Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 1
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε άλλος φορέας ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής που χορηγεί περιοδικές παροχές υπό τύπο κύριων και επικουρικών συντάξεων, βοηθημάτων ή μερισμάτων ή παροχές ασθένειας, εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός πόρος.
2.  
  Οι επενδυτικές αποφάσεις για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. λαμβάνονται αποκλειστικά για κάθε κλάδο ασφάλισης του Φ.Κ.Α. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται συγχώνευση Φ.Κ.Α. ή απορρόφηση κλάδων, η μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων ακινήτων γίνεται με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από πρόταση των Φ.Κ.Α., η οποία μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο κτηματολόγιο.
3.  
  Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Φ.Κ.Α. και έγκριση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να μεταφέρεται μέρος ή το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας ενός κλάδου Ασφάλισης σε άλλο ή άλλους Κλάδους Ασφάλισης του ίδιου Φορέα Ασφάλισης με αντίστοιχη καταβολή της αξίας της μεταφερόμενης περιουσίας. Η μεταφορά αυτή ενεργείται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση αδυναμίας του Κλάδου Ασφάλισης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του λόγω ανακύψαντος ελλείμματος και έλλειψης ταμιακής ρευστότητας. Ως αξίες για τον υπολογισμό της μεταφερόμενης περιουσίας νοούνται η τιμή εκτίμησης του ακινήτου από το Σ.Ο.Ε. και η τρέχουσα τιμή των στοιχείων της κινητής περιουσίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ε΄ κατά το χρόνο μεταφοράς.
Άρθρο 2
1.  
  Τα πλεονάζοντα κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που σχηματίζονται πέραν από τις τρέχουσες υποχρεώσεις αυτών στους λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λογαριασμό διαθεσίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 2999/1954 (ΦΕΚ 211 Α΄).
2.  
  Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε προϊόντα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου
3.  
  Η διαχείριση των μη επενδυόμενων κεφαλαίων του λογαριασμού διαθεσίμων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 και της παραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 περί «Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων».
Άρθρο 3 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις."
1.  
  Οι Φ.Κ.Α. επενδύουν χωρίς περιορισμούς στις παρακάτω κινητές αξίες.
 1. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων,
 2. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με τη μορφή της αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης (πράξεις RΕΡΟS).
2.  
  Η διαχείριση των επενδύσεων αυτών γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α΄) και της παραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) περί «Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων .
Άρθρο 3
1.  
  Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν χωρίς περιορισμούς κεφάλαια εκ του λογαριασμού διαθεσίμων τους στις παρακάτω κινητές αξίες:
 1. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων,
 2. σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με τη μορφή της αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης (πράξεις RΕΡΟS)
2.  
  Χωρίς περιορισμούς πραγματοποιούνται και οι ρευστοποιήσεις όλων των κινητών αξιών της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο 4
1.  
  Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν μέρος των διαθεσίμων κεφαλαίων τους:
 1. Σε ακίνητα, για στέγαση ή εκμετάλλευση
 2. Σε κινητές αξίες ως ακολούθως:
 3. β1. μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), β2. μετοχές εταιριών που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), β3. μετοχές και άλλα χρεόγραφα εταιριών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, εισηγμένων σε χρηματιστήρια κράτους - μέλους της Ευρωζώνης και διαπραγματεύσιμων σε ευρώ, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο έχει ελάχιστο ύψος πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, β4. μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων των κρατών - μελών της Ευρωζώνης που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 19 της οδηγίας της ΕΚ 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄), β5. συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), β6. κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από κράτη - μέλη της Ευρωζώνης, πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων.
 4. Σε συγχρηματοδοτήσεις έργων του Ελληνικού Δημοσίου, σε συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και σε συγχρηματοδότηση έργων των Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 5. Σε δικαιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση
2.  
  Οι επενδύσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται μέχρι ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό (23%) του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου
3.  
  Επίσης, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, να επενδύουν, μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) του ποσού που προκύπτει από το συνυπολογισμό των στοιχείων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, στις εξής αξίες:.
 1. προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής, μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%),
 2. σύνθετα (structured) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%)
4.  
  Για τον υπολογισμό του ποσοστού επένδυσης λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:
 1. το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης,
 2. το υπόλοιπο του λογαριασμού διαθεσίμων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
 3. οι επενδύσεις σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά με βάση τις τρέχουσες τιμές των κινητών αξιών,
 4. οι επενδύσεις σε κινητές αξίες που δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά με βάση την τιμή κτήσης,
 5. οι επενδύσεις σε ακίνητα με βάση την αντικειμενική τους αξία,
 6. τα ανεξόφλητα ποσά των δανείων,
 7. το πλεόνασμα χρήσης του προϋπολογισμού του έτους επένδυσης.
 8. Ο συνυπολογισμός των άνω στοιχείων για τον προσδιορισμό του επιτρεπόμενου ποσού επένδυσης ενεργείται κατά το χρόνο λήψης της απόφασης.
 9. Το ποσό προς επένδυση είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση από το ποσό του είκοσι τρία τοις εκατό (23%) των τυχόν γενομένων επενδύσεων σε κινητές αξίες και ακίνητα.
5.  
  Οι Φ.Κ.Α. οι οποίοι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 2 υποχρεούνται εντός πενταετίας να επαναπροσδιορίσουν τη διάρθρωση των ήδη υφιστάμενων χαρτοφυλακίων τους, σύμφωνα με το οριζόμενο από την παράγραφο αυτή ποσοστό. Κατά το χρονικό διάστημα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου τους, δεν επιτρέπεται η επένδυση σε σύνθετα (structured) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
6.  
  Το ποσοστό επένδυσης της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επένδυσης κεφαλαίων του Φ.Κ.Α. για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιριών, στις οποίες είναι παλαιός μέτοχος.
7.  
  Κινητές αξίες ή ακίνητα που δεν είναι προϊόντα επενδυτικής απόφασης των Φ.Κ.Α. αλλά περιέρχονται σε αυτούς έναντι ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων απαιτήσεων, περιλαμβάνονται ως στοιχείο της βάσης υπολογισμού του ποσοστού επένδυσης, αλλά δεν υπολογίζονται στο σύνολο των επενδύσεων που διενεργούνται με όρια, όπως αυτά προκύπτουν από τον παρόντα νόμο.
8.  
  Παρέχεται η δυνατότητα στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να συστήνουν ίδια ή ομαδικά Αμοιβαία Κεφάλαια, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, καθώς και Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και Εταιρίες Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Επιπλέον για τους Φ.Κ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 3283/2004.
9.  
  Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φ.Κ.Α. δύνανται να διαθέτουν εκ των διαθεσίμων τους ποσά για τη χορήγηση δανείων προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους τους, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος, καθώς και δανείων προς άλλους φορείς ή κλάδους ασφάλισης, εφόσον τούτο προβλέπεται από οικείες καταστατικές διατάξεις των φορέων.
10.  
  Τα ανεξόφλητα ποσά των δανείων προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, υπαλλήλους, καθώς και προς άλλους φορείς ή κλάδους ασφάλισης περιλαμβάνονται ως στοιχεία της βάσης υπολογισμού του ποσοστού επένδυσης των Φ.Κ.Α., αλλά δεν υπολογίζονται στο σύνολο των επενδύσεων που διενεργούνται με όρια.
11.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής Φ.Κ.Α. μπορούν να καθορίζονται και άλλα επενδυτικά προϊόντα αποδεκτού κινδύνου, στα οποία επιτρέπεται να επενδύουν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
12.  
  Τα υφιστάμενα στο χαρτοφυλάκιο των Φ.Κ.Α., μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύνθετα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσοστών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 5 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις."
1.  
  Διενέργεια Επενδύσεων Τα ποσά προς επένδυση σε κινητές αξίες αποφασίζονται από τα Δ.Σ. των Φ.Κ.Α. μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση των υπηρεσιών τους. Η ανάληψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για επενδύσεις σε κινητές αξίες πραγματοποιείται με εντολή του Φ.Κ.Α. προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα Η ανάθεση από Φ.Κ.Α. της ταμιακής του διαχείρισης σε Πιστωτικό Ίδρυμα περιορίζεται αποκλειστικά στην είσπραξη και πληρωμή τακτικών μόνο εσόδων και δαπανών του οικείου Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τον α.ν. 1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α΄), όπως ισχύει και ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄).
3.  
  Προθεσμιακές Καταθέσεις Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα ενεργούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄). Με σύμβαση που καταρτίζεται καθορίζονται το ύψος του επενδυόμενου ποσού κατάθεσης, η χρονική διάρκεια αυτής, το ύψος του επιτοκίου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια διασφάλισης των κεφαλαίων του Φ.Κ.Α.
4.  
  Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως ισχύει, που διέπουν την κατάρτιση αυτών των συμβάσεων. Εάν η χρηματοδοτική μίσθωση καταλήξει είτε σε απόκτηση είτε σε οριστική μεταβίβαση του κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου, ισχύουν οι σχετικές με την εν λόγω απόκτηση ή μεταβίβαση διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
5.  
  Κινητές αξίες Η πραγματοποίηση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια γίνεται μέσω της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο. και των Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. που δύνανται να συσταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η πραγματοποίηση των επενδύσεων σε κινητές αξίες των περιπτώσεων β1, β2, β3, β4, β5, γ΄και δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) γίνεται μέσω της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν τη διαχείριση των αξιών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄).
6.  
  Υποχρεώσεις διαχειριστών Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα τον Φορέα του οποίου το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται και στο τέλος κάθε μήνα την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Επενδύσεων Φ.Κ.Α., με κοινοποίηση στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεών του έναντι του Φ.Κ.Α. σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.
Άρθρο 5
1.  
  Όλες οι επενδύσεις των Φ.Κ.Α. σε κινητές αξίες διενεργούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών τους.
2.  
  Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα. Η ανάθεση από Φ.Κ.Α. της ταμιακής του διαχείρισης σε Πιστωτικό Ίδρυμα περιορίζεται αποκλειστικά στην είσπραξη και πληρωμή τακτικών μόνο εσόδων και δαπανών του οικείου Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το ν.1611/1950, όπως ισχύει. Ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη σύμβαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάθεση, η διάρκεια της σύμβασης, το ύψος του επιτοκίου, οι προμήθειες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Προθεσμιακές καταθέσεις. Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα ενεργούνται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζονται το ύψος του επενδυόμενου ποσού κατάθεσης, η χρονική διάρκεια αυτής, το ύψος του επιτοκίου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια διασφάλισης των κεφαλαίων του Φ.Κ.Α.
4.  
  Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1665/1986, όπως ισχύει, που διέπουν την κατάρτιση αυτών των συμβάσεων. Εάν η χρηματοδοτική μίσθωση καταλήξει είτε σε απόκτηση είτε σε οριστική μεταβίβαση του κινητού ή ακινήτου περιουσιακού στοιχείου, ισχύουν οι σχετικές με την εν λόγω απόκτηση ή μεταβίβαση διατάξεις. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις για τη μη εφαρμογή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αξιοποίηση της περιουσίας των Φ.Κ.Α.
5.  
  Πράξεις RΕΡΟS. Οι πράξεις RΕΡΟS συνάπτονται μόνο με Πιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 87/11/23.11.2000 (ΦΕΚ 293 Α΄/29.12.2000) απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
6.  
  Κινητές αξίες. Η εντολή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την πραγματοποίηση των επενδύσεων συνοδεύεται από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. και από εμπεριστατωμένη οικονομική έκθεση στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών τα οποία συνεκτιμήθηκαν κατά τη λήψη των συγκεκριμένων επενδυτικών αποφάσεων. Η επένδυση σε μετοχές εταιριών που διατίθενται σε δημόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιτρέπεται εφόσον έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες προς τούτο Διοικητικές Αρχές.
7.  
  Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Επενδύσεων των Φ.Κ.Α., με κοινοποίηση στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της επένδυσης, τα εξής:.
 1. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α. για την πραγματοποίηση της επένδυσης ή ρευστοποίησης.
 2. Την εντολή αγοράς – πώλησης (deal slip), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • τον ενδιάμεσο φορέα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή,
  • το αντίγραφο της σύμβασης με τον φορέα, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή,
  • την περιγραφή του επενδυτικού προϊόντος,
  • την ποσότητα και την τιμή αγοράς – πώλησης ανά τεμάχιο,
  • τη συνολική αξία συναλλαγής με προμήθειες αγοράς – πώλησης, έξοδα ενδιάμεσου φορέα που μεσολάβησε και ημερομηνία εκκαθάρισης
8.  
  Η ανάληψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για τις ανωτέρω επενδύσεις πραγματοποιείται με εντολή του Φ.Κ.Α. προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συνο- δεύεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6
1.  
  Η διάθεση κεφαλαίων για επενδύσεις σε ακίνητα ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φ.Κ.Α. μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης εγκρίνονται τα απαιτούμενα προς επένδυση κεφάλαια και καθορίζονται ο χρόνος ισχύος της απόφασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το σκοπό αυτόν.
2.  
  Ως επενδύσεις σε ακίνητα νοούνται οι πάσης φύσεως αγορές ακινήτων, οι ανοικοδομήσεις και οι δαπάνες έργων και εργασιών εκτεταμένων επισκευών, συντηρήσεων, αναπλάσεων, βελτιώσεων και ανακαίνισης κτιρίων πλην των έργων ή εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 328/1998 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει.
3.  
  Οι εκποιήσεις ακινήτων ενεργούνται με αιτιολογημένη απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φ.Κ.Α. μετά από εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα, η οποία υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης, εγκρίνεται το προς εκποίηση ακίνητο, καθορίζεται ο χρόνος ισχύος της απόφασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το σκοπό αυτόν.
4.  
  Οι διαδικασίες για μισθώσεις, εκμισθώσεις, αγορές, εκποιήσεις, ανταλλαγές και αντιπαροχές ακινήτων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην των Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Γ.Α. ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως ισχύει, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 50 παράγραφος 3, 52 παράγραφος 2, 54 παράγραφος 3 και 59 παράγραφος 3 του διατάγματος αυτού, κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές προβλέπουν την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του προς αγορά ή πώληση ακινήτου.
5.  
  Οι διαδικασίες για μισθώσεις, εκμισθώσεις, αγορές, εκποιήσεις, ανταλλαγές και αντιπαροχές ακινήτων από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και τον Ο.Γ.Α. ενεργούνται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς αυτών.
6.  
  Για την αγορά ή εκποίηση ακινήτου ενεργείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας αυτού από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 1041/1980, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2753/1999 και ισχύει. Στις περιπτώσεις που διενεργούνται διαδοχικά επαναληπτικοί ή νέοι διαγωνισμοί για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων, απαιτείται η επικαιροποίηση ή επανεκτίμηση της εκτιμηθείσας αξίας του προς αγορά ή πώληση ακινήτου.
7.  
  Το τίμημα αγοράς ακινήτου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι ανώτερο από την εκτιμηθείσα από το Σ.Ο.Ε. αγοραία αξία του ακινήτου. Επίσης το τίμημα εκποίησης του ακινήτου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο από την εκτιμηθείσα από το Σ.Ο.Ε. αγοραία αξία του ακινήτου.
8.  
  Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλεται μαζί με όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού προς έγκριση στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
9.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα ακίνητα των Φ.Κ.Α. ασφαλίζονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παροχής υπηρεσιών. Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Άρθρο 7
1.  
  Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του.
2.  
  Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, να αναθέτουν απευθείας στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) ή στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τα ακόλουθα έργα και εργασίες:.
 1. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, μισθώσεως, εκμισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων.
 2. Τη σύνταξη προδιαγραφών και την κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και την έρευνα της αγοράς για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων.
 3. Τις μελέτες αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους
 4. Την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών αυτών με τα οποία θα εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς ακινήτων ή αξιοποίησης των υφισταμένων
 5. Το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και εργασίες συντήρησης των ακινήτων
 6. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών μελετών ή εκτέλεση τεχνικών έργων
 7. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτων που έχουν κριθεί διατηρητέα με σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης
 8. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγματογνωμοσύνες των ακινήτων, καθώς και τις εκτιμήσεις για αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων
 9. Κάθε άλλη προκαταρτική ή συμπληρωματική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες
3.  
  Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλομένων
4.  
  Με τη σύμβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο και καθορίζεται το ύψος της αμοιβής, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου. Με την ίδια σύμβαση επιτρέπεται να παρέχεται πληρεξουσιότητα στους αντισυμβαλλόμενους της παραγράφου 2 φορείς να ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι, με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., στην ευθύνη του οποίου εναπόκειται η οριστική απόφαση αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων και η εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας.
5.  
  Όταν οι παραπάνω διαδικασίες εκτελούνται από τους Φ.Κ.Α., παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς να αναθέτουν το έργο του τεχνικού συμβούλου στους αντισυμβαλλόμενους της παραγράφου 2 φορείς.
6.  
  Τα ανατιθέμενα έργα και εργασίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εκτελούνται από τους αντισυμβαλλόμενους φορείς με βάση τις διαδικασίες που ορίζονται από τους κανονισμούς τους
Άρθρο 8
1.  
  Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους να αναθέτουν σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρικές των Τραπεζών αυτών τα ακόλουθα έργα και εργασίες:
 1. Τις μελέτες αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους
 2. Την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών αυτών με σκοπό την αγορά κτιρίων ή την αξιοποίηση της ήδη υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας
 3. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, μισθώσεως, εκμισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων.
 4. Τη σύνταξη προδιαγραφών και κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων για αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και την έρευνα της αγοράς για αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων.
 5. Το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και εργασίες συντήρησης μικρής έκτασης
 6. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών μελετών, καθώς και εκτέλεση τεχνικών έργων μικρής έκτασης.
 7. Ως έργα μικρής έκτασης νοούνται τα έργα των οποίων η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 8. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγματογνωμοσύνες επί ακινήτων, καθώς και τις εκτιμήσεις για αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων
 9. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτων που έχουν κριθεί διατηρητέα, με σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης
 10. Κάθε άλλη συμπληρωματική εργασία που αφορά στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες
2.  
  Η ανάθεση γίνεται με τις διαδικασίες της νομοθεσίας περί συνάψεως συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και συνάπτεται μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων μερών. Με τη σύμβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο, το ύψος της αμοιβής, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου.
3.  
  Οι Τράπεζες ή οι θυγατρικές αυτών, που αναλαμβάνουν τα προαναφερόμενα έργα ή εργασίες, ενεργούν για λογαριασμό του Φ.Κ.Α., στην ευθύνη του οποίου εναπόκειται η οριστική απόφαση αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων και η εν γένει αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.
4.  
  Όταν οι εργασίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκτελούνται από τους Φ.Κ.Α. ή και για οποιοδήποτε έργο ή εργασία που σχετίζεται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, οι Φ.Κ.Α. μπορούν να αναθέτουν το έργο του τεχνικού συμβούλου σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε θυγατρικές αυτών.
5.  
  Οι Τράπεζες ή οι θυγατρικές τους εταιρίες στις οποίες ανατίθενται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 έργα και εργασίες ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες, δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 κατά την εκπλήρωση του ανατεθέντος σε αυτές έργου για τη διενέργεια αγοραπωλησιών, μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων και εν γένει για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α.
Άρθρο 9
1.  
  Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων δύνανται να συνάπτονται συμβάσεις σύμπραξης μεταξύ των Φ.Κ.Α. και Νομικών Προσώπων του Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3389/2005 «Περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α΄). Η απόφαση υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2.  
  Αντικείμενο των συμβάσεων αυτών είναι η εκτέλεση έργων ή και η ανάθεση υπηρεσιών, όπως κατωτέρω:
 1. Η ανέγερση κτιρίων για στέγαση Διοικητικών ή Υγειονομικών Υπηρεσιών του Φ.Κ.Α.
 2. Η ανακαίνιση, ανάπλαση και εκσυγχρονισμός κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων ενός ή περισσοτέρων φορέων
 3. Η συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
 4. Η συντήρηση του εξοπλισμού των κτιρίων
 5. Η φύλαξη και καθαριότητα των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων
 6. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδέεται με το αντικείμενο των συμβάσεων του παρόντος άρθρου
Άρθρο 10 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις."
1.  
  Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του.
2.  
  Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, υποχρεούνται να αναθέτουν σε εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων τα ακόλουθα έργα και εργασίες.
 1. Τη μελέτη και πρόταση αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους.
 2. Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, μισθώσεως, εκμισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων.
 3. Τη σύνταξη προδιαγραφών και την κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και την έρευνα αγοράς για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων.
 4. Την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών αυτών, με τα οποία εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς ακινήτων ή αξιοποίησης των υφισταμένων.
 5. Το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και εργασίες συντήρησης των ακινήτων.
 6. Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών μελετών ή εκτέλεση τεχνικών έργων.
 7. Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτων που έχουν κριθεί διατηρητέα με σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης.
 8. Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγματογνωμοσύνες των ακινήτων, καθώς και τις εκτιμήσεις για αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων.
 9. Κάθε άλλη απαιτούμενη προκαταρτική ή συμπληρωματική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες.
3.  
  Η ανάθεση γίνεται με συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια. Οι Φ.Κ.Α. συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια με τις εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της «Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ακολουθώντας τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και στο παρόν άρθρο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία γίνεται κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄). Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Η διάρκεια μιας συμφωνίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας.
4.  
  Με τη σύμβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο και καθορίζεται το ύψος της αμοιβής, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου. Με την ίδια σύμβαση δύναται να παρέχεται πληρεξουσιότητα στους αντισυμβαλλόμενους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου φορείς, να ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι, με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., στην ευθύνη του οποίου εναπόκειται η οριστική απόφαση αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων και η εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας.
5.  
  Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων στις οποίες ανατίθενται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργα και εργασίες ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες, δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄), κατά την εκπλήρωση του ανατεθέντος σε αυτές έργου για τη διενέργεια αγοραπωλησιών, μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων και εν γένει για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α.
6.  
  Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων επιλέγονται από την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλουν προσφορές, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, για να γίνουν δεκτοί στο σύστημα επιλογής, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων και εργασιών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α. Στο σύστημα επιλογής γίνονται δεκτές όσες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων υποβάλλουν προσφορές των οποίων τα στοιχεία πληρούν τα κριτήρια επιλογής και η προσφορά τους είναι σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Η Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλλει, μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλογής, σχετικές προσφορές με σκοπό να γίνει δεκτή στο σύστημα, και ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό την προσφέρουσα, σχετικά με την αποδοχή της στο σύστημα επιλογής για συμμετοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφοράς της. Επίσης, η Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να διαγράφει από το σύστημα επιλογής όσες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων έχουν παύσει να πληρούν τα οριζόμενα από τη σχετική προκήρυξη κριτήρια επιλογής.
7.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
8.  
  Κατά τη διαδικασία ανάθεσης, μέρος των οριζομένων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργων και εργασιών, δύναται να ανατίθενται από τα Δ.Σ. των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΕΚ στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Φορέων τους.
Άρθρο 10
1.  
  Οι διαδικασίες εκτέλεσης τεχνικών έργων στα ακίνητα των Φ.Κ.Α. που δεν διαθέτουν επαρκή Τεχνική Υπηρεσία ενεργούνται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας της περιοχής όπου εκτελείται το έργο, σύμφωνα με το π.δ. 170/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄) για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και σύμφωνα με το π.δ. 328/1998 (ΦΕΚ 222 Α΄) για τους λοιπούς Φ.Κ.Α.
2.  
  Επίσης οι διαδικασίες εκτέλεσης τεχνικών έργων των Φ.Κ.Α. μπορούν να πραγματοποιούνται είτε από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου είτε από την Τεχνική Υπηρεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 11 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις."
1.  
  στοιχείων επενδύσεων Οι Φ.Κ.Α. ή Κλάδοι ή Τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να τηρούν μηχανογραφικές καταστάσεις βεβαίας χρονολογίας οι οποίες περιέχουν τα εξής στοιχεία που σχετίζονται με τις επενδύσεις τους.α) Μερίδες Διαχειριστών για τα επενδεδυμένα κεφάλαια. Τηρείται από τους Φ.Κ.Α. σε ειδικούς για κάθε διαχειριστή λογαριασμούς και περιλαμβάνει σε ειδικές στήλες τους τίτλους κατ’ είδος οι οποίοι αγοράστηκαν και πωλήθηκαν, την ένδειξη του καταβληθέντος αντιτίμου και τον αριθμό του παραληφθέντος πινακιδίου. β) Μητρώο Συμβάσεων Επενδύσεων. Σε αυτό αναγράφονται με χρονολογική σειρά όλες οι συμβάσεις που συνάπτουν είτε με διαχειριστές είτε με θεματοφύλακες. Για κάθε σύμβαση αναγράφονται τα εξής στοιχεία.βα) Το είδος της σύμβασης ββ) Η επωνυμία του αντισυμβαλλομένου βγ) Το είδος και η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, καθώς και η αμοιβή βδ) Η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης βε) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται αναγκαίο από τον Φορέα. γ) Εντολές προς διαχειριστές πραγματοποίησης επενδύσεων ή ρευστοποιήσεων προϊόντων που βρίσκονται στην κατοχή των Φ.Κ.Α. Οι Φ.Κ.Α. οφείλουν να διατηρούν φακέλους ανά διαχειριστή και θεματοφύλακα στους οποίους τηρούνται όλα τα στοιχεία σχετικά με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και φύλαξης, τις εντολές του Φορέα στους διαχειριστές και τις πράξεις που εκτελούν οι διαχειριστές και οι θεματοφύλακες στο πλαίσιο των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, την κατάθεση και ανάληψη τίτλων στα πλαίσια είτε υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου είτε υπηρεσιών φύλαξης.
Άρθρο 11
1.  
  Οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να τηρούν βιβλία στα οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις επενδύσεις τους. Τα βιβλία και όλα τα στοιχεία τηρούνται για είκοσι (20) χρόνια.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται το είδος των βιβλίων, ο τρόπος καταχώρισης των στοιχείων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
3.  
  Οι κινητές αξίες των φορέων κατατίθενται προς φύλαξη σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
4.  
  Κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε αλλοδαπό χρηματιστήριο δύναται να κατατίθενται προς φύλαξη και σε τράπεζες της αλλοδαπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 12
1.  
  Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φ.Κ.Α. δύνανται να συγκροτούνται ίδια ή ομαδικά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄/ 2.11.2004) και του παρόντος νόμου.
2.  
  Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄/2.11.2004) να εισφέρουν σε αμοιβαία κεφάλαια, τόσο κατά το στάδιο της αρχικής συγκρότησης όσο και σε μεταγενέστερο στάδιο: α) τις κινητές αξίες που κατέχουν ή μέρος αυτών και β) μέρος των κατατεθειμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος διαθεσίμων κεφαλαίων. Η εισφορά κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται εξωχρηματιστηριακά κατά παρέκκλιση των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 15 του ν. 3632/ 1928, όπως ισχύει. Η εισφορά και ανταλλαγή κινητών αξιών και κεφαλαίων, τόσο κατά τη συγκρότηση ή και σε μεταγενέστερο στάδιο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ δημοσίου ή τρίτου.
3.  
  Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Φ.Κ.Α., το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης Α.Ε.Δ.Α.Κ. της οποίας η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση είναι στην Ελλάδα, συνιστάται μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 12-24 του ν. 3283/2004 και του παρόντος νόμου.
4.  
  Ειδικότερα, προκειμένου να συσταθεί Αμοιβαίο Κεφάλαιο Φ.Κ.Α. απαιτείται η παρακάτω διαδικασία:.
 1. Αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα για σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην οποία να περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η οικονομική κατάσταση του Φ.Κ.Α. και αναλυτικός κατάλογος των στοιχείων που θα επενδυθούν και των οποίων η συνολική αξία θα είναι τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
 2. Επιλογή Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με εκδήλωση ενδιαφέροντος.
  • Για την ανάθεση της συγκρότησης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ήδη λειτουργούσες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οι Φ.Κ.Α. προβαίνουν στη μέσω του τύπου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Οι Φ.Κ.Α. υποβάλλουν στις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις εταιρίες διαχείρισης για την έγκριση συγκρότησης του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και τα στοιχεία που θα επιτρέψουν στον Φ.Κ.Α. να καταρτίσει την κατάλληλη επενδυτική πολιτική.
  • Οι προσφορές των εταιριών διαχείρισης πρέπει να περιέχουν λεπτομερείς προτάσεις για τη διαχείριση της κινητής περιουσίας που θα εισφέρει ο κάθε Φ.Κ.Α., την επενδυτική πολιτική που θα ακολουθήσουν, τους κανονισμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων που θα συγκροτηθούν και στους οποίους θα αναγράφεται η προμήθεια διαχείρισης και θεματοφυλακής, καθώς και τυχόν προμήθειες εξαγοράς μεριδίων και λοιπά έξοδα.
  • Επίσης υποχρεούνται να υποβάλουν λεπτομερή στοιχεία για την οργανωτική τους υποδομή, τα στελέχη και το Διοικητικό τους Συμβούλιο, για όλες τις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, καθώς και τις κατά το παρελθόν επιτευχθείσες αποδόσεις στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται και είναι ομοειδή κατά γενικό τύπο, με αυτά που θα συγκροτήσουν για λογαριασμό των Φ.Κ.Α.
  • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συγκροτείται ειδική πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα έχει ως έργο την αξιολόγηση των προσφορών των εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων προς τους Φ.Κ.Α.
  • Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και κατά περίπτωση αξιολόγησης, ένας εκπρόσωπος που θα υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ενδιαφερόμενου Φ.Κ.Α.
  • Η Επιτροπή θα υποβάλει εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος σε αυτήν το πόρισμά της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Κ.Α., το οποίο θα λαμβάνει την τελική απόφαση αναθέσεως της συγκρότησης του αμοιβαίου κεφαλαίου.
  • Στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιριών αυτών συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος του πιστωτικού ιδρύματος με δικαίωμα ψήφου.
 3. Έγκριση κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του Φ.Κ.Α.
 4. Ο κανονισμός συντάσσεται μετά την επιλογή του διαχειριστή και του θεματοφύλακα, υπογράφεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Φ.Κ.Α.
5.  
  Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας είναι ομάδα περιουσίας η οποία σχηματίζεται από ακίνητα, κινητές αξίες και μετρητά, δεν έχει νομική προσωπικότητα και τα επί μέρους περιουσιακά στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους φορείς. Η διαχείρισή του ασκείται από Α.Ε.Δ.Α.Κ. που λαμβάνει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, στην οποία περιλαμβάνεται και η διαχείριση ενός ή περισσότερων αμοιβαίων ακίνητης περιουσίας.
6.  
  Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχει εκτός των νομίμως προβλεπόμενων και τα ακόλουθα: Τα μερίδια ανήκουν αποκλειστικά στους Φ.Κ.Α. ή τους Φ.Κ.Α. που συγκρότησαν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και η πώληση μεριδίων επιτρέπεται μόνον προς Φ.Κ.Α. Έκθεση σκοπιμότητας για το σκοπό συγκρότησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ότι η προκύπτουσα επενδυτική πολιτική συναρτάται με τις ανάγκες κάλυψης των εισροών- εκροών των Φ.Κ.Α.
7.  
  Υπεύθυνη για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής είναι η εταιρία διαχείρισης
8.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ρυθμίζονται ο τύπος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και όλα τα επί μέρους θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 13 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις."
1.  
  Άρθρο 13Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης . Η σύσταση νέων Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση, συγκρότηση και λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).
2.  
  Για τη σύσταση της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., εκτός των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), απαιτείται η συμμετοχή τριών τουλάχιστον Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών που εισφέρουν τα κεφάλαια, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αναφέρει τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα συμμετάσχουν στη σύσταση της εταιρείας, τον τίτλο, το ποσό που θα συνεισφέρουν και αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τη διάρκεια της λειτουργίας της. Επίσης, με την απόφαση υποβάλλεται και το επιχειρησιακό ή επενδυτικό σχέδιο και έκθεση σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της υπό ίδρυση Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α.
3.  
  Η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει.
 1. τη συγκρότηση αμοιβαίων κεφαλαίων,
 2. τη διαχείριση επενδύσεων και
 3. τη διοίκηση της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. Σε αυτήν περιλαμβάνονται νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης Φ.Κ.Α., αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καθορισμός της αξίας των μεριδίων του, έλεγχος τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου, διεκπεραίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων και τήρηση αρχείων.
4.  
  Οι μετοχές της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. είναι ονομαστικές και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. ανήκει σε περισσότερους του ενός Φ.Κ.Α., καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και δύναται να μεταβιβάζεται από Φ.Κ.Α. σε Φ.Κ.Α. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄ ) εφαρμόζονται προκειμένου για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της με πρόσθετο ποσό, όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., καθώς και η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο. συγκροτούν και λειτουργούν αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών σύμφωνα με το ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).
Άρθρο 13
1.  
  Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να συστήνουν κατά ομάδες Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.- Φ.Κ.Α.), οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3283/ 2004 και του παρόντος νόμου.
2.  
  Για τη σύσταση της Α.Ε.Δ.Α.Κ.- Φ.Κ.Α., εκτός των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3283/2004, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ή των Φορέων που εισφέρουν τα κεφάλαια, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής Φ.Κ.Α. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αναφέρει τους ενδιαφερόμενους Φορείς που θα συμμετάσχουν στη σύσταση της εταιρίας, τον τίτλο, το ποσό που θα συνεισφέρουν και αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και τη διάρκεια της λειτουργίας της. Επίσης με την απόφαση υποβάλλεται και το επιχειρησιακό ή επενδυτικό σχέδιο και έκθεση σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της υπό ίδρυση Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Φ.Κ.Α.
3.  
  Η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:.
 1. τη συγκρότηση αμοιβαίων κεφαλαίων,
 2. τη διαχείριση επενδύσεων,
 3. τη διοίκηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
 4. Σε αυτήν περιλαμβάνονται νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης Φ.Κ.Α., αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καθορισμός της αξίας των μεριδίων του, έλεγχος τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου, διεκπεραίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων και τήρηση αρχείων.
4.  
  Οι μετοχές της Α.Ε.Δ.Α.Κ - Φ.Κ.Α. είναι ονομαστικές και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Φ.Κ.Α. ανήκει σε έναν ή περισσότερους Φ.Κ.Α., καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ. Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει πιστωτικό ίδρυμα, σε ποσοστό μέχρι και είκοσι τοις εκατό (20%). Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του ν. 3283/ 2004 εφαρμόζονται προκειμένου για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της με πρόσθετο ποσό, όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Φ.Κ.Α. υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ.
5.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη σύσταση της Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Φ.Κ.Α. και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
6.  
  Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. των Ασφαλιστικών Οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί βάσει του ν. 2076/1992, οφείλει να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του ν. 3283/2004 και του παρόντος νόμου, εντός διετίας από τη δημοσίευσή του.
Άρθρο 14
1.  
  Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να συστήσουν από κοινού, μία ή περισσότερες Εταιρίες Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.), στις οποίες θα συνεισφέρουν τα ακίνητά τους ή τα δικαιώματα επί ακινήτων που παράγουν εισόδημα, κινητές αξίες και μετρητά.
2.  
  Για τη σύσταση της εταιρίας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ή των Φορέων που εισφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και έγκριση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα θα πρέπει να αναφέρει τους ενδιαφερόμενους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που θα συμμετάσχουν στη σύσταση της εταιρίας, τον τίτλο, το ποσό και το είδος που θα συνεισφέρουν που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τη διάρκεια λειτουργίας της, τη διαδικασία πρόσληψης θεματοφύλακα, προσωπικού κ.λπ. Επίσης, μαζί με την απόφαση υποβάλλεται και το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο περιέχει υποχρεωτικά αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα, των στοιχείων της αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της και των μέσων που προτίθενται να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.
3.  
  Τα διαθέσιμα της εταιρίας επενδύονται μόνο:
 1. σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) σε ακίνητη περιουσία, κατά την έννοια της παραγράφου 4,
 2. σε κινητές αξίες ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
 3. Οι επενδύσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των διαθεσίμων,.
 4. σε άλλα κινητά πράγματα τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας και τα οποία μαζί με τα ακίνητα που αποκτά η εταιρία για την εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των διαθεσίμων κατά την απόκτησή τους
4.  
  Ως ακίνητη περιουσία, στην οποία μπορεί να επενδύει η εταιρία, νοούνται τα ακίνητα, τα ευρισκόμενα στην Ελλάδα. Η αξία κάθε ακινήτου, το οποίο περιλαμβάνεται στις επενδύσεις της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατά το χρόνο της απόκτησης, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του συνόλου των επενδύσεών της. Ακίνητα που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, κατά τρόπο ώστε τα ακίνητα αυτά να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν χωριστά, θεωρούνται ως ενι-αία ακίνητα. Το όριο του δεύτερου εδαφίου αυξάνεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εάν πρόκειται για ακίνητο το οποίο μπορεί να διαχωριστεί σε περισσότερα ακίνητα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς για κάποιον από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
5.  
  Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:
 1. η επένδυση σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσοστού επενδύσεων της εταιρίας σε κινητές αξίες,
 2. οι επενδύσεις αυτές γίνονται υποχρεωτικά σε κινητές αξίες τουλάχιστον έξι (6) εκδοτών,
 3. οι επενδύσεις της εταιρίας σε κινητές αξίες, που εκδίδονται από εταιρίες με αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, στο σύνολό τους, το είκοσι τοις εκατό (20%) των επενδύσεων της εταιρίας σε κινητές αξίες
6.  
  Απαγορεύεται η μεταβίβαση ακινήτων ή κινητών της εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, του ή των φορέων, στο προσωπικό της εταιρίας και των φορέων, καθώς και στους συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Επίσης, απαγορεύεται η αγορά ή πώληση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σε εταιρίες που έχουν συμμετοχή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, το προσωπικό της εταιρίας και των φορέων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
7.  
  Οι εταιρίες επένδυσης ακίνητης περιουσίας του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που σχηματίστηκαν μετά από:
 1. εισφορά ακίνητης περιουσίας δύο (2) ή περισσότερων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
 2. συγχώνευση δύο (2) ή περισσότερων εταιριών ακίνητης περιουσίας οι οποίες διαθέτουν ακίνητη περιουσία,
 3. διάσπαση ή απόσχιση υφιστάμενης εταιρίας που εισφέρει ακίνητη περιουσία της σε νέο ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
8.  
  Τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των διαχειριστών των Ε.Ε.Α.Π. και των μελών οργάνων διοίκησης των Ε.Ε.Α.Π. των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπόκεινται σε τακτικό ή περιοδικό έλεγχο από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των Επενδύσεων των Φ.Κ.Α.
9.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2778/1999, όπως ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 15
1.  
  Οι Φ.Κ.Α., με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, δύνανται, εκ των διαθεσίμων κεφαλαίων τους, να διαθέτουν χρηματικά ποσά για τη χορήγηση εντόκων δανείων προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους τους.
2.  
  Η χορήγηση δανείων γίνεται κατόπιν προηγούμενης εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Άρθρο 16
1.  
  Από τους Φ.Κ.Α. χορηγούνται προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε υπαλλήλους, ασφαλισμένους και συνταξιούχους, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:.
 1. Το ποσό του χορηγούμενου τοκοχρεωλυτικού δανείου από έναν ή περισσότερους Φ.Κ.Α. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά περίπτωση τις αποδοχές ή συντάξεις τριών (3) μηνών του δανειολήπτη.
 2. Δάνεια εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, υπαλλήλους και συνταξιούχους μπορούν να χορηγούνται από δύο (2), κατ’ ανώτατο όριο, Φ.Κ.Α. προς το ίδιο φυσικό πρόσωπο και μέχρι του ορίου τριών (3) μισθών ή συντάξεων από κάθε Φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αυτοτελείς, αυτόνομους και αυτοδιοικούμενους Φ.Κ.Α.
 3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση από τον ίδιο Φ.Κ.Α. νέου δανείου πριν από την πλήρη εξόφληση από τον δανειοδοτούμενο του δανείου που του χορηγήθηκε κατά το παρελθόν.
 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας οικονομικής ανάγκης του δανειολήπτη, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί διαφορετικά, είναι δυνατή, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Κ.Α., η χορήγηση συμπληρωματικού δανείου μέχρι ποσού ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που δικαιούται ο δανειοδοτούμενος από κάθε Φ.Κ.Α., ανεξαρτήτως οφειλών του από προηγούμενα δάνεια.
 5. Η χορήγηση δανείου είναι δυνατή αποκλειστικά προς αντιμετώπιση εξόδων σε περιπτώσεις γάμου, τοκετού, σοβαρής ασθένειας, θανάτου, έκτακτης στεγαστικής ανάγκης και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τα καταστατικά των Φ.Κ.Α.
 6. Τα εν λόγω περιστατικά πρέπει να αφορούν τον ίδιο τον δανειοδοτούμενο ή συντηρούμενο από αυτόν μέλος της οικογένειάς του ή προκειμένου περί αγάμου και της πατρικής οικογένειάς του.
 7. Τα δάνεια πρέπει να εξοφλούνται σε τριάντα έξι (36) το πολύ ίσες μηνιαίες δόσεις που αρχίζουν από τον επόμενο της χορηγήσεώς τους, μήνα
2.  
  Το επιτόκιο με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια των Φ.Κ.Α., που συνάπτονται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
3.  
  Παρέχεται η δυνατότητα στους Φ.Κ.Α. να αναπροσαρμόζουν τα επιτόκια των δανείων, ως εξής:.
 1. στις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις, μετά από υποβολή αίτησης του δανειολήπτη και
 2. στις δανειακές συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον σε αυτές περιλαμβάνεται σχετική ειδική πρόβλεψη περί αναπροσαρμογής του επιτοκίου και μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη, στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων των Φ.Κ.Α.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση ανείσπρακτων οφειλών από δάνεια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 17
1.  
  Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να λαμβάνουν αποφάσεις για επενδύσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων τους και για αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους εντός του κατωτέρω πλαισίου γενικών αρχών διαχείρισης:.
 1. Η επενδυτική πολιτική και οι στόχοι πρέπει να καθορίζονται με τρόπο ώστε:
  • Οι επενδυτικές επιλογές να έχουν κυρίως μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με γνώμονα την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης με ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου
  • Να βοηθούν στην κατανόηση, ταυτοποίηση και μέτρηση των αναμενόμενων επιπέδων απόδοσης και κινδύνου
  • Να προσφέρονται για συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking)
  • Να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρεία διασπορά των επενδύσεων και να αποφεύγεται οποιαδήποτε σώρευση κινδύνων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου
  • Να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις των Φ.Κ.Α. τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα σε σχέση με την ισχύουσα αλλά και την αναμενόμενη αναλογική σχέση μεταξύ των εν ενεργεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων, την ασφαλιστική ωρίμανση των Φορέων και το μέγεθος των υφιστάμενων αποθεματικών κεφαλαίων. αστ.
  • Να εγγυώνται την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου (risk management).
 2. Καθορισμός παραμέτρων επενδυτικής πολιτικής.
 3. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και κατόπιν εμπεριστατωμένης και αιτιολογημένης αξιολόγησης και ανάλυσης καθορίζονται κατά τακτές χρονικές περιόδους οι παράμετροι επενδυτικής πολιτικής με σκοπό την εξειδίκευση της πολιτικής αυτής και ειδικότερα:.
  • Αναλογίες μεταξύ βασικών επενδυτικών κατηγοριών (asset mix), δηλαδή μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.
  • Παράμετροι διασποράς όπως μέγιστο και ελάχιστο όριο αριθμού μετοχών του χαρτοφυλακίου, μέγιστο όριο ποσοστιαίας συμμετοχής μετοχών και ποσοστιαία συμμετοχή μετοχών στον ίδιο εκδότη
  • Διάρκεια χαρτοφυλακίου τίτλων
  • Παράμετροι ρευστότητας (ελάχιστα και μέγιστα ποσοστιαία όρια).
  • Η ύπαρξη ρευστότητας πρέπει να διασφαλίζεται με τη θέσπιση παραμέτρων οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των επενδύσεων ώστε σε περίπτωση ανάγκης εκταμιεύσεων να μην προκύπτουν προβλήματα ρευστοποιήσεων.
  • Κλαδική σύνθεση χαρτοφυλακίου
 4. Καθορισμός ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των επενδύσεων σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα
 5. Πρότυπα κινδύνων.
 6. Πρέπει να μελετώνται και να αξιολογούνται οι κίνδυνοι που επηρεάζουν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.
 7. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.
 8. Για την ακριβή παρακολούθηση της επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς και την προσέγγιση και ανάλυση στοιχείων για τη διασφάλιση της ορθότητας στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, πρέπει οι Φ.Κ.Α. να προβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους, ανάλογα με το είδος του περιουσιακού στοιχείου:
 9. Η αποτίμηση των χρεογράφων τα οποία διαπραγμα- τεύονται σε οργανωμένες αγορές, γίνεται με βάση την τιμή κλεισίματος της ημέρας αποτίμησης.
 10. Η αποτίμηση των χρεογράφων τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, γίνεται με βάση την τιμή κτήσης.
 11. Η αποτίμηση των ακινήτων γίνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες τους.
 12. Πέραν των άνω αποτιμήσεων οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να ενεργούν αποτιμήσεις των περιουσιακών τους στοιχείων την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους.
 13. Διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων, της ομαλότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών κεφαλαίων και ακινήτων και της διαφάνειας κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων – πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης (cοrpο-rate gονernance).
 14. Ειδικότερα, οι Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο της επενδυτικής τους δραστηριότητας οφείλουν:
 15. στα.
 16. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων και την ομαλότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών κεφαλαίων και ακινήτων. στβ.
 17. Να διασφαλίζουν την αυτονομία και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων, ιδίως στο εσωτερικό τους, και να μεριμνούν για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, λαμβάνοντας μέτρα για τη διευθέτηση τέτοιων καταστάσεων που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την ενάσκηση της δραστηριότητάς τους. στγ.
 18. Να χαράσσουν και να ασκούν την επενδυτική τους πολιτική με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεών τους, τον αποτελεσματικό έλεγχο της διαχείρισης και την ευθύνη αυτής εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των ασφαλισμένων. στδ.
 19. Να ακολουθούν τους κανόνες διακυβέρνησης ελέγχου, επικοινωνίας κ.ά. προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λήψη αποφάσεων, η πιστή εκτέλεση των εντολών, η διαφάνεια και η τακτική ανασκόπηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης. στε.
 20. Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής, εξειδικεύεται το ανωτέρω πλαίσιο γενικών αρχών διαχείρισης με τη θέσπιση κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς, δεοντολογίας και διασποράς για επενδύσεις και αξιοποίηση εν γένει της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α.
3.  
  Οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται εντός πενταετίας να επαναπροσδιορίσουν τη διάρθρωση των ήδη υφιστάμενων χαρτοφυλακίων τους, προκειμένου να εναρμονιστούν με τους κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς που θεσπίζονται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 18
1.  
  Οι Φ.Κ.Α. δύνανται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, να προσλαμβάνουν συμβούλους επενδύσεων για την αξιοποίηση της περιουσίας τους καταρτίζοντας σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην οποία καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης, το ύψος και ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της αμοιβής, καθώς και το είδος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών.
2.  
  Έργο των συμβούλων επενδύσεων είναι η παροχή συμβουλών σε Φ.Κ.Α. σχετικά με τη διάρθρωση της περιουσίας τους, τη διαμόρφωση της επενδυτικής τους στρατηγικής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την οικονομική τους δραστηριότητα.
3.  
  Η πρόσληψη συμβούλου επενδύσεων γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
4.  
  Κριτήρια για την πρόσληψη αυτών είναι:
 1. Η κατάλληλη οργανωτική δομή, τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά μέσα
 2. Η αξιοπιστία, πείρα και επαγγελματική ικανότητα
 3. Η πιστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
5.  
  Οι Φ.Κ.Α. με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων τους δύνανται να προσλαμβάνουν από κοινού συμβούλους επενδύσεων.
6.  
  Η απόκτηση από τους Φ.Κ.Α. κινητών αξιών που διαχειρίζονται ή εκδίδουν οι σύμβουλοι επενδύσεων ή ο όμιλος εταιριών στον οποίο ανήκουν επιτρέπεται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των στοιχείων που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής των Φ.Κ.Α., καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 19 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις."
1.  
  Η διαχείριση των κινητών αξιών του άρθρου 4 του παρόντος νόμου γίνεται αποκλειστικά μέσω διαχειριστών.
2.  
  Οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν στην Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ασκεί διαχείριση και μέσω εξωτερικών διαχειριστών, τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου. Με την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταρτίζεται σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία καθορίζονται.α) η χρονική διάρκεια αυτής, β) το ύψος και ο συγκεκριμένος τρόπος της αμοιβής, γ) το είδος και η διαδικασία παροχής υπηρεσιών, δ) τα προς επένδυση κεφάλαια, ε) κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση αυτής της παροχής.
3.  
  Έργο του διαχειριστή είναι
 1. Η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
 2. Η εκτέλεση εντολών για αγοραπωλησία τίτλων που βρίσκονται στη κατοχή των Φ.Κ.Α.
 3. Η τακτική, περιοδική, έγγραφη ενημέρωση του Φ.Κ.Α. για τις πράξεις που έχει κάνει ο διαχειριστής κατά τη διάρκεια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, καθώς και έκτακτη ενημέρωση για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις επενδύσεις του Φ.Κ.Α.
4.  
  Κριτήρια για την πρόσληψη των εξωτερικών διαχειριστών είναι
 1. Η ορθολογική, διοικητική και τεχνικοοικονομική οργάνωση, οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου και ασφάλειας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου των πράξεων που διενεργούνται από όργανα του διαχειριστή για λογαριασμό του Φ.Κ.Α. και το σύστημα λογιστικής καταχώρησης των διενεργούμενων πράξεων για λογαριασμό του Φ.Κ.Α.
 2. Η οργάνωση και οι μηχανισμοί ελέγχου και ασφάλειας που διασφαλίζουν την προστασία των τίτλων που ανήκουν στους Φ.Κ.Α. και αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση από τον διαχειριστή των υπό διαχείριση κινητών αξιών του Φορέα για δικό του λογαριασμό.
 3. Να είναι αδειοδοτημένοι και να εποπτεύονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τους διέπει.
 4. Η πιστοποίηση ελληνικών εταιρειών γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 5. Και κάθε άλλο κριτήριο σχετικό με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Φορέα.
5.  
  Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου γίνεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, στην «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), στην οποία μπορεί και ο ίδιος ο Φορέας να είναι μέτοχος. Οι Φ.Κ.Α., κατά την ανάθεση της διαχείρισης οφείλουν να τηρούν τις αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης της περιουσίας τους που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις. Στην Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανατίθεται η παροχή συμβουλών σε Φ.Κ.Α. σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, καθώς και κάθε θέματος σχετιζόμενου με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και την παροχή συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων με αντικείμενο έναν ή περισσότερους τίτλους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
6.  
  Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτεται για ορισμένο χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο (2) φορές. Στη σύμβαση περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι όροι της διαχείρισης, η αμοιβή, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής του Διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον Φ.Κ.Α. Επίσης ο διαχειριστής ενημερώνει τον Φ.Κ.Α. και την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. για σημαντικές εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, που αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποδόσεις των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Φ.Κ.Α. που του έχει υποδειχθεί, για γεγονότα που σχετίζονται με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή τίτλων. Στη σύμβαση έργου θα περιλαμβάνεται απαραιτήτως όρος για την τήρηση από τον διαχειριστή όλων των διατάξεων της νομοθεσίας των Φ.Κ.Α. και την αποφυγή κάθε συμπεριφοράς του ίδιου ή των υπαλλήλων και στελεχών του, που αποτελούν παραβίαση των κανόνων εχεμύθειας ή διαρροής πληροφοριών που αφορούν το ανατεθέν σε αυτούς έργο και όλων των κανόνων ασυμβιβάστων και δεοντολογίας που τους επιβάλλονται από τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία τους. Επίσης, θα περιγράφεται κάθε διαδικασία για την παρακολούθηση του αποτελέσματος της διαχείρισης από τον Φ.Κ.Α. Στη σύμβαση προβλέπονται λόγοι καταγγελίας της για παραβιάσεις των όρων της συμβάσεως, πάντα αζημίως για τα συμφέροντα του Φ.Κ.Α.
7.  
  Στα υπό διαχείριση επενδυτικά χαρτοφυλάκια των Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο εντολής τους, δεν επιτρέπεται η απόκτηση κινητών αξιών εκδόσεως του διαχειριστή ή εταιρειών του ομίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυτή προκύπτει από την ημερήσια αποτίμηση των χαρτοφυλακίων των οποίων του έχει ανατεθεί η διαχείριση.
8.  
  Οι μετοχές της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχονται από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. μεταβιβάζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλους Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τις κείμενες περί Ε.Π.Ε.Υ. διατάξεις. Η εκπροσώπηση των μετόχων στο Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτου.
9.  
  Η διαχείριση των μετοχών της Τράπεζας Αττικής πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ή από την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
Άρθρο 19
1.  
  Οι Φ.Κ.Α. δύνανται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους να αναθέτουν σε διαχειριστές τη διαχείριση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων, καταρτίζοντας, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης, το ύψος και ο συγκεκριμένος τρόπος της αμοιβής, καθώς και το είδος και η διαδικασία παροχής υπηρεσιών.
2.  
  Έργο του διαχειριστή είναι:
 1. Η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων Φ.Κ.Α., στα πλαίσια εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτλους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου.
 2. Η εκτέλεση εντολών για αγοραπωλησία τίτλων
 3. Η τακτική, περιοδική, έγγραφη ενημέρωση του Φ.Κ.Α. για τις πράξεις που έχει κάνει ο διαχειριστής κατά τη διάρκεια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, καθώς και έκτακτη ενημέρωση για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις επενδύσεις του Φ.Κ.Α.
3.  
  Κριτήρια για την πρόσληψη των διαχειριστών είναι:
 1. Η ορθολογική, διοικητική και τεχνικοοικονομική οργάνωση, οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου των πράξεων που διενεργούνται από όργανα του διαχειριστή για λογαριασμό του Φ.Κ.Α. και το σύστημα λογιστικής καταχώρησης των διενεργούμενων πράξεων για λογαριασμό του Φ.Κ.Α.
 2. Η οργάνωση και οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν την προστασία των τίτλων που ανήκουν στους Φ.Κ.Α.
 3. Η πιστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
4.  
  Απαγορεύεται η απόκτηση από το Φ.Κ.Α. κινητών αξιών του Διαχειριστή ή του θεματοφύλακα ή των ομίλων αυτών.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής των Φ.Κ.Α., καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 20
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συστήνεται «Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης». Η Επιτροπή αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2.  
  Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων για επενδύσεις και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α., τον εκσυγχρονισμό αυτής, καθώς και λήψης μέτρων και θέσπισης κανόνων για την τροποποίηση, συμπλήρωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα εισηγείται επί θεμάτων που αφορούν:.
 1. Τον καθορισμό του πλαισίου κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας, καθώς και των κανόνων διαχείρισης των κινδύνων που διατρέχουν οι Φ.Κ.Α., με κοινά αποδεκτούς τρόπους αναγνώρισης, μέτρησης και παρακολούθησης των κινδύνων που αναλαμβάνονται με τις επενδύσεις των Φ.Κ.Α.
 2. Την υιοθέτηση ενιαίας μεθοδολογίας μέτρησης των αποδόσεων και των κινδύνων, σε συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλων δεικτών αναφοράς (benchmarks), ώστε να καθίσταται δυνατή και άμεσα συγκρίσιμη η αξιολόγηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων
 3. Το πλαίσιο της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α.
 4. Τον καθορισμό πλαισίου για τη διαχείριση του συνολικού κινδύνου χαρτοφυλακίων (risk management), λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς επιστημονικές παραδοχές
 5. Την αξιολόγηση νέων επενδυτικών προϊόντων
 6. Την επίλυση τυχόν αναφυόμενων αμφισβητήσεων ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί επενδύσεων των Φ.Κ.Α.
3.  
  Η Επιτροπή επιλαμβάνεται όλων των ανωτέρω, μετά από σχετική παραπομπή των θεμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4.  
  Η Επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, η θητεία των οποίων διαρκεί τρία χρόνια. Στην Επιτροπή μετέχουν οι εξής:.
 1. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρος
 2. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος
 3. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος
 4. Ένας (1) εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλος
 5. Ένας (1) εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος
 6. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), ως μέλος.
 7. Στις περιπτώσεις που συζη-τούνται θέματα ακινήτων, συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ. αντί του εκπροσώπου της Ε.Θ.Ε.
 8. Ένας (1) εκπρόσωπος των Φ.Κ.Α., ως μέλος.
 9. Δύο (2) εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε., ως μέλη.
 10. Ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ως μέλος.
 11. Ένας (1) εκπρόσωπος του Χ.Α., ως μέλος.
 12. Τα μέλη της Επιτροπής είναι ανώτερα στελέχη των φορέων από τους οποίους προτείνονται, με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φ.Κ.Α. και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι τα ίδια με τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου των Επενδύσεων των Φ.Κ.Α.
 13. Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 14. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματεία αποτελούμενη από δύο (2) μέλη που είναι μόνιμοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συγκροτείται η Επιτροπή και καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 21
1.  
  Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των Επενδύσεων των Φ.Κ.Α.
2.  
  Έργο της Επιτροπής είναι:
 1. Ο έλεγχος της νομιμότητας με βάση τα στοιχεία συναλλαγής όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, των πάσης φύσεως επενδύσεων σε κινητές αξίες, καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των αρχών διαχείρισης και των κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς
 2. Ο περιοδικός έλεγχος των στοιχείων στα οποία στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των Διοικητικών Συμβουλίων των Φ.Κ.Α. και των διαχειριστών της περιουσίας τους.
 3. Οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση του έργου της στοιχεία οποτεδήποτε η Επιτροπή τα ζητήσει.
 4. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής μπορεί κατά περίπτωση να ζητείται η συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Τραπεζών και των Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
3.  
  Στην Επιτροπή μετέχουν:
 1. Ανώτατος κρατικός λειτουργός εν ενεργεία ή συνταξιούχος ή ανώτατος δικαστικός λειτουργός επί τιμή ή πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με γνώσεις και εμπειρία σε οικονομικά θέματα ελέγχου και διαχείρισης, ως Πρόεδρος
 2. Δύο (2) εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλη
 3. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος
 4. Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως μέλος
 5. Ένας (1) εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος
 6. Δύο (2) εκπρόσωποι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των προτεινομένων από τους πέντε (5) μεγαλύτερους σε κινητή περιουσία φορείς, ως μέλη
 7. Δύο (2) εκπρόσωποι της Γ.Σ.Ε.Ε., ως μέλη.
 8. Ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β., ως μέλος.
 9. Τα μέλη της Επιτροπής είναι ανώτερα στελέχη των φορέων από τους οποίους προτείνονται, με γνώση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων.
 10. Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται ύστερα από προτάσεις των φορέων που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αφότου ζητηθούν.
 11. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματεία αποτελούμενη από έναν μόνιμο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος και έναν μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 12. Το έργο και η λειτουργία της Επιτροπής υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος.
 13. Οι δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συγκροτείται η Επιτροπή και καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της. Η αποζημίωση των μελών και των γραμματέων της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, καθώς και της Επιτροπής του άρθρου 20, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
5.  
  Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ασκούμενης διαχείρισης εκ μέρους των διαχειριστών της περιουσίας των Φορέων δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση άλλους ελέγχους που γίνονται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας για εποπτικούς ή άλλους σκοπούς
6.  
  Επιβολή Ποινών. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, η Επιτροπή υποβάλλει πόρισμα με το οποίο εισηγείται στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας την έκδοση κοινής απόφασης για την επιβολή ποινών:.
 1. Χρηματικών προστίμων στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των διοικητικών υπηρεσιών των Φ.Κ.Α. που έλαβαν τη σχετική απόφαση, στα μέλη των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Δ.Α.Κ. και των Ε.Ε.Α.Π. των Φ.Κ.Α., καθώς και στους διαχειριστές των Φ.Κ.Α. και μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας της επένδυσης για την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.
 2. Διοικητικών ποινών στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των διοικητικών υπηρεσιών των Φ.Κ.Α., στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Α.Ε.Δ.Α.Κ. και των Ε.Ε.Α.Π. των Φ.Κ.Α., καθώς και στους διαχειριστές των Φ.Κ.Α., οι οποίες δύνανται να φθάνουν έως και την οριστική τους παύση.
 3. Οι αποφάσεις επιβολής ποινών υπόκεινται σε προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.
7.  
  Η ευθύνη των μελών της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι αυτή των δημοσίων υπαλλήλων
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξειδικεύονται τα χρηματικά πρόστιμα και οι ποινές ανάλογα με τις παραβάσεις, τα οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με το θέμα αυτό
9.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Φ.Κ.Α., που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2676/1999.
Άρθρο 22
1.  
  Οι μετοχές των «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και «Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης-Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε.», που συστήθηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄), καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία των εταιριών αυτών, περιέρχονται αυτοδίκαια στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με τη λειτουργία των εταιριών της παραγράφου 1.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με τη λειτουργία των εταιριών της παραγράφου 1
3.  
  Οι Διοικητές, Υποδιοικητές και Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  ΄Οπου από την εφαρμογή του παρόντος νόμου ανακύπτουν θέματα καταβολής προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους επιλεγόμενους, σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου αυτού, συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρίες και θεματοφύλακες, αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το οριζόμενο από το Φ.Κ.Α. αναγραφόμενο όριο στη μεταξύ τους σύμβαση, το οποίο πάντως πρέπει να βρίσκεται αυστηρά εντός του πλαισίου των τιμών της αγοράς, για κάθε προϊόν επένδυσης και μορφή συναλλαγής.
Άρθρο 23
1.  
  Καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), ύψους 1.095.629,42 ευρώ, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.), ύψους 876.503,54 ευρώ το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.), ύψους 602.596,18 ευρώ και το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.), ύψους 493.033,24 ευρώ. Η παροχή αυτή δεν θίγει οποιεσδήποτε αξιώσεις των Ταμείων κατά τρίτων και είναι ανεξάρτητη από τη δυνατότητα άσκησης παντός δικαιώματος του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 24
1.  
  Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται
2.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-07-10 Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/151
2008-06-18 Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με τη λειτουργία των εταιριών της παραγράφου 1.
Αντικατάσταση
A/2008/114
2010-07-15 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις.
Τροποποίηση Τύπος
Οι Φ.Κ.Α. επενδύουν χωρίς περιορισμούς στις παρακάτω κινητές αξίες.
διαθεσίμων σε κινητές αξίεςπου διενεργούνται χωρίς όρια
 • σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου πλην των σύνθετων (structured) ομολόγων,
 • σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με τη μορφή της αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης (πράξεις RΕΡΟS).
 • Η διαχείριση των επενδύσεων αυτών γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α΄) και της παραγράφου 11α του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) περί «Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων .
  Αντικατάσταση
  Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του.
  έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων
  Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, υποχρεούνται να αναθέτουν σε εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων τα ακόλουθα έργα και εργασίες.
 • Τη μελέτη και πρόταση αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους.
 • Τις διαδικασίες αγοράς, πώλησης, μισθώσεως, εκμισθώσεως και ανταλλαγής ακινήτων.
 • Τη σύνταξη προδιαγραφών και την κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων, την οργάνωση αρχείου ακινήτων, καθώς και την έρευνα αγοράς για αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και ανταλλαγές ακινήτων.
 • Την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών αυτών, με τα οποία εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες αγοράς ακινήτων ή αξιοποίησης των υφισταμένων.
 • Το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών και εργασιών διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, καθώς και εργασίες συντήρησης των ακινήτων.
 • Την ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για εκπόνηση τεχνικών μελετών ή εκτέλεση τεχνικών έργων.
 • Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτων που έχουν κριθεί διατηρητέα με σκοπό την αξιοποίηση του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης.
 • Τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγματογνωμοσύνες των ακινήτων, καθώς και τις εκτιμήσεις για αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και ανταλλαγή ακινήτων.
 • Κάθε άλλη απαιτούμενη προκαταρτική ή συμπληρωματική πράξη ή ενέργεια που αφορά στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα παραπάνω έργα ή εργασίες.
 • Η ανάθεση γίνεται με συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια.
  Οι Φ.Κ.Α. συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια με τις εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της «Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ακολουθώντας τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και στο παρόν άρθρο.
  Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία γίνεται κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄).
  Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
  Η διάρκεια μιας συμφωνίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας.
  Με τη σύμβαση ανάθεσης περιγράφεται το ανατιθέμενο έργο και καθορίζεται το ύψος της αμοιβής, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου.
  Με την ίδια σύμβαση δύναται να παρέχεται πληρεξουσιότητα στους αντισυμβαλλόμενους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου φορείς, να ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι, με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., στην ευθύνη του οποίου εναπόκειται η οριστική απόφαση αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων και η εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας.
  Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων στις οποίες ανατίθενται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργα και εργασίες ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες, δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄), κατά την εκπλήρωση του ανατεθέντος σε αυτές έργου για τη διενέργεια αγοραπωλησιών, μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων και εν γένει για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α.
  Οι εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων επιλέγονται από την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλουν προσφορές, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, για να γίνουν δεκτοί στο σύστημα επιλογής, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων και εργασιών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α.
  Στο σύστημα επιλογής γίνονται δεκτές όσες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων υποβάλλουν προσφορές των οποίων τα στοιχεία πληρούν τα κριτήρια επιλογής και η προσφορά τους είναι σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.
  Η Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων να υποβάλλει, μετά την κατάρτιση του πίνακα επιλογής, σχετικές προσφορές με σκοπό να γίνει δεκτή στο σύστημα, και ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό την προσφέρουσα, σχετικά με την αποδοχή της στο σύστημα επιλογής για συμμετοχή ή την απόρριψη της σχετικής προσφοράς της.
  Επίσης, η Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να διαγράφει από το σύστημα επιλογής όσες εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων έχουν παύσει να πληρούν τα οριζόμενα από τη σχετική προκήρυξη κριτήρια επιλογής.
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
  Κατά τη διαδικασία ανάθεσης, μέρος των οριζομένων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργων και εργασιών, δύναται να ανατίθενται από τα Δ.Σ. των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΕΚ στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Φορέων τους.
  Αντικατάσταση
  στοιχείων επενδύσεων Οι Φ.Κ.Α. ή Κλάδοι ή Τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να τηρούν μηχανογραφικές καταστάσεις βεβαίας χρονολογίας οι οποίες περιέχουν τα εξής στοιχεία που σχετίζονται με τις επενδύσεις τους.α) Μερίδες Διαχειριστών για τα επενδεδυμένα κεφάλαια.
  Τηρείται από τους Φ.Κ.Α. σε ειδικούς για κάθε διαχειριστή λογαριασμούς και περιλαμβάνει σε ειδικές στήλες τους τίτλους κατ’ είδος οι οποίοι αγοράστηκαν και πωλήθηκαν, την ένδειξη του καταβληθέντος αντιτίμου και τον αριθμό του παραληφθέντος πινακιδίου.
  β) Μητρώο Συμβάσεων Επενδύσεων.
  Σε αυτό αναγράφονται με χρονολογική σειρά όλες οι συμβάσεις που συνάπτουν είτε με διαχειριστές είτε με θεματοφύλακες.
  Για κάθε σύμβαση αναγράφονται τα εξής στοιχεία.βα) Το είδος της σύμβασης ββ) Η επωνυμία του αντισυμβαλλομένου βγ) Το είδος και η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, καθώς και η αμοιβή βδ) Η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης βε) Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται αναγκαίο από τον Φορέα.
  γ) Εντολές προς διαχειριστές πραγματοποίησης επενδύσεων ή ρευστοποιήσεων προϊόντων που βρίσκονται στην κατοχή των Φ.Κ.Α.
  Οι Φ.Κ.Α. οφείλουν να διατηρούν φακέλους ανά διαχειριστή και θεματοφύλακα στους οποίους τηρούνται όλα τα στοιχεία σχετικά με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και φύλαξης, τις εντολές του Φορέα στους διαχειριστές και τις πράξεις που εκτελούν οι διαχειριστές και οι θεματοφύλακες στο πλαίσιο των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, την κατάθεση και ανάληψη τίτλων στα πλαίσια είτε υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου είτε υπηρεσιών φύλαξης.
  Αντικατάσταση
  Διενέργεια Επενδύσεων Τα ποσά προς επένδυση σε κινητές αξίες αποφασίζονται από τα Δ.Σ. των Φ.Κ.Α. μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση των υπηρεσιών τους.
  διενέργειας επενδύσεων σε κινητές αξίες
  Η ανάληψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για επενδύσεις σε κινητές αξίες πραγματοποιείται με εντολή του Φ.Κ.Α. προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα Η ανάθεση από Φ.Κ.Α. της ταμιακής του διαχείρισης σε Πιστωτικό Ίδρυμα περιορίζεται αποκλειστικά στην είσπραξη και πληρωμή τακτικών μόνο εσόδων και δαπανών του οικείου Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τον α.ν. 1611/1950 (ΦΕΚ 304 Α΄), όπως ισχύει και ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄).
  Προθεσμιακές Καταθέσεις Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα ενεργούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
  Με σύμβαση που καταρτίζεται καθορίζονται το ύψος του επενδυόμενου ποσού κατάθεσης, η χρονική διάρκεια αυτής, το ύψος του επιτοκίου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια διασφάλισης των κεφαλαίων του Φ.Κ.Α.
  Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως ισχύει, που διέπουν την κατάρτιση αυτών των συμβάσεων.
  Εάν η χρηματοδοτική μίσθωση καταλήξει είτε σε απόκτηση είτε σε οριστική μεταβίβαση του κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου, ισχύουν οι σχετικές με την εν λόγω απόκτηση ή μεταβίβαση διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
  Κινητές αξίες Η πραγματοποίηση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια γίνεται μέσω της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο. και των Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. που δύνανται να συσταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  Η πραγματοποίηση των επενδύσεων σε κινητές αξίες των περιπτώσεων β1, β2, β3, β4, β5, γ΄και δ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) γίνεται μέσω της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν τη διαχείριση των αξιών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄).
  Υποχρεώσεις διαχειριστών Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα τον Φορέα του οποίου το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται και στο τέλος κάθε μήνα την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Επενδύσεων Φ.Κ.Α., με κοινοποίηση στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεών του έναντι του Φ.Κ.Α. σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.
  Αντικατάσταση
  Άρθρο 13Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης .
  Οι επενδύσεις των Φ.Κ.Α. σε αμοιβαία κεφάλαια γίνονται μέσω της Α.Ε.Δ.Α.Κ. των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο.) ή μέσω άλλων Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.- Φ.Κ.Α.) που συστήνονται για το σκοπό αυτόν.
  Η σύσταση νέων Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση, συγκρότηση και λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).
  Για τη σύσταση της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., εκτός των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), απαιτείται η συμμετοχή τριών τουλάχιστον Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών που εισφέρουν τα κεφάλαια, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αναφέρει τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα συμμετάσχουν στη σύσταση της εταιρείας, τον τίτλο, το ποσό που θα συνεισφέρουν και αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τη διάρκεια της λειτουργίας της.
  Επίσης, με την απόφαση υποβάλλεται και το επιχειρησιακό ή επενδυτικό σχέδιο και έκθεση σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της υπό ίδρυση Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α.
  Η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει.
 • τη συγκρότηση αμοιβαίων κεφαλαίων,
 • τη διαχείριση επενδύσεων και
 • τη διοίκηση της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. Σε αυτήν περιλαμβάνονται νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπηρεσίες εξυπηρέτησης Φ.Κ.Α., αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καθορισμός της αξίας των μεριδίων του, έλεγχος τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου, διεκπεραίωση εγγράφων και αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων και τήρηση αρχείων.
 • Οι μετοχές της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. είναι ονομαστικές και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. ανήκει σε περισσότερους του ενός Φ.Κ.Α., καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και δύναται να μεταβιβάζεται από Φ.Κ.Α. σε Φ.Κ.Α.
  Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄ ) εφαρμόζονται προκειμένου για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της με πρόσθετο ποσό, όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α. υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ.
  Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ.-Φ.Κ.Α., καθώς και η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο. συγκροτούν και λειτουργούν αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών σύμφωνα με το ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).
  Αντικατάσταση
  Η διαχείριση των κινητών αξιών του άρθρου 4 του παρόντος νόμου γίνεται αποκλειστικά μέσω διαχειριστών.
  περιουσιακών στοιχείων
  Οι Φ.Κ.Α. αναθέτουν στην Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ασκεί διαχείριση και μέσω εξωτερικών διαχειριστών, τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
  Με την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταρτίζεται σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, στην οποία καθορίζονται.α) η χρονική διάρκεια αυτής, β) το ύψος και ο συγκεκριμένος τρόπος της αμοιβής, γ) το είδος και η διαδικασία παροχής υπηρεσιών, δ) τα προς επένδυση κεφάλαια, ε) κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση αυτής της παροχής.
  Έργο του διαχειριστή είναι
 • Η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο εντολής τους, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν έναν ή περισσότερους από τους τίτλους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
 • Η εκτέλεση εντολών για αγοραπωλησία τίτλων που βρίσκονται στη κατοχή των Φ.Κ.Α.
 • Η τακτική, περιοδική, έγγραφη ενημέρωση του Φ.Κ.Α. για τις πράξεις που έχει κάνει ο διαχειριστής κατά τη διάρκεια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, καθώς και έκτακτη ενημέρωση για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις επενδύσεις του Φ.Κ.Α.
 • Κριτήρια για την πρόσληψη των εξωτερικών διαχειριστών είναι
 • Η ορθολογική, διοικητική και τεχνικοοικονομική οργάνωση, οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου και ασφάλειας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου των πράξεων που διενεργούνται από όργανα του διαχειριστή για λογαριασμό του Φ.Κ.Α. και το σύστημα λογιστικής καταχώρησης των διενεργούμενων πράξεων για λογαριασμό του Φ.Κ.Α.
 • Η οργάνωση και οι μηχανισμοί ελέγχου και ασφάλειας που διασφαλίζουν την προστασία των τίτλων που ανήκουν στους Φ.Κ.Α. και αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση από τον διαχειριστή των υπό διαχείριση κινητών αξιών του Φορέα για δικό του λογαριασμό.
 • Να είναι αδειοδοτημένοι και να εποπτεύονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τους διέπει.
 • Η πιστοποίηση ελληνικών εταιρειών γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 • Και κάθε άλλο κριτήριο σχετικό με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Φορέα.
 • Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου γίνεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, στην «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), στην οποία μπορεί και ο ίδιος ο Φορέας να είναι μέτοχος.
  Οι Φ.Κ.Α., κατά την ανάθεση της διαχείρισης οφείλουν να τηρούν τις αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης της περιουσίας τους που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.
  Στην Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανατίθεται η παροχή συμβουλών σε Φ.Κ.Α. σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, καθώς και κάθε θέματος σχετιζόμενου με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και την παροχή συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων με αντικείμενο έναν ή περισσότερους τίτλους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
  Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτεται για ορισμένο χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο (2) φορές.
  Στη σύμβαση περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι όροι της διαχείρισης, η αμοιβή, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής του Διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον Φ.Κ.Α.
  Επίσης ο διαχειριστής ενημερώνει τον Φ.Κ.Α. και την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. για σημαντικές εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, που αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποδόσεις των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Φ.Κ.Α. που του έχει υποδειχθεί, για γεγονότα που σχετίζονται με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή τίτλων.
  Στη σύμβαση έργου θα περιλαμβάνεται απαραιτήτως όρος για την τήρηση από τον διαχειριστή όλων των διατάξεων της νομοθεσίας των Φ.Κ.Α. και την αποφυγή κάθε συμπεριφοράς του ίδιου ή των υπαλλήλων και στελεχών του, που αποτελούν παραβίαση των κανόνων εχεμύθειας ή διαρροής πληροφοριών που αφορούν το ανατεθέν σε αυτούς έργο και όλων των κανόνων ασυμβιβάστων και δεοντολογίας που τους επιβάλλονται από τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία τους.
  Επίσης, θα περιγράφεται κάθε διαδικασία για την παρακολούθηση του αποτελέσματος της διαχείρισης από τον Φ.Κ.Α.
  Στη σύμβαση προβλέπονται λόγοι καταγγελίας της για παραβιάσεις των όρων της συμβάσεως, πάντα αζημίως για τα συμφέροντα του Φ.Κ.Α.
  Στα υπό διαχείριση επενδυτικά χαρτοφυλάκια των Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο εντολής τους, δεν επιτρέπεται η απόκτηση κινητών αξιών εκδόσεως του διαχειριστή ή εταιρειών του ομίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυτή προκύπτει από την ημερήσια αποτίμηση των χαρτοφυλακίων των οποίων του έχει ανατεθεί η διαχείριση.
  Οι μετοχές της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχονται από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. μεταβιβάζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλους Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τις κείμενες περί Ε.Π.Ε.Υ. διατάξεις.
  Η εκπροσώπηση των μετόχων στο Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της.
  Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτου.
  Η διαχείριση των μετοχών της Τράπεζας Αττικής πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ή από την Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
  Αντικατάσταση
  A/2010/115
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1928/3632 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1928/3632 1928
  ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
  ΝΟΜΟΣ 1980/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1041 1980
  ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
  Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
  ΝΟΜΟΣ 1994/2216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2216 1994
  ΝΟΜΟΣ 1995/2362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2362 1995
  ΝΟΜΟΣ 1997/2469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2469 1997
  Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
  Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
  Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
  ΝΟΜΟΣ 2001/2947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2947 2001
  ΝΟΜΟΣ 2004/3283 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/3283 2004
  Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 2005/3389 2005
  ΝΟΜΟΣ 2007/3586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3586 2007
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2999 1954
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/715 1979
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/170 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/170 1987
  Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/328 1998
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2007/60 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/60 2007
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
  Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 2008/3667 2008
  Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
  Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
  Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
  Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
  Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις. 2013/4224 2013
  Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
  Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
  Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις. 2017/4468 2017