ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3580

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Υπηρεσία αυτή αποτελείται από την εννεαμελή Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, τη Διεύθυνση, τα Τμήματα και τη Γραμματεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
2.  
  Ο Πρόεδρος της εννεαμελούς Επιτροπής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής διορίζονται ως εξής: τρία μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύο μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δύο μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 2.Α. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή αλλοδαπής, Οικονομίας ή Επαγγελμάτων Υγείας ή Νομικής ή Ανάλυσης Αγορών ή Προγραμματισμού ή Μηχανικών ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους και να ομιλούν άριστα μία ξένη γλώσσα, κατά προτεραιότητα την αγγλική.
3.  
  Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος της εννεαμελούς Επιτροπής: α. γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής, γ. δημόσιος υπάλληλος. Η θητεία των εννέα μελών της Επιτροπής είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση μέλους, διορίζεται νέο για το υπόλοιπο της θητείας. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α΄ βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.
4.  
 1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκπροσωπεί την Ε.Π.Υ. ενώπιον κάθε αρχής, ως και στις επιτροπές και ομάδες ή συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών και οργάνων που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις, ή στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι αντίστοιχων Υπηρεσιών άλλων χωρών.
 2. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Επιτροπής στο νόμιμο αναπληρωτή του ή σε άλλο μέλος της Επιτροπής, καθώς και να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή μέλη των υπηρεσιών της Ε.Π.Υ. να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.
 3. Στον Πρόεδρο της Επιτροπής ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας της Ε.Π.Υ. και των υπηρεσιών της.
 4. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλος της Επιτροπής ή υπάλληλο να υπογράφει με «εντολή Προέδρου» έγγραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις.
 5. Ο Πρόεδρος είναι διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού της Ε.Π.Υ., ελέγχει το έργο των υπαλλήλων της, ασκεί την πειθαρχική εξουσία και μπορεί να επιβάλλει ως Προϊστάμενος τις προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα, για τους Προέδρους ή επικεφαλής ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πειθαρχικές ποινές.
 6. Η Επιτροπή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός ενός μηνός από το διορισμό όλων των μελών της.
 7. Εντός δύο μηνών από την πρώτη συνεδρίασή της, η Επιτροπή καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
 8. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως:
 9. α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Επιτροπής, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτής, η νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και της μορφής των εισηγήσεων, β) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτήν, γ) η δημιουργία τμημάτων ή ειδικών Επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών, δ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, ε) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος.
 10. Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται σε αρχείο, τηρούνται δε πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων.
 11. Η Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και έξι από τα λοιπά μέλη της, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση.
Άρθρο 2
1.  
  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Επιτροπής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και υπακούουν στη συνείδησή τους και το νόμο. Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν το καθήκον εχεμύθειας, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Επιτροπή. Τα μέλη υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους.
2.  
  Τα μέλη της Επιτροπής και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατ’ εφαρμογή του ν. 3231/2003, όπως ισχύει. Οι δηλώσεις των προσώπων αυτών ελέγχονται υποχρεωτικά κατ’ έτος.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Ε.Π.Υ., η οποία έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανήκουν ιδίως: (α) Η κατάρτιση, με τη σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος. Στο Πρόγραμμα καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μονάδας και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής και η διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας. Επιπλέον, ο προσδιορισμός κάθε άλλου στοιχείου που η Επιτροπή κρίνει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συνολική διαχείριση ποιότητας προμηθειών, ότι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη και των προτάσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του ν. 3527/2007 από τα ως άνω νομικά πρόσωπα και από τις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.), καθώς και των διατάξεων για την προμήθεια φαρμάκων. (β) Ο καθορισμός της προσήκουσας, κατά περίπτωση, διαγωνιστικής διαδικασίας, η σύνταξη προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και η ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση κανόνων ηλεκτρονικού εμπορίου (eCοmmerce), στο σύστημα Προμηθειών Υγείας. (γ) Η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών για την υλοποίηση του Προγράμματος του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου. (δ) Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των προτύπων ανά μονάδα αναφοράς ανάλωσης προϊόντος και αναγκών υπηρεσιών, που εκπονούνται από το φορέα της παραγράφου 2 του άρθρου 6, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών και λειτουργιών. (ε) Η Οικονομική Διαχείριση η οποία περιλαμβάνει: αα) την ενοποιημένη καταγραφή των βεβαιωμένων απαιτήσεων των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος ανά Ασφαλιστικό Οργανισμό, και την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, ββ) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, για λογαριασμό των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος, καθώς και την εκτέλεση των πληρωμών των προμηθευτών ή των παρόχων υπηρεσιών σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις, γγ) την κατ’ έτος εκκαθάριση, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανά νομικό πρόσωπο του άρθρου 9 παρ. 1 των λογαριασμών είσπραξης των απαιτήσεων και εκτέλεσης των πληρωμών και την απόδοση του τυχόν πλεονάσματος σε αυτά, δδ) την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών που δημιουργούνται από την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών και την εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς της λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος, εε) τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων της Επιτροπής, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για τη χρηματοδότηση του ως άνω Προγράμματος με την απευθείας εξόφληση των προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών, από την τράπεζα κατά τους όρους της υπογραφείσας μεταξύ των φορέων του άρθρου 6 και των προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών σύμβασης. Η εν λόγω χρηματοδότηση προμηθειών και υπηρεσιών επιτρέπεται, μόνον εφόσον: (α) έχει προηγουμένως ε-γκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (β) προβλέπεται η χρηματοδότηση στη διακήρυξη και τη σύμβαση της συγκεκριμένης προμήθειας ή παροχής υπηρεσίας, (γ) το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται στο ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών και (δ) το ποσό του δανείου δεν υπερβαίνει το 70% του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής των τραπεζών από την Επιτροπή και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγγράφεται Ειδικός Κωδικός με την ονομασία «Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης». Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας από την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής, παρακρατείται επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου, ποσοστό 2%, που περιέρχεται στον ανωτέρω Ειδικό Κωδικό. Ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό της κράτησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα διαθέσιμα ποσά του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης διατίθενται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους, που δεν δύνανται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των εν λόγω Οργανισμών. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορέων και οργανισμών για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους, που δεν δύνανται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των εν λόγω φορέων ή οργανισμών. (στ) Ο έλεγχος και η απογραφή των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, των διαδικασιών που εφαρμόσθηκαν και της εκτέλεσης εν γένει του Προγράμματος της παραγράφου α΄ περιλαμβάνει: αα) Τη σύνταξη και την υποβολή εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε έτους στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών εκθέσεως με πλήρη απολογιστικά στοιχεία ως προς το ύψος της συνολικής δαπάνης των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τις τυχόν υπερβάσεις της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών και την αιτιολόγησή τους, τη μεταβολή των αποθεμάτων ή τις τυχόν ελλείψεις που σημειώθηκαν, κατά φορέα, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση των συμβάσεων. ββ) Την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων του Προγράμματος Προμηθειών ή των δυσλειτουργιών που εντοπίσθηκαν κατά την εκτέλεσή του. γγ) Την υποβολή εισήγησης προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης του ανταγωνισμού κατά τις διαδικασίες Προμηθειών Υγείας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Προμήθειες, και την υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή συνδυασμένων ενεργειών με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση φαινομένων ολιγοπωλίων και εναρμονισμένων πρακτικών από τους προμηθευτές. δδ) Την υποβολή εισήγησης προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη κοινωνικού κριτηρίου στο Πρόγραμμα Προμηθειών στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. (ζ) Η έγκριση των αιτημάτων των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, για την αναθεώρηση επί μέρους τμημάτων του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, καθώς και ανάγκες που ενδεχομένως προκύπτουν από την εφαρμογή του. (η) Η εποπτεία των φορέων του άρθρου 6 του παρόντος, στην οποία περιλαμβάνονται ο οικονομικός έλεγχος, η υπόδειξη του αναγκαίου αριθμού και των απαιτούμενων ειδικοτήτων του προσωπικού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό. Ο έλεγχος των Μητρώων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών, καθώς και των προδιαγραφών των προϊόντων και υπηρεσιών και των προτύπων ανάλωσης προϊόντων και ανάγκης υπηρεσιών και η εισήγηση για έγκριση αυτών από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (θ) Η αξιολόγηση των προμηθευτών ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, καθώς και των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1 ως προς τη διαχείριση των προμηθειών τους, την τήρηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους αυτών και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. (ι) Η υποβολή πρότασης προς τα αρμόδια όργανα πειθαρχικού ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επιβολή πειθαρχικών ποινών και την άσκηση ποινικών διώξεων κατά υπαλλήλων, που διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν διατάξεις του παρόντος, ή από ενέργειες ή από παραλείψεις των οποίων επήλθε ή απειλήθηκε οικονομική ζημία του Δημοσίου, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας. (ια) Η υιοθέτηση πολιτικών συμβατών με την προστασία του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση προμηθειών υγείας και η ενσωμάτωσή τους στις διακηρύξεις και τις διαδικασίες διαχείρισης των προμηθειών. (ιβ) Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δραστηριότητά της και η υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια Υπουργεία για τη μεταφορά κανόνων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο, όπου αυτό είναι αναγκαίο. (ιγ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κάθε ρύθμιση που αφορά τον τομέα αρμοδιότητας της Επιτροπής. (ιδ) Η έκδοση των αναγκαίων οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων προς τα αρμόδια όργανα και φορείς, που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς τον σκοπό της ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που αναφέρονται στις προμήθειες του τομέα υγείας. (ιε) Η ανάθεση των μελετών, που αφορούν τη λειτουργία και την υλοποίηση των στόχων της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμού που θα συντάξει η Επιτροπή και θα εγκρίνει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (ιστ) Η εκπόνηση Κανονισμών εσωτερικής διακίνησης και ανάλωσης των προϊόντων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του παρόντος, περιλαμβανομένης της πρόβλεψης έκδοσης διάτρητων αποδείξεων για κάθε επί μέρους ανάλωση.
Άρθρο 4 "Βασική διάρθρωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας"
1.  
  1) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας διαρθρώνεται σε Διεύθυνση, Τμήματα και Γραμματεία, που λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου. 2) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν. Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Το Τμήμα Τεχνολογίας και Διαχείρισης Εφοδιασμού: (αα) παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία της διαχείρισης εφοδιασμού και της πληροφορικής και εισηγείται την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του συστήματος προμηθειών του παρόντος, (ββ) υποστηρίζει ενεργά την Επιτροπή στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης και εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος των προμηθειών, β) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης διενεργεί τον προγραμματισμό και την εκτίμηση του κόστους των προμηθειών ως εξής: (αα) Συγκεντρώνει τις ανάγκες προμηθειών των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1. (ββ) Καταρτίζει το Πρόγραμμα Προμηθειών για κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 9 παρ. 1. και τον προϋπολογισμό κόστους αυτού. (γγ) Συγκεντρώνει τα απολογιστικά στοιχεία ανά μονάδα αναφοράς των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 συνολικά και ενός εκάστου φορέα ξεχωριστά, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση των ως άνω νομικών προσώπων και της καλής εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, συντάσσει εκθέσεις απολογισμού και αξιολόγησης του συστήματος προμηθειών και παρακολουθεί την απόδοση του συστήματος προμηθειών. γ) Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου: (αα) εποπτεύει τη λειτουργία των φορέων υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών διενέργειας των προμηθειών και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, (ββ) παρακολουθεί/εποπτεύει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και την υλοποίηση των συμβάσεων με τους προμηθευτές προϊόντων/παρόχους υπηρεσιών και την έγκαιρη εκπλήρωση του συνολικού προγράμματος προμηθειών. δ) Το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας: (αα) παρακολουθεί τη διαδικασία κατάρτισης των προδιαγραφών των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και προσδιορισμού της πρότυπης ποσότητας ανά προϊόν ή ανάγκης ανά υπηρεσία και μονάδα αναφοράς, που καθορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή, (ββ) καθορίζει τις αποδεκτές τιμές προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών, (γγ) καταρτίζει πρότυπα συμβάσεων, τευχών διακήρυξης και προσδιορίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους φορείς υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών διενέργειας και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών. ε) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και Εσόδων από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ε΄ του παρόντος και ιδίως: (αα) καταρτίζει αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών, (ββ) καταρτίζει ταμειακό πρόγραμμα, (γγ) συγκεντρώνει τις βεβαιωμένες απαιτήσεις των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και εισπράττει τις οφειλές των Ασφαλιστικών Οργανισμών, (δδ) συγκεντρώνει τα τιμολόγια των προμηθευτών από τους φορείς, τα ελέγχει και επαληθεύει την παραλαβή τους, (εε) διαχειρίζεται και πραγματοποιεί την εξόφληση των τιμολογίων των προμηθευτών, (στστ) εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του έτους, (ζζ) εισηγείται στην Επιτροπή για δανεισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ε΄ περίπτωση 5 του παρόντος και εκτελεί κάθε σχετική ενέργεια μέχρι την αποπληρωμή των δανείων, (ηη) συνάπτει, αφού αποστείλει για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε σύμβαση αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 1.000.000 ευρώ, τις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4, και 5, για λογαριασμό των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος. στ) Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: (αα) συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και τα διαβιβάζει στην Επιτροπή, (ββ) είναι υπεύθυνο για τη μηχανογραφική υποστήριξη της Επιτροπής. 3) Η Γραμματεία της Επιτροπής παρέχει: α) νομική υποστήριξη για κάθε νομικό θέμα που ανακύπτει στην Επιτροπή, β) διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής και των συνεδριάσεών της, γ) ενημέρωση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και σε ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημοσιοποίηση του έργου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες και κατευθύνσεις του Προέδρου της Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 4 του παρόντος.
Άρθρο 5 "Προσωπικό"
1.  
  1) Για τη στελέχωση της Ε.Π.Υ. συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 24 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 16 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, στις κατηγορίες και ειδικότητες που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος. Εντός της πρώτης τριετίας από τη σύσταση της Ε.Π.Υ., το 1/3 τουλάχιστον εκ των θέσεων του μόνιμου προσωπικού θα καλυφθεί με διορισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται μία θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών και έξι θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της ως άνω Διευθύνσεως. 2) Μόνιμο προσωπικό Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: Α. Κατηγορία ΠΕ (α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέσεις 3. (β) Κλάδος ΠΕ Οικονομικού, θέσεις 3. (γ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα, θέσεις 1. (δ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στις Λειτουργίες Διαχείρισης Εφοδιασμού, θέσεις 1. Β. Κατηγορία ΤΕ (α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού, θέσεις 5. (β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1. (γ) Κλάδος ΤΕ Λογιστικής, θέσεις 4. Γ. Κατηγορία ΔΕ (α) ΔΕ Διοικητικού, θέσεις 4. Δ. Κατηγορία ΥΕ (α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις 2. Οι θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται σε ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής: (α) Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ από Δ΄ έως Α΄. (β) Κατηγορία ΥΕ από Ε΄ έως Β΄. Η κατανομή των θέσεων του μόνιμου προσωπικού κατά οργανωτική μονάδα γίνεται με απόφαση της Επιτροπής. 3) Ειδικό επιστημονικό προσωπικό Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό πρέπει να έχει ειδίκευση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: Α. Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Β. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης. Γ. Οργάνωσης και Διοίκησης φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1. Δ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ε. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. ΣΤ. Νομικών θεμάτων προμηθειών. Ζ. Διοίκησης - Διασφάλισης Ποιότητας. Η. Ιατρικής Επιστήμης. Θ. Οδοντιατρικής. Ι. Φαρμακευτικής. ΙΑ. Νοσηλευτικής. ΙΒ. Διατροφολογίας/Τεχνολογίας Τροφίμων. ΙΓ. Δημοσιογραφίας - Επικοινωνιολογίας. 4) Για την κάλυψη των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που συνιστώνται με το παρόν είναι δυνατή η διενέργεια μετατάξεων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και αποσπάσεων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με απόφαση των συναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, μετά από πρόταση της Ε.Π.Υ. και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόσπαση διαρκεί τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. 5) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καθώς και έως ότου το προσωπικό της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, η πλήρωση των θέσεων του Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Τμημάτων θα γίνει ως ακολούθως: Α) Η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πρόταση της Ε.Π.Υ. Β) Η πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων Τμημάτων γίνεται είτε με τη διαδικασία πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού είτε με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ο Διευθυντής και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων διορίζονται για τριετή θητεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Ο Διευθυντής λαμβάνει τις κάθε είδους αποδοχές, προσαυξήσεις και λοιπές παροχές κατ’ ανώτατο όριο, που προβλέπονται από το άρθρο 79 του ν. 2683/1999 για τις ΕΘ με βαθμό δεύτερο. 6) Η Επιτροπή δύναται, με αποφάσεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να συνάπτει συμβάσεις με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και της αλλοδαπής για την υποστήριξη του έργου της, την απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας στα θέματα ιδίως οικονομικής διαχείρισης και προδιαγραφών τιμών και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρμογή πληροφοριακών και άλλων συστημάτων και διαδικασιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΤΕΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Άρθρο 6
1.  
 1. Η διενέργεια των διαδικασιών δημοπράτησης για τις προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών των φορέων του άρθρου 9 ανατίθενται:
 2. αα) για την προμήθεια προϊόντων της παραγράφου 1 και υπηρεσιών της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) και ββ) για την προμήθεια προϊόντων της παραγράφου 2 και την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 10, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων» (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.).
 3. Η σύναψη των ως άνω συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ανήκει στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 εδάφιο ε΄ περίπτωση ββ΄ του παρόντος
2.  
  Η δημιουργία και τήρηση Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των αποδεκτών τιμών αυτών, όπως επίσης Μητρώου Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη προδιαγραφών ανά προϊόν και υπηρεσία και προτύπων ανάλωσης/ανάγκης ανά μονάδα αναφοράς, ανατίθενται στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών» (Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε.). Τα ως άνω Μητρώα και οι προδιαγραφές, καθώς και οι τροποποιήσεις τους εγκρίνονται, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, με αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Η Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε., σε συνεργασία με την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. και τη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., υπό την εποπτεία της Επιτροπής, θεσπίζει σύστημα ελέγχου της ποιότητας των πραγματοποιούμενων προμηθειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4.  
  Οι εταιρείες Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε. συνεργάζονται, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Επιτροπής, κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διενέργεια και την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα προμηθειών, όπως αυτό καταρτίζεται από την Επιτροπή και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ιδίως τα προεδρικά διατάγματα 394/1996 και 60/2007, όπως αυτά ισχύουν, για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου.
5.  
  Η παράδοση των προμηθειών και η παροχή των υπηρεσιών και η παραλαβή/αποδοχή τους από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 9 του παρόντος γίνονται, αντίστοιχα, με μέριμνα και ευθύνη των προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών και των ως άνω νομικών προσώπων τμηματικά ή συνολικά, όπως ειδικότερα προβλέπεται στις κατ’ ιδίαν συμβάσεις, απαγορευομένης της λειτουργίας κεντρικών αποθηκών στους Οργανισμούς που προμηθεύονται τα προϊόντα, καθώς και της αποθήκευσης προϊόντων που υπερβαίνουν την κάλυψη αναγκών συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, η οποία ορίζεται κατά περίπτωση στο Πρόγραμμα Προμηθειών
6.  
  Οι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων που συνάπτει η Ε.Π.Υ. για λογαριασμό των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1, της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών, ιδίως ως προς τη συμμόρφωση αυτών στους χρόνους παράδοσης του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, τις συνθήκες μεταφοράς των προμηθευόμενων ειδών, την ποιότητα και λοιπούς συμβατικούς όρους. Επίσης, παρακολουθούν τη διαχείριση των παραλαμβανόμενων προμηθειών και των εκτελούμενων υπηρεσιών από τους φορείς, υπέρ των οποίων διενεργήθηκαν οι προμήθειες και παρέχονται οι υπηρεσίες, και αναφέρουν άμεσα, με έγγραφό τους προς την Ε.Π.Υ., κάθε παρέκκλιση από τη νόμιμη διαδικασία και κάθε πρόβλημα που ανακύπτει ως προς τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.
7.  
  Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αιτιολογημένη απόφασή της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να αναθέσει, κατ’ εξαίρεση σε φορέα του άρθρου 9, την ευθύνη διεξαγωγής διαγωνισμού για την πραγματοποίηση προμήθειας του φορέα αυτού ιδίως για υλικά καθαριότητας, ιατρικά αέρια, καύσιμα, τρόφιμα – ποτά, έντυπα – γραφική ύλη και υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας. Με την απόφασή της η Ε.Π.Υ. καθορίζει το αντικείμενο της προμήθειας και τις προδιαγραφές του, τους όρους και την επιτροπή διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού. Στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δημιουργείται ειδικός κωδικός στον οποίο παρακρατείται, για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου, το δύο τοις χιλίοις (2‰) επί του συνόλου των προμηθειών που πραγματοποιεί το νοσοκομείο.
Άρθρο 7
1.  
  Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι φορείς του προηγούμενου άρθρου προσαρμόζουν, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία κατά περίπτωση, το καταστατικό και τον οργανισμό τους, στον οποίο μπορεί να προβλεφθεί η σύσταση νέων υπηρεσιών και θέσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα νόμο
Άρθρο 8
1.  
  Η κάλυψη των αναγκαίων θέσεων που θα δημιουργηθούν στις εταιρείες Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε. διενεργείται: α) με προσλήψεις, με τη διαδικασία του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) και της κ.υ.α. 31803/2006 (ΦΕΚ 1208 Β΄), β) με αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προς τις εταιρείες αυτές, γ) με προσλήψεις ειδικών επιστημόνων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
2.  
  Οι αποσπάσεις, οι μετατάξεις και η έγκριση προσλήψεων ειδικών επιστημόνων διενεργούνται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 9
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι προμήθειες και οι υπηρεσίες, όπως ειδικότερα ορίζονται στο επόμενο άρθρο για την κάλυψη των αναγκών όλων των δημόσιων νομικών προσώπων και υπηρεσιών, που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η εφαρμογή του παρόντος δύναται να επεκτείνεται και στις συμβάσεις προμηθειών/παροχής υπηρεσιών άλλων φορέων, εκτός των αναφερόμενων στην παράγραφο 1
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του επόμενου άρθρου
Άρθρο 10
1.  
  Στις συμβάσεις προμηθειών του παρόντος νόμου υπάγονται τα πάσης φύσεως προϊόντα, που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα
 2. Μη ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα
 3. Οδοντιατρικά προϊόντα
 4. «Ιn Vitrο» διαγνωστικά προϊόντα
 5. Αναισθησιολογικά και αναπνευστικά προϊόντα
 6. Οφθαλμολογικά προϊόντα και προϊόντα οπτικής
 7. Προϊόντα μίας χρήσεως
 8. Υλικά καθαριότητας
 9. Ιατρικά αέρια
 10. Καύσιμα
 11. Τρόφιμα - Ποτά
 12. Έντυπα - Γραφική ύλη
 13. Ναρκωτικά, εμβόλια και συναφή φαρμακευτικά σκευάσματα που διανέμονται από τις Διευθύνσεις της Υγιεινής των Νομαρχιών ή τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή τα νοσοκομεία
 14. Αντιδραστήρες αιμοδοσίας κάθε μορφής και διαδικασίας ελέγχου του αίματος
 15. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
 16. Ιματισμός
2.  
  Στις συμβάσεις προμηθειών του παρόντος νόμου υπάγονται τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες:
 1. Ηλεκτρομηχανικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 2. Εξοπλισμός εγκαταστάσεων
 3. Επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία
 4. Τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες
 5. Προϊόντα διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοβολίας
 6. Μεταφορικά μέσα
 7. Πληροφοριακά συστήματα
 8. Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
 9. Μηχανολογικός εξοπλισμός
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να:
 1. Καθορίζεται η εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία ή ομάδα δραστικών ουσιών ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.
 3. α) υπαχθούν στις συμβάσεις προμηθειών του παρόντος νόμου τα πάσης φύσεως φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά, ανάλογα με τις εφοδιαστικές ανάγκες της αγοράς, β) καθορίζονται οι κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται, ανάλογα με τις ανάγκες επαρκούς εφοδιασμού της αγοράς, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και ο χρόνος υπαγωγής τους, από την έναρξη του οποίου καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου
4.  
  Στις συμβάσεις υπηρεσιών του παρόντος νόμου υπάγονται οι υπηρεσίες που ανήκουν στις κατηγορίες:
 1. Εστίασης
 2. Καθαριότητας
 3. Ασφάλειας - Φύλαξης
 4. Συντήρησης
 5. Μίσθωσης Ακινήτων
 6. Αξιοποίησης ακινήτων
 7. Πληροφορικής
5.  
  Στις συμβάσεις υπηρεσιών του παρόντος νόμου υπάγονται οι υπηρεσίες που ανήκουν στις κατηγορίες:
 1. Πλύσης - καθαρισμού - σιδερώματος ιματισμού
 2. Αποκομιδής μολυσματικών αποβλήτων
 3. Λογιστικής υποστήριξης
 4. Εξειδικευμένων μεταφορών (π.χ. αίματος - παραγώγων αίματος - μοσχευμάτων κ.λπ.).
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν το χώρο της υγείας, μη ρητά περιλαμβανόμενα στις παραπάνω κατηγορίες, μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
1.  
  Μέχρι την, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παράγραφος 3 και 13 παράγραφοι 1 και 2, πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων του άρθρου 10 διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη αντίθετων ρυθμίσεων του παρόντος
Άρθρο 12
1.  
  Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ευθύνη: (αα) των Διοικητών των Δ.Υ.ΠΕ. και των φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1, ως προς τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 10 και (ββ) του Προέδρου του Ε.Ο.Φ. (Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων), σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους από τον Οργανισμό αυτόν, φορείς ως προς τις συμβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 θα διενεργηθεί απογραφή: α) όλων των προκηρυχθέντων κάθε μορφής διαγωνισμών προμήθειας και παροχής υπηρεσίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, με προσδιορισμό του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσής τους και του φορέα υλοποίησης αυτών, β) όλων των υπογεγραμμένων συμβάσεων προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, το αντικείμενο των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσης του μη εκτελεσθέντος τμήματός τους, γ) των αποθεμάτων προμηθειών που βρίσκονται στη διάθεση κάθε φορέα, με καθορισμό του προβλεπόμενου χρόνου εξάντλησής τους, δ) των βεβαιωμένων απαιτήσεων από τους Ασφαλιστικούς Φορείς και ε) κάθε άλλου στοιχείου που θα κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Η έκθεση απογραφής υποβάλλεται στην Επιτροπή Προμηθειών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος την υποβάλλει στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκρίνονται οι συμβάσεις έργου που συνάπτονται από τους Διοικητές των Δ.Υ.ΠΕ. και των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με εξειδικευμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών ή άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να υποστηριχθούν στην εκτέλεση του έργου της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., δυναμικότητας 500 και άνω κλινών, συνιστάται μία θέση Υποδιοικητή της κατηγορίας ΕΘ του άρθρου 79 του ν. 2683/1999, όπως αυτός ισχύει, με βαθμό 2ο. Ο Υποδιοικητής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, με διετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί. Ο Υποδιοικητής είναι αρμόδιος για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος προμηθειών του νοσοκομείου, την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Ε.Π.Υ. και τη σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων, συνεργάζεται δε με την Επιτροπή και τους φορείς του άρθρου 6 για την εφαρμογή του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Άρθρο 13
1.  
  Η πλήρης εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, των διατάξεων του παρόντος, ως προς τις διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών και σύναψης των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την πάροδο της οποίας ισχύουν αυτοδικαίως, απαγορευομένης της διενέργειας οποιουδήποτε διαγωνισμού και της σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσίας του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6 από οποιονδήποτε άλλον φορέα και με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πέραν αυτής που θεσπίζεται με τον παρόντα νόμο. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να παραταθεί έως και δώδεκα μήνες η προθεσμία για την πλήρη εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2.  
  Η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 2 ως προς τα Μητρώα θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την πάροδο της οποίας ισχύουν αυτοδικαίως, απαγορευομένης της δημιουργίας και τήρησης Μητρώων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και της σύνταξης προδιαγραφών από άλλον φορέα πλην του Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του παρόντος νόμου.
3.  
  Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του σύμφωνα με τα άρθρα 9 παράγραφος 3 και 13 παράγραφοι 1 και 2, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου:
 1. Απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής, η σύναψη ή η παράταση/επέκταση συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 περ. 22 και 23, 7 παρ. 8 περ. 17 και 18 και 15 παρ. 3 περ. 15 και 16 και παρ. 7 περ. 8 και 9 του ν. 3329/2005, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο τρίτο του ν. 3527/2007, από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 9 παράγραφος 1, οποιασδήποτε προμήθειας ή υπηρεσίας των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 10, ανεξαρτήτως του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτής.
 2. Η εξασφάλιση της επάρκειας των προμηθειών, οποιασδήποτε κατηγορίας, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των Διοικήσεων των Δ.Υ.ΠΕ. και των Διοικήσεων των φορέων που εποπτεύονται από κάθε Δ.Υ.ΠΕ.
 3. Οπουδήποτε στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται η υποβολή των προγραμμάτων προμηθειών από τις Διοικήσεις των Δ.Υ.ΠΕ. στα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, περιλαμβάνεται εφεξής και η Επιτροπή.
4.  
  Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, η Διεύθυνση (ΔΥ6) Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τις προμήθειες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5.  
  Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις, και την επιβολή, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προστίμου: α) μέχρι του διπλάσιου της αξίας των προϊόντων σε περίπτωση παράνομης προμήθειας ή υπηρεσίας και β) μέχρι 2.000,00 ευρώ για κάθε άλλη παρατυπία, στο αρμόδιο για τον Προγραμματισμό Προμηθειών όργανο του φορέα στον οποίο διενεργήθηκε η παράνομη προμήθεια ή διαπιστώθηκε η παρατυπία. Τα εν λόγω πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως αυτός ισχύει. Το πρόστιμο για τη διενέργεια παράνομων προμηθειών επιβάλλεται και κατά των προμηθευτών που συνέπραξαν σε αυτές.
Άρθρο 14
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν
2.  
  Από την έκδοση των αποφάσεων των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του άρθρου 9 παράγραφος 3, διαφορετικά από την πάροδο της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13, καταργείται κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική διάταξη νόμου και ρυθμίζεται και κάθε άλλο διαδικαστικό ζήτημα εφαρμογής του νόμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
1.  
  Μετά το άρθρο 12 του ν.δ. 96/1973 προστίθεται άρθρο 12Α, το οποίο έχει ως ακολούθως:
  Άρθρο 12Α
  1.  
   Άρθρο 12Α
  2.  
   Μετά την κάλυψη των αναγκών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων δύνανται να εξάγουν φάρμακα ανθρώπινης χρήσης μόνο εφόσον προμηθεύτηκαν τα εξαγόμενα φάρμακα απευθείας από φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Οι ταινίες γνησιότητας των εξαγόμενων φαρμάκων ακυρώνονται δια διαγραφής με ανεξίτηλο μελάνι και ο ειδικός αριθμός έγκρισής τους καταχωρείται σε κατάσταση που αποστέλλεται στον Ε.Ο.Φ. όπου και φυλάσσεται επί διετία. Για την παρακολούθηση της επάρκειας της αγοράς σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, τα σχετικά παραστατικά προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, φυλάσσονται υποχρεωτικά επί διετίας και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα για έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.
  3.  
   Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων που πραγματοποιούν εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πωλούν απευθείας και μόνο σε πρόσωπα που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, κατά το δίκαιο του Κράτους Μέλους προορισμού. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εξάγονται πρέπει να έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στο Κράτος προορισμού από τον εισαγωγέα τους και παράλληλα, φάρμακα που εξάγονται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και να εξάγονται από τους παραγωγούς τους.
  4.  
   Για τη διασφάλιση της γνησιότητας των εξαγόμενων φαρμάκων, οι φαρμακαποθήκες που πραγματοποι-ούν εξαγωγές δεν διαμεσολαβούν για εξαγωγές άλλων φαρμακαποθηκών.
Άρθρο 16
1.  
  Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο με την επωνυμία «Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρδίτσας» συνιστώνται προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, ως εξής:
 1. ένδεκα (11) θέσεις του κλάδου ΔΕ, αδελφών νοσοκόμων,
 2. μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ, τεχνικού, θερμαστών.
 3. Στις συνιστώμενες θέσεις προσλαμβάνονται, αυτοδικαίως, εκδιδόμενης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου οργάνου του ανωτέρω Νοσοκομείου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν υπηρετούν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όσοι είχαν προσληφθεί σε αντίστοιχες με τις συνιστώμενες θέσεις και ειδικότητες και, ακολούθως, απολυθεί με την υπ’ αριθμ. 788/13.11.1995 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3989/24.11.1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Καρδίτσας.
2.  
  Επίσης, στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συνιστώνται δεκατρείς (13) προσωποπαγείς θέσεις, ως εξής:
 1. έξι (6) θέσεις του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 2. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
 3. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
 4. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Δ/νση Νοσοκομείων και
 5. μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών.
 6. Κατά τα άλλα, ως προς τη διαδικασία και τον τρόπο πρόσληψης των υπαλλήλων, που απελύθησαν από το Νοσοκομείο Ιωαννίνων το 1996, ισχύουν όσα διαλαμβάνονται στην παραπάνω παράγραφο του ίδιου άρθρου 16 του παρόντος νόμου, αναφορικά με τις ίδιες προσλήψεις στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρδίτσας.
3.  
  Όσοι προσλαμβάνονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους δεν έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για λήψη αποδοχών ή αποζημίωσης εξαιτίας της απόλυσής τους, για όλο το χρόνο αυτής. Ο χρόνος που διανύθηκε από την απόλυση των προσλαμβανομένων μέχρι την πρόσληψή τους, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους και μπορεί να ασφαλισθεί στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, εφόσον δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Άρθρο 17
1.  
  Η διάταξη της παραγράφου 6 του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» τροποποιείται ως ακολούθως: 6 Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής «Οι Πρόεδροι, οι Διοικητές και Υποδιοικητές των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον είναι μόνιμοι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μετά τη λήξη ή διακοπή της θητείας τους, επανέρχονται στον οργανισμό που υπηρετούσαν και στη θέση που κατείχαν ως ιατροί Ο χρόνος της θητείας τους ως Διοικητών, Υποδιοικητών ή Προέδρων θεωρείται διανυθείς στην οργανική τους θέση και συνεκτιμάται, εφόσον διήρκησε ένα τουλάχιστον έτος, ως προσόν για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 1.6.2006.».
Άρθρο 18
1.  
  Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) τροποποιούνται ως εξής: β΄ Για την κατάληψη θέσης επιμελητή Α΄, απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι πενήντα πέντε (55) ετών γ) Για την κατάληψη θέσης διευθυντή, απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι 60 ετών.
Άρθρο 19
1.  
  Νομάρχες, Βοηθοί Νομάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και Βιοχημικοί, Χημικοί και Βιολόγοι, οι οποίοι υπηρετούν στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή στα Κέντρα Υγείας και τελούν σε ειδική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται, μετά από αίτησή τους, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας, στο οποίο υπηρετούν, και να λαμβάνουν τη νόμιμη αποζημίωση. Εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν από τα παραπάνω πρόσωπα σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 20
1.  
  Επιτρέπεται η απόσπαση, η μετάταξη ή η μεταφορά προσωπικού, που υπηρετεί σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ΔΕΚΟ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του ίδιου Υπουργείου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των αντίστοιχων Ν.Π.Ι.Δ., ΔΕΚΟ και Ν.Π.Δ.Δ. Επιτρέπεται επίσης η μετάταξη ή η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι υπάλληλοι δεσμεύουν υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Ελλείψει κενών οργανικών θέσεων, το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο προσωπικό τοποθετείται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την Υπηρεσία. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος. 2.α Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄), προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) δύνανται να συνάπτουν, μετά την απόκτηση της άδειας ίδρυσης, συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς, με τις οποίες μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την καταβολή των νοσηλίων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στις Μ.Ψ.Υ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των Μ.Ψ.Υ. και των ασφαλιστικών οργανισμών, καθορίζονται στις άδειες ίδρυσης των Μ.Ψ.Υ.
 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 2716/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 21
1.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: Η θητεία των εισηγητών παρατείνεται αυτοδικαίως και μετά την πάροδο της διετίας μέχρι της ολοκλήρωσης της εκκρεμούς διαδικασίας κρίσης, εφόσον η εισήγηση έχει υποβληθεί στη Γραμματεία του Συμβουλίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίση Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία ολοκληρώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης υπό τη νέα σύνθεσή του Η παράταση αυτή δεν εμποδίζει την ανάδειξη των νέων εισηγητών και συμβουλίων και ισχύει μόνο για τις εκκρεμείς κρίσεις έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση.» Στην παράγραφο 11 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής «Η θητεία των εισηγητών παρατείνεται αυτοδικαίως και μετά την πάροδο της διετίας μέχρι της ολοκλήρωσης της εκκρεμούς διαδικασίας κρίσης, εφόσον η εισήγηση έχει υποβληθεί στη Γραμματεία του Συμβουλίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίση Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία ολοκληρώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης υπό τη νέα σύνθεσή του Η παράταση αυτή δεν εμποδίζει την ανάδειξη των νέων εισηγητών και συμβουλίων και ισχύει μόνο για τις εκκρεμείς κρίσεις έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση.» 2.Α. Στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας κατά ειδικότητα, εγγράφονται με αίτησή τους ιατροί που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Β. Οι επικουρικοί ιατροί διορίζονται υποχρεωτικώς για θητεία μέχρι ενός έτους και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών νοσοκομείων εκτός των Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής (πλην Κυθήρων) Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας αυτής υπηρεσίας στην περιφέρεια, είναι δυνατή η ανανέωση του διορισμού τους σε νοσοκομεία των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών σε υγειονομικές μονάδες των Νομών Αττικής (πλην Κυθήρων) και Θεσσαλονίκης δεν υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., όταν κρίνονται για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ. Γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η απόσπαση επικουρικού ιατρού για διάστημα μέχρι 6 μηνών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε υγειονομική μονάδα της χώρας Επικουρικός ιατρός, που παραιτείται από τη θέση του μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής του, διαγράφεται αυτοδικαίως από τον κατάλογο των επικουρικών ιατρών Η επανεγγραφή του στον κατάλογο επιτρέπεται μετά την παρέλευση διετίας από την ημερομηνία της υποβολής της παραίτησής του Δ. Ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση Ε.Σ.Υ. ή ιατρός του Ε.Σ.Υ. που παραιτείται από τη θέση του για οποιαδήποτε αιτία, απαγορεύεται να διορισθεί σε θέση επικουρικού ιατρού Ομοίως, επικουρικός ιατρός παραιτούμενος από τη θέση του δεν δύναται να υποβάλει νέα αίτηση διορισμού ως επικουρικός πριν παρέλθει διετία από της παραίτησής του. 3.Α. Η κατά το άρθρο 1 του α.ν. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α΄) υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ορίζεται εννεάμηνη για τους υπόχρεους ιατρούς, που διορίζονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος Οι υπόχρεοι ιατροί υπηρετούν υποχρεωτικώς το πρώτο τρίμηνο από αυτό το χρονικό διάστημα διαδοχικά, με ισόχρονη τοποθέτησή τους, στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχουν τοποθετηθεί Το υπολειπόμενο εξάμηνο ο υπόχρεος υπηρετεί στο περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχει τοποθετηθεί Κατά την περίοδο της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ο ιατρός δικαιούται κανονικής άδειας δεκαπέντε (15) ημερών Β. Ο χρόνος υπηρεσίας του ιατρού στο τμήμα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα συνυπολογίζεται για την απόκτηση της ειδικότητας που αυτός επιθυμεί να αποκτήσει, εφόσον το τμήμα αυτό είναι αναγνωρισμένο προς τούτο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις Ομοίως συνυπολογίζεται για τη λήψη της ειδικότητας το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο ιατρός, ενώ εκπληρώνει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, αποσπάται σε τμήμα νοσοκομείου, εφόσον το τμήμα είναι αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις Γ. Στους εκπληρώσαντες την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή χειρουργικής, κατ’ επιλογήν των ιδίων Δ. Η εννεάμηνη υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά κατηγορίες υπόχρεων ή υγειονομικών υπηρεσιών Η αύξηση του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δύο έτη. 4 Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.1609/1986 (ΦΕΚ 86 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:« 1 Ιατροί που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της χώρας μπορούν κατόπιν σχετικής αίτησής τους, που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασής τους με το νοσοκομείο με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση του ειδικευόμενου Η παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5Α του άρθρου 2 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄).» 5.Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.ΣΥ.Υ.), συνιστώνται, μετονομάζονται, διαχωρίζονται ή ενοποιούνται ιατρικές ειδικότητες, καθορίζεται η άσκηση για καθεμία από αυτές κατά χρόνο και περιεχόμενο άσκησης και ορίζονται οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΚΕ.ΣΥ.Υ., καθορίζεται η ονομασία, το περιεχόμενο και οι προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας, η άσκηση για καθεμία εξειδίκευση από αυτές κατά χρόνο και περιεχόμενο άσκησης και ορίζονται οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των ιατρών προς εξειδίκευση. 6 Η ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στις Διευθύνσεις των Παραρτημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), μέχρι της πλήρωσης της σχετικής θέσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. 7 Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής «Οι πτυχιούχοι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους αυτούς δεν μπορούν να παραμείνουν στους καταλόγους περισσότερο από πέντε έτη.
Άρθρο 22
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει μετά από εξήντα ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-06-18 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/134
2010-05-11 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
 • Καθορίζεται η εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία ή ομάδα δραστικών ουσιών ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας.
 • Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.
 • Προσθήκη
  A/2010/66
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/31803 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/31803 2006
  ΝΟΜΟΣ 1986/1609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1609 1986
  Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
  Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
  Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
  ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
  Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
  Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
  ΝΟΜΟΣ 2003/3231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/3231 2003
  ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
  Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 2007/3527 2007
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/96 1973
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/67 1968
  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). 1996/394 1996
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/[...]" 2007/60 2007
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις. 2009/3754 2009
  Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 2009/3790 2009
  Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
  Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 2013/4139 2013
  Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμ[...]" 2014/4272 2014
  Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
  Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 2016/4384 2016
  Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
  Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 2016/4445 2016
  Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2017/4482 2017
  Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
  Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2017/4486 2017
  Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. 2018/4532 2018
  Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2018/4538 2018
  Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λο[...]" 2018/4558 2018