ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3602

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GΝSS).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GΝSS), που υπογράφηκε στο Ελσίνκι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ,ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GΝSS) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (στο εξής «Κοινότητα»), καιΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΜΑΛΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στο εξής «κράτη μέλη»), αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (στο εξής «Κορέα»), αφετέρου,τα οποία στο εξής αναφέρονται από κοινού ως «Μέρη», ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ οu η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (στο εξής «GΝSS») για μη στρατιωτικούς σκοπούς, είναι προς το κοινό συμφέρον, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημαντική συμβολή του GΑLΙLΕΟ στην υποδομή πλοήγησης και πληροφοριών στην Ευρώπη και στην Κορέα, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το προηγμένο επίπεδο των δραστηριοτήτων της Κορέας στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την αυξανόμενη ανάπτυξη των εφαρμογών GΝSS στην Κορέα, στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Στόχος της συμφωνίας Στόχος της συμφωνίας είναι να ενθαρρύνει, να διευκολύνει και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των Μερών στον τομέα της μη στρατιωτικής παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και κορεατικής συμβολής σε ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GΝSS). Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: α) «Επαύξηση» σημαίνει περιφερειακούς ή τοπικούς μηχανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (ΕGΝΟS), οι οποίοι εξασφαλίζουν για τους χρήστες του GΝSS καλύτερες επιδόσεις, π.χ. επαυξημένη ακρίβεια, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία. β) «GΑLΙLΕΟ» σημαίνει ένα αυτόνομο μη στρατιωτικό ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης, εντοπισμού θέσης και χρονοπροσδιορισμού με σκοπό την παροχή υπηρεσιών GΝSS το οποίο έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί από την Κοινότητα, τα κράτη μέλη της και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και ελέγχεται από πολιτικές αρχές. Η εκμετάλλευση του GΑLΙLΕΟ είναι δυνατό να μεταβιβασθεί σε ιδιώτη. Το GΑLΙLΕΟ προβλέπει υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης, εμπορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες προστασίας της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής, υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, όπως και μια κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία, προστατευόμενη και περιορισμένης προσπελασιμότητας, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες εγκεκριμένων χρηστών του δημόσιου τομέα. γ) «Τοπικά στοιχεία GΑLΙLΕΟ» είναι τοπικοί μηχανισμοί οι οποίοι παρέχουν στους χρήστες των δορυφορικών σημάτων πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού του GΑLΙLΕΟ πληροφορίες συμπληρωματικές εκείνων που προέρχονται από τον κυρίως χρησιμοποιούμενο σχηματισμό δορυφόρων. Για την επίτευξη πρόσθετων επιδόσεων, τοπικά στοιχεία GΑLΙLΕΟ είναι δυνατόν να εγκαθίστανται σε αερολιμένες, θαλάσσιους λιμένες και σε αστικές ή άλλες γεωγραφικά δύσκολες περιοχές. Το GΑLΙLΕΟ θα προσφέρει μοντέλα γενικής χρήσης για τα τοπικά στοιχεία. δ) «Εξοπλισμός παγκόσμιας πλοήγησης, εντοπισμού θέσης και χρονοπροσδιορισμού» σημαίνει κάθε εξοπλισμό απευθυνόμενο σε μη στρατιωτικούς τελικούς χρήστες που έχει σχεδιασθεί για τη μετάδοση, λήψη ή επεξεργασία δορυφορικών σημάτων πλοήγησης ή χρονοπροσδιορισμού, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας ή τη λειτουργία με περιφερειακή επαύξηση. ε)«Ρυθμιστικό μέτρο» σημαίνει κάθε νόμο, κανονισμό, κανόνα, διαδικασία, απόφαση, πολιτική ή διοικητική πράξη. στ) «Διαλειτουργικότητα» σημαίνει κατάσταση σε επίπεδο χρήστη στην οποία ένας δέκτης διπλού συστήματος είναι ικανός να χρησιμοποιεί σήματα από δύο συστήματα συγχρόνως για επιδόσεις ισοδύναμες ή καλύτερες από εκείνες που επιτυγχάνονται με τη χρήση ενός μόνον συστήματος ζ) «Διανοητική ιδιοκτησία», η έννοια που ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που έγινε στη Στοκχόλμη, στις 14 Ιουλίου 1967. η) «Ευθύνη» σημαίνει την νομική υποχρέωση φυσικού ή νομικού προσώπου για την αποκατάσταση βλάβης την οποία προκάλεσε σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με συγκεκριμένες νομικές αρχές και κανόνες. Η υποχρέωση αυτή είναι δυνατό να προβλέπεται σε συμφωνία (συμβατική ευθύνη) ή σε νομικό κανόνα (μη συμβατική ευθύνη). θ) «Διαβαθμισμένες πληροφορίες» είναι πληροφορίες οι οποίες, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από την ΕΕ, τα κράτη μέλη, χώρες μη μέλη της ΕΕ ή διεθνείς οργανισμούς, απαιτείται να προφυλάσσονται από οιαδήποτε άνευ αδείας κοινολόγηση η οποία ενδέχεται να βλάψει σε διάφορους βαθμούς τα ζωτικά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής ασφάλειας, των μερών ή μεμονωμένων κρατών μελών. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες επισημαίνονται με κατάλληλη σήμανση διαβάθμισης. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνουν διαβάθμιση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο να θιγεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα ή η διαθεσιμότητα τους. Άρθρο 3 Αρχές της συνεργασίας Τα Μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν τις ακόλουθες αρχές στις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα συμφωνία: 1.Αμοιβαίο όφελος βασιζόμενο στη γενική εξισορρόπηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών. 2.Σύμπραξη στο πλαίσιο του προγράμματος GΑLΙLΕΟ σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του GΑLΙLΕΟ. 3.Αμοιβαίες δυνατότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες συνεργασίας στα πλαίσια έργων GΝSS, μη στρατιωτικού σκοπού, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Κορέας. 4.Έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμενων να επηρεάσουν τις δραστηριότητες συνεργασίας. Κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 3, της παρούσας συμφωνίας. 6.Ελευθερία παροχής υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης στις επικράτειες των Μερών. 7.Απεριόριστες εμπορικές συναλλαγές αγαθών GΝSS στις επικράτειες των Μερών. Άρθρο 4 Πεδίο των δραστηριοτήτων συνεργασίας 1.Οι δραστηριότητες συνεργασίας στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού αφορούν τα εξής πεδία: ραδιοφάσμα, επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση, βιομηχανική συνεργασία, ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και της αγοράς, πρότυπα, πιστοποίηση και ρυθμιστικά μέτρα, επαυξήσεις, ασφάλεια, ευθύνη και ανάκτηση του κόστους. Τα Μέρη δύνανται να τροποποιήσουν τον κατάλογο πεδίων της παραγράφου 1 με απόφαση της διευθύνουσας επιτροπής GΝSS που συστήνεται βάσει του άρθρου 14 της παρούσας συμφωνίας. 2.Η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει τη συνεργασία μεταξύ των Μερών στα πεδία που παρατίθενται κατωτέρω. Τα Μέρη, εάν συμφωνήσουν ότι θα προκύψει αμοιβαίο συμφέρον από την επέκταση της συνεργασίας σε οιοδήποτε εκ των κάτωθι πεδίων, διαπραγματεύονται και συνάπτουν κατάλληλες συμφωνίες. 2.1. ευαίσθητες τεχνολογίες και στοιχεία του GΑLΙLΕΟ που υπόκεινται σε ρυθμιστικά μέτρα ελέγχου των εξαγωγών και μη διάδοσης που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή στα κράτη μέλη της? 2.2. κρυπτογραφία και ασφάλεια πληροφοριών GΑLΙLΕΟ (ΙΝFΟSΕC)? 2.3. αρχιτεκτονική ασφάλειας του συστήματος GΑLΙLΕΟ (διαστημικό τμήμα, επίγειο τμήμα και τμήμα χρηστών)? 2.4. στοιχεία ελέγχου της ασφάλειας των παγκοσμίων τμημάτων του GΑLΙLΕΟ? 2.5. φάσεις ορισμού, ανάπτυξης, εφαρμογής, δοκιμής και αξιολόγησης και επιχειρησιακής λειτουργίας (διαχείρισης και χρήσης) των κρατικά ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, και 2.6. ανταλλαγή θιαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με τη δορυφορική πλοήγηση και το GΑLΙLΕΟ. 3.Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τη θεσμική δομή που έχει καθορισθεί από το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο για τις λειτουργίες του προγράμματος GΑLΙLΕΟ. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει επίσης τα ρυθμιστικά μέτρα που εφαρμόζονται προς εκπλήρωση δεσμεύσεων μη διάδοσης και ελέγχου των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων ελέγχου των άυλων μεταφορών τεχνολογίας, ούτε τα μέτρα εθνικής ασφάλειας. Άρθρο 5 Μορφές των δραστηριοτήτων συνεργασίας 1.Υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων ρυθμιστικών τους μέτρων, τα Μέρη προάγουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα συμφωνία με σκοπό να προσφέρουν αμοιβαία συγκρίσιμες δυνατότητες συμμετοχής στις δραστηριότητες τους στα πεδία που προβλέπονται στο άρθρο 4. 2.Τα Μέρη συμφωνούν να διεξάγουν τις δραστηριότητες συνεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 13 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 6 Ραδιοφάσμα1.Στηριζόμενα στα προηγούμενα επιτεύγματα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, τα Μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και την αμοιβαία υποστήριξη σε θέματα ραδιοφάσματος. 2.Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων και προάγουν την κατάλληλη κατανομή ραδιοσυχνοτήτων για το GΑLΙLΕΟ και τα πιθανά κορεατικά συστήματα GΝSS, συμπεριλαμβανομένου του SΒΑS (Satellite Βased Αugmentatiοn System) ώστε να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών GΑLΙLΕΟ προς όφελος των χρηστών παγκοσμίως και κυρίως στην Κορέα και στην Κοινότητα. 3.Αναγνωρίζοντας ότι είναι σημαντικό να προστατεύεται το φάσμα ραδιοπλοήγησης από διακοπές και παρεμβολές, τα Μέρη εντοπίζουν πηγές παρεμβολών και αναζητούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις για την αντιμετώπιση των παρεμβολών αυτών. 4.Τα Μέρη συμφωνούν να αναθέσουν στην επιτροπή που συστήνεται βάσει του άρθρου 14 να ορίσει τον κατάλληλο μηχανισμό προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των επαφών και της συνεργασίας στον εν λόγω τομέα. 5.Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δύναται να ερμηνευθεί ως παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις Γης Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), συμπεριλαμβανόμενων των κανονισμών της ΙΤU το ραδιοφάσμα. Άρθρο 7 Επιστημονική έρευνα Τα Μέρη προωθούν κοινές δραστηριότητες έρευνας στον χώρο των GΝSS μέσω ευρωπαϊκών και κορεατικών ερευνητικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και των ερευνητικών προγραμμάτων που αναπτύσσουν τα αρμόδια για το GΝSS Υπουργεία και οργανισμοί της Κορέας. Οι κοινές δραστηριότητες έρευνας θα πρέπει να συμβάλλουν στον σχεδιασμό της μελλοντικής εξέλιξης ενός GΝSS μη στρατιωτικής χρήσης. Τα Μέρη συμφωνούν να αναθέσουν στην επιτροπή που συστήνεται βάσει του άρθρου 14 να ορίσει τον κατάλληλο μηχανισμό για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των επαφών και της συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 8 Βιομηχανική συνεργασία 1.Τα Μέρη ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των βιομηχανιών αμφοτέρων των πλευρών, ιδίως μέσω κοινών επιχειρήσεων και μέσω της συμμετοχής της Κορέας σε σχετικές ευρωπαϊκές βιομηχανικές ενώσεις, καθώς και μέσω της ευρωπαϊκής συμμετοχής σε σχετικές κορεατικές βιομηχανικές ενώσεις, με σκοπό την εγκατάσταση του συστήματος GΑLΙLΕΟ καθώς και την προώθηση της χρήσης και ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών GΑLΙLΕΟ. 2.Τα Μέρη δημιουργούν κοινή συμβουλευτική ομάδα βιομηχανικής συνεργασίας, η οποία υπάγεται στη διευθύνουσα επιτροπή πού έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14, προκειμένου να εξετάζει και να καθοδηγεί τη συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης και κατασκευής δορυφόρων, υπηρεσιών εκτόξευσης, διευκολύνσεων επίγειων σταθμών και προϊόντων-εφαρμογών. 3.Προς διευκόλυνση της βιομηχανικής συνεργασίας, τα Μέρη παραχωρούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στα πεδία και τους τομείς που συνδέονται με την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των Galileο/ΕGΝΟS και εξασφαλίζουν την κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων αυτών, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα που έχουν καθορισθεί από τη συμφωνία ΤRΙΡS και τις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες αμφότερα τα Μέρη έχουν υπογράψει, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά μέσα επιβολής των προτύπων αυτών. 4.Η Κορέα, για τις εξαγωγές της προς τρίτες χώρες ευαίσθητων στοιχείων και τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί και χρηματοδοτηθεί ειδικά από το πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ και έχουν ορισθεί ως υποκείμενα σε έλεγχο εξαγωγών από την αρμόδια αρχή ασφαλείας του GΑLΙLΕΟ, πρέπει να υποβάλει προηγουμένως αίτηση έγκρισης στην αρμόδια αρχή ασφαλείας του GΑLΙLΕΟ. Κάθε χωριστή συμφωνία κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας, προβλέπει επίσης κατάλληλο μηχανισμό υπόδειξης από τα Μέρη των δυνητικά υποκείμενων σε άδεια εξαγωγής στοιχείων. 5.Για να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, τα Μέρη ενθαρρύνουν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και των αρμόδιων για το GΝSS Υπουργείων και οργανισμών της Κορέας. Άρθρο 9 Ανάπτυξη του εμπορίου και της αγοράς 1.Τα Μέρη ενθαρρύνουν τις εμπορικές συναλλαγές ευρωπαϊκών και κορεατικών στοιχείων υποδομής και εξοπλισμού δορυφορικής πλοήγησης και τοπικών στοιχείων και εφαρμογών του GΑLΙLΕΟ, καθώς και τις αντίστοιχες επενδύσεις. 2.Για τον σκοπό αυτό, τα Μέρη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αυξήσουν το επίπεδο ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες δορυφορικής πλοήγησης του GΑLΙLΕΟ, εντοπίζουν τους δυνητικούς φραγμούς στην ανάπτυξη των εφαρμογών GΝSS και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προς διευκόλυνση της ανάπτυξης αυτής. 3.Τα Μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κοινού φόρουμ χρηστών GΝSS, προκειμένου να προσδιορίσουν και να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις ανάγκες των χρηστών. 4.Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τα Μέρη βάσει της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Άρθρο 10 Πρότυπα, τυποποίηση και ρυθμιστικά μέτρα 1.Αναγνωρίζοντας την αξία του συντονισμού των προσεγγίσεων διεθνούς τυποποίησης και πιστοποίησης των υπηρεσιών παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης, τα Μέρη υποστηρίζουν από κοινού την ανάπτυξη προτύπων του GΑLΙLΕΟ και προωθούν την εφαρμογή τους παγκοσμίως, δίνοντας έμφαση στη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα GΝSS. Ένας από τους στόχους του συντονισμού είναι να προωθήσει την ευρεία και καινοτόμο χρήση των υπηρεσιών του GΑLΙLΕΟ για ανοικτές, εμπορικές και σωστικές υπηρεσίες, ως παγκόσμιο πρότυπο πλοήγησης και χρονβπροσδιορισμού. Τα Μέρη συμφωνούν να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη εφαρμογών του GΑLΙLΕΟ. 2.Για την προώθηση και την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας, τα Μέρη συνεργάζονται, όπως ενδείκνυται, επί των θεμάτων δορυφορικής πλοήγησης, εντοπισμού θέσης και χρονοπροσδιορισμού, τα οποία προκύπτουν ιδιαίτερα στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 3.Σε διμερές επίπεδο, τα Μέρη μεριμνούν ώστε τα μέτρα σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα και τις απαιτήσεις και διαδικασίες πιστοποίησης και αδειοδότησης που συνδέονται με το GΝSS να μην συνιστούν περιττούς φραγμούς για τις συναλλαγές. Οι εθνικές απαιτήσεις βασίζονται σε αντικειμενικά, αμερόληπτα και διαφανή εφαρμοστέα κριτήρια. 4.Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα ώστε να επιτρέπουν τη χρήση του τμήματος δεκτών, του επίγειου και του διαστημικού τμήματος του GΑLΙLΕΟ στα εδάφη που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Από αυτή την άποψη, οι κυβερνητικές αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας για θέματα ραδιοεπικοινωνίας εξασφαλίζουν στο Galileο μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που εξασφαλίζουν σε οιεσδήποτε άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. 5.Τα Μέρη προάγουν τη συμμετοχή κορεατών αντιπροσώπων στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Άρθρο 11 Ανάπτυξη παγκόσμιων και περιφερειακών επίγειων συστημάτων επαύξησης GΝSS 1.Τα Μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό τον ορισμό και την εφαρμογή αρχιτεκτονικών επίγειων συστημάτων ικανών να εξασφαλίζουν, κατά τον βέλτιστο τρόπο, την ακεραιότητα των GΑLΙLΕΟ/ΕGΝΟS, την ακρίβεια και τη συνέχεια των υπηρεσιαν GΑLΙLΕΟ/ΕGΝΟS και τη διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα GΝSS. 2.Για τον σκοπό αυτό, τα Μέρη συνεργάζονται, σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την εφαρμογή στην Κορέα επίγειου περιφερειακού συστήματος επαυξήσεων βασιζόμενου στο σύστημα GΑLΙLΕΟ. Αυτό το περιφερειακό σύστημα προβλέπεται να παρέχει περιφερειακές υπηρεσίες ακεραιότητας επιπρόσθετες εκείνων που παρέχει το σύστημα GΑLΙLΕΟ παγκοσμίως. Ως προκαταρκτικό βήμα, τα Μέρη μπορούν να εξετάσουν τις δυνατότητες επέκτασης του ΕGΝΟS στην περιφέρεια της ανατολικής Ασίας. 3.Σε τοπικό επίπεδο, τα Μέρη διευκολύνουν την ανάπτυξη τοπικών στοιχείων του GΑLΙLΕΟ. Άρθρο 12 Ασφάλεια1.Τα Μέρη προστατεύουν τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης από κατάχρηση, παρεμβολές, διακοπές και κακόβουλες πράξεις. 2.Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα για να εξασφαλίζουν τη συνέχεια και την ασφάλεια των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και των αντίστοιχων υποδομών υπό τη δικαιοδοσία τους. 3.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η κατοχύρωση της ασφάλειας του συστήματος GΑLΙLΕΟ και των υπηρεσιών του αποτελεί σημαντικό κοινό στόχο συνεργασίας. 4.Κατά συνέπεια, τα Μέρη καθιερώνουν κατάλληλο δίαυλο διαβουλεύσεων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας του GΝSS. Οι πρακτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες πρόκειται να καθορισθούν μεταξύ των αρμοδίων αρχών ασφαλείας αμφοτέρων των Μερών. Άρθρο 13 Ευθύνη και ανάκτηση του κόστους Τα Μέρη συνεργάζονται για τον καθορισμό και την εφαρμογή ενός καθεστώτος ευθύνης και ρυθμίσεων ανάκτησης του κόστους ώστε να διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών GΝSS μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Άρθρο 14 Μηχανισμός συνεργασίας 1.Τον συντονισμό και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας που αναπτύσσονται βάσει της παρούσας συμφωνίας αναλαμβάνουν, εξ ονόματος της Κορέας, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας και, εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2.Σύμφωνα με τον στόχο του άρθρου 1, οι δύο αυτές οντότητες προβαίνουν στη σύσταση διευθύνουσας επιτροπής GΝSS (στο εξής «επιτροπή») για τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας. Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από επίσημους αντιπροσώπους κάθε Μέρους και καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με αμοιβαία συναίνεση. Η διευθύνουσα επιτροπή έχει, μεταξύ άλλων, τα εξής καθήκοντα: 1)να προάγει και να εποπτεύει τις διάφορες δραστηριότητες συνεργασίας που συνδέονται με την παρούσα συμφωνία, και να διατύπωνα σχετικές συστάσεις προς τα Μέρη? 2)να συμβουλεύει τα Μέρη σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης και βελτίωσης της συνεργασίας σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία? 3)να επανεξετάζει την αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας? και 4)να εξετάζει τις δυνατότητες επέκτασης της συνεργασίας στα πεδία που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2. 3.Η επιτροπή συνεδριάζει, κατά κανόνα, σε ετήσια βάση. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στην Κοινότητα και στην Κορέα. Έκτακτες συνεδριάσεις δύναται να συγκαλούνται κατόπιν αιτήματος εκατέρου των Μερών. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την επιτροπή ή εξ ονόματος αυτής επιβαρύνουν το μέρος εκείνο το οποίο έχει συστήσει ή ορίσει το μέλος ή τα μέλη της επιτροπής. Οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τις συνεδριάσεις της επιτροπής, πλην των οδοιπορικών και των εξόδων διαμονής, επιβαρύνουν το Μέρος υποδοχής. Η επιτροπή δύναται να συγκροτεί κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας επί ειδικών θεμάτων, όπως η βιομηχανική συνεργασία ή η τυποποίηση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τα Μέρη. 4.Τα Μέρη χαιρετίζουν τη δυνητική συμμετοχή της Κορέας στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GΝSS, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τους όρους και διαδικασίες που διέπουν μια τέτοια συμμετοχή. Άρθρο 15 Χρηματοδότηση1.Έκαστο των Μερών επιβαρύνεται με το κόστος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει από την παρούσα συμφωνία, εκτός αν άλλως συμφωνήσουν τα Μέρη. Οι όροι και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 4 θα περιλαμβάνουν την κατάλληλη χρηματοδοτική συμβολή στο πρόγραμμα GΑLΙLΕΟ από τη χώρα μη μέλος της ΕΕ η οποία αποφασίζει να υποβάλει αίτηση για να συμμετάσχει στην Εποπτική Αρχή. Τα Μέρη λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο, σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές τους διατάξεις, ώστε να διευκολύνουν την είσοδο, την παραμονή και την έξοδο από το έδαφος τους προσώπων, κεφαλαίων, υλικών, δεδομένων και στοιχείων εξοπλισμού που υπεισέρχονται ή χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες συνεργασίας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 3.Σε περίπτωση που συγκεκριμμένα προγράμματα συνεργασίας ενός εκ των Μερών προβλέπουν τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης σε συμμετέχοντες προερχόμενους από το άλλο Μέρος, οι σχετικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικές ή άλλες μορφές συνεισφορών που παρέχει το ένα Μέρος, στους προερχόμενους από το άλλο μέρος συμμετέχοντες, για να στηρίξει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, απαλλάσσονται των φόρων και δασμών σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στην επικράτεια κάθε Μέρους κατά τον χρόνο χορήγησης αυτών των επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών ή άλλων μορφών συνεισφορών. Άρθρο 16 Ανταλλαγή πληροφοριών 1.Τα Μέρη θεσπίζουν διοικητικές ρυθμίσεις και δημιουργούν κέντρα ερευνών προς διευκόλυνση των διαβουλεύσεων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 2.Τα Μέρη ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη δορυφορική πλοήγηση μεταξύ των οργάνων και των επιχειρήσεων αμφοτέρων των πλευρών. Άρθρο 17 Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 1.Τα Μέρη προβαίνουν αμέσως σε συζητήσεις, κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε εξ αυτών, για κάθε ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Τυχόν διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας επιλύονται με φιλικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Μερών. 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τα Μέρη από το να προσφύγουν σε επίλυση της διαφοράς βάσει των συμφωνιών του ΠΟΕ. Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος και λύση της συμφωνίας 1.Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα Μέρη έχουν κοινοποιήσει την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. Οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι ο Θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας. 2.Η λύση της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει την ισχύ ή τη διάρκεια τυχόν διακανονισμών που έχουν γίνει βάσει αυτής, ούτε τα τυχόν ειδικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που έχουν προκύψει στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η παρούσα συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των Μερών. Οιαδήποτε τροποποίηση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα Μέρη έχουν κοινοποιήσει στον Θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό κατ’ ιδίαν διαδικασιών τους. 4.Η παρούσα συμφωνία ισχύει για περίοδο πέντε ετών και στη συνέχεια παραμένει σε ισχύ εκτός αν, κατά τη λήξη της αρχικής πενταετούς περιόδου ή οιαδήποτε στιγμή μετά τη λήξη αυτή, εκάτερο των Μερών την καταγγείλει απευθύνοντας στο άλλο μέρος, τουλάχιστον πριν από έξι μήνες, έγγραφη προειδοποίηση για την πρόθεση του να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και κορεατική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία