ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3575

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 4 Σεπτεμβρίου 2006, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑγια συνεργασία στον τομέα του τουρισμούμεταξύτικ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαι της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας, αναφερόμενες στο εξής ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη» Επιθυμώντας να ενδυναμώσουν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και να προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ των Τουριστικών Αρχών τους με αμοιβαίως επωφελείς όρους. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της αμοιβαίας κατανόησης, καλής θέλησης και στενών σχέσεων μεταξύ των λαών τους και, Βασιζόμενες στις αρχές της ισότητας και στα αμοιβαία οφέλη, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, εντός του πλαισίου αυτής της Συμφωνίας και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, θα επιδιώξουν την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των χωρών τους. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, θα επιδιώξουν να διευκολύνουν την τουριστική κίνηση μεταξύ των χωρών τους σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανώσεων τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 3 Προκειμένου να καταστήσουν γνωστούς τους τουριστικούς πόλους έλξης στους πολίτες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και να αυξήσουν την διμερή τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία τουριστική προβολή μέσω της ανταλλαγής τουριστικών πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού και άλλου υλικού προβολής σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους. Για αυτό το σκοπό, θα εξετάσουν επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής σε τουριστικές πανηγύρεις, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους καθώς και την οργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες, ταξιδιωτικούς συγγραφείς και για λοιπό προσωπικό των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στις χώρες τους, θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν αμοιβαία τις επενδύσεις Ελλήνων και Κορεατών επιχειρηματιών, καθώς και μικτές επιχειρήσεις στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έντυπα που αφορούν τις στατιστικές, την νομοθεσία, καθώς επίσης και την έρευνα για την τουριστική ανάπτυξη και θα ενθαρρύνουν όλες τις δυνατές μορφές διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ, των οργανισμών και ιδρυμάτων των χωρών τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έντυπα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα, θα δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και θα εξετάζουν όλες τις δυνατές μομφές συνεργασίας στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης και της ανταλλαγής σπουδαστών, εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων των αντίστοιχων σχολών τουριστικών επαγγελμάτων τους, και της διοργάνωσης σεμιναρίων για στελέχη και επαγγελματίες του τουρισμού. Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των ταξιδιωτικών τους γραφείων με σκοπό την αύξηση της τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο χωρών και την προσέλκυση τουριστών και την προώθηση ταξιδιών από τρίτες χώρες. Άρθρο 8 Κατά την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας η Ελληνική Δημοκρατία θα σέβεται τις υποχρεώνεις της που προκύπτουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 9 Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Κορέας, οι οποίες είναι οι αρμόδιες Τουριστικές Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών, θα οργανώνουν, όποτε θεωρείται απαραίτητο, διμερείς συναντήσεις σε χρόνο και χώρο από κοινού συμφωνημένο μέσω αλληλογραφίας μεταξύ τους. Σε αυτές τις συναντήσεις τα δύο Υπουργεία θα ανασκοπούν την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας και θα καταγράφουν, σε σχετικά πρωτόκολλα, ειδικές διευθετήσεις, προγράμματα και έργα που θα προωθήσουν περαιτέρω την συνεργασία τους στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με την λήψη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης, δια της διπλωματικής οδού, που θα επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για την θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Η Συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ επί πέντε (5) χρόνια. Στο εξής θα ανανεώνεται αυτόματα, κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους, εκτός εάν καταγγελθεί εγγράφως, δια της διπλωματικής οδού, από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την εκπνοή της αρχικής ή των ακόλουθων πενταετών περιόδων. Ο τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας, παρ’ όλα αυτά, δεν θα επηρεάσει την ολοκλήρωση των έργων, προγραμμάτων και άλλων πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας και δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως τη στιγμή του τερματισμού της, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως προς τον σκοπό αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στην Αθήνα, την 4η Σεπτεμβρίου 2006 σε δύο αντίτυπα, στην Ελληνική, Κορεατική και Αγγλική Γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ’ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία της Συμφωνίας, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Προγράμματα που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία