Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 14 Φεβρουαρίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Φ093.18/7428ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, εφεξής αναφερόμενες σττό κοινού ως τα «Μέρη», με σκοπό τη διασφάλιση της αμοιβαίας προστασίας όλων των πληροφοριών που έχουν διαβαθμιστεί σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του κάθε Μέρους και έχουν μεταβιβαστεί στο άλλο Μέρος από τις Αρμόδιες Αρχές ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, συμφώνησαν στα εξής: Άρθρο 1 Ορισμοί1.1 «Διαβαθμισμένη Πληροφορία», για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, είναι κάθε πληροφορία η οποία, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή έκφρασης αυτής, ακόμη και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της, απαιτεί προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης. 1.2 Ως «Διαβαθμισμένο Έγγραφο» νοείται οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει Διαβαθμισμένες Πληροφορίες, ανεξάρτητα από τη μορφή ή τα φυσικά χαρακτηριστικά του, όπως παραδείγματος χάριν, επιστολές, σημειώσεις και χαρτιά εργασίας, πρακτικά, αναφορές, υπομνήματα, σήματα / μηνύματα, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες, φιλμς, χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, αντίγραφα από καρμπόν και εκτυπωτές, δισκέτες κλπ, ή κάθε άλλο είδος καταγεγραμμένης πληροφορίας (π.χ. καταγραφή σε ταινία ή βίντεο, μαγνητική ή ηλεκτρονική ή οπτική καταγραφή κ.λπ.). 1.3 Ως «Διαβαθμισμένο Υλικό» νοείται οποιοδήποτε είδος μηχανήματος ή εξοπλισμού ή οπλισμού το οποίο είτε κατασκευάζεται είτε βρίσκεται στη διαδικασία κατασκευής. 1.4 Ως «Αρμόδια Αρχή» νοείται η αρχή η οττοία, σε συμμόρφωση με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, είναι υπεύθυνη για την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. 1.5 Ως «Διορισμένη Αρχή Ασφάλειας» νοείται μία Κρατική αρχή και/ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχείρηση ή φορέας που έχει συσταθεί από τα εν λόγω ιδρύματα, το έργο του οποίου σχετίζεται με τη χρήση ή την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και το οποίο έχει το δικαίωμα να διαβαθμίζει και να αποδιαβαθμίζει πληροφορίες. 1.6 Ως «Μέρος-Αποδέκτης» νοείται το Μέρος στο οποίο μεταβιβάζονται οι Διαβαθμισμένες Πληροφορίες, όπως το Μέρος αυτό εκπροσωπείται από την Αρμόδια Αρχή ή τη Διορισμένη Αρχή Ασφάλειας. 1.7 Ως «Μέρος Προέλευσης» νοείται το Μέρος από το οποίο προέρχονται οι Διαβαθμισμένες Πληροφορίες, όπως το Μέρος αυτό εκπροσωπείται από την Αρμόδια Αρχή ή τη Διορισμένη Αρχή Ασφάλειας. 1.8 Ως «Τρίτο Μέρος» νοείται διεθνής οργανισμός ή τρίτο Κράτος το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο στην παρούσα Συμφωνία. 1.9 «Αρχή της Ανάγκης για Γνώση» σημαίνει ότι η πρόσβαση στις Διαβαθμισμένες Πληροφορίες παρέχεται σε άτομα που έχουν πιστοποιημένη ανάγκη γνώσης αυτών, δυνάμει των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, στο πλαίσιο των οποίων οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν στο Μέρος-Αποδέκτη. Άρθρο 2 Διαβαθμίσεις Ασφάλειας 2.1 Έγγραφα τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1, θα σημειώνονται με τα επίπεδα διαβάθμισης ασφάλειας, σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους κάθε Μέρους. Τα Μέρη θα επισημειώνουν στα έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1, το ισοδύναμο επίπεδο διαβάθμισης ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3. 2.2 Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα επίπεδα διαβάθμισης ασφάλειας και τα ισοδύναμα αυτών έχουν ως εξής: Δημοκρατία της Αλβανίας Ισοδύναμο στην Αγγλική Ελληνική ΔημοκρατίαΤeper sekret Τοp secret ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Sekret Secret ΑΠΟΡΡΗΤΟ Κοnfidencial Cοnfidential ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - Restricted ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.3 Οι Ελληνικές Διαβαθμισμένες Πληροφορίες που επισημαίνονται ως «Περιορισμένης Χρήσης» θα προστατεύονται στην Αλβανία ως Διαβαθμισμένες Πληροφορίες με την ένδειξη «Εμπιστευτικό» (Κοnfidencial). Άρθρο 3 Προαπτασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών 3.1 Η προσπέλαση στις Διαβαθμισμένες Πληροφορίες θα περιορίζεται σε όσα πρόσωπα έχουν «Ανάγκη για Γνώση» και τα οποία είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα από την Αρμόδια Αρχή του Μέρους-Αποδέκτη, σύμφωνα με τους εθνικούς του νόμους και κανονισμούς, που αντιστοιχούν στο ανάλογο επίπεδο διαβάθμισης των πληροφοριών, στις οποίες πρόκειται να υπάρξει πρόσβαση. 3.2 Το Μέρος Προέλευσης θα διασφαλίζει ότι το Μέρος-Αποδέκτης είναι ενημερωμένο για: 3.2.1 Τη διαβάθμιση ασφάλειας των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και των προϋποθέσεων αποδέσμευσης ή περιορισμών της χρήσης αυτών και ότι τα Διαβαθμισμένα Έγγραφα επισημαίνονται αναλόγως. 3.2.2 Οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή στη διαβάθμιση ασφάλειας. 3.3 Το Μέρος-Αποδέκτης: 3.3.1 Σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς του, θα παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών όπως αυτό χαρακτηρίζεται από το Μέρος Προέλευσης (με την προϋπόθεση του Άρθρου 2). 3.3.2 θα διασφαλίζει ότι οι διαβαθμίσεις ασφάλειας δεν τροποποιούνται και οι Διαβαθμισμένες Πληροφορίες δεν αποδιαβαθμίζονται, εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από το Μέρος Προέλευσης. Άρθρο 4 Αρμόδιες Αρχές 4.1 Οι Αρμόδιες Αρχές των Μερών είναι: Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας: Διεύθυνση Προστασίας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Εθνική Αρχή Ασφάλειας) Για την Ελληνική Δημοκρατία: Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Διακλαδική Δνση Στρατιωτικών Πληροφοριών. Διεύθυνση Ασφάλειας & Αντιπληροφοριών (Εθνική Αρχή Ασφαλείας) 4.2 Οι Αρμόδιες Αρχές θα ανταλλάξουν τα έγγραφα επισημοποίησης τους. 4.3 Προκειμένου να επιτευχθούν και να διατηρηθούν συγκρίσιμα επίπεδα ασφάλειας, οι αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές, κατόπιν αιτήματος, θα διαθέσουν η μία στην άλλη πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις πρακτικές ασφάλειας για την προάσπιση των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών του αντίστοιχου Μέρους. 4.4 Οι αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές των Μερών μπορούν να συνάψουν εκτελεστικά της παρούσας Συμφωνίας Πρωτόκολλα. Άλλες Διορισμένες Αρχές Ασφάλειας των Μερών δύνανται επίσης να συνάψουν εκτελεστικά της παρούσας Συμφωνίας έγγραφα, με την προϋπόθεση προηγούμενης διαβούλευσης και τελικής έγκρισης των αντίστοιχων Αρμοδίων Αρχών. Άρθρο 5 Περιορισμοί στη Χρήση και Αποδέσμευση 5.1 Το Μέρος-Αποδέκτης απαγορεύεται να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει την αποκάλυψη ή τη χρήση των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών του Μέρους Προέλευσης, εκτός εάν έχει δοθεί ρητή έγγραφη συγκατάθεση προς τούτο. 5.2 Το Μέρος-Αποδέκτης δεν επιτρέπεται να διαβιβάζει σε Τρίτα Μέρη τις Διαβαθμισμένες Πληροφορίες που του παρέχονται βάσει των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, ούτε να τις αποκαλύπτει δημοσίως, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Μέρους Προέλευσης. Άρθρο 6 Μετάφραση, Αναπαραγωγή, Καταστροφή 6.1 Τα Διαβαθμισμένα έγγραφα που περιλαμβάνουν Τeper Sekret / ΤΟΡ SΕCRΕΤ / ΑΚRΟS ΑΡΟRRΗΤΟ (ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ) και Sekret/ Secret / ΑΡΟRRΗΤΟ (ΑΠΟΡΡΗΤΟ) πληροφορίες θα μεταφράζονται και θα αντιγράφονται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της αντίστοιχης Αρμόδιας Αρχής του Μέρους Προέλευσης. 6.2 Όλες οι μεταφράσεις των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών θα γίνονται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι μεταφράσεις αυτές θα φέρουν κατάλληλες επισημάνσεις διαβάθμισης ασφάλειας και κατάλληλη ένδειξη στη γλώσσα στην οποία μεταφράζονται, η οποία θα υποδηλώνει ότι η μετάφραση περιέχει Διαβαθμισμένες Πληροφορίες του Μέρους Προέλευσης. 6.3 Οταν οι Διαβαθμισμένες Πληροφορίες αναπαράγονται, όλες οι πρωτότυπες επισημάνσεις ασφάλειας του πρωτοτύπου θα αναπαράγονται επίσης ή θα επιτίθενται σε κάθε αντίτυπο. Οι εν λόγω αναπαραχθείσες πληροφορίες θα υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους όπως και οι πρωτότυπες πληροφορίες. Ο αριθμός των αντιγράφων θα περιορίζεται σε αυτά που απαιτούνται για τους υπηρεσιακούς σκοπούς και έχουν εγκριθεί από το Μέρος Προέλευσης. 6.4 Οι Διαβαθμισμένες Πληροφορίες ή τα Διαβαθμισμένα Υλικά θα καταστρέφονται ή θα τροποποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η ανακατασκευή των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών συνολικά ή μερικά. 6.5 Πληροφορίες ή υλικά με την ένδειξη ΤΕΡΕR SΕΚRΕΤ / ΤΟΡ SΕCRΕΤ / ΑΚRΟS ΑΡΟRRΗΤΟ (ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ) δεν θα καταστρέφονται. Θα επιστρέφονται στο αντίστοιχο Μέρος Προέλευσης. Άρθρο 7 Επισκέψεις7.1 Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας των Αρμοδίων Αρχών ή των Διορισμένων Αρχών Ασφάλειας δύνανται περιοδικά να ανταλλάσσουν επισκέψεις προκειμένου να συζητούν τις διαδικασίες για την προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. 7.2 Σε περίπτωση που χρειάζεται πρόσβαση των επισκεπτών σε Διαβαθμισμένες Πληροφορίες ή σε χώρους όπου αναπτύσσονται, υφίστανται επεξεργασία ή αποθηκεύονται Διαβαθμισμένες Πληροφορίες, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Αρμόδιας Αρχής ή της Διορισμένης Αρχής Ασφάλειας του Μέρους υποδοχής. 7.3 Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τις επισκέψεις θα αναπτύσσονται και θα συμφωνούνται μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών. 7.4 Κάθε Μέρος θα εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Άρθρο 8 Παραβίαση Ασφάλειας 8.1 Σε περίπτωση παραβίασης ασφάλειας η οποία συνεπάγεται βεβαία ή πιθανολογούμενη έκθεση σε κίνδυνο των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών οι οποίες προήλθαν ή παρελήφθησαν από το άλλο Μέρος, η Αρμόδια Αρχή στο κράτος της οποίας συνέβη η έκθεση σε κίνδυνο θα ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή του Μέρους Προέλευσης, όσο το δυνατό συντομότερα, και θα διεξάγει την απαραίτητη έρευνα. Εφόσον χρειάζεται, το Μέρος Προέλευσης θα συνεργάζεται στην έρευνα. 8.2 Σε περίπτωση που η έκθεση σε κίνδυνο συμβεί σε χώρα άλλη των χωρών των Μερών, η Αρμόδια Αρχή του Μέρους αποστολής θα λάβει τα μέτρα της παραγράφου 8.1. 8.3 Σε κάθε περίπτωση, το Μέρος Προέλευσης θα ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της έρευνας και θα λαμβάνει την τελική αναφορά για τα αίτια του συμβάντος. Άρθρο 9 ΈξοδαΚάθε Πλευρά θα καλύπτει τις δικές της δαπάνες για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, Άρθρο 10 ΔιαφορέςΟποιαδήποτε διαφορά αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται με διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών και δεν θα παραπέμπεται σε εθνικό ή διεθνές δικαιοδοτικό όργανο ή Τρίτο Μέρος προς διευθέτηση. Άρθρο 11 Τελικές Διατάξεις 11.1 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία ττου αμφότερα τα Μέρη θα έχουν ενημερώσει το ένα το άλλο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εσωτερικές τους διαδικασίες για τη θέση της σε ισχύ. 11.2 Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ’αόριστον. Οποιοδήποτε εκ των δύο Μερών δύναται να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία οποτεδήποτε παρέχοντας έγγραφη προειδοποίηση έξη μήνες πρίν στο άλλο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. Ωστόσο, εάν τερματιστεί η παρούσα Συμφωνία και τα δύο Μέρη θα παραμείνουν υπεύθυνα για την προστασία όλων των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών που έχουν ανταλλαχθεί βάσει των διατάξεων της. 11.3 Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί εγγράφως με αμοιβαία συναίνεση των δύο Μερών. Τυχόν τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.1. Υπεγράφη στην Αθήνα στις 14.2.2006 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στην Ελληνική, Αλβανική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα της αυτής γνησιότητας. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Υπτγος Shyqyri DΕΚΑVΕLLΙ Φραγκουλης ΦΡΑΓΚΟΣ Διευθυντής Διευθυντής Διακλαδικής Διεύθυνσης Προστασίας Πληροφοριών /ΓΕΕΘΑ Διαβαθμισμένων Πληροφοριών
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται με αυτόν από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία