Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας, που υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 9 Νοεμβρίου 2006, της οποίας το κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Δημοκρατία της Σερβίας, εφεξής αποκαλούμενες τα «Μέρη», Λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενες τους στόχους και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που υιοθετήθηκαν σε συμμόρφωση με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (CSCΕ), τον Καταστατικό Χάρτη του Παρισιού και το Έγγραφο της Βιέννης, καθώς επίσης και τα άλλα σχετικά έγγραφα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟSCΕ), Στοχεύοντας στην περαιτέρω εφαρμογή των μέτρων για την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη των σχέσεων, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, Και επιθυμώντας να προάγουν τη διμερή συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας, Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1Σκοπός και Αρχές της Συνεργασίας(1) Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να καθιερωθούν οι αρχές επί των οποίων θα βασιστούν η ανάπτυξη και η περαιτέρω προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών στον τομέα της άμυνας. (2) Τα Μέρη θα βασίσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας στις αρχές της ισότητας, της κυριαρχίας, της αμοιβαιότητας και των κοινών συμφερόντων. (3) Η παρούσα Συμφωνία δεν θα έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα κάθε Μέρους να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες με άλλες χώρες. Άρθρο 2Καθορισμός ΌρωνΟι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία καθορίζονται ως εξής: 1) Αποστέλλον Μέρος - η χώρα που αποστέλλει προσωπικό, συσκευές και εξοπλισμό στο έδαφος του Υποδεχόμενου Μέρους. 2) Υποδεχόμενο Μέρος - η χώρα, στο έδαφος της οποίας βρίσκεται το προσωπικό, οι συσκευές ή/και ο εξοπλισμός του Αποστέλλοντος Μέρους. 3) Προσωπικό - στρατιωτικό προσωπικό και πολίτες που απασχολούνται στα όργανα των συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 3Τομείς ΣυνεργασίαςΤα Μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα της Άμυνας, ιδιαίτερα μέσω των ακόλουθων τομέων: 1) Πολιτική άμυνας και ασφάλειας 2) Διεθνείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης 3) Επιστημονική έρευνα και οικονομική και τεχνική συνεργασία 4) Έλεγχος εξοπλισμών και αφοπλισμού 5) Ανάπτυξη, παραγωγή και συντήρηση οπλικών συστημάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού 6) Στρατιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση 7) Ανθρώπινο δυναμικό 8) Διοικητική μέριμνα 9) Στρατιωτική τοπογραφία και χαρτογράφηση 10) Στρατιωτική νομοθεσία 11) Στρατιωτική ιατρική 12) Διαχείριση κρίσεων σε περίπτωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών 13) Ειδικές υπηρεσίες 14) Άλλοι τομείς, αμοιβαία συμφωνηθέντες από τα Μέρη. Άρθρο 4Μορφές ΣυνεργασίαςΤα Μέρη θα συνεργαστούν μέσω των ακόλουθων μορφών: 1 ) Επισκέψεις σε επίπεδο Υπουργών Αμυνας, των Αναπληρωτών τους, των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων ή άλλων αντιπροσώπων των Μερών 2) Επισκέψεις ομάδων εργασίας και εμπειρογνωμόνων 3) Αποστολή ή/και ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων 4) Συμμετοχή σε ασκήσεις ή/και διεθνείς επιχειρήσεις 5) Εκπαίδευση ή/και στρατιωτική κατάρτιση των μελών των ενόπλων δυνάμεων των συμβαλλόμενων Μερών 6) Ανταλλαγή εμπειριών και διαβουλεύσεων στους τομείς κοινών συμφερόντων 7) Συμμετοχή σε διασκέψεις, συμπόσια, σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας 8) Συμμετοχή σε εκθέσεις εξοπλισμού και στρατιωτικών εφοδίων 9) Άλλες μορφές, αμοιβαία συμφωνηθείσες από τα συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 5Εφαρμογή της Συμφωνίας(1) Τα Εκτελεστικά Όργανα των Μερών που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας είναι: 1.Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 2.Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας, το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Σερβίας. (2) Με σκοπό την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Εκτελεστικά Όργανα των Μερών μπορούν να συνάψουν πρωτόκολλα και άλλες συμπληρωματικές ρυθμίσεις, υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Άρθρο 6 Σχεδιασμός της Συνεργασίας(1) Βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα εκπονούν Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας για το επόμενο έτος. (2) Προκειμένου να εκπονηθεί το Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας, τα Εκτελεστικά Όργανα των συμβαλλόμενων Μερών θα ανταλλάσσουν τα προσχέδια τους για το προσεχές έτος, το αργότερο έως τη 15η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. (3) Το Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: προσδιορισμό και περιγραφή δραστηριοτήτων, αριθμό συμμετεχόντων, τόπο συναντήσεως, διάρκεια και ημερομηνία δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και άλλες απαραίτητες πληροφορίες. (4) Το εναρμονισμένο Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας για το προσεχές έτος θα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των Εκτελεστικών Οργάνων των συμβαλλόμενων Μερών μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το αργότερο. (5) Τα Μέρη μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινή ομάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 7Οικονομικές Υποχρεώσεις(1) Τα Μέρη θα επιβαρύνονται με τις δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, σε βάση αμοιβαιότητας. (2) Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει: 1.Τα έξοδα μεταφοράς της αντιπροσωπείας από τον τόπο αναχώρησης προς τον τελικό προορισμό της στη φιλοξενούσα χώρα του και αντίστροφα. 2.Τις δαπάνες που αφορούν τη μεταφορά των ασθενών και/ή τραυματιών προς τις χώρες τους. (3) Το Υποδεχόμενο Μέρος θα καλύπτει: 1.Τις τοπικές δαπάνες μεταφοράς της αντιπροσωπείας από το χώρο συνάντησης προς τους τόπους όπου θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες. 2.Τις δαπάνες διατροφής και διαμονής, καθώς επίσης και τις δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων. (4) Το Υποδεχόμενο Μέρος θα παρέχει, εάν είναι απαραίτητο, ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης στα μέλη της αντιπροσωπείας και το προσωπικό του Αποστέλλοντος Μέρους, στα στρατιωτικά ιατρικά ιδρύματα του. Άρθρο 8Αρμοδιότητα και Αξιώσεις(1) Το προσωπικό του Αποστέλλοντος Μέρους είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τους νόμους, τις διαδικασίες, τους κανονισμούς και τα έθιμα του Υποδεχόμενου Μέρους, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, στο έδαφος του Υποδεχόμενου Μέρους. (2) Η πειθαρχική αρχή για το προσωπικό του Αποστέλλοντος Μέρους είναι ο Διοικητής τους ή/και ο ανώτερος κρατικός αξιωματούχος ή ο στρατιωτικός αντιπρόσωπος στο έδαφος του Υποδεχόμενου Μέρους. (3) Για οποιαδήποτε ποινική πράξη διαπράττεται στο έδαφος του Υποδεχόμενου Μέρους, το προσωπικό του Αποστέλλοντος Μέρους θα είναι υπό την αποκλειστική ποινική αρμοδιότητα του Υποδεχόμενου Μέρους. (4) Κάθε Μέρος παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή ζημιών που μπορούν να συμβούν στο προσωπικό ή στα περιουσιακά στοιχεία του, τα οποία προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις που προκαλούνται από το προσωπικό του άλλου Μέρους κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. Οι αξιώσεις μπορούν να εγερθούν μόνο εάν η δράση ή η παράλειψη συμβούν σκόπιμα ή από βαρεία αμέλεια. Στην περίπτωση αυτή, οι αξιώσεις θα διακανονίζονται με άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μερών, χωρίς προσφυγή στη δικαιοδοσία τρίτου. (5) Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή ζημιών που προκαλούνται σε τρίτους από το προσωπικό των συμβαλλόμενων Μερών, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα συμφωνήσουν σχετικά με την πληρωμή της αποζημίωσης. Εάν δεν μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία, η υπόθεση θα υποβάλλεται στα αρμόδια Δικαστήρια της χώρας στην οποία έλαβε χώρα το γεγονός που προκάλεσε τις ζημίες. (6) Οποιαδήποτε αξίωση δεν καλύπτεται από τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου θα διακανονίζεται σύμφωνα με την αντίστοιχη εσωτερική νομοθεσία του Μέρους, στο έδαφος του οποίου συνέβη το περιστατικό. (7) Όταν η Δημοκρατία της Σερβίας καταστεί κράτος-μέλος είτε της Συνεργασίας για την Ειρήνη (Ρ£Ρ) είτε του ΝΑΤΟ, το νομικό καθεστώς του προσωπικού που εμπλέκεται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων και όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την ποινική δικαιοδοσία και τις αξιώσεις) θα διέπεται από τη Συμφωνία Καθεστώτος Ένοπλων Δυνάμεων (SΟFΑ) της Ρ£Ρ ή του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα. Άρθρο 9Προστασία των Πληροφοριών,Εγγράφων και Δεδομένων(1) Τα Μέρη θα παρέχουν προστασία στις πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα, τα οποία είτε λαμβάνονται είτε ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία τους. (2) Τα Μέρη δεν θα παραδίδουν τις πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα σε τρίτο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από το Μέρος που έχει παράσχει τις πληροφορίες. (3) Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα τα οποία είτε λαμβάνονται είτε ανταλλάσσονται μέσω της συνεργασίας, σε εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, δεν θα χρησιμοποιούνται κατά των συμφερόντων κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 10ΔιαφωνίεςΟποιαδήποτε πιθανή διαφωνία, η οποία είτε σχετίζεται με την ερμηνεία είτε προκύπτει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, θα επιλύεται με διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μερών, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου. Άρθρο 11Τροποποιήσεις στη ΣυμφωνίαΚάθε Μέρος μπορεί να προτείνει εγγράφως τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Οι τροποποιήσεις, αφού συμφωνηθούν από αμφότερα τα Μέρη, θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12. Άρθρο 12Τελικές διατάξεις(1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής των διπλωματικών ρηματικών διακοινώσεων, με τις οποίες κάθε Μέρος ενημερώνει το άλλο για την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Εντούτοις, όπου αυτό είναι εφικτό, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, από την ημερομηνία της υπογραφής της. (2) Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή, με γραπτή αναγγελία προ 90 ημερών. (3) Σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικά ζητήματα ή αξιώσεις που παραμένουν εκκρεμή κατά τη διάρκεια της καταγγελίας, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με αυτά τα ζητήματα ή αξιώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ, έως ότου διακανονιστούν οριστικά τα συγκεκριμένα ζητήματα. (4) Σε περίπτωση λήξης της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη είναι υποχρεωμένα να συνεχίσουν να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσας Συμφωνίας. Υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 9 Νοεμβρίου 2006, σε δύο αντίγραφα, στις ελληνική, σερβική και αγγλική γλώσσες, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΒΑΣ. Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΖΟRΑΝ SΤΑΝΚΟVΙC ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΟΝ CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ FΙΕLD ΟF DΕFΕΝCΕ ΒΕΤWΕΕΝΤΗΕ GΟΝΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΑΝD ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ RΕΡUΒLΙC ΟF SΕRΒΙΑ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία