Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Εδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, που υπογράφηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 22 Απριλίου 2005, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΡΑΣμεταξύτης Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας καιτου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΑσφάλειαΔικτύων και Πληροφοριών Η Ελληνική Δημοκρατία (η οποία εφεξής αναφέρεται ως «Ελλάδα») αφενός, εκπροσωπούμενη από τον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναστάσιο Νεράντζη, και Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών/ΕΝΙSΑ (ο οποίος εφεξής αναφέρεται ως «Οργανισμός») αφετέρου, εκπροσωπούμενος από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του, Αndrea Ρirοtti, Επειδή ο Κανονισμός υπ’ αριθμ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 ιδρύει τον Οργανισμό (ο οποίος εφεξής αναφέρεται ως «Κανονισμός»), Επειδή η έδρα του Οργανισμού θα βρίσκεται στην Ελλάδα, δυνάμει των Συμπερασμάτων της Συνάντησης των Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών στις Βρυξέλλες στις 13 Δεκεμβρίου 2003, Επειδή, δυνάμει απόφασης της Ελληνικής Κυβέρνησης η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας τεύχος υπ’ αριθμ. 319/Β΄/11.2.2004, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 7744/83/6.2.2004 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η μόνιμη έδρα του Οργανισμού θα βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης, Επειδή το άρθρο 20 του Κανονισμού ορίζει ότι το Πρωτόκολλο για τα προνόμια και ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα ισχύσει για τον Οργανισμό και το προσωπικό του και το άρθρο 19 του εν λόγω Κανονισμού ορίζει ότι οι κανόνες και κανονισμοί που ισχύουν για στελέχη και λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα ισχύει για το προσωπικό του Οργανισμού, Επειδή η υποστήριξη της Ελλάδας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, θα διέπεται από την παρούσα Συμφωνία και από διοικητικές συμφωνίες σχετικά με την δυνατότητα διάθεσης των κτιρίων, χώρων, γης και άλλης επιχειρησιακής βοήθειας στο Ηράκλειο, εκτός της φυσικής ασφάλειας και της ασφάλειας υποδομών που αφορούν στο προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού, Επειδή τα προνόμια και ασυλίες που εκχωρούνται από την παρούσα Συμφωνία στο προσωπικό του Οργανισμού και στους εμπειρογνώμονες που προσλαμβάνονται από τον Οργανισμό αποσκοπούν αποκλειστικά στο να εγγυηθούν την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού και την ανεξαρτησία των ανθρώπων που επωφελούνται αυτής, Καλωσορίζοντας τις επιστολές του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με ημερομηνίες 2 και 9 Μαρτίου 2005, που αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι θα αναληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική, λειτουργική και αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού στο Ηράκλειο, Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθεί αυτό, ο Οργανισμός θα χρειαστεί έτοιμα κτίρια, λειτουργικούς χώρους και υποδομές το συντομότερο δυνατό και ότι, με σκοπό να επιτραπεί στον Οργανισμό να καταστεί σημείο αναφοράς και κέντρο αριστείας στον τομέα της Ασφάλειας της Πληροφορικής στην Ευρώπη, θα πρέπει να προσελκύσει τους καλύτερα ειδικευμένους επαγγελματίες στην Ευρώπη σε μία Έδρα που θα είναι άρτια συνδεδεμένη με τις Βρυξέλλες και θα παρέχει νηπιαγωγεία, σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα, με την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Σχολείου, βασιζόμενο στο «μοντέλο της Πάρμα» για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, το οποίο θα ακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Αγγλικών και Ελληνικών τμημάτων των Ευρωπαϊκών Σχολείων, Υιοθετώντας την Απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 σχετικά με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου 2001/264/ΕC, Συμφώνησαν ως ακολούθως: Άρθρο 1Έδρα1.Η Ελλάδα θα διαθέσει στον Οργανισμό τα κτίρια, χώρους, γη και άλλες προϋποθέσεις που θα προσδιορισθούν σε συμπληρωματικές συμφωνίες με τις Ελληνικές εθνικές αρχές. Τροποποιήσεις στις συμφωνίες θα συνομολογούνται με ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ των αρχών που έχουν οριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. 2.Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ της παρούσας Συμφωνίας Έδρας και οποιωνδήποτε συμπληρωματικών συμφωνιών προς αυτήν, θα επικρατήσει η Συμφωνία Έδρας. 3.Με τον όρο «Έδρα» εννοούνται: α, τα «κτίρια, χώροι και γη» που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό, όπως καθορίζονται στις συμπληρωματικές Συμφωνίες μεταξύ του ΕΝΙSΑ και των αρμόδιων Ελληνικών αρχών. 1)τα «κτίρια, χώροι και γη» που θα χρησιμοποιεί προσωρινά ο Οργανισμός για τις δικές του επίσημες δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με την Έδρα θα ισχύσει μόνο για την περίοδο κατά την οποία ο Οργανισμός καταλαμβάνει τα εν λόγω κτίρια, χώρους και γη. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο Οργανισμός θα αναλαμβάνει την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, με προθεσμία μίας εβδομάδος, υποδεικνύοντας την ακριβή διεύθυνση του μέρους στο οποίο θα λάβουν χώρα αυτές οι δραστηριότητες. 4.Τα κτίρια και οι χώροι του Οργανισμού θα είναι σαφώς προσδιορισμένα και διαχωρισμένα. 5.Τα κτίρια και οι χώροι του Οργανισμού είναι απαραβίαστα. Η Ελληνική αστυνομία ή αξιωματούχοι δεν θα εισέρχονται στα εν λόγω κτίρια και χώρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ειμή μόνο με τη συγκατάθεση, και υπό όρους που θα συμφωνηθούν, του Εκτελεστικού Διευθυντή, χωρίς άλλες προηγούμενες συγκαταθέσεις ή εγκρίσεις. 6.Χωρίς να παραβλάπτονται οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου για τα Προνόμια και Ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο Οργανισμός θα εξασφαλίζει ότι τα κτίρια και οι χώροι του Οργανισμού δεν θα καταστούν καταφύγιο είτε ατόμων που επιχειρούν να αποφύγουν τη σύλληψη δυνάμει εντάλματος που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές Αρχές, ή ατόμων που επιχειρούν να αποφύγουν την εκτέλεση της νομικής διαδικασίας. Άρθρο 2Νομική Προσωπικότητα1.Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη νομική προσωπικότητα του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στο Άρθρο Άρθρο 18 του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής ικανότητάς του, αλλά όχι περιοριστικώς: α. τη σύνταξη και εκτέλεση συμβάσεων β. την απόκτηση και διάθεση κινητής και ακίνητης περιουσίας γ. τη συμμετοχή του σε νομικές διαδικασίες 2.Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ο Οργανισμός θα εκπροσωπείται από τον Εκτελεστικό του Διευθυντή. Άρθρο 3Γενική Υποστήριξη1.Η Ελλάδα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συνδράμει τον Οργανισμό να εγκαταστήσει και να διατηρήσει τους χώρους του στο Ηράκλειο σε καλή λειτουργική κατάσταση. 2.Η Ελλάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές εγγυώνται επαρκή προστασία στις περιοχές που περιβάλλουν τα κτίρια, χώρους και γη του Οργανισμού, καθώς και την κατοικία του Εκτελεστικού Διευθυντή, κυρίως ώστε να αποτρέπουν μη εγκεκριμένη είσοδο ή άλλες μορφές ενόχλησης. 3.Η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να λειτουργήσει ο Οργανισμός καλά, είναι απαραίτητα κατάλληλα μέτρα και υπηρεσίες, καθώς και εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης που ο Οργανισμός θα εγκαταστήσει. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο, ο Οργανισμός θα διατηρεί στενές σχέσεις με τους εκπροσώπους που θα ορίσει η Ελληνική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές. 4.Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές και τα υφιστάμενα όργανά τους θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουν - υπό συνθήκες όμοιες με αυτές που εκχωρούνται σε συγκρίσιμες περιστάσεις στις Διπλωματικές Αποστολές ξένων κρατών - στον Οργανισμό, κατόπιν αιτήσεώς του, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, σι οποίες μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, ύδρευση, φυσικό αέριο, υπηρεσίες ταχυδρομείου, τηλεφωνίας και υπηρεσίες δεδομένων επικοινωνιών, τοπικές μεταφορές, αποκομιδή σκουπιδιών, πυροπροστασία. Άρθρο 4Επικοινωνίες1.Ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τηλεπικοινωνιακά συστήματα εντός του χώρου του, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 2.Καμία επίσημη επικοινωνία, η οποία απευθύνεται στον Οργανισμό ή σε οιοδήποτε μέλος του προσωπικού αυτού, και καμία επίσημη επικοινωνία, η οποία αποστέλλεται από τον Οργανισμό, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο εκπομπής δεν μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς οποιουδήποτε είδους ή να παραβιαστεί η εμπιστευτική του φύση. 3.Ο Οργανισμός θα απολαμβάνει για τις επίσημες επικοινωνίες του οποιαδήποτε ευνοϊκή μεταχείριση που παρέχεται από την Ελλάδα σε διπλωματικές αποστολές διαπιστευμένες στην Ελληνική Δημοκρατία, σε θέματα, μεταξύ άλλων, προτεραιοτήτων και τιμολογίων για ταχυδρομικές και τηλεγραφικές υπηρεσίες. 4.Το προσωπικό του Οργανισμού θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τους κρατικούς σιδηροδρόμους και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς σε τιμές και τιμολόγια που δεν θα ξεπερνούν τις πιο ευνοϊκές τιμές εισιτηρίων για επιβάτες, ή τις τιμές για εμπορεύματα που γενικά παρέχονται στις ελληνικές διοικητικές αρχές, Άρθρο 5Ευθύνη1.Η διεθνής νομική ευθύνη της Ελλάδας δεν υφίσταται ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων του Οργανισμού σε ελληνικό έδαφος, πράξεων ή παραλείψεων του Οργανισμού ή των εκπροσώπων αυτού, που ενεργούν ή αποφεύγουν να ενεργήσουν εντός των ορίων των καθηκόντων τους. Εάν, ωστόσο, συντρέξει ευθύνη της Ελλάδας, η τελευταία θα έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον Οργανισμό. 2.Ο Οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημίες και φθορές που προξενούνται από τις δραστηριότητες του ιδίου ή των εκπροσώπων αυτού στην Ελλάδα. Χωρίς να παραβλάπτεται το προνόμιο του Οργανισμού να επιλέγει το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβάσεις δυνάμει του Άρθρου 21 του Κανονισμού, η ευθύνη αυτή, κατ’ αρχήν θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 3.Ο Οργανισμός θα απάλλασσει την Ελλάδα από ευθύνη για απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας που προξενήθηκε σε / από τρίτα μέρη. 4.Ο Οργανισμός θα ασφαλισθεί για να καλύψει τη δική του αστική ευθύνη. Άρθρο 6Προνόμια και ασυλίες1.Η Ελλάδα θα εφαρμόζει στον Οργανισμό τα προνόμια και ασυλίες που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 8 Απριλίου 1965. 2.Για τους σκοπούς εφαρμογής του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις σχέσεις μεταξύ του Οργανισμού και της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα ισχύσουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1)όλες οι αναφορές στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στους αξιωματούχους και προσωπικό τους πρέπει να αναγιγνώσκονται ως αναφορές στον Οργανισμό, στους αξιωματούχους του και σε άλλο προσωπικό του Οργανισμού. 2)με εξαίρεση τα άρθρα 7, 13, 15 και 16, αναφορές στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή πρέπει να αναγιγνώσκονται ως αναφορές στο Συμβούλιο Διοίκησης του Οργανισμού. 3.Άλλα ατομικά ή ειδικά προνόμια που δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας θα υπόκεινται σε συμπληρωματικές συμφωνίες που θα διαπραγματεύονται με βάση τις προϋποθέσεις που ήδη ισχύουν και έχουν εφαρμοστεί σε διεθνείς οργανισμούς ή θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα προνόμια και οι προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε άλλους ήδη εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οργανισμούς θα επεκταθούν, κατόπιν αιτήσεως προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρθρο 7Ασυλίες1.Ο Οργανισμός, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι του, όπου κι αν βρίσκονται, θα έχουν ασυλία - κατά την εκτέλεση των επίσημων δραστηριοτήτων - σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή νομικών διαδικασιών και δεν θα υπόκεινται σε τυχόν διοικητικά ή νομικά μέτρα ή περιορισμούς εκτός της περίπτωσης που η ασυλία αίρεται, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2.Ο Οργανισμός δεν θα απολαμβάνει ασυλία από την δικαιοδοσία και εκτέλεση στις ακόλουθες συγκεκριμένες περιπτώσεις: i. Σε σχέση με αγωγή τρίτου μέρους λόγω ζημιάς που προκύπτει από ατύχημα που προκλήθηκε από όχημα το οποίο ανήκει ή χρησιμοποιείται για λογαριασμό του Οργανισμού ή σε σχέση με παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην οποία εμπλέκεται το εν λόγω όχημα. ii. Σε σχέση με συμβάσεις, άλλες εκτός αυτών που έχουν συνομολογηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό για το προσωπικό. iii. Σε σχέση με αίτηση ανταπαίτησης άμεσα συνδεδεμένης με τις νομικές διαδικασίες που θεσπίζονται από τον Οργανισμό. 3.Οι χώροι και τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό, καθώς και τα αρχεία θα είναι απαραβίαστα. Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές δεν θα εισέρχονται στους λειτουργικούς χώρους για την εκτέλεση επίσημων δραστηριοτήτων, ειμή μόνο με ρητή συγκατάθεση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού, ή του εκπροσώπου αυτού, και υπό συνθήκες που συμφωνήθηκαν από αυτόν. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης κατάστασης που απαιτεί άμεση προστατευτική παρέμβαση, η συγκατάθεση του Εκτελεστικού Διευθυντή ή του εκπροσώπου του να εισέλθουν στους χώρους θα προεικάζεται, αν δεν είναι εφικτή η έγκαιρη επικοινωνία με τον ένα εξ αυτών. 4.Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού θα αναλάβει να εξασφαλίσει ότι οι χώροι του Οργανισμού δεν θα χρησιμοποιούνται ως καταφύγιο από ανθρώπους που σκοπεύουν να αποφύγουν τη σύλληψη ή άλλα μέτρα που περιορίζουν την προσωπική ελευθερία εντός του πνεύματος της ελληνικής νομοθεσίας ή αναζητούνται από την Ελλάδα με σκοπό την έκδοση τους σε άλλη χώρα. 5.Η Ελλάδα δίνει στον Οργανισμό το δικαίωμα να συγκαλεί συναντήσεις στην Έδρα του, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα. Άρθρο 8Οικονομικές Διευκολύνσεις1.Ο Οργανισμός, οι πόροι του, τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματά του, όπου κι αν βρίσκονται και από όποιον κι αν κατέχονται, εντός των ορίων των επίσημων δραστηριοτήτων τους θα εξαιρούνται από όλους τους άμεσους φόρους που οφείλονται στο Κράτος, τις περιφέρειες, τις επαρχίες και τους Ο.Τ.Α. 2.Σε ό,τι αφορά στο φόρο προστιθέμενης αξίας, ο Οργανισμός θα εξαιρείται άμεσα από αυτόν για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν το επίσημο έργο του και την άσκηση των καθηκόντων του. 3.Οι τρόποι απαλλαγής από την καταβολή Φ.Π.Α. θα εφαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκές από αυτές που ισχύουν για άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Υπηρεσίες που ήδη εδρεύουν στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή θα δοθεί στον Οργανισμό σε εύλογο χρόνο, ώστε να επιτρέψει στον Οργανισμό να εκπονήσει τις διαδικασίες του για εγκατάσταση και κτήσεις. 4.Ο Οργανισμός θα εξαιρείται από οποιουσδήποτε τελωνιακούς δασμούς, Φ.Π.Α., απαγορεύσεις ή περιορισμούς σε αγαθά οποιουδήποτε τύπου που εισάγονται ή εξάγονται κατά την άσκηση των ίδιων επίσημων δραστηριοτήτων του. 5.Τα εισαγόμενα αγαθά θα υπόκεινται σε υγειονομικό έλεγχο και φυτοκομικό υγειονομικό έλεγχο, καθώς και στα μέτρα που προκύπτουν εξ’ αυτών, εντός του πνεύματος των κανονισμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ελληνικές αρχές θα αναλάβουν να εκπονήσουν τους ελέγχους με τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασιακές απαιτήσεις του Οργανισμού. 6.Εισαγόμενα αγαθά, τα οποία, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, εξαιρούνται από δασμούς, απαγορεύσεις και περιορισμούς, δεν μπορούν να μεταβιβάζονται σε τρίτα μέρη έναντι τιμήματος, ή αδαπάνως, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των Ελληνικών αρχών και χωρίς προηγούμενη καταβολή των σχετικών δασμών. 7.Ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να λαμβάνει και να τηρεί οποιαδήποτε μορφή κεφαλαίων, νομίσματος ή μετρητών και να τηρεί λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να ικανοποιεί τις θεσμικές του ανάγκες. Άρθρο 9Οχήματα του ΟργανισμούΟ Οργανισμός θα εξαιρείται δασμών, καθώς και οποιασδήποτε μορφής απαγόρευσης ή περιορισμού για την εισαγωγή οχημάτων που προορίζονται για επίσημες δραστηριότητες καθώς και για τα σχετικά ανταλλακτικό αυτών. Άρθρο 10Προσωπικό του Οργανισμού1.Το προσωπικό του Οργανισμού θα αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 1)Τακτικό προσωπικό, που υπόκειται στους Κανονισμούς Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις προϋποθέσεις πρόσληψης άλλων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περιλαμβανόμενων αξιωματούχων, προσωρινών υπαλλήλων, επί συμβάσει προσωπικού, τοπικού προσωπικού και ειδικών συμβούλων. 2)Έκτακτο προσωπικό, που περιλαμβάνει αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, εμπειρογνώμονες επί συμβάσει, στους οποίους έχουν ανατεθεί μελέτες και εκπαιδευόμενοι. 2.Το έκτακτο προσωπικό των ad hοc επιτροπών εξειδικευμένης φύσεως του Οργανισμού θεωρείται «εμπειρογνώμονες εντεταλμένοι από τον Οργανισμό». 3.Χωρίς να τροποποιούνται οι διατάξεις των Άρθρων 12 έως 15 του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμφωνείται ειδικό ότι το τακτικό και έκτακτο προσωπικό του Οργανισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της παρούσας Συμφωνίας: i. Θα εξαιρείται από εθνικούς φόρους ή/και φόρους προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) στους μισθούς, αποδοχές και απολαβές που καταβάλλονται από τον Οργανισμό. ii. Θα έχουν ασυλία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με ενέργειες που έγιναν από αυτούς κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος, περιλαμβανομένων προφορικών ή εγγράφων λόγων τους. Θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν αυτή την ασυλία και μετά την απομάκρυνση από τη θέση τους. iii. Μαζί με τους/ης συζύγους και εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας τους δεν θα υπόκεινται σε μεταναστευτικούς περιορισμούς ή σε γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εγγραφή τους στο τμήμα αλλοδαπών. iν. Σε ό,τι αφορά τους συναλλαγματικούς κανονισμούς, θα τους ποραχωρούνται οι ίδιες διευκολύνσεις που παραχωρούνται σε αξιωματούχους ίσου βαθμού ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. ν. Μαζί με τους/ης συζύγους και εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας τους θα λαμβάνουν την ίδια βοήθεια σχετικά με τον επαναπατρισμό που παρέχεται στους διπλωμάτες σε περίπτωση διεθνούς κρίσης. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τους Έλληνες πολίτες. νi. Μπορούν, χωρίς δασμούς και φόρους και άνευ απαγορεύσεων και περιορισμών, να εισαγάγουν από τη χώρα τελευταίας κατοικίας τους ή από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, την οικοσκευή και προσωπικά τους είδη, περιλαμβανομένου ενός οχήματος το οποίο έχει αγοραστεί με τους όρους που διέπουν την αγορά στη χώρα αυτή. Η εισαγωγή της προαναφερόμενης οικοσκευής και προσωπικών ειδών από μία χώρα μη μέλος της ΕΕ θα πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την πρόσληψή τους από τον Οργανισμό, σε δύο αποστολές το πολύ. Εντός της ίδιας περιόδου, μπορούν να εισαγάγουν ένα όχημα είτε υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, ή άνευ δασμών και φόρων. Σε περίπτωση ατελούς εισαγωγής το όχημα θα εγγραφεί σε ειδική σειρά. Τα προαναφερόμενα εισαγόμενα αγαθό που εξαιρούνται επιβαρύνσεων, απαγορεύσεων και περιορισμών, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτα μέρη έναντι τιμήματος ή αδαπάνως, χωρίς προηγούμενη καταβολή των σχετικών επιβαρύνσεων. νii. Θα επωφελούνται για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία επίσημης μεταφοράς του Οργανισμού στο Ηράκλειο, ή την πρόσληψή τους από τον Οργανισμό, όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, από ένα φορολογικό προνόμιο εγκατάστασης - άμεση εξαίρεση από το Φ.Π.Α. - για την αγορά επίπλων και λοιπής οικοσκευής που είναι απαραίτητη για την εγκατάστασή τους, μεγαλύτερο από το όριο που θέτει η Ελληνική νομοθεσία για τους Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν έδρα στην Ελλάδα. νiii. Μπορούν να εξαγάγουν, κατά το έτος που ακολουθεί την παύση των καθηκόντων τους από τον Οργανισμό, χωρίς απαγορεύσεις και περιορισμούς, τα δικά τους έπιπλα και προσωπικά είδη, περιλαμβανομένου του αυτοκινήτου, που βρίσκονται στην κατοχή και ιδιοκτησία τους. 4.Οι ασυλίες από τη δικαιοδοσία δεν θα ισχύουν στην περίπτωση αστικής αγωγής εγειρόμενης από τρίτο μέρος για ζημία που απορρέει από ατύχημα το οποίο προξενήθηκε από μηχανοκίνητο όχημα, σκάφος ή αεροπλάνο, ιδιοκτησίας του Οργανισμού, ή που μετακινείται για λογαριασμό του, ούτε στην περίπτωση παραβίασης των κανονισμών οδικής, θαλάσσιας ή εναέριας κυκλοφορίας. Ο Οργανισμός, εντούτοις αναλαμβάνει να συνάψει ασφαλιστήριο ώστε να καλύψει τυχόν αστική ευθύνη προς τρίτα μέρη, με σκοπό να εγγυηθεί την αποζημίωση για οποιεσδήποτε ζημιές που προξενήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 5.Εκτός των προνομίων και ασυλιών που καθορίζονται στα προαναφερόμενα σημεία, θα παραχωρηθούν στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού προνόμια και ασυλίες, διευκολύνσεις και παραχωρήσεις που παραχωρεί η Ελληνική Κυβέρνηση στους Αρχηγούς διπλωματικών Αποστολών στην Ελλάδα. Άρθρο 11Τοπικό ΠροσωπικόΣυμφωνείται ρητά ότι τα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού που προσλαμβάνονται τοπικά δυνάμει του Ελληνικού νόμου δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του προαναφερόμενου Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εν τούτοις, θα έχουν ασυλία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με πράξεις που διενεργήθηκαν εξ αυτών υπό την επίσημη ιδιότητά τους σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 12 (α) του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 12Ειδικές Διατάξεις1.Κάθε φορά που ένα μέλος του προσωπικού προσλαμβάνεται ή αποχωρεί από τα καθήκοντά του, ο Οργανισμός θα ειδοποιεί τις Ελληνικές Αρχές. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, ο Οργανισμός θα παρέχει στις Ελληνικές Αρχές κατάλογο όλων των μελών του προσωπικού και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών του προσωπικού, καθώς και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών που κατοικούν μαζί τους. 2.Οι Ελληνικές αρχές θα εκδώσουν σε όλα τα τακτικά μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, στους/στις συζύγους τους και εξαρτώμενους συγγενείς αυτών, καθώς και στους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες μια ειδική ταυτότητα που προσδιορίζει ότι ο κάτοχος είναι μέλος του προσωπικού του Οργανισμού, ή σύζυγος μέλους του προσωπικού, ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του προσωπικού αυτού. 3.Ο Οργανισμός αναλαμβάνει να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Κυβέρνησης σε οποιαδήποτε περίσταση είναι απαραίτητη για την αποτροπή καταχρήσεων σχετικών με προνόμια, ασυλίες και παραχωρήσεις που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Υπό την επιφύλαξη των προνομίων και ασυλιών που παραχωρούνται με βάση την παρούσα Συμφωνία, όλοι αυτοί που απολαμβάνουν τα εν λόγω προνόμια και ασυλίες, θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τη νομοθεσία και τους εν ισχύ κανονισμούς στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και να μην αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις του Κράτους. Σε ό,τι αφορά τους εμπειρογνώμονες σε αποστολή που τους ανέθεσε ο Οργανισμός καθώς και τα άτομα που έχει προσκαλέσει ο Οργανισμός για να συμμετάσχουν στις δικές του δραστηριότητες, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση εισόδου τους στην ελληνική επικράτεια, τη διαμονή και αναχώρησή τους. Θα τους εκχωρηθούν θεωρήσεις εισόδου στη χώρα και εγκρίσεις με τη μέγιστη ταχύτητα και, αν αυτό είναι απαραίτητο, βοήθεια κατά τη διακίνησή τους. Άρθρο 13Διευθέτηση των ΔιαφωνιώνΌλες οι διαφορές σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Οι διαφωνίες που δεν διευθετούνται από τη διαδικασία αυτή θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 14Θέση σε ισχύΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί προσωρινά σε ισχύ μετά την υπογραφή και οριστικά μετά την ολοκλήρωση της συνταγματικής διαδικασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Η Ελληνική Δημοκρατία θα ειδοποιήσει τον Οργανισμό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών και η Συμφωνία θα τεθεί οριστικά σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης αυτής της ειδοποίησης από τον Οργανισμό. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοκρατίας Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ Α. ΡΙRΟΤΤΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 14 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία