ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3573

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δύο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους, που υπογράφηκε στα Ιωάννινα στις 27 Μαΐου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Αλβανικής Δημοκρατίας, (που στο εξής θα αποκαλούνται «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»), επιθυμώντας στα πλαίσια της περαιτέρω ενδυνάμωσης των φιλικών σχέσεων μεταξύ των Χωρών τους, την επέκταση της συνεργασίας, με βάση τη μεταξύ τους αμοιβαιότητα, σε θέματα: α) Αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών και σοβαρών θεομηνιών όπως πλημμυρών και σεισμών καθώς και καταστροφών που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. β) Ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα της πυροπροστασίας και της εκπαίδευσης γενικό-τερα. Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Πυροσβεστικά Σώματα των Συμβαλλομένων Μερών θα συνεργάζονται και αλληλοβοηθούνται στους ακόλουθους τομείς: α) Κατάσβεση μεγάλης έκτασης πυρκαγιών β) Αντιμετώπιση σεισμών γ) Αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης πλημμυρών δ) Αντιμετώπιση άλλων μεγάλων θεομηνιών και φυσικών ή άλλων καταστροφών που προκαλούνται από τον άνθρωπο Η συνεργασία και βοήθεια περιλαμβάνει επίσης: α) Ανταλλαγή επιστημονικών, τεχνολογικών και νομικών πληροφοριών και στοιχείων, εφόσον δεν πρόκειται για απόρρητα. β) Ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων στον τομέα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ειδικών και άλλων μελών των Πυροσβεστικών Σωμάτων των Συμβαλλομένων Μερών. γ) Ανταλλαγή εκπαιδευτών των Συμβαλλομένων Μερών για σκοπούς εκπαίδευσης. δ) Ανταλλαγή εκπαιδευτικών επισκέψεων μελών των Πυροσβεστικών Σωμάτων των Συμβαλλομένων Μερών. ε) Συνεργασία στον αθλητικό, κοινωνικό τομέα και στον τομέα ψυχαγωγίας των μελών των Πυροσβεστικών Σωμάτων και ανταλλαγή επισκέψεων για ψυχαγωγία με βάση ειδική συμφωνία που θα γίνει μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. στ) Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. ζ) Συνεργασία σε διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο. Η επικοινωνία όσον αφορά τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία θα πραγματοποιείται μεταξύ των αντίστοιχων Υπουργείων υπαγωγής των Πυροσβεστικών Σωμάτων των Συμβαλλόμενων Μερών ή δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 2 α) Η υποβολή αίτησης για παροχή βοηθείας πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Αρχηγού / Διευθυντή του Πυροσβεστικού Σώματος / Υπηρεσίας των Συμβαλλομένων Μερών. β) Το Συμβαλλόμενο Μέρος που αναλαμβάνει να βοηθήσει το Συμβαλλόμενο Μέρος που ζητά βοήθεια, ανταποκρίνεται σε προσωπικό και μέσα, ανάλογα με τις δυνατότητες του και τις επικρατούσες συνθήκες στη χώρα του. γ) Το προσωπικό του Συμβαλλόμενου Μέρους που ανταποκρίνεται στο αίτημα για βοήθεια, επιχειρησιακά υπάγεται στο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων του Συμβαλλόμενου Μέρους που ζητά βοήθεια. δ) Οι δαπάνες σίτισης, διακίνησης και διαμονής του προσωπικού του Συμβαλλόμενου Μέρους που ανταποκρίνεται για βοήθεια, θα επιβαρύνουν το Συμβαλλόμενο Μέρος που ζήτησε τη βοήθεια. Άρθρο 3 Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού μέλους του πυροσβεστικού προσωπικού ή ζημίας σε πυροσβεστικό μέσο ή εξοπλισμό, η ευθύνη για αποζημίωση ή όποια άλλη προβλέπεται, θα κρίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία της χώρας αποστολής της βοήθειας από την οποία και θα καταβάλλεται η αποζημίωση αυτή. Αρμόδιο για την εξέταση αναφυομένων ζητημάτων είναι το προβλεπόμενο από το άρθρο 6 του παρόντος κλιμάκιο. Άρθρο 4 Ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας υπόκειται στην εσωτερική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Μερών και δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύονται τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 5 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να αρνηθεί τη συνεργασία σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τα εθνικά του συμφέροντα ή όταν η συνεργασία αυτή αντίκειται στην εσωτερική νομοθεσία. Η άρνηση συνεργασίας κοινοποιείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος χωρίς καθυστέρηση δια μέσου της διπλωματικής οδού, αναφέροντας τους λόγους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δε θα γνωστοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός αν εξασφαλίσουν προηγουμένως την άδεια της πλευράς που τις έχει προμηθεύσει. Άρθρο 6 Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη οργανώνουν μια φορά το χρόνο διμερείς συναντήσεις σε επίπεδο Αρχηγών των Σωμάτων/Υπηρεσιών, εκ περιτροπής στην Αλβανία και στην Ελλάδα. Το κάθε μέρος συμμετέχει στη συνάντηση με κλιμάκιο 3 ατόμων που επιλαμβάνονται υπηρεσιακών η άλλων θεμάτων που καθορίζονται από κοινού, πριν τη συνάντηση. Τα έξοδα που θα προκύπτουν για την πραγματοποίηση των πιο πάνω συναντήσεων επιβαρύνουν το Συμβαλλόμενο Μέρος που φιλοξενεί τη συνάντηση. Άρθρο 7 Για το σκοπό της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη, βάσει αμοιβαίας συνεννόησης, θα υπογράψουν Πρωτόκολλο ισχύος 1-2 ετών, στο οποίο θα απαριθμούνται και θα περιέχονται οι συγκεκριμένες και καθορισμένες δραστηριότητες, οι συνθήκες και οι οικονομικοί όροι, καθώς και οι λεπτομέρειες για την καλύτερη εφαρμογή των δραστηριοτήτων αυτών. Άρθρο 8 Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος αποστέλλει κλιμάκιο Αξιωματικών, με σκοπό την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος Αλβανίας, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από το Πυροσβεστικό Σώμα Αλβανίας. Άρθρο 9 Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα, δύναται δε να τροποποιηθεί, μετά από κοινή συνεννόηση των Συμβαλλομένων Μερών. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να την καταγγείλει ειδοποιώντας εγγράφως προς το σκοπό αυτό το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Στην περίπτωση αυτή η Συμφωνία θα πάψει να ισχύει 6 μήνες μετά την ημερομηνία λήψης της σχετικής ειδοποίησης. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της τελευταίας γραπτής ειδοποίησης, με την οποία ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ενημερώνει το άλλο για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών του διαδικασιών. Έγινε στα Ιωάννινα την 27η Μαΐου 2006 σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα, το καθένα στην Ελληνική, Αλβανική και Αγγλική γλώσσα. Και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία της Συμφωνίας, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία