ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3569

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1
1.  
  Μετά το άρθρο 3 του ν.δ. 551/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως πλοίων και αεροσκαφών» (ΦΕΚ 114 Α΄) προστίθεται άρθρο 3α ως εξής:
  Άρθρο 3α
  1.  
   Ο συνεταιρισμός θαλάσσιας αλληλασφάλισης έχει ως αντικείμενο την ασφάλιση αποκλειστικά των μελών αυτού, κατά των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται πλοία και μεταφερόμενα εμπορεύματα, κατά ατυχημάτων και ασθενειών του πληρώματος και προσώπων που με οποιαδήποτε ιδιότητα επιβαίνουν σε αυτά, καθώς και την ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη χρήση πλοίων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση Α αριθμοί 1, 2, 6, 7 και 12 του άρθρου 13 του ν.δ. 400/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» (ΦΕΚ 10 Α΄). Ο συνεταιρισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196 Α΄), εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
  2.  
   Μέλη συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης μπορούν να γίνουν κύριοι πλοίων, πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές εταιρειών πλοιοκτησίας, εφοπλισμού και κυριότητας πλοίων, διαχειριστές πλοίων και εκναυλωτές.
  3.  
   Τα μέλη του συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή έναντι των μελών του συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις του.
  4.  
   Μέλη του συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Νομικό πρόσωπο, μέλος συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης, μπορεί να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού από εκτελεστικό διευθυντή ή εκτελεστικό μέλος του διοικούντος οργάνου του.
  5.  
   Μέλος συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης μπορεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις του συνεταιρισμού να αντιπροσωπεύει και άλλα μέλη αυτού σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού.
  6.  
   Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, για την αποδοχή ή μη αίτησης εισόδου κάθε υποψήφιου μέλους του συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης. Η ιδιότητα του μέλους κτάται με μόνη την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7.  
   Επιτρέπεται η δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν απαιτείται να είναι μέλος του συνεταιρισμού, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
  8.  
   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» εφαρμόζονται αναλόγως και στο συνεταιρισμό θαλάσσιας αλληλασφάλισης. Οι διατάξεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986 δεν εφαρμόζονται επί του συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης.
  9.  
   Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης εμπίπτουν ιδίως
  1. η παραλαβή απαιτήσεων ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αναγγελίας επέλευσης ασφαλιστικών κινδύνων,
  2. η αναγνώριση ή μη απαιτήσεων αποζημίωσης, καθώς και η ικανοποίηση αυτών,
  3. η συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ του συνεταιρισμού και των μελών του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό,
  4. η απόφαση για την επιβολή έκτακτων εισφορών προς αντιμετώπιση απρόβλεπτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών οικονομικών καταστάσεων, όπως ιδίως η ανάγκη ικανοποίησης ασφαλιστικής απαίτησης συνεταίρου,
  5. ο προσδιορισμός του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών,
  6. η υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση του εσωτερικού κανονισμού αλληλασφάλισης (rules).
  10.  
   Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού θαλάσσιας αλληλασφάλισης μπορεί να αναθέτει σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέρος των αρμοδιοτήτων του.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 2
1.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν υποχρέωση εξαετούς παραμονής στο Λ.Σ. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους και εξελίσσονται μέχρι του βαθμού του Υποναυάρχου (ειδικότητας Τεχνικού).
 3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Π.Λ.Σ., οι λέξεις «κατάταξής τους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης εκπαίδευσής τους».
 4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Π.Λ.Σ., οι λέξεις «κατάταξής τους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης εκπαίδευσής τους».
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψηφίων, που γίνεται με γραπτές εξετάσεις, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών, όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους λοιπούς υποψηφίους, τα λοιπά προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και στην κατάταξη αυτών Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με γραπτές εξετάσεις, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
4.  
  Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: Στην ίδια ρύθμιση και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και οι σύζυγοι, άντρες και γυναίκες, ή ένα τέκνο στρατιωτικών Λ.Σ. που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτίων της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή.
5.  
  Στο άρθρο 6 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθενται νέοι παράγραφοι 6, 7 και 8 ως ακολούθως: 6 Όσοι εξέρχονται από τις τάξεις του Λ.Σ. λόγω παραίτησης ή απόταξης υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο Λ.Σ. Όσοι αποχωρήσουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους Η αποζημίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε. - ΦΕΚ 90 Α΄). 7 Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για όσους εξέρχονται για λόγους υγείας. 8 Ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταλαμβάνεται από ιδιώτες, οι οποίοι εισάγονται χωρίς εξετάσεις μετά από αίτησή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην Υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα, πλην του αναστήματος και του βαθμού απολυτηρίου Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε ή πρόκειται να διενεργηθεί μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος και περατώνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών Εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος του παραπάνω ποσοστού λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή, κατά σειρά προτεραιότητας, ο βαθμός του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.
6.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4 Τα προεδρικά διατάγματα που αφορούν Οργανισμούς Σχολών βασικής εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ., οι οποίες λειτουργούν με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γ.Ε.Ν., προτείνονται, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Γ.Ε.Ν., από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας.
7.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Π.Λ.Σ., προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η αποζημίωση του προσωπικού του Λ.Σ. που μετακινείται για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό της χώρας και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
8.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 17 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: 9 Οι Αξιωματικοί του Λ.Σ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν, εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους ορίζεται ως εξής 1 Οι Αξιωματικοί των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών των εδαφίων γ΄, δ΄, ε΄, και στ΄ της ίδιας παραγράφου από το βαθμό του Πλωτάρχη και άνω Οι αξιωματικοί του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών του εδαφίου β΄ που προήχθησαν το ίδιο ημερολογιακό έτος. 2 Οι Αξιωματικοί των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών των εδαφίων ε΄ και στ΄ της ίδιας παραγράφου, που προήχθησαν το ίδιο ημερολογιακό έτος η δε αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών των εδαφίων γ΄ και δ΄ της ίδιας παραγράφου προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου. 3 Οι Αξιωματικοί του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών του εδαφίου στ΄ της ίδιας παραγράφου που προήχθησαν το ίδιο έτος με αυτούς. 4 Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Λ.Σ. από το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και άνω είναι αρχαιότεροι των εφέδρων Αξιωματικών που δεν μονιμοποιήθηκαν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 52.
9.  
 1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 2 Του ακόλουθου κατά βαθμό χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ. 1 Ανθυποπλοίαρχοι Δέκα έτη. 2 Υποπλοίαρχοι Δεκαέξι έτη. 3 Πλωτάρχες Δεκαεννέα έτη. 4 Αντιπλοίαρχοι Είκοσι οκτώ έτη.
 3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. 3 1 Για την εφαρμογή της παραγράφου 1(β) του παρόντος άρθρου στους Αξιωματικούς της παραγράφου 1ε του άρθρου 14 και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3(α) του προηγούμενου άρθρου, ως μέγιστος χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού των αναφερόμενων σε αυτή αντίστοιχων βαθμών, θεωρείται και υπολογίζεται ο πέραν των δώδεκα ετών χρόνος συνολικής υπηρεσίας τους στο Λ.Σ. από της κατατάξεώς τους ως δοκίμων Κελευστών, εφόσον από την προσμέτρηση του πλασματικού αυτού χρόνου δεν προκαλείται διατάραξη της ισχύουσας κάθε φορά σειράς αρχαιότητας μεταξύ των εγγεγραμμένων στην ίδια επετηρίδα Αξιωματικών Η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους Αξιωματικούς της παραγράφου 1ε (αα) του άρθρου 14, που δεν εκπλήρωσαν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 59 υποχρεώσεις τους.
10.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Για τους μετά τη 19η Ιουλίου 2001 ονομαζόμενους Σημαιοφόρους της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 απαιτείται, οι μεν διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί προέλευσης Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.) ή τέσσερα (4) έτη στα προαναφερόμενα μέσα που εδρεύουν ή έχουν διατεθεί σε Υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, οι δε πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης να έχουν υπηρετήσει το αυτό χρονικό διάστημα και με τις ίδιες διακρίσεις σε Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ., ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.).
11.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Κ.Π.Λ.Σ. αναριθμείται σε περίπτωση δ΄ και προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ ως ακολούθως: 1 Από τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου για προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ., εξαιρούνται 1 Οι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής ή πτυχιούχοι Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Γ.Ε.Σ. και κάτοχοι ειδικότητας πληροφορικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, οι οποίοι είναι δυνατόν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να υπηρετήσουν σε συναφείς με τις γνώσεις τους Υπηρεσίες. 2 Οι Αξιωματικοί Λ.Σ., οι οποίοι μετεκπαιδεύτηκαν και απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου εν συνεχεία να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες συναφείς με τις γνώσεις τους.
12.  
 1. Το άρθρο 54 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 54 βαθμός εξέλιξης Οι Υπαξιωματικοί από Λιμενοφύλακες που κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., καθώς και αυτοί της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., είναι δυνατόν να προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και να εξελιχθούν σε Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα αυτού, οι δε λοιποί μπορεί να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Ανθυπασπιστή.
 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. 2 Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δεν προάγονται αν δεν συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής τους σε κάθε βαθμό ως εξής 1 Λιμενοφύλακας Οκτώ (8) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στην προαναφερόμενη Σχολή. 2 Κελευστής Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. 3 Επικελευστής Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή δεκαέξι (16) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. 4 Αρχικελευστής Τέσσερα (4) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι (20) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. εφόσον κατέχει πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού τομέα ή Τεχνολογικού τομέα ή Κ.Α.ΤΕ.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι ένα (21) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. για τους υπόλοιπους απόφοιτους Λυκείου προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 5 Ανθυπασπιστής Πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας, εφόσον κατέχει πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού τομέα ή Τεχνολογικού τομέα ή Κ.Α.ΤΕ.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
13.  
  Το άρθρο 83 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως: 83 1 Σε διαθεσιμότητα δύναται να τίθεται το προσωπικό Λιμενικού Σώματος όταν ασκείται σε βάρος του ποινική δίωξη για ποινικό αδίκημα για το οποίο απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή διατάσσεται σε βάρος του ΕΔΕ για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο απειλείται απόταξη ή αργία με προσωρινή απόλυση Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος Αν πρόκειται όμως για ποινικό αδίκημα προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001, για το οποίο απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, η ανωτέρω κατάσταση δεν δύναται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες Σε κάθε περίπτωση η διαθεσιμότητα δύναται να παύσει και πριν τη συμπλήρωση των παραπάνω χρονικών ορίων με πράξη του οργάνου που την αποφάσισε. 2 Σε διαθεσιμότητα τίθεται υποχρεωτικώς το προσωπικό Λιμενικού Σώματος για όλο το χρονικό διάστημα που εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελεί σε προσωρινή κράτηση, και για ένα (1) το πολύ έτος εκείνοι των οποίων αντικαθίσταται η προσωρινή τους κράτηση με περιοριστικούς όρους Οι διατελούντες στην κατάσταση της διαθεσιμότητας παραδίδουν τον ατομικό τους οπλισμό. 3 Η θέση του λιμενικού σε διαθεσιμότητα δεν κωλύει την εκ νέου θέση αυτού στην ίδια κατάσταση για άλλο πειθαρχικό παράπτωμα ή ποινικό αδίκημα, στην περίπτωση όμως αυτή η νέα διαθεσιμότητα αρχίζει μετά τη λήξη της πρώτης. 4 Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με προσωρινή απόλυση για άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, κατά το χρόνο που το στέλεχος Λ.Σ. τελεί σε διαθεσιμότητα, διακόπτεται η κατάσταση της διαθεσιμότητας από την έναρξη εκτίσεως της ποινής και συνεχίζεται μετά την έκτιση αυτής, εφόσον συντρέχει περίπτωση Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με προσωρινή απόλυση για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα ο χρόνος της διαθεσιμότητας που αντιστοιχεί στο χρόνο διάρκειας της ποινής της αργίας, λογίζεται ως χρόνος έκτισης της ποινής αυτής.
14.  
  Στο άρθρο 136 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως: 4 Για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυνομικών σκύλων Λ.Σ. χορηγείται επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
15.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 3α του άρθρου 19, 7β του άρθρου 48, 1ε και 1 στ του άρθρου 57, καθώς και των παραγράφων 1 α και 2 του άρθρου 59 του Κ.Π.Λ.Σ., εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ. που προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).
Οι διατάξεις των παραγράφων 3α του άρθρου 19, 7β του άρθρου 48, 1ε και 1στ του άρθρου 57, καθώς και της παραγράφου 1α του άρθρου 59 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄), εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ. τους προερχόμενους εκ της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.ΤΕ.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Στο εν λόγω Γραφείο μπορεί να τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.».
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών, να έχει αξιολογηθεί με το γενικό χαρακτηρισμό «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» για το προσωπικό Λ.Σ. ή να έχει βαθμολογηθεί σε όλα τα προσόντα με βαθμό τουλάχιστον εννέα, για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό και να έχει κριθεί προακτέο από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων, όπου αυτό προβλέπεται.
3.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). Η αποζημίωση που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 2/8229/0022/24.3.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση της παραγράφου 10 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001, χορηγείται αναδρομικά και στους πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής είναι εκείνο που προβλέπεται για τα στελέχη Λ.Σ. που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις.
4.  
  Στο άρθρο 50 του ν. 2935/2001 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15 ως ακολούθως: 14 Δεν αποτελούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα οι δυσμενείς εκφράσεις που διατύπωσε ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του Γραφείου αυτού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είτε προφορικά ή εγγράφως, όπως και οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από δικαιολογημένο ενδιαφέρον Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος του άρθρου 363 του Ποινικού Κώδικα ή όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη προκύπτει σκοπός εξύβρισης Επίσης η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και των στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και στην περίπτωση παράβασης του καθήκοντος εχεμύθειας Η ενημέρωση του πειθαρχικά προϊσταμένου του ελεγχομένου δεν συνιστά παραβίαση του απορρήτου Η νομιμότητα, κανονικότητα και πληρότητα των ανακριτικών πράξεων που διενεργούνται από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, υπό την εποπτεία Εισαγγελικής Αρχής ελέγχεται από αυτήν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 193 και επόμενα του ΣΠΚ. 15 Στον Διευθυντή και στο προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας παρέχεται το δικαίωμα νομικής στήριξης από εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων για πράξεις ή παραλείψεις που τους αποδίδονται στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατόπιν αιτήματος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
5.  
  Στο πλαίσιο των ελέγχων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού του Λ.Σ., που διενεργούνται από στελέχη του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι δυνατή ύστερα από έγγραφη εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου.
Άρθρο 4
1.  
  Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται «Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος» (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.), το οποίο υπάγεται στην οριζόμενη από τον Οργανισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Υπηρεσία.
2.  
  Η αποστολή του Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. είναι η διεύθυνση, η παρακολούθηση και ο συντονισμός επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας με τη χρησιμοποίηση της υποδομής, των διαθέσιμων μέσων και του προσωπικού Λ.Σ., η παρακολούθηση των περιορισμένης κλίμακας επιχειρήσεων που διενεργούνται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διοικήσεις και Λιμενικές Αρχές, καθώς και η παροχή σε αυτές της απαιτούμενης συνδρομής, πλην των περιστατικών ή επιχειρήσεων έρευνας διάσωσης.
3.  
  Στο Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. υπάγεται το Κέντρο Άμεσης Δράσης του Λιμενικού Σώματος (Κ.Α.Δ./Λ.Σ.), το οποίο έχει ως κύρια αποστολή την επί εικοσιτετραώρου βάσεως λήψη τηλεφωνικών κλήσεων για οποιοδήποτε συμβάν ανάγεται στην αρμοδιότητα του Λ.Σ. και διαβιβάζει μέσω ασυρμάτου εντολές ή οδηγίες προς τις Υπηρεσίες του Λ.Σ. ή άλλες πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές.
4.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθενται νέες περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως ακολούθως: 1 Οργάνωσης, λειτουργίας, στελέχωσης, χρησιμοποιούμενων μέσων και εξοπλισμού του Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.) και κάθε άλλο συναφές θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ. 2 Οργάνωσης, λειτουργίας, στελέχωσης, χρησιμοποιούμενων μέσων και εξοπλισμού του Κέντρου Άμεσης Δράσης Λιμενικού Σώματος (Κ.Α.Δ./Λ.Σ.) και κάθε άλλο συναφές θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κ.Α.Δ./Λ.Σ.
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστώνται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.). Η οργάνωση, η λειτουργία, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, ο εξοπλισμός, ο τύπος των επιχειρησιακών στολών και διακριτικών, η επιλογή του προσωπικού, οι προϋποθέσεις παραμονής του, η εκπαίδευση και μετεκπαίδευσή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις Ομάδες αυτές, καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Οι Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ. έχουν, παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά τους, ως κύρια αποστολή τη δίωξη των εγκλημάτων περί ναρκωτικών, σύμφωνα με το ν.δ. 444/1970 και το άρθρο 130 του ν.δ. 187/1973 σε συνδυασμό με το ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103 Α΄) «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)».
3.  
  Οι Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ. υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, εποπτεύονται από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που ισχύει κάθε φορά και στελεχώνονται με προσωπικό του Λ.Σ. που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από το σχολείο δίωξης ναρκωτικών Λ.Σ. ή αντίστοιχων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 6
1.  
  Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) παρατείνεται για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 7
1.  
  Το ποσοστό 2% επί των εισπράξεων εκ πλοηγικών δικαιωμάτων που προβλέπεται υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας (ΚΑΑΝ) σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 3 του ν. 6002/1934 (ΦΕΚ 37 Α΄) και της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 3142/1955 (ΦΕΚ 43 Α΄) ορίζεται σε 1%.
2.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3142/1955 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: Η διάταξη του παραπάνω εδαφίου εφαρμόζεται και για τους μόνιμους υπαλλήλους της Πλοηγικής Υπηρεσίας που δεν ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό και έχουν προσληφθεί με ειδικότητες οδηγού αυτοκινήτου και μηχανοτεχνίτη.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 8
1.  
  Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 για την προγραμματισμένη, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο, ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημέρες Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να αυξηθεί με απόφαση των αρμόδιων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή μερική απεργία, εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής ή μεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άμεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διάστημα διάρκειας των λόγων αυτών, μετά από αίτημα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.
2.  
  Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 για εκτέλεση μετασκευών ή διαρρυθμίσεων ή αντικατάσταση των κύριων μηχανών πρόωσης ή εργασιών ευρείας έκτασης συντήρησης του πλοίου Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ακινησίας για ετήσια επιθεώρηση και κατά παράταση αυτής για τριάντα (30) ακόμα ημέρες, αν κρίνεται αναγκαία η συνέχισή τους και εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής το επιτρέπουν Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να αυξηθεί με απόφαση των αρμόδιων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή μερική απεργία, εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής ή μεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άμεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διάστημα διάρκειας των λόγων αυτών, μετά από αίτημα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκμηριωμένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Σε κάθε περίπτωση διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων σύμφωνα με την παράγραφο 3 πέραν των εξήντα (60) ημερών, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ανεξάρτητα αν εκτελεί ή όχι πλόες.
Άρθρο 9 "Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄)"
1.  
  Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 3409/ 2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως: 5 Με μέριμνα και δαπάνη των πλοιοκτητών διατίθενται στους ιατρούς α) για την ενδιαίτησή τους ατομικές καμπίνες με συνεχόμενο χώρο υγιεινής και τους παρέχεται σίτιση καθ’ όλη τη διάρκεια του πλου - δρομολογίου του πλοίου, β) τα απαραίτητα μέσα και φαρμακευτικό υλικό όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις συμπληρωμένα με τον επιπλέον φαρμακευτικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των ιατρείων του πλοίου που προβλέπονται στην εκδιδόμενη της κατ’ εξουσιοδότηση κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας Κατά των παραβατών της διάταξης αυτής, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν.
Άρθρο 10 "Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄)"
1.  
  Στο δεύτερο (ΙΙ) μέρος με τίτλο «Προμήθειες» της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο κ΄ ως ακολούθως: κ) Προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίες ανατίθενται στην «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (ΕΑΒ Α.Ε.) με σύμβαση έργου μεταξύ του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε. για όσο χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.
Άρθρο 11 "Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων"
1.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων (Ε.Ε.Π.) ή Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Δ.Ε.Ε.Π.) νοείται ο εδρεύων στον Πειραιά Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.), όπως αυτός προσδιορίζεται στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.).
Άρθρο 12
1.  
  Κατά την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογίου ή την οριστική εξόφληση ή την καταβολή προκαταβολής ή την εκκαθάριση ή το κλείσιμο του ναυτολογίου φορτηγών πλοίων κάθε κατηγορίας, ολικής χωρητικότητας άνω των 3.000 κόρων, που νηολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α΄), εφόσον δηλώνεται από την πλοιοκτήτρια εταιρεία στο Ν.Α.Τ. και διαπιστώνεται αρμοδίως ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις σύνθεσης του πλοίου ως προς την υποχρέωση ναυτολόγησης Ελλήνων ναυτικών και σπουδαστών (Πλοιάρχων ή Μηχανικών) Α.Ε.Ν., ο πλοιοκτήτης καταβάλλει τη δική του τακτική εισφορά στο Ν.Α.Τ., υπέρ Ν.Α.Τ., ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, όπου αυτή προβλέπεται μόνο για τους ως άνω ναυτικούς και με βάση την ισχύουσα κάθε φορά Ελληνική Συλλογική Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας. Εφόσον υπηρετούν στο πλοίο περισσότεροι κατά αριθμό Έλληνες ναυτικοί από τους οριζόμενους πιο πάνω, ο πλοιοκτήτης δεν καταβάλλει τη δική του εισφορά στο Ν.Α.Τ. υπέρ Ν.Α.Τ., ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ για όσους Έλληνες ναυτικούς υπηρετούν πέραν αυτών που ορίζονται πιο πάνω, με βάση τις χαμηλότερες εισφορές εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση δεν καταβάλλεται τακτική εισφορά ναυτικού στο Ν.Α.Τ. υπέρ Ν.Α.Τ., ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ για όλους τους ναυτολογημένους Έλληνες ναυτικούς σε θέσεις κατώτερου πληρώματος, όπου αυτή προβλέπεται και δεν παρακρατείται από τη μισθοδοσία τους.
2.  
  Από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών και σπουδαστών Α.Ε.Ν. από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ.
3.  
  Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη 15η Δεκεμβρίου 2006
Άρθρο 13 "Τροποποίηση του άρθρου 13 τουν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α΄)"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Η εισφορά της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α΄) υπέρ του Ν.Α.Τ. βαρύνει προσαυξημένη κατά 0,22 %, τον χρήστη των ρυμουλκικών υπηρεσιών και εισπράττεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή που την αποδίδει στο Ν.Α.Τ. Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς αυτής είναι, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 86 του π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α΄) και ο ναυτικός πράκτορας του πλοίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς από τους υπόχρεους, αυτή προσαυξάνεται με τα νόμιμα πρόσθετα τέλη και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις είσπραξης των λοιπών εισφορών και δικαιωμάτων του Ν.Α.Τ. Ποσοστό 5% της ανωτέρω εισφοράς αποτελεί έσοδο του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα παραστατικά, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στο Ν.Α.Τ., οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 14
1.  
  Συνιστάται στο γραφείο Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου μία θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Τα προσόντα του ειδικού συνεργάτη είναι κατ’ ελάχιστο τα ίδια με αυτά που προβλέπονται για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου αυτού.
2.  
  Η πρόσληψη στη θέση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από το ανωτέρω όργανο χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Ο προσλαμβανόμενος αποχωρεί αυτοδικαίως χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οργάνου που τον προσέλαβε χωρίς άλλη διαδικασία.
3.  
  Η αμοιβή του ανωτέρω καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
4.  
  Η πλήρωση της παραπάνω θέσης μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του Δημοσίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν.
Άρθρο 15
1.  
  Για κάθε είδους οφειλή προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), η οποία προκύπτει από «εισφορές εκ ναυτολογίου» και από εξομοιούμενες με αυτές κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α΄) και 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) και εκάστοτε ισχύει και η οποία καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Ν.Α.Τ. Φύλλο Εκκαθαρίσεως, στο οποίο περιγράφονται η αιτία, ο χρόνος γενέσεως και τα ποσά του κεφαλαίου και των τυχόν προσθέτων της οφειλής καθώς και ο οφειλέτης. Το Φύλλο Εκκαθαρίσεως επιδίδεται αμελλητί στον οφειλέτη με δικαστικό επιμελητή. Ο οφειλέτης έχει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης του Φύλλου Εκκαθαρίσεως ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ. Μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την επίδοση του Φύλλου Εκκαθαρίσεως, δίχως αυτό να αναθεωρηθεί ή η σε αυτό αναφερόμενη οφειλή να εξοφληθεί ολοσχερώς, η οφειλή βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο και το Φύλλο Εκκαθαρίσεως καθίσταται τίτλος εκτελεστός.
2.  
  Η κατά τα ανωτέρω βεβαίωση ληξιπρόθεσμης οφειλής στο Δημόσιο Ταμείο συνεπιφέρει: α) απαγόρευση του εν γένει απόπλου του πλοίου στο οποίο αφορά η οφειλή και β) ακυρότητα της για οποιαδήποτε αιτία μεταβίβασης του πλοίου, εκτός της περίπτωσης του πλειστηριασμού. Την απόφαση της κατά τα ανωτέρω απαγόρευσης απόπλου εκδίδει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Η απαγόρευση απόπλου αναστέλλεται με απόφαση του ίδιου οργάνου, εφόσον ο οφειλέτης προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί ρύθμισης της οφειλής κατά τις κείμενες περί διευκόλυνσης των οφειλετών του Δημοσίου διατάξεις και για όσο διάστημα ισχύει η ρύθμιση αυτή. Ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίζει ανά τρίμηνο στο Ν.Α.Τ. βεβαίωση περί του ότι η ρύθμιση εξακολουθεί να τηρείται, διαφορετικά η αναστολή παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αναβιώνει η απαγόρευση του απόπλου με απόφαση του ίδιου οργάνου του Ν.Α.Τ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση απαγόρευσης απόπλου λόγω οφειλής που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής της ληξιπρόθεσμης, βεβαιωθείσας ή μη, οφειλής από τον οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της οφειλής από κατά προσέγγιση οφειλόμενες εισφορές εκ ναυτολογίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ν.Α.Τ., δύναται να προχωρεί κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη σε ρύθμιση της οφειλής, με την παροχή της δυνατότητας στον οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή του εντός το πολύ είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, αφού αυτός παράσχει εγγύηση που να καλύπτει το ποσό της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης απόπλου ή η εκδοθείσα απόφαση αναστέλλεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, για όσο διάστημα εξακολουθεί να τηρείται η ρύθμιση, ενώ διακόπτεται και η περαιτέρω επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη ή προσαυξήσεις, για όσο διάστημα ομοίως εξακολουθεί να τηρείται η ρύθμιση. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση απαγόρευσης απόπλου λόγω οφειλής που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4.  
  Σε επείγουσες περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, όταν η επιβολή απαγόρευσης απόπλου του πλοίου είναι ιδιαίτερα επαχθής για τον οφειλέτη, ο οποίος αιτείται τη ρύθμισή της, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. δύναται να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της επιβολής απαγόρευσης απόπλου του πλοίου το πολύ για δεκαπέντε (15) ημέρες, μέχρις ότου το αίτημα της ρύθμισης αχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. για κρίση κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
5.  
  Για το χρονικό διάστημα από την ημέρα που καθίσταται ληξιπρόθεσμη η κάθε είδους οφειλή προς το Ν.Α.Τ., όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα που αυτή βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο, επιβάλλονται σε βάρος του οφειλέτη πρόσθετα τέλη ύψους 1,5% ανά μήνα και για περίοδο το πολύ είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Μετά τη βεβαίωση της οφειλής στο Δημόσιο Ταμείο, το κεφάλαιο της οφειλής μαζί με τα κατά τα ανωτέρω πρόσθετα τέλη επιβαρύνονται με την προσαύξηση που εκάστοτε και για όσο διάστημα προβλέπει ο Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η ισχύς της διατάξεως της παραγράφου αυτής καταλαμβάνει και τις ανεξόφλητες οφειλές προς το Ν.Α.Τ. που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
6.  
  Στην περίπτωση των διαδόχων των πλοιοκτητών που βαρύνονται με οφειλές προς το Ν.Α.Τ., οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά την περίοδο κατά την οποία το πλοίο ανήκε στον δικαιοπάροχό τους, τα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις υπολογίζονται από την ημέρα κατά την οποία τους επιδόθηκε το σχετικό με την οφειλή Φύλλο Εκκαθαρίσεως. Η ισχύς της διατάξεως της παραγράφου αυτής καταλαμβάνει και τις ανεξόφλητες οφειλές προς το Ν.Α.Τ. που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
7.  
  Το ληξιπρόθεσμο ναυτολόγιο ή το ναυτολόγιο πλοίου του οποίου έχει απολυθεί όλο το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένου του πλοιάρχου, αποστέλλεται αμελλητί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, όπου έχει κατατεθεί, προς το Ν.Α.Τ. προς εκκαθάριση, αδιαφόρως του εάν έχουν εξοφληθεί οι κατά προσέγγιση οφειλόμενες εισφορές.
Άρθρο 16 "Απαλλαγή υπερθεματιστών πλειστηριασμού από τέλη"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Ο υπερθεματιστής όμως ευθύνεται μόνο για τις οφειλές του πλοίου και τα πρόσθετα τέλη που αντιστοιχούν σε χρόνο πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού.
Άρθρο 17 "Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄)"
1.  
  Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. ιε) Τα κεφάλαια του ΚΑΕΟ διατίθενται και για την πληρωμή των συντάξεων κύριων και επικουρικών με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.
 2. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου το Ν.Α.Τ. είναι υποχρεωμένο να καλύπτει συμπληρωματικά τις οφειλόμενες αποζημιώσεις για τις οποίες μπορεί να συνάπτονται ασφαλιστικές συμβάσεις με διαγωνισμό προς κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου ολικά ή μερικά.
Άρθρο 18 "Συμπλήρωση του άρθρου 4 του ν. 1482/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)"
1.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 1482/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως: «δ) Εφόσον οι πόροι των προηγούμενων παραγράφων δεν επαρκούν για την εκπλήρωση του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ν., επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ. μεταφορά των αναγκαίων ποσών από τον προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ.». Η έναρξη ισχύος της διάταξης του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Άρθρο 19
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α΄) όπως αυτός ισχύει, μετά την περίπτωση γα΄ προστίθεται περίπτωση γβ΄, που έχει ως εξής:
 1. γβ) Ασυρματιστές Εμπορικού Ναυτικού δύνανται να συνταξιοδοτούνται ως ακολούθως.- Οι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης, με βάση το μισθολόγιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας του Προϊσταμένου Αξιωματικού Ασυρμάτου της κατηγορίας πλοίων που υπηρέτησαν. - Οι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξης, με βάση το μισθολόγιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας του Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης των επιβατηγών - ακτοπλοϊκών πλοίων άνω των 1.500 κοχ.
 2. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον καταβάλλουν τη διαφορά, που προκύπτει μεταξύ των, υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ναυτικού, των ειδικοτήτων ναυτολόγησης του τελευταίου 48μήνου ναυτικής τους υπηρεσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των ειδικοτήτων στις οποίες θα ενταχθούν βάσει των ανωτέρω και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
 3. Η διαφορά που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα (12) κατ’ ανώτατο όριο ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.
 4. Η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς.
 5. Δεν καταβάλλεται διαφορά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Κ.Ε.Α.Ν. εάν δεν λαμβάνεται σύνταξη από αυτό.
 6. Οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23α, που προστέθηκε ως νέο άρθρο στον κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α΄) με την παράγραφο Β΄ του άρθρου 5 του ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄), δεν εφαρμόζονται για τους Ασυρματιστές που θα υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 91 του κ.ν. 792/1978, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου τριακοστού του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Έκτακτες δαπάνες είναι οι μη ρητά προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ιδιαίτερα δε εκείνες που αφορούν οικονομικές ενισχύσεις υπέρ του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου», του «Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού», της «Ναυτικής Εβδομάδας», άλλων ναυτικών εκδηλώσεων, Σωματείων παιδιών ναυτικών με ειδικές ανάγκες, κοινωνικών εκδηλώσεων των Ναυτεργατικών Σωματείων, για την εορτή κοπής βασιλόπιτας, για δώρα τέκνων των υπαλλήλων κατά τις εορτές Χριστουγέννων-Νέου Έτους, για αγορά στεφάνων σε περίπτωση κηδείας προσώπων, τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες στο Ίδρυμα, για πάγια γραφικά έξοδα Προέδρου Δ.Σ., Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή του Ν.Α.Τ., ως και κάθε άλλη συναφής δαπάνη η οποία χαρακτηρίζεται ως έκτακτη μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. Για την εντολή και εκτέλεση έκτακτης δαπάνης απαιτείται κάθε φορά απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. Η διάταξη αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικώς και δια τον Οίκο Ναύτου, το Δ.Σ. του οποίου έχει δικαίωμα εγκρίσεως όμοιας φύσεως δαπανών δι’ αποφάσεώς του εγκρινομένης από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
Άρθρο 20 "Συνταξιοδότηση Ραδιοτηλεγραφητών Ε.Ν."
1.  
  Ασυρματιστές Ε.Ν. που είναι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ ή Β΄ τάξης θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για την καταβολή κύριας και επικουρικής συντάξεως εφόσον η τελευταία ναυτολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από το έτος 1997 και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν περισσότερη από οκτώ (8) έτη συνθετική υπηρεσία επί πλοίου και ηλικία τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ετών και το άθροισμα της ηλικίας και της συνθετικής υπηρεσίας να έχουν άθροισμα εξήντα (60) και εξαγοράσουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου για τόσα έτη όσο υπολείπεται η ηλικία τους από αυτή των πενήντα (50) ετών. Ειδικότερα η εξαγορά αυτή θα γίνεται με παρακράτηση από την καταβαλλόμενη μηνιαία σύνταξη εντός έξι (6) ετών και θα υπολογίζεται με βάση τα μισθολόγια των Φ/Γ-Δ/Ξ πλοίων άνω των 3.000 κοχ.
Άρθρο 21 "Θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου"
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Ο τρόπος ελέγχου των παραστατικών των φαρμακευτικών δαπανών και των δαπανών ιατρικής περίθαλψης του Οίκου Ναύτου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.
Άρθρο 22 "Εφαρμογή διατάξεων του π.δ. 67/2000 στον Οίκο Ναύτου"
1.  
  Οι διατάξεις του π.δ. 67/2000 (ΦΕΚ 58 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν εφαρμογή και για τον Οίκο Ναύτου.
Άρθρο 23
1.  
  Το άρθρο 38 του ν. 3458/2006 (ΦΕΚ 94 Α΄) καταργείται. Οι θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η σύμβαση των προσώπων που προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές λύεται αυτοδίκαια με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Άρθρο 24 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-06-08 Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/122
2011-03-04 Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Οι διατάξεις των παραγράφων 3α του άρθρου 19, 7β του άρθρου 48, 1ε και 1 στ του άρθρου 57, καθώς και των παραγράφων 1 α και 2 του άρθρου 59 του Κ.Π.Λ.Σ., εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ. που προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).
Αντικατάσταση
A/2011/35
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/2/8229/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/2_8229_0022 2005
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1955/3142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3142 1955
ΝΟΜΟΣ 1978/792 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/792 1978
ΝΟΜΟΣ 1984/1482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1482 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1667 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1711 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1996/2390 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2006/3458 2006
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) 2006/3459 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2687 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/400 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/444 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/444 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/551 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/356 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/913 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/913 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/16 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/67 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. 2009/3752 2009
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2011/3965 2011
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014