ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3591

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 17 Οκτωβρίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας (που στη συνέχεια θα ονομάζονται Συμβαλλόμενα Μέρη). Επιθυμώντας να αναπτύξουν την συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας και με σκοπό να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διεθνούς Ναυτιλίας με βάση τις αρχές της ελευθερίας της εμπορικής ναυτιλίας. Έχοντας υπόψη τις αρχές, που τέθηκαν από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από τις Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις στις οποίες τα δύο Μέρη είναι μέλη. Αποφάσισαν την σύναψη της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 1ΟΡΙΣΜΟΙΣτη Συμφωνία αυτή: 1.Ο όρος «πλοίο του Συμβαλλομένου Μέρους» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο νηολογημένο στα Νηολόγια του Μέρους αυτού και που φέρει την σημαία του. Εν τούτοις, ο όρος αυτός δεν θα περιλαμβάνει: 1)Τα πολεμικά πλοία και τα βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. 2)Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά διοικητική ή κρατική υπηρεσία. 3)Τα πλοία επιστημονικής έρευνας. 4)Τα αλιευτικά πλοία. 2.Ο όρος «μέλος του πληρώματος» σημαίνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο, που εκτελεί επί του πλοίου καθήκοντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την λειτουργία του και που περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρώματος. 3.Ο όρος «ακτοπλοΐα» σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ο όρος «ακτοπλοΐα» περιλαμβάνει κάθε μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία , αν και συνοδεύονται από φορτωτική συνεχείας και ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του προορισμού τους, μεταφορτώνονται άμεσα ή έμμεσα στα λιμάνια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για να μεταφερθούν σε άλλο λιμάνι του ιδίου Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμόζονται και προκειμένου για μεταφορές επιβατών έστω και αν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια συνεχείας. 4.Ο όρος «διεθνής θαλάσσια μεταφορά» σημαίνει κάθε μεταφορά με πλοίο, εκτός της περίπτωσης που το πλοίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλομένου Μέρους. Άρθρο 2ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώκουν την ανάπτυξη των ναυτιλιακών τους σχέσεων, με βάση τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και θα απέχουν από κάθε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο. Η αρχή της μη διακρίσεως θα εφαρμόζεται στις εμπορικές δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται πλοία που φέρουν σημαία του ενός συμβαλλόμενου μέρους στην επικράτεια του άλλου Μέρους. Άρθρο 3ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν, εντός των περιορισμών της σχετικής νομοθεσίας τους, τις προσπάθειές τους για την διατήρηση και ανάπτυξη μονίμου συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των χωρών τους. Συγκεκριμένα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συνδιασκέπτονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των αρμοδίων για τις ναυτιλιακές υποθέσεις αρχών των χωρών τους. 2.Ο όρος «αρμόδια αρχή» σημαίνει: - για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, - για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών. 3.Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των ονομάτων των αρμοδίων αρχών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν στην αναγκαία γνωστοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 4ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΤα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να παρέχουν μεταξύ τους, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών. Γι’ αυτό το σκοπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθούν και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που ασχολούνται ή έχουν σχέση με τη ναυτιλία. Άρθρο 5ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ακολουθούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και ειδικότερα: 1)Να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλομένων Μερών καθώς επίσης και μεταξύ των λιμένων αυτών και τρίτων χωρών. 2)Να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τους ελεύθερα θα παρέχουν διεθνείς θαλάσσιες-ποτάμιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Μερών, 3)Να συνεργάζονται στην εξάλειψη των εμποδίων τα οποία μπορεί να παρακωλύουν την ανάπτυξη του θαλασσίου εμπορίου μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών. 4)Να απέχουν από μέτρα που μπορεί να παρακωλύουν την συμμετοχή των πλοίων των Συμβαλλομένων Μερών στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών και των λιμανιών τρίτων χωρών. 5)Να καταργήσουν οποιουσδήποτε μονομερείς περιορισμούς που σχετίζονται με την διεθνή θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και που επιφυλάσσονται εν όλω ή εν μέρει για τα πλοία των Συμβαλλομένων Μερών. 6)Να καταργήσουν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κατανομής φορτίων, όπου τέτοιες ρυθμίσεις έχουν περιληφθεί στις ήδη ισχύουσες διμερείς ρυθμίσεις των Συμβαλλομένων Μερών. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των πλοίων τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών. 3.Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θα εμποδίζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της, ελεύθερης συμμετοχής των εμπορικών τους στολών στο διεθνές εμπόριο, στα πλαίσια του εμπορικού ανταγωνισμού. Άρθρο 6ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑΤα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν προσεγγίζουν σε λιμάνι του άλλου Μέρους γιά εκφόρτωση μέρους του φορτίου τους μπορούν, συμμορφούμενα προς τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής, να διατηρούν επ’ αυτών το μέρος του φορτίου τους που προορίζεται για άλλο λιμάνι, είτε της ίδιας είτε άλλης χώρας ή να το μεταφορτώνουν σε άλλο πλοίο, χωρίς να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλα επιπλέον τέλη, εκτός από εκείνα που επιβάλλονται, σε παρόμοια περίπτωση, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα πλοία καθενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα μπορούν να προσεγγίζουν σε ένα ή και περισσότερα λιμάνια του άλλου Μέρους για φόρτωση ολοκλήρου ή μέρους του φορτίου τους που προορίζεται για ξένα λιμάνια, χωρίς να καταβάλλουν άλλα τέλη εκτός από εκείνα που επιβάλλονται σε παρόμοιες περιπτώσεις, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού. Άρθρο 7ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στα πλοία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους την ίδια μεταχείριση την οποία παρέχει στα δικά του πλοία που απασχολούνται σε διεθνείς πλόες, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη είσοδο στα λιμάνια, την διάθεση των προβλητών και την πλήρη χρήση των λιμενικών ευκολιών τους, την φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, την μεταφόρτωση, την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, την πληρωμή οιωνδήποτε τελών και φόρων, την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην ναυτιλία και την άσκηση συνήθων εμπορικών πράξεων. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού: 1)δεν θα εφαρμόζονται σε λιμάνια που δεν είναι ανοιχτά για την είσοδο ξένων πλοίων. 2)δεν θα επηρεάζουν τους κανονισμούς που αφορούν στην είσοδο και παραμονή αλλοδαπών. 3)δεν θα εφαρμόζονται προκειμένου για δραστηριότητες, που επιφυλάσσονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για τα πλοία που φέρουν την σημαία του ή για τις δικές του επιχειρήσεις και οργανισμούς, και που περιλαμβάνουν ειδικότερα την ακτοπλοΐα, την θαλάσσια αλιεία, την πλοήγηση, την ρυμούλκηση, την ναυαγιαίρεση και την επιθαλάσσια αρωγή. 4)δεν θα υποχρεώνουν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να επεκτείνει στα πλοία του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους εξαίρεση από απαιτήσεις για υποχρεωτική πλογήσηση, που παρέχεται στα δικά του πλοία. 5)δεν θα εφαρμόζρνται στην μετανάστευση και στην μεταφορά μεταναστών. Άρθρο 8ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ1.Εάν από την Συμφωνία αυτή δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν μεταξύ τους μεταχείριση ίδια προς αυτήν του μάλλον ευνοούμενου κράτους σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εμπορική ναυτιλία. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα εφαρμόζονται προκειμένου για πλεονεκτήματα που απορρέουν από την συμμετοχή κάθε Συμβαλλομένου Μέρους σε Συμφωνία Οικονομικής Ολοκλήρωσης οιασδήποτε μορφής. Άρθρο 9ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝΤα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετούν, εντός των ορίων της νομοθεσίας τους και των κανονισμών λιμένος, καθώς επίσης και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, όλα τα αναγκαία μέτρα για την διευκόλυνση και επίσπευση της ναυτιλιακής κίνησης, για την αποφυγή των μη αναγκαίων καθυστερήσεων των πλοίων, και για την επίσπευση και απλούστευση κατά το δυνατόν, της διεξαγωγής των τελωνειακών, υγειονομικών, αστυνομικών και λιμενικών διατυπώσεων καθώς και λοιπών διατυπώσεων που εφαρμόζονται στα λιμάνια. Άρθρο 10ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ1.Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητα των πλοίων, καθώς και όλα τα άλλα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, που έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζονται και από το άλλο Μέρος. Όσον αφορά τον τομέα της ασφαλείας ναυσιπλοΐας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά των πλοίων τους που εφοδιάζονται από αυτά, με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις που είναι σε ισχύ. 2.Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, που έχουν εφοδιασθεί με Πιστοποιητικά Καταμέτρησης Χωρητικότητας, δεν θα υπόκεινται σε ανακαταμέτρηση στα λιμάνια του άλλου Μέρους και οι αριθμοί που σημειώνονται στο πιστοποιητικό θα λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό των κάθε είδους ή φύσεως λιμενικών τελών, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση Καταμέτρησης Χωρητικότητας. Τα πιστοποιητικά καταμετρήσεως των σκαφών κάτω των 24 μέτρων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία θα αναγνωρίζονται αμοιβαία. Ειδικότερα, για τα φιλικά προς το περιβάλλον δεξαμενόπλοια με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή διπλά τοιχώματα, τα λιμενικά τέλη και τα τέλη πλοήγησης θα μειώνονται: 1)με την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων από την ολική χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με την [Α 747(18)] Απόφαση του Ι.Μ.Ο. ή, 2)με τον υπολογισμό εκπτώσεως κατ’ αναλογία του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων στην ολική χωρητικότητα του πλοίου. 3.Εκτός από την αναγκαστική πώληση λόγω δικαστικής απόφασης τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να εγγραφούν στο Νηολόγιο του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους από το οποίο τα πλοία προέρχονται, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα πλοία έχουν διαγραφεί από το Νηολόγιο του εν λόγω Μέρους. Άρθρο 11ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζουν αμοιβαία τα αποδεικτικά ταυτότητας των ναυτικών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Τα εν λόγω αποδεικτικά ταυτότητας είναι στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας το Ελληνικό ’Ναυτικό φυλλάδιο» και το «Ελληνικό Διαβατήριο», και στην περίπτωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας το «Πιστοποιητικό Ταυτότητας Ναυτικού» και το «Νιγηριανό Διαβατήριο». 3.Σε περίπτωση κύρωσης από τα συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης 185 (2003) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, παύουν να ισχύουν και έκτοτε θα αναγνωρίζεται ως έγγραφο ταυτότητας το «Έγγραφο Ταυτότητας Ναυτικών» εκδιδόμενο από τις αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών σύμφωνα με την προαναφερθείσα Σύμβαση. 4.Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής, εφαρμόζονται επί οιουδήποτε προσώπου, το οποίο δεν είναι υπήκοος των Συμβαλλόμενων Μερών αλλά κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυουσών Διεθνών Συμβάσεων. Τα εν λόγω αποδεικτικά θα εκδίδονται από χώρες που έχουν κυρώσει τις προαναφερθείσες συμβάσεις και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα επιστροφής στην χώρα έκδοσης των αποδεικτικών αυτών. Άρθρο 12ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ1.Μέλη πληρώματος πλοίων ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, κάτοχοι αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού που αναφέρονται στο άρθρο 11 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να παραμένουν με προσωρινή άδεια εξόδου στην ξηρά χωρίς προξενική θεώρηση (νisa), κατά την διάρκεια της παραμονής των πλοίων στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, με την προϋπόθεση ότι οι πλοίαρχοι υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές κατάσταση πληρώματος σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στα λιμάνια αυτά. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12 (1) κατά την αποβίβαση και επιστροφή στα πλοία, τα μνημονευόμενα στο εν λόγω άρθρο πρόσωπα υπόκεινται σε έλεγχο εισόδου και εξόδου, καθώς και σε τελωνειακό έλεγχο που ισχύουν στο εν λόγω λιμάνι. Άρθρο 13ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΡΑΝΖΙΤ1.Οι κάτοχοι των αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού, που αναφέρονται στο άρθρο 11 αυτής της Συμφωνίας επιτρέπεται να εισέρχονται ή να εξέρχονται από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως επιβάτες οιουδήποτε μεταφορικού μέσου με σκοπό να συναντήσουν το πλοίο τους ή να μετακινηθούν σε άλλο πλοίο, ή να διέρχονται ΤΡΑΝΖΙΤ στην περίπτωση που πηγαίνουν να συναντήσουν το πλοίο τους σε άλλη χώρα, ή να επαναπατρίζονται ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που θα γίνεται αποδεκτός από τις Αρχές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 2.Σε κάθε περίπτωση που περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες προξενικές θεωρήσεις (VΙSΑ) του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, που θα χορηγούναι από τις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατό. Άρθρο 14ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 της Συμφωνίας αυτής οι νόμοι και κανονισμοί ενός Συμβαλλόμενου Μέρους που σχετίζονται με την μετανάστευση και αφορούν είσοδο, παραμονή και αναχώρηση αλλοδαπών παραμένουν σε ισχύ στην επικράτεια αυτού του Συμβαλλομένου Μέρους. 2.Καθένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο και ή την παραμονή στην επικράτειά του σε ναυτικούς τους οποίους θεωρεί ανεπιθύμητους. 3.Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 εφαρμόζονται επίσης και σε πρόσωπα επί πλοίων των Συμβαλλομένων Μερών τα οποία δεν είναι μέλη πληρώματος ούτε περιλαμβάνονται στην κατάσταση πληρώματος, πλην όμως απασχολούνται με την εκτέλεση καθηκόντων σχετιζομένων με την υπηρεσία ή την λειτουργία του πλοίου κατά την διάρκεια του πλου και περιλαμβάνονται σε ειδική κατάσταση. Άρθρο 15ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ1.Πλοιοκτήτες εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ναυτολογούν ως μέλη πληρώματος για τα πλοία τους που φέρουν τη σημαία των Συμβαλλόμενων Μερών, ναυτικούς υπηκόους του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει. 2.Οι όροι ναυτολόγησης συμφωνούνται ελευθέρα μεταξύ των πλοιοκτητών και των ναυτικών και περιλαμβάνονται στη σύμβαση ναυτολογήσεως. Οι όροι ναυτολόγησης μπορεί να καθοριστούν και από συλλογικές συμφωνίες, που συνάπτονται μεταξύ μιας ενώσεως των πλοιοκτητών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και της Ομοσπονδίας Ναυτικών του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους ή της Δημόσιας Αρχής του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Πλοία που φέρουν τη σημαία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, οποτεδήποτε καταπλέουν σε λιμάνια του ετέρου, Συμβαλλόμενου Μέρους ή ναυσιπλοούν στη χωρική θάλασσα ή τα εσωτερικά, ύδατα αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους, αυτό οφείλει να παρέξει στους ναυτικούς που υπηρετούν στα πλοία αυτά διευκολύνσεις που αφορούν στην αντικατάσταση αυτών και στον επαναπατρισμό τους. 4.Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία προκύπτει από τη σχετική σύμβαση ναυτολογήσεως, εφαρμόζεται η νομοθεσία και ασκείται η δικαιοδοσία του Κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο. Άρθρο 16ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ1.Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος πληρώματος πλοίου ενός των δύο Συμβαλλομένων Μερών διαπράξει αδίκημα στο πλοίο για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται στα εσωτερικά ύδατα του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, οι αρχές του Μέρους αυτού δεν θα διώκουν αυτό χωρίς την συγκατάθεση της αρμοδίας διπλωματικής ή προξενικής αρχής του πρώτου Μέρους, εκτός εάν: 1)οι συνέπειες του αδικήματος επεκτείνονται στην επικράτεια του δευτέρου Μέρους, ή 2)το αδίκημα είναι τέτοιου είδους ώστε να διαταράσσει την ειρήνη ή την δημόσια τάξη και την ασφάλεια του άλλου Μέρους, ή 3)η δίωξη είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, ή 4)ο πλοίαρχος του πλοίου έχει ζητήσει την δίωξη του δράστη, ή 5)το αδίκημα έχει διαπραχθεί σε βάρος προσώπου που δεν είναι μέλος πληρώματος του πλοίου αυτού. 2.Σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαπραχθεί αδίκημα επί πλοίου που φέρει την σημαία ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το οποίο διέρχεται από την χωρική θάλασσα του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, όσον αφορά την ποινική δικαιοδοσία, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του Ο.Η.Ε. (1982). 3.1)Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πριν από την λήψη οιωνδήποτε μέτρων, οι αρχές του παρακτίου κράτους θα πρέπει να ειδοποιούν προηγουμένως τις αρμόδιες διπλωματικές ή προξενικές αρχές του κράτους την σημαία του οποίου φέρει το πλοίο. 2)Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανωτέρω ειδοποίηση μπορεί να γίνει κατά τον χρόνο λήψης των ανωτέρω μέτρων. 3)Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίως των Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών να διεξάγουν οποιαδήποτε επιθεώρηση ή έρευνα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. 4.Κατά την άσκηση της ποινικής, αστικής και πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της κρατήσεως των πλοίων του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Εαν αυτή η κράτηση είναι απολύτως απαραίτητη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα περιορίσουν αυτή στο ελάχιστο ή θα επιτρέψουν τον απόπλου του πλοίου με την υποβολή εγγυήσεων. Άρθρο 17ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝΟι δικαστικές και/ή οι διοικητικές αρχές καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα επιλαμβάνονται της εκδίκασης οιωνδήποτε αστικών διαφορών ή άλλων μέτρων, που προβλέπονται και έχουν σχέση με την σύμβαση εργασίας μέλους πληρώματος του πλοίου του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, παρά μόνον εάν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από την αρμόδια Διπλωματική ή Προξενική Αρχή της χώρας την σημαία της οποίας φέρει το πλοίο. Άρθρο 18ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ1.Εάν πλοίο ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη ναυαγήσει, προσαράξει, εξωκείλει ή πάθει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα έξω από τις ακτές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, το πλοίο και το φορτίο θα απολαμβάνουν στην επικράτεια του τελευταίου Μέρους την ίδια μεταχείριση, που παρέχεται στα εθνικά πλοία και φορτία. 2.Στο πλοίο, πλήρωμα, επιβάτες και το φορτίο θα παρέχεται σε οποιονδήποτε χρόνο βοήθεια και αρωγή σε ίδια έκταση με αυτή, που παρέχεται στην περίπτωση εθνικού πλοίου. 3.Το φορτίο και τα είδη, που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί από το πλοίο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους τελωνειακούς δασμούς με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραδοθούν για χρήση ή κατανάλωση μέσα στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 4.Το πλοίο, που εξώκειλε ή ναυάγησε, καθώς επίσης και όλα τα μέρη ή υπολείμματα ή εξαρτήματα και όλες οι συσκευές εξοπλισμού, εφόδια και εμπορεύματα τα οποία διασώθηκαν μαζί με εκείνα τα οποία ρίχτηκαν στην θάλασσα από τέτοια πλοία ή από πλοία, που βρίσκονται σε κίνδυνο ή το προϊόν της πώλησής τους, εάν πουλήθηκαν καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα, που βρέθηκαν στο πλοίο, που εξώκειλε ή ναυάγησε ή που ανήκαν σ’αυτό, θα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη ή τους αντιπροσώπους του οποτεδήποτε ζήτηθούν από αυτούς. 5.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν καθόλου το δικαίωμα καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Μέρος αυτό να απαιτήσει από το άλλο Μέρος ή από εκείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το άλλο Μέρος αποζημίωση για οποιεσδήποτε ενέργειες, που έγιναν για την διάσωση του πλοίου ή οποιαδήποτε βοήθεια που παρασχέθηκε στο πλοίο ,στο πλήρωμά του, στους επιβάτες και στο φορτίο του. Άρθρο 19ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣΟι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών, τα οποία προκύπτουν από τις εν ισχύι Διεθνείς Συμβάσεις, τις σχετικές με ναυτιλιακά θέματα. Άρθρο 20ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ1.Τα κέρδη που προέρχονται από την δραστηριοποίηση ή πώληση πλοίων στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο θα φορολογούνται μόνον στο Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο τα πλοία είναι νηολογημένα ή έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από το Μέρος αυτό. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται επίσης στα κέρδη που προέρχονται από τη συμμετοχή σε όμιλο επιχειρήσεων, σε μικτή επιχείρηση ή σε διεθνές ναυτιλιακό πρακτορείο. 3.Το εισόδημα που προέρχεται από τη δραστηριοποίηση πλοίων συμπεριλαμβάνει εισόδημα από τη χρήση , τη συντήρηση ή ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων (συμπεριλαμβανομένης της ρυμούλκας και του σχετικού εξοπλισμού για τη μεταφορά τους) σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών ή εμπορευμάτων στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Άρθρο 21ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΟι οποιεσδήποτε διαφορές, που αναφέρονται στην ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις που θα καθορίζονται δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 22 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ1.Η Συμφωνία αυτή συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 2.Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος την ολοκλήρωση των αντιστοίχων εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία. 3.Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης. 4.Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλλει εγγράφως αυτή την Συμφωνία ,της εν λόγω καταγγελίας τιθεμένης σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία γνωστοποίησής της στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος. Σε πίστωση των ανωτέρω οι παρακάτω δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στην Αθήνα, την 17η Οκτωβρίου 2006. Το κείμενο αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και σε δύο γλώσσες, Ελληνική και Αγγλική, ενώ και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως κατισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 παράγραφοι 2 και 3 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία