Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», με έδρα την Αθήνα. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός του Μουσείου είναι η απόκτηση, η αποδοχή, η φύλαξη, η συντήρηση, η καταγραφή, η τεκμηρίωση, η έρευνα, η μελέτη, η δημοσίευση, η έκθεση και η προβολή στο κοινό κινητών μνημείων και έργων τέχνης, για την αισθητική καλλιέργεια του κοινού, καθώς και η προσφορά πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας και ψυχαγωγίας
2.  
  Οι σκοποί του Μουσείου εκπληρώνονται ιδίως με:
 1. τη συγκρότηση συλλογών κινητών μνημείων, έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και αντικειμένων τέχνης, χαρακτικής, νέων μορφών τέχνης και σπανίων καλλιτεχνικών εκδόσεων, είτε με αγορές είτε με δωρεές και κληροδοτήματα,
 2. την ασφαλή διαφύλαξη και συντήρηση των συλλογών, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές,
 3. την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών για τη σύνταξη καταλόγων των έργων και τη δημοσίευση επιστημονικών μελετών που συμβάλλουν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της επιστήμης της Ιστορίας της Τέχνης,
 4. την έκθεση, σε μόνιμη βάση, των συλλογών, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους,
 5. τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Μουσεία ή παρεμφερείς έγκυρους πολιτιστικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού,
 6. την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ξεναγήσεων και σεμιναρίων, ως και την παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό,
 7. τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών και παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκθέσεων ή άλλων συναφών προς το σκοπό του θεμάτων,
 8. την ίδρυση παραρτημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που καλύπτουν τις καλλιτεχνικές, επιστημονικές, τεχνικές και φυλακτικές ανάγκες τους και τη φροντίδα για την καλή λειτουργία τους
Άρθρο 3
1.  
  Στο Μουσείο περιέρχονται κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα:
 1. το υφιστάμενο κτίριο, στο οποίο στεγάζεται σήμερα το «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», που ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και
 2. το νεοανεγερθέν κτίριο, ως επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου του Μουσείου αυτού, το οποίο ανοικοδομήθηκε σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Αλεξάνδρας χήρας Παύλου-Πλάτωνος Κανελλοπούλου, το γένος Δημητρίου Λόντου, με δαπάνες της.
 3. Το νέο αυτό κτίριο θα μεταβιβασθεί κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμόν 7178/11.9.2000 πρότασης για τη σύναψη υποσχετικής σύμβασης δωρεάς, που υπεγράφη ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσάνθης Κυρίμη-Σαββοπούλου, η οποία έγινε δεκτή με τις υπ’ αριθμούς πρωτ.
 4. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.04Α-245/27734/29.4.2002 και 1044901/232/Α0011/29.1.2003 αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αντίστοιχα.
2.  
  Στο Μουσείο παραχωρούνται κατά χρήση για συντήρηση, φύλαξη και έκθεση τα κινητά μνημεία και έργα τέχνης:
 1. της νομίμως υφιστάμενης και καταχωρημένης συλλογής κινητών μνημείων των δωρητών Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, που παραχωρείται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα,
 2. που ανήκουν στο Δημόσιο και εκτίθενται ήδη στο υφιστάμενο «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου».
 3. Για την κατά χρήση παραχώρηση αυτή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με πλήρη περιγραφή των εκθεμάτων.
3.  
  Στο Μουσείο παραχωρείται και μεταβιβάζεται κατά κυριότητα, στο σύνολό του, ο κινητός εξοπλισμός (προθήκες, έπιπλα, συσκευές, κινητές εγκαταστάσεις κ.λπ.) του υφιστάμενου Μουσείου και της επέκτασής του. Για την παραχώρηση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
4.  
  Οι μεταβιβάσεις και παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου
Άρθρο 4
1.  
  Πόροι του Μουσείου είναι:
 1. Οι πρόσοδοι από το τέλος επίσκεψης του Μουσείου, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού
 2. Οι πρόσοδοι από εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις, πωλήσεις καταλόγων, αναμνηστικών και αντιγράφων των εκθεμάτων, από την εκμετάλλευση κυλικείου - αναψυκτηρίου στους χώρους του Μουσείου, την προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, τις πωλήσεις και ανταλλαγές έργων τέχνης που γίνονται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του νόμου και, γενικώς, οι πρόσοδοι από όλες τις επιτρεπτές και συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητες
 3. Οι ετήσιες επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού
 4. Οι κοινοτικές και εθνικές επιχορηγήσεις και τα ειδικά κοινοτικά προγράμματα
 5. Οι δωρεές και οι τακτικές ετήσιες χορηγίες από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», οι λοιπές χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές
 6. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποφασίζει κατά τις κείμενες διατάξεις για τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή, και οι αποφάσεις του εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τα οικονομικά διαθέσιμα του Μουσείου κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι δαπάνες του Μουσείου εκτελούνται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκεινται μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 5 "Όργανα διοίκησης"
1.  
  Όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής, που ασκούν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες
Άρθρο 6
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από επτά μέλη, τα οποία διορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Από τα μέλη αυτά, τρία είναι αρχαιολόγοι ή μουσειολόγοι ή αρχιτέκτονες – μηχανικοί, τρία μέλη, με τα αναπληρωματικά τους μέλη, υποδεικνύονται από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου» και ένα είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύονται από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», ο Υπουργός Πολιτισμού αποστέλλει στο Ίδρυμα σχετική πρόσκληση. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν υποδειχθούν εντός μηνός, ο Υπουργός Πολιτισμού τα ορίζει κατά την κρίση του.
3.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι τον ορισμό και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  
  Το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα εντός δεκαπέντε ημερών από τον ορισμό των μελών του και εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται τέσσερα από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
5.  
  Το Δ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει τακτικά, κάθε μήνα, και εκτάκτως οσάκις παρίσταται ανάγκη. Η διαδικασία των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ρυθμίζεται από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας του.
Άρθρο 7
1.  
  Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Μουσείου
 2. Προσλαμβάνει τον Διευθυντή και το υπαλληλικό προσωπικό του Μουσείου και αποφασίζει για την υπηρεσιακή του κατάσταση
 3. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, κληροδοσιών και κάθε είδους τακτικών ή έκτακτων εισφορών
 4. Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του, που αφορά το Μουσείο
 5. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Μουσείου
2.  
  Το Δ.Σ. έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλο όργανο διοίκησης του Μουσείου.
3.  
  Το Μουσείο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ., που θα ορισθεί ειδικά από αυτό.
Άρθρο 8 "Ο Διευθυντής"
1.  
  Ο Διευθυντής του Μουσείου προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης
Άρθρο 9
1.  
  Ο Διευθυντής προΐσταται των Υπηρεσιών του Μουσείου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα στο Δ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του.
2.  
  Ο Διευθυντής μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 10
1.  
  Το προσωπικό του Μουσείου αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Δ.Σ. μπορεί, για έκτακτες ανάγκες, να προσλαμβάνει προσωπικό και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού επιτρέπεται η απόσπαση και η μετάταξη στο Μουσείο μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού
3.  
  Το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να αναθέτει τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και την εκπόνηση μελετών για θέματα αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, που δεν ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συμβάσεις έργου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Άρθρο 11
1.  
  Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, θεσπίζεται ο Οργανισμός του Μουσείου και καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης αυτού, η οργανωτική διάρθρωση και η στελέχωση των υπηρεσιών του, τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης του Διευθυντή, καθώς και τα προσόντα του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του
2.  
  Μέχρι την έκδοση του διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου και τη στελέχωση των υπηρεσιών του Μουσείου, οι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως είδους σχέσεως εργασίας, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο υφιστάμενο Μουσείο, το οποίο λειτουργεί ως υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, αποσπώνται αυτοδικαίως και συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Μουσείο. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων αυτών δεν θίγεται.
3.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή καταρτίζονται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ. και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Μουσείου. Οι Κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.04Α-245/27734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/ΥΠΠΟ_ΑΠΑΛΛ_Φ_04Α-245_27734 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/1044901/232/Α0011 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/1044901_232_Α0011 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία