ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3571

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, που υπογράφηκε στο Ισλαμαμπάντ στις 12 Μαΐου 2005, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, καλούμενες εφεξής ξεχωριστά ως «Μέρος» και συλλογικά ως «Μέρη», εκφράζοντας την επιθυμία τους να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο Κρατών, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τον κίνδυνο εξάπλωσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών καθώς και της διεθνούς τρομοκρατίας, αποφασισμένες να σεβαστούν τους εθνικούς τους νόμους και τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, που βασίζονται σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Μέρη θα συνεργάζονται και θα παρέχουν αμοιβαία βοήθεια σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα συνεργάζονται και θα παρέχουν αμοιβαία βοήθεια στους ακόλουθους τομείς: α. Καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, β. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, γ. Καταπολέμηση της παράνομης καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, δ. Καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων σχετικών με όπλα, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, χημικών και ραδιενεργών όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών, πυρηνικών υλικών καθώς και ραδιενεργών και δηλητηριωδών ουσιών, ε. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των διεθνών παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων και της νομι­μοποίησης των εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και ανίχνευση, αποτροπή, καταπολέμηση και έρευνα των ύποπτων οικο­νομικών συναλλαγών, στ. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ζ. Καταπολέμηση της πλαστογραφίας και μεταβολής κάθε είδους εγγράφου, η. Καταπολέμηση της παραποίησης και παραχάραξης τραπεζογραμματίων, πιστωτικών καρτών, αξιών και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, θ. Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της ανθρώπινης ζωής, υγείας, ελευθερίας και σεξουαλικής ακεραιότητας, ι. Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της περιουσίας και ιδιαίτερα της κλοπής και παράνομης διακίνησης αυτοκινήτων, ια. Έρευνα για εξαφανισθέντα άτομα και άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα στην επικράτεια του άλλου Μέρους, καθώς και εξακρίβωση της ταυτότητας πτωμάτων, ιβ. Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης έργων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, πολύτιμων λίθων και μετάλλων, καθώς και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, ιγ. Βελτίωση μεθόδων και μέσων τήρησης και αποκατάστασης της δημόσιας τάξης και χειρισμού καταστάσεων κρίσης, όπως αεροπειρατείες, απαγωγές κ.λπ., ιδ. Εκπαίδευση και επιμόρφωση αστυνομικών, ιε. Συνεργασία σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και κοινωνικούς τομείς μέσω ανταλλαγής αστυνομικών αντιπροσωπειών. Τα Μέρη θα συνεργάζονται σε άλλους τομείς που αφορούν την εγκληματικότητα γενικά, την πρόληψη του εγκλήματος και την τήρηση της δημόσιας τάξης, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Άρθρο 3 Η συνεργασία των δύο Μερών στους αναφερθέντες στο Άρθρο Άρθρο 2 τομείς, θα επιτυγχάνεται μέσω της ανταλλαγής: α) πληροφοριών και εμπειριών, β) εμπειριών στη χρήση εργαστηριακής τεχνολογίας, καθώς και στις μεθόδους και μέσα εγκληματολογικής έρευνας, γ) πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, καθώς και υλικής και τεχνικής υποστήριξης των Υπηρεσιών ελέγχου διαβατηρίων, για την ανίχνευση πλαστών και παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων και την πρόληψη της παράνομης εισόδου και μετανάστευσης, δ) δειγμάτων νέων ταξιδιωτικών εγγράφων, σφραγίδων και τύπων θεωρήσεων εισόδου (νisa) για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διέλευσης των συνόρων, ε) πληροφοριών για την πρόληψη και καταστολή των πράξεων τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και παράνομης διακίνησης όπλων και ραδιενεργών υλικών, στ) πληροφοριών, εμπειριών και βοήθειας, επί των νέων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, για τη διεθνή τους διακίνηση, απόκρυψη και διανομή, καθώς και επί των νέων μεθόδων για την καταπολέμηση αυτών, σύμφωνα με την Ενιαία Σύμβαση περί Ναρκωτικών του 1961, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του 1972, την Σύμβαση περί Ψυχοτρόπων Ουσιών του 1971 και την Σύμβαση του Ο.Η.Ε. του 1988 κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών, ζ) νομοθεσιών σχετικών με τους τομείς του Άρθρου 2 της παρούσας Συμφωνίας, η) δημοσιευμάτων και αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, στη βάση της αμοιβαιότητας και του κοινού συμφέροντος. Άρθρο 4 Τα Μέρη, προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, θα οργανώνουν συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, οποτεδήποτε συμφωνούν αμφότερα ότι αυτό είναι απαραίτητο, στον τόπο και σε ημερομηνίες που θα αποφασίζονται αμοιβαίως. Άρθρο 51.Κάθε Μέρος μπορεί συνολικώς ή μερικώς να μην παράσχει συνεργασία σε εκείνες τις περιπτώσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική του κυριαρχία, ασφάλεια ή τα εθνικά του συμφέροντα ή είναι αντίθετες στην εθνική του νομοθεσία. Η απόφαση άρνησης της συνεργασίας θα κοινοποιείται γραπτώς στο άλλο Μέρος χωρίς καθυστέρηση. 2.Το Μέρος που παραλαμβάνει την πληροφορία δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει ή να διαβιβάσει σε τρίτη χώρα οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του αποστέλλοντος Μέρους. 3.Υπεύθυνες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας είναι: Για την Ελληνική Δημοκρατία: Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν Το Υπουργείο Εσωτερικών Για την παροχή συνεργασίας σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις, τα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν κατάλογο, που θα περιέχει τις εξουσιοδοτημένες Υπηρεσίες/ Αξιωματικούς που είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία και τη συνεργασία. Άρθρο 61.Τα Μέρη θα συστήσουν μια Συντονιστική Επιτροπή («η Επιτροπή»), υπεύθυνη για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Η Επιτροπή, εκτός των περιπτώσεων που θα αποφασίζεται διαφορετικά από τους Υπουργούς, θα προεδρεύεται από κοινού από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και από τον Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, ή από εκπροσώπους των δύο Υπουργείων, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα διασφαλίζει επίσης την προώθηση και αξιολόγηση της παρούσης Συμφωνίας. Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων μπορούν να παρακολουθούν τις συσκέψεις της Επιτροπής εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο. 2.Η Επιτροπή θα συνέρχεται κάθε δύο χρόνια, εναλλάξ στην Αθήνα και στο Ισλαμαμπάντ, σε αμοιβαίως συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Η Επιτροπή θα μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως κατόπιν αιτήματος ενός Μέρους, στον τόπο και σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται αμοιβαίως από τα Μέρη. Σε όλες τις συναντήσεις της Επιτροπής η προεδρεία θα ασκείται από τον εκπρόσωπο του φιλοξενούντος Μέρους. 3.Η γλώσσα εργασίας θα είναι η Αγγλική, χωρίς να αποκλείεται η χρήση κάποιας άλλης διεθνούς γλώσσας, με μετάφραση στα αγγλικά. Άρθρο 7 Τα Μέρη δεσμεύονται να εφαρμόσουν όλες τις σχετικές διατάξεις, που περιέχονται στους νόμους τους περί προστασίας δεδομένων, κατά την διάρκεια της ανταλλαγής κάθε είδους προσωπικών στοιχείων για τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας. Άρθρο 8 Η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν τα Μέρη. Άρθρο 9 Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί κατόπιν γραπτής συμφωνίας των Μερών. Η διόρθωση ή η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 11. Άρθρο 10 Όλες οι διαφωνίες σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας θα διευθετούνται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Μερών. Άρθρο 111.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 30η ημέρα μετά την ημερομηνία λήψης της τελευταίας ειδοποίησης δια της οποίας κάθε Μέρος πληροφορεί το άλλο για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών του διαδικασιών. 2.Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για απεριόριστη περίοδο. Καθένα από τα Μέρη μπορεί να την τερματίσει μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα ημερών προς το άλλο Μέρος, διαβιβασθείσα μέσω των διπλωματικών καναλιών. 3.Καθένα Μέρος μπορεί να αναστείλει ολοσχερώς ή μερικώς την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας για λόγους εθνικής κυριαρχίας, ασφάλειας, εθνικού συμφέροντος, δημόσιας τάξης ή δημόσιας υγείας. Η αναστολή, καθώς και η άρση αυτής, θα κοινοποιείται στο άλλο Μέρος μέσω των διπλωματικών καναλιών. Έγινε στ..................... στις ............. σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, το καθένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση κάποιας διάστασης ως προς την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία