στο Συμβούλιο εισάγονται από τον Πρόεδρο ή τα μέλη του Συμβουλίου γενικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, για την παρακολούθηση και τον καθορισμό της πολιτικής.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Πολιτικών Υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.


Άρθρο 32


 1. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποίαορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση τουΥπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία ως εξής:
  1. ένας (1) Πρέσβυς επί τιμή, ως Πρόεδρος,
  2. ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο ΥπουργείοΕξωτερικών,
  3. ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών,
  4. δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου μεβαθμό Πρέσβυ ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.

 2. Μέλος του Α.Υ.Σ., χωρίς ψήφο, είναι και ένας εκπρόσωπος: - της συνδικαλιστικής οργάνωσης των διπλωματικών υπαλλήλων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, - της συνδικαλιστικής οργάνωσης του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ., - της συνδικαλιστικής οργάνωσης των Εμπειρογνωμόνων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, - της συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου και ορίζεται μέλος του Α.Υ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 3. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στην περίπτωση διορισμού Ειδικού Νομικού Συμβούλου, στο Συμβούλιο εισηγείται Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.

 4. Εάν ο κρινόμενος διπλωματικός υπάλληλος είναι ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος στην επετηρίδα παριστάμενων τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του Α.Υ.Σ., τότε αυτό συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεοτέρων του κρινομένου, παριστάμενα μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Η ανωτέρω ρύθμιση περί εξαιρέσεως δεν ισχύει για το μέλος του Συμβουλίου ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών.

 5. Για τη συγκρότηση του Α.Υ.Σ. εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄).

 6. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.

 7. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
  1. Γνωμοδοτεί για τα θέματα προαγωγής των διπλωματικών υπαλλήλων στο βαθμό του ΠληρεξούσιουΥπουργού Β΄, των υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. στους βαθμούς του Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, των Εμπειρογνωμόνων στους βαθμούς τωνΕμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών-Συμβούλων Α΄ και Β΄ καιτων υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεωνστους βαθμούς του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών καιΕμπορικών Υποθέσεων Α΄και Β΄.
  2. Αποφασίζει για την οριστική παύση διπλωματικούυπαλλήλου, υπαλλήλου του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με το βαθμό του Νομικού ΣυμβούλουΑ΄ και Β΄, υπαλλήλου του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων μεβαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή-Συμβούλου Α΄ και Β΄και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεωνμε βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, ο οποίος κρίνεται ανίκανοςγια την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η απόφαση τουΑ.Υ.Σ. αιτιολογείται πλήρως και είναι υποχρεωτική γιατον Υπουργό, ο οποίος οφείλει να προκαλέσει την έκδοση του σχετικού διατάγματος εντός δύο μηνών απότης εκδόσεώς της.
  3. Γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων τουΔιπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του ΚλάδουΕμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή-Συμβούλου Α΄ και Β΄ και των υπαλλήλων του ΚλάδουΟικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών ΥποθέσεωνΑ΄ και Β΄, καθώς και για κάθε συναφές ερώτημα που τουαπευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών.
  4. Γνωμοδοτεί για τον ορισμό του Ειδικού ΝομικούΣυμβούλου που προΐσταται της Ε.Ν.Υ. και αποφασίζει γιατον ορισμό προϊσταμένων των τμημάτων της Ε.Ν.Υ..
  5. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεταιστο προσωπικό των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

 8. Το Α.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του με δικαίωμα ψήφου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

 9. Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του Α.Υ.Σ..

 10. Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.

 11. Οι αποφάσεις του Α.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. Όταν προβλέπεται η έκδοση διατάγματος, ο Υπουργός οφείλει να προκαλέσει την έκδοσή του εντός δύο μηνών από την απόφαση του Α.Υ.Σ..

 12. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 13. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.


Άρθρο 33


 1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο(Α.Π.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με δικαίωμαψήφου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους,με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία,ως εξής:
  1. ένας (1) Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρος,
  2. ένας (1) Σύμβουλος της Επικρατείας,
  3. ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών,
  4. ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου μεβαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄,
  5. ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου μεβαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄,που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική οργάνωσητου Διπλωματικού Κλάδου.

 2. Όταν το Α.Π.Υ.Σ. επιλαμβάνεται πειθαρχικής υπόθεσης υπαλλήλου του Κλάδου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, ως μέλος του ορίζεται υπάλληλος του οικείου κλάδου με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ ή Β΄, Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων Α΄ ή Β΄ και Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄ ή Β΄, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 3. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στην περίπτωση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου, στο Συμβούλιο εισηγείται Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.

 4. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζονται, επίσης, πέντε (5) Πρέσβεις επί τιμή, με διετή θητεία, οι οποίοι καλούνται, κατά τη σειρά του διορισμού τους, προς αναπλήρωση εκείνου του μέλους του Α.Π.Υ.Σ. που είναι κατώτερο σε βαθμό ή νεότερο στην επετηρίδα του κρινόμενου διπλωματικού υπαλλήλου, διατηρουμένης πάντοτε της συνθέσεως του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους. Εάν, λόγω του βαθμού του κρινομένου διπλωματικού υπαλλήλου, δεν είναι δυνατή η ανωτέρω αναπλήρωση και η τήρηση της υποχρεώσεως της συνθέσεως του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, τότε αυτό συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεοτέρων του κρινομένου, μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Η ανωτέρω ρύθμιση περί αναπληρώσεως δεν ισχύει για τα μέλη του Συμβουλίου ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και εκείνο, που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση του Διπλωματικού Κλάδου.

 5. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.

 6. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
  1. Αποφασίζει για τις εφέσεις διπλωματικών υπαλλήλων με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄και Β΄, υπαλλήλων του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ καιΒ΄, υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και ΕμπορικώνΥποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικώνκαι Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και υπαλλήλων τουΚλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό ΕμπειρογνώμοναΠρεσβευτή - Συμβούλου Α΄ και Β΄ κατά των αποφάσεωντων πειθαρχικών προϊσταμένων, πλην του Υπουργού, μετις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.
  2. Επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμοστους διπλωματικούς υπαλλήλους με βαθμό Πρέσβεωςκαι Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, στους υπαλλήλουςτου Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. μεβαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, στους υπαλλήλουςτου Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μεβαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και ΕμπορικώνΥποθέσεων Α΄ και Β΄ και στους υπαλλήλους του ΚλάδουΕμπειρογνωμόνων, με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄ και Β΄.
  3. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται σεπειθαρχικό ζήτημα του προσωπικού των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

 7. Το Α.Π.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

 8. Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του Α.Π.Υ.Σ..

 9. Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα, προς υπεράσπισή του, στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος στο Συμβούλιο δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.

 10. Οι αποφάσεις του Α.Π.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό.

 11. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 12. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.


Άρθρο 34


 1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: - ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, ως Πρόεδρος, - ένας (1) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, - δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, που να είναι νεότεροι στην επετηρίδα του Προέδρου και - ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως μέλη. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, αναπληρούμενος, σε περίπτωση κωλύματος, από Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ ή Β΄, οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.

 2. Για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄).

 3. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση.

 4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
  1. Γνωμοδοτεί για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσηςόλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, πλην των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλωντου Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μεβαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και ΕμπορικώνΥποθέσεων Α΄ και Β΄ και των υπαλλήλων του ΚλάδουΕμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή -Συμβούλου Α΄ και Β΄.
  2. Γνωμοδοτεί για θέματα προαγωγής υπαλλήλωνόλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών και, συγκεκριμένα, για υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδουμέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του ΣυμβούλουΠρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄,για υπαλλήλους του Επιστημονικού Προσωπικού τηςΕ.Ν.Υ. για την προαγωγή από το βαθμό του Εισηγητήστο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου, γιαυπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και ΕμπορικώνΥποθέσεων μέχρι και της προαγωγής από το βαθμότου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών ΥποθέσεωνΒ΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και για υπαλλήλους του ΚλάδουΕμπειρογνωμόνων για την προαγωγή από το βαθμότου Εμπειρογνώμονα - Συμβούλου Β΄ στο βαθμό τουΕμπειρογνώμονα - Συμβούλου Α΄.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για προαγωγές υπαλλήλων, συνέρχεται εντόςτριών μηνών από τη συμπλήρωση των τυπικών προςπροαγωγή προσόντων των υπαλλήλων, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προς κάλυψη.
  3. Αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 78, για την προσωρινή απαλλαγή υπαλλήλου από τα καθήκοντά του.
  4. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεταιστο προσωπικό και παραπέμπεται σε αυτό από τονΥπουργό.

 5. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

 6. Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.

 7. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.


Άρθρο 35


 1. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: - δύο (2) Σύμβουλοι της Επικρατείας, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ως Πρόεδρος, - δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄ και - ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως μέλη. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ ή Β΄ οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.

 2. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση.

 3. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων, απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

 4. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
  1. Επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμοσε όλους τους υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που είναιυπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, υπάλληλοι τουΚλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμόΝομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, υπάλληλοι του ΚλάδουΟικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών ΥποθέσεωνΑ΄ και Β΄ και υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνωνμε βαθμό Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών -ΣυμβούλωνΑ΄ και Β΄.
  2. Αποφασίζει για τις εφέσεις υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, κατά των αποφάσεων τωνπειθαρχικών προϊσταμένων, με τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.
  3. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο αναφέρεται σε πειθαρχικό θέμα υπαλλήλων, που υπάγονταιστην αρμοδιότητά του και παραπέμπεται σε αυτό απότον Υπουργό.
  4. Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται στηναρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 5. Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπεράσπισή του στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος στο Συμβούλιο δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου.

 6. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.


Άρθρο 36


 1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί πενταμελές Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τακάτωθι μέλη, που ορίζονται, με διετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών:
  1. τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, ΔιοικητικήςΟργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, ως Πρόεδρο,αναπληρούμενο, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Διευθυντή Προσωπικού,
  2. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ΥπουργείοΕξωτερικών, αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος,από τον αρχαιότερο Πάρεδρο του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στοΥπουργείο Εξωτερικών,
  3. έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, απότη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., με διετή θητεία,
  4. έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του ΥπουργείουΠεριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, πουορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιοΥπουργό με διετή θητεία,
  5. έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο τουΥπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται,με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό, μεδιετή θητεία.Καθήκοντα εισηγητή, χωρίς ψήφο, εκτελεί είτε ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε ο Διευθυντήςτης Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών,κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

 2. Στο Τεχνικό Συμβούλιο μετέχει ως Γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Αυτός τηρεί, με ίδια ευθύνη, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρούνται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται, κατά συνεδρία, οι γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου.

 3. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που συζητούνται σε αυτό. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

 4. Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματαπου:Α. εισηγείται ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίαςκαι ανάγονται:
  1. στη συντήρηση κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίαςτου Υπουργείου Εξωτερικών και των κτηρίων, στα οποίαστεγάζονται οι αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
  2. στην αγορά κατάλληλων ακινήτων για τη στέγασηυπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδαή την εγκατάσταση των διπλωματικών και προξενικώναρχών ως και για την κατοικία των προϊσταμένων τωναρχών αυτών,
  3. στην ανέγερση και ανακαίνιση κτηρίων προς εξυπηρέτηση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιοβ΄ σκοπών,
  4. στην επίπλωση - εξοπλισμό και διακόσμηση των ωςάνω κτηρίων και οικημάτων,Β. εισηγείται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών και ανάγονται σεπρομήθειες,Γ. προβλέπονται από το ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 123 Α΄), όπωςεκάστοτε ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα,Δ. παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή οΥπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.

 5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου.


Άρθρο 37


 1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της ΔιευθύνσεωςΜηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής, συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιώνκαι Πληροφορικής, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθιμέλη, που ορίζονται με διετή θητεία, με απόφαση τουΥπουργού Εξωτερικών:
  1. τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, ΔιοικητικήςΟργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, ως Πρόεδρο,αναπληρούμενο, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Διευθυντή Προσωπικού,
  2. τον Διευθυντή της Διευθύνσεως ΜηχανοργάνωσηςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής, αναπληρούμενο, σεπερίπτωση κωλύματος, από έναν τμηματάρχη της Διευθύνσεως, ως εισηγητή με ψήφο,
  3. έναν (1) Καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σε βαθμίδα, τουλάχιστον, Επίκουρου Καθηγητή σεσυναφές με το έργο του Συμβουλίου αντικείμενο, με τοναναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία, με την επιφύλαξη των διατάξεωντων άρθρων 1 - 6 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄),
  4. έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου Πληροφορικής τηςΓενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης – ΥπηρεσίαςΑνάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό,με διετή θητεία,
  5. έναν (1) υπάλληλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που προτείνεται, με τοναναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο αυτής, με διετήθητεία,
  6. τον Συντονιστή Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον αναπληρωτή του,
  7. έναν (1) εκπρόσωπο του Κλάδου Επικοινωνιών καιΠληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία.

 2. Στο Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Αυτός τηρεί, με ιδία ευθύνη, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρία, οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου.

 3. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφοριών, σχετικά με τα θέματα που συζητούνται σε αυτό. Το Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής συνέρχεται, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του, που ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

 4. Το Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής γνωμοδοτεί για θέματα που:Α. εισηγείται ο προϊστάμενος της Διευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής καιανάγονται:
  1. στην ανάπτυξη υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των κτηρίων όπου στεγάζονταιοι αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας,
  2. στην αγορά και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμούκαι εφαρμογών επικοινωνιών και πληροφορικής τωνυπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδακαι των διπλωματικών και προξενικών αρχών,
  3. στη μελέτη και ανάπτυξη νέων συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών του,
  4. στη διαλειτουργικότητα και διαδραστικότητα τωνπληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων τουΥπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στη διασύνδεσηκαι ολοκλήρωσή τους με τα αντίστοιχα συστήματα τωνδιεθνών οργανισμών, καθώς και με εκείνα της ελληνικήςδημόσιας διοίκησης και λοιπών εγχώριων οργανισμώνκαι φορέων,
  5. στην ασφάλεια των πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων και εν γένει των κρίσιμων υποδομώνπου τα υποστηρίζουν, καθώς και τις ακολουθητέες πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή,Β. παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή οΥπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.

 5. Το Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Συμβουλίου Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής.


Άρθρο 38


 1. Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας είναι επταμελές και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, τα οποία, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία: - τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, - δύο (2) Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κατέχουν το βαθμό του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής ή του Τάγματος του Φοίνικος, - τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, - ένα (1) μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, που ορίζεται από τον Πρόεδρό της, - έναν (1) ανώτατο αξιωματικό που υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εκ περιτροπής από καθέναν από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και - έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο που υπηρετεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο οποίος προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών και, εάν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας, που ορίζεται από τον προϊστάμενό της.

 2. Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας γνωμοδοτεί επίπροτάσεων για την απονομή τιμητικών διακρίσεων καιειδικότερα:
  1. γνωμοδοτεί επί προτάσεων του Υπουργού Εξωτερικών για την ένταξη Ελλήνων πολιτών σε ΤάγμαΑριστείας και την απονομή των οικείων διασήμων έωςκαι το βαθμό του Ανωτέρου Ταξιάρχη εκάστου τάγματος. Πρόταση για αναβάθμιση της διακρίσεως εισάγεται μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την τελευταίααπονομή, εκτός εάν ο προτεινόμενος παρουσίασε στομεταξύ εξαιρετική προσφορά που δικαιολογεί την προαγωγή του,
  2. αποφασίζει την έκπτωση και στέρηση του δικαιώματος να φέρει μέλος Τάγματος Αριστείας τα απονεμηθέντα διάσημα στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 106/1975 (ΦΕΚ 171 Α΄).
  3. εποπτεύει την τήρηση των μητρώων των ΤαγμάτωνΑριστείας και τα επιθεωρεί, μία φορά κατ’ έτος.

 3. Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, συγκαλούμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται απαραίτητα και το μέλος που εκτελεί καθήκοντα Προέδρου. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.


Άρθρο 39


 1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί τριμελήςΕπιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούμενη:
  1. από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, ο Γενικός ΔιευθυντήςΠροσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και ΟικονομικήςΔιαχείρισης,
  2. από δύο (2) υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό, πουυπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και ορίζονται απότον Υπουργό Εξωτερικών.

 2. Στην Επιτροπή μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τηρεί, με δική του ευθύνη και απόλυτη εχεμύθεια, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι προτάσεις δαπανών, καθώς και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαση, οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται.

 3. Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται, υποχρεωτικώς, στα πρακτικά.

 4. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, για την παροχή από αυτούς των αναγκαίων διευκρινίσεων ή να ζητεί κάθε άλλο στοιχείο για την προτεινόμενη δαπάνη.

 5. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, με αιτιολογημένο πρακτικό, για προτάσεις που διαβιβάζονται σε αυτήν από τον Υπουργό Εξωτερικών. Με τη γνωμοδότηση η Επιτροπή πρέπει να αποφαίνεται τόσο για το αν οι προτεινόμενες προς διάθεση δαπάνες από τις πιστώσεις απόρρητων εθνικών αναγκών πληρούν τους όρους του άρθρου 164, όσο και για το ύψος αυτών. Απόσπασμα του πρακτικού, που αναγράφει τον αριθμό της γνωμοδότησης, τη χρονολογία της συνεδρίασης, το όνομα του δικαιούχου, το ύψος της δαπάνης και το χαρακτηρισμό της δαπάνης ως απορρήτου, διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία προκαλεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης.

 6. Ο έλεγχος της πραγματοποίησης της δαπάνης για απόρρητη εθνική ανάγκη ενεργείται από την υπηρεσία που την προκάλεσε.

 7. Όλα τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, καταστρέφονται από τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων ένα χρόνο, το αργότερο, μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων.

 8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, τα της αναπλήρωσης των μελών της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. ΦΕΚ 117 2745


Άρθρο 40


 1. Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συγκροτεί, με απόφασή του, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, με σκοπό τη σύνταξη σχεδίων νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων.

 2. Στις επιτροπές αυτές μπορούν να μετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους και ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν, λόγω των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής τους κατάρτισης και πείρας, να συμβάλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία, καθώς και η αμοιβή των μελών των ανωτέρω επιτροπών και ομάδων εργασίας ορίζονται, κατά περίπτωση, με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται για τη συμμετοχή τους προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να συγκροτούνται μη αμειβόμενες ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό τη διερεύνηση, μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5. Σε αυτές μπορεί να μετέχουν στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα που εξετάζονται. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ρυθμίζονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο, τη χρονική διάρκεια και την εν γένει λειτουργία των εν λόγω επιτροπών και ομάδων εργασίας. Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται για τη συμμετοχή τους προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι


Άρθρο 41


 1. Οι Πρεσβείες, οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, οι Διπλωματικές Αντιπροσωπείες και τα Γραφεία Συνδέσμου χαρακτηρίζονται «Διπλωματικές Αρχές», συνιστώνται δε και καταργούνται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισηγήσεως του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Με το ίδιο διάταγμα αυξάνονται και οι οργανικές θέσεις των κλάδων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα με την προβλεπόμενη σύνθεση των διπλωματικών αρχών που συνιστώνται.

 2. Η μεταβολή της έδρας της διπλωματικής αρχής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 3. Η ίδρυση Πρεσβείας, χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων, γίνεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Στην Πρεσβεία αυτή διαπιστεύεται Πρέσβυς, ο οποίος υπηρετεί σε άλλη επικράτεια, με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Εφόσον στη χώρα, στην οποία συνιστάται τέτοια Πρεσβεία, υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, μπορεί να ανατεθεί στον προϊστάμενό της η άσκηση καθηκόντων Επιτετραμμένου.

 4. H σύνθεση των διπλωματικών αρχών καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα είναι δυνατή η μεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 5. Οι υφιστάμενες ή συνιστώμενες αντιπροσωπείες σε μακροχρόνιας διάρκειας διεθνείς διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις λειτουργούν όπως και οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, μέχρι πέρατος των εργασιών των διασκέψεων ή των διαπραγματεύσεων.


Άρθρο 42


 1. Οι πρεσβευτικές αρχές, με προϊστάμενο Πρέσβυ, οοποίος διαπιστεύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκπροσωπούν την Ελλάδα στα κράτη διαπίστευσήςτους, ασκούν δε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τουάρθρου 5, ιδίως τα εξής καθήκοντα, σύμφωνα με ταδιεθνώς ισχύοντα:
  1. Μεριμνούν για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας με τα άλλα κράτη στον πολιτικό, οικονομικό,εμπορικό, τουριστικό, πολιτιστικό και άλλους τομείς.
  2. Προβαίνουν σε κάθε είδους συνεννόηση και διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβέρνησης.
  3. Παρακολουθούν και ενημερώνουν την Κυβέρνησηγια την εσωτερική κατάσταση και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους διαπίστευσης.
  4. Ενημερώνουν τις κυβερνήσεις των ξένων κρατώνκαι τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης καιαναλαμβάνουν όλες τις ενδεικνυόμενες πρωτοβουλίεςγια την προβολή και στήριξη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος.
  5. Εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική τηςχώρας και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  6. Ασκούν έλεγχο και εποπτεία των έμμισθων καιάμισθων προξενικών αρχών, που λειτουργούν στα κράτηδιαπίστευσής τους. Παράλληλα, ασκούν και προξενικάκαθήκοντα σε όσες αρχές έχουν συσταθεί προξενικάγραφεία στο πλαίσιο της οικείας Πρεσβείας.

 2. Συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της περιφέρειαςτης αρμοδιότητάς τους και ασκούν την οικονομική διπλωματία, μέσω των εν λόγω Γραφείων, τα οποία έχουντις εξής αρμοδιότητες:
  1. Παρακολουθούν και αναλύουν τη γενική οικονομικήκατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις των κρατώντης περιφέρειας αρμοδιότητάς τους.
  2. Μελετούν την παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο καιτις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρμοδιότητάςτους, σε σχέση με την παραγωγή και το εξωτερικόεμπόριο της Ελλάδας.
  3. Ερευνούν συνεχώς και μεθοδικά την αγορά των χωρών της αρμοδιότητάς τους, ώστε να αξιοποιηθούν στομεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες προωθήσεωςελληνικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτόν μελετώνταιοι συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη αγορά,οι συνήθειες, προτιμήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και οι προβλεπόμενες ή διαγραφόμενεςτάσεις της αγοράς σε συσχετισμό με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδώνπροϊόντων άλλων χωρών.
  4. Παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα και εισηγούνται τα αναγκαία προς τούτο μέτρα.
  5. Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθησητων ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό.
  6. Συμβάλλουν στη συγκρότηση συλλογικών φορέων και ομάδων στήριξης των ελληνικών οικονομικώνσυμφερόντων και την προώθηση της επιχειρηματικήςσυνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ειδικότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίαςμεικτών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων,αντισταθμιστικού εμπορίου και τουριστικής πολιτικής.
  7. Παρακολουθούν και μελετούν τις τάσεις και εξελίξειςτου διμερούς εμπορίου με τις χώρες αρμοδιότητάς τους.
  8. Ενημερώνουν για μέτρα οικονομικού, εμπορικούή δημοσιονομικού χαρακτήρα που μελετώνται ή λαμβάνονται από τις χώρες της αρμοδιότητάς τους καιαφορούν στο εξωτερικό εμπόριο, στη σύναψη διεθνώνοικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, στις εμπορικέςσυμβάσεις και στην τελωνειακή νομοθεσία.
  9. Μεριμνούν για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών με στόxο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση τωνεξαγωγών ελληνικών προϊόντων.
  10. Προβαίνουν στις αναγκαίες προπαρασκευαστικέςεργασίες για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών τηςαρμοδιότητάς τους, υποβάλλουν σχετικές προτάσειςκαι συμμετέχουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μετις χώρες αυτές.
  11. Διοργανώνουν συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες μεσκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικώντης ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη σύγχρονωνμορφών επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους.
  12. Παρακολουθούν, καταγράφουν και ενημερώνουνγια ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τεχνικής, οικονομικής συνεργασίας, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακήςβοήθειας, καθώς και για διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και δημόσιων έργων.
  13. Παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία στους ελληνικούς εμπορικούς οίκους για εισαγωγικούς και εξαγωγικούς οίκους της περιφέρειάς τους, καθώς και κάθεδυνατή συνδρομή για την τοποθέτηση των προϊόντωντους.
  14. Μεσολαβούν για την επίλυση εμπορικών διαφορών μέσω διαιτησίας και επιδιαιτησίας ή του ΔιεθνούςΕμπορικού Επιμελητηρίου.
  15. Διοργανώνουν εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές από και προς τη χώρα αρμοδιότητάς τους.
  16. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικήςιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτώνκαι υποβοηθούν στις πράξεις και συμβάσεις μεταφοράςτεχνολογίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
  17. Μελετούν και εισηγούνται για την οργάνωση εκθέσεων ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάστασημόνιμων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες τηςαρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προβολή καιδιαφήμιση των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων με ταπιο πρόσφορα μέσα.
  18. Μελετούν, παρακολουθούν και εισηγούνται για θέματα αγροτικής πολιτικής και συνεργασίας, βιομηχανικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής επικοινωνιώνκαι συνεργασίας στον τομέα των επικοινωνιών, πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και συνεργασίας στουςεν λόγω τομείς, τουριστικής πολιτικής και συνεργασίας,πολιτικής και συνεργασίας σε θέματα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, καθώς και επί άλλωνσυναφών πολιτικών και συνεργασιών.
  19. Υποβοηθούν και υποστηρίζουν εν γένει την εκτέλεση του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων ( ν. 2996/2002, ΦΕΚ 62 Α΄).
  20. Όταν τούς ζητείται, υποστηρίζουν την ΥπηρεσίαΔιεθνούς Aναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), που έχεισυσταθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ138 Α΄) κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων της καιυποβάλλουν μελέτες και εισηγήσεις για νέες δράσειςεπί θεμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και ειδικώνχρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπου δεν έχουν συσταθεί Γραφεία Υ.Δ.Α.Σ., σύμφωνα με τις παραγράφους3 και 4 του άρθρου 20.


Άρθρο 43


 1. Οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις και έχουν ως κύρια αποστολή την υποστήριξη και προαγωγή των ελληνικών συμφερόντων στους οργανισμούς αυτούς.

 2. Προς το σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 5, διεξάγουν κάθε είδους συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις, παρακολουθούν τα θέματα του διεθνούς οργανισμού, τον ενημερώνουν για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους.


Άρθρο 44


 1. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες ορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο.

 2. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες λειτουργούν, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις πρεσβευτικές αρχές ή για τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες.


Άρθρο 45


 1. Τα Γραφεία Συνδέσμου έχουν όλες τις αρμοδιότητες των πρεσβευτικών αρχών, στις χώρες διαπίστευσής τους.


Άρθρο 46


 1. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέπεται η δημιουργία γραφείων ελληνικών συμφερόντων σε διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλων κρατών σε τρίτη χώρα, όπου δεν λειτουργεί ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ελλάδος. Με όμοιο διάταγμα καθορίζεται η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των γραφείων αυτών. Στα γραφεία αυτά τοποθετούνται ή αποστέλλονται με ειδική αποστολή υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται, επίσης, η σύσταση αντίστοιχων γραφείων τρίτων κρατών σε ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.


Άρθρο 47


 1. Οι Πρέσβεις διαπιστεύονται στους Αρχηγούς ξένων κρατών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα διεθνή νόμιμα, με διαπιστευτήρια τα οποία ο ίδιος εκδίδει και ανακαλούνται από τον ίδιο με τα ανακλητήρια αυτών.

 2. Ο προϊστάμενος Πρεσβείας, εφόσον φέρει το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, μπορεί να διαπιστεύεται ως Πρέσβυς. Λαμβάνει τις παροχές του βαθμού του και της θέσης στην οποία διορίζεται, χωρίς όμως να μεταβάλλεται, εκ τούτου, ο βαθμός και η αρχαιότητά του στην υπαλληλική ιεραρχία.

 3. Ο διορισμός Επιτετραμμένου σε χηρεύουσα θέση Πρέσβεως, ως και διπλωματικού αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας στην οποία τοποθετείται.

 4. Ο διορισμός και η ανάκληση Αντιπροσώπων σε διεθνείς οργανισμούς ενεργούνται σύμφωνα με τα κρατούντα στους οργανισμούς αυτούς.


Άρθρο 48


 1. Τον προϊστάμενο Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας και Γραφείου Συνδέσμου, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, προσωρινά, ως Επιτετραμμένος, ο αμέσως επόμενος, κατά βαθμό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου και, ελλείψει αυτού, ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετεί στην αρχή αυτή και του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στην ξένη διπλωματική επετηρίδα. Η σχετική αναγγελία γίνεται με ρηματική διακοίνωση της αρχής προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διαπιστεύσεως.

 2. Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή Γραφείου Συνδέσμου σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, ο οποίος δεν ανήκει στην αρχή αυτή.

 3. Σε περίπτωση, που δεν υπηρετεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ούτε αποστέλλεται, για το σκοπό αυτόν, άλλος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας της Πρεσβείας, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή του Γραφείου Συνδέσμου αναλαμβάνει, προσωρινά, ο ανώτερος κατά βαθμό, μεταξύ δε ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και εάν ελλείπει, του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος αναγγέλλεται, με ρηματική διακοίνωση, ως ο διεκπεραιώνων τις υποθέσεις της αρχής (Chargé des Af-faires).

 4. Η ανακοίνωση του προσωπικού κάθε διπλωματικής αρχής στις αρχές της χώρας διαπιστεύσεως γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρχής, κατόπιν συμφώνου γνώμης της Κεντρικής Υπηρεσίας, και, σε κάθε περίπτωση, ανά τμήμα της αρχής αυτής.


Άρθρο 49


 1. Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου διπλωματικής αρχής, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

 2. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής, συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ρητά η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα της διπλωματικής αρχής νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

 3. Σε περίπτωση παύσεως, θέσεως σε αργία, αρνήσεως ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, αφού προηγουμένως κληθεί από την Επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

 4. Ο τύπος και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση. Τμήμα 2: Προξενικές αρχές


Άρθρο 50


 1. Προξενικές αρχές συνιστώνται σε πόλεις του εξωτερικού, στις οποίες υφίστανται σημαντικές ελληνικές παροικίες ή όπου εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά ή άλλα συμφέροντα του κράτους επιβάλλουν τη σύστασή τους.

 2. Οι προξενικές αρχές διαβαθμίζονται σε Γενικά Προξενεία και Προξενεία.

 3. Οι προξενικές αρχές διακρίνονται σε έμμισθες, που διευθύνονται από υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου και σε άμισθες που διευθύνονται από επίτιμους υπαλλήλους.

 4. Οι έμμισθες προξενικές αρχές συνιστώνται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά γνώμη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά γνώμη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού οι αρχές αυτές αναβαθμίζονται, υποβαθμίζονται, μεταφέρονται στην ίδια ή άλλες χώρες και καταργούνται.

 5. H σύνθεση των έμμισθων προξενικών αρχών καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα είναι δυνατή η μεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 6. Οι άμισθες προξενικές αρχές συνιστώνται, μεταβάλλονται και καταργούνται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν γνώμης της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού.

 7. Αποκλείεται η σύσταση άμισθης προξενικής αρχής ανώτερης διαβάθμισης από την έμμισθη που λειτουργεί στο ίδιο κράτος.

 8. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να μεταβληθεί η περιφέρεια αρμοδιότητας έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής ή η έδρα της στην ίδια χώρα.


Άρθρο 51


 1. Οι έμμισθες ή άμισθες προξενικές αρχές υπάγονται, υπηρεσιακώς, στην Πρεσβεία που λειτουργεί στο ίδιο κράτος, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο τους και δίδει κατευθύνσεις και οδηγίες, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

 2. Η εποπτεία των εμμίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην τυχόν υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος.

 3. Η εποπτεία αμίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην τυχόν υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος.

 4. Οι προξενικές αρχές ζητούν από την Πρεσβεία, στην οποία υπάγονται, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του κράτους ή η λύση των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας Πρεσβείας προς τις εγχώριες αρχές, οι προξενικές αρχές υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές αυτής, εφόσον δε έχουν διαφορετική γνώμη, μπορούν να αναφέρονται, εκ των υστέρων, στο Υπουργείο Εξωτερικών.


Άρθρο 52


 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν απότο άρθρο 5, οι έμμισθες προξενικές αρχές ασκούν, στηνπεριφέρειά τους, και τα εξής ειδικότερα καθήκοντα,σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα:
  1. πληροφορούν την Κυβέρνηση και προβαίνουν σεσχετικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις για κάθε θέμαπου έχει σχέση με τα συμφέροντα της χώρας, ενημερώνοντας την οικεία πρεσβευτική αρχή,
  2. παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνεςπολίτες και ομογενείς, προστατεύουν τα δικαιώματα καισυμφέροντά τους, ενισχύουν τις δραστηριότητές τουςστους τομείς εκκλησιαστικού, κοινοτικού, πολιτιστικούκαι εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και τους εξυπηρετούνμέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και ΠληροφόρησηςΑποδήμων Ελλήνων του Υπουργείου Εξωτερικών,
  3. ασκούν, κατά περίπτωση, καθήκοντα διπλωματικώναρχών,
  4. ασκούν καθήκοντα οικονομικής και εμπορικής φύσεως, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42,
  5. ασκούν καθήκοντα διοικητικής φύσεως, όπως είναι,μεταξύ άλλων, η τήρηση μητρώου μονίμων κατοίκων, ημέριμνα για την έκδοση ελληνικών ταξιδιωτικών εγγράφων και η χορήγηση θεώρησης εισόδου επί αλλοδαπώνδιαβατηρίων, η επικύρωση εγγράφων, η μέριμνα κληρονομικών υποθέσεων, η διεκπεραίωση στρατολογικώνθεμάτων, η αποδοχή παρακαταθηκών, η διενέργεια μεταφράσεων, η χορήγηση πιστοποιητικών και η επίδοσηδικογράφων,
  6. ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου και συμβολαιογράφου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και τελούν πολιτικούς γάμους,
  7. ασκούν καθήκοντα δικαστικής φύσεως, σύμφωναμε τις διεθνείς συνθήκες και τις ισχύουσες διατάξειςτου ελληνικού δικονομικού δικαίου, όπως είναι, μεταξύάλλων, η προανάκριση, η εξέταση μαρτύρων σε αστικέςδίκες ή όπου αλλού χρειάζεται, ο εξώδικος συμβιβασμός διαφορών, η διενέργεια διαιτησιών, η εκτέλεσηδικαστικών παραγγελιών, η διασφάλιση περιουσιακώνστοιχείων, η παραλαβή και δημοσίευση διαθηκών, η έκδοση και εκτέλεση προξενικών δικογράφων, καθώς καικαθήκοντα αφορώντα θέματα επιτροπείας, κηδεμονίαςκαι δικαστικής συμπαράστασης,
  8. μπορούν, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις μόνο, ναεκδίδουν πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την εξ αδιαθέτου κληρονομική ιδιότητα κληρονόμων αποθανόντοςΈλληνα πολίτη εγκατεστημένου, μονίμως, από πενταετίας τουλάχιστον, στην προξενική περιφέρειά τους, επί τηβάσει ένορκης κατάθεσης τριών εγκρίτων Ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων στην ίδια περιφέρεια. Σε αδυναμία πρόσβασης των τελευταίων στις προξενικές αρχέςλόγω μεγάλων αποστάσεων, μπορούν να στηρίζονται,για την έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών, σε ένορκεςκαταθέσεις των εν λόγω εγκρίτων Ελλήνων πολιτώνενώπιον αλλοδαπών συμβολαιογράφων, οι οποίες αποστέλλονται με αλληλογραφία στις προξενικές αρχές,
  9. ασκούν τις αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών σεπαράκτιες προξενικές αρχές, όπου δεν υπάρχει προξενικός λιμενάρχης, και εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία του κράτους υποδοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσεςδιατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

 2. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της εξυπηρέτησης των πολιτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τις προξενικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α΄) και στο π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α΄). Με όμοιο διάταγμα μπορεί να προβλεφθούν οι λεπτομέρειες της πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών.


Άρθρο 53


 1. Εάν στην έδρα Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσμου δεν υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, συνιστάται σε αυτή προξενικό γραφείο με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και με το οποίο ορίζεται η περιφέρεια της αρμοδιότητας αυτού.

 2. Η διεύθυνση του προξενικού γραφείου Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσμου ανατίθεται από τον Πρέσβυ σε έναν από τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσμου υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου ή σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ελλείψει τούτων σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.

 3. Τα προξενικά γραφεία υπέχουν όλες τις ευθύνες και ασκούν όλα τα καθήκοντα των προξενικών αρχών.

 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του προξενικού γραφείου, ο Πρέσβυς μπορεί είτε να αναθέσει προσωρινώς την άσκηση των προξενικών καθηκόντων σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσμου, είτε να την αναλάβει ο ίδιος.


Άρθρο 54


 1. Για την τοποθέτηση προϊσταμένου προξενικής αρχής, εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, προξενικό δίπλωμα, με το οποίο αναγγέλλεται ο διορισμός, προκειμένου ο διορισθείς να αναγνωρισθεί από την ξένη κυβέρνηση και να εκδοθεί επ’ ονόματί του το απαιτούμενο εκτελεστήριο.

 2. Προξενικό δίπλωμα μπορεί να εκδοθεί και για τους προσωρινώς διευθύνοντες έμμισθη προξενική αρχή.

 3. Η αναγνώριση των προϊσταμένων των ξένων προξενικών αρχών στην Ελλάδα γίνεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος χορηγεί και το σχετικό εκτελεστήριο έγγραφο.


Άρθρο 55


 1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τοποθετείται ως προϊστάμενος του μεν έμμισθου Γενικού Προξενείου υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ ή Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄, του δε έμμισθου Προξενείου υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ ή Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ ή Β΄.

 2. Εάν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει, προσωρινώς και κατ’ απόσπαση, τη διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, κατά ένα βαθμό κατώτερο από τον προβλεπόμενο για τον προϊστάμενο της αρχής.

 3. Τον προϊστάμενο έμμισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υπηρετών σε αυτήν ανώτερος, κατά βαθμό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.

 4. Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου άλλης αρχής, ο οποίος πρέπει να φέρει βαθμό ανώτερο του τακτικού αναπληρωτή της προηγούμενης παραγράφου.

 5. Εάν ελλείπουν οι αναπληρωτές των παραγράφων 3 και 4, τον προϊστάμενο αναπληρώνει ο υπηρετών στην προξενική αρχή προηγούμενος κατ’ αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και εάν ελλείπει υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.


Άρθρο 56


 1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού των προξενικών αρχών και, ελλείψει αυτών, οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων εκτελούν καθήκοντα δικαστικού γραμματέα, χωρίς να δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για την απασχόληση αυτή. Εάν δεν υπάρχει υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων, ο προϊστάμενος της προξενικής αρχής μπορεί να αναθέσει καθήκοντα δικαστικού γραμματέα σε όποιον Έλληνα πολίτη κρίνει κατάλληλο, ο οποίος δίνει προηγουμένως τον εξής όρκο: «Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και τίμια και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου ως δικαστικός γραμματέας». Εάν αυτός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καμιά θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ο όρκος δίνεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου ότι θα εκτελώ πιστά και τίμια και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου ως δικαστικός γραμματέας». Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προαναφερομένων, ο προϊστάμενος της προξενικής αρχής μπορεί να ορίζει δύο μάρτυρες και, σε περίπτωση αδυναμίας ανευρέσεως μαρτύρων, συντάσσει μόνος τη σχετική έκθεση ή πράξη, με ειδική μνεία της αδυναμίας αυτής.

 2. Τα έγγραφα που εκδίδονται και οι άλλες πράξεις, που συντάσσονται από προξενικές αρχές, είναι εκτελεστά και έχουν την ισχύ που τους αποδίδει η ελληνική νομοθεσία. Είναι επίσης εκτελεστά στην αλλοδαπή, εφόσον η τοπική νομοθεσία ή οι διεθνείς συνθήκες το προβλέπουν.

 3. Όταν οι εκδιδόμενες πράξεις είναι αδύνατο να περιβληθούν τους τύπους που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι, πρέπει να γίνεται σε αυτές ρητή μνεία περί τούτου. Εάν ο Επίτιμος Πρόξενος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αγνοούν την ελληνική γλώσσα, οι καταρτιζόμενες από αυτούς πράξεις πρέπει να συντάσσονται στη γνωστή σε αυτούς γλώσσα και να γίνεται ειδική μνεία περί τούτου. Σε περίπτωση που συμπράττουν στην κατάρτιση πράξεως και άλλα πρόσωπα που αγνοούν τη γλώσσα του προϊσταμένου της προξενικής αρχής ή του νόμιμου αναπληρωτή του, προσλαμβάνεται διερμηνέας, ο οποίος, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ορκίζεται ότι θα εκτελέσει αυτά πιστά και ευσυνείδητα.


Άρθρο 57


 1. Σε κάθε αλλαγή του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής και προξενικού γραφείου Πρεσβείας, καθώς και σε περίπτωση άδειας ή απομάκρυνσης αυτού από την έδρα του πέραν του διμήνου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα. Όσον αφορά στη διαχείριση του ενσήμου και των αξιών, πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής συντάσσεται σε κάθε περίπτωση απουσίας. Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

 2. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής, συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται, ρητά, η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα της προξενικής αρχής νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει καθένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

 3. Σε περίπτωση παύσεως, θέσεως σε αργία, αρνήσεως ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, αφού προηγουμένως κληθεί από την επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

 4. Ο τύπος και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση.


Άρθρο 58


 1. Στις θέσεις του Επίτιμου Γενικού Προξένου και τουΕπίτιμου Προξένου διορίζονται:
  1. έγκριτοι πολίτες, κατά προτίμηση ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικού γένους ή, ελλείψει αυτών, και αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένουν μονίμως, τουλάχιστον επίμία πενταετία, στον τόπο όπου συνιστάται ή εδρεύειη οικεία προξενική αρχή, είναι κάτοχοι της τοπικήςγλώσσας και της αγγλικής ή γαλλικής και μπορούν ναανταποκρίνονται στα οικονομικά βάρη άμισθης προξενικής αρχής,
  2. ευδοκίμως προϋπηρετήσαντες υπάλληλοι τουΥπουργείου Εξωτερικών ή άλλοι διακεκριμένοι Έλληνες,κάτοχοι της τοπικής γλώσσας και της αγγλικής ή γαλλικής, οι οποίοι διαμένουν στον τόπο όπου συνιστάταιή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, έστω και για χρόνοβραχύτερο της πενταετίας.

 2. Ο διορισμός και η απόλυση των Επίτιμων Γενικών Προξένων και των Επίτιμων Προξένων ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση της οικείας Πρεσβείας, ή, ελλείψει αυτής, της ανώτερης ή ισόβαθμης έμμισθης προξενικής αρχής, στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 3. Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών, με το διορισμό τους δίνουν, εάν μεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, τον όρκο της παραγράφου 1 του άρθρου 67, σε αντίθετη δε περίπτωση, τον εξής: «Ορκίζομαι να εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και να συντελώ με όλες μου τις δυνάμεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συμφέροντα της Ελλάδας». Εάν ο οριζόμενος ως προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καμιά θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ο όρκος δίνεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου ότι θα εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και θα συντελώ με όλες μου τις δυνάμεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συμφέροντά της». Ο όρκος ή η διαβεβαίωση δίδονται ενώπιον του προϊσταμένου της οικείας Πρεσβείας ή ενώπιον του προϊσταμένου της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή ή ενώπιον προσώπου, το οποίο ορίζεται, ειδικώς για το σκοπό αυτόν, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή, κατόπιν αδείας του Υπουργού Εξωτερικών, από μόνο το διορισθέντα, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από αυτόν.

 4. Ως όριο ηλικίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών για την αποχώρηση από την υπηρεσία ορίζεται το 70ό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία τους μπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.

 5. Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι έπονται των ισοβάθμων τους εμμίσθων.

 6. Τον προϊστάμενο άμισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υποπρόξενος της προξενικής αρχής και ελλείψει τούτου ο γραμματέας.

 7. Στους προϊσταμένους των άμισθων προξενικών αρχών, με αίτησή τους, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας ενός μηνός από την αρμόδια Πρεσβεία ή σε όσα κράτη δεν υπάρχει Πρεσβεία, από την έμμισθη προξενική αρχή στην οποία υπάγονται, για μακρότερο δε χρόνο, από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

 8. Η προϊσταμένη πρεσβευτική ή προξενική αρχή οφείλει να ειδοποιήσει την Κεντρική Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας.

 9. Ο προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής χορηγεί άδεια απουσίας μέχρις ενός μηνός στους υπαλλήλους της και ειδοποιεί σχετικώς την Κεντρική Υπηρεσία και την Πρεσβεία ή την ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή. Για μακρότερο χρόνο, την άδεια χορηγεί ο προϊστάμενος της εποπτεύουσας αρχής, ο οποίος ειδοποιεί, σχετικώς, την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.


Άρθρο 59


 1. Οι επίτιμοι γραμματείς σε άμισθες προξενικές αρχές διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής, και έγκριση της οικείας Πρεσβείας ή της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή. Οι διοριζόμενοι είναι Έλληνες ως προς την ιθαγένεια ή το γένος ή, ελλείψει Ελλήνων, αλλοδαποί οι οποίοι διαμένουν τουλάχιστον επί μία διετία στον τόπο της προξενικής αρχής.

 2. Στους γραμματείς μπορεί να απονεμηθεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά τη συμπλήρωση εξαετούς ευδόκιμης υπηρεσίας, ο τίτλος του υποπροξένου επί τιμή, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής και έγκριση της προϊσταμένης Πρεσβείας.

 3. Οι προϊστάμενοι άμισθων προξενικών αρχών μπορούν με πράξη τους και μετά από προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή Προσωπικού να προσλαμβάνουν, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, και να απολύουν γραμματείς ή επιμελητές.

 4. Οι διοριζόμενοι επίτιμοι γραμματείς και οι προσλαμβανόμενοι από τις άμισθες προξενικές αρχές υπάλληλοι δίνουν όρκο ενώπιον των προϊσταμένων αυτών, κατά τον τύπο που ορίζεται για ημεδαπούς και αλλοδαπούς στο άρθρο 67.

 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αποσπά σε άμισθη προξενική αρχή υπαλλήλους από τον Κλάδο ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ή από τον Κλάδο Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αποσπώμενος μπορεί να φέρει τον τίτλο του υποπροξένου, λαμβάνει δε, καθ’ όλο το διάστημα της απόσπασής του, τις εν γένει αποδοχές του ισόβαθμου του υπαλλήλου, ο οποίος υπηρετεί σε διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η εν λόγω άμισθη προξενική αρχή.

 6. Η υπηρεσία σε άμισθη προξενική αρχή θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ως δημόσια και συνυπολογίζεται, σε περίπτωση διορισμού σε έμμισθη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην του Διπλωματικού Κλάδου και των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και Διοικητικών Γραμματέων.

 7. Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι δεν αποκτούν από την υπηρεσία τους προσόντα ή δικαιώματα, τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα νόμο υπέρ των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 8. Οι δαπάνες των άμισθων προξενικών αρχών βαρύνουν τους προϊσταμένους τους, πλην των δαπανών οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάρος του Δημοσίου και των ειδικών δαπανών, οι οποίες διατάσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος.

 9. Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών παρακρατούν ποσοστό 60% επί των συνολικών τους εισπράξεων από ένσημα και μόνο για τις δαπάνες λειτουργίας των αρχών τους. Το παρακρατούμενο αυτό ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο των 22.500 ευρώ ετησίως. Εξαιρούνται από την παρακράτηση αυτή οι φόροι και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αξία.

 10. Το ποσό, που προκύπτει υπέρ του Δημοσίου από τις εισπράξεις των άμισθων προξενικών αρχών κάθε έτους, αποδίδεται μέσω της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία πρέπει να περιέρχεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.


Άρθρο 60


 1. Οι άμισθες προξενικές αρχές ασκούν τα ίδια με τις έμμισθες προξενικές αρχές καθήκοντα, πλην εκείνων που αφορούν στη χορήγηση θεώρησης εισόδου επί αλλοδαπών διαβατηρίων. Τμήμα 3: Γραφεία Ο.Ε.Υ.


Άρθρο 61


 1. Στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσμου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής δύναται να συνιστώνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών και με γνώμη των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) και να καθορίζεται η περιφέρεια της αρμοδιότητας αυτών. Τα Γραφεία αυτά αποτελούν τμήματα των αρχών, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν. Η γνώμη των επιμελητηρίων παρέχεται εντός δεκαπέντε ημερών αφότου ζητηθεί, άλλως η απόφαση εκδίδεται χωρίς αυτήν. Με όμοια απόφαση, η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εμπλεκομένων διπλωματικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. εποπτεύεται και αξιολογείται εκτός από τον προϊστάμενο της πρεσβευτικής αρχής στην οποία ανήκει και από τον προϊστάμενο της άλλης πρεσβευτικής αρχής.

 2. Στα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τοποθετούνται υπάλληλοι τωνκλάδων Ο.Ε.Υ., ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικών Γραμματέων, καθώς επίσης και υπάλληλοι του διπλωματικούκλάδου, που θα διορισθούν μετά την έναρξη της ισχύοςτου παρόντος νόμου. Η διεύθυνση του Γραφείου Ο.Ε.Υ.ανατίθεται από τον προϊστάμενο της αρχής στον ανώτερο ιεραρχικά υπάλληλο του Κλάδου Οικονομικών καιΕμπορικών Υποθέσεων.Οι προϊστάμενοι των διπλωματικών και προξενικώναρχών συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των Γραφείων Ο.Ε.Υ., συντονίζουν τη δραστηριότητά τους καιενημερώνονται συνεχώς για τις ενέργειές τους.Σε κάθε περίπτωση, οι προϊστάμενοι των ΓραφείωνΟ.Ε.Υ. συμβουλεύονται τους προϊσταμένους των οικείωνδιπλωματικών και προξενικών αρχών για θέματα της αρμοδιότητας αυτών και ακολουθούν τις οδηγίες τους.Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ.:
  1. επικοινωνούν απευθείας με αρχές, υπηρεσίες καιφορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώραόπου υπηρετούν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τηνπρακτική της χώρας υποδοχής,
  2. επικοινωνούν απευθείας με ελληνικές επιχειρήσεις,φορείς και οργανισμούς,
  3. επικοινωνούν απευθείας με τα όργανα και τις υπηρεσίες των διεθνών οργανισμών που λειτουργούν στηχώρα όπου υπηρετούν,
  4. αναλαμβάνουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της οικείαςδιπλωματικής ή προξενικής αρχής, και επικοινωνούνγια θέματα αρμοδιότητάς τους ή για να εκθέσουν τιςαπόψεις τους για τα θέματα αυτά με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και AναπτυξιακήςΣυνεργασίας.Μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον προϊστάμενο της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, επικοινωνούν, απευθείας, με κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, αρχήή συλλογικό φορέα.Σε κάθε περίπτωση, κοινοποιούν υποχρεωτικά όλατα σχετικά έγγραφα στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και τον ενημερώνουνγια τις ενέργειές τους.Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ζητούν από τη διπλωματική ή προξενική αρχή, στην οποία ανήκουν, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίεςσχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του Κράτουςκαι ο χειρισμός των οποίων εξαρτάται από ενέργειεςτης οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, υποχρεούνται να εκτελούν, σε κάθε περίπτωση, τις εντολέςαυτής.

 3. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ασκούν όλα τα συναφή με το αντικείμενό τους καθήκοντα, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στα υπό στοιχεία α΄ έως και κ΄ εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 42.

 4. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και σε καταλόγους επιχειρήσεων, στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης, εξειδικεύονται περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζεται ο τύπος της καταρτιζόμενης συμβάσεως και ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά για τις υπηρεσίες αυτές ανταποδοτικά τέλη. Επί των ανωτέρω ποσών, όπως και των τυχόν πάσης φύσεως επιστροφών φόρων, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί προξενικών εισπράξεων. Στις χώρες όπου υφίστανται συναλλαγματικοί περιορισμοί τα εν λόγω δημόσια έσοδα διατίθενται για κάλυψη των αναγκών της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Ο.Ε.Υ., και των άλλων διπλωματικών ή προξενικών αρχών που εδρεύουν στην ίδια χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 5. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. υποβάλλουν ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, τις οποίες κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας.

 6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του Γραφείου Ο.Ε.Υ., αυτός αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο υπηρετούντα στο Γραφείο υπάλληλο του κλάδου Ο.Ε.Υ.. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου Ο.Ε.Υ., η άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να ανατεθεί από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, προσωρινά, σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην αρχή αυτή, είτε να αναληφθεί από τον ίδιο.

 7. Σε Γραφεία Ο.Ε.Υ., στα οποία υπηρετούν περισσότεροι από δύο υπάλληλοι, για την ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου από υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου, που έχει διορισθεί μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, απαιτείται τριετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε γραφείο Ο.Ε.Υ.. Σε Γραφεία Ο.Ε.Υ., στα οποία προΐσταται υπάλληλος με αντιστοιχία πρεσβευτικού βαθμού, για την ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου από διπλωματικό υπάλληλο, που έχει διορισθεί μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, απαιτείται πενταετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε δύο άλλα γραφεία Ο.Ε.Υ..

 8. Σε περίπτωση, που συντρέχει υποψηφιότητα για τοποθέτηση σε Γραφείο Ο.Ε.Υ. διπλωματικών υπαλλήλων, που διορίζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ., προτιμώνται οι δεύτεροι, εκτός εάν, για υπηρεσιακούς λόγους, ειδικά αιτιολογημένους, αποφασίζεται το αντίθετο. Τμήμα 4: Ιδρύματα


Άρθρο 62


 1. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε ιδρύματα, ο σκοπός και η εν γένει λειτουργία των οποίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 και στα οποία το Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που διέπει τα ιδρύματα αυτά.

 2. Το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά για την ετήσια κρατική επιχορήγηση των εποπτευόμενων από αυτό ιδρυμάτων, ανάλογα με το πραγματοποιούμενο έργο τους, εντός του πλαισίου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του.

 3. Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συνάπτει με τα ιδρύματα της παραγράφου 1 προγραμματικές συμβάσεις έργου για θέματα σχετικά με τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών. Στις εν λόγω προγραμματικές συμβάσεις πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια το συγκεκριμένο έργο, η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής του και οι πόροι χρηματοδότησης.

 4. Εφόσον ειδικός νόμος δεν ορίζει άλλως, ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εξωτερικών ιδρυμάτων διενεργείται από το Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.


Άρθρο 63


 1. Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικούστο «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» που εδρεύει στη Βενετία είναι οι εξής:
  1. μία (1) θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου,
  2. μία (1) θέση γραμματέα του Ινστιτούτου,
  3. μία (1) θέση βιβλιοθηκονόμου,
  4. μία (1) θέση διαχειριστή-λογιστή,
  5. μία (1) θέση υπαλλήλου διοικητικής υποστήριξης,
  6. τέσσερις (4) θέσεις βοηθητικού προσωπικού Εξωτερικής Υπηρεσίας.Οι ανωτέρω υπό στοιχεία β΄ έως και ε΄ θέσεις αποτελούν θέσεις μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ καιΤΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών.Τα προσόντα του Διευθυντή ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί του Ινστιτούτου. Η θέση του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση μέλους Δ.Ε.Π.Πανεπιστημίου, το δε διοριζόμενο στη θέση αυτή, μεαπόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εκλογή και πρόταση της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος Δ.Ε.Π.τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του στο Ινστιτούτο, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ωςμέλους Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄). Η θητεία του Διευθυντήείναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Κατά τηδιάρκεια της θητείας του, ο Διευθυντής παραμένει στηθέση αυτή με πλήρη απασχόληση και μόνιμη διαμονήστην έδρα του Ινστιτούτου. Τα σχετικά με τη θέση τουγραμματέα του Ινστιτούτου καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.Στη θέση του βιβλιοθηκονόμου τοποθετείται υπάλληλος με βιβλιοθηκονομική ή αρχειακή πείρα και στηθέση του διαχειριστή - λογιστή, υπάλληλος με πείραστα λογιστικά.

 2. Ο Διευθυντής λαμβάνει από το Ινστιτούτο αποδοχές ημεδαπής και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αντίστοιχα με αυτά του Συμβούλου Πρεσβείας στην Πρεσβεία της Ρώμης. Η μισθοδοσία του Διευθυντή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.

 3. Το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών λαμβάνει σε ευρώ τις αποδοχές ημεδαπής, με όλες τις προσαυξήσεις και επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις ισχύουσες, εκάστοτε, διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση της Εποπτικής Επιτροπής και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, που έχουν συσταθεί με το β.δ. 720/1966 (ΦΕΚ 174 Α΄).

 5. Οι κείμενες διατάξεις των ν. 1766/1951 (ΦΕΚ 114 Α΄), ν.δ. 4093/1960 (ΦΕΚ 126 Α΄) και β.δ. 720/1966 (ΦΕΚ 174 Α΄) περί του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών διατηρούνται σε ισχύ, καθ’ ο μέρος δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 64


 1. Το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου, με συντετμημένο τίτλο «ΔΙΚΕΜΕΠ» και αντίστοιχη επωνυμία«International Centre for Black Sea Studies–ICBSS», είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διεθνούς χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών και λειτουργεί, σύμφωνα με το ν. 3462/2006 (ΦΕΚ 111 Α΄) και τις διατάξεις των π.δ. 137/2000 (ΦΕΚ 119 Α΄) και π.δ. 362/1998 (ΦΕΚ 242 Α΄).

 2. Με διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του κέντρου και καταρτίζεται ο οργανισμός του. Το ΔΙΚΕΜΕΠ δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του α. ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄) και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, απαλλασσόμενο από κάθε δημόσιο και δημοτικό φόρο, εκτός του Φ.Π.Α..


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ


Άρθρο 65


 1. Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στηναρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών κατατάσσονται στους εξής κλάδους:
  1. Διπλωματικός Κλάδος
  2. Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού
  3. Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής
  4. Κλάδος Επιμελητών
  5. Κλάδος Εμπειρογνωμόνων
  6. Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων
  7. Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.
  8. Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

 2. Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπηρετούν και άλλοι υπάλληλοι, μη υπαγόμενοι στους ανωτέρω κλάδους, οι οποίοι στελεχώνουν αυτοτελείς υπηρεσίες, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.


Άρθρο 66


 1. Για το διορισμό υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών απαιτούνται τα εξής γενικά προσόντα:
  1. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια.Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την πολιτογράφησή τους.Όσοι προσλαμβάνονται από τους προϊσταμένους τωναρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να είναι και αλλοδαποί.
  2. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τουκαι να μην έχει υπερβεί το 35ο, εκτός αν άλλως ορίζεταιμε τις διατάξεις του παρόντος.Για τη συμπλήρωση του ανώτατου και κατώτατουορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο όριο και η 31ηΔεκεμβρίου για το ανώτατο.Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικήςταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, απόληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντόςενενήντα ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώααρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώοδημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουνπερισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατείη πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωσητης εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ουδέποτελαμβάνεται υπόψη.
  3. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μηνέχει καταδικασθεί για λιποταξία.
  4. Να μην έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, των πολιτικών του δικαιωμάτων.
  5. Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως καισε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ήστην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστίαδικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική μετην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά τηςγενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσηςτης γενετήσιας ζωής. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίοντου εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο απότα προαναφερόμενα πλημμελήματα.Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, γιατα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρειτο ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεναίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο,κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος,διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.
  6. Να μην τελεί σε στερητική ή επικουρική δικαστικήσυμπαράσταση.
  7. Να μην έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγοαπό θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικούπροσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησηςή οργανισμού κοινής ωφέλειας.
  8. Να έχει την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπειτην εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπό διορισμόυπάλληλος δεν πρέπει να πάσχει από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ήμεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικούσυστήματος.

 2. Οι προσλήψεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών. Κανείς δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τις σχετικές εξετάσεις, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής του σε αυτές. Διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίες θεσπίζουν ποσοστώσεις υπέρ ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, καθώς και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

 3. Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού ή, προκειμένου για υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, και κατά το χρόνο εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία. Ειδικά, το ανώτατο όριο ηλικίας δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής.


Άρθρο 67


 1. Οι διοριζόμενοι υπάλληλοι δίνουν, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, τον προβλεπόμενο για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους όρκο, που έχει ως εξής:
  Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου
  «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Εάν ο διοριζόμενος δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

 2. Ο όρκος αυτός δίδεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργού Εξωτερικών, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, ενώπιον του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, από τους υπαλλήλους όλων των κλάδων.

 3. Το προσωπικό των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που προσλαμβάνεται με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, ορκίζεται ενώπιον των προϊσταμένων των αρχών αυτών.

 4. Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών ορκίζονται ενώπιον του προϊσταμένου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην οποία υπάγονται.

 5. Οι αλλοδαποί υπάλληλοι δίνουν τον ακόλουθο όρκο: . Εάν ο προσλαμβανόμενος αλλοδαπός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου».


Άρθρο 68


 1. Τα διπλωματικά και τα ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια χορηγούνται μόνο σε Έλληνες υπηκόους και το κόστος έκδοσής τους βαρύνει το φορέα, ο οποίος ζητεί την έκδοσή του ή το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο αιτούμενος την έκδοση. Το κόστος αυτό ορίζεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται η μορφή και ο τύπος των διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που αυτά περιλαμβάνουν.

 2. Τα διπλωματικά διαβατήρια χορηγούνται από τοΥπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα:
  1. στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
  2. στον Πρωθυπουργό,
  3. στον Πρόεδρο της Βουλής,
  4. στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
  5. στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς,
  6. στους διατελέσαντες Προέδρους της Δημοκρατίας,
  7. στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς,
  8. στους εν ενεργεία ανώτατους λειτουργούς τηςΠροεδρίας της Δημοκρατίας, εφόσον συνοδεύουν τονΠρόεδρο της Δημοκρατίας,
  9. στους διατελέσαντες Υπουργούς και Υφυπουργούςτων Εξωτερικών,
  10. στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,
  11. στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,
  12. στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  13. στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
  14. στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών,
  15. στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, τουΚλάδου Εμπειρογνωμόνων, του Κλάδου Οικονομικώνκαι Εμπορικών Υποθέσεων και στους υπαλλήλους μεβαθμό Α΄ του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και τουΚλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΥπουργείουΕξωτερικών,
  16. στο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ΥπουργείοΕξωτερικών, στους Παρέδρους και στους ΔικαστικούςΑντιπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςστο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Ειδικό Νομικό Σύμβουλο και στους υπαλλήλους της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στουςΕπίτιμους Ειδικούς Νομικούς Συμβούλους,
  17. στους Έλληνες, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,στους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής, στους επιφορτισμένους από τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τη δικαστικήεξουσία με επίσημη αντιπροσωπευτική αποστολή σε ξένηκυβέρνηση ή σε διπλωματική διάσκεψη ή σε συνδιάσκεψηή σε συνέδριο ή σε επιτροπή του Οργανισμού ΗνωμένωνΕθνών και των ειδικευμένων οργανισμών του ή σε διεθνέςδικαστήριο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες περιφερειακές οργανώσεις ή, γενικότερα, με την εντολή εκτέλεσηςυπηρεσίας στο εξωτερικό και στους Ακόλουθους Άμυναςαξιωματικούς Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,
  18. στους επί τιμή Πρέσβεις, στους επί τιμή Πληρεξούσιους Υπουργούς και στους έχοντες διατελέσει Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων,
  19. στον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τουςΑρχηγούς των Επιτελείων των τριών Όπλων,
  20. στους δημοσίους υπαλλήλους, προϊσταμένους υπηρεσιών άλλων Υπουργείων, που υπηρετούν σε γραφείαδιπλωματικών και προξενικών αρχών,
  21. σε κατέχοντες ανώτατες θέσεις στον ΟργανισμόΗνωμένων Εθνών ή στους ειδικευμένους οργανισμούςή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό ή στηνΕυρωπαϊκή Ένωση,
  22. σε άλλα πρόσωπα, ανήκοντα στο προσωπικό τωνΠρεσβειών, προερχόμενα από άλλα Υπουργεία ή δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία κατά την απόλυτη κρίση τουΥπουργείου Εξωτερικών, ανακοινώνονται προς την ξένηκυβέρνηση ως διπλωματικοί υπάλληλοι,
  23. σε διπλωματικούς ταχυδρόμους, όταν ταξιδεύουνσε χώρες ειδικών συνθηκών διαβίωσης, εφόσον, κατάτην κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, αυτοί πρέπει ναεφοδιαστούν με διπλωματικό διαβατήριο,
  24. στους τοποθετούμενους σε γραφεία διπλωματικών και προξενικών αρχών Συμβούλους και ΑκολούθουςΤύπου,
  25. στις ανωτέρω α΄- κβ΄ και κδ΄ κατηγορίες προσώπωνπου δικαιούνται διπλωματικών διαβατηρίων περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι χήρες και τα ανήλικα τέκνα τωνεν λόγω προσώπων,
  26. σε εξαιρετικές περιστάσεις, μπορούν να χορηγούνται διπλωματικά διαβατήρια και σε υπαλλήλους τωνλοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών που δεναναφέρονται στο εδάφιο ιε΄ της παραγράφου 2.

 3. Ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια, ατομικά ή ομαδικά,εκδίδονται και χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα:
  1. στα εν ενεργεία μέλη της Βουλής των Ελλήνων,
  2. στους Γενικούς Γραμματείς των άλλων Υπουργείων,
  3. στα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών,
  4. σε έμμισθους και άμισθους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν δικαιούνται διπλωματικούδιαβατηρίου είτε αυτοί υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία είτε στο εξωτερικό,
  5. σε κατέχοντες ανώτερες θέσεις στον Ο.Η.Ε. ή στουςειδικευμένους οργανισμούς ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
  6. στους διπλωματικούς ταχυδρόμους, στους οποίουςδεν χορηγείται διπλωματικό διαβατήριο, σύμφωνα μετην παράγραφο 2 περίπτωση κγ΄,
  7. στους υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας όλωντων Υπουργείων, για όσο χρόνο υπηρετούν στο εξωτερικό,
  8. σε συζύγους και ανήλικα τέκνα των αναφερόμενωνστα υπό στοιχεία δ΄ και ζ΄ κατηγοριών προσώπων, στουςσυζύγους δε και στα ανήλικα τέκνα των αναφερόμενωνστο υπό στοιχείο α΄ προσώπων μόνο όταν ταξιδεύουνμε τα πρόσωπα αυτά ή προς συνάντησή τους.

 4. α. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση, την ισχύ και τη θεώρηση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο διαβατηρίων. β. Για τη χορήγηση διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων στους δεσμευμένους στρατολογικώς, απαιτείται έγγραφο του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων ή του οικείου Στρατολογικού Γραφείου, που επιτρέπει την αποδημία. Το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να απαιτεί την προσκόμιση και άλλων πιστοποιητικών που κρίνονται αναγκαία κατά περίπτωση. γ. Για τη χορήγηση των διαβατηρίων του παρόντος άρθρου σε ανήλικα τέκνα, απαιτείται η συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.