ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3599

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» (Π.Σ.Φ.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.  
  Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Ο Σύλλογος έχει Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία εδρεύουν στην πρωτεύουσα των νομών της χώρας. Η σύσταση των Περιφερειακών Τμημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο αριθμός των Περιφερειακών Τμημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των νομών της χώρας.
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο
2.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στο Σύλλογο ανήκει ιδίως:
 1. Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των φυσικοθεραπευτικών θεμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν τη φυσικοθεραπεία
 2. Η σύνταξη εισηγήσεων επί φυσικοθεραπευτικών θεμάτων είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλο φορέα
 3. Η σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο φυσικοθεραπευτικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για το σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 4. Η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και αφορούν τη φυσικοθεραπεία
 5. Η έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από τα μέλη του, η τήρηση των μητρώων του και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση και την εξάλειψη της αντιποίησης άσκησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή
 6. Η συμμετοχή στα εκάστοτε θεσμοθετημένα και αρμόδια όργανα για την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή
 7. Η συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή
 8. Η συμμετοχή στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα
 9. Η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς του φυσικοθεραπευτικού κλάδου
 10. Η έκδοση ενημερωτικού περιοδικού για τον κλάδο και συγγραμμάτων που τον αφορούν
 11. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή
 12. Η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τον καθορισμό των φυσικοθεραπευτικών πράξεων και την τιμολόγησή τους
 13. Ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών και η διαφύλαξη των χρηστών ηθών κατά την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος από τα μέλη του
 14. Η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων
 15. Η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του και η φροντίδα για την επιστημονική πρόοδο αυτών
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα
2.  
  Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές: α) της Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Βασιλεύς Παύλος», β) των πρώην Φυσικοθεραπευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ, γ) των τμημάτων φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημών υγείας - πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δ) των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
3.  
  Όσοι κατά τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου
4.  
  Επίτιμα μέλη του Συλλόγου γίνονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της φυσικοθεραπείας ως και φυσικοθεραπευτές που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη ορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.), που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε φυσικοθεραπευτής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμά του. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες του αιτούντος και επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα ευρώ. Κάθε φυσικοθεραπευτής εγγράφεται σε ένα μόνο Περιφερειακό Τμήμα. Για κάθε εγγραφή τηρείται ατομικός φάκελος στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα.
2.  
  Κάθε φυσικοθεραπευτής υποχρεούται, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, να υποβάλει στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει, δήλωση με τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας. Μαζί με τη δήλωση υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή και δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν. Το Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του να τροποποιήσει τη μορφή της δήλωσης. Η δήλωση καταχωρείται στο μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος και τον ατομικό φάκελο του φυσικοθεραπευτή. Η ετήσια εισφορά κάθε φυσικοθεραπευτή στο Σύλλογο ορίζεται στα εξήντα ευρώ και καταβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής.
3.  
  Τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Εντός μηνός από την εγγραφή μελών στα Περιφερειακά Τμήματα, οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφα των δικαιολογητικών των μελών αυτών στο Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου για την τήρηση του ενιαίου μητρώου μελών του Συλλόγου. Σε κάθε φυσικοθεραπευτή που υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση της παραγράφου και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγείται δελτίο ταυτότητας, που ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος και τον κάτοχό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το ήμισυ των εισφορών των τακτικών μελών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τμήματα στο Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο και τον Ταμία κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Κ.Δ.Σ., μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Κ.Δ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Κάθε φυσικοθεραπευτής υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του εργαστηρίου του την ένδειξη «Νόμιμο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας», η οποία θα χορηγείται από το Σύλλογο και θα συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημεροχρονολογία της εγκριτικής απόφασης εγγραφής του στο Σύλλογο.
Άρθρο 5
1.  
  Πόροι του Συλλόγου είναι:
 1. Τα έσοδα από την εγγραφή νέων μελών
 2. Η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών
 3. Τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
 4. Τυχόν έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
 5. Επιχορηγήσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 6. Δωρεές ή κληροδοτήματα
 7. Έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων, με εθνική ή κοινοτική χρηματοδότηση
 8. Έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
 9. Έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό και τα ενημερωτικά έντυπα του Συλλόγου
 10. Κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύλλογο για νόμιμη αιτία και προκειμένου να προαχθούν οι καταστατικοί σκοποί του
2.  
  Η οικονομική διαχείριση του Συλλόγου διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως αυτό ισχύει.
Άρθρο 6
1.  
  Ο Σύλλογος συγκροτείται από την Κεντρική Διοίκηση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα. Όργανα διοικήσεως του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Σύλλογο λειτουργεί επίσης Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Αντιπροσώπων και διοικεί το Σύλλογο.
2.  
  Όργανα διοικήσεως κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι αντιστοίχως η Περιφερειακή Συνέλευση και η Διοικούσα Επιτροπή. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα λειτουργεί Εξελεγκτική Επιτροπή.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ιδρύσεως των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και τα ζητήματα σχέσεων και κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοικήσεως. Με το αυτό διάταγμα καθορίζονται επίσης η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων, η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεών τους και τα σχετικά με την κατάσταση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των επί μέρους μελών τους.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισηγήσεως της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων, ο οποίος είναι ενιαίος για όλα τα Περιφερειακά Τμήματα. Ο Κανονισμός τροποποιείται με όμοια απόφαση, κατόπιν εισηγήσεως της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων, τη σύγκληση έκτακτης Περιφερειακής Συνέλευσης, τη σύγκληση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τη Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τμήματος, την εκλογή και τις αρμοδιότητες των μελών της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος, την εκλογή των μελών και τη συγκρότηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων κάθε προσυνεδριακής Περιφερειακής Συνέλευσης στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Άρθρο 7
1.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι και το Πειθαρχικό του Συμβούλιο, αρμόδιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του
2.  
  Συνίσταται Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως και το αναπληρωματικό του μέλος, είναι δικαστής, με το βαθμό του Εφέτη των Πολιτικών Δικαστηρίων, που ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Τα υπόλοιπα τέσσερα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, είναι Φυσικοθεραπευτές και ορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Γραμματέας του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του, είναι ο Γραμματέας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις υποθέσεις, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, κατόπιν παραπομπής τους από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, καθώς και τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Είναι αρμόδιο για την εκδίκαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων του Συλλόγου.
Άρθρο 8 "Πειθαρχικός έλεγχος των μελών του Συλλόγου"
1.  
  Τα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων ή επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς το συμφέρον και το κύρος του Συλλόγου και μη συνάδουσα με το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτού, ελέγχονται πειθαρχικά, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί ιδίως κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους φυσικοθεραπευτές από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Κώδικα Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου, των αποφάσεων του Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου και της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φυσικοθεραπευτής. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παραπτωμάτων των φυσικοθεραπευτών γίνεται από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι επιβαλλόμενες από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο, γ) προσωρινή παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτού, από δεκαπέντε ημέρες έως έξι μήνες και δ) οριστική παύση εξασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτού. Το πρόστιμο περιέρχεται στα οικεία Περιφερειακά Τμήματα. Η ποινή της οριστικής παύσης ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτού, μπορεί να επιβληθεί εάν ο φυσικοθεραπευτής: α) τιμωρηθεί εντός τριετίας από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με δύο τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές προσωρινής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτού, β) καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κακούργημα, γ) καταδικάσθηκε με δύο τουλάχιστον αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου για πλημμέλημα κατά την άσκηση ή με αφορμή την άσκηση του επαγγέλματός του.
Άρθρο 9
1.  
  Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τρία έτη από την τέλεσή τους. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πειθαρχική ή η ποινική διαδικασία, όχι όμως πέραν της τριετίας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναβάλει την πειθαρχική δίωξη εφόσον, για τα αυτά πραγματικά περιστατικά, εκκρεμεί ποινική δίωξη, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης οπότε στην περίπτωση αυτή η πειθαρχική παράβαση παραγράφεται μετά την πάροδο έτους από το αμετάκλητο της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.
2.  
  Ο Γραμματέας κάθε ποινικού δικαστηρίου αποστέλλει στο Σύλλογο αντίγραφα των σχετικών βουλευμάτων και αποφάσεων, εντός δέκα ημερών από την έκδοσή τους
Άρθρο 10
1.  
  Ο πειθαρχικός έλεγχος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 του παρόντος νόμου ασκείται από τη Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τμήματος, που λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγγραφης ή προφορικής αναφοράς ή ανακοίνωσης δημόσιας αρχής ή ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα, εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της καταγγελίας ή της αίτησης ή της αναφοράς ή της ανακοίνωσης αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει με απόφασή του ένα μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, όπως επίσης να καλέσει και να εξετάσει ενόρκως μάρτυρες και να ενεργήσει κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του πράξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
3.  
  Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμά του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του είτε για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, οπότε και ενημερώνει εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης τον εγκαλούμενο φυσικοθεραπευτή και τον εγκαλούντα είτε παραγγέλλει στον εισηγητή της υπόθεσης να συντάξει κατηγορητήριο.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας της διώξεως και της ποινής που τυχόν επιβληθεί, να καλέσει με δικαστικό επιμελητή τον φυσικοθεραπευτή, που διώκεται πειθαρχικά, προκειμένου να λάβει ενυπόγραφα γνώση του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της υπόθεσης και να απολογηθεί
5.  
  Η προθεσμία που δίνεται στον φυσικοθεραπευτή που διώκεται πειθαρχικά, προκειμένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και να απολογηθεί, δεν δύναται να είναι μικρότερη από πέντε ημέρες και μεγαλύτερη από δέκα
6.  
  Μετά την απολογία του φυσικοθεραπευτή ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή την υποβολή έγγραφου απολογητικού υπομνήματος ή την πάροδο της ταχθείσας για το σκοπό αυτόν προθεσμίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να παρίσταται με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.
7.  
  Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Επιδίδεται εντός οκτώ ημερών από την έκδοσή της στον φυσικοθεραπευτή.
8.  
  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει την εξουσία επιβολής των ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου. Τις ποινές της προσωρινής ή της οριστικής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή μπορεί να επιβάλει μόνο το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της παύσης εξασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, παραπέμπει την υπόθεση στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Άρθρο 11
1.  
  Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκειται σε έφεση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την επίδοσή της. Δικαίωμα εφέσεως έχει:α) ο φυσικοθεραπευτής που τιμωρήθηκε, β) ο εγκαλών σε περίπτωση απαλλαγής του διωχθέντος φυσικοθεραπευτή και γ) η Διοικούσα Επιτροπή του περιφερειακού Τμήματος, που άσκησε τη δίωξη κατά του φυσικοθεραπευτή. Η έφεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
2.  
  Η έφεση κατατίθεται στον Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση. Ο Γραμματέας συντάσσει πράξη κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και τον εκκαλούντα και αποστέλλεται εντός δέκα ημερών, με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα στη Γραμματεία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική ισχύ. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να απορρίψει την έφεση ή να μεταρρυθμίσει υπέρ του εγκαλούντος ή να εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση. Για το σκοπό αυτόν δύναται να εξετάσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει αμετάκλητα και εκδίδει την απόφασή του εντός τριμήνου από την επομένη της διαβίβασης της υπόθεσης σε αυτό. Η απόφασή του διαβιβάζεται άμεσα στον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Τμήματος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο φυσικοθεραπευτή. Κατά της απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 12 "Αίτηση εξαίρεσης μελώντου Πειθαρχικού Συμβουλίου"
1.  
  Οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τον αποκλεισμό και την εξαίρεση δικαστών ισχύουν κατ’ αναλογία και για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων
Άρθρο 13 "Επιτροπές εργασίας"
1.  
  Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων μπορούν να καταρτίζουν επιτροπές εργασίας για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και την προαγωγή του επιστημονικού έργου του. Οι όροι λειτουργίας των επιτροπών αυτών καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου.
Άρθρο 14
1.  
  Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας άσκησης φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος από τις κατά τόπους Νομαρχίες, οι φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή κατατίθεται, αμέσως μετά την παραλαβή της, από κάθε φυσικοθεραπευτή στο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο ανήκει.
2.  
  Ο Γραμματέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ή ο Γραμματέας αρμόδιου δικαστηρίου αποστέλλει στη γραμματεία του Συλλόγου αντίγραφα των υποβαλλόμενων κατά των φυσικοθεραπευτών μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών βουλευμάτων και αποφάσεων
3.  
  Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποχρεούνται όλοι οι φυσικοθεραπευτές να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου
4.  
  Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής φυσικοθεραπευτή από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται
Άρθρο 15 "Σφραγίδα του Συλλόγου"
1.  
  Η σφραγίδα του Συλλόγου αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο 0,04 του μέτρου. Στο εσωτερικό του υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ γύρω από αυτό αναγράφονται κυκλικά στο επάνω μέρος οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» και στο κάτω μέρος οι λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ». Προκειμένου για Περιφερειακό Τμήμα, η σφραγίδα συμπληρώνεται με τις λέξεις «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ….». Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Άρθρο 16
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρώνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών που συντάσσεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Με όμοια απόφαση κυρώνονται και οι τροποποιήσεις του Κώδικα, κατόπιν προτάσεως του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Άρθρο 17
1.  
  Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Σωματείου «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών», ενδεκαμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου. Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί το ένα ημερολογιακό έτος από την ημεροχρονολογία διορισμού της. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Παράταση της χρονικής διάρκειας της θητείας της είναι εφικτή μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.
2.  
  Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Την ενημέρωση των φυσικοθεραπευτών σε όλη τη χώρα
 2. Τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των φυσικοθεραπευτών στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 3. Φυσικοθεραπευτής μη εγγραφόμενος στο Σύλλογο εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος στερείται του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος.
 4. Τη σύγκληση Περιφερειακών Συνελεύσεων σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων
 5. Την ενοποίηση Περιφερειακών Τμημάτων που αριθμούν λιγότερα από πενήντα μέλη
3.  
  Μετά την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται
4.  
  Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εφόσον εργάζονται στο δημόσιο τομέα δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες από την υπηρεσία τους. Καθ’ όσο χρόνο είναι μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα.
5.  
  Τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, καλύπτονται από το Σύλλογο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
6.  
  Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα
7.  
  Δεν επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» από άλλο νομικό πρόσωπο
Άρθρο 18 "Α. Κεντρική Διοίκηση Στην Κεντρική Διοίκηση συνιστώνται, κατά κλάδο, οι κάτωθι αναφερόμενες οργανικές θέσεις:"
1.  
  Επικουρεί τα στελέχη του διοικητικού και οικονομικού τομέα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον παρίσταται ανάγκη Μία (1) θέση
2.  
  Διεκπεραιώνουν όλη τη γραφική εργασία Μία (1) θέση
3.  
  Εκτελεί τις πάσης φύσεως δαπάνες και καταβάλλει τις αποδοχές του προσωπικού και τις αποζημιώσεις της Κεντρικής Διοίκησης Δύο (2) θέσεις
4.  
  Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: Γ. Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Γραμματείς.
5.  
  Γραφείο Νομικού Συμβούλου: Διακινούν και επιδίδουν υπηρεσιακά έγγραφα και την αλληλογραφία. Προσόντα θέσεων κατά κλάδο: Α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Λογιστικός Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει. Ως πρόσθετα προσόντα ορίζονται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και η τριετής προϋπηρεσία στον οικονομικό ή και λογιστικό τομέα. Β. Κλάδος ΤΕ Λογιστικού Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει. Ως πρόσθετο προσόν ορίζεται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γ. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει. Ως πρόσθετο προσόν ορίζεται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Δ. Κλάδος Γενικών Καθηκόντων Τα προσόντα διορισμού ορίζονται από το π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει. Ε. Γραφείο Νομικού Συμβούλου Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου στη Νομική. Αρμοδιότητες Προσωπικού Α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Λογιστικός.
6.  
  Συμβουλεύει τις Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων για τα σχετικά με τη λειτουργία τους οικονομικά θέματα
7.  
  Εισπράττει τα έσοδα του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και έχει την ευθύνη διαφύλαξης της περιουσίας του
8.  
  Μεταφράζουν κείμενα από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα. Β. Κλάδος ΤΕ Λογιστικός - Γραμματέας. Ο υπάλληλος πραγματοποιεί τις αναγκαίες για τη λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης εργασίες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Ε. Γραφείο Νομικού Συμβούλου Ο Νομικός Σύμβουλος παρίσταται στα δικαστήρια για τις υποθέσεις του Συλλόγου, επικουρεί νομικά το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων που τίθενται από τα όργανα του Συλλόγου. Β. Περιφερειακά Τμήματα Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα συνιστάται μία θέση προσωπικού του κλάδου ΤΕ Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού.
Άρθρο 19
1.  
  Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και έξοδα των υπαλλήλων του Συλλόγου καλύπτονται από τους ίδιους πόρους του Συλλόγου και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΤΕΡΟΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/ 2006 (ΦΕΚ 221 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Ως γυμναστήριο νοείται κάθε μονάδα άθλησης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας διαστάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάμυνας, κολύμβησης.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής σωματικής άσκησης προς βελτίωση ειδικών ικανοτήτων και τη συντήρηση της ατομικής φυσιολογίας ή τη μεγιστοποίηση των λειτουργιών ζωτικών οργάνων. .
3.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221 Α΄) καταργείται.
4.  
  Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 του π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 21
1.  
  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κάθε είδους δαπάνες σχετικές με την αναζήτηση, λήψη και μεταφορά μυελού των οστών από μη συγγενείς δότες μέσω Διεθνών Δεξαμενών Αναζήτησης, δύνανται να καταβάλλονται άμεσα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και στη συνέχεια να αναζητούνται από τα ασφαλιστικά Ταμεία ή από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους ανασφάλιστους ασθενείς Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων δύναται να εισπράττει από τις Διεθνείς Δεξαμενές Αναζήτησης ποσά για υπηρεσίες αναζήτησης μυελού των οστών που παρέχει ο ίδιος ή εποπτευόμενες από αυτόν μονάδες Στην τελευταία περίπτωση αποδίδει στις εποπτευόμενες μονάδες τα ποσά που τους αναλογούν.
Άρθρο 22
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Το «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας», που στο εξής αποκαλείται Ι.Φ.Ε.Τ., λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. .
Άρθρο 23
1.  
  Στο άρθρο 18 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για την απόκτηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166 Α΄).
Άρθρο 24
1.  
  Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που βρίσκονται στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. μιας Υγειονομικής Περιφέρειας σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από γνώμη των αρμόδιων συλλογικών οργάνων. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο Διοικητών, αυτές μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί με αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Περιφέρειάς του για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, μέσα στο ίδιο έτος.
Άρθρο 25
1.  
  Τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) επιδόματα, που καταβλήθηκαν από 1.1.1997 έως 31.5.2005 σε υπαλλήλους του Ε.Κ.Α.Β., θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα και δεν αναζητούνται.
Άρθρο 26
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην απαγόρευση της παρούσας παραγράφου δεν εμπίπτουν οι μικτές (διαγνωστικές και επεμβατικές με ειδικό αντικείμενο) και οι αμιγώς επεμβατικές (λιθοτριψίας, ακτινοθεραπείας, εγχειρήσεων με ακτίνες Laser) μονάδες των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
Άρθρο 27
1.  
  Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που προσδιορίζονται από το π.δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122 Α΄), όπως αυτό ισχύει, συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού 1606/2002. Οι μητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Πρότυπα που προαναφέρονται.
Άρθρο 28
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στις Δ.Υ.ΠΕ. μπορούν να μετατάσσονται είτε σε διευθύνσεις Δημόσιας Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είτε σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. ή άλλης Δ.Υ.ΠΕ. εκτός Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και να κατατάσσονται στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. αντίστοιχα, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατόπιν αξιολόγησής τους από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής επιμελητών. Η μετάταξη διενεργείται μετά από αίτηση των ως άνω ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η δε κατάταξη των μετατασσομένων, όπου αυτό απαιτείται, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί τη βάσει της αξιολόγησής τους, από το αρμόδιο πενταμελές Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής αποτελείται από ιατρούς Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ και συνιστάται, όποτε απαιτείται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών και Οδοντιάτρων που υπηρετούσαν κατά το χρόνο έναρξης του ν. 3527/2007 τρίτο άρθρο παρ. 15 στις απορροφούμενες Δ.Υ.ΠΕ. μετατάσσονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ και Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ανεξάρτητα εάν ο κλάδος και η κατηγορία προβλέπονται στον Οργανισμό του φορέα υποδοχής.
Άρθρο 29
1.  
  Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 1 Ιατροί ειδικευμένοι και οδοντίατροι, καθώς και οι απόφοιτοι όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγων, που πάσχουν από 1 ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία, ως πολυμεταγγιζόμενα άτομα, 2 δρέπανο και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, με συχνές νοσηλείες ανά έτος για κρίσεις και επιπλοκές από τη νόσο, 3 συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), μεταγγιζόμενοι με παράγωγα αίματος, 4 ενεργό ινοκυστική νόσο, που απαιτεί συχνές νοσηλείες σε παθολογική ή πνευμονολογική κλινική, 5 αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια πρακτική κώφωση, 6 τύφλωση, μπορούν να ζητήσουν το διορισμό τους, οι μεν ιατροί και οδοντίατροι σε προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις, όλες δε οι υπόλοιπες ειδικότητες σε προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητάς τους, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. Ο διορισμός των ιατρών και των οδοντιάτρων γίνεται για πενταετή θητεία και με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από ατομική κρίση του υποψηφίου, από πενταμελές Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής, που αποτελείται από ιατρούς Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ και συνιστάται για συγκεκριμένες κρίσεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
Άρθρο 30
1.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 94 Α΄) ισχύουν και για τους ιατρούς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη μετά συνοδού διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή λευχαιμία ή μυοκαρδιοπάθεια ή σκλήρυνση κατά πλάκας, μετά κλινικής αποδεδειγμένης συμπτωματολογίας, καθώς και για τους καρκινοπαθείς και τους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια, προκειμένου να ειδικευθούν ως υπεράριθμοι στην ειδικότητα και το νοσοκομείο της επιλογής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των κλινικών, των τμημάτων και των εργαστηρίων του νοσοκομείου αυτού.
Άρθρο 31
1.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του ν. 3418/2005 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
 1. Η ενημερωτική καταχώριση στα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ονοματεπώνυμου του ιατρού, της ειδικότητάς του, της διευθύνσεως και των ωρών λειτουργίας του ιατρείου του.
2.  
  Κατά την κρίση των υποψηφίων για την κατάληψη θέσης ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ., ο χρόνος εργασίας των ιατρών σε νοσοκομειακές μονάδες του Ι.Κ.Α. υπολογίζεται ισότιμα με την προϋπηρεσία σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 32 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-08-01 Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/176
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
ΝΟΜΟΣ 2002/1606 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/1606 2002
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. 2005/3370 2005
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. 2005/3402 2005
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. 2005/3418 2005
Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 2007/3527 2007
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. 1993/395 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/235 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/235 2000
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/146 2003
Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων. 2006/219 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμ[...]" 2014/4272 2014
Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. 2014/4302 2014
Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2017/4486 2017