Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών, στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι – Ιpsala.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών, στην περιοχή της συνοριακής διόδου Κήποι - Ιpsala, που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 10 Ιουνίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΟΔΟΥ ΚΗΠΩΝ -ΙΡSΑLΑ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, αποκαλούμενες εφεξής ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη», Αναγνωρίζοντας τις υφιστάμενες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και επιθυμώντας την περαιτέρω προώθηση αυτών των σχέσεων, μέσω της ανάπτυξης των υποδομών στον τομέα των μεταφορών που συνδέουν τις δύο χώρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς αποφάσεις για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών και περιφερειακών υποδομών μεταφορών και, ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη στην Αθήνα στις 22.1.2004 από τους Υπουργούς Μεταφορών των δύο χωρών για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης, Αποφασισμένοι να κατασκευάσουν, σε συνεργασία, μία δεύτερη διασυνοριακή οδική γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή της μεθοριακής διόδου Κήπων - Ιpsala, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να προχωρήσουν στην κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας, ευρισκόμενης στο έδαφος των δύο χωρών, επί του ποταμού Έβρου / Μeric, μεταξύ των μεθοριακών σημείων Κήπων, στην Ελληνική Δημοκρατία και Ιpsala, στη Δημοκρατία της Τουρκίας. Άρθρο 2 Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν Μικτή Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης του Έργου, καλούμενη εφεξής «ΜΕΣΠΕ». Η ΜΕΣΠΕ θα αποτελείται από τις αντιπροσωπείες των Συμβαλλομένων Μερών. Κάθε αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει έξι (6) μέλη από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος και τους αναπληρωτές τους. Κάθε αντιπροσωπεία δύναται επίσης να συνεπικουρείται από εθνικούς εμπειρογνώμονες. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει ένα μέλος της αντιπροσωπείας ως αρχηγό της αντιπροσωπείας. Η αγγλική γλώσσα θα είναι η χρησιμοποιούμενη γλώσσα για όλους τους σκοπούς εντός της ΜΕΣΠΕ, καθώς και για τη σύναψη των Πρωτοκόλλων που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης Συμφωνίας, η ΜΕΣΠΕ θα συγκληθεί για πρώτη φορά σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί αμοιβαίως από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 3 3.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τη ΜΕΣΠΕ να προβεί στον εντοπισμό, στην οργάνωση και στο συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και να αντιμετωπίσει όλα των ζητήματα, τα οποία δύνανται να προκύψουν αναφορικά με την κατασκευή της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας Συμφωνίας. 3.2 Η ΜΕΣΠΕ δύναται να συστήσει υπο-επιτροπές, συντιθέμενες από μέλη, αναπληρωματικά μέλη ή εμπειρογνώμονες από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 4 Η δεύτερη διασυνοριακή οδική γέφυρα θα κατασκευασθεί σε στενή εγγύτητα προς την υφιστάμενη οδική γέφυρα. Η ακριβής χωροθέτηση της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας θα καθορισθεί σε ένα διμερές Πρωτόκολλο, το οποίο θα καταρτισθεί από τη ΜΕΣΠΕ και θα συναφθεί μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Στο Πρωτόκολλο αυτό θα καθορισθεί επίσης η όριος γραμμή επί της γέφυρας, εφαρμόζοντας την όριο γραμμή του Πρωτοκόλλου των συμπερασμάτων της Επιτροπής διαχάραξης των Ελληνοτουρκικών Συνόρων, το οποίο υπεγράφη την 3η Νοεμβρίου 1926 και ερείδεται στη Συνθήκη Ειρήνης με την Τουρκία της Αωζάννης, που υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 1923. Στο ίδιο Πρωτόκολλο θα επισυναφθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του: α) Ένας χάρτης, ο οποίος θα προσδιορίζει την ακριβή χωροθέτηση της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας, και β) Ένα σχεδιάγραμμα της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας, το οποίο επίσης θα προσδιορίζει την ακριβή θέση της ορίου γραμμής επ’ αυτής. Η ΜΕΣΠΕ, μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της γέφυρας, θα προβεί στην επιτόπια χάραξη της ορίου γραμμής. Συμφωνηθέντα πρακτικά που θα επιβεβαιώνουν την οριοθέτηση, θα υπογραφούν από τους αρχηγούς των αντιπροσωπειών στη ΜΕΣΠΕ. Άρθρο 5 Η ΜΕΣΠΕ θα εγκρίνει τους όρους αναφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης για τις απαραίτητες μελέτες (σκοπιμότητας, σχεδιασμού, περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, χρηματοδοτικών μελετών κ.α.), καθώς και για την υλοποίηση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τεχνικών του δεδομένων. Η μελέτη σχεδιασμού θα περιλαμβάνει μία μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα καθορίσει επίσης εάν η υφισταμένη οδική γέφυρα πληροί τους σύγχρονους κανονισμούς ασφαλείας και δύναται να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, ή εάν είναι απαραίτητο η δεύτερη συνοριακή οδική γέφυρα να εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Οι απαραίτητες μελέτες θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της διασφάλισης ότι η κατασκευή της γέφυρας δεν θα επηρεάσει τη ροή του ποταμού Έβρου / Μeric καθ’ οιονδήποτε τρόπο και θα λάβει υπόψη την ανάγκη της αποκατάστασης της κοίτης και των όχθων στην προ της κατασκευής της γέφυρας κατάστασης τους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναθέτουν στην ελληνική κρατική εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και στην Τουρκική Αρχή Αυτοκινητοδρόμων το καθήκον της από κοινού σύνταξης των προαναφερθέντων τευχών δημοπράτησης, στη βάση ενός Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο θα συναφθεί μεταξύ των δύο αυτών νομικών προσώπων. Η ΜΕΣΠΕ θα είναι επίσης αρμόδια για το συντονισμό των αναγκαίων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναθέτουν στην ελληνική κρατική εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» το καθήκον δημοπράτησης των απαραίτητων μελετών που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσης Συμφωνίας, με βάση ένα διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό και σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουρκικές εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον προαναφερθέντα διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό. Ο διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός θα εγκριθεί από τη ΜΕΣΠΕ μετά τη σύναψη του διμερούς Πρωτοκόλλου που προβλέπεται στο Άρθρο 4 της παρούσης Συμφωνίας. Το συμβόλαιο ανάθεσης των μελετών θα περιλαμβάνει μία ρήτρα αναθεώρησης, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, σε περίπτωση που η ΜΕΣΠΕ το αποφασίσει. Οι μελέτες θα εγκριθούν από την ελληνική κρατική εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και από την Τουρκική Αρχή Αυτοκινητοδρόμων. Επιπλέον, αυτές οι μελέτες θα υποβληθούν στη ΜΕΣΠΕ προς έγκριση. Σε περίπτωση μη έγκρισης, οι μελέτες θα υπόκεινται σε αναθεώρηση - σύμφωνα με την προαναφερθείσα ρήτρα αναθεώρησης -και σε περαιτέρω έγκριση από τη ΜΕΣΠΕ. Άρθρο 7 7.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναθέτουν στην ελληνική κρατική εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και στην Τουρκική Αρχή Αυτοκινητοδρόμων το καθήκον της διαχείρισης του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει: - μία χωριστή δημοπράτηση, η οποία θα οργανωθεί αντιστοίχως από κάθε Πλευρά - σύμφωνα με τις απαραίτητες μελέτες οι οποίες θα εγκριθούν βάσει της διαδικασίας του Άρθρου 6 της παρούσης Συμφωνίας - για την κατασκευή κάθε τμήματος του Έργου, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος σύμφωνα με τα διμερές Πρωτόκολλο που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας, - τα καθήκοντα της χρηματοδότησης, παρακολούθησης, διοίκησης, επίβλεψης και προσωρινής αποδοχής κάθε τμήματος του Έργου, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το διμερές Πρωτόκολλο που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας. Έκαστο των προαναφερθέντων τμημάτων του Έργου θα εκτελεσθεί με εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας κάθε Συμβαλλομένου Μέρους. Αντιπρόσωποι της ελληνικής κρατικής εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και της Τουρκικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τη σύνοδο της ΜΕΣΠΕ ως εθνικοί εμπειρογνώμονες. 7.2 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δεσμεύεται να αναλάβει τη μελέτη σχεδιασμού και την κατασκευή της οδού πρόσβασης στην νέα γέφυρα, επί του εδάφους του. Άρθρο 8 Με βάση τις σχετικές αποφάσεις της ΜΕΣΠΕ: α) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παραδώσει το εργοτάξιο του Έργου ελεύθερο οποιωνδήποτε υφισταμένων εγκαταστάσεων και θα διευκολύνει την πρόσβαση στο εργοτάξιο, με δικά του έξοδα. β) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παραδώσει το εργοτάξιο του Έργου την ορισθείσα από το κατασκευαστικό συμβόλαιο ημέρα, με σκοπό να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στην κατασκευή της οδικής γέφυρας και των οδών πρόσβασης σ’ αυτή, Άρθρο 9 Η ΜΕΣΠΕ είναι αρμόδια για την τήρηση όλων των κανόνων και διαδικασιών που αναφέρονται στην τελική έγκριση των αναγκαίων σταδίων εργασίας και στο τελικό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, η οριστική παραλαβή του Έργου θα λάβει χώρα με ένα διμερές Πρωτόκολλο, το οποίο θα καταρτισθεί από τη ΜΕΣΠΕ και θα συναφθεί μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 10 10.1 Για την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας και προς το σκοπό της διασφάλισης πρόσβασης στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια των σταδίων της υλοποίησης της μελέτης σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της εφαρμογής και του ελέγχου, κ.α., κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παραδώσει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος κατάλογο των προσώπων που εξουσιοδοτούνται να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 10.2 Τα μέλη της ΜΕΣΠΕ και οι συμμετέχοντες στις υπο-επιτροπές, οι οποίες ενδεχομένως θα συσταθούν από αυτήν, θα συμπεριληφθούν επίσης στους ανωτέρω αναφερομένους καταλόγους. 10.3 Οι διευθετήσεις για την πρόσβαση των προαναφερομένων προσώπων θα κανονίζονται, κατά περίπτωση, με τον τοπικό αντιπρόσωπο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.» στο ελληνικό εργοτάξιο και με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Τουρκικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων στο τουρκικό εργοτάξιο. 10.4 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του που διέπει την είσοδο και την παραμονή αλλοδαπών και χωρίς παραβίαση οποιωνδήποτε σχετικών προβλέψεων του Κοινοτικού Κεκτημένου, θα παραχωρούν κατά το συντομότερο δυνατόν στα προαναφερθέντα πρόσωπα το δικαίωμα πρόσβασης στο έδαφος τους. Άρθρο 11 Μετά από διαβουλεύσεις και κοινή απόφαση των αρχηγών των αντιπροσωπειών στη ΜΕΣΠΕ, αυτή η Επιτροπή θα συνέρχεται σε ολομέλεια δύο (2) φορές κατ’ έτος, καθώς και εκτάκτως, όποτε απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του Έργου. Οι σύνοδοι θα πραγματοποιούνται εκ περιτροπής σε κάθε χώρα και σε τόπους που θα προσδιορισθούν με βάση συμφωνία μεταξύ των αρχηγών των αντιπροσωπειών στη ΜΕΣΠΕ, εκτός αν αυτοί λάβουν διαφορετική απόφαση. Στο τέλος κάθε συνόδου, συμφωνημένα πρακτικά θα υπογράφονται από τους αρχηγούς των αντιπροσωπειών. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών του στη ΜΕΣΠΕ. Άρθρο 12 Μετά την ολοκλήρωση του Έργου και την απόδοση του σε κυκλοφορία» κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναλάβει την κυριότητα και τη συντήρηση του μέρους της γέφυρας που του αντιστοιχεί, όπως αυτό προσδιορίζεται από την επιτόπια χάραξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 13 Οποιαδήποτε διαφορά αφορά στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετείται από τη ΜΕΣΠΕ. Εάν η ΜΕΣΠΕ δεν είναι σε θέση να επιλύσει τη διαφορά, αυτή θα διευθετείται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 14 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία λήψης της δεύτερης διακοίνωσης, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους διαδικασιών, που αφορούν στη θέση της σε ισχύ. Έγινε στην Κωνσταντινούπολη την 10η Ιουνίου 2006, σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Τουρκίας Ο Υπουργός Εξωτερικών Η Υπουργός και Αντιπρόεδρος Εξωτερικών της Κυβέρνησης ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒDULLΑΗ GUL
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 2 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία