ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3613

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-11-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-11-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 1 "Ευθύνη μελών Ανεξάρτητων Αρχών"
1.  
  Στο άρθρο 3 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), μετά την παράγραφο 5, προστίθεται παράγραφος 5Α, ως εξής:
  5Α. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως για τα μέλη όλων των συνταγματικώς κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.
Άρθρο 2 "Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Σ.Ε.Π."
1.  
  Όπου στις κείμενες διατάξεις, οργανισμούς ή κανονισμούς ορίζεται ότι στις επιτροπές διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων σε φορείς του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής δοκιμασίας ή συνέντευξης μετέχουν μέλη του Α.Σ.Ε.Π., νοούνται και πρώην μέλη του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό του. Όταν τα μέλη και πρώην μέλη του Α.Σ.Ε.Π. δεν επαρκούν, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. μέλη ή πρώην μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και ανώτατοι ή ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αποτελείται από
 1. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως πρόεδρο, με αναπληρωτή Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
 2. Έναν Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως μέλος, με αναπληρωτή επίσης Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
 3. Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας ως μέλος, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
 4. Έναν Ειδικό Επιθεωρητή και
 5. Έναν υπάλληλο της Γραμματείας με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους.
 6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: (ii) Διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και των προϊστάμενων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή ονομασίας οργανικών μονάδων πολεοδομίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. Οι ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούμενο έτος. Για το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία και τον καταλογισμό ισχύουν οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005. .
3.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3491/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστάται Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, της οποίας αποστολή είναι η υποστήριξη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στην άσκηση του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 ε του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και των λοιπών προσώπων επί των οποίων δικαιούται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να ασκεί όμοιο έλεγχο. Κατά την πρώτη εφαρμογή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης τοποθετεί ως προϊστάμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό από τους αποσπασμένους στο Γραφείο του.
4.  
  Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
  Η υπηρεσία των αποσπασμένων ως Ειδικών Επιθεωρητών στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λογίζεται από την έναρξή της ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, εφόσον ο αποσπασμένος υπάλληλος φέρει τον Α΄ βαθμό, ή από την ημερομηνία προαγωγής του στο βαθμό αυτόν, σε άλλη δε περίπτωση λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος.
5.  
  Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/ 2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 και από την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3491/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου.
 3. Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή τα αρμόδια όργανα των φορέων του πρώτου εδαφίου Ε.Δ.Ε. και, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων.
 4. Μπορεί επίσης να ασκεί ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των πειθαρχικών οργάνων των φορέων του πρώτου εδαφίου, παραπέμποντας.1Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρχικού οργάνου. 2Στο οικείο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μονομελούς πειθαρχικού οργάνου, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις των Υπουργών και Υφυπουργών, η οποία απόφαση δεν προσβάλλεται με ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα.
 5. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
 6. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά όλων των τελεσίδικων αποφάσεων όλων των πειθαρχικών συμβουλίων των φορέων του πρώτου εδαφίου για πειθαρχικά αδικήματα που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, καθώς και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων μονομελών ή πειθαρχικών οργάνων.
 7. Η προσφυγή υπογράφεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και κατά τη συζήτηση παρίσταται μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 8. Η προθεσμία για την άσκηση των προαναφερόμενων ενστάσεων και προσφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στο Γραφείο του.
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 περ. γ΄ του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3491/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. επικουρείται από εννέα (9) Προϊσταμένους Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές – Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Ο αριθμός των Προϊσταμένων Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών σε περίπτωση σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές προΐστανται των Επιθεωρητών – Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών – Ελεγκτών στα πλαίσια του ελεγκτικού έργου, έχουν αρμοδιότητα συντονισμού των τομέων δράσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και εποπτεύουν τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές και Βοηθούς Επιθεωρητές – Ελεγκτές κατά τη διαδικασία κατάρτισης των εκθέσεων ελέγχου. Επίσης εξουσιοδοτούνται από τον Ειδικό Γραμματέα παράλληλα με το έργο της Επιθεώρησης να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ’ εντολή του. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Προϊσταμένους Επιθεωρητές να τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ως υπεύθυνοι συντονισμού του ελεγκτικού έργου και συνεργασίας είτε μεταξύ των Περιφερειακών Γραφείων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ είτε μεταξύ των Περιφερειακών Γραφείων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές, οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές – Ελεγκτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετακινούνται από την Κεντρική Υπηρεσία προς τα Περιφερειακά Γραφεία και αντιστρόφως είτε μετά από αίτησή τους είτε για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται η φράση «Ειδικοί Επιθεωρητές» νοούνται εφεξής οι «Προϊστάμενοι Επιθεωρητές .
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές – Ελεγκτές δύνανται, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του επόμενου άρθρου, να διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση - έλεγχος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ή άλλων ελεγκτικών Σωμάτων.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η απόσπαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών, που έχουν συμπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ως Επιθεωρητές – Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια Ο συνολικός αριθμός των Επιθεωρητών – Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών ανακαλείται ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μόνο για λόγους αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων.
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 α του άρθρου 5 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Η έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου υπόκειται σε έγκριση από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο Επιθεωρητή που τον αναπληρώνει και τον Προϊστάμενο Επιθεωρητή που έχει συντονίσει το συγκεκριμένο έλεγχο, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους, αυτό αναπληρώνεται από άλλον Προϊστάμενο Επιθεωρητή κατά σειρά αρχαιότητας στη θέση αυτή. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής αυτής. Σε περίπτωση μη έγκρισης της έκθεσης επιθεώρησης – ελέγχου από την ως άνω επιτροπή λόγω πλημμελούς τεκμηρίωσης, αυτή αναπέμπεται από τον πρόεδρο της επιτροπής στους αρμόδιους επιθεωρητές – ελεγκτές και βοηθούς επιθεωρητές – ελεγκτές για την πληρέστερη τεκμηρίωσή της εντός συγκεκριμένης κατά περίπτωση προθεσμίας. Μετά την έγκρισή της η έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου γνωστοποιείται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος στους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τις Υπηρεσίες που έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευνα. .
5.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 3074/2002 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
  Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μετά την έγκριση των εκθέσεων επιθεώρησης – ελέγχου από την επιτροπή της παρ. 5α του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση που από αυτές προκύπτει μη σύννομη συμπεριφορά υπαλλήλων φορέων αρμοδιότητας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ή αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού ή μελών διοίκησης φορέων της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο ή παραγγέλλει τη λήψη άλλων μέτρων.
6.  
  Το α΄ εδάφιο της περίπτωσης βι΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) καταργείται.
7.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, είναι δυνατή η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου εμπλεκόμενων προσώπων με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος.
8.  
  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) εφαρμόζεται ανάλογα και στους υπαλλήλους των Σωμάτων Επιθεώρησης ή Ελέγχου, εφόσον δεν καλύπτονται από αντίστοιχη ειδική διάταξη, καθώς και στους υπαλλήλους άλλων ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 5
1.  
  Μετά την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
  Για την κατά τα ανωτέρω αμοιβαία μετάταξη – μεταφορά απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση μετάταξης – μεταφοράς υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π. της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον οικείο φορέα. Η μετάταξη – μεταφορά γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος – μεταφερόμενος και επιτρέπεται να γίνεται και για υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Η μετάταξη – μεταφορά γίνεται κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Δικαίωμα μετάταξης – μεταφοράς έχουν και οι υπάλληλοι, οι οποίοι διανύουν τη δοκιμαστική τους υπηρεσία.
2.  
  Οι παράγραφοι 3 έως και 6 του άρθρου 16 τουν. 3448/2006 αναριθμούνται αντιστοίχως σε 4 έως και 7.
Άρθρο 6 "Μετατάξεις κατ’ εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα"
1.  
  Στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη, βάσει ανακοίνωσης (προκήρυξης), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) μπορεί να μετέχουν και υπάλληλοι κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία. Ο χρόνος υπηρεσίας των μετατασσομένων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται. Η κατάταξη στους βαθμούς του Υπαλληλικού Κώδικα γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους με εξαίρεση το χρόνο ο οποίος δεν υπολογίζεται για προαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Υπαλληλικού Κώδικα, που εφαρμόζεται αναλόγως.
Άρθρο 7 "Μετατάξεις υπαλλήλων (κλάδου) Τηλεφωνητών"
1.  
  Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.1586/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4 Οι τυφλοί υπάλληλοι κλάδων Τηλεφωνητών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι είναι κάτοχοι ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας μετατάσσονται ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε κενές θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών χωρίς μεταβολή των καθηκόντων που ασκούν Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστώνται, με την πράξη μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 8
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄) έχουν εφαρμογή και για μετατάξεις υπαλλήλων στους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας και Κυκλάδων, καθώς και για όλα τα νησιωτικά επαρχεία της Χώρας.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, έχουν επίσης εφαρμογή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας και Πέλλας.
3.  
  Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους δημότες των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Πέλλας και Σερρών ή των νησιών Αιγαίου, πλην της Κρήτης ή των νησιών Κυθήρων, Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερεικούσας και Μαθρακίου ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κιλκίς, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μια τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.
Άρθρο 9
1.  
  Οι κενές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου -τριετούς διάρκειας- που συστήθηκαν με τη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 για τις ανάγκες του προγράμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» στους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καταργούνται.
2.  
  Οι κατεχόμενες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση ή με τη λήξη της σύμβασης αυτών που τις κατέχουν. Για την κατάργηση των θέσεων του άρθρου αυτού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 10
1.  
 1. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους και Κοινότητες για τη στέγαση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) παρατείνονται, με συναίνεση του εκμισθωτή, μία ή και περισσότερες φορές, ανά τριετία και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαετίας από το χρόνο έναρξης της αρχικής μίσθωσης.
 2. Εάν στην αρχική ή στην προηγούμενη σύμβαση δεν προβλέπεται, για την περίπτωση παράτασής της, το ποσοστιαίο ύψος αναπροσαρμογής του μισθώματος, τούτο καθορίζεται σε τριετή βάση, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), καθώς και του Νομάρχη, Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας κατά περίπτωση και ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθεί να καταβάλλεται το συμφωνημένο μίσθωμα.
 4. Η καταβολή της διαφοράς αναπροσαρμογής, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της σχετικής απόφασης, περιλαμβάνει, αναδρομικά, και το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από το χρόνο λήξης της προηγούμενης σύμβασης.
2.  
  Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν και τις ήδη ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Κ.Ε.Π., καθώς και την ανανέωση εκείνων των οποίων η διάρκεια έληξε κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.
Άρθρο 11
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για την αξιολόγηση υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης του παρόντος άρθρου, βάσει προκηρύξεων που θα εκδοθούν μέχρι την 31.12.2010 και για χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης κάθε προκήρυξης, με εξαίρεση την πλήρωση θέσεων των Κ.Ε.Π. για τις οποίες δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί της παρούσας παραγράφου.» Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν μετά την 31.12.2003 αποκλειστικά δικαιώματα, δημοσιοποιούνται. .
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:«.
Άρθρο 12 "Απλούστευση διαδικασιών"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να τροποποιούνται κείμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις, προκειμένου, αντί της έκδοσης κανονιστικού διατάγματος, να προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής πράξης από άλλο όργανο της Διοίκησης, όταν πρόκειται για ρύθμιση ειδικότερου θέματος ή θέματος με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό
Άρθρο 13
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄) προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ ως ακολούθως: 1 Έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και θ) Έναν εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β.
2.  
  Το β΄ εδάφιο της παρ. 4 του ίδιου άρθρου καταργείται.
Άρθρο 14
1.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1299/1982 εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
2.  
  Το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1299/1982 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αποσπάται ή μετατάσσεται ή μεταφέρεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ρυθμίζονται και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες Οι αποσπώμενοι διατηρούν στη νέα υπηρεσία τους ίδιους όρους απασχόλησης και μισθοδοσίας Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, βαρύνει τους φορείς προς τους οποίους γίνεται η απόσπαση Οι αποσπώμενοι, μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι διατηρούν στη νέα υπηρεσία τους όρους κάθε άλλης ειδικής ρύθμισης που ίσχυε γι’ αυ­τούς στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται.
3.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 1558/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1299/1982 εφαρμόζεται και για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
4.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού:
 1. Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης
 2. Δέκα (10) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 3. Δεκαπέντε (15) θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
 4. Δέκα (10) θέσεις κλάδου ΥΕ Επιμελητών
 5. Πέντε (5) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσής τους
5.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών προΐσταται υπάλληλος που ανήκει σε έναν από τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής
6.  
  Η παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο αριθμός των υπαλλήλων που διατίθενται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/8.2.1990 Π.Υ.Σ., που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990, όπως ισχύει κάθε φορά, αυξάνονται κατά δύο (2) σε περίπτωση που ο βουλευτής είναι τυφλός, κωφός, άλαλος ή κωφάλαλος ή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).
Άρθρο 15 "Εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα στο προσωπικό της Ε.Υ.Π."
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.1645/1986 (ΦΕΚ 132 Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/ 2007) εξαιρείται το πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. Με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1645/1986 μπορεί να προβλέπεται και η επέκταση εφαρμογής, με τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές που προσιδιάζουν στην ειδική φύση της δημόσιας αυτής υπηρεσίας, συγκεκριμένων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και στο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. Μέχρι την ως άνω επέκταση και προσαρμογή εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3528/2007.
Άρθρο 16
1.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο της αποστολής του μπορεί να.
 1. Εκπονεί μελέτες και διεξάγει έρευνες.
 2. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 3. Συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
 4. Πιστοποιεί εκπαιδευτικές δομές, προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
 5. Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας πιστοποίησης, η διαδικασία και η υποστήριξη εφαρμογής της θα πραγματοποιείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3345/2005.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζεται η μεθοδολογία, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της πιστοποίησης.
 7. Βάσει αυτών, καθορίζεται η πιστοποιημένη προς μοριοδότηση των υποψηφίων Προϊσταμένων επιμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).
 8. Πιστοποιεί τους χώρους εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων των υπαλλήλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εν γένει τις εκπαιδευτικές δομές.
 9. Για προγράμματα που πιστοποιεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να αναθέτει σε φορείς το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους διατηρώντας τη σχετική εποπτεία.» Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του π.δ. 57/2007 καταργούνται. 2.
5.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 57/2007, μετά την περίπτωση γ΄ προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως ακολούθως: 1 Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) και 2 Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
Άρθρο 17 "Θέματα «Κοινωνικού Πολύκεντρου» της Α.Δ.Ε.Δ.Υ."
1.  
  Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3.1.1. της από 22.11.2004 Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), που κυρώθηκε με το άρθρο 15 του ν.3345/2005, επιτρέπεται η διάθεση στο «Κοινωνικό Πολύκεντρο» της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έως τεσσάρων (4) τακτικών ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων, οι οποίοι αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α΄) και του άρθρου 3 εδ. α΄ του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α΄). Η διάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 18
1.  
  Η υπ’ αριθμ. 1881/3.8.1999 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, για την έγκριση λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (112), από τα δίκτυα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) και τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η καταρτισθείσα υπ’ αριθμ. 2245/1.9.1999 σχετική σύμβαση με τον Ο.Τ.Ε. θεωρούνται νόμιμες από την ημερομηνία υπογραφής τους. Η αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της ανατρέχει στην ημερομηνία υπογραφής της (3.8.1999).
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως ακολούθως:
 1. Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή εντάσσεται στις δράσεις Πολιτικής Προστασίας.
 2. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. ΄Οταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο ή Κοινότητα, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Νομάρχη.
 3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του παρόντος, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και εκτελείται από τους αρμόδιους Νομάρχες, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων.
 4. Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
3.  
  Η παρ. 2βι του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Εθελοντικές οργανώσεις που μπορούν να ενταχθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο ανωτέρω Μητρώο είναι νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ομάδες προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως προκύπτει είτε από το καταστατικό τους είτε από την αποδεδειγμένη συμμετοχή τους, κατά το πρόσφατο παρελθόν, σε δράσεις που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
Άρθρο 19 "Ρυθμίσεις θεμάτων Συνοριακών Σταθμών"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α΄) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
 1. η. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) έχουν εφαρμογή στους Συνοριακούς Σταθμούς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α΄) και στο Συνοριακό Σταθμό Καστανέων Έβρου, καθώς και στους χερσαίους, οδικούς και σιδηροδρομικούς Συνοριακούς Σταθμούς που είχαν ιδρυθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 2647/1998.
Άρθρο 20 "Υπηρεσιακά ζητήματα υπαλλήλωντων Περιφερειών"
1.  
  Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Περιφερειών ανατίθεται σε ελεγκτές ιατρούς της οικείας Περιφέρειας, ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και ασκείται καθημερινά, έστω και δειγματοληπτικά. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται αυτοδικαίως, με τον παρόντα νόμο, μία (1) θέση ελεγκτή ιατρού με θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Για τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄).
Άρθρο 21 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ."
1.  
  Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Εθνική Επιτροπή Γεωγραφικών Ονομάτων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας και αποτελείται από
 1. Τον Προϊστάμενο της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
 2. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 3. Τους Προϊσταμένους των Α3 και Α4 Διευθύνσεων και τον Προϊστάμενο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
 4. Τους Διοικητές της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού ή τους οριζόμενους από αυτούς εκπροσώπους τους.
 5. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ως Γραμματέας της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής του.
2.  
  Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τεθεί στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για τα γεωγραφικά ονόματα.
3.  
  Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.
5.  
  Για τη συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας δεν προβλέπεται αμοιβή.
Άρθρο 21
1.  
  Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Εθνική Επιτροπή Γεωγραφικών Ονομάτων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας και αποτελείται από:
 1. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών
 3. Τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του
 4. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
 5. Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Α3, Α4, Δ1 και τον Προϊστάμενο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουρ­γείου Εξωτερικών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους
 6. Τους Διοικητές της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ναυτικού ή τους οριζόμενους από αυτούς εκπροσώπους τους.
 7. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, αναπληρούμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ως γραμματέας της Επιτροπής, καθώς και αναπληρωτής του.
2.  
  Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τεθεί στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για τα γεωγραφικά ονόματα
3.  
  Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί με απόφασή της Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθοριστεί αμοιβή και για τους συμμετέχοντες στις Ομάδες Εργασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 22
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 221 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων – Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας
2.  
  Στο άρθρο 221 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
 1. Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας, εφεξής καλούμενο «Ε.Ο.Ε.Σ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.
 2. Μέλη Ε.Ο.Ε.Σ. μπορούν να είναι επίσης ενώσεις φορέων, οι οποίοι ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειών.
 3. Η συμμετοχή των φορέων της παραγράφου αυτής σε Ε.Ο.Ε.Σ. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 219, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 4. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται ως αρμόδια αρχή, κατά τις δια­τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.
 5. Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού 1082/2006, μετά από εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής.
 6. Ε.Ο.Ε.Σ. που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα συστήνεται ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλέψεις του Κανονισμού.
 7. Για τις ανάγκες εκπλήρωσης των καθηκόντων του Ε.Ο.Ε.Σ., μπορεί να αποσπάται προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α΄), εφόσον γίνεται, κατά την κείμενη νομοθεσία, παραπομπή ή αναφορά σε αυτόν, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α΄).
 8. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από αίτηση του Ε.Ο.Ε.Σ., σύμφωνη γνώμη του οργάνου διοίκησης του οικείου φορέα και γραπτή συγκατάθεση του υπαλλήλου που αποσπάται.
 9. Οι αποδοχές αυτών που αποσπώνται για τις ανάγκες των Ε.Ο.Ε.Σ. βαρύνει τον οικείο φορέα από τον οποίο αποσπώνται.
 10. Υφιστάμενες ενώσεις φορέων, δίκτυα πόλεων και άλλες μορφές συνεργασίας με οποιαδήποτε νομική προσωπικότητα και αν λειτουργούν, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με αυτούς του Ε.Ο.Ε.Σ. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, μπορούν να μετατραπούν σε Ε.Ο.Ε.Σ., μετά από απόφαση του οργάνου διοίκησής τους και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, εφόσον προσαρμόσουν το καταστατικό τους προς τις ρυθμίσεις του Κανονισμού 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 και του παρόντος άρθρου.
 11. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, κατά τις προβλέψεις του εδαφίου 1 της παρ. 1 του άρθρου 16 αυτού.
Άρθρο 23
1.  
  Για τις μετακινήσεις και την καταβολή αποζημίωσης του προσωπικού του τεχνικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων πέραν των εκατόν είκοσι (120) ημερών κατ’ έτος για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων απαιτείται απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση του οικείου Νομάρχη
2.  
  Στο προσωπικό των Γραφείων των Νομαρχών, τα οποία λειτουργούν σε 12ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα καταβάλλονται οι υπερωρίες που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.
Άρθρο 24
1.  
 1. Αναστέλλεται από 1.1.2007 και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ του άρθρου 135 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, η ισχύς της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 136, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 139 του ίδιου Κώδικα.
 2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της ειδικής άδειας του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 139 του ανωτέρω Κώδικα και καταβάλλονται, τόσο οι αποδοχές της οργανικής τους θέσης όσο και τα έξοδα παράστασης στα αιρετά όργανα της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 136 του ίδιου Κώδικα.
2.  
  Στο άρθρο 139 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστίθεται παράφραφος 9 ως ακολούθως: 9 αi Στα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία είναι υπάλληλοι των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) ή υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χορηγείται ενιαία ή και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από το νομικό πρόσωπο της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. αii Στα ανωτέρω όργανα χορηγείται για τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες του έτους άδεια άνευ αποδοχών Η χορήγησή της είναι υποχρεωτική, εφόσον ζητηθεί Η χρήση της θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα υπαλληλικά και εργασιακά δικαιώματα. 1 Στα αιρετά όργανα των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, που είναι, ομοίως, υπάλληλοι φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 ή υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χορηγούνται οι ειδικές άδειες που προβλέπονται από τις ανωτέρω παραγράφους Η χορήγησή τους είναι υποχρεωτική εφόσον ζητηθεί, η δε χρήση τους θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.
4.  
  Στο άρθρο 105 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 3 με αντίστοιχη αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων 3, 4, 5 και 6 σε 4, 5, 6 και 7 αντιστοίχως, που έχει ως εξής:
  Ο πρόεδρος καταρτίζει ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, όταν δεν είναι πρόεδρος της δημαρχιακής επιτροπής. Η δημαρχιακή επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
5.  
  Μετά το άρθρο 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) προστίθεται άρθρο 240 Α ως ακολούθως:
  Άρθρο 240
  1.  
   νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων μπορεί να συνιστάται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ., η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τριμελής εκτελεστική επιτροπή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 232 και 233 του νόμου αυτού.
6.  
  Στη ρύθμιση της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 3536/ 2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) περιλαμβάνονται και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 1Β΄ του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄).
7.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως ακολούθως: 1 Όταν Διαχειριστική Ενότητα περιλαμβάνει μόνον έναν Ο.Τ.Α., τότε αυτός αποτελεί το ΦΟ.Δ.Σ.Α. της Διαχειριστικής αυτής Ενότητας. 2 Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της Διαχειριστικής τους Ενότητας.
8.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2539/ 1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄), αναδιατυπώνεται ως εξής: Επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτικών ή κοινοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου ή της Κοινότητας κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτικό διαμέρισμα.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καταρτίζεται πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών και Κοινοτικών Βιβλιοθηκών των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της Χώρας.
10.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι καταλληλότητας των χώρων που λειτουργούν ως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί των Δήμων και Κοινοτήτων με τη μορφή των ν.π.δ.δ.
11.  
  Στο τέλος του άρθρου 191 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
  Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκ μέρους Δήμων και Κοινοτήτων απευθείας και χωρίς δημοπρασία αγορά ακινήτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις στις οποίες αυτοί μετέχουν. Οι διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 5 του ν. 3463/2006 εφαρμόζονται αναλόγως.
12.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Στους Δήμους, τα ιδρύματά τους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί να συνιστώνται, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Εφόσον υπάρχει νομική υπηρεσία σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι δυνατή η σύσταση θέσεων δικηγόρων-νομικών συμβούλων με την ίδια σχέση. .
Άρθρο 25
1.  
 1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) παρατείνονται μέχρι 31.12.2008.
 2. Στις ρυθμίσεις του άρθρου 269 του ανωτέρω Κώδικα υπάγονται και οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολούθησαν να λειτουργούν και μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειάς τους, όπως αυτός οριζόταν στη συστατική τους πράξη
2.  
 1. Το προσωπικό των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον δεν έχει μεταφερθεί στον οικείο Ο.Τ.Α., σε νομικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυμη εταιρεία του, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, μπορεί να μεταφερθεί, κατόπιν αιτήσεώς του, με την ίδια σχέση εργασίας, σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Χώρας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, με εξαίρεση όσα από αυτά έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.
 2. Η αίτηση μεταφοράς υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι μηνών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
 3. Για την αποδοχή της αποφαίνεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο ή το διοικούν το νομικό πρόσωπο όργανο αντιστοίχως, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της.
 4. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Το μεταφερόμενο προσωπικό καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς τους όρους και το ύψος αμοιβής της εργασίας από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του στους φορείς από τους οποίους προέρχεται.
 6. Η σύσταση των ανωτέρω προσωποπαγών θέσεων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.
 7. Σε όσες περιπτώσεις η λύση της εργασιακής σχέσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει γίνει πριν από την αίτηση μεταφοράς, η αποζημίωση που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με το ισόποσο των αποδοχών του προσωπικού από τον αντίστοιχο φορέα της μεταφοράς του και αποδίδεται από αυτόν στους εκκαθαριστές της οικείας δημοτικής επιχείρησης ή, αν έχει περατωθεί η εκκαθάριση, στον οικείο Ο.Τ.Α.
3.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται σε έναν (1) μήνα από τη σύσταση της νέας επιχείρησης, η δε πράξη κατάταξης του προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
 1. Η παρ. 11 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 αναριθμείται σε παρ. 12 και η νέα παρ. 11 έχει ως ακολούθως:«.
5.  
  Στο άρθρο 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 13, η οποία έχει, ως ακολούθως: 13 Οι εκκαθαριστές οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 262 καθώς και κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού, δεν διώκονται, ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη της δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τούτων.
6.  
  Στο στοιχείο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως ακολούθως: Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α. θεωρούνται και εκείνες στις οποίες συμμετέχουν μόνο Τ.Ε.Δ.Κ. αντί των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
7.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 267 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τηρούν λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας με τη διπλογραφική μέθοδο για την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας τους από την 1.1.2008. .
8.  
  Στο άρθρο 267 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
  Οι ετήσιες εισφορές, τις οποίες οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να καταβάλλουν ως εταίροι σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου αυτοί συμμετέχουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δεν αποτελούν επιχορήγηση. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί ή καταβάλλεται από Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο συμμετοχής του στην αύξηση κεφαλαίου των ανωτέρω εταιριών, δεν συνιστά επιχορήγηση και η καταβολή του είναι νόμιμη.
9.  
 1. Οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 3463/2006, με σκοπό τη διαχείριση κοινωνικών προγραμμάτων στους Ο.Τ.Α., η οποία προβλέπεται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού.
 2. Υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ως σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια ή συναφείς σκοπούς, εφόσον υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα και μετά την προσαρμογή του καταστατικού τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, διατηρούν τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 3. Σε περίπτωση συγχώνευσης, αποδίδεται στη νέα εταιρεία ο Α.Φ.Μ. εκείνης από τις συγχωνευόμενες που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
10.  
 1. Προσωπικό αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας τηλεόρασης, το οποίο έχει τριετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία σε αυτήν, δύναται να μεταφερθεί, ύστερα από αίτησή του και με την ίδια σχέση εργασίας, στον οικείο Δήμο, με απόφαση του οικείου Δημάρχου
 2. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις, εφόσον έχει τα αντίστοιχα προσόντα ή, αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ή οι υπάρχουσες δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, συνιστώμενες με την απόφαση μεταφοράς, και με βάση τις ανάγκες του Δήμου, ανάλογα με τα προσόντα του.
 3. Σε περίπτωση σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, η σχετική απόφαση του Δημάρχου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Το προσωπικό που θα μεταφερθεί κατά τα ανωτέρω διέπεται, ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής εργασίας του, από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εκάστοτε ισχύουν για το προσωπικό του οικείου Ο.Τ.Α.
 5. Η δημοτική επιχείρηση από την οποία πραγματοποιείται η κατά τα ανωτέρω μεταφορά προσωπικού δεν υποχρεούται να καταβάλει στο μεταφερόμενο προσωπικό οποιαδήποτε αποζημίωση
 6. Η προϋπηρεσία προσωπικού αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας που μεταφέρθηκε σε Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α΄), καθώς και όσων μεταφέρονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος στις δημοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται, θεωρείται διανυθείσα στο Δήμο για όλες τις συνέπειες.
11.  
  Η εισφορά και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. που προσαρμόζονται ή μετατρέπονται ή συγχωνεύονται ή λύονται ή διασπώνται, συμπεριλαμβανομένης και της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, όπως και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη ή μεταγραφή αυτής, που απαιτούνται για την προσαρμογή ή τη μετατροπή της επιχείρησης απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.».
 1. Η παρ. 4 του άρθρου 263 του ν. 3463/2006 καταργείται.
 2. Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 4.
 3. Σε περίπτωση συγχώνευσης κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 263 του ν. 3463/2006 εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 269 του ίδιου νόμου.
 4. Στην παρ. 12 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 οι λέξεις «του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών».
Άρθρο 26
1.  
 1. Στον ταμία, διαχειριστή, εισπράκτορες και ελεγκτές εσόδων – εξόδων, που υπηρετούν στην Ταμιακή Υπηρεσία των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών, οι οποίοι έχουν ορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και ως εκ τούτου θεωρούνται ότι κατέχουν οργανικές θέσεις ή, ακόμη, κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις των κλάδων ΔΕ 14 και ΔΕ 15, καταβάλλεται το εκάστοτε χορηγούμενο επίδομα αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών, που προβλέπεται από την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), ανεξαρτήτως μηνιαίου ποσού χρηματικής διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι η απασχόλησή τους στις ανωτέρω θέσεις έχει αποκλειστικό χαρακτήρα και γίνεται κατά πλήρες ωράριο.
 2. Καταλογισμοί που έχουν γίνει σε βάρος των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου για τη λήψη του ανωτέρω επιδόματος αίρονται.
 3. Ποσά που έχουν τυχόν βεβαιωθεί στο πλαίσιο των ίδιων καταλογισμών διαγράφονται.
2.  
 1. Στις ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) υπάγονται και οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχουν Δήμοι και Κοινότητες.
 2. Οι προθεσμίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) που έληξαν την 31.8.2007 παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30.4.2008.
 3. Η προθεσμία λήψης από το αρμόδιο όργανο της σχετικής απόφασης δανειοδότησης, της περίπτωσης γ΄ της ανωτέρω παραγράφου παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.1.2008.
 4. Οι προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3448/ 2006 (ΦΕΚ 57 Α΄) που τροποποιήθηκαν με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30.4.2008.
 5. Η προβλεπόμενη στο τέταρτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 3448/2006 αίτηση δανειοδότησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
3.  
  Στο άρθρο 247 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως: 9 Η συνομολόγηση δανείων από τους Συνδέσμους, για την εκπλήρωση σκοπών της αρμοδιότητας ή της δράσης τους, συμπεριλαμβανομένης και της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, γίνεται ύστερα από απόφαση των διοικητικών τους συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συναίνεση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι μέλη τους Οι ρυθμίσεις του άρθρου 176 εφαρμόζονται, αναλόγως, για τη συνομολόγηση των ανωτέρω δανείων.
4.  
  Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 6 1 Ποσοστό 30% επί των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. κατά την πληρωμή του παραβόλου.
5.  
  Στο τέλος του άρθρου 205 του ν. 3463/2006 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού, η ανωτέρω προθεσμία για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
6.  
  Στο τέλος του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
  Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, σύμφωνα με το π.δ. 315/1999, μπορούν, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου.
Άρθρο 27
1.  
  Η προθεσμία του άρθρου 26 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), για την εφαρμογή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε όσους Δήμους υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. Π4β/5814/1997 (ΦΕΚ 917 Β΄), Π1γ/ΓΠ οικ. 62329/2003 (ΦΕΚ 925 Β΄) και Π1γ/ΓΠ οικ. 69674/2005 (ΦΕΚ 932 Β΄) κοινών υπουργικών αποφάσεων, παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι 31.8.2008. Το προσωπικό που απασχολείται στο παραπάνω πρόγραμμα θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του και υπό τους όρους των ανωτέρω σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του προγράμματος.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) εφαρμόζονται και στο προσωπικό του Προγράμματος «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας».
Άρθρο 28
1.  
  Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Εάν οι σχετικές αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεώνεται, για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον..
3.  
  Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3386/2005, η οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3536/2007, καταργείται.
4.  
  Στο άρθρο 75 του ν. 3386/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αιτήσεων ακυρώσεως υπηκόων τρίτων χωρών κατά απόρριψης αιτήματός τους για ανανέωση άδειας εργασίας ή διαμονής, καθώς και κατά της ανακλήσεως τούτων, μπορούν να ανανεωθούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός μηνός από την επίδοση της σχετικής άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, θεωρουμένου του χρόνου που έχει διανυθεί από τη λήξη ισχύος αυτών μέχρι την υποβολή της ανωτέρω αίτησης ανανέωσής τους, ως χρόνου νόμιμης διαμονής στη Χώρα.
5.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής: Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξου­σίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν υπηκόους τρίτων χωρών ενώπιον δικαστηρίων, καθώς και της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου, όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα. .
6.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007, αντικαθίσταται ως εξής: Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ και πεντακοσίων ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. .
7.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
  Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά προσώπων υποχρεούνται να μη δέχονται για μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται. Στις αεροπορικές εταιρίες που παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις επιβάλλεται, με απόφαση αερολιμενάρχη, χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου.
8.  
  Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 δεν απαιτείται προηγούμενη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) για την εξαγορά ενσήμων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
9.  
  Η πρόσθετη αμοιβή της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3536/2007, καταβάλλεται σε μέχρι τέσσερις (4) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που προβλέπεται από το άρθρο 93 του ν. 3386/2005 και λειτουργεί στην ανωτέρω Διεύθυνση. Οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
10.  
 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 435/2007/ΕΚ απόφασης του Συμβουλίου από 25 Ιουνίου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
 2. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διεύ­θυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης υπ’ αριθμ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) σε συνεργασία με εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών (Διεύθυνση Δικαιοσύνης / Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen και Διεύθυνση Μηχανογράφησης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής) και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων και Διεύθυνση Οικονομικών) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης υπ’ αριθμ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
 4. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) ορίζεται ως η Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της απόφασης υπ’ αριθμ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
 5. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς – Τμήμα Β΄) ορίζεται ως Αρχή Πιστοποίησης και των τεσσάρων Ταμείων
 6. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς – Τμήμα Γ΄) είναι η Αρχή Ελέγχου και των τεσσάρων Ταμείων
 7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Αρχών Διαχείρισης και Ελέγχου, τη συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
Άρθρο 29 "Στο άρθρο 25 του ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131 Α΄)προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:"
1.  
  «δ. Χώροι διοίκησης και στέγασης Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
Άρθρο 30
1.  
  Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού
2.  
  Το π.δ. 401/1995 (ΦΕΚ 226 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 31 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-11-23 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/263
2012-04-11 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Τροποποίηση Τύπος
Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Εθνική Επιτροπή Γεωγραφικών Ονομάτων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας και αποτελείται από
 • Τον Προϊστάμενο της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
 • Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 • Τους Προϊσταμένους των Α3 και Α4 Διευθύνσεων και τον Προϊστάμενο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
 • Τους Διοικητές της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού ή τους οριζόμενους από αυτούς εκπροσώπους τους.
 • Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ως Γραμματέας της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής του.
 • Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τεθεί στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για τα γεωγραφικά ονόματα.
  Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της.
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.
  Για τη συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας δεν προβλέπεται αμοιβή.
  Αντικατάσταση
  A/2012/85
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1990/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/19 1990
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Π4Β/5814 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Π4Β_5814 1997
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/1881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/1881 1999
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/Π1Γ/ΓΠΟΙΚ.62329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/Π1Γ_ΓΠΟΙΚ_62329 2003
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Π1Γ/ΓΠΟΙΚ.69674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Π1Γ_ΓΠΟΙΚ_69674 2005
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/435 2007
  ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
  ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
  ΝΟΜΟΣ 1982/1299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1299 1982
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1645 1986
  ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
  Τροποποΐηση των διατάξεων δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοί. κησης ν.1622 /] 986 χκαι άλλες διατάξεις 1990/1878 1990
  ΝΟΜΟΣ 1990/1895 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1895 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
  ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξας. 1993/2130 1993
  Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
  Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
  Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
  Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
  Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
  Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
  Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3049 2002
  Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
  Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
  Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις 2003/3094 2003
  Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
  Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
  Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
  Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
  Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
  Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
  ΝΟΜΟΣ 2005/3320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3320 2005
  ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
  Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
  Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
  ΝΟΜΟΣ 2006/1082 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/1082 2006
  Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
  Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
  Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
  Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
  Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
  Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
  Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων. 2007/3584 2007
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
  Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/401 1995
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/315 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/315 1999
  Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 2007/57 2007
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
  Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
  Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
  Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 2010/3861 2010
  Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
  Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
  Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
  Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
  Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 2014/4251 2014
  Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
  Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις. 2014/4274 2014
  Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις. 2014/4275 2014
  Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
  Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
  Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
  Κατάργηση Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Προμαχώνα Νομού Σερρών και Ορμένιου Νομού ΄Εβρου, καθώς και μεθοριακής διάβασης Εξοχής Ν. Δράμας. 2008/198 2008
  Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011). 2011/82 2011