ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3592

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1 "Γενικές αρχές - Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση, η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, η ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, καθώς και η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, ενσωματώνοντας συγχρόνως και τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ, κατά το μέρος που αφορούν στην παροχή των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο
2.  
  Με τις διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίζονται:
 1. η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης μέσω αναλογικής εκπομπής (ευρυεκπομπή),
 2. η εκπομπή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (ευρυεκπομπή) και
 3. η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος
3.  
 1. Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος του εδαφίου α΄ της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται μετά από άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, στους διαθέσιμους για το σκοπό αυτόν διαύλους συχνοτήτων ή τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες
 2. Ειδικότερα, η άδεια χορηγείται για τη μετάδοση σήματος:
 3. i)με ασύρματη εκπομπή σε ορισμένο ή ορισμένους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών, ή και ii) μέσω δορυφόρων με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία, εφόσον στην περίπτωση αυτή η μετάδοση του σήματος γίνεται με ανοδική δέσμη από την Ελλάδα, είτε απευθείας προς το δορυφόρο είτε με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του σήματος προς το δορυφόρο με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και εφόσον για τη μετάδοση του σήματος χρησιμοποιείται δορυφόρος, κατόπιν αδείας της αρμόδιας για το ζήτημα αυτό αρχής ή του αρμόδιου φορέα
 4. Άδεια απαιτείται, επίσης, όταν εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται με σήμα ελεύθερης λήψης, είτε με χρήση επίγειων πομπών είτε μέσω δορυφόρου, τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη ή από τις επίγειες συχνότητες ή από ενσύρματα συστήματα μετάδοσης) από άλλο κράτος και εφόσον υφίσταται το σχετικό συμβατικό δικαίωμα.
 5. Δεν απαιτείται αδειοδότηση για τηλεοπτικά προγράμματα που εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται στην Ελλάδα από παρόχους που υπόκεινται στη δικαιοδοσία άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 6. Η άδεια περιλαμβάνει την αποκλειστική εκμετάλλευση συχνοτήτων, το περιεχόμενο του προγράμματος και την εκπομπή του μέσω δικτύου
 7. Η εκπομπή πραγματοποιείται από ορισμένο ή ορισμένα κέντρα εκπομπής για ολόκληρο ή τμήμα του εικοσιτετραώρου υπό τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, που προβλέπονται από την κείμενη ημεδαπή ή αλλοδαπή νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει, για τη μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος.
4.  
  Η εκπομπή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος
5.  
  Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών του εδαφίου γ΄της παραγράφου 2 επιτρέπεται, μετά από έγκριση περιεχομένου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και εφόσον ο πάροχος δικτύου έχει υπαχθεί στο καθεστώς του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
6.  
 1. Για τη μετάδοση επίγειας αναλογικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου απαιτείται η χρήση διαύλου συχνοτήτων και συχνότητας, αντίστοιχα, είτε των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5, είτε των αδειοδοτηθέντων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, η οποία προκηρύσσεται, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).
 2. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15
 3. Ειδικότερα, η παροχή των ανωτέρω ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών διενεργείται, όσον αφορά στον πάροχο δικτύου, υπό καθεστώς γενικής άδειας, μετά από δήλωση καταχώρισης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
 4. Ως πάροχοι περιεχομένου για τη μετάδοση των ανωτέρω υπηρεσιών νοούνται είτε οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5, είτε οι αδειοδοτηθέντες, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ.
7.  
  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ελέγχονται κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
8.  
  Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εξυπηρετούν την κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ιδίως το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Συντάγματος
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που ορίζεται κατωτέρω:"
1.  
  «Ευρυεκπομπή»: μετάδοση ηχητικών ή και οπτικών σημάτων (προγράμματα) σε έναν ευρύ αριθμό αποδεκτών (ακροατές ή τηλεθεατές)
2.  
  «Ευρυζωνικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αναφέρονται σε μία μέθοδο μετάδοσης σήματος, η οποία περιλαμβάνει ή διαχειρίζεται ένα σχετικά ευρύ φάσμα συχνοτήτων
3.  
  «Δίκτυο»: εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου
4.  
  «Πάροχος δικτύου»: επιχείρηση που αναλαμβάνει τη σύσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ενός δικτύου
5.  
  «Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: επιχείρηση που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συνήθως έναντι αμοιβής, και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις
6.  
  «Πάροχος περιεχομένου»: επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο προς μετάδοση στο ευρύ κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας
7.  
  «Παραγωγός προγράμματος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα
8.  
  «Πολυπλεξία»: διαδικασία μέσω της οποίας επιτρέπεται η ταυτόχρονη μετάδοση περισσότερων του ενός προγραμμάτων στο ίδιο φυσικό μέσο
9.  
  «Ραδιοτηλεοπτικό σήμα»: σύνολο οπτικοακουστικής πληροφορίας που μεταδίδεται ενσύρματα ή ασύρματα
10.  
  «Δίαυλος συχνοτήτων»: καθορισμένο τμήμα συχνοτήτων του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος που αντιστοιχεί σε αριθμημένο κανάλι μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος
11.  
  «Συχνότητα μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος»: συχνότητα που βρίσκεται εντός των ορίων του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος
12.  
  «Κέντρο εκπομπής»: γεωγραφικό σημείο με κατάλληλη υποδομή, στο οποίο εγκαθίσταται και λειτουργεί εξοπλισμός ευρυεκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος
13.  
  «Ραδιοτηλεοπτικό φάσμα»: σύνολο συχνοτήτων που διατίθεται για ασύρματη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού σήματος
14.  
  «Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση»: σύστημα ευρυεκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος από κέντρα εκπομπής
15.  
  «Αναλογική τηλεόραση»: σύστημα ευρυεκπομπής αναλογικά διαμορφωμένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος από κέντρα εκπομπής
16.  
  «Δορυφορική τηλεόραση»: σύστημα ευρυεκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος από δορυφόρο σταθερής τροχιάς
17.  
  «Συνδρομητική τηλεόραση»: παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, για τη λήψη του οποίου σε αναγνώσιμη μορφή ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και να καταβάλλει συνδρομή
18.  
  «Τηλεόραση ελεύθερης λήψης»: παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, η λήψη του οποίου σε αναγνώσιμη μορφή είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες
19.  
  «Γεωγραφική κάλυψη»: επαρκής παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό επιφάνειας μιας καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής
20.  
  «Συνδρομητής»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει συνάψει σύμβαση με φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών
21.  
  «Χρήστης»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών
22.  
  «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή του επαγγέλματός του
23.  
  «Τελικός χρήστης»: χρήστης που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό
24.  
  «Αμφίδρομη ή αλληλεπιδραστική τηλεόραση»: τηλεόραση που περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται προς τον τελικό χρήστη με οποιοδήποτε δίκτυο και που επιτρέπουν την επικοινωνία του χρήστη με τον πάροχο της υπηρεσίας με χρήση του ίδιου ή άλλου μέσου
Άρθρο 3 "Συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά"
1.  
  Ως συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα μέσα ενημέρωσης σε συνάρτηση με την ιδιοκτησία ή τη συμμετοχή σε μέσα ενημέρωσης της αυτής ή και άλλης μορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) στη σχετική αγορά ή στις επί μέρους σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το μέσο ή τα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά)
2.  
  Η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου στο χώρο των μέσων ενημέρωσης λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύει, περί ανταγωνισμού.
3.  
  Η συγκέντρωση ελέγχου προσδιορίζει την έννοια της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η οποία υφίσταται ως ακολούθως:
 1. Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης της αυτής μορφής, με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην επί μέρους σχετική αγορά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) της εμβέλειας του κάθε μέσου
 2. Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης άλλης μορφής:
  • είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην επί μέρους σχετική αγορά της εμβέλειας του κάθε μέσου,
  • είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς:
  • i)άνω του τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο σύνολο των δύο αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας, ii) άνω του είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) στο σύνολο των τριών αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τρία διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας και iii) άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο σύνολο των τεσσάρων αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας
4.  
  Ως κριτήριο για τη διαπίστωση της δεσπόζουσας θέσης λαμβάνεται υπόψη για μεν την τηλεόραση και το ραδιόφωνο η διαφημιστική δαπάνη και τα έσοδα από πώληση στην ημεδαπή προγράμματος ή άλλων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε δωδεκάμηνη βάση, για δε τις εφημερίδες και τα περιοδικά το άθροισμα της διαφημιστικής δαπάνης και των εσόδων από την πώλησή τους στην ημεδαπή σε δωδεκάμηνη βάση. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα μέσα ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής θα πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς διαφημιστικών εσόδων για κάθε μέσο και αναλόγως με την εμβέλειά του, οι οποίοι θα αναφέρονται στον ισολογισμό.
5.  
  Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης απαγορεύεται. Η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης συνίσταται ιδίως:.
 1. στον άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό για τον καθορισμό είτε των τιμών αγοράς ή πωλήσεως είτε άλλων μη ευλόγων όρων συναλλαγής,
 2. στην εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδιαίτερα δε στην αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών, με τρόπο ώστε κάποιες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό,
 3. στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή προσθέτων παροχών από τους αντισυμβαλλομένους ή συνάψεως προσθέτων συμβάσεων, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών,
 4. στον περιορισμό της παραγωγής, της κατανάλωσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης σε βάρος των καταναλωτών
6.  
  Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει.
7.  
 1. Απαγορεύεται η συγκέντρωση επιχειρήσεων είτε σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά τα ως άνω, η κατοχή δεσπόζουσας θέσης σε μία ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είτε σε περίπτωση που αποκτάται δεσπόζουσα θέση λόγω της συγκεντρώσεως.
 2. Το αναφερόμενο ποσό στο άρθρο 4α παρ. 1 εδάφιο β΄του ν. 703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ορίζεται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
 3. Τα αναφερόμενα ποσά στο άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ορίζονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ στην εθνική αγορά και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ στην παγκόσμια αγορά αντίστοιχα.
 4. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Απαγορεύεται κάθε σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, ιδίως μέσω της άσκησης εναρμονισμένων πρακτικών στο χώρο των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, η οποία έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού που γίνεται μέσω έμμεσης διαφήμισης και του καθορισμού των τιμών της διαφήμισης.
8.  
  Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως ισχύει.
9.  
  Το ποσοστό της συγκέντρωσης ελέγχου υπολογίζεται στο σύνολό του, τόσο για την κάθε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, όσο και για τους μετόχους ή εταίρους αυτής, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και τα παρένθετα αυτών πρόσωπα, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), όπως ισχύει.
10.  
  Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κατά την άσκηση του ελέγχου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που διαθέτει κατά τις κείμενες διατάξεις.
11.  
  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας
12.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω δικτύων ευρυεκπομπής, για τις οποίες απαιτείται συχνότητα που έχει χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος ή μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα ή απαιτείται συχνότητα διαφορετική από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος
Άρθρο 4 "Έλεγχος μετρήσεων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να διενεργείται έλεγχος οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, των αποτελεσμάτων των μετρήσεων τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το όργανο ελέγχου, η διαδικασία που θα τηρηθεί από το όργανο ελέγχου, καθώς και η συνδρομή της εταιρίας στη διενέργεια του ελέγχου.
2.  
  Οι διενεργούμενοι έλεγχοι από τις ήδη συσταθείσες αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις μετρήσεις τηλεθέασης και ακροαματικότητας (Ελεγκτική Εταιρία Ερευνών Μετρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως και Αστική Εταιρία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής) λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος
3.  
  Για το σκοπό αυτόν στις εταιρίες αυτές:
 1. Συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωπος:
 2. i)της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης – Επικοινωνίας, ii) του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, iii) κάθε άλλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης διαφη- μιστών και διαφημιζομένων, iν) του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς, ν) των συλλογικών φορέων του ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης
 3. Μπορεί να συμμετέχει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και κάτοχος άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν συμμετέχει ως μέλος συλλογικού φορέα.
 4. Η αποδοχή της δήλωσης βουλήσεως ενός φορέα ή μεμονωμένου κατόχου άδειας, κατά τα ως άνω, να καταστεί μέλος της είναι υποχρεωτική για τις εταιρίες.
4.  
  Στους σκοπούς των ανωτέρω εταιριών πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνεται η διενέργεια και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των ερευνών, που αφορούν στη διεισδυτικότητα των μέσων ενημέρωσης, όπως αυτή διαπιστώνεται από τις μετρήσεις τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας
5.  
  Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού τους, οι εταιρίες: i)καθορίζουν τους όρους και τις προδιαγραφές, με τις οποίες διεξάγονται οι έρευνες για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης, ii) προκηρύσσουν διαγωνισμούς και αναθέτουν τη διεξαγωγή ερευνών, ιδίως, για τη μέτρηση της διεισδυτικότητας των μέσων ενημέρωσης ή άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών, iii) παραλαμβάνουν, μελετούν και ελέγχουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων, πριν από τη δημοσιοποίησή τους, και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο καταστατικό τους, iν) συστήνουν επιτροπές και ν) προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια ή δραστηριότητα αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών τους
6.  
  Ο έλεγχος των μετρήσεων, που διενεργείται από τις ίδιες τις εταιρίες, πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπιστία τους και το αποτέλεσμά του να τυγχάνει της αποδοχής της πλειοψηφίας των μελών
7.  
  Το καταστατικό των ήδη συσταθεισών εταιριών τροποποιείται για την προσαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος
8.  
  Οι εταιρίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, του καταστατικού τους και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
9.  
  Όπου δεν έχουν συσταθεί αντίστοιχες εταιρίες, οι φορείς των μέσων ενημέρωσης μπορούν να ιδρύουν αυτοτελώς αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
10.  
  Οι ανωτέρω μετρήσεις της διεισδυτικότητας των μέσων ενημέρωσης υποβάλλονται από τις εταιρίες μετρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος κάθε μήνα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τον προβλεπόμενο από το άρθρο 3 έλεγχο
Άρθρο 5 "Ιδιοκτησιακό καθεστώς"
1.  
  Απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο) της αυτής μορφής. Ως συγκέντρωση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης νοείται ο έλεγχος περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής.
2.  
  Επιτρέπεται η συμμετοχή και με ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%) σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον τηλεοπτικού σταθμού και σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον ραδιοφωνικού σταθμού. Τυχόν συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση της αυτής μορφής επιτρέπεται, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτής.
3.  
 1. Έλεγχος υφίσταται όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει και σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης της αυτής μορφής, επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο ουσιωδώς τη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και την εν γένει λειτουργία της.
 2. Ειδικότερα, έλεγχος υφίσταται, εφόσον το ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο:
 3. i)κατέχει σε περισσότερα του ενός μέσα την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του διευθυντικού στελέχους, του μέλους οργάνου διοίκησης, του διαχειριστή, του εταίρου ή μετόχου, ο οποίος κατατάσσεται ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, εταίρους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, εξαιτίας του αριθμού των μετοχών, μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει από οποιαδήποτε αιτία στην τελευταία, πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, Γενική Συνέλευση ή το τελευταίο πρακτικό Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κύριος αριθμού μετοχών, μεριδίων ή δικαιωμάτων ψήφου, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή στο πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων της επιχείρησης ή ii) κατέχει οποιαδήποτε από τις ιδιότητες αυτές και στα δύο μέσα ή iii) έχει το δικαίωμα σε περισσότερα του ενός μέσα από το νόμο ή το καταστατικό της επιχείρησης ή μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων ή εταίρων, να διορίζει ή να ανακαλεί τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστή.
 4. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ελέγχου ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ασκείται αθέμιτη επιρροή.
 5. Ως αθέμιτη επιρροή νοείται η παράβαση των κανόνων της πολυφωνίας, της αντικειμενικής και ίσης ενημέρωσης και του ανταγωνισμού.
 6. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν μόνο για τους συζύγους ή συγγενείς των ημεδαπών φυσικών προσώπων και εφόσον πρόκειται για μετόχους επιχειρήσεων που δεν είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
 7. Οι ανωτέρω περιπτώσεις αθέμιτης επιρροής, μέσω παρενθέτων προσώπων, στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης εξετάζονται από το Ε.Σ.Ρ. ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την κατά το νόμο αυτόν προβλεπόμενη αρμοδιότητά τους, αυτεπαγγέλτως με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή τους ή κατόπιν καταγγελίας πλήρως και προσηκόντως αιτιολογημένης.
4.  
  Ως εταίροι, διευθυντικά στελέχη και παρένθετα πρόσωπα νοούνται τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 9 αντίστοιχα του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει.
5.  
  Οι περιορισμοί των παραγράφων 2 και 3, πλην των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, δεν ισχύουν για τα μη ενημερωτικά ηλεκτρονικά μέσα, με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄ της επόμενης παραγράφου. Ως ενημερωτικά μέσα νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Τα ενημερωτικά μέσα διακρίνονται σε γενικού και θεματικού περιεχομένου. Γενικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα, τα οποία περιέχουν προγράμματα ποικίλης ύλης. Θεματικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα των οποίων το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικό προσανατολισμό σε μία συγκεκριμένη κατηγορία ενημέρωσης, όπως οικονομικού, πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Μη ενημερωτικά μέσα θεωρούνται αυτά, το πρόγραμμα των οποίων δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, με περιεχόμενο, όπως μουσικό, αθλητικές μεταδόσεις με ή χωρίς σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων, προβολή ταινιών, εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ ή παιδικές εκπομπές, περιλαμβανομένων και των μέσων που μεταδίδουν αποκλειστικά τηλεπωλήσεις, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/36/ΕΚ, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 19 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ. Στους σταθμούς αυτής της κατηγορίας επιτρέπεται η ένταξη στο μεταδιδόμενο πρόγραμμά τους τίτλων ειδήσεων, κατ’ ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα, και με την προϋπόθεση ότι αναφέρουν τις αναγνωρισμένες πηγές από τις οποίες προμηθεύονται τις ειδήσεις. Δεν θεωρούνται ενημερωτικοί σταθμοί όσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτούργησαν με χορηγηθείσα συχνότητα και μεταδίδουν το πρόγραμμά τους σε ξένη γλώσσα, λόγω του ειδικού αλλοδαπού κοινού, στο οποίο απευθύνονται. Ο φορέας του σταθμού αυτού μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για την αδειοδότηση μετάδοσης συγκεκριμένου προγράμματος, πέραν των περιορισμών που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου.
6.  
 1. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ενημερωτικών μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο) επιτρέπεται, ανεξαρτήτως ποσοστού, υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 2 και 3
 2. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις μη ενημερωτικών μέσων, κατά την έννοια του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει:
 3. i)τον ένα μη ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον υφίσταται συμμετοχή, κατά την έννοια του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου σε ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας ή τους δύο μη ενημερωτικούς νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον δεν υφίσταται κατά τα ως άνω συμμετοχή σε ενημερωτικό νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, ii) το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των προκηρυχθησομένων αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών κάθε νομού / γεωγραφικής περιοχής και κατ’ ανώτατο όριο τους τρεις νομούς / γεωγραφικές περιοχές.
 4. Σε περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό ισοδυναμεί σε μη ακέραιο αριθμό, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον το δεκαδικό νούμερο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό.
 5. Μέχρι τη χορήγηση αδειών ραδιοφώνου αναλογικής εκπομπής επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής και αναλόγως του πληθυσμού της περιοχής κάλυψης ως ακολούθως:
 6. έως πέντε (5) νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς στο νομό / γεωγραφική περιοχή Αττικής, έως τρεις (3) στο νομό / γεωγραφική περιοχή Θεσσαλονίκης και έως έναν (1) στους υπόλοιπους νομούς / γεωγραφικές περιοχές.
 7. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η, κατά τα ως άνω, συμμετοχή σε παραπάνω από πέντε (5) νομίμως λειτουργούντες μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στο σύνολο της επικράτειας και κατ’ ανώτατο όριο σε τρεις (3) νομούς / γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
7.  
 1. Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας νοούνται αυτοί που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και ειδική άδεια τεχνικής δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν εθνική εμβέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α΄), η οποία έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), του άρθρου 4 του ν. 2438/1996 (ΦΕΚ 211 Α΄), της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α΄).
 2. Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί περιφερειακοί σταθμοί νοούνται εκείνοι που θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α΄) και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν κάθε φορά.
 3. Ως νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί νοούνται αυτοί που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 25/1988 (ΦΕΚ 10 Α΄), των άρθρων 6 και 7 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, και του άρθρου 24α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και αυτοί που θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄), της παρ. 29 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006, και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν.
8.  
  Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εφημερίδων και περιοδικών δεν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως τυχόν συμμετοχής σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
9.  
  Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόκτηση μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά), όταν η απόκτηση αυτή συνιστά υπέρβαση του ποσοστού συγκέντρωσης στην αγορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος
10.  
  Οι περιορισμοί των παραγράφων 6 και 9 ισχύουν για τους εταίρους, μετόχους, μέλη οργάνων διοίκησης και διαχειριστές των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης που λειτουργούν στην ημεδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
11.  
  Η οργάνωση και λειτουργία περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, στις οποίες επιτρέπεται να υφίσταται συμμετοχή, κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3, 6 και 8, μπορούν να λαμβάνουν χώρα με ενιαία διεύθυνση (όμιλος), κατά την έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
12.  
  Αρμόδιο για τον έλεγχο των ανωτέρω περιορισμών είναι το Ε.Σ.Ρ.
13.  
  Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης υποχρεούνται μία μόνο φορά και εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να καταθέσουν στο Ε.Σ.Ρ. υπεύθυνη δήλωση για το χαρακτήρα του προγράμματός τους, ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τις εν λόγω δηλώσεις με βάση το πρόγραμμα που μεταδίδει ο σταθμός από τη δημοσίευση του παρόντος.
14.  
  Οι ανωτέρω περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μ.Μ.Ε. εφαρμόζονται όσον αφορά στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. της ημεδαπής ή συμμετέχουν σε αυτές και μόνον ως προς τη δραστηριότητά τους στην ημεδαπή.
15.  
  Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για άσκηση αθέμιτης επιρροής, αυτή διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 3414/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 6 "Διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών"
1.  
  Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης επιτρέπεται μετά από άδεια του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η συνέχιση της λειτουργίας των ήδη νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, προϋποθέτει τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, εφόσον υποβάλουν υποψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία.
2.  
  Οι άδειες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών της παραγράφου 1 διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Εθνικής εμβέλειας είναι οι σταθμοί που καλύπτουν την Επικράτεια, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11. Περιφερειακής εμβέλειας είναι οι σταθμοί, που καλύπτουν το σύνολο μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11.
3.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων αναλογικής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων στους ανωτέρω τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών. Κριτήριο για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων αποτελεί ο καθορισμός των ελάχιστων διαύλων τηλεοπτικών συχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη, την οποία υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός. Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση διαύλων συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης της περιοχής, για την οποία χορηγείται η άδεια. Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεχθεί το δίαυλο ή τους διαύλους συχνοτήτων και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στο δίαυλο ή τους διαύλους συχνοτήτων, που θα καθοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές. Τα κεραιοσυστήματα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών μπορούν να τοποθετούνται σε κοινό σύστημα στήριξης, εφόσον τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και είναι τεχνικώς εφικτό, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ο αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν, η εμβέλειά τους (εθνική ή περιφερειακή), το είδος του προγράμματός τους σε ενημερωτικό (γενικού ή θεματικού περιεχομένου) ή μη ενημερωτικό, καθώς και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό τους, σε περίπτωση πρόβλεψης αδειοδότησης ενημερωτικών σταθμών θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικών
5.  
  Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών είναι έξι (6) έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11. Οι άδειες ανανεώνονται για μία μόνο φορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.
6.  
  Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται με την έκδοση σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.
7.  
  Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού υποχρεούνται να δηλώσουν με την υποψηφιότητά τους την εμβέλεια, για την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί άδεια (εθνική ή περιφερειακή), το είδος προγράμματος (ενημερωτικού ή μη περιεχομένου) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο του σταθμού, σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για χορήγηση άδειας ενημερωτικού σταθμού θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού, καθώς και το δίαυλο συχνοτήτων που επιθυμούν να εκπέμψουν
8.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν:
 1. Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο των μέσων ενημέρωσης.
 2. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, πρέπει, πριν την υποβολή υποψηφιότητας, να έχει καταρτιστεί η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και να κατατεθεί στο Ε.Σ.Ρ. με την υποβολή υποψηφιότητας.
 3. Η διαδικασία σύστασης πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, μετά την ανάδειξή τους ως αδειούχων, εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.
 4. Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία έχουν προκηρυχθεί οι αντίστοιχες άδειες.
 5. Για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
 6. Κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων, τα μέλη των οποίων έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας.
 7. Το κοινοπρακτικό έγγραφο κατατίθεται με την υποβολή της υποψηφιότητας.
 8. Εφόσον χορηγηθεί άδεια τηλεοπτικού σταθμού σε κοινοπραξία, υπό σύσταση κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.
 9. Μέτοχοι της συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.
 10. Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες και από υπό συγχώνευση ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εφόσον πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης έχει λάβει χώρα έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης.
 11. Ως έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης νοείται στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία διατυπώσεων, πλην της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση εταιριών.
 12. Εφόσον χορηγηθεί άδεια τηλεοπτικού σταθμού σε υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συγχωνευθούν και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.
 13. Μέτοχοι της προερχομένης από τη συγχώνευση εταιρίας μπορούν να είναι μόνον όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.
 14. Σε περίπτωση που η προθεσμία, η οποία τάσσεται με την Προκήρυξη για την ολοκλήρωση της σύστασης του νομικού προσώπου παρέλθει άπρακτη, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να αναδείξει αδειούχο τον αμέσως επόμενο υποψήφιο κατά τη σειρά του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας.
 15. Ειδικώς, στην περίπτωση που αναδεικνύεται αδειούχος υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κατά τα ως άνω υποψηφιότητα, εφόσον λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, συνεχίζουν να εκπέμπουν το πρόγραμμα ενός από τους τηλεοπτικούς σταθμούς των υπό συγχώνευση εταιριών με τις ίδιες προϋποθέσεις που αυτός λειτουργούσε και τα ίδια κεραιοσυστήματα και πομπούς μέχρι την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. και σε δίαυλο συχνοτήτων που του υποδεικνύει το Ε.Σ.Ρ. Με την υποψηφιότητά τους οι υπό συγχώνευση εταιρίες δηλώνουν τον τηλεοπτικό σταθμό μίας εξ αυτών που θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την παρέλευση άπρακτης της κατά τα ως άνω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί των άλλων από τις υπό συγχώνευση εταιρίες παύουν να λειτουργούν με τη δημοσίευση από το Ε.Σ.Ρ. του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας.
9.  
 1. Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο των υποψηφίων καθορίζεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000,00) ευρώ για τη χορήγηση άδειας ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000,00) ευρώ για τη χορήγηση άδειας ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου και στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ για τη χορήγηση άδειας μη ενημερωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τον πληθυσμό της συγκεκριμένης περιφέρειας, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.
 3. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
 4. Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου
 5. Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφάλαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό, η οποία προέρχεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται στα ελληνικά ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της.
 6. Η ως άνω εγγυητική επιστολή ισχύει για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την επιστροφή της στον υποψήφιο.
 7. Ο αδειούχος πρέπει να προβεί στην κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπόμενου ποσού, εντός χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί με την άδεια.
 8. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου η εγγυητική του επιστολή και ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια.
 9. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον υποψήφιο η σχετική άδεια.
10.  
  Οι ιδιοκτήτες, τα μέλη οργάνων διοίκησης, οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει.
11.  
  Ο υποψήφιος και οι δέκα (10) μεγαλύτεροι μέτοχοι ή κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου του υποψηφίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. i του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν για το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στον υποψήφιο, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3414/2005.
12.  
  Οι αδειούχοι οφείλουν να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό για την εξασφάλιση υψηλής τεχνικής ποιότητας των μεταδιδομένων προγραμμάτων και η διακίνηση του τηλεοπτικού σήματος θα πρέπει να γίνεται σε μορφή σειριακού ψηφιακού σχήματος (fοrmat), σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο CCΙR 601 (4:2:2:2) ή οποιοδήποτε μεταγενέστερο διεθνές πρότυπο επικρατήσει. Για το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί ηλε-κτρομαγνητικής συμβατότητας της ΙΤU και οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας προσωπικού.
13.  
 1. Η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να καλύπτει:
 2. i)το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, ii) τουλάχιστον δεκαοκτώ ώρες ημερησίως για τους ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, iii) τουλάχιστον δώδεκα ώρες ημερησίως για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς θεματικού περιεχομένου ή τους μη ενημερωτικούς.
 3. Η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.
 4. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού, γενικού περιεχομένου, εθνικής εμβέλειας πρέπει να περιλαμβάνει:
 5. i)καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, ii) εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου τουλάχιστον είκοσι ωρών ετησίως, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 6. εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιγνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, συνολικής ετήσιας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα ωρών.
 7. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού, γενικού περιεχομένου, περιφερειακής εμβέλειας, περιλαμβάνει:
 8. i)καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο σταθμός, ii) τις αναφερόμενες στην περ. ii του εδαφίου β΄ κατηγορίες εκπομπών, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι ώρες εβδομαδιαίως αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο σταθμός.
 9. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού ή μη σταθμού, θεματικού περιεχομένου, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού
 10. Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 είναι υποχρεωτική για τους ενημερωτικούς σταθμούς.
 11. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.
 12. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ιδίως την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.
 13. Τουλάχιστον τέσσερις ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περ. ii του εδαφίου β΄ κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους ενημερωτικούς σταθμούς γενικού περιεχομένου και τους μη ενημερωτικούς, εφόσον εντάσσονται στον ειδικό προσανατολισμό τους.
14.  
 1. Οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού σταθμού (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού) και την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), για τον οποίο έχουν λάβει άδεια, συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέπεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία
 2. Το προσωπικό των αδειούχων εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από διακόσια (200) άτομα.
 3. Το προσωπικό των αδειούχων εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) άτομα.
 4. Το προσωπικό των αδειούχων περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) άτομα.
 5. Το προσωπικό των αδειούχων περιφερειακής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) άτομα.
 6. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι που απασχολούνται είκοσι τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα
 7. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν απασχολεί τον, κατά τα ως άνω, οριζόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από τη χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού.
 8. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιμηκύνεται κατά έξι (6) μήνες, ειδικώς για το προσωπικό των αδειούχων τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα.
15.  
  Οι αδειούχοι πρέπει να καταβάλουν κατά τη χορήγηση της άδειας οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων διαύλων συχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών, που παραχωρούνται στους σταθμούς. Το οικονομικό αντάλλαγμα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Για τους ενημερωτικούς σταθμούς γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας το αντάλλαγμα αυτό καθορίζεται ετησίως σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του σταθμού με ελάχιστο όριο το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως. Για τους ενημερωτικούς σταθμούς θεματικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας το αντάλλαγμα αυτό καθορίζεται ετησίως σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του σταθμού με ελάχιστο όριο το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ετησίως. Για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας το αντάλλαγμα αυτό καθορίζεται ετησίως σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του σταθμού με ελάχιστο όριο το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ ετησίως. Κατά τη χορήγηση της άδειας οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί καταβάλλουν αντιστοίχως τα ανωτέρω ελάχιστα ποσά, τα οποία στο τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας τους συνυπολογίζονται για τον καθορισμό των οφειλόμενων κατά τα ως άνω ποσών του έτους αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ετησίως το ακριβές ποσό του οικονομικού ανταλλάγματος για τους σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικούς και μη, αναλόγως του πληθυσμού της γεωγραφικής περιοχής, στην οποία εκπέμπουν, το οποίο περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., η διαδικασία καταβολής του τόσο για τους εθνικής όσο και για τους περιφερειακής εμβέλειας σταθμούς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά, σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας. Για την εξασφάλιση του συνολικού ποσού του οικονομικού ανταλλάγματος, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν, κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ισόποση εγγυητική επιστολή. Το ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής θα απομειούται κατά το μέρος του οικονομικού ανταλλάγματος, που θα καταβάλλεται από τον αδειούχο τηλεοπτικό σταθμό. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν καταβάλει κατά τα ως άνω το αντάλλαγμα. Για τον τρόπο έκδοσης της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζεται η διάταξη του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 9.
16.  
  Ο υποψήφιος δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση εργασιών, υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Δεν θα πρέπει να έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς και να μην έχει κατατεθεί εναντίον του αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού.
17.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
18.  
  Οι υποψήφιοι, με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της άδειας
19.  
  Οι υποψήφιοι για άδεια εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Υποψηφιότητα, που δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο, δεν γίνεται δεκτή. Από την ως άνω υποχρέωση απαλλάσσονται οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύχθηκαν με βάση το π.δ. 234/2003 (ΦΕΚ 210 Α΄).
20.  
  Με την Προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 7 "Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών Οι υποψήφιοι, για κάθε κατηγορία εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και είδος προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού), θα αξιολογηθούν με [...]"
1.  
  Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού και ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού σταθμού (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού) και την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), για τα οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα, λαμβάνεται υπόψη, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, το προσωπικό, το οποίο απασχολείται ή θα απασχοληθεί στον υποψήφιο, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέπεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, πλέον των ελαχίστων οριζομένων ορίων στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6 Ειδικότερα αξιολογείται: Ι. Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος. Αξιολογείται, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, η ποικιλία του προγράμματος των υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νόμιμα τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, σε συνάρτηση με την ποιότητα του προγράμματος και με βάση τις κατηγορίες εκπομπών που αναφέρονται στην περ. ii του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 6 τις οποίες περιελάμβανε το πρόγραμμά του. Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά. ΙΙ. Το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα. Αξιολογείται το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα των υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νομίμως, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, τηλεοπτικούς σταθμούς. Ειδικότερα, αξιολογείται το ύψος της επένδυσης για αγορά δικαιωμάτων, προμήθεια και εσωτερική παραγωγή εκπομπών κ.λπ., οι οποίες μεταδόθηκαν, όπως απεικονίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ως κόστος πωληθέντων, κατά το τελευταίο πριν από την Προκήρυξη οικονομικό έτος από τις συμπεριλαμβανόμενες κατηγορίες στην περ. ii του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 6. Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά. ΙΙΙ. Η δομή του προτεινόμενου προγράμματος.
 1. Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας ενημερωτικού σταθμού γενικού περιεχομένου αξιολογείται:
  • Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου ορίου κατηγοριών της περ. ii του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 6, τις οποίες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών του προγράμματος των υποψηφίων, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου ορίου της περ. ii του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 6 και για τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, τις οποίες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμά του κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Η δέσμευση των υποψηφίων για εκπομπές ή μηνύματα κοινωνικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου.
  • Ειδικότερα αξιολογείται η δέσμευση:
  • - για ετήσιο χρόνο δωρεάν μετάδοσης μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου (για την καταπολέμηση ναρκωτικών, οδική ασφάλεια, μηνύματα υγείας κ.λπ.), πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, - για ετήσιο χρόνο μετάδοσης προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σε νοηματική γλώσσα, με αφήγηση περιεχομένου ή με υποτιτλισμό), πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, - για τη μετάδοση σειράς εκπομπών για την προβολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ή την εκμάθησή της από αλλοδαπούς και αναλφάβητους, πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Ανώτατο σύνολο μορίων:
  • εβδομήντα πέντε (75).
  • Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.
 2. Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας ενημερωτικού σταθμού θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού σταθμού αξιολογούνται:
  • Το εύρος κάλυψης του ειδικού προσανατολισμού, οι εκπομπές λόγου, που αφορούν στον ειδικό προσανατολισμό του σταθμού, η κάλυψη διεθνών γεγονότων, εκδηλώσεων και διοργανώσεων και η ποιότητά τους.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Ο ημερήσιος αριθμός ωρών προγράμματος των υποψηφίων, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου ορίου της περ. iii του εδαφίου α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 6.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Τα οριζόμενα στην περ. α΄ εδάφιο αγ΄.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Ανώτατο σύνολο μορίων:
  • εβδομήντα πέντε (75).
  • Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.
2.  
  Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη: Για την αναγνώριση της παλαιότητας των τοπικών και περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από τη διατύπωση της θετικής γνώμης του Ε.Σ.Ρ. και την έκδοση της σχετικής άδειας του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 μέχρι την υποβολή της υποψηφιότητας, εφόσον λειτουργούν νομίμως κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5.
 1. Για τους υποψηφίους, που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή που προήλθαν από συγχώνευση εταιριών, αξιολογείται ο μέσος όρος του προσωπικού πλήρους απασχόλησης, το οποίο απασχολείται στην επιχείρηση του υποψηφίου, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της Προκήρυξης ή το οποίο θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6.
 2. Αξιολογείται, ιδίως:
 3. i)Η παραδοχή της προσδοκώμενης τηλεθέασης και των προσδοκώμενων εσόδων, λαμβανομένων υπόψη της εμβέλειας, του περιεχόμενου και του προγράμματος του υποψηφίου, όπως αυτό παρουσιάζεται στο φάκελο της υποψηφιότητάς του για την αξιολόγηση του κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας. ii) Η παραδοχή των προβλεπόμενων δαπανών για τη λειτουργία του σταθμού και την παραγωγή περιεχομένου ή την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής προγράμματος, όπως οι δαπάνες αυτές αποδεικνύονται από ισχύουσες ή πρόσφατες συμβάσεις, από πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία παραγωγών και από προσφορές πώλησης περιεχομένου από αξιόπιστους προμηθευτές.
 4. Ανώτατο όριο μορίων:
 5. εκατόν πενήντα (150).
 6. Ίδια κεφάλαια Αξιολογείται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των υποψηφίων που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία διαχειριστική χρήση, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 μετοχικού κεφαλαίου.
 7. i)Την προβλεπόμενη κερδοφορία κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας. ii) Την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. iii) Τις ταμειακές ροές.
 8. Ανώτατο όριο μορίων:
 9. Επιχειρησιακό σχέδιο του υποψηφίου Αξιολογείται το επιχειρησιακό σχέδιο των υποψηφίων με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησής τους για τα έτη της διάρκειας ισχύος της άδειας, ως προς την αξιοπιστία του και την αποδοτικότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης.
 10. Ο υποψήφιος με το πλέον αξιόπιστο και αποδοτικό επιχειρησιακό σχέδιο βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.
 11. Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δώδεκα (12) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.
 12. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.
 13. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δεκαέξι (16) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών.
 14. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το σύνολο των οριστικών διακοπών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών.
 15. Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδοσης κάθε προγράμματος του σταθμού, αφαιρούνται έως είκοσι (20) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.
 16. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.
 17. Ανώτατο όριο αφαιρούμενων μορίων:
 18. εξήντα (60).
3.  
  Όταν υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα ή συγχωνεύονται κατά τα ως άνω: Ανώτατο όριο μορίων: Ο αριθμός του προσωπικού που υπερβαίνει το διπλάσιο των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 6 δεν αξιολογείται. Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75).
 1. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινοπραξίας, ένωσης προσώπων ή κοινής υποψηφιότητας αξιολογούνται τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της υπό σύσταση κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων ή κοινής υποψηφιότητας κατά το λόγο της συμμετοχής τους σε αυτή
 2. Σε περίπτωση υπό συγχώνευση εταιριών τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις υπό συγχώνευση εταιρίες
 3. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από προερχόμενη από συγχώνευση εταιρία πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης, τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις συγχωνευθείσες εταιρίες, εκτός εάν τα αντίστοιχα στοιχεία των προαναφερόμενων υποκριτηρίων είναι ανώτερα για την προερχομένη από τη συγχώνευση εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία έχει αποτυπωμένο σε δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση για το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης δικό της κύκλο εργασιών και ίδια κεφάλαια
 4. Το κριτήριο ΙΙ της παραγράφου 2 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψηφίους.
 5. Τα κριτήρια Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5.
 6. Ε. Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού.
 7. φορέας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια,
 8. φορέας τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας με φορέα τηλεοπτικού σταθμού τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, λαμβάνουν δέκα (10) μόρια
4.  
  Για την αξιολόγηση του κριτηρίου ΙΙΙ της παραγράφου 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν έκθεση, η οποία θα αναφέρει την ετήσια δομή του προτεινόμενου προγράμματος, τις ελάχιστες ώρες ανά κατηγορία εκπομπών τις οποίες δεσμεύονται να εκπέμψουν, τη δέσμευσή τους για εκπομπές ή μηνύματα εκπαιδευτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, σε ετήσια βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την ύπαρξη προσυμφώνων ή συμβάσεων για την αγορά δικαιωμάτων και την προμήθεια εκπομπών και απολογιστικών στοιχείων εκπομπών εσωτερικής παραγωγής που αποδεικνύουν τη δομή του προτεινόμενου προγράμματος, καθώς και το συνολικό κόστος αυτών Ανώτατο όριο μορίων: ΣΤ. Δ. Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας.
5.  
  Σε περίπτωση που υποβάλλεται υποψηφιότητα για τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας, ενώ αυτός λειτουργούσε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως τηλεοπτικός σταθμός τοπικής εμβέλειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2, ο υποψήφιος λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας από τη χορήγηση της άδειας ή την αναγνώρισή του ως νομίμως λειτουργούντος και για όσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε, κατά τα ως άνω, νομίμως ως σταθμός τοπικής εμβέλειας. Ανώτατο όριο μορίων: εκατόν είκοσι (120).
6.  
  Με την προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου Ανώτατο όριο μορίων: διακόσια σαράντα (240).
7.  
  Σε περίπτωση που η ίδια επιχείρηση υποβάλλει υποψηφιότητα για χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού διαφορετικού χαρακτήρα (ενημερωτικού ή μη) της αυτής εμβέλειας, η κατά τα ως άνω αναγνώριση της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη για μία μόνο υποψηφιότητα, κατ’ επιλογήν του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν ανακηρυχθεί ανάδοχος για άδεια τηλεοπτικού σταθμού, ενημερωτικού ή μη, εθνικής εμβέλειας, ο κατά τα ως άνω περιορισμός για την αναγνώριση της παλαιότητας δεν ισχύει, εφόσον υποβάλλει υποψηφιότητα για τη χορήγηση άδειας τηλεοπτικού σταθμού, ενημερωτικού ή μη, περιφερειακής εμβέλειας.
8.  
  Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή υποψηφιότητα ή υποψηφιότητα από ένωση προσώπων ή από κοινοπραξία ή από υπό σύσταση κοινοπραξία ή από υπό συγχώνευση εταιρίες ή υποψηφιότητα προερχόμενη από συγχώνευση εταιριών και οι οποίες λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη παλαιότητα της μίας εκ των συμμετεχουσών στην υποψηφιότητα ή συγχωνευθεισών ή υπό συγχώνευση εταιριών. Β. Αρνητική βαθμολόγηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 8 "Διαδικασία αδειοδότησης τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών"
1.  
  Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης, που εκπέμπουν στην περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (ΜΗΖ) με διαμόρφωση κατά συχνότητα (FΜ), επιτρέπεται μετά από άδεια του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η συνέχιση της λειτουργίας των ήδη νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, προϋποθέτει τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως στη γεωγραφική περιοχή που εκπέμπουν, εφόσον υποβάλουν υποψηφιότητα στη διαγωνιστική διαδικασία.
2.  
  Οι άδειες των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών της παραγράφου 1 είναι μόνο τοπικές. Η τοπικότητα των ραδιοφωνικών σταθμών προσδιορίζεται με βάση τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν τα κέντρα εκπομπής, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (ισχύς εκπομπής κ.λπ.), όπως προβλέπονται στους Χάρτες Συχνοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να πληρούν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, ο νομός / γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων σε επίπεδο νομού / γεωγραφικής περιοχής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων στους ανωτέρω ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών. Η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοφωνικού σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης της περιοχής, για την οποία χορηγείται η άδεια. Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα, που θα καθοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές.
4.  
  Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί διακρίνονται, αναλόγως του περιεχομένου τους, σε ενημερωτικούς και μη ενημερωτικούς. Μη ενημερωτικοί σταθμοί είναι ιδίως οι σταθμοί με περιεχόμενο μουσικό και αθλητικών μεταδόσεων με ή χωρίς σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ο αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν ανά νομό / γεωγραφική περιοχή και το είδος του προγράμματός τους σε ενημερωτικό ή μη ενημερωτικό
6.  
  Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών των ραδιοφωνικών σταθμών είναι έξι (6) έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11. Οι άδειες ανανεώνονται για μια μόνο φορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.
7.  
  Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται με την έκδοση σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.
8.  
  Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να δηλώσουν με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους το είδος του προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο του μη ενημερωτικού σταθμού, καθώς και τη συχνότητα στην οποία επιθυμούν να εκπέμψουν
9.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν:
 1. Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο των μέσων ενημέρωσης.
 2. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, πρέπει, πριν την υποβολή της υποψηφιότητας, να έχει καταρτιστεί η εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο και να κατατεθεί στο Ε.Σ.Ρ. με την υποβολή της υποψηφιότητας.
 3. Η διαδικασία σύστασης πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.
 4. Φυσικά πρόσωπα ή προσωπικές εταιρίες, υπό τον όρο ότι εάν τους χορηγηθεί η σχετική άδεια θα συστήσουν ή θα μετατραπούν, μετά την ανάδειξή τους ως αδειούχων, σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.
 5. Μέτοχοι ή εταίροι της συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.
 6. Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχουν προκηρυχθεί οι αντίστοιχες άδειες.
 7. Για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
 8. Κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων, τα μέλη των οποίων έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, προσωπικής εταιρίας ή είναι φυσικά πρόσωπα.
 9. Το κοινοπρακτικό έγγραφο κατατίθεται με την υποβολή της υποψηφιότητας.
 10. Εφόσον χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.
 11. Μέτοχοι ή εταίροι της συσταθησόμενης ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.
 12. Υπό συγχώνευση ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, εφόσον πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης έχει λάβει χώρα έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης.
 13. Ως έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης για τις ανώνυμες εταιρίες νοείται στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διατυπώσεων, πλην της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση εταιριών.
 14. Ως έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης νοείται στην περίπτωση αυτή η λήψη των σχετικών αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων της κάθε υπό συγχώνευση εταιρίας.
 15. Εφόσον χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συγχωνευθούν και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την Προκήρυξη.
 16. Μέτοχοι ή εταίροι της προερχόμενης από τη συγχώνευση εταιρίας μπορούν να είναι μόνον όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα.
 17. Σε περίπτωση που η προθεσμία, η οποία τάσσεται με την Προκήρυξη για την ολοκλήρωση της σύστασης του νομικού προσώπου παρέλθει άπρακτη, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να αναδείξει αδειούχο τον αμέσως επόμενο υποψήφιο κατά τη σειρά του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας.
 18. Ειδικώς, στην περίπτωση που αναδεικνύεται αδειούχος υποψηφιότητα υπό συγχώνευση εταιριών, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κατά τα ως άνω υποψηφιότητα, εφόσον λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, συνεχίζουν να εκπέμπουν το πρόγραμμα ενός εκ των ραδιοφωνικών σταθμών των υπό συγχώνευση εταιριών με τις ίδιες προϋποθέσεις που αυτός λειτουργούσε και τα ίδια κεραιοσυστήματα και πομπούς μέχρι την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. και σε συχνότητα που του υποδεικνύει το Ε.Σ.Ρ. Με την υποψηφιότητά τους οι υπό συγχώνευση εταιρίες δηλώνουν το ραδιοφωνικό σταθμό μιας εξ αυτών που θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την παρέλευση άπρακτης της κατά τα ως άνω προθεσμίας του Ε.Σ.Ρ. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των άλλων από τις υπό συγχώνευση εταιρίες παύουν να λειτουργούν με τη δημοσίευση από το Ε.Σ.Ρ. του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας.
10.  
 1. Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο των υποψηφίων καθορίζεται:
 2. i)για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, ii) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, iii) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, iν) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, ν) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, νi) για ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και για μη ενημερωτικούς σταθμούς στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.
 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά και να μεταβάλλονται τα πληθυσμιακά όρια, βάσει των οποίων καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο.
 4. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών.
 5. Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου
 6. Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφάλαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 6, για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό.
 7. Για τη διάρκεια της ισχύος της εγγυητικής επιστολής, την κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπόμενου ποσού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 6.
11.  
  Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 6 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υποψηφίους για άδεια ραδιοφωνικών σταθμών
12.  
  Οι αδειούχοι οφείλουν να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό για την εξασφάλιση υψηλής τεχνικής ποιότητας των μεταδιδόμενων προγραμμάτων και η διακίνηση ραδιοφωνικού σήματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα. Για το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί ηλε-κτρομαγνητικής συμβατότητας της ΙΤU και οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας προσωπικού.
13.  
 1. Η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να καλύπτει το σύνολο του εικοσιτετραώρου, ανεξαρτήτως του περιεχομένου του σταθμού, με κύρια γλώσσα μετάδοσης των εκπομπών λόγου την ελληνική
 2. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού πρέπει να περιλαμβάνει:
 3. i)καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ii) είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως ενημερωτικών εκπομπών και σχολιασμού της πολιτικής και οικονομικής ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος
 4. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος μη ενημερωτικού σταθμού, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού
14.  
 1. Οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτικού ή μη), για το οποίο έχουν λάβει άδεια, συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέπεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία
 2. Το προσωπικό των αδειούχων πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, ως ακολούθως:
 3. i)Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων, τουλάχιστον από είκοσι (20) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. ii) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων, τουλάχιστον από δώδεκα (12) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. iii) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων, τουλάχιστον από εννέα (9) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. iν) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, τουλάχιστον από επτά (7) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τέσσερα (4) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. ν) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων και μεγαλύτερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, τουλάχιστον από έξι (6) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τέσσερα (4) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς. νi) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, τουλάχιστον από πέντε (5) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και τρία (3) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς.
 4. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα
 5. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν απασχολεί τον, κατά τα ως άνω οριζόμενο, ελάχιστο αριθμό προσωπικού, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού
15.  
  Οι αδειούχοι πρέπει να καταβάλουν, κατά τη χορήγηση της άδειας, οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση συχνότητας, μέσω επίγειων πομπών, που παραχωρείται στους σταθμούς. Το οικονομικό αντάλλαγμα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ετησίως το ακριβές ποσό του οικονομικού ανταλλάγματος για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικούς και μη, αναλόγως του πληθυσμού του νομού / γεωγραφικής περιοχής, στην οποία εκπέμπουν, η διαδικασία καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά, σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας. Για την εξασφάλιση του συνολικού ποσού του οικονομικού ανταλλάγματος, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν, κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, ισόποση εγγυητική επιστολή. Το ποσό της ως άνω εγγυητικής επιστολής θα απομειούται κατά το μέρος του οικονομικού ανταλλάγματος, που θα καταβάλλεται από τον αδειούχο ραδιοφωνικό σταθμό. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που ο αδειούχος δεν καταβάλει, κατά τα ως άνω, το αντάλλαγμα. Για τον τρόπο έκδοσης της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζεται το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 6.
16.  
  Ο υποψήφιος δεν πρέπει να τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση εργασιών, υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Δεν θα πρέπει να έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και κήρυξη σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς και να μην έχει κατατεθεί εναντίον του αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού.
17.  
  Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
18.  
  Οι υποψήφιοι, με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της άδειας
19.  
  Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θα καθοριστεί με την Προκήρυξη. Υποψηφιότητα, που δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο, δεν γίνεται δεκτή.
20.  
  Με την Προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
21.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ανά νομό / γεωγραφική περιοχή οι συχνότητες και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την αναλογική εκπομπή ερασιτεχνικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης. Η άδεια ερασιτεχνικού τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού χορηγείται από το Ε.Σ.Ρ. κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στα πλαίσια του τετραετούς προγραμματισμού του κάθε Ιδρύματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3549/2007. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού, οι όροι και προϋποθέσεις εκπομπής, τα κριτήρια αδειοδότησης, οι όροι της άδειας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Κατά τα λοιπά, οι σταθμοί αυτοί οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.
Άρθρο 9 "Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών Οι υποψήφιοι για κάθε είδος προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού περιεχομένου) θα αξιολογηθούν με βάση τα κατωτέρω κριτήρια, η δε αξιολόγηση αυτών θα είναι συγκριτική, σύ [...]"
1.  
  Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού και ανάλογα με το είδος του ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτικού ή μη), για το οποίο υποβάλλεται η υποψηφιότητα, λαμβάνεται υπόψη, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, το προσωπικό, το οποίο απασχολείται ή θα απασχοληθεί στον υποψήφιο, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέπεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, πλέον των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8 Ειδικότερα αξιολογείται: Ι. Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος. Αξιολογείται, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, η ποικιλία του προγράμματος των υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νόμιμα ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, σε συνάρτηση με την ποιότητα του προγράμματος. Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά. ΙΙ. Το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα. Αξιολογείται το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα των υποψηφίων που ήδη λειτουργούν νομίμως, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ειδικότερα, αξιολογείται το ύψος της επένδυσης για αγορά δικαιωμάτων, προμήθεια και εσωτερική παραγωγή εκπομπών κ.λπ., οι οποίες μεταδόθηκαν, όπως απεικονίζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ως κόστος πωληθέντων, κατά το τελευταίο πριν από την Προκήρυξη οικονομικό έτος. Ειδικώς επί ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών, η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο. Ανώτατο όριο μορίων: πενήντα (50). Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά. ΙΙΙ. Η δομή του προτεινόμενου προγράμματος.
 1. Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας ενημερωτικού σταθμού αξιολογείται:
  • Η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου περιεχομένου στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 8, σε εκπομπές λόγου, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας ή σε εκπομπές που αφορούν στις τέχνες, τον πολιτισμό, τη νεολαία, στη μετάδοση εκδηλώσεων, αθλητικών γεγονότων, παιδικών εκπομπών, με αναφορές σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Ο μέσος ετήσιος αριθμός ωρών του προγράμματος των υποψηφίων, πέραν των ελαχίστων προβλεπομένων της περίπτωσης ii΄ του εδαφίου β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 8.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Η δέσμευση των υποψηφίων για εκπομπές ή μηνύματα κοινωνικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου.
  • Ειδικότερα αξιολογείται η δέσμευση:
  • - για ετήσιο χρόνο δωρεάν μετάδοσης μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου (για την καταπολέμηση ναρκωτικών, οδική ασφάλεια, μηνύματα υγείας κ.λπ.), πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παράγραφο 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, - για τη μετάδοση σειράς εκπομπών για την προβολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ή την εκμάθησή της από αλλοδαπούς, πέραν της οριζόμενης υποχρέωσης στην παράγραφο 19 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Ανώτατο σύνολο μορίων:
  • εβδομήντα πέντε (75).
  • Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.
 2. Στους υποψηφίους για τη χορήγηση άδειας μη ενημερωτικού σταθμού αξιολογείται:
  • Το εύρος κάλυψης του ειδικού προσανατολισμού, οι εκπομπές λόγου, που αφορούν στον ειδικό προσανατολισμό του σταθμού, η κάλυψη εκδηλώσεων και η ποιότητά τους.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ του εδαφίου αγ΄.
  • Ανώτατο όριο μορίων:
  • είκοσι πέντε (25).
  • Ανώτατο σύνολο μορίων:
  • πενήντα (50).
  • Η αρτιότερη υποψηφιότητα βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιπες αναλογικά.
2.  
  Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη: Ι. Τα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου.
 1. Για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή που προήλθαν από συγχώνευση εταιριών, αξιολογείται ο μέσος όρος του προσωπικού πλήρους απασχόλησης, το οποίο απασχολείται στην επιχείρηση του υποψηφίου, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι τη δημοσίευση της Προκήρυξης ή το οποίο θα απασχοληθεί στην επιχείρηση του υποψηφίου το αργότερο εντός έτους από τη χορήγηση της άδειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8.
 2. Αξιολογείται ιδίως:
 3. i)Η παραδοχή της προσδοκώμενης ακροαματικότητας και των προσδοκώμενων εσόδων, λαμβανομένων υπόψη του πληθυσμού του νομού / γεωγραφικής περιοχής στον οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα, του περιεχόμενου και του προγράμματος του υποψηφίου, όπως αυτό παρουσιάζεται στο φάκελο της υποψηφιότητάς του για την αξιολόγηση του κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας. ii) Η παραδοχή των προβλεπόμενων δαπανών για τη λειτουργία του σταθμού και την παραγωγή περιεχομένου ή την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής προγράμματος, όπως οι δαπάνες αυτές αποδεικνύονται από ισχύουσες ή πρόσφατες συμβάσεις, από πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία παραγωγών και από προσφορές πώλησης περιεχομένου από αξιόπιστους προμηθευτές.
 4. Ανώτατο όριο μορίων:
 5. εκατόν πενήντα (150).
 6. Ίδια κεφάλαια Αξιολογείται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των υποψηφίων, που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5, το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία διαχειριστική χρήση, πέραν του ελαχίστου προβλεπομένου στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 κεφαλαίου.
 7. i)Την προβλεπόμενη κερδοφορία κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας. ii) Την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. iii) Τις ταμειακές ροές.
 8. Ανώτατο όριο μορίων:
 9. Επιχειρησιακό σχέδιο του υποψηφίου Αξιολογείται το επιχειρησιακό σχέδιο των υποψηφίων με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησής τους για τα έτη της διάρκειας ισχύος της άδειας, ως προς την αξιοπιστία του και την αποδοτικότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης.
 10. Ο υποψήφιος με το πλέον αξιόπιστο και αποδοτικό επιχειρησιακό σχέδιο βαθμολογείται με το ανώτατο όριο μορίων, οι δε υπόλοιποι βαθμολογούνται αναλογικά.
 11. Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δώδεκα (12) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.
 12. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.
 13. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής σταθμού, αφαιρούνται δεκαέξι (16) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών.
 14. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το σύνολο των οριστικών διακοπών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο σύνολο οριστικών διακοπών.
 15. Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της μετάδοσης κάθε προγράμματος του σταθμού, αφαιρούνται έως είκοσι (20) μόρια για τον υποψήφιο που έχει το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.
 16. Για τους υπόλοιπους υποψηφίους, τα μόρια που αφαιρούνται υπολογίζονται αναλογικά, με βάση το συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών του κάθε υποψηφίου σε σχέση με το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα αναστολών.
 17. Ανώτατο όριο αφαιρούμενων μορίων:
 18. εξήντα (60).
3.  
  Όταν υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα ή συγχωνεύονται κατά τα ως άνω φορείς ραδιοφωνικών σταθμών για τη χορήγηση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού, λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια Ανώτατο όριο μορίων: Ο αριθμός του προσωπικού που υπερβαίνει το διπλάσιο των ελαχίστων οριζομένων ορίων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 8 δεν αξιολογείται. Ανώτατο όριο μορίων: εβδομήντα πέντε (75).
 1. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινοπραξίας, ένωσης προσώπων ή κοινής υποψηφιότητας αξιολογούνται τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της υπό σύσταση κοινοπραξίας ή της ένωσης προσώπων ή της κοινής υποψηφιότητας κατά το λόγο της συμμετοχής τους σε αυτή
 2. Σε περίπτωση υπό συγχώνευση εταιριών τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις υπό συγχώνευση εταιρίες
 3. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από προερχόμενη από συγχώνευση εταιρία πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης, τα στοιχεία των υποκριτηρίων των εδαφίων Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται αθροιστικά για τις συγχωνευθείσες εταιρίες, εκτός εάν τα αντίστοιχα στοιχεία των προαναφερόμενων υποκριτηρίων είναι ανώτερα για την προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρία έχει αποτυπωμένο σε δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση για το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης δικό της κύκλο εργασιών και ίδια κεφάλαια
 4. Το κριτήριο ΙΙ της παραγράφου 2 αξιολογείται ως προς όλους τους υποψηφίους.
 5. Τα κριτήρια Ια΄ και Ιβ΄ της παραγράφου 2 αξιολογούνται για τους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως ραδιοφωνικό σταθμό, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5.
 6. Ε. Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού.
4.  
  Για την αξιολόγηση του κριτηρίου ΙΙΙ της παραγράφου 1 οι υποψήφιοι υποβάλλουν έκθεση, η οποία θα αναφέρει την ετήσια δομή του προτεινόμενου προγράμματος, τη δέσμευσή τους για εκπομπές ή μηνύματα εκπαιδευτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, σε ετήσια βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την ύπαρξη προσυμφώνων ή συμβάσεων για την αγορά δικαιωμάτων και την προμήθεια εκπομπών και απολογιστικών στοιχείων εκπομπών εσωτερικής παραγωγής που αποδεικνύουν τη δομή του προτεινόμενου προγράμματος, καθώς και το συνολικό κόστος αυτών Ανώτατο όριο μορίων: ΣΤ. Δ. Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας.
5.  
  Σε περίπτωση που η ίδια επιχείρηση υποβάλλει υποψηφιότητες για άδεια ραδιοφωνικού σταθμού διαφορετικού χαρακτήρα (ενημερωτικού ή μη) ή για περισσότερες άδειες ραδιοφωνικού σταθμού του ίδιου χαρακτήρα, η κατά τα ως άνω αναγνώριση της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη μία μόνο φορά, κατ’ επιλογή του υποψηφίου
6.  
  Με την προκήρυξη καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου Β. Αρνητική βαθμολόγηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 10 "Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας"
1.  
  Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με τη δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).
2.  
  Η απόφαση της Προκήρυξης καθορίζει την προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων από τη δημοσίευση της Προκήρυξης στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού
3.  
  Στην Προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης άδειας. Ειδικότερα, με την Προκήρυξη καθορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:.
 1. Η εμβέλεια της άδειας (εθνική ή περιφερειακή για την τηλεόραση και τοπική για τα ραδιόφωνα), το είδος του προγράμματος σε ενημερωτικό (γενικού ή θεματικού περιεχομένου) ή μη ενημερωτικό, το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενο του θεματικού ενημερωτικού ή του μη ενημερωτικού, αναλόγως της κατηγοριοποίησής του
 2. Η χρονική διάρκεια της άδειας, η οποία ορίζεται σε έξι (6) έτη για τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς
 3. Τα πρότυπα μεταφοράς του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος σύμφωνα με το νόμο
 4. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα στοιχεία απόδειξής τους
 5. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και τα στοιχεία απόδειξής τους
 6. Οι υποχρεώσεις των αδειούχων
 7. Ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας
4.  
 1. Για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών μπορεί να προκηρύσσονται ταυτοχρόνως, με την ίδια Προκήρυξη, άδειες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας για όσους διαύλους συχνοτήτων καθορίζονται με την Προκήρυξη.
 2. Η διαδικασία χορήγησης αδειών εθνικής εμβέλειας και αδειών περιφερειακής εμβέλειας για κάθε περιφέρεια είναι αυτοτελής.
 3. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο.
 4. Για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών προκηρύσσονται άδειες για όσες συχνότητες καθορίζονται με την Προκήρυξη.
 5. Η διαδικασία χορήγησης αδειών ραδιοφωνικών σταθμών για κάθε νομό/γεωγραφική περιοχή είναι αυτοτελής.
 6. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
5.  
  Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικώς:.
 1. σε τρεις ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας,
 2. σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του αντίστοιχου νομού/γεωγραφικής περιοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄), εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας,.
 3. σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του νομού/γεωγραφικής περιοχής, για τον οποίο προκηρύσσονται οι άδειες, εφόσον αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών
6.  
  Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής Προκήρυξης. Συμμετοχή με επιφύλαξη ή αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.  
  Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους
8.  
  Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να συμπληρώσουν ή/και να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους ή να ζητήσει κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εφαρμογή του νόμου αυτού.
9.  
  Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει τους φακέλους δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων. Εν συνεχεία, το Ε.Σ.Ρ. αξιολογεί και βαθμολογεί τις υποψηφιότητες με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, καθώς και πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους.
10.  
  Το Ε.Σ.Ρ. ενημερώνει εγγράφως τον κάθε υποψήφιο σχετικά με τον έλεγχο και το αποτέλεσμα της εξέτασης και της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς του, με νόμιμη επίδοση του σχετικού εγγράφου.
11.  
  Αδειούχοι ανακηρύσσονται οι πρώτοι, κατά σειρά κατάταξης, υποψήφιοι, αντίστοιχου αριθμού με τις προκηρυχθείσες άδειες. Το Ε.Σ.Ρ. μαζί με την άδεια καθορίζει τη συχνότητα ή το δίαυλο συχνοτήτων, που θα εκπέμψουν οι αδειούχοι ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση προτίμησής τους.
12.  
  Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός της γεωγραφικής περιοχής ή του νομού των αντίστοιχων προκηρυσσόμενων αδειών και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007.
13.  
  Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία, κατά την οποία τους κοινοποιήθηκε η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ή δημοσιεύθηκε ο πίνακας κατάταξης. Με την ένσταση αυτή οι υποψήφιοι δικαιούνται να αμφισβητήσουν μόνο τη νομιμότητα της κρίσης του Ε.Σ.Ρ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., η οποία αποφαίνεται σχετικώς εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της ενστάσεως. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της ενστάσεως.
14.  
  Η μη υποβολή καμίας υποψηφιότητας ή η μη υποβολή καμίας κατάλληλης υποψηφιότητας ή η υποβολή λιγότερων υποψηφιοτήτων σε σχέση με τις προκηρυσσόμενες άδειες συνεπάγεται την εν όλω ή εν μέρει ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ε.Σ.Ρ. για τις συγκεκριμένες άδειες και την επαναπροκήρυξή τους στο ίδιο ή άλλο είδος προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και στο ίδιο ή άλλο θεματικό περιεχόμενο, κατόπιν εκδόσεως των προβλεπόμενων από την παράγραφο 4 του άρθρου 6 και την παράγραφο 5 του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων.
15.  
  Σε κάθε περίπτωση, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να ματαιώσει, αναφέροντας τους λόγους ματαίωσης, εν όλω ή εν μέρει τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς ουδεμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη, των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις αυτές επιστρέφονται στους υποψηφίους οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές στις διατάξεις των παραγράφων 9 περ. γ΄και 15 του άρθρου 6 και στις παραγράφους 10 περ. γ΄και 15 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
16.  
  Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία
Άρθρο 11 "Έκδοση αδειών – Όροι και περιεχόμενο άδειας"
1.  
  Οι άδειες καταχωρίζονται, κατά χρονολογική σειρά έκδοσης, σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., στο οποίο και τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη των αδειών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην οικεία Περιφέρεια και Νομαρχία.
2.  
  Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι: - ο φορέας της άδειας, - ο καθορισμός της υπηρεσίας, - ο διακριτικός τίτλος του σταθμού και το λογότυπό του, - η μέθοδος της μετάδοσης, - οι τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που καθορίζονται στον αντίστοιχο χάρτη συχνοτήτων, - η διάρκεια της άδειας, - οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για τη χρήση των συχνοτήτων, - η κατηγορία της άδειας και η περιοχή εμβέλειας που καλύπτει, - η συχνότητα ή οι περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού
3.  
  Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:
 1. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης, καθώς και η μεταβίβαση ή εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της συχνότητας ή των συνδυασμένων συχνοτήτων που αναφέρονται στην άδεια
 2. Ο σταθμός υποχρεούται να καλύπτει πληθυσμιακά τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία έχει λάβει άδεια.
 3. Η υποχρέωση αυτή για τους τηλεοπτικούς σταθμούς πρέπει να έχει εκπληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.
 4. Ειδικά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, των οποίων η έναρξη λειτουργίας για συγκεκριμένη εμβέλεια ταυτίζεται με την ως άνω έκδοση άδειας, το Ε.Σ.Ρ., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σταθμού, μπορεί να παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή του, την παραπάνω προθεσμία μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
 5. Ο σταθμός υποχρεούται να εκπέμπει το σήμα του από το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον οικείο Χάρτη Συχνοτήτων.
 6. Αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του φάσματος των συχνοτήτων από τους αδειούχους και την επιβολή κυρώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
4.  
  Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους. Κάθε διακοπή ή απώλεια σήματος πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. και την Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
5.  
  Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εκμεταλλεύονται αυτοί οι ίδιοι και απευθείας το σταθμό. Οι σταθμοί μπορούν να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος ή η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.
6.  
  Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των άρθρων 3 και 8 αντίστοιχα του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, του π.δ. 100/2000, όπως ισχύει, και τους ισχύοντες κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
7.  
  Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Άλλως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τομέα.
8.  
  Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Πνευματικών Δικαιωμάτων, που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής άδειας, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό.
9.  
  Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού υποχρεούνται να καταθέτουν, κατά την έναρξη της τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών του προγράμματος που θα μεταδίδει ο σταθμός τους την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο.
10.  
  Για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ποιότητα σήματος, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις
11.  
 1. Επιτρέπεται η δικτύωση τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από ένα σταθμό περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια.
 2. Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού, με τον οποίο τελούν σε δικτύωση, για τρεις (3) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης θα παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των σταθμών, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.
 3. Επιτρέπεται η δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται, κάθε μισή ώρα εκπομπής, ο διακριτικός τίτλος του σταθμού, με τον οποίο τελεί σε δικτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.
12.  
  Οι φορείς άδειας τηλεοπτικού σταθμού υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας να διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2000. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν έλληνα πολίτη ως αντίκλητο για την εκπροσώπηση του σταθμού ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.
13.  
 1. Οι αδειούχοι υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησής τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων, κατά τα ως άνω, ιδίων κεφαλαίων τους.
 2. Τυχόν συμμετοχή του φορέα της άδειας σε άλλες επιχειρήσεις (θυγατρικές ή μη) αφαιρείται κατά το ύψος της αξίας αυτής από τα ίδια κεφάλαια του φορέα για τον ανωτέρω έλεγχο.
 3. Οι αδειούχοι συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό.
 5. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόσβεσης των νέων άυλων παγίων στοιχείων του φορέα της άδειας για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, καθώς και η μεταβατική περίοδος για τον τρόπο και τη διαδικασία απόσβεσης των υφιστάμενων άυλων παγίων στοιχείων.
14.  
  Όλοι οι όροι της Προκήρυξης, καθώς και τα στοιχεία της υποψηφιότητας αποτελούν όρους της άδειας και ελέγχονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Η επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου διαπιστώνεται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της άδειας και ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκειά της.
15.  
  Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται, εφόσον είναι ουσιώδης. Με ειδικώς αιτιολογημένη άδεια του Ε.Σ.Ρ. μπορεί να λάβει χώρα επί μέρους τροποποίηση των όρων της άδειας, εφόσον δεν είναι ουσιώδης και δεν αναιρεί το περιεχόμενο του προγράμματος.
16.  
  Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, πλην της παράβασης του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η οποία ελέγχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τις κείμενες διατάξεις.
17.  
  Οι αδειούχοι, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, υποχρεούνται να μεταδίδουν ή να αναμεταδίδουν δωρεάν και για όσο χρόνο απαιτηθεί κάθε είδους ανακοινώσεις και μηνύματα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης σχετικά με την προστασία του κοινωνικού συνόλου ή μέρους αυτού, μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
18.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών και μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να καθορίζονται, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 και 8 παρ. 3 του παρόντος Χάρτες Συχνοτήτων, συγκεκριμένα ακίνητα (πάρκα κεραιών), εντός των οποίων θα τοποθετούνται τα κεραιοσυστήματα, οι πομποί και οι χώροι υποστήριξης των παρόχων δικτύων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις ή για ακίνητα τα οποία διαθέτουν για το σκοπό αυτόν οι πάροχοι δικτύου. Η εγκατάσταση των ανωτέρω πάρκων λαμβάνει χώρα με την έκδοση της ανωτέρω κ.υ.α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Οι φορείς ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μπορούν να αναθέτουν την υπηρεσία αυτή σε παρόχους δικτύων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των πάρκων κεραιών. Με Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εντός των πάρκων κεραιών, οι προδιαγραφές για τις κατασκευές κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, καθώς και η υποβολή μελέτης ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε σχέση με το περιβάλλον και το γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 53571/3839/6.9.2000 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1105 Β΄), όπως ισχύει.
19.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 6,7,8,9 και 10 δεν ισχύουν για τους ήδη νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι συνεχίζουν να εκπέμπουν κατά τις διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας
Άρθρο 12 "Ανανέωση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών"
1.  
  Οι άδειες των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μπορεί να ανανεώνονται για μία μόνο φορά και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 13.
2.  
 1. Η ανανέωση λαμβάνει χώρα με τους ίδιους όρους της άδειας και κατόπιν σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
 2. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η χρονική διάρκεια και το οικονομικό αντάλλαγμα της ανανέωσης της άδειας.
 3. Ειδικώς, η ανανέωση της άδειας των τηλεοπτικών σταθμών αναλογικής επίγειας ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της άδειας κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της θα ασκήσει το δικαίωμα εκπομπής που προβλέπεται στο άρθρο 14
3.  
  Για όσες εκ των ανωτέρω αδειών δεν ανανεωθούν, το Ε.Σ.Ρ. προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των αδειών και οι διαθέσιμες συχνότητες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 13 "Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο"
1.  
  Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω δικτύων ευρυεκπομπής, για τις οποίες απαιτείται συχνότητα που έχει χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την έννοια του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
2.  
  Η παροχή, κατά τα ως άνω, ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ή/και τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου, οι οποίοι μπορεί να είναι ο ίδιος ή διαφορετικοί φορείς
3.  
  Για τον πάροχο δικτύου ή/και τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, μετά από δήλωση καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ. του παρόχου δικτύου ή/και του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά τις διατάξεις του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
4.  
  Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, στον οποίο απονέμεται η συχνότητα, απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ.
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, η διαδικασία, οι όροι της άδειας, οι υποχρεώσεις του αδειούχου, οι τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του δικτύου, καθώς και η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικού προγράμματος και αδειών χρήσης συχνότητας για τη μετάδοση επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ελεύθερης και συνδρομητικής λήψης, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
6.  
  Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καθορισθούν τα αντίστοιχα θέματα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο για τη μετάδοση επίγειου ψηφιακού ραδιοφώνου
7.  
  Όσοι έχουν λάβει, κατά τα ως άνω, άδεια επίγειας ψηφιακής εκπομπής μπορούν να αναθέσουν σε πάροχο δικτύου τη σύσταση, τη λειτουργία, τον έλεγχο και τη διάθεση του απαραίτητου δικτύου για την ευρυεκπομπή ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού σήματος, μέσω της συχνότητας, για την οποία έχουν λάβει άδεια ή σε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών τη μεταφορά του σήματός τους σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση επίγειας ψηφιακής εκπομπής
8.  
  Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον διαπιστώσει, μετά από έρευνα της Αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω Αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.
Η Αρχή που προβλέπεται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του παρόντος, εφόσον διαπιστώσει, μετά από έρευνα της Αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω Αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού
9.  
  Ο πάροχος δικτύου ή/και ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας προς παρόχους περιεχομένου
10.  
  Η παροχή περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής λαμβάνει χώρα κατά τις κείμενες διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας
11.  
  Η λειτουργία των νομίμως λειτουργούντων παρόχων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αδειοδότησης, που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους, παρατείνεται μέχρι τη χορήγηση αδειών για επίγεια ψηφιακή εκπομπή τηλεόρασης, υπό την προϋπόθεση τηρήσεως των διατάξεων του άρθρου 12
12.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο Χάρτης Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων σταθμών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων σε επίπεδο Επικράτειας και γεωγραφικών περιοχών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθμούς τηλεόρασης και ραδιοφώνου, καθώς και η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών. Κριτήριο για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων αποτελεί ο καθορισμός των ελάχιστων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός. Η δικτύωση μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης της περιοχής, για την οποία χορηγείται η άδεια. Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθεί με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα, που θα καθοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές.
13.  
  Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται ο αριθμός των αδειών που θα προκηρυχθούν, η εμβέλειά τους (εθνική ή περιφερειακή), το είδος του προγράμματός τους σε ενημερωτικό (γενικού ή θεματικού περιεχομένου) ή μη ενημερωτικό, καθώς και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό τους, σε περίπτωση πρόβλεψης αδειοδότησης ενημερωτικών σταθμών θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικών
14.  
  Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα των προηγούμενων εδαφίων για τη μετάδοση επίγειων ψηφιακών ραδιοφωνικών προγραμμάτων
15.  
  Η χορήγηση άδειας χρήσης ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων για τη μετάδοση επίγειας ψηφιακής εκπομπής προϋποθέτει την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος για τα δικαιώματα χρήσης για τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Το οικονομικό αντάλλαγμα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος, το ποσοστό που θα περιέλθει από αυτό στο Ε.Σ.Ρ., η διαδικασία καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Άρθρο 14 "Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή"
1.  
 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία.
 2. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή.
 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ’ επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία.
 4. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6.
 5. Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή.
 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
2.  
  Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6.
3.  
 1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πέραν των υφιστάμενων ψηφιακών προγραμμάτων της, υποχρεούται, μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και άλλα αναλογικά προγράμματα ενός ή περισσοτέρων νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Ε.Σ.Ρ., λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη επαρκούς αριθμού συχνοτήτων και την ποιότητα του προγράμματος των σταθμών.
 2. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαμβάνουν οι φορείς αυτοί.
 3. Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδονται διεθνή ξενόγλωσσα προγράμματα.
 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζεται ετησίως το κόστος συμμετοχής στην εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που εκπέμπονται ψηφιακά μέσω της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Το κόστος αυτό περιέρχεται στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που θα έχει την ευθύνη μετάδοσης των προγραμμάτων τους με ψηφιακή τεχνολογία.
4.  
  Η μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναλαμβάνεται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή από άλλο φορέα που θα συσταθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που μεταδίδονται ψηφιακά ή με τους οποίους αυτοί θα συμβληθούν, στον οποίο μπορεί να συμμετέχει και η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
5.  
  Μετά την αδειοδότηση της αναλογικής τηλεόρασης, όσοι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας αδειοδοτηθούν θα συνεχίσουν παράλληλα να εκπέμπουν ψηφιακά το αδειοδοτημένο αναλογικό τους πρόγραμμα, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13 για την αδειοδότηση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Όσοι εξ αυτών δεν αδειοδοτηθούν θα αποδώσουν τις αναλογικές τους συχνότητες και θα παύσουν να εκπέμπουν το αναλογικό τους πρόγραμμα ψηφιακά.
6.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και οι συχνότητες αναλογικής εκπομπής των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που θα απελευθερωθούν ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Ειδικότερα, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής, που πρέπει να πληρούν οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί, οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής και διαμορφώνεται ο Χάρτης Συχνοτήτων σε επίπεδο Επικράτειας και γεωγραφικών περιοχών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθμούς τηλεόρασης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών. Κριτήριο για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων αποτελεί ο καθορισμός των ελάχιστων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός. Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της πληρέστερης γεωγραφικής κάλυψης της περιοχής για την οποία χορηγείται η δυνατότητα μετάδοσης επίγειας ψηφιακής εκπομπής. Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα προβλεφθεί με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψει εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα, που θα καθοριστούν από το Ε.Σ.Ρ., υπό τις νέες προδιαγραφές.
7.  
 1. Οι φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μπορούν μετά την έκδοση του Χάρτη Συχνοτήτων της προηγούμενης παραγράφου να μεταδίδουν συνδρομητικά, παράλληλα με τη συνδρομητική αναλογική τους εκπομπή, το υφιστάμενο αναλογικό τους πρόγραμμα με επίγεια ψηφιακή εκπομπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει.
 2. Για το σκοπό αυτόν με την απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και οι συχνότητες αναλογικής εκπομπής των συνδρομητικών τηλεοπτικών φορέων που θα απελευθερωθούν ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους συνδρομητικό πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή.
 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους συνδρομητικό πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία.
 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.
 5. Εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως της προηγούμενης παραγράφου, όσες αναλογικές συχνότητες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με αναλογική μορφή απελευθερώνονται και χρησιμοποιούνται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
 6. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μετά την απελευθέρωση των ανωτέρω συχνοτήτων, προκηρύσσει για τις τηλεοπτικές αυτές συχνότητες, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, διαγωνιστική διαδικασία, κατά τις κείμενες διατάξεις, για την ανάθεση συνδρομητικής υπηρεσίας μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε κινητές συσκευές με ψηφιακή μέθοδο, μέσω συχνότητας (Digital Videο Βrοadcasting -Ηandheld), από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.
 7. Με την Προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αξιολόγησης για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας.
 8. Η μετάδοση αυτή, καθώς και η αναγκαία εγκατάσταση δικτύου υπόκεινται στις κείμενες διατάξεις περί ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, το δε μεταδιδόμενο πρόγραμμα, εφόσον δεν είναι αδειοδοτημένο, πρέπει να τύχει της έγκρισης του Ε.Σ.Ρ., κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 7 έως 10 του άρθρου 15.
 9. Κατά τα λοιπά, ως προς την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών εφαρμόζεται ο ν. 2644/1998, όπως ισχύει.
8.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορεί κατά περίπτωση να καθορίζονται ημερομηνίες διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία από τα επιτρεπτά κέντρα ψηφιακής εκπομπής που προβλέπονται στο Παράρτημα V της κ.υ.α. 21161/2008 (Β΄ 1680), όπως ισχύει, ή στην προβλεπόμενη απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 3592/2007 (Α΄161).
Άρθρο 15 "Ευρυζωνικά δίκτυα"
1.  
  Επιχειρήσεις παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων μπορούν να είναι πάροχοι δικτύου ή/και πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και πάροχοι περιεχομένου, οι οποίοι μπορεί να είναι ο ίδιος ή διαφορετικοί φορείς
2.  
  Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε χωρίς συχνότητα είτε με συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου
3.  
  Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω των ανωτέρω δικτύων, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
4.  
  Η παροχή των ανωτέρω ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα, όσον αφορά στον πάροχο δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, μετά από δήλωση καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ.
5.  
  Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα.
6.  
  Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
7.  
  Ειδικότερα, η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών των παραγράφων 5 και 6 μπορεί να είναι συνδρομητική ή μη. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. λαμβάνεται από τον πάροχο ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής ελεύθερης λήψης, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Η έγκριση του Ε.Σ.Ρ. αφορά στη μετάδοση ολοκληρωμένου ή μη προγράμματος, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5. Για την έγκριση του Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματός του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου.
8.  
  Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την αίτηση του ενδιαφερομένου σε περίπτωση που το περιεχόμενο του υποβληθέντος προγράμματος δεν καλύπτει τις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
9.  
  Οι πάροχοι δικτύου μπορούν να μεταδίδουν πρόγραμμα μόνο εφόσον το περιεχόμενο του προγράμματος έχει λάβει έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. ή έχει αδειοδοτηθεί από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
10.  
  Σε περίπτωση που μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα μη εγκεκριμένου ή και μη αδειοδοτημένου περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. μέσω των ανωτέρω ευρυζωνικών δικτύων, οι κυρώσεις επιβάλλονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. στον πάροχο του δικτύου που μεταδίδει το εν λόγω πρόγραμμα, κατά τις κείμενες διατάξεις περί Ε.Ε.Τ.Τ. Σε περίπτωση που μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο ή αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. μέσω των ανωτέρω ευρυζωνικών δικτύων, που δεν πληροί κατά τα λοιπά τις προϋποθέσεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής, οι κυρώσεις επιβάλλονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στον πάροχο περιεχομένου. Για την επιβολή των κυρώσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην παροχή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω των ανωτέρω δικτύων εφαρμόζεται η κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία περί αναλογικής εκπομπής, εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.
11.  
  Οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με παρόχους δικτύου ή/και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον διαπιστώσει, μετά από έρευνα της Αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω Αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.
Οι πάροχοι περιεχομένου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με παρόχους δικτύου ή/και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Η Αρχή που προβλέπεται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του παρόντος, εφόσον διαπιστώσει, μετά από έρευνα της αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, ότι οι πάροχοι δικτύου είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά, μπορεί να επιβάλει σε αυτούς τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάθεση του δικτύου τους ή κατά τη μεταφορά του σήματος σε δίκτυο, με σκοπό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλους ανεξαιρέτως τους αδειοδοτηθέντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ελεύθερης λήψης με ίσους όρους και χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.
12.  
  Για τη μετάδοση από τους παρόχους δικτύων ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη υποβολή στο Ε.Σ.Ρ. αντιγράφου της σύμβασης που έχουν συνάψει με επιχείρηση που έχει λάβει άδεια ή έγκριση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος.
13.  
  Με κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα. Παράβαση των διατάξεων του παρόντος επισύρει σε βάρος του παρόχου δικτύου τις κυρώσεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
Άρθρο 16
1.  
Συμπληρώσεις - τροποποιήσεις του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄) 1.Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3431/2006 καταργούνται. 2.Μετά το εδάφιο μθ΄ του άρθρου 2 του ν. 3431/2006 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «ν) “Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής (ΑΡΙ)”: η διασύνδεση λογισμικού μεταξύ των εξωτερικών εφαρμογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών, και του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού για ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. 1)“Προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός”: οι περιφερειακές συσκευές και οι σύνθετοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης. 2)“Σύστημα υπό όρους πρόσβασης”: κάθε τεχνικό μέτρο ή/και ρύθμιση, στο οποίο η πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε κατανοητή μορφή, εξαρτάται από την ύπαρξη συνδρομητικής σχέσης ή άλλης μορφής προγενέστερης άδειας, που χορηγείται σε ατομική βάση.» 3.Μετά την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3431/2006 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως ακολούθως:« 6.Για την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εφαρμόζεται το Παράρτημα Χ του άρθρου 72 του παρόντος νόμου. 7.Για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αμφίδρομης ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, εφαρμόζεται το Παράρτημα ΧΙ του άρθρου 72 του παρόντος νόμου.» 4.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3431/2006 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις σε φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (ΑΡΙ) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (ΕΡG), υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους.» 5.Μετά την παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 3431/2006 προστίθεται παράγραφος 10, ως ακολούθως:« 10.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μην διατίθεται στην ελληνική αγορά τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος ΧΙΙ.» 6.Στο άρθρο 72, μετά το Παράρτημα ΙΧ, προστίθενται παραρτήματα Χ, ΧΙ και ΧΙΙ ως ακολούθως: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 1.Τα συστήματα πρόσβασης υπό όρους πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική ικανότητα για μη δαπανηρό διέλεγχο, παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συστήματα πρόσβασης υπό όρους. 2.Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών υπό όρους πρόσβασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου και από τις υπηρεσίες πρόσβασης των οποίων εξαρτώνται οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μετάδοσης, προκειμένου να είναι προσιτοί σε οποιαδήποτε ομάδα δυνητικών θεατών ή ακροατών, προσφέρουν σε όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, σε δίκαιη, εύλογη και αμερόληπτη βάση, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού, τεχνικές υπηρεσίες που επιτρέπουν τη λήψη των ψηφιακών υπηρεσιών των ραδιοτηλεοπτικών φορέων από θεατές ή ακροατές, μέσω αποκωδικοποιητών, τους οποίους διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών. 3.Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών υπό όρους πρόσβασης, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου υποχρεούνται να τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία για τις δραστηριότητές τους ως φορείς παροχής υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους. 4.Οι κάτοχοι δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε συστήματα και προϊόντα υπό όρους πρόσβασης, όσον αφορά στη χορήγηση σχετικών αδειών σε κατασκευαστές εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης, υποχρεούνται να τηρούν δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού. 5.Οι κάτοχοι δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε συστήματα και προϊόντα υπό όρους πρόσβασης υποχρεούνται να μην εξαρτούν τη χορήγηση αδειών στους κατασκευαστές εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης από όρους που αποθαρρύνουν, περιορίζουν ή απαγορεύουν τη συμπερίληψη στο ίδιο προϊόν κοινής διεπαφής που επιτρέπει τη σύνδεση με διάφορα άλλα συστήματα πρόσβασης ή τη συμπερίληψη στο ίδιο προϊόν συγκεκριμένων μέσων άλλων συστημάτων πρόσβασης, εφόσον ο αποδέκτης της άδειας πληροί τις σχετικές εύλογες προϋποθέσεις που εγγυώνται την ασφάλεια των συναλλαγών των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων πρόσβασης υπό όρους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1.Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αμφίδρομης ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αμφίδρομης τηλεόρασης και διανέμονται σε άλλο ή άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως τρόπου εκπομπής, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ανοικτή Διασύνδεση Προγράμματος Εκπομπής (ΑΡΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος. 2.Οι φορείς παροχής κάθε προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού, που έχει αναπτυχθεί για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αμφίδρομης τηλεόρασης υποχρεούνται να τηρούν ανοικτή Διασύνδεση Προγράμματος Εκπομπής (ΑΡΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του παρόντος. 3.Με την επιφύλαξη του εδαφίου που προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του παρόντος, οι κάτοχοι δικαιωμάτων Διασύνδεσης Προγράμματος Εκπομπής (ΑΡΙ) οφείλουν να διαθέτουν, έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τη Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής (ΑΡΙ) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1.Ο εξοπλισμός ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης, που προορίζεται για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση πρέπει: 1)να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κοινό ευρωπαϊκό αλγόριθμο κρυπτογράφησης, 2)να παρουσιάζει σήματα που έχουν μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση μισθωμένου εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει συμμορφωθεί με τη σχετική συμφωνία μίσθωσης. 2.Οι αναλογικές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερη των σαράντα δύο (42) εκατοστών, οι οποίες διατίθενται στην ελληνική αγορά προς πώληση ή μίσθωση, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διασύνδεσης, σύμφωνα με πρότυπο που καθορίζεται από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, η οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και, ιδίως, πρόσθετων αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών. 3.Οι ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των τριάντα (30) εκατοστών, οι οποίες διατίθενται στην ελληνική αγορά προς πώληση ή μίσθωση, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διεπαφής (είτε τυποποιημένη είτε σύμφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης είτε σύμφωνη με γενικά ισχύουσες προδιαγραφές στον τομέα), η οποία να επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και να μπορεί να μεταφέρει όλα τα στοιχεία του σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν στις διαλογικές και τις υπό όρους παρεχόμενες υπηρεσίες.» 7.1)Κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης λη΄ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), στην αρμοδιότητά της υπάγεται και η ανάθεση κατά τις κείμενες διατάξεις της υπηρεσίας/μελέτης για την έρευνα των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες. 2)Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 16 και 17 του ν. 3431/2006, όπως ισχύει, καθώς και εκείνες των άρθρων του ίδιου νόμου που αφορούν στον καθορισμό και ανάλυση της αγοράς των υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες και στην τυχόν επιβολή υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά. Στο έργο της αυτό η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 17 "Θυγατρική εταιρία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. – Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε."
1.  
 1. Αντικείμενο της, κατά το άρθρο 13 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄) συσταθείσης, θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί, επίσης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών για παροχή προγράμματος μέσω ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και η παροχή προς το κοινό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ελεύθερης λήψης με επίγεια ψηφιακή εκπομπή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή.
 2. Σκοπός της παροχής των υπηρεσιών και προγραμμάτων μέσω επίγειας ψηφιακής εκπομπής είναι η συμβολή της εταιρείας στην ενημέρωση, στην επιμόρφωση, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία, η τουριστική προβολή της χώρας, η κάλυψη γεγονότων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας, καθώς και η παραγωγή και εκπομπή προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 3. Τα εκπεμπόμενα προγράμματα δεν περιέχουν διαφημίσεις.
 4. Οι χορηγίες των προγραμμάτων επιτρέπονται.
 5. Για την παροχή των υπηρεσιών και προγραμμάτων ψηφιακής εκπομπής δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας.
 6. Στην εταιρεία μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διατηρεί την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.
 7. Για την παροχή προς το κοινό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ελεύθερης λήψης με επίγεια ψηφιακή εκπομπή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή, περιέρχεται στην εταιρεία ποσοστό του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυτού ετησίως.
 8. Το ύψος του ποσοστού αυτού καθορίζεται ετησίως με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 9. Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσοστού αυτού λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη το κόστος παραγωγής, προμήθειας και εκπομπής του συνόλου των ψηφιακών προγραμμάτων και το κόστος λειτουργίας και υποδομών της εταιρείας.
 10. Άλλα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., περιέρχονται στην εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 11. Το καταστατικό της εταιρείας προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 12. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2644/1998 και του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α ΄).
2.  
 1. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που προβλέπεται από το άρθρο 10 του ν.1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως ισχύει, τροποποιείται, κατόπιν διαπραγματεύσεων, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων), με τη διαδικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης με την πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.).
 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, η τροποποίηση του Γ.Κ.Π. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15, 16 και 17 του ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως ισχύει.
 3. Ο ισχύων Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κυρώνεται, όπως τροποποιήθηκε με την από 23.6.2006 Συμπληρωματική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Άρθρο 18 "Αναδιοργάνωση Επιτροπής Ανταγωνισμού"
1.  
  Συστήνεται Ειδικό Τμήμα Ελέγχου της Αγοράς Μέσων Ενημέρωσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών και γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, τα προσόντα του προσωπικού, ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής του Προϊσταμένου, η αύξηση των θέσεων του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη στελέχωση του Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος.
Άρθρο 19
1.  
  Αναδιοργάνωση Ε.Σ.Ρ. Οι υφιστάμενες θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε (15) και δεκαπέντε (15) θέσεις αντίστοιχα, καθώς και κατά μία θέση Διευθυντού, η πλήρωση της οποίας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2863/2000. Η πλήρωση των ως άνω τριάντα (30) θέσεων επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3051/2002.
Άρθρο 20 "Τροποποιούμενες διατάξεις"
1.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δεοντολογίας λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων του.
2.  
  Η παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, διορθωτών κειμένων και διοργάνωση σεμιναρίων) για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους δημοσιογράφους και τους συντελεστές των ενημερωτικών ή επιμορφωτικών εκπομπών, κατά τη διατύπωση των κειμένων που εκφωνούνται κατά την παρουσίαση των ψυχαγωγικών εκ