ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3620

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το επίδομα εξομάλυνσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α΄) από 1ης Ιανουαρίου 2007 καταβάλλεται ως εξής: Για σύνταξη μέχρι 330 € Επίδομα 19 € » από 330,01 € » 456 € » 25 € » » 456,01 € » 761 € » 37 € » » 761,01 € » 1.100 € » 62 € » » 1.100,01 € » 1.300 € » 67 € » » 1.300,01 € » 1.500 € » 71 € » » 1.500,01 € » 1.800 € » 75 € » » 1.800,01 € » 2.100 € » 79 € » » 2.100,01 € » 2.400 € » 84 € » » 2.400,01 € » 3.000 € » 90 € » » 3.000,01 € » 3.500 € » 97 € » » 3.500,01 € και άνω » 105 €.
2.  
  Τα ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται για τις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων ως εξής: Α. Για τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι του βαθμού του Πρωτοδίκη κατά 50 € και άνω του βαθμού αυτού κατά 60 €. Β. Για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μέχρι του βαθμού του δικαστικού αντιπροσώπου κατά 50 € και άνω του βαθμού αυτού κατά 60 €. Γ. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. κατά βαθμό ως ακολούθως:.
 1. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων i.
 2. Καθηγητής:
 3. 48 €. ii.
 4. Αναπληρωτής Καθηγητής:
 5. 36 €. iii.
 6. Επίκουρος Καθηγητής:
 7. 32 €. iν. Λέκτορας:
 8. 28 €.
 9. Μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. i.
 10. Καθηγητής:
 11. 44 €. ii.
 12. Αναπληρωτής Καθηγητής:
 13. 34 €. iii.
 14. Επίκουρος Καθηγητής:
 15. 26 €. iν. Καθηγητής Εφαρμογών:
 16. 18 €.
 17. Δ. Για τους Βουλευτές κατά 133 €.
3.  
  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων - Κ.Π.Σ.Σ. - (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210/Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2007, ως εξής: 5 Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των συνταξιούχων και βοηθηματούχων του Δημοσίου γενικά, καθορίζεται, χωρίς το συνυπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης, καθώς και του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, σε ποσοστό τριάντα επτά επί τοις εκατό (37%) του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγο­ρίας, όπως ισχύει κάθε φορά.
4.  
  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων - Κ.Σ.Π.Σ. - (π.δ. 167/2007, ΦΕΚ 208/Α΄) αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2007, ως εξής: 2 Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των συνταξιοδοτούμενων από το Δημόσιο σιδηροδρομικών συνταξιούχων και βοηθηματούχων, καθορίζεται, χωρίς το συνυπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης, καθώς και του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, σε ποσοστό τριάντα επτά επί τοις εκατό (37%) του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγορίας, όπως ισχύει κάθε φορά.
5.  
  Εφόσον το δικαιούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, επίδομα εξομάλυνσης είναι μικρότερο αυτού που καταβαλλόταν την 31η Δεκεμβρίου 2006, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική και αμεταβίβαστη
6.  
  Τα ποσά των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α΄), όπως ισχύουν, αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2007 σε 105,88, 189 και 270,96 ευρώ αντίστοιχα.
7.  
  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων - Κ.Π.Σ. - (π.δ. 168/2007, ΦΕΚ 209/Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1ης Ιανουαρίου 2007 ως εξής: 1 Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας που αναγνωρίζεται στους ανάπηρους πολέμου οπλίτες, των οποίων η σύνταξη δεν κανονίζεται με βάση το μισθό ενεργείας, είναι ίση με το 1,227% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ανά εκατοστό ανικανότητας.
Άρθρο 2 "Συντάξεις λογοτεχνών - καλλιτεχνών"
1.  
  Το άρθρο 1 του ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 1
  1.  
   Δικαίωμα ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο αποκτούν και οι Ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος λογοτέχνες και καλλιτέχνες, γενικά, που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Η σύνταξη αυτή είναι μηνιαία, απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ο δε αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) ετησίως. Ειδικά για το έτος 2008 ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα (50).
  2.  
   Στην έννοια των λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται
  1. Λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς - ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι.
  2. Μεταφραστές θεατρικών έργων και θεατρικοί συγγραφείς.
  3. Εικαστικοί καλλιτέχνες, σκηνογράφοι, φωτογράφοι, σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι.
  4. Μουσουργοί, αρχιμουσικοί, ερμηνευτές και λυρικοί καλλιτέχνες.
  5. Συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές ελληνικής μουσικής.
  6. Σκηνοθέτες και ηθοποιοί.
  7. Χορογράφοι και χορευτές και
  8. Λαϊκοί καλλιτέχνες, ιδίως καραγκιοζοπαίχτες, ξυλογλύπτες και καλλιτέχνες του κουκλοθέατρου, των μαριονετών και της παντομίμας.
  3.  
   Για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αποτελούμενη από έναν (1) Ακαδημαϊκό, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, πέντε (5) προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, τον Προϊστάμενο της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος μπορεί να αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος, και δύο (2) προσωπικότητες, αναλόγως των οκτώ κατηγοριών λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων, σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω φορείς παραλείπουν εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση να υποδείξουν εκπροσώπους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει κατά την κρίση του στη συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής. Καθήκοντα εισηγητή στην Επιτροπή ασκεί το οριζόμενο εκάστοτε από τον Πρόεδρο, μέλος της Επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέων ασκούν υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού ή εποπτευόμενων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται το θέμα της αποζημίωσης του Προέδρου, των Μελών, του Εισηγητή και των Γραμματέων της Επιτροπής, οποία καταβάλλεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
  4.  
   Για τη χορήγηση της σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πρέπει στα πρόσωπα των δικαιούχων να συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις
  1. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή το 50ό έτος εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω.
  2. Η ανικανότητα κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.
  3. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη μεγαλύτερη αυτής που αντιστοιχεί στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ Κατηγορίας με 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη και
  4. Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη, από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ.
  5. Στο εισόδημα περιλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια.
  5.  
  1. Η μηνιαία σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου βασικού μισθού του 1ου μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγορίας, όπως ισχύει κάθε φορά για τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.
  2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη μικρότερη αυτής της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου αυτού, το άθροισμα των δύο συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του 1ου μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ Κατηγορίας με 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά, άλλως περικόπτεται αναλόγως η κανονιζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, σύνταξη.
  3. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την αύξηση των συντάξεων της παραγράφου αυτής.
  6.  
   Ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες και καλλιτέχνες μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή του 50ού, κατά περίπτωση, δύνανται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού αίτηση για απονομή σύνταξης, μαζί με τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αναφορικά με την προσφορά των υπηρεσιών τους. Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αποφαίνεται κατά το μέρος της αρμοδιότητάς της επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
  7.  
   Για εκείνες από τις ανωτέρω αιτήσεις που θα κριθούν θετικά από την Επιτροπή σχηματίζεται φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και γραπτή η εισήγηση του εισηγητή που έχει ορισθεί για την υπόθεση, ο οποίος συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους με τα κατωτέρω δικαιολογητικά
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση.
  3. Υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος έχουν και οι διαμένοντες στην αλλοδαπή, υποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής τους.
  4. Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε., όπου απαιτείται, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτές ισχύουν.
  8.  
   Ο ανωτέρω φάκελος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών και Προσωπικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων. Η εν λόγω Διεύθυνση συντάσσει σχέδιο κοινής απόφασης με την οποία κρίνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσώπων του άρθρου αυτού και η οποία αποστέλλεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
  9.  
   Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και υπόκειται σε κράτηση 4% για υγειονομική περίθαλψη και στις λοιπές κρατήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι συντάξεις του Δημοσίου.
  10.  
  1. Οι δικαιούχοι της σύνταξης του άρθρου αυτού, δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης του Δημοσίου και να λαμβάνουν δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επίδομα αδείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου.
  2. Στα πρόσωπα αυτά δεν καταβάλλεται η οικογενειακή παροχή, γάμου και τέκνων.
  3. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η σύνταξη μεταβιβάζεται μόνο στον επιζώντα σύζυγο, εφόσον αυτός δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη ή δεν έχει εισόδημα μεγαλύτερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
  4. Στην οικογένεια του θανόντος καταβάλλονται έξοδα κηδείας σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. 11.΄Ολες οι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κανονισθείσες συντάξεις με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 214/1973, του ν. 2435/1996, του ν. 3075/2002 και της περίπτωσης δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α΄) συνεχίζουν να καταβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτές.
  12.  
   Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα αυτού.
  13.  
  1. Εφόσον οι αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης απορρίπτονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, λόγω μη προσφοράς διακεκριμένων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται μετά πάροδο τριετίας από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης, επικαλούμενοι το κατά την περίοδο αυτή παραχθέν «νέο έργο» τους, να επανέρχονται με νέα αίτησή τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού, για τη χορήγηση σύνταξης.
  2. Τυχόν μη προταθέντες από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, λόγω κάλυψης του αριθμού της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, μπορούν να κρίνονται ελεύθερα, χωρίς την υποβολή νέας αίτησης, μέσα στο νέο έτος και για όσες φορές χρειαστεί.
  14.  
  1. Αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, κρίνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ενώ όσες από αυτές έχουν απορριφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3075/2002, επανακρίνονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται και πάλι κρίση από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
  2. Οι κατά τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης κανονιζόμενες συντάξεις χορηγούνται ανεξαρτήτως του αριθμού των συντάξεων που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
  15.  
   Κάθε άλλη διάταξη, που προβλέπει τη χορήγηση σύνταξης σε λογοτέχνες-καλλιτέχνες, από το Δημόσιο, καταργείται.
Άρθρο 3
1.  
 1. Το τακτικό προσωπικό του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, δικαιούνται συντάξεως από το ΤΥΔΚΥ με τους ίδιους όρους που αποκτούν το δικαίωμα αυτό και οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι.
 2. Η διάταξη αυτή, έχει εφαρμογή και για όσους ήδη έχουν εξέλθει από την Υπηρεσία, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον έχουν παρακρατηθεί από το Ταμείο εισφορές κλάδου σύνταξης.
 3. Το τακτικό προσωπικό των περιφερειακών υπηρεσιών ΤΥΔΚΥ, που έχει διορισθεί μέχρι 31.3.1985, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α. (ν. 3163/1955).
 4. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται ως τακτικό ή μετατάσσεται ή μεταφέρεται μετά την 31.3.1985 στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΥΔΚΥ, και το οποίο καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΥΔΚΥ, υπάγεται στην ασφάλιση αυτού για κύρια σύνταξη.
 5. Οι ιατροί, οι οδοντίατροι και οι φαρμακοποιοί οι εντεταγμένοι σε οργανικές θέσεις του ΤΥΔΚΥ, υπάγονται παράλληλα με την ασφάλισή τους στο ΤΣΑΥ και στην ασφάλιση του ΤΥΔΚΥ, καταργούμενης κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993.
 6. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τους ιατρούς που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του ΤΥΔΚΥ και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποίους είχαν παρακρατηθεί από το Ταμείο αυτό εισφορές κλάδου σύνταξης.
 7. Για όσους έχουν ήδη εξέλθει της Υπηρεσίας, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης.
 8. Αιτήσεις που είχαν απορριφθεί επανεξετάζονται από το Ταμείο χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191/Α΄) έχουν εφαρμογή στο τακτικό προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., που κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 1654/1986 είχε υπαχθεί στο καθεστώς του ν. 3163/1955 με υπουργικές αποφάσεις. Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται από την ημερομηνία ισχύος των κατά περίπτωση εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.
3.  
  Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στο πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) κατά το χρόνο της ενοποίησής του και ένταξής του στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α΄) εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν την ενοποίησή του. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στο πρώην Ν.Π.Δ.Δ. από το οποίο προέρχεται. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται, του μεν εργοδότη από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος του ν. 2919/2001. Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού θεωρούνται ότι εκδόθηκαν νόμιμα.
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής: Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
2.  
  Στο τέλος των άρθρων 5 και 31 του Κ.Π.Σ.Σ., προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 αντίστοιχα, με το ίδιο περιεχόμενο, ως εξής: Οι άγαμες θυγατέρες των οποίων η σύνταξη περιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να ζητήσουν με αίτησή τους, από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την αναστολή καταβολής του μεριδίου της σύνταξής τους, στην περίπτωση δε αυτή η σύνταξη των λοιπών συνδικαιούχων προσώπων ανακαθορίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά κατηγορία συνταξιούχων διατάξεις σαν να μην υπάρχουν στη σύνταξη τα πρόσωπα που αναστέλλουν το μερίδιό τους.
3.  
  Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύουν, αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2008 ως εξής: 1 για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδομα πάγιας αποζημίω­σης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 των άρθρων 36 και 37 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄), αντίστοιχα .
4.  
  Μετά την περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύει, προστίθενται από 1ης Ιανουαρίου 2008 περιπτώσεις θ΄ και ι΄, ως εξής: 1 για τους διπλωματικούς υπαλλήλους, η πάγια αποζημίωση της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 3205/2003, 2 για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, το επίδομα θέσης ευθύνης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 ή το επίδομα θέσης ευθύνης των περιπτώσεων Γ΄ και Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2/70481/0022/ 15.4.2004 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1874/Β΄), κατά περίπτωση, ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές Επί συρροής αξιώσεων για υπολογισμό των εν λόγω επιδομάτων από δύο βαθμίδες, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.
5.  
 1. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 αναπροσαρμόζονται οίκοθεν ή με αίτηση των ενδιαφερομένων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους αυτές
 2. Η διαφορά μεταξύ της κανονιζόμενης σύνταξης με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού και της σύνταξης που δικαιούνται τα πρόσωπα αυτά την 31η Δεκεμβρίου 2007 θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής:
 3. ποσοστό 30% την 1η Ιανουαρίου 2008, 30% την 1η Ιανουαρίου 2009 και 40% την 1η Ιανουαρίου 2010
 4. Τα επιδόματα ή οι αποζημιώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού υπόκεινται από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου
6.  
  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 11 του Κ.Π.Σ.Σ. αντικαθίστανται ως εξής: 6 Κατ’ εξαίρεση θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μία πενταετία, ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα για τα οποία επακολούθησε οριστική απόλυση από την υπηρεσία, καθώς και ο χρόνος της απεργίας, εφόσον θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
7.  
 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 43 του Κ.Π.Σ.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφιο πρώτο και 3-10 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρόσωπα των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 15, καθώς και στα πρόσωπα των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 41 του Κώδικα αυτού.
 3. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζονται οίκοθεν ή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της ισχύος του νόμου αυτού μήνα
8.  
 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 45 του Κ.Π.Σ.Σ. αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 2008 ως εξής:
 2. 5 Η σύνταξη που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου στους μόνιμους και έφεδρους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικούς και οπλίτες του στρατεύματος και σε όσους αντιστοιχούν με αυτούς, οι οποίοι εξέρχονται από την υπηρεσία για τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας τους, καθώς και στις οικογένειες αυτών που έχουν σκοτωθεί ή πεθάνει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 90%, 1 αν πρόκειται για τους παθόντες, της μηνιαίας σύνταξης που ανήκει σε ομοιόβαθμο στρατιωτικό ο οποίος έχει υποστεί την ίδια ανικανότητα εξαιτίας της υπηρεσίας του σε πόλεμο και 2 αν πρόκειται για τις οικογένειες, της μηνιαίας σύνταξης που ανήκει κάθε φορά ανάλογα με την περίπτωση σε οικογένεια ομοιόβαθμου στρατιωτικού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο ή που πέθανε μετά την ανικανότητά του.
 3. Από την 1η Ιανουαρίου 2008 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οίκοθεν όλες οι συντάξεις των αναπήρων ειρηνικής περιόδου, καθώς και των οικογενειών τους που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας και που έχουν αναγνωριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007
9.  
  Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Κ.Π.Σ.Σ. προστίθενται εδάφια ως εξής: Επίσης δύο συντάξεις καταβάλλονται στον επιζώντα σύζυγο που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί, από το Δημόσιο, σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και σύνταξη κατά μεταβίβαση λόγω θανάτου του/της συζύγου του, εφόσον στη σύνταξη αυτή δεν συντρέχουν συνδικαιούχα τέκνα Στην περίπτωση αυτή η μία εκ των δύο συντάξεων, κατόπιν επιλογής της, καταβάλλεται μειωμένη κατά 75%.
10.  
  Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Κ.Π.Σ.Σ. έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους τακτικούς υπαλλήλους των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/1953 (ΦΕΚ 254/Α΄), οι οποίοι μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α΄).
11.  
  Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. μη΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007 δεν έχουν εφαρμογή για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που διορίσθηκαν προ της 1.10.1990, εφόσον έχουν αναγνωρίσει την προϋπηρεσία τους στην αλλοδαπή με αποφάσεις των Επιτροπών του άρθρου 1 του ν.δ. 302/ 1974 ή του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την ισχύ του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α΄).
Άρθρο 5
1.  
 1. Το άρθρο 80 του Κ.Π.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Η σύνταξη που ανήκει στους παραπάνω παθόντες ορίζεται ίση με το 90% της μηνιαίας σύνταξης που ανήκει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις πολεμικές συντάξεις, σε οπλίτη που έχει υποστεί την ίδια μείωση της ικανότητας για εργασία εξαιτίας της υπηρεσίας του σε πόλεμο.
 3. Από την 1η Ιανουαρίου 2008 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οίκοθεν όλες οι συντάξεις των αναπήρων αμάχου πληθυσμού και των οικογενειών τους που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας και που έχουν αναγνωριστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007
2.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 99/1974 (ΦΕΚ 295/Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της βουλευτικής τους θητείας.
3.  
  Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2227/ 1994 (ΦΕΚ 129/Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους μετακλητούς Γενικούς Γραμματείς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
4.  
  Το ποσό που ορίζεται ως εφάπαξ οικονομικό βοήθημα με την παράγραφο 17 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α΄) αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 2008, σε 100.000 ευρώ.
5.  
  Οι προθεσμίες του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/ 1999 παρατείνονται, από τη λήξη τους μέχρι και το τέλος του επόμενου της ισχύος του παρόντος νόμου μήνα.
6.  
 1. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι Κοινοτήτων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 139 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄), εφόσον επιλέξουν την καταβολή των εξόδων παράστασης αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, μπορούν με δήλωσή τους που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την εκλογή τους ή από την ισχύ του νόμου αυτού, να εξακολουθήσουν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που είχαν πριν από την εκλογή τους, οπότε και η θητεία τους ως αιρετών οργάνων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. θεωρείται ως πραγματική και συντάξιμη στη θέση από την οποία προέρχονται.
 2. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ασφαλισμένο υπολογίζονται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής του θέσης και παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης, αποδιδόμενες ανά μήνα στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.
 3. Όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά, αυτή καταβάλλεται από τον φορέα της οργανικής τους θέσης.
 4. Η ασφαλιστική – συνταξιοδοτική τακτοποίηση των προσώπων της παραγράφου αυτής για το χρονικό διάστημα από την εκλογή τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα ή ταμείου
 5. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2007.
7.  
 1. Τα μέλη εθνικών ομάδων ολυμπιακών αθλημάτων αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
  • Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους
  • Να έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω.
  • Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια 43η Διεύθυνση Κανονισμού Συντάξεων Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών.
  • Να μην λαμβάνουν άλλη σύνταξη από οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη και
  • Να έχουν τουλάχιστον δέκα (10) συμμετοχές σε εθνικές ομάδες ολυμπιακών αθλημάτων
 2. Η μηνιαία σύνταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι ίση με την κατώτατη σύνταξη του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στις λοιπές κρατήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι συντάξεις του Δημοσίου
 3. Οι δικαιούχοι της σύνταξης της παραγράφου αυτής δικαιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, από την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους:
 4. i) υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου και ii) δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας.
 5. Μετά το θάνατο του δικαιούχου στην οικογένεια καταβάλλονται έξοδα κηδείας σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου.
8.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 9 έως και 14 του ν. 2592/ 1998, όπως τροποποιημένες ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (Εurοpean Ρatent Οffice), καθώς και όσους υπαλλήλους των Συντονισμένων Οργανισμών (Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ και Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση) έχουν αποκτήσει ή αποκτούν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των Συντονισμένων Οργανισμών. Οι σχετικές προθεσμίες των διατάξεων αυτών αρχίζουν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται το ύψος, ο χρόνος, ο τρόπος και οι όροι καταβολής έκτακτης παροχής προς τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, όλων των βαθμίδων. Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί τμηματικά σε μια πενταετία και θα υπολογιστεί με βάση μηνιαίο βασικό μισθό των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, ύψους 4.072 ευρώ για το πρώτο και 3.994 ευρώ για τα λοιπά έτη και τους συντελεστές, τις προσαυξήσεις και τα χρονοεπιδόματα των μηνιαίων βασικών μισθών των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανά βαθμό, όπως ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 1), 30 (παρ. Α1 και Β), 31, 32 και 33 (παρ. Α1, Β και Γ) του ν. 3205/ 2003. Η παροχή αυτή φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 25%, δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση και είναι ανεξάρτητη από το εκάστοτε ισχύον ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Η καταβολή της ανωτέρω παροχής ουδεμία αξίωση μπορεί να δημιουργήσει σε βάρος των ασφαλιστικών οργανισμών επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.
10.  
  Η διαχείριση και η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Νο 2509859, που συστήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄) και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο «Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων» (ΔΙΒΕΕΤ), ασκείται από την «Επιτροπή Διαχείρισης Ενιαίου Λογαριασμού ΔΙΒΕΕΤ» που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2048622/7653/0022/2.7.1997 (ΦΕΚ 570 Β΄/1997) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση, τη λειτουργία, τους δικαιούχους και το ύψος του συμπληρωματικού μερίσματος του λογαριασμού αυτού.
11.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 περίπτωση β΄ του άρθρου 4 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Στους Ειρηνοδίκες Α΄ Τάξης με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών υπηρεσίας δικαστικού λειτουργού, χορηγείται προσαύξηση 100/100, ως επόμενος δε βαθμός για τη χορήγηση της προσαύξησης αυτής θεωρείται ο βαθμός του εφέτη.
12.  
  Με βάση το πρόγραμμα ευδόκιμης αποχώρησης του προσωπικού της Ο.Ε.Ο.Α. - Αθήνα 2004 Α.Ε. δικαιούνται αποζημίωσης με τον ανώτατο συντελεστή και οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., πλην της Προέδρου, της εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι συμμετείχαν οποτεδήποτε στο Δ.Σ. από το χρόνο καθιέρωσης του προγράμματος μέχρι τη λύση της εταιρείας. Η αποζημίωση βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Ε. Ολυμπιακά Ακίνητα, η δε σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.
Άρθρο 6
1.  
 1. Το τακτικό προσωπικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/ 1962 (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.
 2. Οι διατάξεις των άρθρων 3 -18 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό του ΕΤΕΑΜ που διορίζεται από 1.1.1993 και μεταγενέστερα.
 3. Το προσωπικό της παραγράφου αυτής υπάγεται για επικουρική ασφάλιση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) και για πρόνοια στον Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που συστήθηκε στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με το άρθρο 21 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄).
2.  
  Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που μεταφέρεται στο ΕΤΕΑΜ,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α΄), όπως αυτές ισχύουν, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν τη μεταφορά του. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στη μεταφερόμενη υπηρεσία θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού βαρύνουν, του μεν εργοδότη το ΕΤΕΑΜ, του δε ασφαλισμένου τους ίδιους.
3.  
  Το τακτικό προσωπικό του ΕΤΕΑΜ, το οποίο προέρχεται από το συγχωνευθέν σε αυτό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 από την ημερομηνία σύστασης του συγχωνευθέντος Ταμείου. Ύστερα από ανέκκλητη δήλωσή του το προσωπικό αυτό δύναται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής του στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που διέπει το τακτικό προσωπικό της νέας του θέσης, να διατηρήσει το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν μέχρι τη συγχώνευση του ΤΕΑΠΑΕ. Η δήλωση υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΜ μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό που προέρχεται από συγχωνευθέντα στο ΕΤΕΑΜ Ταμεία ή φορείς επικουρικής ασφάλισης.
4.  
  Το άρθρο 4 του ν. 1395/1983 (ΦΕΚ 125/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπαγόμενοι στο άρθρο 3 του ν. 2227/1994 μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως χρόνο πλασματικής συμμετοχής στο Ταμείο, τόσο χρόνο υπηρεσίας όσος αναλογεί στην απονεμηθείσα σε αυτούς σύνταξη προς απόληψη μερίσματος ανάλογου προς το χρόνο αυτόν. Το Δημόσιο επιβαρύνεται με πληρωμή κατ’ έτος προς το Μ.Τ.Π.Υ. του ποσού της διαφοράς μεταξύ του επιπλέον καταβαλλόμενου μερίσματος και αυτού που προκύπτει από τα πραγματικά χρόνια ασφάλισής τους στο Ταμείο. Η αναπροσαρμογή των μερισμάτων όσων έχουν ήδη μερισματοδοτηθεί γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στο Μ.Τ.Π.Υ. και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
Άρθρο 7
1.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276/Α΄), εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.
2.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων και του παρόντος, με την εξαίρεση του άρθρου 2, εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις
Άρθρο 8
1.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει, ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008, σε οχτακόσια εξήντα ευρώ (860 €).
2.  
  Προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279/Α΄), όπως ισχύει, ως εξής: Τα επιδόματα κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρυχίων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών) αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 8,2%.
Άρθρο 9
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 73 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα ποσά της παραγράφου 1 καταβάλλονται δύο φορές το χρόνο από το ποσό που επιστρέφεται Απρίλιο και Οκτώβριο στο Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρεία «ΑΕΟLΟS s.a.». Στην περίπτωση που το ποσό της επιστροφής ενός εξαμήνου από την εταιρεία «ΑΕΟLΟS s.a» στο Ελληνικό Δημόσιο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στα δέκα (10) ευρώ ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής, συμπληρώνεται από το επιστρεφόμενο ποσό του άλλου εξαμήνου του ίδιου έτους. Το αδιάθετο υπόλοιπο των επιστρεφόμενων ποσών κάθε έτους μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.
Άρθρο 10
1.  
  Από 1.1.2008 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α΄) και οι διατάξεις του π.δ. 209/2006 (ΦΕΚ 209/Α΄). Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του καταστατικού και κανονισμού συντάξεων και παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως εφάπαξ παροχή εξακολουθεί να καταβάλλεται από το Ταμείο αυτό, το οποίο δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του.
2.  
  Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. από την εφαρμογή των διατάξεων των πρώτου και δεύτερου εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου καλύπτεται:.
 1. με την καταβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του καταστατικού και κανονισμού συντάξεων και παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως οικονομικούς πόρους, στους οποίους περιλαμβάνεται εισφορά ασφαλισμένου ύψους 3,5% και ισόποση εισφορά εργοδότη και
 2. με την καταβολή από την ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ Α.Ε. ποσού πεντακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων (543.000.000) ευρώ.
 3. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δέκα (10) ετήσιες ισόποσες δόσεις αποδιδόμενες εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2008 και το ποσό της κάθε δόσης ορίζεται σε εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (67.280.670) ευρώ.
3.  
  Με τα παραπάνω ποσά εισφορών και οικονομικών επιβαρύνσεων προς το Ε.Τ.Α.Τ., εξαντλείται η υποχρέωση της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ Α.Ε. για κάλυψη επιπλέον εισφορών ή παροχών προς το Ε.Τ.Α.Τ. που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής
5.  
  Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 3518/ 2006 (ΦΕΚ 272/Α΄) ισχύουν και για το διοικητικό προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6.  
  Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α΄) είναι ότι τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου, συμπληρωματικά προς τα ποσά των εισφορών που προκύπτουν από τις μελέτες των άρθρων 59 περ. γ΄και 63 περ. α΄ του νόμου αυτού και με το κόστος της δαπάνης οποιασδήποτε εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και δεν έχει προβλεφθεί στις μελέτες των άνω άρθρων.
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-12-11 Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/276
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1955/3163 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3163 1955
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/2048622/7653/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2048622_7653_0022 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/2/70481/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2_70481_0022 2004
ΝΟΜΟΣ 1955/3163 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3163 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1395 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1395 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1654 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1654 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
Για την επέκταση των τιμητικών συντάξεων και άλλες διατάξεις. 1996/2435 1996
Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 1996/2448 1996
Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ιατροδικαστών και άλλες διατάξεις. 1997/2521 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2006/3431 2006
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά­ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιό­τητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2006/3518 2006
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3395 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3395 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4277 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4277 1962
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/214 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/214 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/302 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/99 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/99 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/599 1968
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διαχείρισης και διεκπεραίωσης θεμάτων Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). 2006/209 2006
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2007/169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/169 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις. 2008/3660 2008
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις. 2008/3670 2008
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. 2010/3865 2010
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013