ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3590

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 4 Σεπτεμβρίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας (αποκαλούμενες στο εξής τα Συμβαλλόμενα Μέρη), Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των υφιστάμενων ναυτιλιακών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και επιθυμώντας να ενισχύσουν περαιτέρω την συνεργασία τους στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών με βάση τις αρχές της ελευθερίας των θαλασσίων μεταφορών, και Πεπεισμένοι ότι η ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ των δύο κρατών, θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας τους, Έχοντας υπόψη τις αρχές που τέθηκαν από το Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένων των Διεθνών Ναυτιλιακών Συμβάσεων στις οποίες τα δύο κράτη είναι μέλη, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής: 1.Ο όρος «πλοίο του Συμβαλλομένου Μέρους» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο το οποίο είναι νηολογημένο στα Νηολόγια ενός Συμβαλλομένου Μέρους και φέρει την σημαία του σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του. Εν τούτοις, ο όρος αυτός δεν θα περιλαμβάνει: 1)Τα πολεμικά πλοία και τα βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, 2)Τα δημόσια πλοία σχεδιασμένα ή χρησιμοποιούμενα για μη εμπορικούς σκοπούς, 3)Τα πλοία υδρογραφικής, ωκεανογραφικής και επιστημονικής έρευνας, 4)Τα αλιευτικά πλοία, τα πλοία αλιευτικής έρευνας και εποπτείας και τα πλοία αλιείας και επεξεργασίας ιχθύων. 5)Τα πλοία που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες πλοήγησης, ρυμούλκησης ή επιθαλάσσιας διάσωσης, και 6)Τα πυρηνοκίνητα πλοία» 2.Ο όρος «μέλη του πληρώματος» σημαίνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο, που εκτελεί επί του πλοίου καθήκοντα κατά τη διάρκεια του πλου, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στην κατάσταση πληρώματος, και κατέχουν τα αποδεικτικά ταυτότητας όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 9 της παρούσας Συμφωνίας. 3.Ο όρος «ακτοπλοΐα» σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ο όρος «ακτοπλοΐα» περιλαμβάνει κάθε μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία, αν και συνοδεύονται από φορτωτική συνεχείας και ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του προορισμού τους, μεταφορτώνονται άμεσα ή έμμεσα στα λιμάνια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για να μεταφερθούν σε άλλο λιμάνι του ιδίου Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμόζονται και για μεταφορές επιβατών έστω και αν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια συνεχείας. 4.Ο όρος «διεθνής θαλάσσια μεταφορά» σημαίνει κάθε μεταφορά με πλοίο, εκτός της περίπτωσης που το πλοίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους.« 5.Ο όρος «αρμόδια αρχή» σημαίνει για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και για την Δημοκρατία της Κορέας, το Υπουργείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας. Σε περίπτωση οιωνδήποτε αλλαγών αναφορικά με τα ονόματα ή τις λειτουργίες των αρμοδίων αρχών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν στις αναγκαίες γνωστοποιήσεις μέσω της διπλωματικής οδού. 6.Ο όρος «ναυτιλιακή εταιρεία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους» σημαίνει μια εταιρεία που έχει συσταθεί ή εγκατασταθεί στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του με σκοπό την διαχείριση ή τη ναύλωση πλοίων. Οι ναυτιλιακές εταιρίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή της Δημοκρατίας της Κορέας και ελέγχονται από υπηκόους της Ελληνικής Δημοκρατίας ή της Δημοκρατίας της Κορέας, απολαμβάνουν, επίσης, των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον τα σκάφη τους είναι νηολογημένα στην Ελληνική Δημοκρατία ή την Δημοκρατία της Κορέας σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώκουν την ανάπτυξη των ναυτιλιακών τους σχέσεων, με βάση τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και θα απέχουν από κάθε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο. Η αρχή της μη διακρίσεως θα εφαρμόζεται στις εμπορικές δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 3 Ο τομέας της ακτοπλοΐας εξαιρείται της παρούσας συμφωνίας. Όταν ένα πλοίο του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους εκτελεί πλου από ένα λιμάνι σε άλλο εντός της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους με σκοπό να εκφορτώσει εισερχόμενο φορτίο και/ή να αποβιβάσει επιβάτες από το εξωτερικό ή να φορτώσει φορτίο προς εξαγωγή και/ή να επιβιβάσει επιβάτες με προορισμό χώρες του εξωτερικού, αυτό δεν θα θεωρείται ακτοπλοΐα. Άρθρο 41.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ακολουθούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και ειδικότερα: 1)Να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων των Συμβαλλομένων Μερών στις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλομένων Μερών και να μην παρακωλύουν την συμμετοχή τους στις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των λιμένων τους και των λιμένων τρίτων χωρών. 2)Να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τους θα παρέχουν ελεύθερα διεθνείς θαλάσσιες-ποτάμιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Μερών. 3)Να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια, ως αν έφεραν την σημαία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4)Να συνεργάζονται στην εξάλειψη των εμποδίων τα οποία μπορεί να παρακωλύουν την ανάπτυξη του θαλασσίου εμπορίου μεταξά των λιμένων των Συμβαλλομένων Μερών και μεταξύ των λιμένων τους και λιμένων τρίτων χωρών, ή μπορεί να παρεμποδίσουν τις διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με το εμπόριο αυτό. 5)Να απέχουν από την εισαγωγή ρητρών κατανομής φορτίου σε μελλοντικές Διμερείς Συμφωνίες με τρίτες χώρες οι οποίες αφορούν το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου καθώς και τις τακτικές εμπορευματικές μεταφορές εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρα. 6)Να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για κατάργηση οποιονδήποτε συμφωνιών διαφύλαξης φορτίων, στην περίπτωση που τέτοιες ρυθμίσεις έχουν περιληφθεί στις ήδη ισχύουσες διμερείς συμφωνίες των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται και στα πλοία τα οποία διαχειρίζονται ή ναυλώνονται από υπηκόους ή ναυτιλιακές εταιρίες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των πλοίων τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 5 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιτρέπει, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς του, στις ναυτιλιακές εταιρίες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να εγκαθιστούν υποκαταστήματα στην επικράτεια του. Τα υποκαταστήματα θα έχουν το δικαίωμα να ενεργούν ως αντιπρόσωποι των κεντρικών γραφείων των εταιριών. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί να παρέχει στα υποκαταστήματα των ναυτιλιακών εταιριών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους την ίδια μεταχείριση την οποία παρέχει στις δικές του ναυτιλιακές εταιρίες, σε ότι αφορά τις συνήθεις εμπορικές τους δραστηριότητες. Άρθρο 61.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα υιοθετεί, εντός των ορίων της νομοθεσίας του και των κανονισμών του όλα τα αναγκαία μετρα για την διευκόλυνση και επίσπευση της ναυτιλιακής κίνησης, για την αποφυγή των μη αναγκαίων καθυστερήσεων των πλοίων, και για την επίσπευση και απλούστευση κατά το δυνατόν, της διεξαγωγής όλων των διοικητικών, τελωνειακών, υγειονομικών, καθώς και λοιπών διατυπώσεων που εφαρμόζονται στα λιμάνια του. Η εν λόγω διάταξη δεν περιορίζει τα δικαιώματα των Συμβαλλομένων Μερών αναφορικά με την εφαρμογή τελωνειακών και υγειονομικών νόμων και κανονισμών ή οιωνδήποτε άλλων μέτρων ελέγχου που καθορίζονται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, αναφορικά με την ασφάλεια πλοίων και λιμένων, την προστασία από την θαλάσσια ρύπανση, την προστασία των ανθρωπίνων ζωών, την εκπαίδευση και πιστοποίηση των ναυτικών, την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, την αναγνώριση φορτίων και την είσοδο αλλοδαπών. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στα πλοία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους την ίδια μεταχείριση την οποία παρέχει στα δικά του πλοία που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς πλόες, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα λιμάνια, τα οποία είναι ανοικτά στο διεθνές εμπόριο, την χρήση των υποδομών, των λιμενικών ευκολιών τους, και την πληρωμή σχετικών τελών και φόρων, των τελωνειακών εγκαταστάσεων, και την διάθεση των προβλητών και των εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτίων. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται και στα πλοία τα οποία διαχειρίζονται ή ναυλώνονται από υπηκόους ή ναυτιλιακές εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου αυτού δεν υποχρεώνουν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να εξαιρέσει τα πλοία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους από απαιτήσεις για υποχρεωτική πλοήγηση, που παρέχεται στα δικά του πλοία. Άρθρο 7 Οι διατάξεις του Άρθρου 6 δεν υποχρεώνουν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να παραχωρήσει στα πλοία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους οφέλη ή προνομιακή μεταχείριση τα οποία του έχουν παραχωρηθεί δυνάμει της συμμετοχής του σε οποιουδήποτε είδους συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης. Άρθρο 81.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγνωρίζει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητα των πλοίων, τα πιστοποιητικά καταμέτρησης χωρητικότητας, καθώς και όλα τα άλλα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, που έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Όσον αφορά τον τομέα της ασφαλείας ναυσιπλοΐας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά των πλοίων τους που έχουν εκδοθεί από αυτά, με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τις σχετικές ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις. 2.Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, που έχουν εφοδιασθεί με Διεθνή Πιστοποιητικά Καταμέτρησης Χωρητικότητας, δεν θα υπόκεινται σε ανακαταμέτρηση στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα πιστοποιητικά αυτά θα λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό των λιμενικών τελών. Τα πιστοποιητικά καταμετρήσεως των σκαφών κάτω των 24 μέτρων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία θα αναγνωρίζονται αμοιβαία. Ειδικότερα, για τα φιλικά προς το περιβάλλον δεξαμενόπλοια με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή διπλά τοιχώματα, τα λιμενικά τέλη και οι εισφορές θα μειώνονται ανάλογα και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Εκτός από την αναγκαστική πώληση λόγω δικαστικής απόφασης τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να εγγραφούν στο Νηολόγιο του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους από το οποίο τα πλοία προέρχονται, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα πλοία έχουν διαγραφεί από το Νηολόγιο του εν λόγω Μέρους. Άρθρο 91.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζουν αμοιβαία τα αποδεικτικά ταυτότητας των ναυτικών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Τα εν λόγω αποδεικτικά ταυτότητας είναι στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας το Ελληνικό «Ναυτικό Φυλλάδιο» και το «Ελληνικό Διαβατήριο» και στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Κορέας το «Ναυτικό Διαβατήριο» και το «Κορεατικό Διαβατήριο». 3.Σε περίπτωση κύρωσης από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της αναθεωρημένης Σύμβασης 185 (2003) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, παύουν να ισχύουν και έκτοτε θα αναγνωρίζεται ως έγγραφο ταυτότητας το «Δελτίο Ταυτότητας Ναυτικών» εκδιδόμενο από τις αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών σύμφωνα με την προαναφερθείσα Σύμβαση. 4.Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 της Συμφωνίας αυτής, εφαρμόζονται επί οιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος των Συμβαλλόμενων Μερών αλλά κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυουσών Διεθνών Συμβάσεων. Τα εν λόγω αποδεικτικά θα εκδίδονται από χώρες που έχουν κυρώσει τις προαναφερθείσες συμβάσεις και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα επιστροφής στην χώρα έκδοσης των αποδεικτικών αυτών. Άρθρο 101.Μέλη πληρώματος πλοίου, κάτοχοι έγκυρων αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού, επιτρέπεται να παραμένουν με προσωρινή άδεια εξόδου στην ξηρά χωρίς προξενική θεώρηση (νisa), κατά την διάρκεια της παραμονής των πλοίων τους στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, με την προϋπόθεση ότι ο πλοίαρχος του πλοίου έχει υποβάλλει κατάσταση πληρώματος στις αρμόδιες αρχές αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Κατά την αποβίβαση και επιστροφή στα πλοία, τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπόκεινται σε ελέγχους σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Οι κάτοχοι έγκυρου αποδεικτικού ταυτότητας ναυτικού, που αναφέρεται στο άρθρο 9 αυτής της Συμφωνίας και συνοδεύεται από διαβατήριο, επιτρέπεται, το συντομότερο δυνατόν, να διέρχονται της επικράτειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους με σκοπό να επαναπατριστούν, να συναντήσουν το πλοίο τους ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που θα γίνεται αποδεκτός από τις Αρχές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Μέρους αυτού. Σε κάθε περίπτωση που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, τα διαβατήρια πρέπει να φέρουν τις αντίστοιχες προξενικές θεωρήσεις (VΙSΑ) του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 3.Σε περίπτωση, που μέλος του πληρώματος πλοίου, κάτοχος έγκυρου αποδεικτικού ταυτότητας ναυτικούς που αναφέρεται στο Άρθρο 9 αυτής της Συμφωνίας, και συνοδεύεται από διαβατήριο, αποβιβασθεί σε λιμάνι του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για λόγους υγείας ή άλλους λόγους οι οποίοι αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, οι Αρχές αυτές θα παρέχουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση προκειμένου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να μπορέσει να παραμείνει στην επικράτειά του, να λάβει ιατρική φροντίδα ή να νοσηλευθεί ή να επιστρέψει στη χώρα του ή να μεταβεί σε άλλο λιμένα επιβίβασης με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 4.Για όσο χρονικό διάστημα το πλοίο ενός Συμβαλλόμενου Μέρους παραμένει στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπος του πλοίου θα δικαιούται να επικοινωνήσει ή να συναντήσει τα μέλη του πληρώματος του πλοίου σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς του άλλου Συμβαλλόμενου Μέλους. Άρθρο 111.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 της Συμφωνίας αυτής παραμένουν σε ισχύ οι νόμοι και κανονισμοί του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με την είσοδο, παραμονή, απομάκρυνση και αναχώρηση αλλοδαπών. 2.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 10 της Συμφωνίας αυτής, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στην επικράτεια του σε κάθε πρόσωπο που κατέχει τα αποδεικτικά ταυτότητας ναυτικού που αναφέρονται στο Άρθρο 9, του οποίου η είσοδος θεωρείται ανεπιθύμητη. 3.Οι διατάξεις του άρθρου 10 της Συμφωνίας αυτής εφαρμόζονται επίσης και σε πρόσωπα κατόχους έγκυρων διαβατηρίων που επιβαίνουν επί πλοίων των Συμβαλλομένων Μερών τα οποία δεν είναι μέλη πληρώματος ούτε περιλαμβάνονται στην κατάσταση πληρώματος, πλην όμως απασχολούνται με την εκτέλεση καθηκόντων σχετιζομένων με την υπηρεσία ή την λειτουργία του πλοίου κατά την διάρκεια του πλού και περιλαμβάνονται σε ειδική κατάσταση. 1.Πλοιοκτήτες, του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ναυτολογούν ως μέλη πληρώματος για τα πλοία τους που φέρουν τη σημαία αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους, ναυτικούς υπηκόους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει το πλοίο. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολύνουν την αντικατάσταση και τον επαναπατρισμό των ναυτικών που υπηρετούν στα πλοία των Συμβαλλομένων Μερών. Άρθρο 131.Τα πλοία και τα μέλη του πληρώματος του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την παραμονή τους στην χωρική θάλασσα, τα εσωτερικά ύδατα και τα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του πληρώματος πλοίου ενός Συμβαλλόμενου Μέρους διαπράξει αδίκημα στο πλοίο για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται στα εσωτερικά ύδατα ή την χωρική θάλασσα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της Παραγράφου 1 του Άρθρου 27 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ (1982). 3.Κατά την άσκηση της ποινικής ή αστικής δικαιοδοσίας του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της κρατήσεως των πλοίων του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. Εάν αυτή η κράτηση είναι απολύτως απαραίτητη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα περιορίσουν αυτή στο ελάχιστο ή θα επιτρέψουν τον απόπλου του πλοίου με την υποβολή εγγυήσεων. 4.Οι επιβάτες και οι ναυτιλιακές εταιρίες του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θα συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, αναφορικά με την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση των επιβατών. Άρθρο 141.Εάν πλοίο ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ναυαγήσει, προσαράξει, εξοκείλει ή πάθει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα στη χωρική θάλασσα ή τα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους οι αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα προσφέρουν την ίδια βοήθεια και προστασία στους επιβάτες, τα μέλη του πληρώματος, το πλοίο και το φορτίο, όπως αυτή που προσφέρεται από το Συμβαλλόμενο αυτό Μέρος σε πλοία που φέρουν τη δική του σημαία. 2.Το φορτίο, ο εξοπλισμός, τα εφόδια και άλλα υπάρχοντα που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί από πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο δεν θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους τελωνειακούς δασμούς ή άλλου είδους φόρους που επιβάλλονται σε περιπτώσεις εισαγωγής με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραδοθούν για χρήση ή κατανάλωση μέσα στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Το πλοίο, που εξόκειλε ή ναυάγησε, καθώς επίσης και όλα τα μέρη ή υπολείμματα ή εξαρτήματα και όλες οι συσκευές εξοπλισμού, εφόδια και εμπορεύματα τα οποία διασώθηκαν μαζί με εκείνα τα οποία ρίχτηκαν στην θάλασσα από τέτοια πλοία ή από πλοία, που βρίσκονται σε κίνδυνο ή το προϊόν της πώλησης τους, εάν πουλήθηκαν καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα, που βρέθηκαν στο πλοίο, που εξόκειλε ή ναυάγησε ή που ανήκαν σ’ αυτό, θα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη ή τους αντιπροσώπους του οποτεδήποτε ζητηθούν από αυτούς. Όλα τα έξοδα και οι φόροι που σχετίζονται με την διάσωση και βοήθεια θα επιβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις καθώς επίσης και τους νόμους και κανονισμούς του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται και στα πλοία τα οποία διαχειρίζονται ή ναυλώνονται από υπηκόους ή ναυτιλιακές εταιρείες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 15 Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών τα οποία προκύπτουν από τις εν ισχύ Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες τις σχετικές με ναυτιλιακά θέματα και συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες προκύπτουν από την ιδιότητά της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 16 Το εισόδημα των ναυτιλιακών εταιριών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους που προέρχεται από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους να χρησιμοποιείται για πληρωμές στην επικράτεια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους ή να εμβάζεται ελεύθερα στο εξωτερικό σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία της αγοράς την ημέρα της έμβασης. Άρθρο 171.Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής και να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών στο Τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών, θα συσταθεί Μικτή Ναυτιλιακή Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους ορισμένους από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Η Μικτή Ναυτιλιακή Επιτροπή θα: 1)χειρίζεται θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. 2)μελετήσει τρόπους διευκόλυνσης της έρευνας, ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνικής συνεργασίας και εκπαίδευσης στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας, και 3)θα συζητά άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την βελτίωση των σχέσεων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορά συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης της συνεργασίας και αμοιβαίας προμήθειας στους Διεθνείς Οργανισμούς. 3.Η Μικτή Ναυτιλιακή Επιτροπή, θα συνεδριάζει εναλλάξ στην Ελληνική Δημοκρατία και την Δημοκρατία της Κορέας σε ημερομηνίες οι οποίες θα καθορίζονται δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 18 Οποιαδήποτε διαφορά που ανακύπτει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής θα διευθετείται με διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ ίων Συμβαλλομένων Μερών δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 19 Η Συμφωνία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συναίνεση των Συμβαλλομένων μερών δια της ανταλλαγής επιστολών μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 201.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο δια της ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων, την ολοκλήρωση όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ αυτή η Συμφωνία. 2.Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για 5 χρόνια και θα ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους 5 ετών εκτός αν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την βούληση του να θέσει τέρμα στην παρούσα συμφωνία 6 μήνες πριν την ημερομηνία εκπνοής της. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία