ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3598

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, που υιοθετήθηκε στις 23 Μαΐου 1997 από την έβδομη Σύνοδο των Κρατών-Μελών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (10 Δεκεμβρίου 1982) και υπογράφηκε από τη χώρα μας στη Νέα Υόρκη την 1η Ιουλίου 1997, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Τα Κράτη Μέρη της παρούσας Συμφωνίας, Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας ιδρύει το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, Αναγνωρίζοντας ότι το Δικαστήριο πρέπει να διαθέτει τη νομική ικανότητα, τα προνόμια και τις ασυλίες που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων του, Υπενθυμίζοντας ότι το Καταστατικό του Δικαστηρίου προβλέπει, στο άρθρο 10, πως τα Μέλη του Δικαστηρίου, όταν ασχολούνται με τις εργασίες του Δικαστηρίου, απολαύουν διπλωματικών προνομίων και ασυλιών» Αναγνωρίζοντας ότι τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε διαδικασίες και οι υπάλληλοι του Δικαστηρίου πρέπει να έχουν τα προνόμια και τις ασυλίες που είναι απαραίτητα για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους σε σχέση με το Δικαστήριο, Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1Χρήση των όρωνΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: (α) «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Οκτωβρίου 1982, (β) «Καταστατικό» σημαίνει το Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας που προσαρτάται ως Παράρτημα VΙ της Σύμβασης, (γ) «Κράτη Μέρη» σημαίνει τα Κράτη Μέρη της παρούσας Συμφωνίας, (δ) «Δικαστήριο» σημαίνει το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, (ε) «Μέλος του Δικαστηρίου» σημαίνει εκλεγμένο μέλος του Δικαστηρίου ή πρόσωπο που επελέγη σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού για τους σκοπούς συγκεκριμένης υπόθεσης, (στ) «Γραμματέας» σημαίνει τον Γραμματέα του Δικαστηρίου και περιλαμβάνει οποιονδήποτε υπάλληλο του Δικαστηρίου που ενεργεί ως Γραμματέας, (ζ) «υπάλληλοι του Δικαστηρίου» σημαίνει τον Γραμματέα και άλλα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας», (η) «Συνθήκη Βιέννης» σημαίνει τη Συνθήκη της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις της 18ης Απριλίου 1961. Άρθρο 2Νομική προσωπικότητα του ΔικαστηρίουΤο Δικαστήριο διαθέτει νομική προσωπικότητα. Έχει την ικανότητα: /(α) να συμβάλλεται (β) να αποκτά και να διαθέτει ακίνητη και κινητή περιουσία (γ) να εισαγάγει νομικές διαδικασίες. Άρθρο 3Απαραβίαστο των χώρων του ΔικαστηρίουΟι χώροι του Δικαστηρίου είναι απαραβίαστοι, υπό τις προϋποθέσεις που μπορεί να συμφωνηθούν με το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος. Άρθρο 4Σημαία και έμβλημαΤο Δικαστήριο δικαιούται να τοποθετεί τη σημαία και το έμβλημα του στους χώρους του και σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για επίσημους σκοπούς. Άρθρο 5Ασυλία του Δικαστηρίου, των περιουσιακών στοιχείων και των κεφαλαίων του1.Το Δικαστήριο απολαύει ασυλίας από νομικές διαδικασίες, εκτός εάν και κατά το μέτρο που σε συγκεκριμένη περίπτωση το Δικαστήριο έχει ρητώς άρει την ασυλία του. Ωστόσο, εννοείται ότι καμία άρση της ασυλίας δεν εκτείνεται σε μέτρα εκτέλεσης. 2.Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα κεφάλαια του Δικαστηρίου, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται και από οποιονδήποτε κι αν κατέχονται, απολαύουν ασυλίας από έρευνα, επίταξη, δήμευση, κατάσχεση, απαλλοτρίωση ή από κάθε άλλης μορφής παρέμβαση είτε με εκτελεστική, διοικητική, δικαστική ή νομοθετική πράξη. 3.Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των λειτουργιών του, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα κεφάλαια του Δικαστηρίου απαλλάσσονται από περιορισμούς, κανονισμούς, ελέγχους και μορατόρια κάθε είδους. 4.Το Δικαστήριο έχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων σε σχέση με τα οχήμακι που διαθέτει ή λειτουργεί, όπως απαιτούν οι νόμοι και κανονισμοί του Κράτους στο οποίο λειτουργεί το όχημα. Άρθρο 6ΑρχείαΤα αρχεία του Δικαστηρίου, και όλα τα έγγραφα που του ανήκουν ή που κατέχει, είναι απαραβίαστα πάντοτε, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Το Κράτος Μέρος στο οποίο βρίσκονται τα αρχεία ενημερώνεται για την τοποθεσία των εν λόγω αρχείων και εγγράφων. Άρθρο 7Άσκηση των καθηκόντων του Δικαστηρίουεκτός Έδρας.Σε περίπτωση που το Δικαστήριο θεωρήσει επιθυμητό να συνεδριάσει ή άλλως να ασκήσει τα καθήκοντα του σε άλλο μέρος εκτός της Έδρας του, μπορεί να συνάψει με το ενδιαφερόμενο Κράτος συμφωνία σχετικά με την παροχή των κατάλληλων διευκολύνσεων για την άσκηση των καθηκόντων του. Άρθρο 8Επικοινωνίες1.Για τους σκοπούς των επίσημων επικοινωνιών και αλληλογραφίας του, το Δικαστήριο απολαύει στο έδαφος κάθε Κράτους Μέρους, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με τις διεθνείς υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου Κράτους, μεταχείρισης όχι λιγότερο ευνοϊκής από αυτή που το Κράτος Μέρος παρέχει σε οποιονδήποτε διακυβερνητικό οργανισμό ή διπλωματική αποστολή στον τομέα της προτεραιότητας, τιμών και φόρων που ισχύουν για τις ταχυδρομικές αποστολές και τις διάφορες μορφές επικοινωνίας και αλληλογραφίας. 2.Το Δικαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας και να χρησιμοποιεί κώδικες ή κρυπτογραφημένα μηνύματα για τις επίσημες επικοινωνίες ή την επίσημη αλληλογραφία του. Οι επίσημες επικοινωνίες και η επίσημη αλληλογραφία του Δικαστηρίου είναι απαραβίαστες. 3.Το Δικαστήριο έχει το δικαίωμα να αποστέλλει και να λαμβάνει αλληλογραφία και άλλο υλικό ή μηνύματα με ταχυμεταφορά ή σε σφραγισμένους σάκους, τα οποία απολαύουν των ίδιων προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων με το διπλωματικό ταχυδρομείο και τους διπλωματικούς σάκους. Άρθρο 9Απαλλαγή από φόρους, τελωνειακούς δασμούςκαι περιορισμούς εισαγωγών ή εξαγωγών.1.Το Δικαστήριο, τα περιουσιακά του στοιχεία, το εισόδημα του και η υπόλοιπη περιουσία, καθώς και οι εργασίες και συναλλαγές του απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους. Ωστόσο εννοείται ότι το Δικαστήριο δεν θα ζητήσει απαλλαγή από φόρους που αποτελούν απλώς χρεώσεις για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 2.Το Δικαστήριο απαλλάσσεται από όλους τους τελωνειακούς δασμούς, τους φόρους κύκλου εργασιών εισαγωγής και τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς σε εισαγωγές και εξαγωγές σε σχέση με είδη που εισάγονται ή εξάγονται από το Δικαστήριο για επίσημη χρήση του. 3.Τα αγαθά που εισάγονται ή αγοράζονται βάσει της εν λόγω απαλλαγής δεν θα πωλούνται ούτε θα διατίθενται άλλως στο έδαφος Κράτους Μέρους, παρά μόνο υπό προϋποθέσεις που συμφωνούνται με την Κυβέρνηση του εν λόγω Κράτους Μέρους. Το Δικαστήριο απαλλάσσεται επίσης από όλους τους τελωνειακούς δασμούς, φόρους κύκλου εργασιών εισαγωγής, απαγορεύσεις και περιορισμούς σε εισαγωγές και εξαγωγές σε σχέση με τις δημοσιεύσεις του. Άρθρο 10Επιστροφή δασμών και/ή φόρων1.Το Δικαστήριο δεν θα ζητά, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγή από δασμούς και φόρους που περιλαμβάνονται στην τιμή κινητής και ακίνητης περιουσίας, και από φόρους που καταβλήθηκαν για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Ωστόσο, όταν το Δικαστήριο για επίσημη χρήση του κάνει μεγάλες αγορές περιουσιακών στοιχείων και αγαθών ή υπηρεσιών επί των οποίων επιβάλλονται ή μπορούν να επιβληθούν δασμοί και φόροι, τα Κράτη Μέρη θα προβαίνουν στις δέουσες διοικητικές ρυθμίσεις για την απαλλαγή από τέτοιες χρεώσεις ή για την επιστροφή του ποσού των δασμών και/ή φόρων που καταβλήθηκαν. 2.Τα αγαθά που αγοράζονται βάσει της εν λόγω απαλλαγής ή επιστροφής δεν θα πωλούνται ούτε θα διατίθενται άλλως, παρά μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Κράτος Μέρος που χορήγησε την απαλλαγή ή επιστροφή. Δεν θα χορηγείται απαλλαγή ή επιστροφή σε σχέση με χρεώσεις για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρασχέθηκαν στο Δικαστήριο. Άρθρο 11Φορολογία1.Οι μισθοί, οι αποζημιώσεις και τα επιδόματα που καταβάλλονται σε Μέλη και υπαλλήλους του Δικαστηρίου απαλλάσσονται από την φορολογία. 2.Όταν η επιβολή οποιασδήποτε μορφής φορολογίας εξαρτάται από την διαμονή, τα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια των οποίων τα εν λόγω Μέλη ή υπάλληλοι βρίσκονται σε ένα Κράτος για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν θεωρούνται περίοδοι διαμονής αν τα εν λόγω Μέλη ή υπάλληλοι διαθέτουν διπλωματικά προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις. 3.Τα Κράτη Μέρη δεν υποχρεούνται να απαλλάσσουν από τον φόρο εισοδήματος τις συντάξεις ή προσόδους που καταβλήθηκαν σε πρώην Μέλη και πρώην υπαλλήλους του Δικαστηρίου. Άρθρο 12Κεφάλαια και ελευθερία από συναλλαγματικούςπεριορισμούς.1.Χωρίς να περιορίζεται από οικονομικούς ελέγχους, κανονισμούς ή οικονομικά μορατόρια οποιουδήποτε είδους, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του: 1)το Δικαστήριο μπορεί να κατέχει κεφάλαια, συνάλλαγμα οποιουδήποτε είδους ή χρυσό και να διαχειρίζεται λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα, 2)το Δικαστήριο είναι ελεύθερο να μεταφέρει τα κεφάλαια, το χρυσό ή το συνάλλαγμα του από μια χώρα σε άλλη ή εντός οποιασδήποτε χώρας και να μετατρέπει το συνάλλαγμα που κατέχει σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, 3)το Δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει, να κατέχει, να συναλλάσσεται, να μεταβιβάζει, να μετατρέπει ή κατά άλλο τρόπο να διαπραγματεύεται σε ομόλογα και άλλους χρηματοοικονομικούς τίτλους. 2.Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παράγραφο 1, το Δικαστήριο δίδει τη δέουσα προσοχή σε όλες τις παρατηρήσεις που γίνονται από τα Κράτη Μέρη στο μέτρο που θεωρηθεί ότι μπορεί να δοθεί συνέχεια σε αυτές τις παρατηρήσεις χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα του Δικαστηρίου. Άρθρο 13Μέλη του Δικαστηρίου1.Τα Μέλη του Δικαστηρίου, όταν απασχολούνται με τις εργασίες του Δικαστηρίου, απολαύουν των προνομίων, των ασυλιών, των διευκολύνσεων και των δικαιωμάτων που παρέχονται στους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης. 2.Στα Μέλη του Δικαστηρίου και στα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση για να φύγουν από τη χώρα όπου τύγχανα να βρίσκονται και για να εισέλθουν και να φύγουν από τη χώρα όπου συνεδριάζει το Δικαστήριο. Σε ταξίδια που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαύουν, σε όλες τις χώρες από τις οποίες μπορεί να χρειαστεί να διέλθουν, όλων των προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων που χορηγούν οι χώρες αυτές σε διπλωματικούς αντιπροσώπους σε παρόμοιες περιστάσεις. 3.Αν τα Μέλη του Δικαστηρίου, με σκοπό να βρίσκονται στη διάθεση του Δικαστηρίου, διαμένουν σε χώρα διαφορετική από εκείνη της οποίας είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι, παρέχονται σε αυτούς και στα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών τους διπλωματικά προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις κατά το διάστημα που θα κατοικούν εκεί. 4.Στα Μέλη του Δικαστηρίου, καθώς και στα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών τους, παρέχονται οι ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισμού σε καιρούς διεθνών κρίσεων με αυτές που παρέχονται σε διπλωματικούς αντιπροσώπους σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης. 5.Τα Μέλη του Δικαστηρίου έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων σε σχέση με οχήματα που διαθέτουν ή χειρίζονται, όπως απαιτούν οι νόμοι και κανονισμοί του Κράτους στο οποίο κινείται το όχημα. 6.Οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα Μέλη του Δικαστηρίου ακόμα και μετά την αντικατάσταση τους εφόσον συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3, του Καταστατικού. 7.Για να εξασφαλιστεί, για τα Μέλη του Δικαστη­ρίου, πλήρης ελευθερία λόγου και ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η ασυλία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με ό,τι είπαν ή έγραψαν και με όλες τις ενέργειες από αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εξακολουθεί να παρέχεται, παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω άτομα δεν είναι πλέον Μέλη του Δικαστηρίου ή δεν εκτελούν αυτά τα καθήκοντα. Άρθρο 14Υπάλληλοι1.Ο Γραμματέας, όταν ασχολείται με τις εργασίες του Δικαστηρίου, απολαύει διπλωματικών προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων. 2.Άλλοι υπάλληλοι του Δικαστηρίου απολαύουν σε οποιαδήποτε χώρα κι αν βρίσκονται για εργασίες του Δικαστηρίου ή σε οποιαδήποτε χώρα μέσω της οποίας περνούν για τις εν λόγω εργασίες, των προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων που απαιτούνται για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα, τους παρέχονται: 1)ασυλία από προσωπική σύλληψη ή κράτηση και από κατάσχεση των προσωπικών αποσκευών τους, 2)το δικαίωμα να εισάγουν αδασμολόγητα την επίπλωση και τα προσωπικά είδη τους όταν αναλαμβάνουν για πρώτη φορά τη θέση τους στην εν λόγω χώρα και να τα επανεξάγουν αδασμολόγητα προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους, 3)απαλλαγή από τον έλεγχο των προσωπικών αποσκευών, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι οι αποσκευές περιέχουν είδη που δεν προορίζονται για προσωπική χρήση ή είδη των οποίων η εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται από το νόμο ή ελέγχεται από τους κανονισμούς καραντίνας του εν λόγω Κράτους Μέρους? στην περίπτωση αυτή διεξάγεται έλεγχος παρουσία του ενδιαφερομένου υπαλλήλου, 4)ασυλία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με ό,τι είπαν ή έγραψαν και με όλες τις ενέργειες που έγιναν από αυτούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία ασυλία εξακολουθεί να παρέχεται ακόμη και μετά τη λήξη της άσκησης των καθηκόντων τους, 5)απαλλαγή από στρατιωτικές υποχρεώσεις, 6)μαζί με τα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών τους, απαλλαγή από περιορισμούς μετανάστευσης ή διατυπώσεις καταχώρησης αλλοδαπών, 7)τα ίδια προνόμια σε σχέση με νομισματικές και συναλλαγματικές διευκολύνσεις με αυτά που παρέχονται σε υπαλλήλους αντίστοιχου βαθμού οι οποίοι αποτελούν μέρος διπλωματικών αποστολών προς την εν λόγω Κυβέρνηση, 8)μαζί με τα συγκατοικούντα μέλη των οικογενειών τους, οι ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισμού σε καιρούς διεθνών κρίσεων με αυτές που παρέχονται σε διπλωματικούς αντιπροσώπους σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης. 3.Οι υπάλληλοι του Δικαστηρίου πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων σε σχέση με οχήματα που διαθέτουν ή χειρίζονται, όπως απαιτούν οι νόμοι και κανονισμοί του Κράτους στο οποίο κινείται το όχημα. 4.Το Δικαστήριο γνωστοποιεί σε όλα τα Κράτη Μέρη τις κατηγορίες υπαλλήλων στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τα ονόματα των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες αυτές γνωστοποιούνται από καιρό σε καιρό σε όλα τα Κράτη Μέρη. Άρθρο 15Εμπειρογνώμονες που διορίζονταισύμφωνα με το άρθρο 289 της Σύμβασης.Στους εμπειρογνώμονες που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 289 της Σύμβασης παρέχονται, κατά τη διάρκεια της περιόδου της αποστολής τους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που διατίθεται για ταξίδια σε σχέση με την αποστολή τους, τα προνόμια, οι ασυλίες και οι διευκολύνσεις που απαιτούνται για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα, τους παρέχονται: (α) ασυλία από προσωπική σύλληψη ή κράτηση και από κατάσχεση των προσωπικών αποσκευών τους, (β) απαλλαγή από τον έλεγχο των προσωπικών αποσκευών, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι οι αποσκευές περιέχουν είδη που δεν προορίζονται για προσωπική χρήση ή είδη των οποίων η εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται από το νόμο ή ελέγχεται από τους κανονισμούς καραντίνας του εν λόγω Κράτους Μέρους- στην περίπτωση αυτή διεξάγεται έλεγχος παρουσία του ενδιαφερομένου ειδικού, (γ) ασυλία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με ό,τι είπαν ή έγραψαν και με όλες τις ενέργειες που έγιναν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία ασυλία εξακολουθεί να παρέχεται ακόμη και μετά τη λήξη της άσκησης των καθηκόντων τους, (δ) απαραβίαστο κάθε είδους εγγράφου, (ε) απαλλαγή από περιορισμούς μετανάστευσης ή από διατυπώσεις καταχώρησης αλλοδαπών, (στ) οι ίδιες διευκολύνσεις σε σχέση με νομισματικούς και συναλλαγματικούς περιορισμούς με αυτές που παρέχονται σε αντιπροσώπους ξένων Κυβερνήσεων οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή επίσημη αποστολή, (ζ) στους εμπειρογνώμονες αυτούς παρέχονται οι ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισμού σε καιρούς διεθνών κρίσεων με αυτές που παρέχονται σε διπλωματικούς αντιπροσώπους σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης. Άρθρο 16Αντιπρόσωποι, σύμβουλοι και συνήγοροι1.Στους αντιπροσώπους, συμβούλους και συνηγόρους ενώπιον του Δικαστηρίου παρέχονται, κατά τη διάρκεια της περιόδου της αποστολής τους συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που διατίθεται για ταξίδια σε σχέση με την αποστολή τους, τα προνόμια, οι ασυλίες και οι διευκολύνσεις που απαιτούνται για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα, τους παρέχονται: 1)ασυλία από προσωπική σύλληψη ή κράτηση και από κατάσχεση των προσωπικών αποσκευών τους, 2)απαλλαγή από τον έλεγχο των προσωπικών αποσκευών, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι οι αποσκευές περιέχουν είδη που δεν προορίζονται για προσωπική χρήση ή είδη των οποίων η εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται από το νόμο ή ελέγχεται από τους κανονισμούς καραντίνας του εν λόγω Κράτους Μέρους? στην περίπτωση αυτή διεξάγεται έλεγχος παρουσία του ενδιαφερομένου αντιπροσώπου, συμβούλου ή συνηγόρου, 3)ασυλία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με ό,τι είπαν ή έγραψαν και με όλες τις ενέργειες που έγιναν από αυτούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία ασυλία εξακολουθεί να παρέχεται ακόμη και μετά τη λήξη της άσκησης των καθηκόντων τους, 4)απαραβίαστο κάθε είδους εγγράφου, 5)το δικαίωμα να λαμβάνουν έγγραφα ή αλληλογραφία με ταχυμεταφορά ή σε σφραγισμένους σάκους, 6)απαλλαγή από περιορισμούς μετανάστευσης ή από διατυπώσεις καταχώρησης αλλοδαπών, 7)οι ίδιες διευκολύνσεις σε σχέση με τις προσωπικές τους αποσκευές, καθώς και σε σχέση με νομισματικούς και συναλλαγματικούς περιορισμούς με αυτές που παρέχονται σε αντιπροσώπους ξένων Κυβερνήσεων οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή επίσημη αποστολή, 8)οι ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισμού σε καιρούς διεθνών κρίσεων με αυτές που παρέχονται σε διπλωματικούς αντιπροσώπους σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης. 2.Με την λήψη της γνωστοποίησης που γίνεται από μέρη σε διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου η οποία αναφέρεται στο διορισμό αντιπροσώπου, συμβούλου ή συνηγόρου, χορηγείται πιστοποιητικό για το καθεστώς του εν λόγω αντιπροσώπου με την υπογραφή του Γραμματέα και περιορίζεται στην περίοδο που απαιτείται εύλογα για τις σχετικές διαδικασίες. 3.Οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερομένου Κράτους παρέχουν τα προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο με την προσκόμιση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Όταν η επιβολή οποιασδήποτε μορφής φορολογίας εξαρτάται από την διαμονή, τα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια των οποίων οι εν λόγω αντιπρόσωποι, σύμβουλοι ή συνήγοροι βρίσκονται σε ένα Κράτος για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν θα θεωρούνται περίοδοι διαμονής. Άρθρο 17Μάρτυρες εμπειρογνώμονες και πρόσωπαπου εκτελούν αποστολή1.Σε μάρτυρες, εμπειρογνώμονες και πρόσωπα που εκτελούν αποστολές με εντολή του Δικαστηρίου παρέχονται, κατά τη διάρκεια της περιόδου της αποστολής τους συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που διατίθεται για ταξίδια σε σχέση με την αποστολή τους, τα προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15, υποπαράγραφοι (α) έως (στ). 2.Σε μάρτυρες, εμπειρογνώμονες και στα πρόσωπα αυτά παρέχονται διευκολύνσεις επαναπατρισμού σε καιρούς διεθνών κρίσεων. Άρθρο 18Υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοιΕκτός αν χορηγηθούν πρόσθετα προνόμια και ασυλίες από το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος και με την επιφύλαξη του άρθρου 11, πρόσωπο που έχει ασυλίες και προνόμια σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, απολαύει, στο έδαφος του Κράτους Μέρους του οποίου είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος, μόνο της ασυλίας από νομικές διαδικασίες και του απαραβίαστου για ό,τι είπε ή έγραψε και για όλες τις ενέργειες που έγιναν από το πρόσωπο αυτό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, η οποία ασυλία εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και μετά την λήξη της άσκησης των καθηκόντων του που σχετίζονται με το Δικαστήριο. Άρθρο 19Σεβασμός για τους νόμους και τους κανονισμούς1.Τα προνόμια, οι ασυλίες, οι διευκολύνσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 17 της παρούσας Συμφωνίας χορηγούνται όχι για προσωπικό όφελος των ίδιων των ατόμων αλλά για να διαφυλαχθεί η ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους σε σχέση με το Δικαστήριο. 2.Με την επιφύλαξη των προνομίων και ασυλιών τους, αποτελεί καθήκον όλων των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 17 να σέβονται τους νόμους και τους κανονισμούς του Κράτους Μέρους στο έδαφος του οποίου τυγχάνει να βρίσκονται για υποθέσεις του Δικαστηρίου ή από το έδαφος του οποίου μπορεί να διέρχονται για τέτοιες υποθέσεις. Οφείλουν, επίσης, να μην αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις του Κράτους αυτού. Άρθρο 20Παραίτηση1.Στο βαθμό που τα προνόμια και οι ασυλίες που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία παρέχονται για να διασφαλιστεί η σωστή απονομή της δικαιοσύνης και όχι για προσωπικό όφελος των ίδιων των ατόμων, η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα και το καθήκον να αίρει την ασυλία σε κάθε περίπτωση που, κατά την κρίση της, η ασυλία θα παρεκώλυε το έργο της δικαιοσύνης και που η ασυλία μπορεί να αρθεί χωρίς να θιγεί η απονομή της δικαιοσύνης. 2.Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή στην περίπτωση αντιπροσώπων, συμβούλων και συνηγόρων που εκπροσωπούν ή είναι διορισμένοι από ένα Κράτος το οποίο αποτελεί μέρος διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου είναι το ενδιαφερόμενο Κράτος. Σε περίπτωση άλλων αντιπροσώπων, συμβούλων και συνηγόρων, του Γραμματέα, των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 289 της Σύμβασης και μαρτύρων, εμπειρογνωμόνων και προσώπων που εκτελούν αποστολές, η αρμόδια αρχή είναι το Δικαστήριο. Σε περίπτωση άλλων υπαλλήλων του Δικαστηρίου, η αρμόδια αρχή είναι ο Γραμματέας, που ενεργεί με την έγκριση του Προέδρου του Δικαστηρίου. Άρθρο 21Άδεια διέλευσης (laissez-passer) και θεωρήσεις1.Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται την άδεια διέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που εκδίδεται για Μέλη και υπαλλήλους του Δικαστηρίου ή για εμπειρογνώμονες που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 289 της Σύμβασης ως έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο. 2.Οι αιτήσεις για θεωρήσεις (όπου απαιτούνται) που υποβάλλονται από τα Μέλη του Δικαστηρίου και τον Γραμματέα πρέπει να διεκπεραιώνονται το ταχύτερο δυνατόν. Οι αιτήσεις για θεωρήσεις από όλα τα άλλα πρόσωπα που είναι κάτοχοι ή που δικαιούνται να είναι κάτοχοι της άδειας διέλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου και από πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17, όταν συνοδεύονται από βεβαίωση ότι ταξιδεύουν για υποθέσεις του Δικαστηρίου, πρέπει να διεκπεραιώνονται το ταχύτερο δυνατόν. Άρθρο 22Ελευθερία κίνησηςΚανένας διοικητικός ή άλλος περιορισμός δεν επιβάλλεται στην ελεύθερη κίνηση των Μελών του Δικαστηρίου, καθώς και άλλων προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 17, από και προς την Έδρα του Δικαστηρίου ή τον τόπο όπου το Δικαστήριο συνεδριάζει ή ασκεί άλλως τις εργασίες του. Άρθρο 23Διατήρηση ασφάλειας και δημόσιας τάξης1.Αν το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος θεωρήσει απαραίτητο να λάβει, χωρίς να θίγεται η ανεξάρτητη και σωστή λειτουργία του Δικαστηρίου, μέτρα που είναι αναγκαία για την ασφάλεια ή για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης του Κράτους Μέρους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προσεγγίζει το Δικαστήριο όσο γρήγορα επιτρέπουν οι περιστάσεις προκειμένου να καθοριστούν με κοινή συμφωνία τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία του Δικαστηρίου. 2.Το Δικαστήριο συνεργάζεται με την Κυβέρνηση του εν λόγω Κράτους Μέρους για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημία στην ασφάλεια ή δημόσια τάξη του Κράτους Μέρους που προκύπτει από τις δραστηριότητές του. Άρθρο 24Συνεργασία με τις αρχές των Κρατών ΜερώνΤο Δικαστήριο συνεργάζεται πάντοτε με τις αρμό­διες αρχές των Κρατών Μερών για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των νόμων τους και την πρόληψη τυχόν κατάχρησης σε σχέση με τα προνόμια, ασυλίες, διευκολύνσεις και δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 25Σχέση με ειδικές συμφωνίεςΣτο βαθμό που οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και οι διατάξεις τυχόν ειδικής συμφωνίας μεταξύ του Δικαστηρίου και Κράτους Μέρους αφορούν το ίδιο αντικείμενο, οι δύο διατάξεις, όταν αυτό είναι δυνατόν, θα θεωρούνται ως συμπληρωματικές, έτσι ώστε να ισχύουν και οι δύο διατάξεις και καμία διάταξη να μην περιορίζει την ισχύ της άλλης. Όμως, σε περίπτωση σύγκρουσης, θα υπερισχύει η διάταξη της ειδικής συμφωνίας. Άρθρο 26Επίλυση διαφορών1.Το Δικαστήριο προβαίνει σε κατάλληλες ρυθμίσεις για την επίλυση: 1)διαφορών που απορρέουν από συμβάσεις και άλλων διαφορών ιδιωτικού δικαίου στις οποίες το Δικαστήριο είναι μέρος, 2)διαφορών που αφορούν οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία το οποίο, λόγω της επίσημης θέσης του, απολαύει ασυλίας, εφόσον αυτή η ασυλία δεν έχει αρθεί. 2.Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας παραπέμπονται σε διαιτητικό δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν σε άλλο τρόπο επίλυσης. Αν προκύψει διαφορά μεταξύ του Δικαστηρίου και ενός Κράτους Μέρους η οποία δεν έχει επιλυθεί με διαβούλευση, διαπραγμάτευση ή άλλο συμφωνηθέντα τρόπο επίλυσης εντός τριών μηνών από την αίτηση ενός από τα μέρη στη διαφορά, αυτή παραπέμπεται για οριστική απόφαση, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε από τα μέρη, σε ομάδα («πάνελ») τριών διαιτητών ένας θα επιλέγεται από το Δικαστήριο, ένας θα επιλέγεται από το Κράτος Μέρος και ο τρίτος, ο οποίος θα είναι Πρόεδρος του «πάνελ», θα επιλέγεται από τους δύο πρώτους διαιτητές. Αν ένα από τα μέρη δεν διορίσει διαιτητή εντός δύο μηνών από το διορισμό διαιτητή από το άλλο μέρος, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα κάνει το διορισμό αυτό. Αν οι δύο πρώτοι διαιτητές δεν συμφωνήσουν για το διορισμό του τρίτου διαιτητή εντός τριών μηνών από το διορισμό των δύο πρώτων διαιτητών, ο τρίτος διαιτητής θα επιλέγεται από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν αιτήματος του Δικαστηρίου ή του Κράτους Μέρους. Άρθρο 27ΥπογραφήΗ παρούσα Συμφωνία θα ανοίξει για υπογραφή από όλα τα Κράτη και θα παραμείνει ανοιχτή για υπογραφή στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών για είκοσι τέσσερις μήνες από 1η Ιουλίου 1997. Άρθρο 28ΕπικύρωσηΗ παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση. Τα όργανα επικύρωσης κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 29ΠροσχώρησηΗ παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει ανοιχτή για προσχώρηση από όλα τα Κράτη. Τα όργανα προσχώρησης κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 30Έναρξη ισχύος1.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του δεκάτου οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησης. 2.Για κάθε Κράτος που επικυρώνει την παρούσα Συμφωνία ή προσχωρεί σε αυτήν μετά την κατάθεση του δέκατου οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησης, η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την κατάθεση του οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησής του. Άρθρο 31Προσωρινή εφαρμογήΚράτος που προτίθεται να επικυρώσει ή να προσχωρήσει στην παρούσα Συμφωνία μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ενημερώσει το θεματοφύλακα ότι θα εφαρμόσει την παρούσα Συμφωνία προσωρινά για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη. Άρθρο 32Εφαρμογή ad hοcΌταν υποβληθεί διαφορά στο Δικαστήριο σύμφωνα με το Καταστατικό, οποιοδήποτε Κράτος που δεν είναι Μέρος της παρούσας Συμφωνίας το οποίο είναι μέρος στη διαφορά μπορεί, ad hοc για τους σκοπούς και κατά τη διάρκεια της σχετικής υπόθεσης, να γίνει μέρος της παρούσας Συμφωνίας καταθέτοντας όργανο αποδοχής. Τα όργανα αποδοχής κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσης. Άρθρο 33Καταγγελία1.Κάθε Κράτος Μέρος μπορεί, με γραπτή ανακοίνωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της ανακοίνωσης, εκτός αν η ανακοίνωση προσδιορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία. 2.Η καταγγελία δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο το καθήκον οποιουδήποτε Κράτους Μέρους να εκπληρώσει κάθε υποχρέωση που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία και στην οποία θα υπόκειτο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από την παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 34ΘεματοφύλακαςΟ Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 35Αυθεντικά κείμεναΤο αραβικό, κινεζικό, αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό και ισπανικό κείμενο της παρούσας Συμφωνίας είναι εξ ίσου αυθεντικά. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. ΑΝΟΙΞΕ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ στη Νέα Υόρκη την πρώτη Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, σε ένα πρωτότυπο στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 30 παρ. 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία