ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3574

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 15 Μαΐου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (αποκαλούμενες εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη») Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν στον τομέα του Τουρισμού, Επιθυμώντας να ενισχύσουν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των χωρών τους, Αναγνωρίζοντας την σημασία του τουρισμού για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης, της καλής θέλησης και στενών σχέσεων μεταξύ των λαών, Βασιζόμενες στην ισότητα των δικαιωμάτων και των αμοιβαίων οφελών, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας και σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς των χωρών τους, θα επιδιώξουν να προωθήσουν, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των χωρών τους. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώξουν να διευκολύνουν την τουριστική κίνηση μεταξύ των χωρών τους σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις και θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των ταξιδιωτικών τους γραφείων καθώς επίσης και άλλων επιχειρήσεων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, προκειμένου να καταστήσουν γνωστούς στους πολίτες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τους τουριστικούς πόλους έλξης τους και να αυξήσουν την διμερή τουριστική κίνηση, θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού και άλλου υλικού προβολής, συγγραφέων και δημοσιογράφων τουρισμού, ταξιδιών γνωριμίας και διαφημιστικών εκστρατειών δια των ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών των αντίστοιχων οργανισμών τουρισμού και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στις χώρες τους, θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν αμοιβαία τις επενδύσεις Ελλήνων και Πακιστανών επιχειρηματιών, καθώς και μικτές επιχειρήσεις στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους. Για τον σκοπό αυτό θα γνωστοποιούν επίσης τακτικά το ένα στο άλλο τα κίνητρα για τουριστικές επενδύσεις που παρέχονται από την εθνική τους νομοθεσία καθώς και τις δυνατότητες για παρόμοιες επενδύσεις που υφίστανται σε κάθε μία από τις δύο Χώρες. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν όλες τις δυνατές μορφές διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων των χωρών τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την διμερή συνεργασία μεταξύ των ταξιδιωτικών τους γραφείων και άλλων ειδικευμένων φορέων με σκοπό να προσελκύσουν και να προωθήσουν ταξίδια από τρίτες χώρες. Άρθρο 8 Σε εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία θα σέβεται τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την ιδιότητα της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 9 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έντυπα που αφορούν τις στατιστικές, την νομοθεσία, καθώς επίσης και την έρευνα για την τουριστική ανάπτυξη και θα εξετάζουν όλες τις πιθανές μορφές συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα. Άρθρο 10 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις εθνικές Τουριστικές Αρχές των δύο χωρών να αναπτύξουν την συνεργασία τους στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς επίσης και άλλων συναφών διεθνών οργανισμών των οποίων και οι δύο χώρες είναι μέλη. Άρθρο 11 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν μία Μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους με σκοπό την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω της υποβολής συστάσεων προς τις αρμόδιες Αρχές τους Η Επιτροπή μπορεί να καλεί εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα να μετέχουν στις συναντήσεις της. Οι συναντήσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται εναλλάξ σε κάθε μία από τις δύο χώρες σε χρόνο που θα συμφωνείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Η συνάντηση θα προεδρεύεται από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της φιλοξενούσας χώρας. Άρθρο 12 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία και τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών διατυπώσεων που απαιτούνται σε κάθε χώρα για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας. Άρθρο 13 Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε (5) έτη. Στο εξής θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός εάν καταγγελθεί με γνωστοποίηση δια της διπλωματικής οδού, από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την εκπνοή της αρχικής ή μιας εκ των ακολούθων πενταετών περιόδων. Ωστόσο, ο τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει την ολοκλήρωση των έργων, προγραμμάτων και οποιεσδήποτε άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο τερματισμού, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Έγινε στην Αθήνα, την 15η Μαΐου 2006 σε δυο πρωτότυπα, το καθένα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και τα δυο κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Τα Προγράμματα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 11 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 12 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία