Κύρωση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, της Συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, όπως αυτές παρατάθηκαν και τροποποιήθηκαν, καθώς και του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και η Συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, που υπογράφηκαν στη Βόννη, στις 6 Ιουνίου 1955, το Πρωτόκολλο για την παράταση και την τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, που υπογράφηκε στη Βόννη, στις 23 Αυγούστου 1960, το Πρωτόκολλο για την παράταση και την τροποποίηση της Συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, που υπογράφηκε στη Βόννη / Γενεύη, στις 30 Σεπτεμβρίου 1960/7 Οκτωβρίου 1960, η Ρύθμιση για την παράταση και την τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 στην υπ’ αριθμ. V6-87.90/ΙΙΙ, από 10 Σεπτεμβρίου 1968 Ρηματική Διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η Ρύθμιση παράτασης και τροποποίησης της Συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, που υπογράφηκε στη Γενεύη, στις 22 Δεκεμβρίου 1972, το Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, που υπογράφηκε από την Ελλάδα, στο Βερολίνο, στις 26 Ιουλίου 2006, και το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής αυτής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, που υιοθετήθηκε στο Λουξεμβούργο, στις 16 Μαΐου 2006, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα, στη γαλλική γλώσσα ως προς το Πρωτόκολλο για την παράταση και την τροποποίηση της Συμφωνίας για τις Σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, στη γερμανική γλώσσα ως προς τη Ρύθμιση για την παράταση και την τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Συμφωνία που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων Οι Κυβερνήσεις του Βασίλειου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής -ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι μια Διεθνής Υπηρεσία Αναζητήσεων ιδρύθηκε στο Αrοlsen, με σκοπό την αναζήτηση αγνοούμενων προσώπων και τη συλλογή, ταξινόμηση, διατήρηση και διαθεσιμότητα στις Κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα άτομα των εγγράφων που σχετίζονται με Γερμανούς και μη-Γερμανούς που τέθηκαν υπό περιορισμό σε εθνικοσοσιαλιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης ή εργασίας ή με μη-Γερμανούς που εκτοπίστηκαν ως αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Συμμαχική Ύπατη Αρμοστεία για τη Γερμανία ανέλαβε την ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, η οποία προηγουμένως ασκούνταν από τη Διοίκηση Περίθαλψης και Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνή Οργανισμό Προσφύγων ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, σύμφωνα με το Άρθρο Ι (δ) του Κεφαλαίου 7 της Σύμβασης για τη Ρύθμιση Θεμάτων που Προκύπτουν από τον Πόλεμο και την Κατοχή (όπως τροποποιήθηκε από το Παράρτημα ΙV του Πρωτοκόλλου για τη Λήξη του Καθεστώτος Κατοχής στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 23 Οκτωβρίου 1954), η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας που προς το παρόν υλοποιείται από τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Συμμαχική Ύπατη Αρμοστεία έχει πάψει να υφίσταται και ότι οι Κυβερνήσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σύμφωνα με την Ανταλλαγή Ρηματικών Διακοινώσεων σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, σύμφωνησαν ότι, στην αρχική εφαρμογή του Αρθρου 1 (δ) του Κεφαλαίου 7 της εν λόγω Σύμβασης, η ευθύνη για τη διεύθυνση και διοίκηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων θα μεταφερθεί, για μια αρχική περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της προαναφερθείσας Σύμβασης, στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διατηρήσουν τη διεθνή συνεργασία που υπάρχει σε αυτό τον τομέα προκειμένου να επιτρέψουν τη συνεργασία άλλων ενδιαφερόμενων Κρατών, της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ενδιαφερόμενων οργανώσεων και να προνοήσουν για την προστασία των αρχείων και εγγράφων, -ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 (α) Ιδρύεται με την παρούσα Συμφωνία μια Διεθνής Επιτροπή που αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε μίας από τις Κυβερνήσεις -συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα Συμφωνία και στην οποία θα προεδρεύει ένας από αυτούς τους αντιπρόσωπους. Ο πρώτος Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής είναι ο Βέλγος αντιπρόσωπος. (β) Η Διεθνής Επιτροπή μπορεί, με ομόφωνη ψήφο, να προσκαλεί αντιπροσώπους, που θα υποδεικνύονται από άλλες ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις, για να συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις των θεμάτων ενδιαφέροντος εκείνων των Κυβερνήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ή ο αντιπρόσωπος του και ένας αντιπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού μπορούν, κατόπιν αιτήματος τους, να είναι παρόντες στις συζητήσεις. Θα λαμβάνουν αντίγραφο των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων της Διεθνούς Επιτροπής. (γ) Η Διεθνής Επιτροπή θα συγκληθεί αρχικά από τον Πρόεδρο, το αργότερο μέσα σε εξήντα ημέρες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Στη συνέχεια, θα συνεδριάζει όπως αυτή θα αποφασίζει, υπό τον όρο ότι πάντα ο Πρόεδρος της θα τη συγκαλεί μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή ενός αιτήματος από δύο μέλη της ή από το Γενικό Γραμματέα της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. (δ) Η Διεθνής Επιτροπή θα λαμβάνει τις αποφάσεις της με ψήφο απλής πλειοψηφίας των μελών της, παρόντων ή εκπροσωπουμένων και ψηφιζόντων, εκτός αν η Διεθνής Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά ή προβλεφθεί ρητώς οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. (ε) Η Διεθνής Επιτροπή θα θεσπίσει τον εσωτερικό κανονισμό της, εκτός αν θεσμοθετηθεί διαφορετικά. Άρθρο 2 (α) Η Διεθνής Επιτροπή θα έχει το καθήκον της διασφάλισης του συντονισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων που αντιπροσωπεύονται στην Επιτροπή, για θέματα σχετικά με τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της παροχής οδηγιών, που συμφωνούνται με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, για τις διαδικασίες της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων. (β) Οι οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) αυτού του Άρθρου, θα διαβιβάζονται προς ενέργεια στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. (γ) Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών που συμφωνούνται στην παράγραφο (α) και η συνεργασία μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού θα ρυθμιστούν με ειδικές συμφωνίες, μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής καν της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Άρθρο 3 Ο υπογράφουσες Κυβερνήσεις σε αυτή τη Συμφωνία εξουσιοδοτούν με το παρόν έγγραφο τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής: (α) Να συνομολογήσει εξ ονόματος τους τη Συμφωνία που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α της παρούσας, με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (β) Να συνομολόγησει, υπό τον όρο ότι είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο με ομόφωνη ψήφο των μελών της Επιτροπής, τέτοιες περαιτέρω συμφωνίες, όπως αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο σε τροποποίηση της προαναφερθείσας Συμφωνίας. Άρθρο 4 Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες θα προσκληθεί να διορίσει έναν μόνιμο παρατηρητή στη Διεθνή Επιτροπή, ο οποίος θα φροντίζει για τα συμφέροντα των προσώπων που εμπίπτουν στην εντολή του. Άρθρο 5 Οι μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν σαφώς προσδιορισμένο συμφέρον ως προς τη λειτουργία της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στη Διεθνή Επιτροπή και, υπό τους όρους που θα καθοριστούν από την Επιτροπή, να καλούνται να συμμετάσχουν στις συζητήσεις σχετικά με αυτές τις προτάσεις. Άρθρο 6 Οποιαδήποτε από τις Κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύονται στη Διεθνή Επιτροπή και Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες θα έχουν το δικαίωμα να διατηρούν, με έξοδα τους, ένα μόνιμο γραφείο συνδέσμου στη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων. Άρθρο 7 Οι Κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύονται στη Διεθνή Επιτροπή θα παρέχουν τη βοήθειά τους, στα πλαίσια της νομοθεσίας τους, προς τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων εξετάζοντας, αντιγράφοντας και, όπου αυτό δεν είναι αντίθετο με τα συμφέροντα της ενδιαφερόμενης Κυβέρνησης ή Κυβερνήσεων και χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τέτοιων εγγράφων, μεταφέροντας στη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων όλα τα έγγραφα που αυτή τη στιγμή, ή στο μέλλον, τηρούνται σε κρατικά, δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία στις χώρες τους και τα οποία αφορούν εκείνες τις κατηγορίες προσώπων που περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο του Προοιμίου αυτής της Συμφωνίας. Άρθρο 8 (α) Άλλες ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη της Διεθνούς Επιτροπής, με ομόφωνη πρόσκληση των Κυβερνήσεων που υπογράφουν την παρούσα Συμφωνία. (β) Η ιδιότητα του μέλους της Διεθνούς Επιτροπής θα καθίσταται ενεργός μετά τη γνωστοποίηση προς την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας της αποδοχής της ιδιότητας του μέλους και της προθυμίας συμμετοχής από την προσκεκλημένη Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα ειδοποιεί τις άλλες Κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύονται στη Διεθνή Επιτροπή για μια τέτοια αποδοχή και την ημερομηνία της. Άρθρο 9 Ένας πλήρης κατάλογος των αρχείων και εγγράφων της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, υπογεγραμμένος από τους αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφ’ ενός και από ένα αντιπρόσωπο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού αφ’ ετέρου, θα κατατεθεί μαζί με το πρωτότυπο αυτής της Συμφωνίας. Επικυρωμένα αντίγραφα αυτού του καταλόγου θα διαβιβαστούν στις Κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύονται στη Διεθνή Επιτροπή και στο Γενικό Γραμματέα της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και ένα πρωτότυπο αντίγραφο θα διαβιβαστεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ για μια περίοδο πέντε ετών, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της προαναφερθείσας Σύμβασης σχετικά με τη Ρύθμιση Θεμάτων που Προκύπτουν από τον Πόλεμο και την Κατοχή. Το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, οι Κυβερνήσεις-συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή θα διαβουλευθούν για τη συνέχιση ή την τροποποίηση της. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι Πληρεξούσιοι υπέγραψαν αυτή τη Συμφωνία και έθεσαν τις σφραγίδες τους. ΕΓΙΝΕ στη Βόννη, την έκτη Ιουνίου 1955 στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, και τα τρία κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα μόνο πρωτότυπο, το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε άλλη υπογράφουσα Κυβέρνηση και σε άλλες Κυβερνήσεις κατά την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους τους στη Διεθνή Επιτροπή και, επίσης, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για καταχώριση σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο Γενικό Γραμματέα της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Κυβέρνηση του Βασίλειου του Βελγίου: Βarοn DΕ GRUΒΕΝ Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας: Αndr? FRΑΝ?ΟΙS-ΡΟΝCΕΤ Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας: ΑDΕΝΑUΕRΓια την Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ S ΗΙΝΝΑR Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας: U. GRΑΖΖΙ Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του ΛουξεμβούργουΡierre ΜΑJΕRUS Για την Κυβέρνηση του Βασίλειου τ ων Ολλανδίας LΑΜΡΙΝGΓια την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας: F. R. ΗΟΥΕR-ΜΙLLΑR Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής:James Β. CΟΝΑΝΤ Συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, όντας εξουσιοδοτημένος να ενεργήσει εξ ονόματος των Κυβερνήσεων του Βασίλειου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασίλειου της Ολλανδίας, το Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 3 (α) της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, που υπογράφηκε στη Βόννη την έκτη Ιουνίου 1955, από το ένα μέρος, και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρούς από το άλλο μέρος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι Κυβερνήσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως υπογράφουσες τη Σύμβαση σχετικά με τη Ρύθμιση Θεμάτων που Προκύπτουν από τον Πόλεμο και την Κατοχή (όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα ΙV του Πρωτοκόλλου, σχετικά με τη Λήξη του Καθεστώτος Κατοχής στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 23 Οκτωβρίου 1954), συμφώνησαν ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, όντας ένα σώμα με ουδέτερο, αμερόληπτο, καθολικό και υπεύθυνο χαρακτήρα, θα έχει την ευθύνη της διοίκησης και διεύθυνσης της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι Κυβερνήσεις του Βασίλειου του Βελγίου, του κράτους του Ισραήλ, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασίλειου των Ολλανδίας ενδιαφέρονται για τη φύλαξη και την αμερόληπτη διαχείριση των αρχείων και των εγγράφων της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων και θεωρούν ευπρόσδεκτες τις ρυθμίσεις με τις οποίες η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα έχει την ευθύνη της διοίκησης και διεύθυνσης της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι Κυβερνήσεις του Βασίλειου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του κράτους του Ισραήλ, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασίλειου των Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχουν υπογράψει μια Συμφωνία που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή που θα έχει το καθήκον της διασφάλισης του συντονισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων που αντιπροσωπεύονται στην Επιτροπή, σε θέματα σχετικά με τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και την παροχή οδηγιών, που θα συμφωνούνται με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, για τη λειτουργία της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διεξάγονται οι μελλοντικές εργασίες της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων να είναι, όπως έως τώρα, ελεύθερα διαθέσιμες στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, οργανώσεις και αρχές, για ανθρωπιστικούς σκοπούς, -. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Υπό τον όρο της ομόφωνης έγκρισης από τα μέλ η της Διεθνούς Επιτροπής, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα διορίσει ένα Ελβετό υπήκοο ως Διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων και, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Διεθνή Επιτροπή, θα καθορίσει τους όρους της θητείας του. Αυτός ο Διευθυντής, που θα αμείβεται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, θα αναλάβει τα καθήκοντά του το συντομότερο δυνατό, μετά τη θέση σε ισχύ αυτής της Συμφωνίας. Άρθρο 2 Ο Διευθυντής θα είναι υπεύθυνος έναντι της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για τη διεύθυνση και διοίκηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων και θα ενεργεί υπό τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Αυτές οι οδηγίες θα είναι συμβατές με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και τις οδηγίες που συμφωνούνται μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Άρθρο 3 Κάθε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής και κάθε σύνδεσμος που διορίζεται από οποιαδήποτε Κυβέρνηση που αντιπροσωπεύεται στη Διεθνή Επιτροπή, καθώς επίσης και ο αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και ο Σύνδεσμος που διορίζεται από αυτόν, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και έγγραφα που φυλάσσονται στη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων. Τα πρόσωπα αυτά θα συντονίζουν τις δραστηριότητες τους με το Διευθυντή. Άρθρο 4 Η Διεθνής Υπηρεσία Αναζητήσεων θα συνεχίσει να παρέχει από τα αρχεία και έγγραφα της, ανέξοδα, μέσω των κατάλληλων διαύλων, όλες τις πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν και είναι του άμεσου ενδιαφέροντος ενός προσώπου ή προσώπων που ζητούν τέτοιες πληροφορίες. Οι πληροφορίες θα αποκαλύπτονται επίσης, ανέξοδα, στα μεμονωμένα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής, στους συνδέσμους που διορίζονται από τις Κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύονται στη Διεθνή Επιτροπή, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και, με ομόφωνη έγκριση της Διεθνούς Επιτροπής και έγκριση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, σε οποιαδήποτε κυβερνητική ή μη-κυβερνητική οργάνωση που ζητά πληροφορίες. Άρθρο 5 Η Διεθνής Υπηρεσία Αναζητήσεων, τα μέλη της Επιτροπής και οι σύνδεσμοι θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγουν την αποκάλυψη πληροφοριών για ένα πρόσωπο ή πρόσωπα, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα του προσώπου ή των προσώπων που αφορούν ή των συγγενών τους. Άρθρο 6 Ένας πλήρης πρωτότυπος κατάλογος των αρχείων και εγγράφων της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, υπογεγραμμένος από τους αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και, επίσης, από έναν αντιπρόσωπο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, θα τηρηθεί από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για όσο χρόνο η παρούσα Συμφωνία είναι σε ισχύ. Ο Διευθυντής θα διασφαλίζει ότι αυτός ο κατάλογος τηρείται ενήμερος. Άρθρο 7 Ο Διευθυντής μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από οποιοδήποτε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής να προσεγγίσει την Κυβέρνηση του προκειμένου να καταστήσει διαθέσιμα στη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των εγγράφων, των οποίων τα πρωτότυπα ή αντίγραφα φυλάσσονται ή έχουν Οποτεδήποτε φυλαχθεί στη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και τα οποία τηρούνται από ή εξ ονόματος την εν λόγω Κυβέρνησης. Άρθρο 8 Οι αλλαγές στη σύνθεση της Διεθνούς Επιτροπής δεν θα θίγουν τους όρους αυτής της Συμφωνίας. Άρθρο 9 (α) Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα υποβάλει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων στη Διεθνή Επιτροπή. (β) Μετά από συναίνεση της Διεθνούς Επιτροπής, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα διαβιβάζει μια ετήσια εκτίμηση προϋπολογισμού, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η Διεθνής Επιτροπή θα λαμβάνει από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ένα αντίγραφο του ετήσιου λογαριασμού διαφόρων δαπανών και εσόδων για το προηγούμενο έτος, το οποίο θα διαβιβάζεται στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, μέχρι την 1η Ιουνίου. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της προαναφερθείσας Σύμβασης σχετικά με τη Ρύθμιση Θεμάτων που Προκύπτουν από τον Πόλεμο και την Κατοχή, για μια περίοδο πέντε ετών. Το αργότερο τέσσερα έτη, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, θα υπάρξουν διαβουλεύσεις για τη συνέχιση ή την τροποποίηση της. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπέγραψαν αυτή τη Συμφωνία. ΕΓΙΝΕ στη Βόννη, στις 6 Ιουνίου 1955, στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά» και τα τρία κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα μόνο πρωτότυπο που θα κατατεθεί στα αρχεία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο στον αντιπρόσωπο στη Διεθνή Επιτροπή κάθε Κυβέρνησης-συμβαλλόμενου μέρους στη Συμφωνία που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων ή Κυβέρνησης που αποδέχεται την ιδιότητα του μέλους της Διεθνούς Επιτροπής. Για τις Κυβερνήσεις που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων: Βarοn DΕ GRUΒΕΝ Για τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού: Ρaul RUΕGGΕR Πρωτόκολλο για την Παράταση και την Τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων. Οι Κυβερνήσεις του Βασίλειου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλείου της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασίλειου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την παράταση και τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, η οποία συνομολογήθηκε στη Βόννη στις 6 Ιουνίου 1955, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο Ι Με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων, η ισχύς της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, της 6ης Ιουνίου 1955 (εφεξής αποκαλούμενης «η Συμφωνία») θα παραταθεί για μια περαιτέρω περίοδο πέντε ετών, η οποία θα λήξει στις 5 Μαΐου 1965. Το αργότερο ένα έτος πριν από το τέλος εκείνης της περιόδου, οι Κυβερνήσεις-συμβαλλόμενα μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο θα διαβουλευθούν σχετικά με την περαιτέρω παράταση ή τροποποίηση της Συμφωνίας. Αρθρο ΙΙ Στα Άρθρα 4 και 6 της Συμφωνίας, οι λέξεις «ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να τον διαδεχθεί στην άσκηση των καθηκόντων του για τη διεθνή προστασία των προσφύγων» θα προστεθούν μετά από το «Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες». Άρθρο ΙΙΙ Το Άρθρο Αρθρο 9 της Συμφωνίας θα αντικατασταθεί με το ακόλουθο Άρθρο: «Άρθρο Άρθρο 9 Αφού υπογράψουν τρεις πρωτότυπους πλήρεις καταλόγους των αρχείων και εγγράφων της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, οι οποίοι θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που συνομολογήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1955, μεταξύ των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφ’ ενός και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού αφ’ ετέρου, οι τρεις Κυβερνήσεις θα καταθέσουν ένα κατάλογο μαζί με το πρωτότυπο αυτής της Συμφωνίας. Ο δεύτερος θα διαβιβαστεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ο τρίτος θα παραμείνει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζει να υφίσταται η ευθύνη της για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων. Ο Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων θα διασφαλίζει ότι αυτός ο κατάλογος τηρείται ενήμερος.» Αρθρο ΙV Αυτό το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ στις 5 Μαΐου 1960. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κατωτέρω Πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. ΕΓΙΝΕ στη ΒΟΝΝΗ, στις 23. 8. 1960 στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, και τα τρία κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα μόνο πρωτότυπο που θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε άλλη συνυπογράφουσα Κυβέρνηση και σε άλλες Κυβερνήσεις, κατά την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους τους στη Διεθνή Επιτροπή και, επίσης, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμέν ων Εθνών, για καταχώριση σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο Γενικό Γραμματέα της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Κυβέρνηση του Βασίλειου του Βελγίου: R. Βaert Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας: F. Leduc Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας: Dr. Ρaul Raab Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ελλάδας: Σ. Τετενές Για την Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ: Leο Saνir Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας: Ρ. Quarοni Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου:Ρ. Μajerus Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Ολλανδίας: Με τ ην επιφύλαξη της έγκρισης από τη Γενική ΕθνοσυνέλευσηΗ. νan Vrederiburch Για την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας: Christοph?r Ste?l Για την Κυβέρνηση τ αν ν Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής:Walter Dοwling Πιστοποιώ δια του παρόντος ότι το κείμενο που προηγείται είναι γνήσιο αντίγραφο, το πρωτότυπο του οποίου έχει κατατεθεί στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Βερολίνο, 15 Μαρτίου 2007 Δρ Ludwig Βiewer Σύμβουλος Πρεσβείας Διευθυντής του Πολιτικού Αρχείου του Υπουργείο« Εξωτερικών Πρωτόκολλο για την Παράταση και την Τροποποίηση της Συμφωνίας για τις Σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, όντας δεόντως εξουσιοδοτημένος να ενεργήσει εξ ονόματος των μελών αυτής της Επιτροπής, δηλαδή των Κυβερνήσεων του Βασίλειου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατί ας της Γερμανίας, του Βασιλείου της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από το ένα μέρος, και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, από το άλλο μέρος, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την παράταση και την τροποποίηση της Συμφωνίας για τις Σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, η οποία συνομολογήθηκε στη Βόννη στις 6 Ιουνίου 195 5 ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο Ι Με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων, η ισχύς της Συμφωνίας για τις Σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, της 6ης Ιουνίου 195 5 (εφεξής αποκαλούμενη «η Συμφωνία»), θα παραταθεί για μια περαιτέρω περίοδο πέντε ετών, η οποία θα λήξει στις 5 Μαΐου 1965. Το αργότερο ένα έτος πριν το τέλος εκείνης της περιόδου, οι Κυβερνήσεις-συμβαλλόμενα μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο θα διαβουλευθούν σχετικά με την περαιτέρω παράταση ή τροποποίηση της Συμφωνίας. Άρθρο ΙΙ Στο Άρθρο 3 της Συμφωνίας, οι λέξεις «ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία μπορεί να τον διαδεχθεί στην άσκηση των καθηκόντων του για τη διεθνή προστασία των προσφύγων» θα προστεθεί μετά από «το Σύνδεσμο που τον διόρισε». Άρθρο ΙΙΙ Το Άρθρο Αρθρο 4 της Συμφωνίας θα αντικατασταθεί με το ακόλουθο Άρθρο: «Άρθρο Άρθρο 4 Το βασικό καθήκον της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων είναι να παρέχει, για ανθρωπιστικούς σκοπούς, στα άμεσα ενδιαφερόμενα άτομα, πληροφορίες που θα εξάγονται από τα αρχεία και έγγραφα της. Τέτοιες πληροφορίες θα δίνονται κατόπιν αιτήσεως, μέσω των κατάλληλων διαύλων και ανέξοδα. Θα θέτει επίσης στην διάθεση - για τους ίδιους σκοπούς -των μελών της Διεθνούς Επιτροπής, των συνδέσμων που διορίζονται από τις Κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύονται στη Διεθνή Επιτροπή, του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να τον διαδεχθεί στην άσκηση των καθηκόντων του για τη διεθνή προστασία των προσφύγων και, με την ομόφωνη έγκριση της Διεθνούς Επιτροπής και την έγκριση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, στη διάθεση οποιασδήποτε κυβερνητικής ή μη-κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία ζητά πληροφορίες προς όφελος των ενδιαφερόμενων μερών ή των επιτρόπων, διαχειριστών ή εκτελεστών τους.» Άρθρο ΙV Τα Άρθρο Αρθρο 6 της Συμφωνίας θα αντικατασταθεί με το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 6 Αφού υπογράψουν τρεις πρωτότυπους πλήρεις καταλόγους των αρχείων και εγγράφων της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Πρωτόκολλο που συνομολογήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1955, μεταξύ των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφ’ ενός και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού αφ’ ετέρου, οι τρεις Κυβερνήσεις θα καταθέσουν ένα κατάλογο μαζί με τη Συμφωνία που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων. Ο δεύτερος θα διαβιβαστεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ο τρίτος θα παραμείνει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η ευθύνη της για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων. Ο Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων θα διασφαλίζει ότι ο κατάλογος αυτός τηρείται ενήμερος.» Άρθρο V Το Άρθρο 8 της Συμφωνίας θα διαγραφεί. Άρθρο VΙ Το Άρθρο 9 της Συμφωνίας θα αντικατασταθεί με το ακόλουθο Άρθρο: «Άρθρο 9 (α) Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, εκτός αν απαιτείται συχνότερα, θα υποβάλει εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων στη Διεθνή Επιτροπή. (β) Μετά από συναίνεση της Διεθνούς Επιτροπής, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα διαβιβάζει μια ετήσια εκτίμηση προϋπολογισμού στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, μέχρι την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Η Διεθνής Επιτροπή θα λαμβάνει από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ένα αντίγραφο του ετήσιου λογαριασμού των διάφορων δαπανών και εσόδων για το προηγούμενο οικονομικό έτος, το οποίο θα διαβιβάζεται στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους.» Άρθρο VΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ στις 5 Μαΐου 1960. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. ΕΓΙΝΕ στη Βόννη και τη Γενεύη, στις 30 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου 1960, στα γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά, και τα τρία κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά, σε ένα μόνο πρωτότυπο που θα κατατεθεί στα αρχεία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε Κυβέρνηση που αντιπροσωπεύεται στη Διεθνή Επιτροπή ή αποδέχεται την ιδιότητα του μέλους αυτής της Επιτροπής. Για τις Κυβερνήσεις-μέλη της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων: Σ. Τετενές Για τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού: R. Gallοpin ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ V 6 - 87.90/111 Προς την Πρεσβεία του Βασιλείου της Ελλάδος Ρηματική Διακοίνωση Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνει την τιμή, να αναφερθεί στις συνομιλίες, οι οποίες διεξήχθησαν κατά την 34η και 35η σύνοδο της Διεθνούς Επιτροπής για την Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων την 9η Νοεμβρίου 1964 στο Παρίσι και την 12η Απριλίου 1965 στη Βόννη, στις οποίες αποφασίστηκε, να συνεχισθεί η δραστηριότητα της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων στο Αρόσλεν και μετά την 5η Μαΐου 1965. Στα πλαίσια της απόφασης αυτής και των συζητήσεων που ακολούθησαν η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προτείνει στις υπόλοιπες Κυβερνήσεις των συμβαλλομένων κρατών στο Πρωτόκολλο της 23ης Αυγούστου 1960 για την παράταση και τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, 1) όπως η νέα ρύθμιση για την παράταση και τροποποίηση της Συμφωνίας έχει την συνημμένη ως παράρτημα 1 διατύπωση, και 2) όπως εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, να συνάψει στο όνομα των συμβαλλομένων κρατών στην ανωτέρω υπό στοιχείο 1 αναφερόμενη ρύθμιση τη συνημμένη ως παράρτημα 2 ρύθμιση για την παράταση και τροποποίηση της Συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών θα ήταν ευγνώμον, αν ήθελε να του χορηγηθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το άρθρο ΙV της νέας ρύθμισης (παράρτημα 1) συγκατάθεση και η σύμφωνη γνώμη για την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Επιτροπής, όπως προβεί σε σχετική αλληλογραφία με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να ισχύσει η συνημμένη στο παράρτημα 2 ρύθμιση με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τα συμβαλλόμενα κράτη στο Πρωτόκολλο της 23ης Αυγούστου 1960 και τον Πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με τη λήψη των ανωτέρω δηλώσεων έγκρισης και σύμφωνης γνώμης. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει, ότι η αναφερόμενη υπό στοιχείο 1 της παρούσας διακοίνωσης ρύθμιση θα ισχύσει και για το Κρατίδιο του Βερολίνου. Επίσης το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, δττως διαβιβάσει στον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και στις εκπροσωπούμενες στη Διεθνή Επιτροπή Αναζητήσεων Κυβερνήσεις μια δήλωση για τη συμπερίληψη του Κρατιδίου του Βερολίνου στην αναφερόμενη υπό στοιχείο 2 της παρούσας διακοίνωσης ρύθμιση με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Η ρύθμιση παράτασης και τροποποίησης της Συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού θα ισχύσει και για το Κρατίδιο του Βερολίνου.» Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών επωφελείται της ευκαιρίας αυτής, για να εκφράσει εν νέου στην Πρεσβεία του Βασιλείου της Ελλάδος την εξαίρετη εκτίμηση του. Βόννη, 10 Σεπτεμβρίου 1968 Παράρτημα 1 Ρύθμισηγια την Παράταση και την Τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, επιθυμώντας την παράταση της δραστηριότητας της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο Ι Η ισχύς της Συμφωνίας της 6ης Ιουνίου 1955 που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, η οποία παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της 23ης Αυγούστου 1960 - εφεξής αποκαλούμενης «η Συμφωνία» - παρατείνεται για αόριστη χρονική περίοδο, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων. Άρθρο ΙΙ Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Ρύθμιση προειδοποιώντας ένα έτος νωρίτερα από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, δια κοινοποιήσεως, την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η οποία θα πληροφορεί τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη σε αυτή τη Ρύθμιση για τη λήψη μιας τέτοιας κοινοποιήσεως. Άρθρο ΙΙΙ Το άρθρο 8 της Συμφωνίας καταργείται. Τα άρθρα 9 και 10 της Συμφωνίας καθίστανται αντιστοίχως τα άρθρα 8 και 9 της Συμφωνίας. Άρθρο ΙV Η παρούσα Ρύθμιση θα λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ την 5η Μαΐου 1965, όταν όλες οι αναφερόμενες στο προοίμιο Κυβερνήσεις γνωστοποιήσουν στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας την εκ μέρους τους έγκριση της παρούσας Ρύθμισης. Έγινε στη Γερμανική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, και τα τρία κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ V 6 - 87.90/1Η Προς την Πρεσβεία του Βασιλείου της Ελλάδος Ρηματική Διακοίνωση Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνει την τιμή, αναφερόμενο στη ρηματική του διακοίνωση - V 6 - 87.907111 -, να βεβαιώσει σχετικά με τη Ρύθμιση για την παράταση και την τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, ότι τώρα πλέον έχουν γνωστοποιήσει όλες οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας τη συγκατάθεση τους. Επομένως η Ρύθμιση θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτής ΙV ως τεθείσα σε ισχύ από την 5η Μαΐοu 1965. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών θα εξουσιοδοτήσει σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη που του χορηγήθηκε ταυτόχρονα από τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών τον νυν Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, τον Εκπρόσωπο του Κράτους του Ισραήλ, Απεσταλμένο Dr. Μοshe Dak, όπως προβεί σε σχετική αλληλογραφία με τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να ισχύσει η συνημμένη ως παράρτημα 2 της Ρηματικής Διακοίνωσης από 10 Σεπτεμβρίου 1968 Ρύθμιση μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Επίσης το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, όπως διαβιβάσει στον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και στις εκπροσωπούμενες στη Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων Κυβερνήσεις μια δήλωση για τη συμπερίληψη του Κρατιδίου του Βερολίνου στη Ρύθμιση με την αναφερόμενη στη Ρηματική Διακοίνωση από 10 Σεπτεμβρίου 1968 μορφή. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών επωφελείται της ευκαιρίας αυτής, για να εκφράσει εν νέου στην Πρεσβεία του Βασιλείου της Ελλάδος την εξαίρετη εκτίμηση του. Βόννη, 15 Μαΐου 1972 Ρύθμιση Παράτασης και Τροποποίησης της Συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εν ονόματι των Κυβερνήσεων, μελών της Επιτροπής αυτής, δηλαδή: του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλείου της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφενός, και η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, αφετέρου, Επιθυμώντας την παράταση και την τροποποίηση της Συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, της 6ης Ιουνίου 1955, όπως παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με το από 30 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου 1960 Πρωτόκολλο (εφεξής αποκαλούμενης «η Συμφωνία») Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο Ι 1) Η ισχύς της Συμφωνίας παρατείνεται για αόριστη χρονική διάρκεια. 2) Η παρούσα Ρύθμιση δύναται να καταγγελθεί, κατόπιν προείδοποτήσεως η οποία θα λάβα χώρα ένα έτος νωρίτερα από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, δια κοινοποιήσεως που αποστέλλεται είτε από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, εν ονόματι των προαναφερομένων Κυβερνήσεων, προς τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, ή από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού ή εν ονόματι αυτής, προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, ο οποίος θα πληροφορεί τις Κυβερνήσεις, μέλη της Επιτροπής, για τη λήψη μιας τέτοιας κοινοποίησης. Άρθρο ΙΙ Το άρθρο 3 της Συμφωνίας διατυπώνεται ως εξής: «Κάθε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής και κάθε Σύνδεσμος διαπιστευμένος από μία από τις Κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύονται στη Διεθνή Επιτροπή, καθώς και ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που μπορεί να τον διαδεχθεί στην άσκηση των καθηκόντων του για τη διεθνή προστασία των προσφύγων, και ο υπ’ αυτού διαπιστευμένος Σύνδεσμος, θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 κατωτέρω, του περιεχομένου των αρχείων και εγγράφων τα οποία κατατίθενται στη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων». Άρθρο ΙΙΙΙ Η παρούσα Ρύθμιση λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μάιου 1965. Έγινε στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα, και τα τρία κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Πρωτόκολλογιο την Τροποποίηση της Συμφωνίας Που Ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων Οι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου της Ολλανδίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Ηνωμένου Βασίλειου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, επιθυμώντας την τροποποίηση- της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, η οποία αρχικά συνομολογήθηκε στη Βόννη, στις 6 Ιουνίου 19 55 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε, συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο Ι Οι ακόλουθες παράγραφοι θα παρεμβληθούν στο Προοίμιο πριν την τελευταία παράγραφο: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας έχουν καταστεί εκ των υστέρων συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, και, έτσι, είναι μέλη της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων» «Επιθυμώντας να διασφαλίσουν την πρόσβαση, για ερευνητικούς σκοπούς, στα αρχεία και έγγραφα που τηρούνται από τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, τόσο επιτόπια όσο και μέσω αντιγράφων των αρχείων και εγγράφων» «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κυβερνήσεις θεωρούν ότι η εθνική νομοθεσία κάθε μιας από αυτές διασφαλίζει επαρκή προστασία σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία και προσδοκούν ότι, παραχωρώντας πρόσβαση στα προαναφερθέντα αντίγραφα, κάθε Κυβέρνηση θα λάβει υπόψη την ευαισθησία ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να περιέχουν» Άρθρο ΙΙ Το ακόλουθο κείμενο θα παρεμβληθεί στο τέλος του Αρθρου 2, παράγραφος α): «, συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης από ερευνητές στο Βad Αrοlsen, στα αρχεία και έγγραφα που τηρούνται από αυτήν την Υπηρεσία.» Άρθρο ΙΙΙ Ένα Άρθρο Αρθρο 8 (δις) θα προστεθεί: «Άρθρο 8 (δις) α. Κάθε Κυβέρνηση θα λαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως, ένα αντίγραφο των αρχείων και εγγράφων της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων. β. Κάθε Κυβέρνηση μπορεί να καταστήσει αυτά τα αρχεία και έγγραφα προσιτά για έρευνα στις εγκαταστάσεις ενός κατάλληλου αρχειακού χώρου φύλαξης στο έδαφος της, όπου η πρόσβαση θα χορηγείται σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία και τους εθνικούς αρχειακούς κανονισμούς και πρακτικές.» Άρθρο ΙV Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία όλες οι συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις θα έχουν ενημερώσει την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ότι οι εθνικές προϋποθέσεις για μια τέτοια θέση σε ισχύ έχουν πληρωθεί. Η σχετική ημερομηνία θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα παραληφθεί η τελευταία ενημέρωση από την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το παρόν Πρωτόκολλο συνομολογείται στη γερμανική, γαλλική και αγγλική γλώσσα, και τα τρία κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Θα είναι ανοικτό προς υπογραφή σε ένα μόνο αντίγραφο, από την 1η Ιουνίου 2006 έως την 1η Νοεμβρίου 2006, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο Βερολίνο από όλες τις Κυβερνήσεις-μέλη της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων. Η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε όλες τις συνυπογράφουσες Κυβερνήσεις και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Για την Κ υ β έρνηση του Κράτους του Ισραήλ Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Για την Κυβέρνηση του Β α σιλείου της Ολλανδίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας Για την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Πιστοποιώ δια του παρόντος ότι το κείμενο που προηγείται είναι γνήσιο αντίγραφο, το πρωτότυπο του οποίου έχει κατατεθεί στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Βερολίνο, 15 Μαρτίου 2007 Δρ Ludwig Βiewer Σύμβουλος Πρεσβείας Διευθυντής του Πολιτικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής τον Ερυθρού Σταυρού Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, όντας δεόντως εξουσιοδοτημένος να ενεργήσει εξ ονόματος των Κυβερνήσεων-Μελών αυτής της Επιτροπής, δηλαδή του Βασίλειου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασίλειου της Ολλανδίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από το ένα μέρος, και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, από το άλλο μέρος, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να τροποποιήσουν τη Συμφωνία για τις Σχέσεις μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού που συνομολογήθηκε αρχικά στη Βόννη, στις 6 Ιουνίου 1955 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο Ι Το ακόλουθο κείμενο θα παρεμβληθεί στο τέλος της τρίτης παραγράφου του Προοιμίου: «, συμπεριλαμβάνομενης της πρόσβασης από ερευνητές, στο Βad Αrοlsen, στα αρχεία και τα έγγραφα που τηρούνται από αυτή την Υπηρεσία.» «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας κατέστησαν στη συνέχεια συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και, έτσι, είναι μέλη της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων.» «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κυβερνήσεις έκριναν χρήσιμο να διασφαλίσουν την πρόσβαση, για ερευνητικούς σκοπούς, στα αρχεία και έγγραφα που τηρούνται από τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, τόσο επιτόπια όσο και μέσω αντιγράφων των αρχείων και εγγράφων.» «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κυβερνήσεις κρίνουν ότι η εθνική νομοθεσία κάθε μιας από αυτές διασφαλίζει επαρκή προστασία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και αναμένουν ότι, χορηγώντας πρόσβαση στα προαναφερθέντα αντίγραφα, κάθε Κυβέρνηση θα λάβει υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να περιέχουν.» «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Υπηρεσία Αναζητήσεων ή η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνες για τη χρήση των αρχείων και των εγγράφων που παρέχονται σε χρήστες, σύμφωνα με αυτή τη Συμφωνία.» Άρθρο ΙΙ Το ακόλουθο κείμενο θα παρεμβληθεί στο τέλος του Άρθρου 5: «Η εκπλήρωση των ανθρωπιστικών και ερευνητικών εντολών είναι πλήρως συμβατή με αυτό το Άρθρο.» Άρθρο ΙΙΙ Τα ακόλουθα Άρθρα θα προστεθούν: Άρθρο 4 (δις)α. Τα αρχεία και έγγραφα που κατέχει η Διεθνής Υπηρεσία Αναζητήσεων θα είναι διαθέσιμα για έρευνα, μέσω της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων στο Βad Αrοlsen και μέσω της πρόσβασης στα αντίγραφα των αρχείων και εγγράφων που παραλαμβάνονται από τις Κυβερνήσεις. β. Τα αρχεία και τα έγγραφα που μεταφέρθηκαν ή τέθηκαν στ ην διάθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, με βάση μια γραπτή συμφωνία κατά το χρόνο της κατάθεσης ότι η Διεθνής Υπηρεσία Αναζητήσεων θα είχε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αντιγραφούν περαιτέρω, μόνο εάν ο δωρητής των αρχείων και των εγγράφων ή, σε κατάλληλες περιπτώσεις, ο νόμιμος διάδοχος του, συμφωνούν γι’ αυτό γραπτώς. Άρθρο 4 (τρις) α. Η πρόσβαση στα αρχεία και έγγραφα, με σκοπό την έρευνα, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, θα χορηγείται υπό τον όρο ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι συνδεόμενες με αυτήν την έρευνα δραστηριότητες να μην παρεμποδίζουν σημαντικά την εκπλήρωση του σκοπού της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων, σχετικά με την ανθρωπιστική εντολή της, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας, β. Η χρήση των αρχείων και εγγράφων που κατέχει η Διεθνής Υπηρεσία Αναζητήσεων θα επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως- Οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας τέτοιας χρήσης θα καθορίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή, με ομόφωνα υιοθετημένους κανονισμούς που θα διέπουν τη χρήση, συμπεριλαμβανομένου ενός τιμολογίου. Ως γενική αρχή, η χρήση θα περιορίζεται στα αρχεία και έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή. Η πρόσβαση στα πρωτότυπα αρχεία και έγγραφα θα λαμβάνει δεόντως υπόψη το καθεστώς διατήρησης τους. Ο αιτών θα συμφωνεί γραπτώς ότι θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς πρόσβασης που έχουν θεσπισθεί από τη Διεθνή Επιτροπή. γ. Ο αιτών θα φέρει ατομική ευθύνη, βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, για την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων. Άρθρο 6 (δις)α. Κάθε Κυβέρνηση θα λαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως, ένα μοναδικό αντίγραφο των αρχείων και εγγράφων της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων. β. Κάθε Κυβέρνηση μπορεί να καταστήσει αυτά τα αρχεία και έγγραφα προσιτά για έρευνα στις εγκαταστάσεις ενός κατάλληλου αρχειακού χώρου φύλαξης στο έδαφος της, όπου η πρόσβαση θα χορηγείται σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία και τους εθνικούς αρχειακούς κανονισμούς και πρακτικές. γ. Παρέχοντας πρόσβαση στα αντίγραφα, οι Κυβερνήσεις θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σ ’ αυτά. Άρθρο ΙV Οι Κυβερνήσεις-Μέλη της Διεθνούς Επιτροπής και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, θα ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής, όταν θα έχουν εκπληρώσει τις εσωτερικές προϋποθέσεις τους για θέση σε ισχύ. Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία θα ληφθεί η τελευταία τέτοια ενημέρωση. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε όλες τις υπογράφουσες Κυβερνήσεις και η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα διαβιβάσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για καταχώριση σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αμέσως μετά τη Θέση του σε ισχύ. Το παρόν Πρωτόκολλο συνομολογείται στη γερμανική, γαλλική και αγγλική γλώσσα, και τα τρία κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συμφωνίας που ιδρύει Διεθνή Επιτροπή για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της ανωτέρω Επιτροπής και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, που κυρώνονται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων ΙV παράγραφος 1 αυτών αντίστοιχα. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία